NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA."

Transkript

1 NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. UDGIVNE FOR G DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903

2 Herefter Kapitel IY. skal jeg behandle Navnet paa en Rune, i hvilket flere X'orfattere uafhrengig af hverandre har formod.et en Oversrettelse af et grresk Bogstavnavn. Vecl Navnet paa I?,unen for b har man allerede forlrengst formod"et Sammenhreng med et reldre fremmed Bogstavnavn. I,Geschichte der deutschen Spracheu fremsretter Jacob Grimm den Mening, at Skriften, havde sin Oprindelse fra,cigypten og ticllig kom X'onikien, udbredte sig over de europreiske Lande ikke blot i den brede Strom, kan folges i den grreske, etruskiske og romerske Skrift, uren ogsaa gjennem smale og skjulte Gange. Han rnener, at flere europreiske Skriftarter, bl. a. Runerne, indehold,er et uromersk og ugrrcsk Shriftelement. Dette finder han bl. a. bestyrket vecl Runenavnene. S. 158 (1ste Udg.) ytrer han saa: >Der zweite buchstab des hebr. und gr. alphabets hiesz beth, Pqro und hd,tte schon die Rijmer auf betulla betula leiten ktinnen, cloch dieser baum schien ihnen ein gallischer (Plin. 16, 18). desto natiirlicher war den Galliern selbst fiir clas B d.er name beith (wie betulla auf irisch lautet, auf welsch bed".wen), den Angelsachsen beorc, d.en Normannen biiirc... einem halb gothischen alphabet des Wiener cocl. 140 ist bercna beigeschrieben.u Yasentlig paa samme Maacle havde J. Grimm allerede udtalt sig om Navne paa b i Wiener Jahrbiicher 1828 S. 41. Jacob Grimms Bestemmelse af det historiske Forhold er i det anfarte StetL ucltrykt meget uklart. Hans Mening synes at vrere den, at d"et fonikiske bath (ikke grask F r") har givet Anledning det >galliske< Bogstavnavn be'ith,, og at clette, havd-e Betydningen >Birk<, g&v Anledning, at Germanerne gav Runen for b et Navn, havtle Betyclningen,Birk<. Men man indser ikke, hvorledes fusk be'ith Navn paa b kan stotte Meningen om >et ugrresk Element< i Skriften. Ogsaa Gisle Brynjulf sson har (Ant. Tidsskr S. 1?6) antaget historisk Sammenhmng mellem det semitiske Bogstavnavn bath, grresk pqro og Runenavnet bjarkan af bjgrk >Birk<, paa Latin hed.er betula. Men i sine fantastiske og uviclenskabelige Bemrerkninger sler Brynjulfsson al Historie paa Hoveclet vecl at antage >Birku for den oprind"elige Betydning af clet grmske Bogsta,vnayn ftro. Runen for b hetler i Ags. beorc (Stephens 5, 10) eller berc (stephens 4, 8, 9), d. e. >Birk<, Navnet forklares i det ags. Runectigt; se S. b0 f. 1) Gund.ermann bemrerker: >Die Namen... finden wie thyth, aza, uu,ittne, manna, laaz, erzguz ihre genaue Eutsprechung in der Quelle des Runenalphabets<. Ifvad han hermed mener, ved jeg ikke sikkert at angive (jf". herom ved ljntlersogelsen om de enkelte Runenavnes Oprintlelse).

3 r28 frlrend.erne havcle et Alfab et (bethlui,sn'i,on) med. en anden Bogstavfolge end clet latinske og med Bogstavnavne, af hvilke cle fleste var Trren&vne. f defte hed. b bei,th,, d. e. Birk. Thurneysen (Keltoromanisches S. 46 Anm. 1) har formodet, at irske Munke d.erved., atbata og irsk bei,th >Birku var ligelydend.e, er komne paa dentanke at betegne samtlige Bogstaver ved Trrenavne. Han mener altsaa, at d.et irske Navn bei,th stamm,er umid.delbafi fru beta. Men j.g tror at l<unne bevise, at de irske Bogstavnayne gjennem Kymrisk Mellemled. er Omtyclninger og Oversaettelser af Runenavne, fandtes i et angelsaksisk Haandskrift. fusk ur af ags. {t'r >Ifrokse<; irsk quei,rt af ags. querp. beith ags. beorc, hvoraf det er en Oversrettelse. F. Eks. Saaledes forudsretter irsk I{vis nu den af J. Grimm iagttagne LighecL i Lytl mellem 04ro og det irske Navn paa b be'i'th, d. e. Birk, samt Ordet for >Birk< i andre keltiske Sprog ikke er freldig og Overensstemmelsen i etymologisk Betydning mellem det germanske Runenavn got. bercna, ags. beorc og irsk be'ith heller ikke er titfrelclig, saa kan dette med. Ilensyn hvilken Professor K. X'. Johansson hinand.en har forklaret Runenavnet kun forklares paa 6n Maade, nemlig den, paa i Upsala (i Marts 1894) og jeg uafhrengig af det: Opfind.eren (eller Opfinderne) af de germanske Runenavne horte af en Kelter (eller ialfald af en Mand, talte Keltisk), i hvis Sprog,Birk< blev betegnet ved et mecl bet- begyndende Ord l), det fremmede Navn paa Bogstaven b, i grresk Form hed.er bata. Goteren satte dette lrfavn eller hwte det af sin keltiske Hjemmelsmand sat i Forbindlelse med det keltiske Ord for,birkuog oversatte det sa,a paa Gotisk ved d.et Runenavn, i Salzburg-Hskr. er skrevet bercna. Paa d.enne Maade har jeg opfattet Forholdet mellem det gotiske Bogstavnavnbercna og det grmske Bogstavnavn pilra ialfalcl siden Yinteren 18? Ved Forholclet mellem Navnene Piro - *berknr, - ags. beorc - irsk beith iagttager vi et Kreclslsb. Got. *berkna er nemlig en Oversrettelse af pir" forstaaet det galliske Ord for >Birk< (eller >Birkekrat<); dette gotiske Runenavn eberkna er gjennem and.re germanske Stammer kommet Angelsakserne, optog det i X'ormen beorc,birk<. Og dette ags. Runen&vn beorc rbirk< er igjen af Irlrenderne oversat Bogstavnavnet be'ith, der i deres Sprog havde Betyd.ningen >Birk<. I Kymrisk har Hunkjonsordet bedr,u kollektiv Betyd,ning >Birkekrat<, medens Betegnelsen for det enlcelte Trre d.annes vecl Suffiksei -en: bedwen. Naar vi antager, at et Hunkjonsord,, begyndte rned. bat- i d,et keltiske Sprog, Goterens Hjemmelsmand talte, ligeledes havd"e kollektiv Betydning, saa finder vi heri maask6 Forklaringen af, at det gotiske Runenavn blev Afleclnin gen *berkno) sanrlsynlig havde kollektiv Betydning, og ikke Stammeordet *bet'ka >Birk<. Naar saaled.es 6t Runenavn, nemlig Navnet paa Bunen for b, er, jeg tror, med overveiend.e Sandsynlighecl forklaret Oversrettelse af et fremmed Bogstavnavn, hvis antagne Orclbetyclning forklaredes af et keltisk Sprog, saa ligger de{ nrer at forsoge, om ogsaa and.re Runenavne kan forklares ved Hjrelp af keltisk Sprog. Baad.eProfessorK. F. Johansson og jeg har uafhreagig af hinanden gjort Forsog t) Jfr. clet latinske Deminutiv betul,la >Birk<, er af gallisk Oprinclelse. (Trykr 24. Mai 1905.)

4 :?fslqm r29 i denne Retning, og jeg skal her mecldele nogle af d"isseforsog paa Forklaringer af Runenavne. Men jeg foier for mit eget Ved.kornrnende,at jeg nu ikke langer *lntqu.i, tror paa disse Forklaringer, naar jeg undtager Forklaringen af Runenavnet og at j.s ved de ovrige holcler en forskjellig Opfatning, j.g siden skal meddele, for sand.synligere. *ha,qu'l' Runetegnet Runen for h hecl i Gotisk, jeg har sogt at vise, var hos Romerne H stamrner fra den latinske Bogstav H (se S. 109). Dennes Navn *h,agal, hu. Meit den samme stavelse begynder Runena,vnet Nu har jrg i clet foregaaende godtgjort, at flere af Runeshriftens Tegn er dels af latinske, d.els af grreske Bogstaver, og srerlig at Runetegnet er laant fra en N h er laant fra det latinske Tegn for h, medens Runetegnet M e Form af det grmske Eta (se S. 119 f.). X'remd.eleshar jeg soet at vise, at de Goter, forst gav Runerne Navn, lprte at kjende ialfald. et grmsk Bogstavnavn af en Keltisl<-talende Mancl' Og clet Efterligninger hund.e synes san6synligt, at Goterne af denne sanme I(elter lige lmrte at kjencle de latinske Bogstaver, orncl:urneiles Runer. Nlar clette er szra,d.a synes det rirneligt at fornclsaette,at Goternes Keitisl<talencle Lpremester vecl H har gjort dem opm.rrkrne paa Forshjellen i Lyd'r'aercli mellem Tegnet H i den latinske Skrift, paa d.enne Tid tor antages at have 'asret brugt af GaIIer, og clet gracske dermecl ialfald. i clet vresentlige overensstenimende Tesn for Eta, en Forskjel, gjord.e det u,rnuligt at benaevneclet latinske Tegn mecl clet gracske Navn. Jeg vover clerfor clen Formodning, at Goternes lieltiske Lmremester har kaldt det latinske og lige galliske H /r, for ha gall't),.1. e. det galliske lta,, i Moclsretning clet graeske Eta. Sorn en Omtyclning heraf kund'e cla Runenavnet,i'hctgq,lforklares. Adjektivet folger baade i lrsk og i de britannislre sprog seclvanlig efter det substantiv, hvor clet horer. Det ved Omtydning dannede gotiske Runenavn'I'lt{rc1a[korn vecl Ordets Betycl2). ning,haglu at slutie sig naturlig sammen mecl Runenavnet as. cl. e. ulsu 1) *'gallon, enten liuntle Jcg vil ler iklie bestentme, om Ortlet, hegynclte nrecl gull-, lad '>Gallernes'i. Fiertal vrere Acljektiv i Intetkjon rgallisk< eller Genetiv Det Runerr [i r hea i Gotisk *.t'aiclu.dette Navn har vistnoh liunuet betyde,,vogn" (se S.46). mtn grrcske.fegn for r, havt'le Navnet 15ri. l\[en da man silgcle latruxi(ta sortt ianaxl(r.,r, kuntle 'i'6rirrt, tlannet irira. Hvis grreske l;anslie forlrlsmtte, at tler l<jentltes en vulgitr llorrn Bogstavnrvne, son] clen gotiske Runeskrifts C)plincler horte :rf en I(elter, bley omt'yclette nt., gl.irsk roth svarecle Or:d, et llillev at founode, rurn lieltiske Or4, saa kuntle!6ra man minde I(om. pl. roi,t1, rhjttl(, og noiagtigere kymr. rhod fem. >Hjulo. Herverl kuncle >Kjrerre<. (rutai) betytler >lljul< i Flertal lit, at, >Yogn< og ratas orn, at olclinctisk r'(ttha-s betyder Nu tsr. vi forudstntte, at det srctlvanlig blugelige Orcl for. rhjul< i Gotisk Yar tlet samlne tro, intet gotisk o dn, hatl, hj6l og ikke t]et S111nmeSorn t1'sk RarI, I)er var t1a, liuncle man *r'of&, opfattet det ligge nrtrmere at, gjengive l3ogst'avnavnet Ortl, ved hvilket det klndc *,t'ct;iclct >Vogn<. I denne I(ornbination) sollr for nrange A*r keltiske Ord fgr >rhjnl<, entl got. jeg metl Professor Johlnsson. moiltes rnig, for sig sitlen havde fremslet *r'airln iklie for sandsynlig, og jeg skal l en nu holder jeg delne Forklaring af Runenavnet' jeg nu ct boielig at holtle for tf t'cid,a, i det folgcncle rneclclele en anclen Forklaring den rette. hat Itunen for d het i Gotisk *tlags, havde lsetytlningen >I)ag<. Professor.Iohansson Navn paa lat'inske Det Keltisk. fra Oversrcttelse en dags Runenavn dette forlilaret *dz(o-), tf *deitt", i Betvtlningen >Dag<t;jfr' gl'irsli Boqstaven for rl yar r/a. I(elternc h:rvde et Ord Norges lndshriftcr rnecl cle :eldre Runer. Indledning' lri I '

5 F' ryqtrlfrj:-'-r 1q0 De i det foregaaende givne Forklaringer af de gotiske Navne paa Runerne for i, b og h giver os, jug tror, Yeiledning overhovecl at erkjencle de Principer, fulgtes ved, Dannelsen af Navne paa gotiske Runer) var Efterligninger af fremmede Bogstavtegn, for hvilke Goterne lrerte at kjende et fremmed Navn eller ialfald af Fremmede fik Medclelelse om den d.erved" udtrykte Ly,l. Vi kan gjennem disse Forklaringer danne os en Foresling om de Id6associationer, gjordle sig gjmldende ved Dannelsen af gotiske Runenavne under Indflydelse af frernmecle Bogstavnavne. I]nclertiden oversatte Goterne det fremmede l{avn, de lagde en (etymologisk) Orctbetyilning, d,er blev bestemt ved Navnets fmlclige Lyctlighecl med. et fremrnecl Ord. Saaledes ved *berknn i Forhold, beta. Men vi vil finde, at Goterne i Regelen holdt sig det fremmed"e Navns Lydform og gav vedkornmende Tegn, de optog i clen gotiske Runeskrift, et Navn, var et regte gotisk Ord, men lige i Lyd" (derimoil ikke i Ordbetydning) laa saa n&r sorn muligt ved det fremmed.e Navn, sorn d.e horte af sine frernrnede Leerere. Saaledes ved *lmgul Navn paa Runen for h, hvilken Bogstav Goterne efter min Formoclning af en keltisk Lreremester horte betegnet */zr.l qaii- rdet galliske /eau. Paa lignende lvlaad.e antager jeg, at Goterne af en fremmed Mand fik Medd.elelse orn, at Bogstavtegnet I betegnecle eller hed z. For da paa clette Bogstavtegn at faa e.t Navn, ellers brugtes Ord i det gotiske Sprog og taa i Lycl saa nrcr muligt, kaldte cle den Rune, betegneile i, for 7s. Efter samme Principer skal jeg i det folgende soge at forklare en Iang Rrekke af gotiske RunenaYne. Naar j.g her saaledes soger at forklare en Rrekke af gotiske Runenayne opstaaede ved. Omtydning af fremmede Bogstavnavne, er jeg rnig vel beviclst og fremhrever udtrykkelig, at jeg her bevreger rnig paa meget farlig og usikker Grund", hvor d.et er vanskeligt at finde Fodfeste. Jeg skal naevne et Par af de storste Vanskeligheder, mod hvilke man her har at kjrempe. For det forste den Omstmndighecl, at d"er vecl Optagelse af fremmed.e Navne, hvis etymologiske Betydning oftest ikke kjendes af det optagende Folk, men forandres ved Omtyclning hjemlige Ord, ikke er Tale om Love, sorn i sine Yirkninger kan sammenlignes med cle rnekaniske, med"ens d,er her i storre eller rnindre Grad er Rum for frie ld6associationer. Dernmst stikker en stor Vanskelighetl d.eri, at flere af de Sprog, hvis Bogstavnavne efter mine Formodninger skal v&re omtyd.ed.e gotiske Runenavneo nmsten kun er kjendte fra en senere Tid end" den, hvilken Runenaynenes Oprind.else maa henlmgges. dia. Goterne oversatte ifolge Professor Johansson dette Ord Runenavnet clags, Men irsk clia >Dag< kunde i gallisk Sprog paa den'iid, da Rnnenavnene blev dannede, neppe hede *da-; se Stokes, Urkeltischer Sprachschatz S Jeg skal i ttet folgencle frems:ette en anden, jeg nu tror', sandsynligere Forklaring af Oprintlelsen Runenavnet *rlags.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRIX'TT'OND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. Kapitel IY. I 6et folgentle skal

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

j\orges Indslwfier med de eldre,\unw.

j\orges Indslwfier med de eldre,\unw. j\orges Indslwfier med de eldre,\unw. Uclgivne for Det Norske Historiske Kildeskriftfond vod Sophaas Ehagge. _.-::"t'::.'-- B"g Christiania. A. \Y. Rroggers Bogi,r'ykkeli. 1893 Hedemarkens Amt. 4, n'onnaas,

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene:

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene: Bogstaver Bogstavet a Skriv bogstavet a i skrivehusene: Farv den figur som starter med a: Bogstavet b Skriv bogstavet b i skrivehusene: Farv den figur som starter med b: Bogstavet c Skriv bogstavet c i

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, Slaqet leil Hannaged,on bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, " Lensherronq SlareeierenB saavel iir- '" au" nuvarrentle Aibejdsgivers Forsat' t;;;. ;; ;;"-li*nlilih.a".o.

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON

LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON AV OLAV HODNE Bjernson nxret som bekjent stor beundring for Skrefsrud. Han gir ham sin hyllest i diktet.ti1 Misjoner Skrefsrud i Santalistan,,: leg arer dig, fordi

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

GEOMETRISKE EKSPERIMENTER

GEOMETRISKE EKSPERIMENTER GEOMETRISKE EKSPERIMENTER AF J. HJELMSLEV K0BENHAVN JUL. GJELLERUPS FORLAG 1913 Uenne Bog handler om geometrisk Konstruktion, i videste Forstand. Den handler ikke om Approximationer, men om eksakte Konstruktioner.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE -

ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE - ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE - Af Redaktar CARL TH. JENSEN, Kobenhavn Regeringsbyggnaden i Reykjavik. DA DET islandske Altings Beslutning med Hensyn til Forholdet mellem Island og Danmark

Læs mere

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen.

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsdag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen. t r Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen havcle folgend"e c l a g s o r d. e n. I. 2. 3. 4. Valg af d"irigent. Formand"en af legger

Læs mere

Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin?

Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin? Talte Kennedy dårligt tysk, dengang i Berlin? De fleste blot lidt historisk interesserede kender den amerikanske præsident John F. Kennedys ord: "Ich bin ein Berliner" fra 26. juni 1963, hvor præsidenten

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN OG AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN OG AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG DANSKE STUDIER UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN OG AXEL OLRIK 1908 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD SOPHUS BUGGE, Kong David og Solfager

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

Beretning. Trykt som Manuskript. .vedkommende Sekretærens Reise til Missionsmarken Zululand og Natal 1887-88.

Beretning. Trykt som Manuskript. .vedkommende Sekretærens Reise til Missionsmarken Zululand og Natal 1887-88. _------------~-.. -~.~c,,~. ~~...~'~~,.'_ fi" Trykt som Manuskript. Beretning ('.vedkommende Sekretærens Reise til Missionsmarken Zululand og Natal 1887-88. Den Reise til vor Missionsmark i Sydafrikå.,

Læs mere

FORHOLD. I(ONG OSCAR II~s TIL DANMARK, DET NORDSLESVIGSKE SP0RGSMAAL OG DANSKE VENNERI

FORHOLD. I(ONG OSCAR II~s TIL DANMARK, DET NORDSLESVIGSKE SP0RGSMAAL OG DANSKE VENNERI .. rw I(ONG OSCAR II~s FORHOLD TIL DANMARK, DET NORDSLESVIGSKE SP0RGSMAAL OG DANSKE VENNERI Aj professor AAGE FRIISt UTVETYDIGE var de Erfaringer, som de danske Regeringer siden ~863 indhostede om, hvor

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58.

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58. Omtale 1/7 (fuldt gengivet) Politibetjent Hansen blev Overbetjent. Ved den nye Politiordning blev det besluttet, at der skulde stationeres en Overbetjent for Ordenspolitiet i Nykøbing, og til denne Stilling

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN.

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE OG PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. EN VENLIG KRITIK AF DET FOLCENDE AFSNIT, MEDENS DEl'ENDNU VAR I MANUSKRIPT- FORM, AF PROF. C. PIAZZI SMYTH,

Læs mere

Oveark til Kryds &, bolle Fl Subjektsprr,dikat

Oveark til Kryds &, bolle Fl Subjektsprr,dikat Oveark til Kryds &, bolle Fl Subjektsprr,dikat Set de rigtige symboler ind i folgende satninqer: Verballed, _, findes ved at sp@rge med "jeg". F1 Subjekt (bide formelt _ og reelt _) findes vha. "hvem"

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

DANSK POLITIK. Socialdemokratiet... V enstre... Konservative Folkeparti... Radikale V enstre... Kommunistisk Parti... Hetsforbundet... Andre...

DANSK POLITIK. Socialdemokratiet... V enstre... Konservative Folkeparti... Radikale V enstre... Kommunistisk Parti... Hetsforbundet... Andre... DANSK POLITIK Av direktör HALFDAN HENDRIKSEN VALGET den 28. Oktober 1947 gav det danske Folketing felgende Sammensretning: Socialdemokratiet.... 57 Mandater V enstre.... 49 )) Konservative Folkeparti....

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Hvad skal vi spise? l. Kalorier:

Hvad skal vi spise? l. Kalorier: 5 Hvad skal vi spise? For at leve maa ethvert Menneske indtage en vis Mængde Føde. Men samtidig er det uhyrevigtigt, at denne Føde er rigtigt sammensat, saa at den indeholder alle de Stoffer, der er af

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Stauder, by G.N. Brandt

Stauder, by G.N. Brandt Stauder, by G.N. Brandt 1 Stauder, by G.N. Brandt The Project Gutenberg EBook of Stauder, by G.N. Brandt This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Wwm^& TALE AF DR. JOHN A. WIDTSOE. HJEMMET MAA IKKE OVERFØRE ANSVARET TIL SKOLEN. NUMMER 4 15. FEBRUAR 1923 72. AARGANG

Wwm^& TALE AF DR. JOHN A. WIDTSOE. HJEMMET MAA IKKE OVERFØRE ANSVARET TIL SKOLEN. NUMMER 4 15. FEBRUAR 1923 72. AARGANG Wwm^& 1 1 \\\w UDEN KUNDSKAB OG HELLIGHED KAN INGEN SE GUD NUMMER 4 15. FEBRUAR 1923 72. AARGANG TALE AF DR. JOHN A. WIDTSOE. Ved Kirkens 93. Halvaarskonference, Salt Lake City. (Fortsat fra Side 36.)

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere