ÅRSRAPPORT 2012/13. Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals. CVR nr (22. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012/13. Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals. CVR nr. 15234784. (22. regnskabsår)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012/13 Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals CVR nr (22. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Side 3 Ledelsespåtegning Side 4 Den uafhængige revisors erklæringer Side 5 Ledelsesberetning Side 7 Anvendt regnskabspraksis Side 8 Resultatopgørelse for 1. juli juni 2013 Side 10 Balance pr. 30. juni 2013 Side 11 Noter Side 13 Side 2

3 Selskabsoplysninger Selskabet: CVR-nr.: Stiftelsesdato: Hjemsted: Regnskabsår: Bestyrelse: Kasserer: Revisor: Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals Viborg Kommune 1. juli juni Per Poulsen Niels Jørgen Mathiassen Carina Ebbesen Jensen Thomas Jensen Ole Sørensen Gitte Ramsdahl Revisorerne i Skals reg. revisionsanpartsselskab Hovedgaden Skals k0506 Side 3

4 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/13 for Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen anser regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ulbjerg, den 17. september 2013 Bestyrelse: Per Poulsen Niels Jørgen Mathiassen Carina Ebbesen Jensen Thomas Jensen Ole Sørensen Interne revisorer: Sigurd Frederiksen John Vestergaard Jensen Side 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. De i årsrapporten anførte budgettal for 2013/14 er ikke omfattet af vor revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn, er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013, i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt varmeforsyningsloven. Side 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet ikke har indberettet a-skat rettidigt, og derved kan ledelsen ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skals, den 17. september 2013 Revisorerne i Skals reg. revisionsanpartsselskab Orla Kristensen reg. revisor Side 6

7 Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er at drive kraftvarmeværk Den økonomiske udvikling Årsregnskabet for 2012/13 udviser et resultat på kr , hvilket er forventet. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2013 kr Der forventes en positiv udvikling i det efterfølgende regnskabsår. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter 30. juni 2013 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for den finansielle stilling. Side 7

8 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven samt årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg fra regnskabsklasse C- virksomheder omkring ledelsesberetning. Årsregnskabet er udover nedenstående ændring aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Ændret regnskabspraksis I forhold til tidligere år er den reguleringsmæssige over-/underdækning indregnet i resultatopgørelsen, der fremkommer ved regnskabsårets afslutning som differencen mellem de samlede acontoopkrævninger efter regulering for årets reelle forbrug og årets faktiske omkostninger. Regnskabsmæssig fejl Der er konstateret en regnskabsmæssig fejl ved indregning af opskrivning på grunde og bygninger i tidligere regnskabsår på tkr Da denne opskrivning er i strid med varmeforsyningsloven, er opskrivningen tilbageført og korrigeret over primoegenkapitalen. Sammenligningstallene er rettet til. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter indtægter i forbindelse med salg af varme og el. Vareforbrug Vareforbrug omfatter forbrug af brændsel til årets varme- og elproduktion. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger indeholder salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger. Finansielle indtægter og -omkostninger Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Side 8

9 Anvendt regnskabspraksis Skatter Årets skat, som består af årets aktuelle skat. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat. Balancen Aktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger på aktivets kostpris. Aktivernes forventede brugstid fastsættes efter følgende princip: Bygninger 20 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Passiver Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Reguleringsmæssige over-/underdækning Den reguleringsmæssige over-/underdækning fremkommer ved regnskabsåret afslutning som differencen mellem de samlede acontoopkrævninger efter regulering for årets reelle forbrug og årets faktiske omkostninger. Side 9

10 Resultatopgørelse for 1. juli juni 2013 Note 2012/ /12 1. Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag I Dækningsbidrag I i % 6,0 18,7 3. Personaleomkostninger Dækningsbidrag II Dækningsbidrag II i % 5,1 17,7 4. Salgsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat før sekundære poster Henlæggelser Henlæggelser i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat Skatter i alt ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Overført resultat Disponeret i alt Side 10

11 Balance pr. 30. juni 2013 Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 12. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Beregnet underdækning Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 11

12 Balance pr. 30. juni 2013 Note PASSIVER EGENKAPITAL 15. Henlæggelser til fremtidig investering iht. særlovgivning Akkumuleret driftsresultat Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser Selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kassekredit Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Moms og afgifter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Side 12

13 Noter 2012/ /12 1. Nettoomsætning Forbrugerafgifter Målerleje Faste afgifter Flytteopgørelse regulering tidligere år Energinet Komp. af co Engerginet.dk grundbeløb El-salg co2 tilskud Markeds EL Gebyr markedskraft Barmarkspulje Reguleringsmæssig over-/underdækning Vareforbrug Køb naturgas Naturgas Kedel El Reservedele motor Tilsyn daglig Serviceaftaler Reservedele øvrig værk Andre udgifter Energibesparelser Personaleomkostninger Honorar til kasserer Befordringsgodtgørelse Personaleomkostninger Kursusomkostninger, bøger mv Salgsomkostninger Anden repræsentation Sponsorvirksomhed Lokaleomkostninger El og vand Vedligeholdelse Rengøring Ejendomsskatter Forsikringer Side 13

14 Noter 2012/ /12 6. Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager EDB-omkostninger Mindre anskaffelser Telefon TM Network Porto Regnskabsmæssig assistance PWC Konsulenthonorar Revisorhonorar incl. selvevaluering For lidt afsat revision tidl. år Mødeomkostninger Generalforsamling/møder Tab på forbrugere Kontingenter u/moms Abonnementer, Halicon Afskrivninger Tekniske anlæg og maskiner Henlæggelser Henlæggelse motorrenovering Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Finansielle omkostninger Renter, kreditinstitutter Ikke fradragsberettiget Skat af årets resultat Skat af årets resultat Regulering af skat fra tidligere år Side 14

15 Noter Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Anvendte henlæggelser Afskrivninger, primo Årets afskrivninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Varedebitorer Hensat til forventet tab Beregnet underdækning Overdækning primo Årets reguleringsmæssig over-/underdækning Henlæggelser til fremtidig investering iht. særlovgivning Henlæggelser Anvendte henlæggelser Henlæggelse motorrenovering Akkumuleret driftsresultat Overført resultat fra sidste år Overført af årets resultat Overført over-/underdækning primo Anden gæld Revisionshonorar Skyldig A-skat Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Side 15

16 BILAG TIL SELVANGIVELSEN FOR 2013 Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals CVR nr

17 Indholdsfortegnelse Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen Side 3 Udviklingen i hoved- og nøgletal Side 4 Opgørelse af skattepligtig indkomst med noter Side 5 Side 2

18 Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen Til ledelsen i Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba. Vi har opstillet Bilag til selvangivelsen for Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba på grundlag af virksomhedens årsregnskab for 1. juli juni 2013 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Bilag til selvangivelsen omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere Bilag til selvangivelsen efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Bilag til selvangivelsen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Bilag til selvangivelsen, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille Bilag til selvangivelsen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt Bilag til selvangivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba og SKAT og bør ikke distribueres til andre parter. Skals, den 17. september 2013 Revisorerne i Skals reg. revisionsanpartsselskab Orla Kristensen reg. revisor Side 3

19 Nøgletal 2011/12 Afregningspris pr. MWh kr Fast afgift pr. m2 kr Stik afgift kr Målerafgift kr Antal forbrugere stk Tilsluttet arealindhold m Gasforbrug, motor m Gasforbrug, kedel m Varmeproduktion, motor MWh Varmeproduktion, kedel MWh Varmesalg MWh Graddage (normalår er gr.dage) Gr.d Elsalg MWh Driftstimer motor timer Samlet varmeudnyttelse % 66,0 63,9 Virkningsgrad varme % 53,7 53,3 Virkningsgrad el % 37,0 37,1 Virkningsgrad total % 90,8 90,4 Ulbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. 4

20 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2011/12 Resultat før skat iflg. årsregnskab Tilbageført henlæggelse Henlæggelse motorrenovering Tilbageført underdækning Regnskabsmæssige afskrivninger Repræsentation Ikke fradragsberettiget omkostninger Skattemæssige afskrivninger ejendom Skattemæssige afskr. driftsmidler oprindelige anlæg Skattemæssige afskr. driftsmidler efter 1/ Anvendt underskud Skattepligtig indkomst Beregnet skat heraf, 25% Specifikationer 1. Underskud til fremførelse Indkomståret 2010/ Anvendt underskud 2011/ Indkomståret 2012/ I alt Bygninger Ejendomsværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Afskrivningsgrundlag Afskrivning i % 4% 4% Afskrivning i kr Akkumuleret afskrivning 55% 51% 3. Driftsmidler anskaffet efter 1/ Saldo primo Tilgang Afskrivning, 25% Saldo ultimo Ulbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. 5

21 Specifikationer - fortsat 2011/12 4. Driftsmidler oprindelige anlæg Saldo primo Afskrivning, 25% Saldo ultimo Ulbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. 6

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere