MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING"

Transkript

1 MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

2 MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV Model 3: Potentialeudpegning Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Projektet Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen er gennemfœrt af HŒje-Taastrup Kommune, Dansk Bygningsarv og Supertanker v. Jens Brandt Publikationen er udarbejdet af: Dansk Bygningsarv Udgivelsen kan downloades fra

3 Indledning På projektet Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen har Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Dansk Bygningsarv og Supertanker udviklet og afprøvet en ny, generel metode til, hvordan kommuner kan arbejde strategisk med industrikulturarv i byudvikling og byfornyelse. Projektets titel den grænseløse kulturarv hentyder til, at industrikulturarven er karakteriseret ved at have skabt strukturer og spor, der går på tværs af bymæssige og landskabelige områder og tegner en ny slags fragmenteret, urbant landskab. For at forstå, værdsætte og ikke mindst genanvende og aktivere den kulturarv, som er skabt af industriens produktion og råstofudvinding, er der brug for nye redskaber til at kortlægge denne og til at integrere kulturarven som et aktiv i udviklingen af nye strategier for byfornyelsen og byudviklingen. Projektet har desuden i mere end én forstand arbejdet på tværs af gængse grænser i sin kortlægning af industrikulturarven, da både de arkitektoniske og de mentale strukturer og spor er blevet kortlagt sidstnævnte i en omfattende etnografisk kortlægning af borgernes egne holdninger til og historier om industrikulturarven. Hedehusene har fungeret som projektets testområde i forhold til at afprøve metodens forskellige modeller. Høje-Taastrup Kommune gennemfører her frem til 2016 en områdefornyelse, der skal gøre Hedehusene til en endnu mere attraktiv by at bo og leve i. Viden og ideer fra industrikulturarvsprojektet bliver en del af Høje-Taastrup Kommunes strategiske udviklingsarbejde. Resultaterne skal bidrage til at skabe en ny, helhedsorienteret byfornyelsesstrategi for Hedehusene, der tager udgangspunkt i de værdier og potentialer, som findes i byens industrikulturarv. Projektet har gennemført en arkitektonisk kortlægning af Hedehusenes fysiske industrikulturarv og en etnografisk kortlægning af borgernes holdninger til deres by og dens industrikulturarv. Viden fra de to kortlægninger er blevet anvendt i en brugerinddragelsesproces, som har skabt nye netværk og ideer til aktivering af industrikulturarven. Endelig er der blevet etableret rådgivende dialog med grundejere om at bruge industrikulturarven som en økonomisk ressource i udviklingen af deres områder. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med midler fra puljen Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler under temaet Kulturarv som omdrejningspunkt i byfornyelsen.

4 Introduktion til modeller På projektet Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen blev der udviklet fire modeller, der tilsammen fungerer som en metode til kommuner, der gerne vil arbejde strategisk med industrikulturarv i byudvikling og byfornyelse. De fire modeller er: Model for arkitektonisk kortlægning: En model for en strategisk prioriteret arkitektonisk kortlægning af industrikulturarven i Hedehusene. Kortlægningen beskriver blandt andet de prioriterede områders karakteristika, nuværende status og arkitektoniske og kulturarvsmæssige værdier. Model for etnografisk kortlægning: En model for en etnografisk kortlægning af borgernes holdninger til og oplevelser af deres by og dens industrikulturarv. Kortlægningen kommer blandt andet omkring borgernes egne historier om byen før og nu, hvilke udfordringer og muligheder, de ser i deres by samt hvilke visioner, de har for den. Model for udpegning af potentialer: En model for udpegning af de potentialer i industrikulturarven, der træder frem på baggrund af de to kortlægninger. Modellen involverer på to workshops borgere, foreninger, grundejere m.fl. i at udpege og arbejde med potentialerne, bl.a. ved at engagere dem i udviklingen af konkrete ideer til, hvordan industrikulturarvens potentialer kan udnyttes. Model for validering af potentialer: En model for validering af potentialer, som viser, hvordan man kan videreudvikle og kvalificere ideerne fra den foregående fase i et idekatalog. Idekataloget skal inspirere til fremtidige projekter, facilitere dialog med udvalgte grundejere og fungere som mere langsigtet, strategisk rådgivningsdokument til kommunen ift. hvordan denne kan genanvende og aktivere sin industrikulturarv.

5 Introduktion til modellen FORMÅL Modellen for udpegning af potentialer skal engagere borgere, foreninger, grundejere m.fl. i udpegningen af potentialer i byens industrikulturarv, samt engagere dem i at udvikle konkrete ideer til aktivering af disse potentialer. Denne fase i processen tager afsæt i resultaterne fra de to kortlægningsfaser. Modellen for potentialeudpegning består af tre delfaser. Delfase 1 FORANALYSE Identifikation og interviews Delfase 2 WORKSHOP 1 Diskussion og inspiration Delfase 3 WORKSHOP 2 Idégenerering og konceptudvikling

6 Delfase 1: Foranalyse

7 Delfase 1: Foranalyse Delfasens formål: At udpege potentialerne i den industrikulturarv, som er blevet kortlagt i de to foregående faser i projektet. At omsætte viden fra de to kortlægninger til et brugbart og overskueligt materiale til brug for den videre proces. At sikre en god interessenthåndtering, herunder informering og forventningsafstemning med centrale grundejere. At inddrage lokale aktører i udpegning af potentialer og udviklingen af ideer. At skabe netværk og lokal forankring samt motivere lokale ildsjæle, foreninger og grundejere til at arbejde med aktivering af kommunens industrikulturarv. Delfasens aktiviteter: Projektgruppen analyserer resultaterne fra de to kortlægninger med fokus på sammenfald og forskelligheder. Projektgruppen udpeger potentialesteder inden for industrikulturarven og beskriver disse i hhv. et potentialekatalog og et masterkort over potentialesteder. Relevante grundejere udpeges og interviewes for at informere og forventningsafstemme. Relevante lokale aktører udpeges og inviteres til to workshops (foreninger og institutioner, erhvervsrepræsentanter, repræsentanter for relevante borgergrupper, ildsjæle etc.).

8 Delfase 1: Foranalyse Delfasens input / kilder: Rapporter fra de to kortlægninger. Begge rapporter er visuelt formidlet (kort, billeder, m.m.). Liste over kommunens centrale grundejere inkl. kontaktoplysninger. Materialet tilvejebringes på baggrund af erfaringer fra forrige faser samt erfaringer fra kommunens planlæggere og medarbejdere fra Kultur- og Fritid og Erhverv. Delfasens redskaber / skabeloner: Liste over temaer, der bør berøres i grundejerinterviews: Eksisterende arealanvendelse (f.eks. funktionstømte bygninger m.m.) Forventet fremtidig arealanvendelse (f.eks. funktionstømning af bygninger m.m.) Overvejelser omkring strategisk udvikling af området Centrale udfordringer ved fremtidig aktivering af kulturarvspotentiale Centrale muligheder ved fremtidig aktivering af kulturarvspotentiale

9 Delfase 1: Foranalyse Delfasens output / resultater: Masterkort over potentialesteder: Masterkortet giver en samlet fremstilling af resultaterne fra de to kortlægninger, og giver dermed et geografisk overblik over de udpegede potentialesteder. Potentialekatalog: Kataloget indeholder en gennemgang af de udpegede potentialesteder fra masterkortet. Hver potentialebeskrivelse indeholder: Kortudsnit med markering af potentialesteder (området/ bygningerne/osv.) Fotos fra stedet Elementer fra kortlægningerne, som ligger til grund for udpegningen Områdets status (funktion og tilstand) Områdets muligheder (arkitektoniske, kulturelle og byplanlægningsmæssige værdier og kvaliteter) Evt. et bilag med opsamlende viden fra interviews med grundejerne

10 Delfase 1: Foranalyse EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE På Hedehuseneprojektet blev dette masterkort over potentialesteder udarbejdet. Det viser otte forskellige områder (potentialesteder) i Hedehusene med et særligt industrikulturarvsmæssigt potentiale. For yderligere information se den arkitektoniske kortlægningsrapport, der blev udarbejdet på projektet og som kan downloades på

11 Delfase 1: Foranalyse EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Potentialekataloget fra Hedehuseneprojektet gennemgår ét potentialested pr. side. Her er det Kaffesurrogatfabrikken i Hedehusene, hvis værdier, status og muligheder gennemgås. Potentialekataloget er ikke offentliggjort, men kan evt. rekvireres ved henvendelse til Høje-Taastrup Kommune, Fritid & Kultur.

12 Delfase 2: Workshop 1

13 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens formål: At engagere de lokale aktører, der i løbet af projektet har udvist særlig interesse for og kompetencer til at deltage i det videre arbejde med potentialeudpegning og ideudvikling på projektet. At få skabt lokalt ejerskab og forankring i forhold til kommunens industrikulturarv. At inspirere og motivere de lokale aktører til at arbejde med og investere i aktivering af kommunens industrikulturarv. Ovenstående gøres gennem to workshops. Bemærk: Deltagerne til workshoppen inviteres personligt i modsætning til et åbent borgermøde for at sikre, at det er ressourcepersoner, der brænder for at være med til at følge op på strategier og ideer. Der er fokus på især at invitere de lokale borgere og grupper, som tidligere i projektforløbet har udvist stor interesse for at involvere sig i projektet og det videre arbejde med at aktivere kommunens industrikulturarv.

14 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: FORSLAG TIL PROGRAM FOR WORKSHOP 1 Velkomst og intro Introduktion til projekt og formål med workshop / kort intro til kommunens byfornyelsesplaner (byfornyelsesindsatsen i Hedehusene). Forventningsafstemning: Hvorfor er vi her i dag, hvorfor er netop I blevet inviteret, hvad er vores forventninger til resultater af denne og næste workshop, osv. Oplæg om f.eks. workshopstedets historiske lokalitet Kulturarvs-/museumsperson fortæller om lokaliteten og dens historie. (I Hedehusene blev workshops afholdt i den nedlagte stationsbygning, der i dag fungerer som mødested for diverse grupper af borgere). Formål: At skabe god stemning og øge interessen for workshoppens emne via den levende fortælling om det sted, man befinder sig.

15 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: Øvelse I Gruppearbejde: diskussion af de udpegede potentialesteder 1) Deltagerne inddeles i 4-5 grupper omkring hver sit bord. Deltagerne er evt. grupperet ift. segment, f.eks. yngre, ældre, børnefamilier, kvarter, erhvervsdrivende, grundejere (kortlægningsprocessen afgør, hvem de relevante segmenter er). I hver gruppe sidder også gerne en repræsentant for kommunen. Hver gruppe har desuden en moderator, der sørger for at styre diskussionerne og nedfælde resultaterne. Formål: At skabe grupper, hvor folk føler sig trygge og derfor tør bidrage. Evt. at kunne sammenligne forskellige segmenters syn på industrikulturarven og dens potentialer. 2) Fælles præsentation af potentialestederne udpeget i kortlægningerne. Formål: At indvie deltagerne i kortlægningens resultater, så de føler sig involveret og får et kvalificeret grundlag at diskutere deres eget syn på industrikulturarven ud fra. 3) Oplæg til diskussion i grupperne: Er de udpegede potentialesteder industrikulturarv set med deres øjne? Hvorfor/ikke? Hvad ser de af umiddelbare kvaliteter eller det modsatte i disse steder? Hvad er bevaringsværdigt / nedrivningsmodent / smukt / grimt / har historie / er identitetsløst osv? Med moderators hjælp udarbejdes en +/- liste over hvert potentialested: Hvad er positivt (kvaliteter) og hvad er negativt (ulemper) ved stedet? Her identificeres stedernes umiddelbare potentialer set med deltagernes øjne. Formål: At åbne debatten og give folk mulighed for at svare på eksperternes udpegning.

16 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: Øvelse II Gruppearbejde: bevaringsstrategier Grupperne skal placere bevaringsstrategier på de forskellige potentialesteder på kortet. Grupperne udstyres med lister (inkl. en kort beskrivelse) over indsatser. Hver gruppe inddeles i to mini-grupper. Hver mini-gruppe skal blive enige om at placere op til tre indsatser på hvert potentialested. Den samme indsats må gerne bruges igen. Indsats skrives på post-it og placeres på stedet. Gruppefacilitator stiller spørgsmål, som kan hjælpe grupperne i gang med en snak om kvaliteter og muligheder i de enkelte steder: Hvor er stedet i dag og hvor kan det bringes hen? Hvordan? For hvem? Hvis de forestiller sig dette sted om 15 år, hvad er det så for et sted? Note til facilitator: Brug de sidste 5-10 minutter på at lade hver mini-gruppe vælge ét (yndlings-)sted og forklare for den anden mini-gruppe, hvorfor de har valgt netop denne indsats for dette sted. Formål: At få deltagerne til at tænke mere konkrete tanker om, hvordan industrikulturarven i de enkelte steder kan bevares/aktiveres. Resultaterne bruges som udgangspunkt for ideudviklingen på næste workshop.

17 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: Øvelse III Frivillig fotoopgave: hjemmearbejde til næste workshop Til næste workshop skal deltagerne tage 5-10 billeder af ét eller flere af de potentialesteder, som er blevet udpeget i kortlægningen og diskuteret på workshoppen. Billederne skal forsøge at fange stedernes poesi eller sjæl, det smukke eller æstetiske. Alt det, man ikke er vant til at forbinde med industri. Formål: Det er en meget åben opgave, som lader det være op til deltagerne at fortolke, hvad det smukke eller poetiske i stederne er, og som skal tvinge dem til at se på stederne på en anderledes måde: Senere hen skal de arbejde med både arkitekturens og historiernes kvaliteter, men industri er typisk et ord med mange negative undertoner (grim, støjende, stor, beskidt), og pointen med fotoøvelsen er, at den skal fungerer som en form for renselse, hvor man for et øjeblik ryster posen, flytter perspektivet og prøver at opleve et sted på en helt igennem intuitiv måde. Billederne sendes til projektgruppen inden næste workshop eller medbringes på USB-stick.

18 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens input / kilder: Input fra kortlægning: Liste med kontaktoplysninger over de borgere, der undervejs i værdisætningsfasen har udvist særlig interesse for og kompetencer til at deltage i det videre arbejde med strategi- og ideudvikling på projektet. Input fra foranalyse: Potentialekatalog + masterkort over potentialesteder. Resultater fra interessentinterviews med grundejere/developere. Delfasens redskaber / skabeloner: Liste over bevaringsstrategier: En liste over seks bevaringsstrategier, udarbejdet med inspiration fra Hausenberg (se næste side). Delfasens output / resultater: Noter fra gruppediskussionerne: +/- lister og bevaringsstrategier for de enkelte potentialesteder. Workshopdeltagernes billeder fra den frivillige fotoopgave. Disse kan evt. formidles i en senere udstilling eller præsenteres i forbindelse med offentlige arrangementer i byen.

19 Delfase 2: Workshop 1 Seks bevaringsstrategier / / / / / / / / / / / /

20 Delfase 2: Workshop 1 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Drejebog til workshop, der beskriver proces, aktiviteter og tidsplan skridt for skridt. Det anbefales at udarbejde en sådan inden workshoppens afholdelse. Invitation til workshops fra Høje-Taastrup Kommune

21 Delfase 3: Workshop 2

22 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens formål: At udvikle ideer til konkrete projekter eller koncepter, der kan aktivere de udpegede potentialer i industrikulturarven. At levere input til det idekatalog, der skal udarbejdes i næste fase af projektet. Kataloget skal fungere både som oplæg til grundejerdialog og konkrete projekter samt fungere som mere langsigtet, strategisk rådgivningsdokument til kommunen ift. hvordan denne kan genanvende/aktivere industrikulturarven. Delfasens aktiviteter: FORSLAG TIL PROGRAM FOR WORKSHOP 2 Opsamling på resultater fra første workshop Opsamling på fotoøvelse: Evt. billedmateriale fra den frivillige fotoøvelse samles og sættes op i slideshow, der kan vises i pauserne. Man kan overveje andre måder at arbejde videre med billedmaterialet på, f.eks. få en (lokal) kunstner til at tematisere billederne eller samarbejde med det lokale museum om at lave en udstilling. Opsamling på resultater fra første workshop: Hurtig opsummering af kortlægningens udpegede potentialesteder samt opsamling på sidste workshops gruppearbejde. Forinden workshoppen har projektgruppen analyseret resultaterne fra sidste workshop, hvor deltagerne i grupper placerede op til tre indsatser pr. sted, og der tegner sig nu et mønster af, hvilke indsatser, der passer til hvilke potentialesteder. Formål: Opsummering af kortlægningens resultater er især for dem, der ikke deltog på første workshop, samt for at genopfriske hukommelsen. Opsamling på sidste workshops resultater samler trådene fra sidst og skaber konsensus og retning for aftenens videre proces, samt inspirerer folk til, hvilke potentialesteder, de gerne vil arbejde videre med.

23 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Til workshop nr. 2 på Hedehuseneprojektet blev der udarbejdet en præsentation, der samlede op på resultaterne fra sidste workshop. Her er det de historiske tipvognsspor i Hedehusene, der præsenteres. Tipvognssporene er et eksempel på en industrikulturarv, der primært lever videre i kraft af stærke, lokale erindringer. De fysiske spor efter de tidligere tipvognsspor er i dag nærmest ikke-eksisterende.

24 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens aktiviteter: Dannelse af nye grupper Hver deltager får tre stykker papir nummereret 1, 2 og 3. Herpå skriver de deres navn samt de potentialesteder, de gerne vil arbejde videre med i prioriteret rækkefølge. Stemmer tælles sammen og folk fordeles, så de minimum får lov at arbejde videre med deres 3. prioritet. Formål: At sikre, at folk kan komme til at arbejde med ideudvikling for et af de steder, som de brænder mest for. At sikre, at folk fordeler sig nogenlunde ud over stederne, dog uden at det er en ambition, at der arbejdes videre med alle stederne. Oplæg cases på bæredygtig genanvendelse af industrikulturarv Præsentation af cases, der viser, hvordan man andre steder har genanvendt industrikulturarv til nye formål. Eksempler udvælges, så de i så høj grad som mulig afspejler den pågældende bys udgangspunkt og forudsætninger (f.eks. byens størrelse og beliggenhed). Formål: At inspirere deltagerne med gode eksempler inden deres egen ideudvikling.

25 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Cases præsenteret på Hedehusene-projektet Brandts Klædefabrik Odense Kommune Istandsættelse og genanvendelse af klædefabrikken i Odense. Huser i dag kulturinstitutioner, specialbutikker og cafeer. Cathrinesminde Teglværk Broager, Sønderborg Kommune Restaurering og vedligeholdelse af teglværket og det omkringliggende landskab. Fungerer i dag som museum. Centralværkstederne Aarhus Kommune Renovering og omdannelse af eksisterende byggeri til nye formål. Huser i dag oplevelseshuset Centralværkstedet og flere butikker. Islands Brygge Havnepark København Kommune Omdannelse af industriområde og etablering af havnepark. I dag populær park og havnebad. Godsbanen Aarhus Kommune Istandsættelse og genanvendelse af godsbanens administrationsbygninger og haller. Huser i dag produktionscenter for billedkunst, litteratur og scenekunst. Silkeborg Papirfabrik Silkeborg Kommune Renovering og omdannelse af eksisterende byggeri samt etablering af nye boliger på grundene. Huser i dag privatboliger, erhverv og kulturinstitutioner. Remisen Brande Brande, Ikast-Brande Kommune Istandsættelse og genanvendelse af remisen og det omkringliggende jernbanemiljø. Huser i dag forskellige private virksomheder. Spinderihallerne Vejle Kommune Istandsættelse og genanvendelse af ældre bomuldsspinderifabrik. Huser i dag over 50 virksomheder samt kulturinstitutioner.

26 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Cases præsenteret på Hedehusene-projektet Højbygaard Sukkerfabrik Holeby, Lolland Kommune Istandsættelse og genanvendelse af den gamle sukkerfabrik. Huser i dag Visual Climate Center, kontorhotel og mindre produktionsvirksomheder. Frederiksværk by Frederiksværk, Halsnæs Kommune Strategisk indarbejdning af industrikulturarven i kommunens strategi samt samarbejde med museum. Projektet har været med til at gøre industrikulturen til vigtigt omdrejningspunkt for turisme- og planstrategi. Siloetten Løgten, Skødstrup, Aarhus Kommune Gennemgribende omdannelse af gammel kornsilo. Huser i dag eksklusive privatboliger. Døllefjelde-Musse Naturpark Nysted, Lolland, Guldborgsund Kommune En genskabelse af natur- og skovudviklingstyper fra istiden til dag, så man gennem vandring kan bevæge sig gennem års naturhistorie. Usserød Klædefabrik Hørsholm Kommune Istandsættelse og genanvendelse af klædefabrikken i Usserød. Fungerer i dag som kontorhotel. Kattegat Silo Frederikshavn Kommune Omfattende renovering og ombygning af tidligere kornsilo. Udlejes i dag til godt 70 virksomheder inden for handel, service og erhverv. Saxkjøbing Sukkerfabrik Lolland, Guldborgsund Kommune Istandsættelse og genanvendelse af sukkerfabrikken. Har dannet ramme om årlig kunstfestival og udlejes i dag til 28 virksomheder. Vang Pier Vang, Bornholm Kommune Sænkning af dækmole, støbning af sti i beton, etablering af strand, omdannelse af lastekaj til udsigtspost, at give mulighed for kajakker til at passere brofæstet. Projektet har skabt en ny ramme omkring havnefrontens fritidsliv.

27 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens aktiviteter: Øvelse Gruppearbejde: Ideudvikling Gennemgang af opgaven: Forklaring af idebeskrivelsesskabelon. Gennemgang af gruppearbejdsprocessen omkring ideudviklingen. Formål: At instruere grupperne i, hvordan man ideudvikler og hvordan skabelonerne skal bruges. Ideudvikling: Starter med individuel silent brainstorm i gruppen, hvor hver deltager skriver tre ideer hurtigt ned på post-its. (5 minutter). Hver deltager præsenterer hurtigt sine ideer for de andre i gruppen. Hver ide placeres på væg eller bord, hvor alle kan se. (OBS: Diskussion holdes på et minimum, der skal lyttes, ikke kommenteres. Hver person har 1 minut pr. ide! (15 minutter). Når alle har præsenteret deres ideer, samles disse i større kategorier: Er der ideer, der minder så meget om hinanden, at de kan slås sammen? Er der ideer, der tilsammen kan blive til en endnu større/bedre ide? (10 minutter). Gruppen vælger to ideer, som de vil folde ud via idebeskrivelsesskabelonen (5 minutter). Grupperne bruger skabelon til at folde de to valgte ideer ud (2 x 20 minutter). Formål: At få udviklet og beskrevet gode ideer

28 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens aktiviteter: Fælles præsentation af ideer: Tre grupper udvælges til at præsentere den idé, som de tror mest på. Der gives ultrakort feedback i form af konstruktive spørgsmål (fra facilitatorer). 5 minutter pr. ide inkl. feedback. Formål: At teste ideens styrke ved at præsentere den for andre. At træne deltagerne i, hvad der er det vigtigste at få fortalt for at få ideen til at stå knivskarpt og overbevisende. Delfasens input / kilder: Resultaterne fra første workshops gruppearbejde: Noter fra gruppediskussionerne: +/- lister og bevaringsstrategier for de enkelte potentialesteder. Workshopdeltagernes billeder fra den frivillige fotoopgave. Delfasens output / resultater: En samling ideer (udfyldte idebeskrivelseskort) for hver af potentialestederne. Nye netværk med interesse for at arbejde med kommunens industrikulturarv.

29 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Delfasens redskaber / skabeloner: Ideskabelonen til højre blev brug på Hedehuseneprojektets workshops.

30 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel MŒnt 4, 1117 KŒbenhavn K Telefon:

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

MODEL 1: ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF INDUSTRIKULTURARV

MODEL 1: ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF INDUSTRIKULTURARV MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 1: ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF INDUSTRIKULTURARV INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen

Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen / billedet: Slet det uværende e, Klik på onet midt på siden. et billede, g derefter t bagerst, t markere, højreklik lg Send Bagerst. Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen En strategi for

Læs mere

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Fremtidens landskaber på sydøst- Lolland Lolland Kommune i Fremtidens Landskaber v. udviklingskonsulent Camilla Nissen

Fremtidens landskaber på sydøst- Lolland Lolland Kommune i Fremtidens Landskaber v. udviklingskonsulent Camilla Nissen Fremtidens landskaber på sydøst- Lolland Lolland Kommune i Fremtidens Landskaber v. udviklingskonsulent Camilla Nissen 1 Lollands projekt i Fremtidens Landskaber Hvordan kan de Sydøstlollandske landskabers

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Halvdagsseminar om inddragelse

Halvdagsseminar om inddragelse Halvdagsseminar om inddragelse Dagens program 12.00-12.30 Velkomst 12.30-13.45 Præsentation og drøftelse af den metodiske tilgang til boligsocialt arbejde i Horsens 13.45-14.00 Pause 14.00-15.45 Workshop

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

økonomisk bæredygtighed

økonomisk bæredygtighed Velkommen bæredygtige fællesskaber i Engdraget workshop 3 økonomisk bæredygtighed 23.11.2016 refleksioner over workshop 1 v. Arne Juul, Slagelse Boligselskab Workshop 1: MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED LAR /

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Fase 3 Co-creation analyse

Fase 3 Co-creation analyse Fase 3 I n gennemgår I seks trin. Det varer minimum en hel dag at gennemgå analysen. Hvis I ikke bliver færdige med analysen i dag, så gå videre med den i morgen. Hvis nogle af trinene er mere udfordrende

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Titel: Formål: Projektbeskrivelse:

Titel: Formål: Projektbeskrivelse: Titel: Ungebyråd. Formål: Ungebyrådet har til formål at tilbyde de unge i Esbjerg Kommune et organ, hvor de kan få medindflydelse på politiske beslutningsprocesser, der vedrører de unge selv. Samtidig

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder.

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE Dagtilbud. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne.

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik

Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik Workshop 2 Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik Inger Callisen, arkitekt m.a.a., Pia Heike Johansen, Adjunkt, PH.D, Syddansk Universitet Jens Otto Callisen, byfornyelseskonsulent,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Guide til workshopholdere

Guide til workshopholdere Guide til workshopholdere På Velfærdens Innovationsdag 2012 KONTAKT Anne Kjær Skovgaard Projektleder E: innovationsdag@mm.dk T: +45 3393 9323 Mandag Morgen Valkendorfsgade 13 Postboks 1127 DK-1009 København

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011 Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot side 1 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra 2 overordnede spor: En systematisk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere