NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA."

Transkript

1 NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. UDGIVNE FOR G DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903

2 Herefter Kapitel IY. skal jeg behandle Navnet paa en Rune, i hvilket flere X'orfattere uafhrengig af hverandre har formod.et en Oversrettelse af et grresk Bogstavnavn. Vecl Navnet paa I?,unen for b har man allerede forlrengst formod"et Sammenhreng med et reldre fremmed Bogstavnavn. I,Geschichte der deutschen Spracheu fremsretter Jacob Grimm den Mening, at Skriften, havde sin Oprindelse fra,cigypten og ticllig kom X'onikien, udbredte sig over de europreiske Lande ikke blot i den brede Strom, kan folges i den grreske, etruskiske og romerske Skrift, uren ogsaa gjennem smale og skjulte Gange. Han rnener, at flere europreiske Skriftarter, bl. a. Runerne, indehold,er et uromersk og ugrrcsk Shriftelement. Dette finder han bl. a. bestyrket vecl Runenavnene. S. 158 (1ste Udg.) ytrer han saa: >Der zweite buchstab des hebr. und gr. alphabets hiesz beth, Pqro und hd,tte schon die Rijmer auf betulla betula leiten ktinnen, cloch dieser baum schien ihnen ein gallischer (Plin. 16, 18). desto natiirlicher war den Galliern selbst fiir clas B d.er name beith (wie betulla auf irisch lautet, auf welsch bed".wen), den Angelsachsen beorc, d.en Normannen biiirc... einem halb gothischen alphabet des Wiener cocl. 140 ist bercna beigeschrieben.u Yasentlig paa samme Maacle havde J. Grimm allerede udtalt sig om Navne paa b i Wiener Jahrbiicher 1828 S. 41. Jacob Grimms Bestemmelse af det historiske Forhold er i det anfarte StetL ucltrykt meget uklart. Hans Mening synes at vrere den, at d"et fonikiske bath (ikke grask F r") har givet Anledning det >galliske< Bogstavnavn be'ith,, og at clette, havd-e Betydningen >Birk<, g&v Anledning, at Germanerne gav Runen for b et Navn, havtle Betyclningen,Birk<. Men man indser ikke, hvorledes fusk be'ith Navn paa b kan stotte Meningen om >et ugrresk Element< i Skriften. Ogsaa Gisle Brynjulf sson har (Ant. Tidsskr S. 1?6) antaget historisk Sammenhmng mellem det semitiske Bogstavnavn bath, grresk pqro og Runenavnet bjarkan af bjgrk >Birk<, paa Latin hed.er betula. Men i sine fantastiske og uviclenskabelige Bemrerkninger sler Brynjulfsson al Historie paa Hoveclet vecl at antage >Birku for den oprind"elige Betydning af clet grmske Bogsta,vnayn ftro. Runen for b hetler i Ags. beorc (Stephens 5, 10) eller berc (stephens 4, 8, 9), d. e. >Birk<, Navnet forklares i det ags. Runectigt; se S. b0 f. 1) Gund.ermann bemrerker: >Die Namen... finden wie thyth, aza, uu,ittne, manna, laaz, erzguz ihre genaue Eutsprechung in der Quelle des Runenalphabets<. Ifvad han hermed mener, ved jeg ikke sikkert at angive (jf". herom ved ljntlersogelsen om de enkelte Runenavnes Oprintlelse).

3 r28 frlrend.erne havcle et Alfab et (bethlui,sn'i,on) med. en anden Bogstavfolge end clet latinske og med Bogstavnavne, af hvilke cle fleste var Trren&vne. f defte hed. b bei,th,, d. e. Birk. Thurneysen (Keltoromanisches S. 46 Anm. 1) har formodet, at irske Munke d.erved., atbata og irsk bei,th >Birku var ligelydend.e, er komne paa dentanke at betegne samtlige Bogstaver ved Trrenavne. Han mener altsaa, at d.et irske Navn bei,th stamm,er umid.delbafi fru beta. Men j.g tror at l<unne bevise, at de irske Bogstavnayne gjennem Kymrisk Mellemled. er Omtyclninger og Oversaettelser af Runenavne, fandtes i et angelsaksisk Haandskrift. fusk ur af ags. {t'r >Ifrokse<; irsk quei,rt af ags. querp. beith ags. beorc, hvoraf det er en Oversrettelse. F. Eks. Saaledes forudsretter irsk I{vis nu den af J. Grimm iagttagne LighecL i Lytl mellem 04ro og det irske Navn paa b be'i'th, d. e. Birk, samt Ordet for >Birk< i andre keltiske Sprog ikke er freldig og Overensstemmelsen i etymologisk Betydning mellem det germanske Runenavn got. bercna, ags. beorc og irsk be'ith heller ikke er titfrelclig, saa kan dette med. Ilensyn hvilken Professor K. X'. Johansson hinand.en har forklaret Runenavnet kun forklares paa 6n Maade, nemlig den, paa i Upsala (i Marts 1894) og jeg uafhrengig af det: Opfind.eren (eller Opfinderne) af de germanske Runenavne horte af en Kelter (eller ialfald af en Mand, talte Keltisk), i hvis Sprog,Birk< blev betegnet ved et mecl bet- begyndende Ord l), det fremmede Navn paa Bogstaven b, i grresk Form hed.er bata. Goteren satte dette lrfavn eller hwte det af sin keltiske Hjemmelsmand sat i Forbindlelse med det keltiske Ord for,birkuog oversatte det sa,a paa Gotisk ved d.et Runenavn, i Salzburg-Hskr. er skrevet bercna. Paa d.enne Maade har jeg opfattet Forholdet mellem det gotiske Bogstavnavnbercna og det grmske Bogstavnavn pilra ialfalcl siden Yinteren 18? Ved Forholclet mellem Navnene Piro - *berknr, - ags. beorc - irsk beith iagttager vi et Kreclslsb. Got. *berkna er nemlig en Oversrettelse af pir" forstaaet det galliske Ord for >Birk< (eller >Birkekrat<); dette gotiske Runenavn eberkna er gjennem and.re germanske Stammer kommet Angelsakserne, optog det i X'ormen beorc,birk<. Og dette ags. Runen&vn beorc rbirk< er igjen af Irlrenderne oversat Bogstavnavnet be'ith, der i deres Sprog havde Betyd.ningen >Birk<. I Kymrisk har Hunkjonsordet bedr,u kollektiv Betyd,ning >Birkekrat<, medens Betegnelsen for det enlcelte Trre d.annes vecl Suffiksei -en: bedwen. Naar vi antager, at et Hunkjonsord,, begyndte rned. bat- i d,et keltiske Sprog, Goterens Hjemmelsmand talte, ligeledes havd"e kollektiv Betydning, saa finder vi heri maask6 Forklaringen af, at det gotiske Runenavn blev Afleclnin gen *berkno) sanrlsynlig havde kollektiv Betydning, og ikke Stammeordet *bet'ka >Birk<. Naar saaled.es 6t Runenavn, nemlig Navnet paa Bunen for b, er, jeg tror, med overveiend.e Sandsynlighecl forklaret Oversrettelse af et fremmed Bogstavnavn, hvis antagne Orclbetyclning forklaredes af et keltisk Sprog, saa ligger de{ nrer at forsoge, om ogsaa and.re Runenavne kan forklares ved Hjrelp af keltisk Sprog. Baad.eProfessorK. F. Johansson og jeg har uafhreagig af hinanden gjort Forsog t) Jfr. clet latinske Deminutiv betul,la >Birk<, er af gallisk Oprinclelse. (Trykr 24. Mai 1905.)

4 :?fslqm r29 i denne Retning, og jeg skal her mecldele nogle af d"isseforsog paa Forklaringer af Runenavne. Men jeg foier for mit eget Ved.kornrnende,at jeg nu ikke langer *lntqu.i, tror paa disse Forklaringer, naar jeg undtager Forklaringen af Runenavnet og at j.s ved de ovrige holcler en forskjellig Opfatning, j.g siden skal meddele, for sand.synligere. *ha,qu'l' Runetegnet Runen for h hecl i Gotisk, jeg har sogt at vise, var hos Romerne H stamrner fra den latinske Bogstav H (se S. 109). Dennes Navn *h,agal, hu. Meit den samme stavelse begynder Runena,vnet Nu har jrg i clet foregaaende godtgjort, at flere af Runeshriftens Tegn er dels af latinske, d.els af grreske Bogstaver, og srerlig at Runetegnet er laant fra en N h er laant fra det latinske Tegn for h, medens Runetegnet M e Form af det grmske Eta (se S. 119 f.). X'remd.eleshar jeg soet at vise, at de Goter, forst gav Runerne Navn, lprte at kjende ialfald. et grmsk Bogstavnavn af en Keltisl<-talende Mancl' Og clet Efterligninger hund.e synes san6synligt, at Goterne af denne sanme I(elter lige lmrte at kjencle de latinske Bogstaver, orncl:urneiles Runer. Nlar clette er szra,d.a synes det rirneligt at fornclsaette,at Goternes Keitisl<talencle Lpremester vecl H har gjort dem opm.rrkrne paa Forshjellen i Lyd'r'aercli mellem Tegnet H i den latinske Skrift, paa d.enne Tid tor antages at have 'asret brugt af GaIIer, og clet gracske dermecl ialfald. i clet vresentlige overensstenimende Tesn for Eta, en Forskjel, gjord.e det u,rnuligt at benaevneclet latinske Tegn mecl clet gracske Navn. Jeg vover clerfor clen Formodning, at Goternes lieltiske Lmremester har kaldt det latinske og lige galliske H /r, for ha gall't),.1. e. det galliske lta,, i Moclsretning clet graeske Eta. Sorn en Omtyclning heraf kund'e cla Runenavnet,i'hctgq,lforklares. Adjektivet folger baade i lrsk og i de britannislre sprog seclvanlig efter det substantiv, hvor clet horer. Det ved Omtydning dannede gotiske Runenavn'I'lt{rc1a[korn vecl Ordets Betycl2). ning,haglu at slutie sig naturlig sammen mecl Runenavnet as. cl. e. ulsu 1) *'gallon, enten liuntle Jcg vil ler iklie bestentme, om Ortlet, hegynclte nrecl gull-, lad '>Gallernes'i. Fiertal vrere Acljektiv i Intetkjon rgallisk< eller Genetiv Det Runerr [i r hea i Gotisk *.t'aiclu.dette Navn har vistnoh liunuet betyde,,vogn" (se S.46). mtn grrcske.fegn for r, havt'le Navnet 15ri. l\[en da man silgcle latruxi(ta sortt ianaxl(r.,r, kuntle 'i'6rirrt, tlannet irira. Hvis grreske l;anslie forlrlsmtte, at tler l<jentltes en vulgitr llorrn Bogstavnrvne, son] clen gotiske Runeskrifts C)plincler horte :rf en I(elter, bley omt'yclette nt., gl.irsk roth svarecle Or:d, et llillev at founode, rurn lieltiske Or4, saa kuntle!6ra man minde I(om. pl. roi,t1, rhjttl(, og noiagtigere kymr. rhod fem. >Hjulo. Herverl kuncle >Kjrerre<. (rutai) betytler >lljul< i Flertal lit, at, >Yogn< og ratas orn, at olclinctisk r'(ttha-s betyder Nu tsr. vi forudstntte, at det srctlvanlig blugelige Orcl for. rhjul< i Gotisk Yar tlet samlne tro, intet gotisk o dn, hatl, hj6l og ikke t]et S111nmeSorn t1'sk RarI, I)er var t1a, liuncle man *r'of&, opfattet det ligge nrtrmere at, gjengive l3ogst'avnavnet Ortl, ved hvilket det klndc *,t'ct;iclct >Vogn<. I denne I(ornbination) sollr for nrange A*r keltiske Ord fgr >rhjnl<, entl got. jeg metl Professor Johlnsson. moiltes rnig, for sig sitlen havde fremslet *r'airln iklie for sandsynlig, og jeg skal l en nu holder jeg delne Forklaring af Runenavnet' jeg nu ct boielig at holtle for tf t'cid,a, i det folgcncle rneclclele en anclen Forklaring den rette. hat Itunen for d het i Gotisk *tlags, havde lsetytlningen >I)ag<. Professor.Iohansson Navn paa lat'inske Det Keltisk. fra Oversrcttelse en dags Runenavn dette forlilaret *dz(o-), tf *deitt", i Betvtlningen >Dag<t;jfr' gl'irsli Boqstaven for rl yar r/a. I(elternc h:rvde et Ord Norges lndshriftcr rnecl cle :eldre Runer. Indledning' lri I '

5 F' ryqtrlfrj:-'-r 1q0 De i det foregaaende givne Forklaringer af de gotiske Navne paa Runerne for i, b og h giver os, jug tror, Yeiledning overhovecl at erkjencle de Principer, fulgtes ved, Dannelsen af Navne paa gotiske Runer) var Efterligninger af fremmede Bogstavtegn, for hvilke Goterne lrerte at kjende et fremmed Navn eller ialfald af Fremmede fik Medclelelse om den d.erved" udtrykte Ly,l. Vi kan gjennem disse Forklaringer danne os en Foresling om de Id6associationer, gjordle sig gjmldende ved Dannelsen af gotiske Runenavne under Indflydelse af frernmecle Bogstavnavne. I]nclertiden oversatte Goterne det fremmede l{avn, de lagde en (etymologisk) Orctbetyilning, d,er blev bestemt ved Navnets fmlclige Lyctlighecl med. et fremrnecl Ord. Saaledes ved *berknn i Forhold, beta. Men vi vil finde, at Goterne i Regelen holdt sig det fremmed"e Navns Lydform og gav vedkornmende Tegn, de optog i clen gotiske Runeskrift, et Navn, var et regte gotisk Ord, men lige i Lyd" (derimoil ikke i Ordbetydning) laa saa n&r sorn muligt ved det fremmed.e Navn, sorn d.e horte af sine frernrnede Leerere. Saaledes ved *lmgul Navn paa Runen for h, hvilken Bogstav Goterne efter min Formoclning af en keltisk Lreremester horte betegnet */zr.l qaii- rdet galliske /eau. Paa lignende lvlaad.e antager jeg, at Goterne af en fremmed Mand fik Medd.elelse orn, at Bogstavtegnet I betegnecle eller hed z. For da paa clette Bogstavtegn at faa e.t Navn, ellers brugtes Ord i det gotiske Sprog og taa i Lycl saa nrcr muligt, kaldte cle den Rune, betegneile i, for 7s. Efter samme Principer skal jeg i det folgende soge at forklare en Iang Rrekke af gotiske RunenaYne. Naar j.g her saaledes soger at forklare en Rrekke af gotiske Runenayne opstaaede ved. Omtydning af fremmede Bogstavnavne, er jeg rnig vel beviclst og fremhrever udtrykkelig, at jeg her bevreger rnig paa meget farlig og usikker Grund", hvor d.et er vanskeligt at finde Fodfeste. Jeg skal naevne et Par af de storste Vanskeligheder, mod hvilke man her har at kjrempe. For det forste den Omstmndighecl, at d"er vecl Optagelse af fremmed.e Navne, hvis etymologiske Betydning oftest ikke kjendes af det optagende Folk, men forandres ved Omtyclning hjemlige Ord, ikke er Tale om Love, sorn i sine Yirkninger kan sammenlignes med cle rnekaniske, med"ens d,er her i storre eller rnindre Grad er Rum for frie ld6associationer. Dernmst stikker en stor Vanskelighetl d.eri, at flere af de Sprog, hvis Bogstavnavne efter mine Formodninger skal v&re omtyd.ed.e gotiske Runenavneo nmsten kun er kjendte fra en senere Tid end" den, hvilken Runenaynenes Oprind.else maa henlmgges. dia. Goterne oversatte ifolge Professor Johansson dette Ord Runenavnet clags, Men irsk clia >Dag< kunde i gallisk Sprog paa den'iid, da Rnnenavnene blev dannede, neppe hede *da-; se Stokes, Urkeltischer Sprachschatz S Jeg skal i ttet folgencle frems:ette en anden, jeg nu tror', sandsynligere Forklaring af Oprintlelsen Runenavnet *rlags.

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. UDGIVNE. FOR ' 1.. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND c VED SOPHUS BUGGE. I. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. It tj I li l f{ l1 lt I T

Læs mere

MED DE ;ELDRE RI]NER.

MED DE ;ELDRE RI]NER. MED DE ;ELDRE RI]NER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE HISTORISKE KILPNSKRIF'TFOND SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIAI\IA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. i-- t i urerde Bog. Runenavnenes Oprindelse. Kapitel I.

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^N,LDRE RI]NER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. FOR

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^N,LDRE RI]NER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. FOR NORGtrS NDSKRFTtrR MED DE ^N,LDRE R]NER. UDGVNE FOR.t DET NORSKE HSTORSKE KTDESKRX'TFO{D VED SOPHUS BUGGE.. CHRSTANA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKER. 1891-1903. :.:, t le- Kapitel. De reldste nu bevared"e Runeindskrifters

Læs mere

I{ORGtrS INDSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. CHRISTIANIA. i. UDGIVNE. t DET NORSKE HISTORISKE KILDESKRIF'TFOND

I{ORGtrS INDSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. CHRISTIANIA. i. UDGIVNE. t DET NORSKE HISTORISKE KILDESKRIF'TFOND I{ORGtrS INDSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. i. UDGIVNE FOR t DET NORSKE HISTORISKE KILDESKRIF'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A, W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. I!, 32. Hammeren. S. 377 Ir.

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. .) DET NORSKE HISTORISKE KILdNSTRIX'TFOND

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. .) DET NORSKE HISTORISKE KILdNSTRIX'TFOND NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR.) DET NORSKE HISTORISKE KILdNSTRIX'TFOND VED SOPHUS BUGGE. I. -o

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRIX'TT'OND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. Kapitel IY. I 6et folgentle skal

Læs mere

NORGES II{DSKRIFTER MBD DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI FOR

NORGES II{DSKRIFTER MBD DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI FOR NORGES II{DSKRIFTER MBD DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR.t DET NORSKE IIISTORISKE T

Læs mere

Norges Indshrlflcr meddc p,ldrc Ru ner.

Norges Indshrlflcr meddc p,ldrc Ru ner. Norges Indshrlflcr meddc p,ldrc Ru ner. U dgivn e for Det Norske Historiske Kildeskriftfond ved Soplxrs Ftalgge. Ohristiania. A. W. Broggers Bogtrykkeri. 1895 Tillag. 43. Belgu i Jarlsberg og Larviks Amt.

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er:

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: Kronish led- og muskelrheumatisnre, podagra (gigt). Sygdomne i neraesyslentet, neurttstltui, hysteri. (Ogsaa Weir Mitchels regime kommer til

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ALDRE RI]NER. KILDE SKRIX'TF OND DET NORSKE HISTORISKE SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ALDRE RI]NER. KILDE SKRIX'TF OND DET NORSKE HISTORISKE SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ALDRE RI]NER. UDGIVNE FOR DET NORSKE HISTORISKE I KILDE SKRIX'TF OND VED SOPHUS BUGGE. I. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. - F, 69 Kapitel Y. I det foregaaende

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

NORGES INDSKRIFTER MED DE,4ELDRE RI]NER. DET NORSKE HfSTORISKE KILONSKRIF'TFOI{D SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGES INDSKRIFTER MED DE,4ELDRE RI]NER. DET NORSKE HfSTORISKE KILONSKRIF'TFOI{D SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGES NDSKRFTER MED DE,4ELDRE R]NER. UDGVNE OR. t ; ' # DET NORSKE HfSTORSKE KLONSKRF'TFO{D L VED SOPHUS BUGGE. r. CHRSTANA. A.. W. BROGGERS BOGTRYKKER. 1891_ 1903. * i Senere fundne ndskrifter,.', Kristians

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE HISTORISKE KILDESKRIFTF'OND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE HISTORISKE KILDESKRIFTF'OND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. - :-$ NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR DET NORSKE HISTORISKE KILDESKRIFTF'OND t VED SOPHUS BUGGE. I. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. Anden Bog. RunenaYnene. Kapitel

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

NORGES INDSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. e DET NORSKE HISTORISKE TTT,OESKRIF'TF'OND

NORGES INDSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. e DET NORSKE HISTORISKE TTT,OESKRIF'TF'OND NORGES INDSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR e DET NORSKE HISTORISKE TTT,OESKRIF'TF'OND VED SOPHUS BUGGE. I. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. 180 Kapitel II. De armeniske og

Læs mere

MUNKEFUGL, SYLVIA ATRICAPILLA,

MUNKEFUGL, SYLVIA ATRICAPILLA, 45 At Rovternen og Ederfuglen ikke mere findes paa Rønnerne, skyldes vistnok uskaansom Behandling fra Menneskers Side. Det vilde være overordenlig beklageligt, om flere af Arterne skulde lide samn1e Skæbne,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

^3? /? s> ^ JVorgcs Indskriffer med de ældre J^uner. Udsri\Tie for Det Norske Historiske Kildeskriftfond ved Sophus Bugge. Indledning: os/ pi 2 Y\^^ FEB2i1873 -^ Indledende Bemærkninger. Det er min Opgave

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Johannes og Jesus. En prædiken af. Kaj Munk

Johannes og Jesus. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NORGES II{DSKRIFTER MED DE,INLDRE RI]I{ER. DET NORSKE HIgTORISKE TTUTJbSTRIF'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGES II{DSKRIFTER MED DE,INLDRE RI]I{ER. DET NORSKE HIgTORISKE TTUTJbSTRIF'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGES II{DSKRIFTER MED DE,INLDRE RI]I{ER. i UDGIVNE FOR, DET NORSKE HIgTORISKE TTUTJbSTRIF'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. ) CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903. 45. Worm's norske Runekalender'

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TOLVTE BIND. UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTRTKKERI, 1875. DET STfiT-C-^T^KE DANMARK V. Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed. 232 Efter Opfordring

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903.

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR t DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRIX'TFOI{D VED SOPHUS BUGGE. I. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. Kapitel III. Salin er gjennem en

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere