Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området Skatteministerens redegørelse af 10. oktober 2014 (Skatteministerens redegørelse er modtaget i Rigsrevisionen den 27. oktober 2014) 26. november 2014 RN 1410/14 1. Dette notat handler om de initiativer, som skatteministeren har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Skatteministeren oplyser, at SKAT senest ved udgangen af 2016 vil få et bedre overblik over transfer pricing-populationen, når SKAT udarbejder en segmentanalyse. Ministeren tager desuden kritikken af, at SKAT ikke systematisk har opgjort effekten af kontrolprojekterne, til efterretning. SKAT vil derfor fremover samle en række mindre projekter, så det bliver nemmere at vurdere effekten. Rigsrevisionen finder disse initiativer tilfredsstillende og vurderer, at disse punkter kan afsluttes. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) SKATs udsøgning af selskaber med kontrollerede transaktioner, så alle selskaber med transfer pricing har en risiko for at blive udtaget til kontrol SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i august 2014 en beretning om SKATs indsats på transfer pricingområdet. Beretningen handlede om transfer pricing, som er den prisfastsættelse, der sker, når 2 interesseforbundne selskaber handler på tværs af landegrænser. Ifølge principperne i international beskatning, som er udstukket af bl.a. OECD og FN, skal handlen ske i overensstemmelse med armslængdeprincippet, dvs. at interesseforbundne parter skal anvende priser og vilkår, der svarer til, hvad uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner til. Hvis et selskab med skattepligt i Danmark ikke overholder armslængdeprincippet, er der risiko for, at skattegrundlaget uretmæssigt flytter ud af landet.

3 2 3. Beretningen viste, at SKAT foretog en systematisk og målrettet indsats blandt de selskaber, der har de største risici for forkert brug af transfer pricing. Beretningen viste også, at indsatsen kan og bør forbedres i forhold til: at SKAT ikke kunne opgøre, hvor mange selskaber der havde transfer pricing. at op mod ⅔ af de selskaber, der havde transfer pricing, ikke havde nogen nævneværdig risiko for kontrol. at SKATs kontrol med selskabernes oplysninger om transfer pricing på selvangivelsen havde været utilstrækkelig. at SKAT på grund af mangler i egne forretningsgange havde været tilbageholdende med at bruge bødestraf til selskaberne for manglende overholdelse af oplysningspligten, og at SKAT således ikke fuldt ud har draget nytte af de lovændringer, som Folketinget vedtog i 2005 og i at SKAT ikke anvender effekt- og resultatmål i forbindelse med transfer pricing, og at SKAT ikke systematisk havde fulgt op på effekten af kontrolprojekterne. 4. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det positivt, at SKATs kontrolindsats på transfer pricing-området havde været effektiv og målrettet selskaber med størst risiko for fejl. Statsrevisorerne fandt det dog problematisk, at denne risikobaserede tilgang havde haft den konsekvens, at selskaber med mindre transfer pricing-transaktioner stort set havde kunnet undgå kontrol. Statsrevisorerne fandt det tilfredsstillende, at SKATs kontrolindsats fremover ville omfatte alle selskaber med transfer pricing. 5. Dette notat indeholder Rigsrevisionens vurdering af de initiativer, som skatteministeren vil iværksætte som følge af beretningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Gennemgang af skatteministerens redegørelse SKATs opgørelse af selskaber med transfer pricing 6. Beretningen viste, at SKAT ikke kunne opgøre antallet af selskaber med transfer pricing. På grund af svagheder i SKATs interne forretningsgange kunne SKAT ikke i tilstrækkelig grad bruge de informationer, der var i selskabernes selvangivelser. Selskaberne blev derfor ikke kontrolleret, selv om det måske var relevant. Desuden havde SKAT ikke tidligere identificeret ca selskaber med transfer pricing under 5 mio. kr. Disse selskaber indgik derfor heller ikke i den pulje, hvorfra der blev udsøgt selskaber til kontrol. 7. Statsrevisorerne fandt det ikke tilfredsstillende, at SKAT ikke havde haft fuldt overblik over antallet af selskaber med transfer pricing. 8. Skatteministeren oplyser, at der ikke findes et præcist tal for antallet af transfer pricingselskaber, som SKAT blot kan opgøre. Der vil altid være knyttet usikkerhed til opgørelsen, idet der kan være uenighed mellem skatteyder og SKAT om, hvornår der er tale om en kontrolleret transaktion. Det vil sige, at selv med en velfungerende administration af selskabernes selvangivelser (3B-skemaer), og selv hvis alle selskaber opfyldte oplysningspligten, så er der usikkerhed om antallet af transfer pricing-selskaber. Rigsrevisionen er enig i, at der vil være usikkerhed ved opgørelsen af antallet af selskaber med transfer pricing. Rigsrevisionen finder dog ikke, at usikkerheden kan være et argument for, at SKAT undlader at opgøre antallet af selskaber, sådan som det har været tilfældet.

4 3 9. Skatteministeren oplyser endvidere, at SKAT fremover vil udarbejde en segmentanalyse inden udgangen af 2016 og dermed vil arbejde med at få bedre overblik over transfer pricingpopulationen. 10. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at SKAT fremover vil arbejde med at få et bedre overblik over transfer pricing-populationen, og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Kontrolrisiko for selskaber med transfer pricing 11. Beretningen viste, at op mod ⅔ af selskaberne med koncerninterne grænseoverskridende transaktioner ikke blev omfattet af kontrolindsatsen. For et selskab med mindre transfer pricing-transaktioner, som ikke var en del af en større dansk koncern, var risikoen for at blive udtaget til kontrol tæt på nul. 12. Statsrevisorerne fandt det positivt, at SKATs kontrolindsats på transfer pricing-området havde været effektiv og målrettet selskaber med størst risiko for fejl. Statsrevisorerne fandt det dog problematisk, at denne risikobaserede tilgang havde haft den konsekvens, at selskaber med mindre transfer pricing-transaktioner stort set havde kunnet undgå kontrol. 13. Skatteministeren oplyser, at SKAT fremover vil tage alle selskaber med kontrollerede transaktioner med i sine systematiske udsøgninger frem for på forhånd at sortere selskaber med under 10 mio. kr. i kontrollerede transaktioner fra. Da risikoen for udvælgelse til kontrol er ét blandt flere forhold, som motiverer selskaber til at selvangive korrekt, går Rigsrevisionen ud fra, at SKATs initiativ indebærer, at SKAT også vil styre og tilrettelægge indsatsen ud fra, at alle selskaber med transfer pricing kan blive udtaget til kontrol. Ministeren oplyser dog også, at vægten i SKATs transfer pricing-indsats fremover fortsat vil ligge på de største og mest risikofyldte transaktioner. Rigsrevisionen er enig i denne prioritering, men går ud fra, at dette også indebærer, at en del af de ca selskaber, som hidtil reelt har været uden risiko for kontrol, vil blive kontrolleret. 14. Rigsrevisionen vil fortsat følge SKATs udsøgning af selskaber med kontrollerede transaktioner, så alle selskaber med transfer pricing har en risiko for at blive udtaget til kontrol. SKATs kontrol med selskabernes oplysninger om transfer pricing på selvangivelsen 15. Beretningen viste, at SKATs håndtering af et bilag til selskabernes selvangivelse (3Bskema) var mangelfuld, fordi SKAT ikke fik registreret det korrekt, og fordi SKAT ikke havde rykket for eventuelle manglende bilag. SKAT havde som følge heraf ikke kendskab til, om ca. 20 % af skemaerne var modtaget, om de var bortkommet, eller om de blot ikke var registreret i SKATs interne databaser. 16. Statsrevisorerne fandt det ikke tilfredsstillende, at SKATs kontrol med selskabernes oplysninger om transfer pricing på selvangivelsen havde været utilstrækkelig. 17. Skatteministeren oplyser, at ministeren tager Statsrevisorernes bemærkninger til efterretning. Ministeren oplyser endvidere, at SKAT vil kontrollere selskabernes oplysningspligt, når et nyt it-system (DIAS) tages i brug. 18. Rigsrevisionen vil fortsat følge SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt.

5 4 SKATs muligheder for at bruge bødestraf til selskaber, der ikke overholder oplysningspligten 19. Folketinget har bl.a. i 2005 og i 2012 gennemført præciseringer og stramninger af reglerne vedrørende transfer pricing. Bag stramningerne i 2005 lå bl.a. en undersøgelse fra 2002, som gennemgik 212 tilfældigt udvalgte selskabers dokumentation, og som viste, at 27,4 % havde udarbejdet dokumentation, der var åbenlyst mangelfuld, mens 21,2 % slet ikke havde udarbejdet dokumentation. SKAT redegjorde i 2002 over for Folketinget for bl.a. de præventive fordele, der ville følge af en bedre overholdelse af dokumentationspligten. Én af konsekvenserne heraf var, at der både skete stramninger i forhold til oplysnings- og dokumentationspligten. 20. Beretningen viste, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad udnyttede de muligheder, som Folketinget havde stillet til rådighed ved lovændringerne. SKATs mangelfulde håndtering af 3Bskemaet medførte, at SKAT var tilbageholdende med at anvende bødestraf over for selskaber, der ikke overholdt oplysningspligten, og at SKAT dermed ikke udnyttede de øgede beføjelser, som Folketinget havde tildelt. 21. Statsrevisorerne fandt det ikke tilfredsstillende, at SKAT havde været tilbageholdende med at bruge bødestraf til selskaberne for manglende overholdelse af dokumentationspligten, og at SKAT således ikke fuldt ud havde draget nytte af de lovændringer, som Folketinget vedtog i 2005 og i 2012 med sigte på at styrke SKATs indsats. 22. Skatteministeren oplyser, at ministeren tager Statsrevisorernes bemærkninger til efterretning. Ministeren oplyser endvidere, at SKAT vil sanktionere selskabernes eventuelle manglende opfyldelse af oplysningspligten, når et nyt it-system (DIAS) tages i brug. 23. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i SKATs sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. SKATs anvendelse af effekt- og resultatmål i forbindelse med transfer pricing og opfølgning på effekten af kontrolprojekterne 24. Beretningen viste, at SKAT ikke anvendte effekt- og resultatmål i forbindelse med transfer pricing, og at SKAT ikke systematisk fulgte op på effekten af kontrolprojekterne. Rigsrevisionen vurderede, at transfer pricing-forhøjelser i fraværet af overordnede effekt- og resultatmål i praksis kom til at være det eneste mål, der blev styret efter. Derved prioriterede SKAT sin indsats der, hvor risikoen for transfer pricing-problemer var størst, og hvor der forventeligt kunne findes de største reguleringer af selskabernes indkomst. Rigsrevisionen fandt ikke, at forhøjelserne kunne stå alene, da det giver en skævhed i indsatsen. Konsekvensen er nemlig, at selskaber med mindre transfer pricing-transaktioner, der ikke indgår i SKATs systematiske udsøgninger, stort set ikke blev omfattet af SKATs kontrolindsats. 25. Skatteministeren oplyser, at SKAT på transfer pricing-området i fraværet af et opgjort skattegab har styret efter resultatmålene antal forhøjelser og forhøjelsesbeløb. Ministeren finder således ikke, at SKAT har skævvredet indsatsen i retning af fokus på store forhøjelser. 26. Skatteministeren tager kritikken til efterretning i forhold til, at SKAT ikke systematisk havde evalueret effekten af kontrolprojekterne. SKAT vil derfor samle en række mindre transfer pricing-projekter til et større projekt, så der på transfer pricing-området fremover vil være færre, større og længerevarende projekter, hvilket vil gøre det nemmere at vurdere effekten af projekterne. Ministeren vil desuden opgøre et skattegab på transfer pricing-området og udarbejde en segmentanalyse inden udgangen af Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at SKAT vil samle en række mindre transfer pricing-projekter til et større projekt, så det fremover bliver nemmere at vurdere effekten af projekterne. Rigsrevisionen anser dette punkt for afsluttet.

6 5 III. Næste skridt i sagen 28. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder: SKATs udsøgning af selskaber med kontrollerede transaktioner, så alle selskaber med transfer pricing har en risiko for at blive udtaget til kontrol SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013 Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere