INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED"

Transkript

1 INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad

2

3 Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er sendt til et pengeinstitut, beder vi om, at den bliver videresendt til aktionæren. Selvangivelsen 2008 Hermed specifikation af udbytter og ultimokurser for følgende selskaber: UIE - United International Enterprises Limited UP - United Plantations Berhad, som udgør et særligt afsnit. Omregningstabel Selskabernes regnskaber giver undertiden anledning til spørgsmål om arealmål, hvorfor vi herunder angiver følgende omregningstal: 1 tønde land = 5.516,20 m2, 1 acre = m2, 1 acre = 0,73 tønde land, 1 tønde land = 1,36 acres, 1 hektar = 2,47 acres, 1 hektar = 1,81 tønde land. Såfremt De har yderligere ønsker med hensyn til sammenligningstal for angivelser i ovennævnte selskabers regnskaber, beder vi Dem venligst sende os et par ord derom Skæringsdato På skæringsdatoen 19. maj 1993 var selskabernes børskurser som følger: Aktier Nominel Værdi Børskurs UIE á USD 10,00 DKK 104,00 UP á MYR 1,00 DKK 7,70 Aktionærmøde Vi beder Dem venligst notere, at det uofficielle aktionærmøde i år foreløbigt er fastsat til den 29. maj 2009 kl for begge selskaber. Endelig dato og tid vil fremgå af de trykte årsrapporter. Selvangivelsen for /9

4 Uden Ansvar Februar 2009 UIE United International Enterprises Limited Nassau, Bahamaøerne Udbytte og valutakurs var som følger: Pr UIE aktier á USD 10,00 Udbytte Kurs Bahamisk Bahamisk Udbytte Udbyttedato % DKK skat % skat DKK DKK 11/06/08 7,0 4, , ,39 11/06/08 Ekstraordinært udbytte 13,0 4, , ,01 Udbytte/skat i alt for , ,40 Aktiekurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ultimo 2008: (gennemsnitskurs) 30/12/08: DKK 230,86 pr. aktie á USD 10,00 UP - United Plantations Berhad Teluk Intan, Malaysia Udbytte - valutakurser, som i øvrigt fremgik af udbytteanvisningerne, var som følger: Pr UP aktier á MYR 1,00 Udbytte Kurs Malaysisk Malaysisk Nettoudbytte Udbyttedato % DKK skat % skat DKK DKK 04/02/08 20,0 1, , ,00 23/07/08 20,0 1, , ,20 Udbytte/skat i alt for , ,20 Aktiekurs på NASDAQ OMX CopenhagenA/S ultimo 2008: (gennemsnitskurs) 30/12/08: DKK 14,14 pr. aktie á MYR 1,00 4/9 Selvangivelsen for 2008

5 UP-fortsat 1. Dødsbobehandling: I tilfælde af en aktionærs død bedes dødsbobehandleren enten downloade Vejledning i behandling af dødsboer fra United Plantations Berhad s hjemmeside (tryk på Copenhagen Register i menulinjen) eller rette telefonisk henvendelse til International Plantation Services Ltd. på telefonnr , såfremt der ønskes yderligere oplysninger. Navneaktier i UP (på Copenhagen Branch Register ), kan færdigbehandles på dette kontor. Det er vigtigt at få overført aktierne til boets eller arvings navn så hurtigt som muligt, da udbytter og eventuelle fondsaktier ikke kan udbetales/udleveres før overførsel har fundet sted. Aktier, som er registreret f.eks. Dragør Bank A/S on behalf of Niels Nielsen, skal ikke bobehandles, da selskabet betragter banken som aktionær, uanset at banken besidder aktierne på en privat kundes vegne. Aktierne i UP kan ikke sælges, overdrages eller udlægges før selskabets bobehandling har fundet sted. 2. Aconto-udbytte 2009: Bestyrelsen har den 15. november 2008 foreslået et aconto-udbytte for året 2008 på 20% betalbart den 5. februar 2009 med fradrag af 25% malaysisk skat. Omvekslingskursen var på DKK 1,5673 og således blev det udbetalte netto-aconto-udbytte pr aktier på DKK 235,10. Da udbyttet først er udbetalt i 2009, skal det i henhold til Ligningsvejledningen først medtages på selvangivelsen for 2009, forudsat det ikke er endeligt vedtaget før Selvangivelsen 2008: De angivne henvisninger er foretaget på baggrund af 2008 selvangivelsen. Denne selvangivelse kan fi ndes på Regler for beskatning af aktieudbytte for fysiske personer Afsnit 3 er, med undtagelse af udbytteoplysningerne, udarbejdet af KPMG. Aktieudbytte skal anføres på selvangivelsen som aktieindkomst (28% op til DKK , 43% mellem DKK og DKK og 45% derudover. Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK og DKK ). Folketinget har ved 3. behandling den 7. december 2004 vedtaget at tiltræde protokol af 3. december 2003 til ændring af overenskomsten af 4. december 1970 mellem Danmark og Malaysia til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse, for så vidt angår indkomstskatter. Protokollen til Dobbelbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Malaysia er ratificeret af Malaysia d. 13. januar 2005, og er således principielt gældende fra indkomståret Dette er imidlertid ikke blevet kommunikeret fra Udenrigsministeriet til Skatteministeriet hvorfor det først pr. 1. december 2008 er meddelt, at protokollen til Dobbeltbeskatningsoverenskomsten er trådt i kraft. Konsekvensen af dette er, at de skattepligtige for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 kan vælge om de vil selvangive i Danmark efter Dobbeltbeskatningsoverenskomsten som før protokollen trådte i kraft eller som efter protokollen trådte i kraft. Selvangivelsen for /9

6 UP - fortsat 3. Selvangivelsen 2008: - fortsat Regler for beskatning af aktieudbytte for fysiske personer - fortsat Overenskomsten er på væsentlige punkter ændret, herunder den hidtil gældende overenskomsts regel om metode til ophævelse af dobbeltbeskatning. Ændringen medfører, at Danmark i fremtiden som hovedregel skal anvende creditmetoden til at ophæve dobbeltbeskatning af indkomst, som en person eller et selskab, hjemmehørende i Danmark, oppebærer fra Malaysia. Det betyder, at den danske skat af den malaysiske indkomst nedsættes med det laveste beløb, af enten den i Malaysia betalte skat eller den i Danmark betalbare skat af samme udbytte. Dog er den tidligere gældende regel om modregning af malaysiske skattebetalinger i det danske udbytte opretholdt, således at det fortsat kun er nettoudbyttet der skal selvangives. Regler for beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder mere end 15% af aktiekapitalen i United Plantations Berhad, Malaysia, og denne besiddelse har varet i en sammenhængende periode på mindst et år inden for hvilket tidsrum udbytteudlodningstidspunktet skal ligge, vil udbytter fra det malaysiske selskab være skattefri for det modtagende selskab. Fra d. 1. januar 2009 skal et selskab (moderselskabet) kun eje 10% af et andet selskab (datterselskabet) for skattefrit at kunne modtage udbytte fra datterselskab. I andre tilfælde - dvs. ved mindre ejerandel end 15% - vil det udbyttemodtagende selskab ved opgørelse af den skattepligtige indkomst skulle medregne et beløb svarende til 66% af udbyttet. Dette betyder, at udbyttet beskattes med effektivt 16,5%. I fald det Malaysiske selskab - der udbetaler udbytte - har en del af eller hele des fortjeneste der er fritaget for beskatning eller beskattes efter en lavere sats jf. Promotion of Investments Act 1986, er den del af udbyttet der hidrører fra denne lavere beskattede fortjeneste skattefri i Danmark. Hjemtagelsesomkostninger Malaysisk udbytte anføres i den danske selvangivelse med det udbetalte udbytte efter fradrag af eventuelle hjemtagelsesomkostninger, sådan at kun nettoudbetalingen selvangives. Udbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet deklareres. Skattemyndighederne accepterer dog også kursen på udbetalingstidspunktet. Dokumentation for betalt malaysisk skat Det malaysiske selskab giver aktionæren dokumentation for betalt malaysisk selskabsskat af det overskud, der er udloddet. Selskabet udsteder dokumentation til hver enkelt aktionær i form af udbyttespecifikation vedhængende udbyttechecken. 6/9 Selvangivelsen for 2008

7 UP - fortsat 3. Selvangivelsen 2008: - fortsat Selvangivelse af aktieudbytte Aktier i udenlandsk depot Uanset om den personlige aktionær anvender fortrykt eller udvidet selvangivelse, skal aktieudbytte vedrørende malaysiske aktier selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Skema udfyldes med eget og eventuel ægtefælles CPR-nr. Endvidere anføres Malaysia i rubrikken Fra hvilket land. Det modtagne malaysiske udbytte anføres i hovedrubrikken Aktieindkomst under Udenlandsk udbytte, der er aktieindkomst, fra børsnoterede aktier, der ikke er i dansk depot (før indeholdelse af evt. udenlandsk udbytteskat) - felt nr Formueværdien af aktierne angives i hovedrubrikken Formueoplysninger under Kursværdi af børsnoterede aktier i udenlandsk depot og investeringsforeningsbeviser i udlandet - felt nr. 490 på skema , såfremt aktierne er i udenlandsk depot. Såfremt aktierne derimod er i dansk depot, skal kursværdien af aktierne ikke selvangives. Den malaysiske selskabsskat angives i hovedrubrikken Betalt skat under Betalt udenlandsk udbytteskat vedrørende udbytte medtaget på denne selvangivelse - rubrik 496. Dokumentation for den betalte skat vedlægges til skatteforvaltningen. Frist for udvidet selvangivelse (blanket ) og selvangivelse for udenlandsk indkomst (blanket ) er 1. juli Danmark giver fradrag (credit) for den dokumenterede malaysiske skat ved skatteberegningen. Aktier i dansk depot Der gælder en udvidet indberetningspligt vedrørende udbytter fra børsnoterede selskaber (også udenlandske) for depotforvaltere her i landet. Dette indebærer, at danske pengeinstitutter m.v., der administrerer depot, skal foretage årlige indberetninger til SKAT. Det har afløst aktionærens tidligere forpligtelse til at anvende den udvidede selvangivelse for udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot. Aktionæren skal dog fortsat være opmærksom på credit-reglen for udenlandsk erlagt udbytteskat. Selvangivelsen for /9

8 UP - fortsat 3. Selvangivelsen 2008: - fortsat Indberetningen skal udover udbyttebeløbet indeholde oplysninger om, i hvilket land den udbyttegivende aktie er udstedt, hvilket kan give ligningsmyndighederne en mulighed for at tage højde for reglerne om fordeling af beskatningsret mv. i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot vil således fremgå af den fortrykte selvangivelsesrubrik 63. Aktionæren skal kontrollere, at beløbet på den fortrykte selvangivelse er korrekt. Er det ikke korrekt, skal beløbet korrigeres og selvangivelsen indsendes senest 1. maj Selvangivelsen for udenlandsk indkomst er endnu ikke offentliggjort, men kan senere findes på Aktieavancebeskatning - Generelle regler Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og tab Uanset om den personlige aktionær anvender fortrykt eller udvidet selvangivelse, skal aktieavance og tab vedrørende udenlandske aktier selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. (Dette skema findes på - Borger - Blanketter - 04 Skat - Selvangivelse og forskud - personer - Blanket Selvangivelse for udenlandsk indkomst - hent for indkomståret 2008) Skema udfyldes med eget og eventuel ægtefælles CPR-nr. Endvidere anføres selskabets hjemland i rubrikken Fra hvilket land. Såfremt aktionæren har haft en aktieavance ved salg af udenlandske aktier, selvangives avancen under hovedrubrikken Aktieindkomst under rubrik 451 for unoterede og rubrik 454 for børsnoterede. Tab ved afståelse af børsnoterede aktier kan modregnes i skattepligtige gevinster og udbytter, der er aktieindkomst. Hvis tabet ikke fuldt ud kan modregnes kan et overskydende tab overføres til modregning hos en samlevende ægtefælles nettogevinst, eller fremføres til modregning i senere års nettobeløb. SKAT har endnu ikke udstedt blanket til angivelse af et fremførtbart tab, men vil til sin tid kunne hentes på Vedrørende UP Danmark har beskatningsretten til aktieavance vedrørende malaysiske aktier, når personen har skattemæssig bopæl i Danmark. Malaysia kan således ikke beskatte en sådan avance ifølge Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Malaysia. 8/9 Selvangivelsen for 2008

9 Aktieavancebeskatning - Generelle regler - fortsat Nye regler gældende fra 1. januar 2006 Efter de nye regler skal avance ved afståelse af aktier beskattes uanset ejertid og beholdningens værdi. Avancen beskattes som aktieindkomst. Tab ved salg af børsnoterede aktier kan fratrækkes i årets udbytter fra børsnoterede aktier og årets gevinster på børsnoterede aktier. Den hidtidige 3-års ejertidsregel samt DKK grænsen for små beholdninger af børsnoterede aktier er ophævet. Der er dog etableret en overgangsordning, der betyder, at der ikke skal betales skat af avancer på en beholdning af børsnoterede aktier, såfremt værdien ikke oversteg DKK ( ) den 31. december 2005, og aktierne sælges efter 3 års ejertid. Denne overgangsordning gælder uden tidsbegrænsning. Gennemsnitsmetoden anvendes ved afståelse af børsnoterede aktier, dvs. at anskaffelsessummen for afståede aktier i et selskab beregnes som en forholdsmæssig andel af den samlede anskaffelsessum for aktierne i selskabet lige før afståelsen. Den samlede anskaffelsessum fordeles altså på de afståede aktier og de aktier, som aktionæren beholder. Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i årets udbytte og avancer på andre børsnoterede aktier. Overstiger tabet årets udbytte fra eller avance på andre børsnoterede aktier, kan det overskydende tab modregnes i en samlevende ægtefælles udbytter og avancer på børsnoterede aktier. Eventuelt yderligere overskydende tab kan fremføres til modregning i udbytter og avancer på børsnoterede aktier. Overgangsregel for børsnoterede aktier købt før 1. januar 2006 For børsnoterede aktier købt før den 1. januar 2006 vil en eventuel senere avance være skattefri, såfremt følgende betingelser er opfyldt: den samlede kursværdi af alle børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser ikke overstiger DKK (samlet for ægtefæller) den 31. december Aktierne er ejet i mindst 3 år, når de sælges efter 1. januar Det er uden betydning om beholdningen tidligere har overskredet beløbsgrænsen, når blot den ikke er overskredet den 31. december Såfremt aktionæren opfylder beløbsgrænsen, bør aktionæren sikre, at et salg af børsnoterede aktier ikke sker på et skattemæssigt ugunstigt tidspunkt, men at der opnås størst mulig skattefrihed. Selvangivelsen for /9

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere