NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA."

Transkript

1 NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. UDGIVNE FOR G DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903

2 Herefter Kapitel IY. skal jeg behandle Navnet paa en Rune, i hvilket flere X'orfattere uafhrengig af hverandre har formod.et en Oversrettelse af et grresk Bogstavnavn. Vecl Navnet paa I?,unen for b har man allerede forlrengst formod"et Sammenhreng med et reldre fremmed Bogstavnavn. I,Geschichte der deutschen Spracheu fremsretter Jacob Grimm den Mening, at Skriften, havde sin Oprindelse fra,cigypten og ticllig kom X'onikien, udbredte sig over de europreiske Lande ikke blot i den brede Strom, kan folges i den grreske, etruskiske og romerske Skrift, uren ogsaa gjennem smale og skjulte Gange. Han rnener, at flere europreiske Skriftarter, bl. a. Runerne, indehold,er et uromersk og ugrrcsk Shriftelement. Dette finder han bl. a. bestyrket vecl Runenavnene. S. 158 (1ste Udg.) ytrer han saa: >Der zweite buchstab des hebr. und gr. alphabets hiesz beth, Pqro und hd,tte schon die Rijmer auf betulla betula leiten ktinnen, cloch dieser baum schien ihnen ein gallischer (Plin. 16, 18). desto natiirlicher war den Galliern selbst fiir clas B d.er name beith (wie betulla auf irisch lautet, auf welsch bed".wen), den Angelsachsen beorc, d.en Normannen biiirc... einem halb gothischen alphabet des Wiener cocl. 140 ist bercna beigeschrieben.u Yasentlig paa samme Maacle havde J. Grimm allerede udtalt sig om Navne paa b i Wiener Jahrbiicher 1828 S. 41. Jacob Grimms Bestemmelse af det historiske Forhold er i det anfarte StetL ucltrykt meget uklart. Hans Mening synes at vrere den, at d"et fonikiske bath (ikke grask F r") har givet Anledning det >galliske< Bogstavnavn be'ith,, og at clette, havd-e Betydningen >Birk<, g&v Anledning, at Germanerne gav Runen for b et Navn, havtle Betyclningen,Birk<. Men man indser ikke, hvorledes fusk be'ith Navn paa b kan stotte Meningen om >et ugrresk Element< i Skriften. Ogsaa Gisle Brynjulf sson har (Ant. Tidsskr S. 1?6) antaget historisk Sammenhmng mellem det semitiske Bogstavnavn bath, grresk pqro og Runenavnet bjarkan af bjgrk >Birk<, paa Latin hed.er betula. Men i sine fantastiske og uviclenskabelige Bemrerkninger sler Brynjulfsson al Historie paa Hoveclet vecl at antage >Birku for den oprind"elige Betydning af clet grmske Bogsta,vnayn ftro. Runen for b hetler i Ags. beorc (Stephens 5, 10) eller berc (stephens 4, 8, 9), d. e. >Birk<, Navnet forklares i det ags. Runectigt; se S. b0 f. 1) Gund.ermann bemrerker: >Die Namen... finden wie thyth, aza, uu,ittne, manna, laaz, erzguz ihre genaue Eutsprechung in der Quelle des Runenalphabets<. Ifvad han hermed mener, ved jeg ikke sikkert at angive (jf". herom ved ljntlersogelsen om de enkelte Runenavnes Oprintlelse).

3 r28 frlrend.erne havcle et Alfab et (bethlui,sn'i,on) med. en anden Bogstavfolge end clet latinske og med Bogstavnavne, af hvilke cle fleste var Trren&vne. f defte hed. b bei,th,, d. e. Birk. Thurneysen (Keltoromanisches S. 46 Anm. 1) har formodet, at irske Munke d.erved., atbata og irsk bei,th >Birku var ligelydend.e, er komne paa dentanke at betegne samtlige Bogstaver ved Trrenavne. Han mener altsaa, at d.et irske Navn bei,th stamm,er umid.delbafi fru beta. Men j.g tror at l<unne bevise, at de irske Bogstavnayne gjennem Kymrisk Mellemled. er Omtyclninger og Oversaettelser af Runenavne, fandtes i et angelsaksisk Haandskrift. fusk ur af ags. {t'r >Ifrokse<; irsk quei,rt af ags. querp. beith ags. beorc, hvoraf det er en Oversrettelse. F. Eks. Saaledes forudsretter irsk I{vis nu den af J. Grimm iagttagne LighecL i Lytl mellem 04ro og det irske Navn paa b be'i'th, d. e. Birk, samt Ordet for >Birk< i andre keltiske Sprog ikke er freldig og Overensstemmelsen i etymologisk Betydning mellem det germanske Runenavn got. bercna, ags. beorc og irsk be'ith heller ikke er titfrelclig, saa kan dette med. Ilensyn hvilken Professor K. X'. Johansson hinand.en har forklaret Runenavnet kun forklares paa 6n Maade, nemlig den, paa i Upsala (i Marts 1894) og jeg uafhrengig af det: Opfind.eren (eller Opfinderne) af de germanske Runenavne horte af en Kelter (eller ialfald af en Mand, talte Keltisk), i hvis Sprog,Birk< blev betegnet ved et mecl bet- begyndende Ord l), det fremmede Navn paa Bogstaven b, i grresk Form hed.er bata. Goteren satte dette lrfavn eller hwte det af sin keltiske Hjemmelsmand sat i Forbindlelse med det keltiske Ord for,birkuog oversatte det sa,a paa Gotisk ved d.et Runenavn, i Salzburg-Hskr. er skrevet bercna. Paa d.enne Maade har jeg opfattet Forholdet mellem det gotiske Bogstavnavnbercna og det grmske Bogstavnavn pilra ialfalcl siden Yinteren 18? Ved Forholclet mellem Navnene Piro - *berknr, - ags. beorc - irsk beith iagttager vi et Kreclslsb. Got. *berkna er nemlig en Oversrettelse af pir" forstaaet det galliske Ord for >Birk< (eller >Birkekrat<); dette gotiske Runenavn eberkna er gjennem and.re germanske Stammer kommet Angelsakserne, optog det i X'ormen beorc,birk<. Og dette ags. Runen&vn beorc rbirk< er igjen af Irlrenderne oversat Bogstavnavnet be'ith, der i deres Sprog havde Betyd.ningen >Birk<. I Kymrisk har Hunkjonsordet bedr,u kollektiv Betyd,ning >Birkekrat<, medens Betegnelsen for det enlcelte Trre d.annes vecl Suffiksei -en: bedwen. Naar vi antager, at et Hunkjonsord,, begyndte rned. bat- i d,et keltiske Sprog, Goterens Hjemmelsmand talte, ligeledes havd"e kollektiv Betydning, saa finder vi heri maask6 Forklaringen af, at det gotiske Runenavn blev Afleclnin gen *berkno) sanrlsynlig havde kollektiv Betydning, og ikke Stammeordet *bet'ka >Birk<. Naar saaled.es 6t Runenavn, nemlig Navnet paa Bunen for b, er, jeg tror, med overveiend.e Sandsynlighecl forklaret Oversrettelse af et fremmed Bogstavnavn, hvis antagne Orclbetyclning forklaredes af et keltisk Sprog, saa ligger de{ nrer at forsoge, om ogsaa and.re Runenavne kan forklares ved Hjrelp af keltisk Sprog. Baad.eProfessorK. F. Johansson og jeg har uafhreagig af hinanden gjort Forsog t) Jfr. clet latinske Deminutiv betul,la >Birk<, er af gallisk Oprinclelse. (Trykr 24. Mai 1905.)

4 :?fslqm r29 i denne Retning, og jeg skal her mecldele nogle af d"isseforsog paa Forklaringer af Runenavne. Men jeg foier for mit eget Ved.kornrnende,at jeg nu ikke langer *lntqu.i, tror paa disse Forklaringer, naar jeg undtager Forklaringen af Runenavnet og at j.s ved de ovrige holcler en forskjellig Opfatning, j.g siden skal meddele, for sand.synligere. *ha,qu'l' Runetegnet Runen for h hecl i Gotisk, jeg har sogt at vise, var hos Romerne H stamrner fra den latinske Bogstav H (se S. 109). Dennes Navn *h,agal, hu. Meit den samme stavelse begynder Runena,vnet Nu har jrg i clet foregaaende godtgjort, at flere af Runeshriftens Tegn er dels af latinske, d.els af grreske Bogstaver, og srerlig at Runetegnet er laant fra en N h er laant fra det latinske Tegn for h, medens Runetegnet M e Form af det grmske Eta (se S. 119 f.). X'remd.eleshar jeg soet at vise, at de Goter, forst gav Runerne Navn, lprte at kjende ialfald. et grmsk Bogstavnavn af en Keltisl<-talende Mancl' Og clet Efterligninger hund.e synes san6synligt, at Goterne af denne sanme I(elter lige lmrte at kjencle de latinske Bogstaver, orncl:urneiles Runer. Nlar clette er szra,d.a synes det rirneligt at fornclsaette,at Goternes Keitisl<talencle Lpremester vecl H har gjort dem opm.rrkrne paa Forshjellen i Lyd'r'aercli mellem Tegnet H i den latinske Skrift, paa d.enne Tid tor antages at have 'asret brugt af GaIIer, og clet gracske dermecl ialfald. i clet vresentlige overensstenimende Tesn for Eta, en Forskjel, gjord.e det u,rnuligt at benaevneclet latinske Tegn mecl clet gracske Navn. Jeg vover clerfor clen Formodning, at Goternes lieltiske Lmremester har kaldt det latinske og lige galliske H /r, for ha gall't),.1. e. det galliske lta,, i Moclsretning clet graeske Eta. Sorn en Omtyclning heraf kund'e cla Runenavnet,i'hctgq,lforklares. Adjektivet folger baade i lrsk og i de britannislre sprog seclvanlig efter det substantiv, hvor clet horer. Det ved Omtydning dannede gotiske Runenavn'I'lt{rc1a[korn vecl Ordets Betycl2). ning,haglu at slutie sig naturlig sammen mecl Runenavnet as. cl. e. ulsu 1) *'gallon, enten liuntle Jcg vil ler iklie bestentme, om Ortlet, hegynclte nrecl gull-, lad '>Gallernes'i. Fiertal vrere Acljektiv i Intetkjon rgallisk< eller Genetiv Det Runerr [i r hea i Gotisk *.t'aiclu.dette Navn har vistnoh liunuet betyde,,vogn" (se S.46). mtn grrcske.fegn for r, havt'le Navnet 15ri. l\[en da man silgcle latruxi(ta sortt ianaxl(r.,r, kuntle 'i'6rirrt, tlannet irira. Hvis grreske l;anslie forlrlsmtte, at tler l<jentltes en vulgitr llorrn Bogstavnrvne, son] clen gotiske Runeskrifts C)plincler horte :rf en I(elter, bley omt'yclette nt., gl.irsk roth svarecle Or:d, et llillev at founode, rurn lieltiske Or4, saa kuntle!6ra man minde I(om. pl. roi,t1, rhjttl(, og noiagtigere kymr. rhod fem. >Hjulo. Herverl kuncle >Kjrerre<. (rutai) betytler >lljul< i Flertal lit, at, >Yogn< og ratas orn, at olclinctisk r'(ttha-s betyder Nu tsr. vi forudstntte, at det srctlvanlig blugelige Orcl for. rhjul< i Gotisk Yar tlet samlne tro, intet gotisk o dn, hatl, hj6l og ikke t]et S111nmeSorn t1'sk RarI, I)er var t1a, liuncle man *r'of&, opfattet det ligge nrtrmere at, gjengive l3ogst'avnavnet Ortl, ved hvilket det klndc *,t'ct;iclct >Vogn<. I denne I(ornbination) sollr for nrange A*r keltiske Ord fgr >rhjnl<, entl got. jeg metl Professor Johlnsson. moiltes rnig, for sig sitlen havde fremslet *r'airln iklie for sandsynlig, og jeg skal l en nu holder jeg delne Forklaring af Runenavnet' jeg nu ct boielig at holtle for tf t'cid,a, i det folgcncle rneclclele en anclen Forklaring den rette. hat Itunen for d het i Gotisk *tlags, havde lsetytlningen >I)ag<. Professor.Iohansson Navn paa lat'inske Det Keltisk. fra Oversrcttelse en dags Runenavn dette forlilaret *dz(o-), tf *deitt", i Betvtlningen >Dag<t;jfr' gl'irsli Boqstaven for rl yar r/a. I(elternc h:rvde et Ord Norges lndshriftcr rnecl cle :eldre Runer. Indledning' lri I '

5 F' ryqtrlfrj:-'-r 1q0 De i det foregaaende givne Forklaringer af de gotiske Navne paa Runerne for i, b og h giver os, jug tror, Yeiledning overhovecl at erkjencle de Principer, fulgtes ved, Dannelsen af Navne paa gotiske Runer) var Efterligninger af fremmede Bogstavtegn, for hvilke Goterne lrerte at kjende et fremmed Navn eller ialfald af Fremmede fik Medclelelse om den d.erved" udtrykte Ly,l. Vi kan gjennem disse Forklaringer danne os en Foresling om de Id6associationer, gjordle sig gjmldende ved Dannelsen af gotiske Runenavne under Indflydelse af frernmecle Bogstavnavne. I]nclertiden oversatte Goterne det fremmede l{avn, de lagde en (etymologisk) Orctbetyilning, d,er blev bestemt ved Navnets fmlclige Lyctlighecl med. et fremrnecl Ord. Saaledes ved *berknn i Forhold, beta. Men vi vil finde, at Goterne i Regelen holdt sig det fremmed"e Navns Lydform og gav vedkornmende Tegn, de optog i clen gotiske Runeskrift, et Navn, var et regte gotisk Ord, men lige i Lyd" (derimoil ikke i Ordbetydning) laa saa n&r sorn muligt ved det fremmed.e Navn, sorn d.e horte af sine frernrnede Leerere. Saaledes ved *lmgul Navn paa Runen for h, hvilken Bogstav Goterne efter min Formoclning af en keltisk Lreremester horte betegnet */zr.l qaii- rdet galliske /eau. Paa lignende lvlaad.e antager jeg, at Goterne af en fremmed Mand fik Medd.elelse orn, at Bogstavtegnet I betegnecle eller hed z. For da paa clette Bogstavtegn at faa e.t Navn, ellers brugtes Ord i det gotiske Sprog og taa i Lycl saa nrcr muligt, kaldte cle den Rune, betegneile i, for 7s. Efter samme Principer skal jeg i det folgende soge at forklare en Iang Rrekke af gotiske RunenaYne. Naar j.g her saaledes soger at forklare en Rrekke af gotiske Runenayne opstaaede ved. Omtydning af fremmede Bogstavnavne, er jeg rnig vel beviclst og fremhrever udtrykkelig, at jeg her bevreger rnig paa meget farlig og usikker Grund", hvor d.et er vanskeligt at finde Fodfeste. Jeg skal naevne et Par af de storste Vanskeligheder, mod hvilke man her har at kjrempe. For det forste den Omstmndighecl, at d"er vecl Optagelse af fremmed.e Navne, hvis etymologiske Betydning oftest ikke kjendes af det optagende Folk, men forandres ved Omtyclning hjemlige Ord, ikke er Tale om Love, sorn i sine Yirkninger kan sammenlignes med cle rnekaniske, med"ens d,er her i storre eller rnindre Grad er Rum for frie ld6associationer. Dernmst stikker en stor Vanskelighetl d.eri, at flere af de Sprog, hvis Bogstavnavne efter mine Formodninger skal v&re omtyd.ed.e gotiske Runenavneo nmsten kun er kjendte fra en senere Tid end" den, hvilken Runenaynenes Oprind.else maa henlmgges. dia. Goterne oversatte ifolge Professor Johansson dette Ord Runenavnet clags, Men irsk clia >Dag< kunde i gallisk Sprog paa den'iid, da Rnnenavnene blev dannede, neppe hede *da-; se Stokes, Urkeltischer Sprachschatz S Jeg skal i ttet folgencle frems:ette en anden, jeg nu tror', sandsynligere Forklaring af Oprintlelsen Runenavnet *rlags.

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

PRONOMEN RELATIVUM NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER

PRONOMEN RELATIVUM NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER OM PRONOMEN RELATIVUM OG NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER I VORT OLDSPROG. Af o. d. Holmboe. ltniversitetsprogram for!!det Halva.r 1850. CHRISTIANIA. Trykl i P. T. Mailings BogtrY\lkcri. 1850. Pl'onomen relativum.

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Godt ord igen! 1998/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Else Bojsen. Tre grundsituationer - mange betydninger

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Godt ord igen! 1998/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Else Bojsen. Tre grundsituationer - mange betydninger Nyt fra Sprognævnet 1998/1 marts Indhold Artikler Godt ord igen! Endsige Aa's plads i alfabetet Spørgsmål og svar E-mail, e-post og e-brev Forfordele Tosproget og mørklødet Halsedisse En kommitteret Kvarter

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Tanker om Ludvig Holberg uden paryk

Tanker om Ludvig Holberg uden paryk www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ -------------------------------------------------------------------------------------- Tanker om Ludvig Holberg uden paryk

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere