K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag."

Transkript

1 Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S E F Kommunes afgørelser af henholdsvis 19. marts 2008 og af 15. april 2008 ændres, således at F Kommune, nu F Kommune skal betale tøj til dig på i alt kroner. Det betyder, at du får medhold i din klage. Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Redegørelse: Kriminalforsorgen i F har på dine vegne den 12. marts 2008 første gang søgt F Kommune om økonomisk hjælp til tøj på i alt 2.349,85 kroner. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Kommunen lagde vægt på, at du ikke var berettiget til offentlig hjælp efter loven, idet der ikke var specifikke bestemmelser i loven, der vedrørte indsatte ved Anstalten for domfældte. Kommunen har ikke henvist til lovgrundlag og har ej heller givet klagevejledning. Kriminalforsorgen i F har igen den 3. april 2008 søgt om offentlig hjælp til tøj for i alt 2.349,85 kroner. F Kommune har igen den 15. april 2008 afvist at bevilge offentlig hjælp med samme begrundelse. Som lovgrundlag henviste kommunen til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kapitel 3, 3, 4, 7 og 8. F Kommune har henvist til det korrekte lovgrundlag men har ikke citeret de relevante bestemmelser. Kriminalforsorgen har ved brev modtaget den 5. maj 2008 klaget på dine vegne over F Kommunes afgørelse. Kriminalforsorgen oplyser, at du har været flyttet rundt på 3 forskellige anstalter, senest Anstalten for domfældte i F, hvor du på grund af reglerne i anstalten ikke måtte arbejde. Ved oversendelsen af sagens akter til Det Sociale Ankenævn den 25. september 2008 oplyser kommunen, at afslaget er givet på grund af, at du ikke opfylder kravene i 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Det fremgår af mailkorrespondance af 3. oktober 2008 mellem Det Sociale Ankenævn og F Kommune, at kommunen har givet afslag på offentlig hjælp, idet du hverken opfylder betingelsen om, at du skal

2 være udsat for en social begivenhed efter 7, stk. 1, nr.1 eller står til rådighed for arbejdsmarkedet som krævet i 8, stk.1, nr.1. Lovgrundlag: I henhold til 20, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 15. af 20. november 2006 kan en kommune yde offentlig hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt borgeren opfylder betingelserne i 4, stk. 1 om at være dansk statsborger og tilmeldt folkeregisteret i Grønland samt opfylder kravene i 7 og 8 i samme forordning. Derudover skal borgerens egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vanskeliggøre borgerens og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Offentlig hjælp til enkeltudgifter kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde offentlig hjælp til en enkeltudgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for borgerens eller familiens livsførelse. Ifølge Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp 4, stk. 1, punkt 1 har en borger ret til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde, såfremt den pågældende har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er dansk statsborger, og såfremt denne opfylder betingelserne i denne lovs 7 og 8. Efter samme Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp 7 kan en kommune bevilge offentlig hjælp ved akut trang, såfremt en borger har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter. Ifølge Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig 8 i samme forordning kan en kommune yde offentlig hjælp til en borger til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, hvis en borger opfylder betingelserne i ovenstående 7 og enten er: 1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder, 2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller 3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Efter 7 i Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp skal en kommune vurdere, om der i enkelte tilfælde kan foreligge omstændigheder udover 5 i samme bekendtgørelse, som kan begrunde, at en ansøger eller modtager af offentlig hjælp, som har andre problemer end ledighed, ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. I henhold til 10, stk.1 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp har enhver, der søger om offentlig hjælp, ret til rådgivning fra kommunen om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende problemer og på længere sigt ved egen hjælp kan forsørge sig selv og sin familie.

3 Efter 10, stk. 2 skal rådgivningen omfatte hele modtageren af offentlig hjælps situation og ikke blot fraværet af forsørgelsesgrundlag. Rådgivningen kan være hjælp til kontakt til anden instans, eksempelvis arbejdsformidling, misbrugscenter, sundhedsvæsen eller boligselskab. Rådgivningen kan foregå enkeltvis eller i grupper. I henhold til 11 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 har alle modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter ret til at få udarbejdet en individuel handlingsplan i samråd med kommunen. Ifølge 11, stk. 2 skal Handlingsplanen tage udgangspunkt i den ydede rådgivning og skal efter behov indeholde vejledning om: 1) Behandling af misbrugsproblemer. 2) Personlig udvikling. 3) Opkvalificering. 4) Uddannelse. 5) Aktivering. 6) Fastholdelse af arbejde. 7) Revalidering 8) Omskoling. Efter 11, stk. 4 i samme forordning skal den individuelle handlingsplan følge modtageren af offentlig hjælp, når denne overgår til at modtage ydelser efter anden lovgivning, hvor der ligeledes stilles krav om individuelle handlingsplaner eller krav om revalideringsplaner. I sådanne tilfælde skal den individuelle handlingsplan eller revalideringsplanen efter anden lovgivning tage afsæt i den allerede udarbejdede individuelle handlingsplan. Ifølge 12 i samme forordning skal kommunen løbende revurdere og justere handlingsplanen, jf. 11, efter behov for at sikre, at betingelserne for at yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fortsat er opfyldt. Efter 7 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en myndighed, herunder en kommune vejlede borgerne inden for myndighedens sagsområde. Vurdering: Det Sociale Ankenævn vurderer, at du var berettiget til offentlig hjælp til tøj.

4 Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du er omfattet af Landstingsforordning nr. 15 af 20. november om offentlig hjælp, idet loven omfatter alle borgere, der er danske statsborgere, og som opholder sig i Grønland. Dette betyder, at indsættelse i anstalter eller andre institutioner ikke har nogen indflydelse på, om en borger er omfattet af loven. Det Sociale Ankenævn har endvidere lagt vægt på, at du opfylder kravene i 20 om retten til betaling af enkeltudgifter, idet du opfylder kravene i 4, stk. 1 om bopæls -og folkeregisteradresse i Grønland, reglerne i 7, stk. 1 nr 1 og 2 om udsættelse for en social begivenhed i form af indsættelse i de forskellige anstalter, herunder senest i F, og at disse indsættelser har været årsagen til, at du efterfølgende ikke har kunnet skaffe det nødvendige til dit daglige behov, herunder tøj. Det Sociale Ankenævn vurderer endvidere, at der efter reglerne i 7 i Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp er grundlag for at se bort fra kravet om, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, idet det vurderes, at du har andre problemer end ledighed. Det Sociale Ankenævn har i den forbindelse lagt vægt på, at du blev forflyttet flere gange, og at den seneste anstalts regler forhindrede dig i at arbejde. Det Sociale Ankenævn lægger således Kriminalforsorgen i F ankeudtalelse til grund, idet kommunen ikke har kommenteret udtalelsen om, at flytningerne fra anstalt til anstalt og anstaltens regler forhindrede dig i at påtage dig et arbejde. Kommunen har således ikke godtgjort, at du ikke har været forhindret i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det Sociale Ankenævn vurderer i denne forbindelse, at behovet for tøj er en basal nødvendighed, som alle har ret til, og at din egen afholdelse af udgifterne hertil er umulig på grund af manglende mulighed for at tjene penge. Kommunens afholdelse af udgifterne til det ansøgte tøj anses derfor for essentiel i forhold til dit konkrete behov, uagtet at udgifterne er opstået som følge af behov, der har kunnet forudses. I denne vurdering er indgået, at kommunen ikke har godtgjort, at du ikke har et behov for det ansøgte tøj. Det Sociale Ankenævn har endvidere lagt vægt på, at kommunen i henhold til 10, stk. 1 og 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp har pligt til at rådgive borgere om deres fremtidige muligheder og tilbud eventuelt i samarbejde med Kriminalforsorgen. Dette gælder endvidere økonomisk hjælp, for at borgere kan hjælpes til at have det bedst mulige grundlag for at have en normal hverdag, herunder økonomisk hjælp til basale behov såsom for eksempel tøj. Efter 11, stk. 1 og 2 har borgere, der ansøger om eller modtager offentlig hjælp ret til at få udarbejdet en handleplan, som kan hjælpe dem med at planlægge deres fremtid, således at borgerne via

5 uddannelsestilbud, kurser, misbrugsbehandling, arbejdsprøvning eller andre tiltag kan hjælpe borgerne tilbage til selvforsørgelse. Denne handleplan kan endvidere også udarbejdes i samarbejde med Kriminalforsorgen. Det Sociale Ankenævn skal endvidere påpege, at kommunerne efter Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning 7 har en generel vejledningspligt og dermed et ansvar for, at borgerne hjælpes og støttes til et liv, hvor de kan klare sig selv. Det Sociale Ankenævn skal bemærke, at F Kommune skal betale tøj til dig i form af en jakke, hue, træningssko og bukser for i alt kroner enten per rekvisition eller kontant. Det Sociale Ankenævn skal endvidere bemærke, at alle kommuner generelt har pligt til at foretage en skønsmæssig vurdering af beløb til indkøb af tøj, sko og andre fornødenheder ud fra priserne i lokalsamfundet, borgerens behov og mulighederne for indkøb, når en borger søger om eller modtager offentlig hjælp, således at borgerne kan få almindelige basale varer som tøj, sko og mad mv, som hverken er for dyre eller for billige. Afgørelse: F Kommunes afgørelse af 15. april 2008 ændres. Venlig hilsen Naja Joelsen Formand

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere