Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt"

Transkript

1 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13

2 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog, Danske Korte Obligationer, Danske Lange Obligationer, Danske Mellemlange Obligationer, Fonde, Indeksobligationer, Korte Danske Obligationer, Lange Danske Obligationer, Obligationer-4 Udbytter Udloddende obligationsbaserede afdelinger udenlandske obligationer Europæiske Obligationer, Globale Indeksobligationer Udloddende, Globale Virksomhedsobligationer, International, Nye Markeder Obligationer, Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, Udenlandske Obligationsmarkeder Aktieafdelinger Bioteknologi, Danmark, Danmark Fokus, Danmark Indeks, Danmark Small Cap, Ejendomme Europa Indeks, Europa, Europa Bæredygtig Indeks, Europa Fokus, Europa Højt Udbytte, Europa Indeks, Europa Indeks BNP, Europa Small Cap, Fjernøsten, Fjernøsten Indeks, Global Indeks, Global Indeks 2, Global Plus, Global StockPicking, Global Stock- Picking 2, Global Value, Indeks Aktier, Japan, Kina, KlimaTrends, Latinamerika, Norden, Norden Indeks, Nye Markeder, Nye Markeder Small Cap, Sundhed Indeks, Teknologi, Tyskland, USA, Østeuropa, Østeuropa Konvergens Akkumulerende afdelinger Danmark Akkumulerende, Europa Fokus Akkumulerende KL, Europa Højt Udbytte Akkumulerende, Europa Valutasikret Akkumulerende, Global Indeks Valutasikret Akkumulerende, Global StockPicking Akkumulerende, Globale Indeksobligationer Akk., klasse DK, Mix, Mix med Sikring, Mix Defensiv, Mix Offensiv, Mix Offensiv Plus, Nye Markeder Akkumulerende, USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Skattepligtige fusioner Skattefri fusioner Ordliste Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej København Ø Telefon Layout: Lotte Skov Christiansen og BEYER DESIGN Grafisk Produktion: Lassen Offset Danske Invest-gruppen forvalter ca. 170 mia. kroner for ca medlemmer. Danske Invest-beviser er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Investorerne opnår risikospredning, konkurrencedygtige omkostninger, markedsbestemte afkast og professionel pleje af opsparingen. Danske Invest-beviserne kan altid handles til en kurs tæt på den regnskabsmæssige værdi (indre værdi). Redaktionen af denne skatteguide er afsluttet den 14. januar

3 En guide til din selvangivelse 2010 Vejledning om skattemæssig behandling af gevinst og tab fra salg af Danske Invest-beviser Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Reglerne beskrives samlet for de Danske Invest-afdelinger, hvor skattereglerne er ens, men skattemæssigt skal de forskellige afdelinger naturligvis holdes adskilt. Reglerne følger i store træk de avancebeskatningsprincipper, som gælder for direkte investeringer i aktier og obligationer, herunder at kurtage indgår i beregningen. Bemærk dog, at gevinster ved salg af obligationsafdelinger normalt er skattepligtige. På side 8-10 finder du en oversigt over afdelingsfusioner, der kan have betydning for din selvangivelse. Listen er delt op i hhv. skattefrie og skattepligtige fusioner. Søger du oplysninger om den skattemæssige fordeling af udbytter udbetalt i 2010, kan du finde disse oplysninger i Årsrapporten for 2009, på hjemmesiden under»download«eller se under»årlige afkast og udbytter«for de respektive afdelinger på hjemmesiden Står du over for at investere i Danske Invest-beviser, kan du læse om skatten i vores generelle skattefolder»danske Invest og skatten«. Den seneste version er fra januar Danske Invest-beviser købt i forbindelse med en pensionsordning er selvangivelsen uvedkommende. Dit pengeinstitut eller pensionskasse beregner og trækker fortsat automatisk alle skatter i forbindelse med skattebegunstiget pensionsopsparing i tilknytning til en kapitalpension, ratepension eller selvpension. En række ord i brochuren er markeret med blåt. De henviser til ordlisten bagerst, hvor du kan finde forklaring på en række begreber. Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Danske Invest. Ved større formuedispositioner bør du i egen interesse indhente individuel skatterådgivning. 3

4 Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog Danske Korte Obligationer Danske Lange Obligationer Danske Mellemlange Obligationer Fonde Indeksobligationer Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer Obligationer-4 Udbytter Gevinst ved salg af beviser i obligationsbaserede afdelinger er skattepligtige. Tab kan ikke fratrækkes. Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og anskaffelsessummen. Har du købt beviser ad flere omgange, skal du op opgøre anskaffelsessummen på de solgte beviser efter gennemsnitsmetoden for hele din beholdning af beviser i den på gældende afdeling. Udgør gevinsten på dine solgte beviser mindre end kroner er gevinsten skattefri. Skattefriheden gælder dog kun, hvis gevinsten tillagt gevinst og tab på beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger med udenlandske obligationer, samt gevinst og tab på visse typer fordringer og gæld ikke overstiger kroner. Overskrides dette beløb, er hele gevinsten skattepligtig. Skattepligtig gevinst beskattes som kapitalindkomst. Beløbet anføres i felt 30 på selvangivelsen. 4

5 Udloddende obligationsbaserede afdelinger udenlandske obligationer Europæiske Obligationer Globale Indeksobligationer Udloddende Globale Virksomhedsobligationer International Nye Markeder Obligationer Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta Udenlandske Obligationsmarkeder Gevinster ved salg af beviser i obligationsbaserede afdelinger, der udelukkende investerer i udenlandske obligationer er skattepligtige, mens tab kan fratrækkes. Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og anskaffelsessummen. Har du købt beviser ad flere omgange, skal du op opgøre anskaffelsessummen på de solgte beviser efter gennemsnitsmetoden for hele din beholdning af beviser i den på gældende afdeling. Udgør gevinsten eller tabet på dine solgte beviser mindre end kroner er gevinsten skattefri og tabet ikke fradragsberettiget. Det gælder dog kun hvis gevinsten eller tabet tillagt gevinster på beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger med danske obligationer, gevinst og tab på visse typer fordringer og gæld ikke overstiger kroner. Overskrides dette beløb, er hele gevinsten skattepligtig. Tilsvarende kan tabet trækkes fra. Er tabet på beviserne mindre end kroner, kan tabet dog i 2010 stadig trækkes fra i skat. Det forudsætter dog, at du lader dig beskatte af eventuelle gevinster på beviser i obligationsbaserede afdelinger med danske obligationer, samt eventuelle gevinster og tab på visse typer fordringer og gæld. Skattepligtig gevinst og fradragsberettigede tab medregnes i kapitalindkomst. Beløbet anføres i felt 30 på selvangivelsen. 5

6 Aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Danmark Indeks Danmark Small Cap Ejendomme Europa Indeks Europa Europa Bæredygtig Indeks Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Indeks Europa Indeks BNP Europa Small Cap Fjernøsten Fjernøsten Indeks Global Indeks Global Indeks 2 Global Plus Global StockPicking Global StockPicking 2 Global Value Indeks Aktier Japan Kina KlimaTrends Latinamerika Norden Norden Indeks Nye Markeder Nye Markeder Small Cap Sundhed Indeks Teknologi Tyskland USA Østeuropa Østeuropa Konvergens Sådan opgør du den skattemæssige gevinst Gevinst og tab opgøres normalt som forskellen mellem afståelsessummen og den skattemæssige anskaffelsessum. Sælger du en del af en beholdning, som ikke er købt på én gang, skal du benytte gennemsnitsmetoden, når du opgør den skattemæssige anskaffelsessum. Alle beviser indgår i gennemsnitsberegningen. Gevinsten beskattes som aktieindkomst. Det gælder dog ikke beviser, som den var under kroners-grænsen. Disse opgøres altid efter aktie-for-aktie metoden. Tab på aktiebaserede investeringsbeviser Realiserede tab på aktiebaserede investeringsbeviser kan modregnes i følgende: Den del af udbyttet fra aktiebaserede investeringsbeviser, der beskattes som aktieindkomst. Udbytte fra aktier handlet på et reguleret marked. Skattepligtige gevinster fra investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger. Skattepligtige gevinster på aktier handlet på et reguleret marked. Uudnyttede tab fremføres til modregning i ovennævnte indkomstarter. Har du eller din ægtefælle uudnyttede tab på aktiebaserede investeringsbeviser eller børsnoterede aktier fra tidligere år, udnyttes tabene i følgende rækkefølge: 1) Dit eget tab samme år 2) Din eventuelle ægtefælles tab samme år 3) Dine egne eller ægtefælles fremførte tab fra de foregående år (tab realiseret i 2002 og senere forældes ikke). Hvis du har anskaffet beviser senest den 31. december 2005 Gevinst på beviser, der er anskaffet senest den 31. december 2005, og som indgår i en beholdning af børsnoterede aktier og udbyttebetalende aktiebaserede afdelinger, der 31. december 2005 var under kroners-grænsen ( kroner og kroner for ægtepar), kan realiseres skattefrit efter mindst tre års ejertid. Tilsvarende kan tab på beviser, der ville kunne sælges skattefrit, ikke modregnes i tilsvarende skattepligtige gevinster eller udbytter. Gevinsten opgøres efter aktie-foraktie metoden. Reglen om skattefrihed efter tre års ejerperiode gælder lige så længe, du ejer disse værdipapirer Hvis du har anskaffet beviser før den 19. maj 1993 Første gang du afstår beviser, der er anskaffet før den 19. maj 1993, skal du vælge mellem at anvende enten bevisernes faktiske anskaffelsessum eller bevisernes kursværdi den 19. maj Valget træffes én gang for alle for hver afdeling, men valget kan være forskelligt for dine forskellige afdelinger og aktier m.v. Har du valgt at anvende bevisernes kursværdi den 19. maj 1993, kan du højest få fradrag for den del af kurstabet, der er påløbet fra 19. maj 1993 og frem til afståelsestidspunktet. 6

7 Akkumulerende afdelinger Danmark Akkumulerende Europa Fokus Akkumulerende KL Europa Højt Udbytte Akkumulerende Europa Valutasikret Akkumulerende Global Indeks Valutasikret Akkumulerende Global StockPicking Akkumulerende Globale Indeksobligationer Akk., klasse DK Mix Mix med Sikring Mix Defensiv Mix Offensiv Mix Offensiv Plus Nye Markeder Akkumulerende USA Valutasikret Akk., klasse DK Gevinst og tab på beviser i akkumulerende afdelinger opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at du skal medregne årets værdistigninger eller årets tab på selvangivelsen, selvom du ikke har solgt beviser i Opgørelse af gevinst eller tab ultimo 2010 sker med udgangspunkt i anskaffelsessummen, hvis du har købt beviserne i enten 2009 eller Ejede du beviserne pr. 1. januar 2009 tager du udgangspunkt i værdien på dette tidspunkt. Dette skyldes en ændring i skattereglerne i Gevinst eller tab på beviser solgt før 2010 medregnes ikke på selvangivelsen for Har du solgt beviser i 2010 opgøres det skattemæssige resultat for de solgte beviser, som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen jf. ovenfor eller værdien den 1. januar Har du ad flere omgange købt beviser i samme afdeling i 2009 eller 2010, og kun solgt en del af disse i 2010, opgøres resultatet på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og anskaffelsessummen. De først anskaffede beviser anses for solgt først jf. aktiefor-aktie- metoden. Gevinst eller tab på de resterende beviser opgøres med udgangspunkt i værdien ultimo Gevinst og tab på beviser i akkumulerende afdelinger indgår i kapitalindkomsten og selvangives i felt 38. Bemærk at fra selvangivelsen 2010 skal opgørelsen følge kalenderåret og vil således første år indeholde værdien for både 2009 og

8 Skattepligtige fusioner hvor fusionen udløser beskatning OBS: De fortsættende afdelinger er markeret med blåt i overskrifterne på denne og den følgende side. Fusion mellem Internet og Teknologi Dine beviser i afdeling Internet er blevet ombyttet med beviser i afdeling Teknologi ved fusionen i De modtagne andele i afdeling Teknologi skal ved senere salg betragtes som anskaffet til kurs 30,4. Fusionen fandt sted den 7. maj Fusion mellem Vision og StockPicking Dine beviser i afdeling Vision er blevet ombyttet med beviser i afdeling StockPicking ved fusionen i De modtagne andele i afdeling StockPicking skal ved senere salg betragtes som anskaffet til kurs 50,65. Fusionen fandt sted den 14. maj Fusion mellem Sundhed og Indeks Health Care Dine beviser i afdeling Sundhed er blevet ombyttet med beviser i afdeling Indeks Health Care ved fusionen i De modtagne andele i afdeling Indeks Health Care skal ved senere salg betragtes som anskaffet til kurs 62,40. Fusionen fandt sted den 5. september

9 Fusion mellem Indeks IT og Teknologi Dine beviser i afdeling Indeks IT er blevet ombyttet med beviser i afdeling Teknologi ved fusionen i D e modtagne andele i afdeling Teknologi skal ved senere salg betragtes anskaffet til kurs 24,93. Fusionen fandt sted 15. maj Fusion mellem Indeks Verden 2 og Verdensindeks Dine beviser i afdeling Indeks Verden 2 er blevet ombyttet med beviser i afdeling Verdensindeks ved fusionen i Fusion mellem Danske Invest Norden og Danske Invest Erhverv Nordiske Aktier Fusion mellem Danske Invest Erhverv Europæiske Aktier E og Danske Invest Europa Dine beviser i afdeling Norden er blevet ombyttet med beviser i Danske Invest Erhverv Nordiske Aktier ved fusionen i Dine beviser i afdeling Danske Invest Erhverv Europæiske Aktier E er blevet ombyttet med beviser i Danske Invest Europa Ved fusionen i D e modtagne andele i afdeling Nordiske Aktier skal ved senere salg betragtes anskaffet til kurs 105,60. Fusionen fandt sted 15. maj Er der tale om frie midler, gælder følgende regler: Afståelsessummen beregnes som antallet af modtagne andele i afdeling Danske Invest Europa 91,02. Tabet beregnes som anskaffelsessummen (inkl. kurtage) afståelsessummen. Gevinst beregnes som afståelsessummen anskaffelsessummen (inkl. kurtage). De modtagne andele i afdeling Europa skal ved senere salg betragtes anskaffet til kurs 91,02. Fusionen fandt sted 4. august D e modtagne andele i afdeling Verdensindeks skal ved senere salg betragtes anskaffet til kurs 143,31. Fusionen fandt sted 15. maj

10 Skattefri fusioner hvor fusionen ingen skattemæssig betydning har Fusion mellem Stabil og Dannebrog Stabil 507, Dannebrog 94, Ombytningsforhold 1:5, Fusionen fandt sted den 18. august Fusion mellem BG Danske Obligationer og Dannebrog Danske Obligationer 94, afdeling Dannebrog 94, Ombytningsforhold 1:1, Fusion mellem BG Korte Obligationer og Korte Danske Obligationer Korte Obligationer 102, Korte Danske Obligationer 100, Ombytningsforhold 1:1, Fusion mellem BG Danske Obligationer 2 og BG Danske Obligationer Danske Obligationer 2 62, Danske Obligationer 96, Ombytningsforhold 0, Fusionen fandt sted den 23. oktober Fusion mellem BG Korte Pensionsobligationer og Pension Korte Obligationer Korte Pensionsobligationer 99, Pension Korte Obligationer 99, Ombytningsforhold 1:1, Fusion mellem BG Lange Pensionsobligationer og Pension Lange Obligationer Lange Pensionsobligationer 99, Pension Lange Obligationer 100, Ombytningsforhold 1:0, Fusion mellem BG Mellemlange Pensionsobligationer og Pension Mellemlange Obligationer Mellemlange Pensionsobligationer 102, Pension Mellemlange Obligationer 97, Ombytningsforhold 1:1, Fusionen fandt sted den 20. august Fusion mellem BG Blandet og Mix BG Invest afdeling Blandet 115, Danske Invest afdeling Mix 115, Ombytningsforhold 0, Fusion mellem BG Indeksobligationer og Indeksobligationer Placeringsforeningen BG Invest afdeling Indeksobligationer 108, Specialforeningen Danske Invest afdeling Indeksobligationer 110, Ombytningsforhold 0, Fusionen fandt sted den 13. december Fusion mellem Blandet med Sikring og Mix med Sikring Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Blandet med Sikring 102, afdeling Mix med Sikring 102, Ombytningsforhold 0, Fusionen fandt sted den 27. august Fusion mellem BG Internationale Obligationer og International Internationale Obligationer 98, afdeling International 92, Ombytninsforhold 1:1, Fusion mellem BG Internationale Erhvervsobligationer og Højrente Internationale Erhvervsobligationer 98, afdeling Højrente 99, Ombytningsforhold 1:0,

11 Ordliste Aktie for aktie-metoden Beregningsmetode, der benyttes ved opgørelse af anskaffelsessummen ved salg af akkumulerende afdelinger, når der har været købt i afdelingen i salgsåret og ved salg af aktier i den skattefri beholdning. Aktieindkomst En indkomstkategori til privat, fri opsparing, der omfatter: Udlodningen fra aktiebaserede investeringsbeviser, som stammer fra afdelingens udbytter fra danske aktier og som hovedregel også udbytter fra udenlandske aktier gevinster fra salg af aktier og aktiebaserede, udloddende investeringsbeviser Skattesatsen er 28 pct. for aktieindkomst op til kroner i Inden for beløbsgrænsen er den indeholdte acontoskat på 28 pct. af udbytter endelig. For aktieindkomst ud over beløbsgrænsen er skattesatsen 42 pct. Grænsen for ægtefæller er den dobbelte. Gennemsnitsmetoden Beregningsmetode der benyttes ved opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum ved salg af Danske Invest-beviser. Anskaffelsessummen for solgte beviser, som stammer fra en beholdning i en afdeling, der ikke er købt på én gang, beregnes ved at dividere den samlede anskaffelsessum for alle beviser med antallet af beviser. Kapitalindkomst En indkomstkategori, som dækker alle øvrige former for skattepligtigt afkast af obligationer og investeringsbeviser ved privat, fri opsparing. Kapitalindkomsten indgår i opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Beskatningen afhænger af din øvrige ind- komst, din eventuelle ægtefælles indkomst, din bopælskommune samt af, om du betaler kirkeskat. Skatteprocenten kan derfor i 2010 være fra ca. 33 til ca. 48. For børn og unge kan skatteprocenten være 0. Den laveste sats på ca. 33 pct. gælder, hvis du og din eventuelle ægtefælle tilsammen har negativ nettokapitalindkomst. Satsen er på ca. 39 pct., når kapitalindkomsten er positiv, og der ikke betales topskat. Den høje sats på 47,5 pct. + evt. kirkeskat gælder, hvis du har positiv nettokapitalindkomst, og der betales topskat. 11

12 HVIS DU VIL VIDE MERE: Kan du skrive til os på Er du altid velkommen til at kontakte din afdeling af Danske Bank eller Investeringslinjen på for at få rådgivning om dine investeringer i Danske Invest. 12

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Fold f lappen ud og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten. Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere