Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen..."

Transkript

1 Spildevandsrensning i det åbne land Faxe Kommune Hvorfor? Hvordan? - og hvad gælder for min ejendom?

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen... 5 Hvornår?... 6 Hvor?... 7 Forløb... 8 Etablering af eget spildevandsanlæg... 9 Etablering af et privat fælles spildevandsanlæg... 9 Medlemskab hos Faxe Forsyning Individuelle renseanlæg Forskellige typer af renseanlæg: Pilerenseanlæg uden afløb: Minirenseanlæg: Biologisk sandfilter: Beplantet filteranlæg: Rodzoneanlæg: Lukket samletank: Prisoverslag Kontakt og information Ordforklaring

3 Indledning Faxe Kommune har lavet denne informationsfolder som en hjælp til de borgere, der er berørt af processen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Folderen indeholder information om de forskellige renseanlæg, sagsforløb og oversigtskort for de områder, som skal have forbedret deres spildevandsrensning. Til sidst i folderen kan du finde kontaktoplysninger og en ordforklaring. Folderen er senest revideret den 6. juni

4 Hvorfor skal spildevandet renses? Hovedparten af de ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloakforsyning, renser kun spildevandet i beskedent omfang. Rensningen sker de fleste steder i en ældre simpel bundfældningstank, hvorefter spildevandet ledes direkte til vandløb, søer eller til jorden. Udledningen af spildevand til søer og vandløb belaster vandmiljøet i en sådan grad, at dyre- og plantelivet har fået dårligere livsbetingelser. Derfor har Folketinget besluttet, at vores spildevand skal renses bedre. Det er ikke kun vores natur og dyreliv, der tager skade af spildevandsudledningen, men også vores kyst og dermed vores badevand, som bliver forurenet. For at beskytte vores natur, dyreliv, kyster og badevand er det derfor nødvendigt at forbedre spildevandsrensningen på ejendomme i det åbne land. Hvad siger loven? Folketinget besluttede 1997 at styrke indsatsen for at forbedre rensning af spildevandet i det åbne land. Det gælder for ejendomme, som udleder spildevand til vandløb og søer, hvor målsætningen ikke er opfyldt. 4

5 Det er miljøbeskyttelsesloven, der fastlægger de nærmere bestemmelser for, hvordan den forbedrede spildevandsrensning føres ud i praksis. I Faxe Kommune Byrådet i Faxe Kommune vedtog i august 2012 kommunens Spildevandsplan Spildevandsplanen er gældende, indtil der vedtages en ny spildevandsplan i kommunen. Spildevandsplanens indsatser skal forbedre kommunens vandmiljø til gavn for plante- og dyrelivet i søer og vandløb samt sikre og forbedre vandkvaliteten i vores badevand. Spildevandsplanen skal stemme overens med statens vandplan. Ifølge statens vandplan skal mindst 708 ejendomme have forbedret spildevandsrensningen i første planperiode ( ). I anden planperiode ( ) skal mindst 526 ejendomme have forbedret spildevandsrensningen. Spildevand i naturen I dag renses spildevand fra ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloakforsyning, kun i beskedent omfang. I Faxe Kommune var der i 2010 tale om ca ukloakerede ejendomme i det åbne land. Den direkte udledning af spildevand bidrager til, at vandløb og søer er forurenede. Knapt ejendomme skal derfor etablere eller har etableret anlæg til forbedret rensning af spildevandet, så forureningen i vores natur og vandmiljø bliver mindre. Spildevandet er sammensat af organisk materiale, fosfor og kvælstof. Det organiske materiale fungerer som føde for bakterierne på bunden af vandløb og søer. Bakterierne bruger ilt, når de nedbryder organisk materiale. Organisk materiale tilført med spildevandet er derfor med til at reducere iltindholdet i vandmiljøet. Herudover virker spildevandets sammensætning som gødning for de alger, som vi ser en kraftig vækst af i forurenede vandmiljøer. De mange alger i vandet bidrager også til yderligere reduktion af 5

6 iltindholdet. Algerne skygger for sollys og forringer dermed betingelserne for vandløbets eller søens iltproducerende bundplanter. Samtidig er de mange alger i vandmiljøet også føde for de iltforbrugende bakterier på bunden af vandmiljøet. Spildevandsudledning bidrager til iltmangel i vandmiljøet og forringer levevilkårene for dyr og planter. Derfor skal du forbedre spildevandsrensningen på din ejendom, så vi kan passe på naturen og vandmiljøet i Faxe Kommune. Hvornår? Indsatsen i Faxe Kommune er opdelt i 2 områder. Hensynet til vores vandmiljø har afgjort rækkefølgen af indsatsen. Område 1: I første omgang blev vandløb, der har et sårbart vandområde nedstrøms, prioriteret. Derfor startede indsatsen i den vestlige del af Faxe Kommune, hvor vandløbene via Susåen afleder til Tystrup Sø i Sorø og Næstved kommuner. Dette omfatter bl.a. Vendebæk, Orned Bæk, Søbæk og de øvre strækninger af Suså. Dernæst fulgte Faxe Å, bl.a. af hensyn til badevandet ved Faxe Ladeplads. Indsatsen i område 1 foregår i perioden Område 2: I område 2 er indsatsen knyttet til områder, der via Orup Bæk afleder til Præstø Fjord, områder, der via Vivede Mølleå, Kilde Å og 6

7 Lille Å, afleder til Faxe Bugt samt områder, der via Tryggevælde å afleder til Køge Bugt. Indsatsen i område 2 foregår i perioden (planperiode 2). På nedenstående kort kan du se udstrækningen af de 2 områder. Du kan på kommunens digitale kort se den præcise afgrænsning af områderne. Du finder Faxe Kommunes digitale kort på kommunens hjemmeside (Link: Hvor? I spildevandsplanen for Faxe Kommune er der angivet hvor spildevandsrensningen skal forbedres. Områderne er inddelt i forskellige rensekrav som følger: O Reduktion af organisk stof. OP Reduktion af organisk stof samt fosfor. SO Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation. SOP Skærpet krav til reduktion af organisk stof, fosfor og nitrifikation. 7

8 På kortet herunder er renseklasserne angivet. Du kan finde en mere detaljeret afgrænsning af renseklasserne på kommunens digitale kort (Link: Forløb Område 1: Ejerne af ca. 700 ejendomme blev i 2013 varslet om, at Faxe Kommune ville påbyde, at spildevandet fra ejendommene skulle renses bedre. I december 2014 modtog ejerne af disse ejendomme påbud om at forbedre spildevandsrensningen med frist til den 30. oktober Område 2: Faxe Kommune sendte i juli 2015 et varsel om påbud ud til 860 ejendomme. Med varslet gjorde kommunen opmærksom på, at der skal etableres bedre rensning af ejendommens spildevand, og at det inden den 31. december 2015 var muligt at sende sine bemærkninger til kommunen. I løbet af maj / juni 2016 sender kommunen påbud om forbedret spildevandsrensning ud til de relevante ejendomme. 8

9 Statens vandplaner har fastlagt, at spildevandsrensningen skal forbedres på mindst 175 ejendomme pr. år, derfor er der forskellige tidsfrister for de 860 påbud. Fristerne er; den 31.december 2017, 31. december 2018, 31. december 2019 og 31. december I påbudsperioden skal selve renseanlægget til forbedring af spilvandsrensning på din ejendom etableres. Etablering af et renseanlæg kræver tilladelse fra Faxe Kommune. Du opfordres til at søge kommunen om tilladelse til etablering af renseanlægget senest 6 måneder inden udløb af påbudsfristen. På den måde kan du være sikker på at modtage en tilladelse tids nok til, at du kan etablere renseanlægget indenfor tidsfristen. Hvis du har modtaget et påbud fra Faxe Kommune, kan du vælge mellem følgende muligheder: Etablering af eget spildevandsanlæg Etablering af et privat fælles spildevandsanlæg Medlemskab af Faxe Forsyning Når etableringen af det valgte renseanlæg er udført, skal du sende en færdigmelding til Faxe Kommune. Færdigmeldingen skal være underskrevet af din kloakmester og indeholde en situationsplan med placering af det nye anlæg. Etablering af eget spildevandsanlæg Der findes flere muligheder for eget spildevandsanlæg. På side 12 og fremad gennemgås de forskellige renseløsninger. Hvis du beslutter dig for at etablere dit eget renseanlæg, skal du kontakte en autoriseret kloakmester for yderlige information, herunder priser, placering mm. Etablering af et privat fælles spildevandsanlæg Der findes flere muligheder for et fælles spildevandsanlæg. Det kan være en god løsning, hvis husene ligger tæt, da det er pladsbesparende. Du kan læse mere om de forskellige renseanlæg på side 12 og fremad. Hvis du og dine naboer beslutter jer for et privat fælles renseanlæg, så kontakt en autoriseret kloakmester for yderlige information, herunder priser, placering mm. Ved private fælles spildevandsanlæg skal der dannes et spildevandslav, der skal stå for anlæggets etablering, drift og 9

10 vedligeholdelse. Der skal vedtages vedtægter for spildevandslavet, og vedtægterne skal tinglyses på samtlige involverede ejendomme. Figur 1. Privat fælles spildevandsanlæg. Medlemskab hos Faxe Forsyning Med påbuddet fra Faxe Kommune om forbedret rensning af spildevandet på din ejendom, følger et tilbud om kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning. Medlemskabet indebærer, at Faxe Forsyning udfører, drifter og vedligeholder et renseanlæg, der opfylder renseklassekravet for din ejendom. Du skal betale tilslutningsbidrag, vandafledning samt eventuel elregning for driften af renseanlægget. Herudover skal du selv betale og stå for at få etableret en ny godkendt bundfældningstank og evt. nye ledninger frem til tanken. Lån til tilslutningsbidrag Er du pensionist, førtidspensionist eller modtager du efterløn, og får du påbud om tilslutning til offentlig kloak, så har du mulighed for at søge om lån til betaling af udgifterne i forbindelse med tilslutningen. Der kan både lånes til tilslutningsbidrag og udgifter på egen grund. Ordningen fungerer som et kommunalt afdragsfrit lån, der bliver tinglyst som et skadesløsbrev på ejendommen. Lånebeløbet med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer. 10

11 Du kan læse mere om kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning i informationsfolderen fra Faxe Forsyning. Du finder folderen på forsyningens hjemmeside ( 11

12 Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én type af rensekrav, mens din nabo skal opfylde en anden type af rensekrav. Det er derfor en god ide at kontakte en autoriseret kloakmester med henblik på at få råd og vejledning. Du kan også finde flere oplysninger på kommunens hjemmeside Ligesom du er velkommen til at ringe til Faxe Kommune med dine spørgsmål. Forskellige typer af renseanlæg: Nedsivningsanlæg Pilerenseanlæg Minirenseanlæg Biologisk sandfilter Beplantet filteranlæg Rodzoneanlæg Lukket samletank 12

13 Nedsivningsanlæg: Spildevandet ledes gennem en typegodkendt bundfældningstank og ud i fordelerrør ved gravitation eller ved hjælp af et pumpesystem. Fordelerrørene er nedgravet i jorden og vandet renses ved langsom nedsivning igennem jordens lag. Figur 2. Nedsivningsanlæg. Fakta om nedsivningsanlæg: Opfylder alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). Vandet ledes til en bundfældningstank og derfra igennem fordelerrør. Rensning af vandet sker ved langsom nedsivning igennem jordlagene. Anlægget kan ikke benyttes alle steder. F.eks. har jordbundstype og afstand til højeste grundvandsstand betydning for, hvorvidt nedsivningsanlæg er en mulighed til rensning af spildevandet. Faxe Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering. Vedligeholdelse af nedsivningsanlæg: Årlig tømning af bundfældningstank. Spuling af fordelerrør ca. hvert andet år. Generel vedligeholdelse af anlægget og pumpesystemet. Regnvand må ikke tilledes anlægget, men skal ledes væk separat. 13

14 Pilerenseanlæg uden afløb: Pilerenseanlægget etableres i et hul, som er foret med en tæt plastikdug. Hullet fyldes med jord og tilplantes med pilebuske. Pilebuskene fordamper vandet, mens de optager en stor del af de forurenende stoffer fra spildevandet. Der sker derfor ikke en udledning eller en nedsivning af spildevandet. Figur 3. Pilerenseanlæg. Fakta om pilerenseanlæg: Opfylder alle renseklasser(o, SO, OP, SOP). Ingen direkte udledning af vand til omgivende miljø. Følsomt overfor giftige stoffer fra husholdningen. Afhængig af at lokal regn også skal fordampes fra anlægget. Mindre fordampning om vinteren. Planter til pileanlægget skal plantes i perioden medio marts til primo maj. Etableres pilerenseanlægget i landzone, skal der også ansøges om landzonetilladelse hos Faxe Kommune. Faxe Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering. Regnvand må ikke tilledes anlægget, men skal ledes væk separat. Hvis pilerenseanlægget etableres uden tæt membran, betragtes anlægget som et nedsivningsanlæg. Vedligeholdelse af pilerenseanlæg: Årlig tømning af bundfældningstank. Spuling af fordelerrør ca. hvert andet år. Generel vedligeholdelse af anlægget og pumpesystemet. Især i de første år skal pilene beskæres ofte. Efter en årrække skal pilene beskæres hvert andet år. Evt. efterbeplantning af pil, hvis de står for spredt. 14

15 Minirenseanlæg: Et minirenseanlæg renser spildevandet biologisk ved hjælp af mikroorganismer og kan rense kemisk ved hjælp af kemikalier. Den kemiske rensning fjerner fosfor. Kombinationen af fosforfjernelse og omsætning ved hjælp af mikroorganismer sikrer binding af størstedelen af de forurenende stoffer i spildevandet, inden det udledes til det omgivende miljø. Figur 4. Minirenseanlæg. Fakta om minirenseanlæg: Opfylder alle renseklasser(o, SO, OP, SOP), hvis der er fosforrensning. Uden fosforrensning opfylder det renseklasse O og SO. Følsomt overfor giftige stoffer fra husholdningen. Følsomt overfor svingende tilførsel af spildevand. Faxe Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering. Vedligeholdelse af minirenseanlæg: Årlig tømning af bundfældningstank. Lovpligtig serviceaftale med godkendt relevant firma, hvor anlægget og dets mekaniske dele gennemgås, samt prøvetagning af spildevandet før og efter rensning for at fastslå en fortsat sikker rensevirkning. Påfyldning af kemikalier ved fosforfjernelse. Regnvand må ikke tilledes anlægget, men skal ledes bort separat. 15

16 Biologisk sandfilter: Biologisk sandfilter etableres i et hul, som er foret med en tæt dug af plastik. Hullet fyldes med filtersand, hvor fordelerrør ligger ovenpå sandet. Spildevandet ledes ned igennem filtersandet, hvorved der sker en rensning. Herefter udledes vandet til det omgivende miljø. Hullet dækkes til med jord. Figur 5. Biologisk sandfilter. Fakta om biologisk sandfilter: Opfylder renseklasser O og SO. Renser ikke fosfor. Ca. 5 m 2 filtersand pr. person i husstanden. Størrelsen er typisk 25 m 2 til 5 personer. Spørg Faxe Kommune, om der kræves landzonetilladelse. Faxe Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering. Regnvand må ikke tilledes anlægget, men skal ledes væk separat. Vedligeholdelse af biologisk sandfilter: Årlig tømning af bundfældningstank. Spuling af fordelerrør ca. hvert andet år. Generel vedligeholdelse af anlægget og pumpesystemet. 16

17 Beplantet filteranlæg: Et beplantet filteranlæg etableres i et hul, som fores med en tæt plastikdug. Hullet fyldes med filtersand og fordelerrør placeres ovenpå sandet. Spildevandet renses ved at løbe to gange gennem filtersandet, inden det udledes til det omgivende miljø. Anlægget dækkes med et lag af træflis øverst og beplantes med tagrør. Figur 6. Beplantet filteranlæg. Fakta om beplantet filteranlæg: Opfylder alle renseklasser(o, SO, OP, SOP), hvis der etableres fosforrensning eller efterfølgende nedsivning. Uden fosforrensning og efterfølgende nedsivning opfylder anlægget renseklasse O og SO. Har et overfladeareal på ca. 16 m 2. Spørg Faxe Kommune, om der kræves landzonetilladelse. Faxe Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering. Regnvand må ikke tilledes anlægget, men skal ledes væk separat. Vedligeholdelse af beplantet filteranlæg: Årlig tømning af bundfældningstank. Generel vedligeholdelse af anlægget og pumpesystemet. Ordningen med recirkulering af vandet skal efterses jævnligt, f.eks. hver måned. Spuling af fordelerrør ca. hvert andet år. Ukrudt skal fjernes manuelt. Tagrør skal efterbeplantes, hvis de står for spredt. Tilførsel af træflis efter behov. 17

18 Rodzoneanlæg: Rensning af spildevand sker ved, at spildevandet siver ned gennem grus og sand. En plastikdug i bunden forhindrer yderligere nedsivning i undergrunden og i hver ende af anlægget etableres en stenfaskine. På overfladen gror der tagrør. Figur 7. Rodzoneanlæg. Fakta om rodzoneanlæg: Opfylder den laveste renseklasse (O). Anlægget skal ligge lysåbent. Fare for udtørring om sommeren og tilfrysning om vinteren. Lugtgener, så anlægget skal ligge afsides. Behøver et stort areal på ca m 2. Ca. 1,5 m høje tagrør. Regnvand må ikke tilledes anlægget og skal derfor ledes væk separat. Spørg Faxe Kommune, om der kræves landzonetilladelse. Faxe Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering. Vedligeholdelse af rodzoneanlæg: Årlig tømning af bundfældningstank. Generel vedligeholdelse af anlægget og pumpesystemet. Kontrol og pasning af plantevækst. Regulering af vandstand med årstiden. Tilsyn med dræn. Spuling af dræn ca. hvert andet år. 18

19 Lukket samletank: En samletank er en tæt lukket beholder, hvor spildevandet samles. Da tanken er tæt og uden afløb, ledes der således ikke stoffer til det omgivende miljø. Samletanken kan med fordel benyttes i områder, som er uegnet til nedsivning. Spildevandet der opsamles i samletanken skal hentes af en slamsuger og transporteres til rensning i kommunalt renseanlæg. Figur 8. Samletank skitseret opbygning. Fakta om samletank: Opfylder alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). Tilbageholder alt spildevand. Let at passe. Fylder meget under jorden. Faxe Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering. Regnvand må ikke tilledes anlægget, men skal ledes væk separat. Vedligeholdelse af samletank: Jævnlig tømning af samletanken og dermed væsentlige driftsomkostninger. Generel vedligeholdelse af anlægget. 19

20 Prisoverslag Alle priser er fra 2016 og inklusiv moms. Nedsivningsanlæg Renseklasser Pris Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Spildevandsafgift O, SO, OP og SOP kr kr. 500 kr. 0,75 kr./m 3 vand Pilerenseanlæg Renseklasser Pris Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Spildevandsafgift Vedligeholdelse O, SO, OP og SOP kr kr. 200 kr. 0-0,50 kr./m 3 vand 6-8 timer per år Minirenseanlæg Renseklasser Pris Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Spildevandsafgift O, SO, OP og SOP kr kr kr. 1,95-2,40 kr./m 3 vand Biologisk sandfilteranlæg Renseklasser Pris Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Spildevandsafgift O og SO kr kr. 200 kr. 2,40 kr./m 3 vand Beplantet filteranlæg Renseklasser Pris Årlig driftsudgift Årligt elforbrug O,SO, (OP og SOP) kr kr. 200 kr. 20

21 Spildevandsafgift 0,75 2,40 kr./m 3 vand Rodzoneanlæg Renseklasser Pris Årlig driftsudgift Årligt elforbrug Spildevandsafgift O kr kr. 200 kr. 2,40 kr./m 3 vand Samletank Renseklasser Pris Spildevandsafgift Pris per tømning - tømning skal foretages hyppigt (flere gange årligt) O, SO, OP, SOP kr. 2,10 kr./m 3 vand 795 kr. 21

22 Kontakt og information Natur & Miljø Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Tlf Faxe Forsyning Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev Tlf: Lovgivning Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr af 19. november 2015,(Miljøbeskyttelsesloven). ( 54 ) Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Bek. nr. 153 af 25. februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). ( 39 ) Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., Bek. nr. 633 af , (Betalingsloven). ( 57 ) Bekendtgørelse om afdragsordning, fristforlængelse mv., Bek. 108 af ( 17 ) Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter; LBK nr af 30/08/ Information Spildevandsplanen for Faxe Kommune. Kan ses på kommunens hjemmeside: Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA - rapport: Rensning af spildevand i det åbne land - en oversigt over løsningsmuligheder (2001, revideret 2005). Kan hentes på 22

23 Danva s hjemmeside ( - link: 2fFiles%2fFiler%2fUdgivelser%2fVejledning_nr_64_loesningsk atalog_2005_net.pdf Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. Få yderligere information om spildevandsrensning og renseanlæg på hjemmeside: 23

24 Ordforklaring Bundfældningstank er en fællesbetegnelse for septik- og trixtanke. Fosfor er et næringssalt i spildevandet og bidrager især til tilgroning af søer, der belastes med spildevand. Fosfor stammer primært fra urin og sæbe. Nitrifikation er en proces hvor ammonium omdannes til nitrit og nitrat. I procestanke på et renseanlæg er der godt med ilt, hvorfor der forekommer nitrifikation. Næringssalte i spildevandssammenhæng er kvælstof- og fosforforbindelser. Tilførsel af næringssalte til recipienterne fremmer tilgroning og algevækst og kan dermed være ødelæggende for vandkvaliteten. Organisk stof er generelt den del af spildevandets indhold, der kan nedbrydes biologisk. Private spildevandsanlæg er defineret som de anlæg, der ikke er offentlige. Recipienter er jord, hav, søer og vandløb, som modtager regn - og spildevand. Renseklasser er fastsatte krav til den nødvendige spildevandsrensning i det åbne land. Renseklassen fortæller hvilke stoffer i spildevandet, der skal reduceres for at opnå eller fastholde det fastsatte miljømål: O: Reduktion af organisk stof OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation. Rensekrav er de krav, der stilles til rensning af spildevand i et område/ for en ejendom, for at det må udledes til recipienten. Krav baseres på renseklasserne. Samletank er en tæt beholder til opsamling af spildevand. Samletanke er normalt gravet ned i jorden og tømmes efter behov med en slamsuger, som kører spildevandet til et renseanlæg. 24

25 Septiktank har samme funktion som en trixtank, men med en anderledes udformning. Spildevandsanlæg er åbne eller lukkede rør, og andre anlæg, der tjener til afledning og behandling af spildevand, i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden. Trixtank er et mindre mekanisk renseanlæg, hvor slam og øvrige faste bestanddele i spildevandet tilbageholdes og delvist nedbrydes. Vandet og de opløste og suspenderede stoffer ledes gennem tanken til nedsivning eller udløb i en recipient. Tømningsordning er en systematisk tømning af bundfældningstanke og samletanke. Byrådet har vedtaget et tømningsregulativ, som omfatter alle ejendomme i Faxe Kommune med en bundfældningstank eller en samletank. Tømningen udføres på vegne af kommunen af Faxe Forsyning. Tankejeren er forpligtet til at benytte tømningsordningen. 25

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG Renset spildevand fra et af BioKubes renseanlæg er så rent at det kan udledes direkte til recipient. Flere steder i udlandet, hvor der

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Andre danske anlægstyper

Andre danske anlægstyper Andre danske anlægstyper Biologiske sandfiltre Pileanlæg Pileanlæg med nedsivning Beplantede filteranlæg Tryksatte kloaksystemer 1 Biologiske sandfiltre 2 Biologiske sandfiltre For standardanlæg med en

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 Indhold Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere