MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING"

Transkript

1 MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

2 MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV Model 3: Potentialeudpegning Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Projektet Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen er gennemfœrt af HŒje-Taastrup Kommune, Dansk Bygningsarv og Supertanker v. Jens Brandt Publikationen er udarbejdet af: Dansk Bygningsarv Udgivelsen kan downloades fra

3 Indledning På projektet Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen har Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Dansk Bygningsarv og Supertanker udviklet og afprøvet en ny, generel metode til, hvordan kommuner kan arbejde strategisk med industrikulturarv i byudvikling og byfornyelse. Projektets titel den grænseløse kulturarv hentyder til, at industrikulturarven er karakteriseret ved at have skabt strukturer og spor, der går på tværs af bymæssige og landskabelige områder og tegner en ny slags fragmenteret, urbant landskab. For at forstå, værdsætte og ikke mindst genanvende og aktivere den kulturarv, som er skabt af industriens produktion og råstofudvinding, er der brug for nye redskaber til at kortlægge denne og til at integrere kulturarven som et aktiv i udviklingen af nye strategier for byfornyelsen og byudviklingen. Projektet har desuden i mere end én forstand arbejdet på tværs af gængse grænser i sin kortlægning af industrikulturarven, da både de arkitektoniske og de mentale strukturer og spor er blevet kortlagt sidstnævnte i en omfattende etnografisk kortlægning af borgernes egne holdninger til og historier om industrikulturarven. Hedehusene har fungeret som projektets testområde i forhold til at afprøve metodens forskellige modeller. Høje-Taastrup Kommune gennemfører her frem til 2016 en områdefornyelse, der skal gøre Hedehusene til en endnu mere attraktiv by at bo og leve i. Viden og ideer fra industrikulturarvsprojektet bliver en del af Høje-Taastrup Kommunes strategiske udviklingsarbejde. Resultaterne skal bidrage til at skabe en ny, helhedsorienteret byfornyelsesstrategi for Hedehusene, der tager udgangspunkt i de værdier og potentialer, som findes i byens industrikulturarv. Projektet har gennemført en arkitektonisk kortlægning af Hedehusenes fysiske industrikulturarv og en etnografisk kortlægning af borgernes holdninger til deres by og dens industrikulturarv. Viden fra de to kortlægninger er blevet anvendt i en brugerinddragelsesproces, som har skabt nye netværk og ideer til aktivering af industrikulturarven. Endelig er der blevet etableret rådgivende dialog med grundejere om at bruge industrikulturarven som en økonomisk ressource i udviklingen af deres områder. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med midler fra puljen Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler under temaet Kulturarv som omdrejningspunkt i byfornyelsen.

4 Introduktion til modeller På projektet Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen blev der udviklet fire modeller, der tilsammen fungerer som en metode til kommuner, der gerne vil arbejde strategisk med industrikulturarv i byudvikling og byfornyelse. De fire modeller er: Model for arkitektonisk kortlægning: En model for en strategisk prioriteret arkitektonisk kortlægning af industrikulturarven i Hedehusene. Kortlægningen beskriver blandt andet de prioriterede områders karakteristika, nuværende status og arkitektoniske og kulturarvsmæssige værdier. Model for etnografisk kortlægning: En model for en etnografisk kortlægning af borgernes holdninger til og oplevelser af deres by og dens industrikulturarv. Kortlægningen kommer blandt andet omkring borgernes egne historier om byen før og nu, hvilke udfordringer og muligheder, de ser i deres by samt hvilke visioner, de har for den. Model for udpegning af potentialer: En model for udpegning af de potentialer i industrikulturarven, der træder frem på baggrund af de to kortlægninger. Modellen involverer på to workshops borgere, foreninger, grundejere m.fl. i at udpege og arbejde med potentialerne, bl.a. ved at engagere dem i udviklingen af konkrete ideer til, hvordan industrikulturarvens potentialer kan udnyttes. Model for validering af potentialer: En model for validering af potentialer, som viser, hvordan man kan videreudvikle og kvalificere ideerne fra den foregående fase i et idekatalog. Idekataloget skal inspirere til fremtidige projekter, facilitere dialog med udvalgte grundejere og fungere som mere langsigtet, strategisk rådgivningsdokument til kommunen ift. hvordan denne kan genanvende og aktivere sin industrikulturarv.

5 Introduktion til modellen FORMÅL Modellen for udpegning af potentialer skal engagere borgere, foreninger, grundejere m.fl. i udpegningen af potentialer i byens industrikulturarv, samt engagere dem i at udvikle konkrete ideer til aktivering af disse potentialer. Denne fase i processen tager afsæt i resultaterne fra de to kortlægningsfaser. Modellen for potentialeudpegning består af tre delfaser. Delfase 1 FORANALYSE Identifikation og interviews Delfase 2 WORKSHOP 1 Diskussion og inspiration Delfase 3 WORKSHOP 2 Idégenerering og konceptudvikling

6 Delfase 1: Foranalyse

7 Delfase 1: Foranalyse Delfasens formål: At udpege potentialerne i den industrikulturarv, som er blevet kortlagt i de to foregående faser i projektet. At omsætte viden fra de to kortlægninger til et brugbart og overskueligt materiale til brug for den videre proces. At sikre en god interessenthåndtering, herunder informering og forventningsafstemning med centrale grundejere. At inddrage lokale aktører i udpegning af potentialer og udviklingen af ideer. At skabe netværk og lokal forankring samt motivere lokale ildsjæle, foreninger og grundejere til at arbejde med aktivering af kommunens industrikulturarv. Delfasens aktiviteter: Projektgruppen analyserer resultaterne fra de to kortlægninger med fokus på sammenfald og forskelligheder. Projektgruppen udpeger potentialesteder inden for industrikulturarven og beskriver disse i hhv. et potentialekatalog og et masterkort over potentialesteder. Relevante grundejere udpeges og interviewes for at informere og forventningsafstemme. Relevante lokale aktører udpeges og inviteres til to workshops (foreninger og institutioner, erhvervsrepræsentanter, repræsentanter for relevante borgergrupper, ildsjæle etc.).

8 Delfase 1: Foranalyse Delfasens input / kilder: Rapporter fra de to kortlægninger. Begge rapporter er visuelt formidlet (kort, billeder, m.m.). Liste over kommunens centrale grundejere inkl. kontaktoplysninger. Materialet tilvejebringes på baggrund af erfaringer fra forrige faser samt erfaringer fra kommunens planlæggere og medarbejdere fra Kultur- og Fritid og Erhverv. Delfasens redskaber / skabeloner: Liste over temaer, der bør berøres i grundejerinterviews: Eksisterende arealanvendelse (f.eks. funktionstømte bygninger m.m.) Forventet fremtidig arealanvendelse (f.eks. funktionstømning af bygninger m.m.) Overvejelser omkring strategisk udvikling af området Centrale udfordringer ved fremtidig aktivering af kulturarvspotentiale Centrale muligheder ved fremtidig aktivering af kulturarvspotentiale

9 Delfase 1: Foranalyse Delfasens output / resultater: Masterkort over potentialesteder: Masterkortet giver en samlet fremstilling af resultaterne fra de to kortlægninger, og giver dermed et geografisk overblik over de udpegede potentialesteder. Potentialekatalog: Kataloget indeholder en gennemgang af de udpegede potentialesteder fra masterkortet. Hver potentialebeskrivelse indeholder: Kortudsnit med markering af potentialesteder (området/ bygningerne/osv.) Fotos fra stedet Elementer fra kortlægningerne, som ligger til grund for udpegningen Områdets status (funktion og tilstand) Områdets muligheder (arkitektoniske, kulturelle og byplanlægningsmæssige værdier og kvaliteter) Evt. et bilag med opsamlende viden fra interviews med grundejerne

10 Delfase 1: Foranalyse EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE På Hedehuseneprojektet blev dette masterkort over potentialesteder udarbejdet. Det viser otte forskellige områder (potentialesteder) i Hedehusene med et særligt industrikulturarvsmæssigt potentiale. For yderligere information se den arkitektoniske kortlægningsrapport, der blev udarbejdet på projektet og som kan downloades på

11 Delfase 1: Foranalyse EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Potentialekataloget fra Hedehuseneprojektet gennemgår ét potentialested pr. side. Her er det Kaffesurrogatfabrikken i Hedehusene, hvis værdier, status og muligheder gennemgås. Potentialekataloget er ikke offentliggjort, men kan evt. rekvireres ved henvendelse til Høje-Taastrup Kommune, Fritid & Kultur.

12 Delfase 2: Workshop 1

13 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens formål: At engagere de lokale aktører, der i løbet af projektet har udvist særlig interesse for og kompetencer til at deltage i det videre arbejde med potentialeudpegning og ideudvikling på projektet. At få skabt lokalt ejerskab og forankring i forhold til kommunens industrikulturarv. At inspirere og motivere de lokale aktører til at arbejde med og investere i aktivering af kommunens industrikulturarv. Ovenstående gøres gennem to workshops. Bemærk: Deltagerne til workshoppen inviteres personligt i modsætning til et åbent borgermøde for at sikre, at det er ressourcepersoner, der brænder for at være med til at følge op på strategier og ideer. Der er fokus på især at invitere de lokale borgere og grupper, som tidligere i projektforløbet har udvist stor interesse for at involvere sig i projektet og det videre arbejde med at aktivere kommunens industrikulturarv.

14 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: FORSLAG TIL PROGRAM FOR WORKSHOP 1 Velkomst og intro Introduktion til projekt og formål med workshop / kort intro til kommunens byfornyelsesplaner (byfornyelsesindsatsen i Hedehusene). Forventningsafstemning: Hvorfor er vi her i dag, hvorfor er netop I blevet inviteret, hvad er vores forventninger til resultater af denne og næste workshop, osv. Oplæg om f.eks. workshopstedets historiske lokalitet Kulturarvs-/museumsperson fortæller om lokaliteten og dens historie. (I Hedehusene blev workshops afholdt i den nedlagte stationsbygning, der i dag fungerer som mødested for diverse grupper af borgere). Formål: At skabe god stemning og øge interessen for workshoppens emne via den levende fortælling om det sted, man befinder sig.

15 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: Øvelse I Gruppearbejde: diskussion af de udpegede potentialesteder 1) Deltagerne inddeles i 4-5 grupper omkring hver sit bord. Deltagerne er evt. grupperet ift. segment, f.eks. yngre, ældre, børnefamilier, kvarter, erhvervsdrivende, grundejere (kortlægningsprocessen afgør, hvem de relevante segmenter er). I hver gruppe sidder også gerne en repræsentant for kommunen. Hver gruppe har desuden en moderator, der sørger for at styre diskussionerne og nedfælde resultaterne. Formål: At skabe grupper, hvor folk føler sig trygge og derfor tør bidrage. Evt. at kunne sammenligne forskellige segmenters syn på industrikulturarven og dens potentialer. 2) Fælles præsentation af potentialestederne udpeget i kortlægningerne. Formål: At indvie deltagerne i kortlægningens resultater, så de føler sig involveret og får et kvalificeret grundlag at diskutere deres eget syn på industrikulturarven ud fra. 3) Oplæg til diskussion i grupperne: Er de udpegede potentialesteder industrikulturarv set med deres øjne? Hvorfor/ikke? Hvad ser de af umiddelbare kvaliteter eller det modsatte i disse steder? Hvad er bevaringsværdigt / nedrivningsmodent / smukt / grimt / har historie / er identitetsløst osv? Med moderators hjælp udarbejdes en +/- liste over hvert potentialested: Hvad er positivt (kvaliteter) og hvad er negativt (ulemper) ved stedet? Her identificeres stedernes umiddelbare potentialer set med deltagernes øjne. Formål: At åbne debatten og give folk mulighed for at svare på eksperternes udpegning.

16 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: Øvelse II Gruppearbejde: bevaringsstrategier Grupperne skal placere bevaringsstrategier på de forskellige potentialesteder på kortet. Grupperne udstyres med lister (inkl. en kort beskrivelse) over indsatser. Hver gruppe inddeles i to mini-grupper. Hver mini-gruppe skal blive enige om at placere op til tre indsatser på hvert potentialested. Den samme indsats må gerne bruges igen. Indsats skrives på post-it og placeres på stedet. Gruppefacilitator stiller spørgsmål, som kan hjælpe grupperne i gang med en snak om kvaliteter og muligheder i de enkelte steder: Hvor er stedet i dag og hvor kan det bringes hen? Hvordan? For hvem? Hvis de forestiller sig dette sted om 15 år, hvad er det så for et sted? Note til facilitator: Brug de sidste 5-10 minutter på at lade hver mini-gruppe vælge ét (yndlings-)sted og forklare for den anden mini-gruppe, hvorfor de har valgt netop denne indsats for dette sted. Formål: At få deltagerne til at tænke mere konkrete tanker om, hvordan industrikulturarven i de enkelte steder kan bevares/aktiveres. Resultaterne bruges som udgangspunkt for ideudviklingen på næste workshop.

17 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens aktiviteter: Øvelse III Frivillig fotoopgave: hjemmearbejde til næste workshop Til næste workshop skal deltagerne tage 5-10 billeder af ét eller flere af de potentialesteder, som er blevet udpeget i kortlægningen og diskuteret på workshoppen. Billederne skal forsøge at fange stedernes poesi eller sjæl, det smukke eller æstetiske. Alt det, man ikke er vant til at forbinde med industri. Formål: Det er en meget åben opgave, som lader det være op til deltagerne at fortolke, hvad det smukke eller poetiske i stederne er, og som skal tvinge dem til at se på stederne på en anderledes måde: Senere hen skal de arbejde med både arkitekturens og historiernes kvaliteter, men industri er typisk et ord med mange negative undertoner (grim, støjende, stor, beskidt), og pointen med fotoøvelsen er, at den skal fungerer som en form for renselse, hvor man for et øjeblik ryster posen, flytter perspektivet og prøver at opleve et sted på en helt igennem intuitiv måde. Billederne sendes til projektgruppen inden næste workshop eller medbringes på USB-stick.

18 Delfase 2: Workshop 1 Delfasens input / kilder: Input fra kortlægning: Liste med kontaktoplysninger over de borgere, der undervejs i værdisætningsfasen har udvist særlig interesse for og kompetencer til at deltage i det videre arbejde med strategi- og ideudvikling på projektet. Input fra foranalyse: Potentialekatalog + masterkort over potentialesteder. Resultater fra interessentinterviews med grundejere/developere. Delfasens redskaber / skabeloner: Liste over bevaringsstrategier: En liste over seks bevaringsstrategier, udarbejdet med inspiration fra Hausenberg (se næste side). Delfasens output / resultater: Noter fra gruppediskussionerne: +/- lister og bevaringsstrategier for de enkelte potentialesteder. Workshopdeltagernes billeder fra den frivillige fotoopgave. Disse kan evt. formidles i en senere udstilling eller præsenteres i forbindelse med offentlige arrangementer i byen.

19 Delfase 2: Workshop 1 Seks bevaringsstrategier / / / / / / / / / / / /

20 Delfase 2: Workshop 1 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Drejebog til workshop, der beskriver proces, aktiviteter og tidsplan skridt for skridt. Det anbefales at udarbejde en sådan inden workshoppens afholdelse. Invitation til workshops fra Høje-Taastrup Kommune

21 Delfase 3: Workshop 2

22 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens formål: At udvikle ideer til konkrete projekter eller koncepter, der kan aktivere de udpegede potentialer i industrikulturarven. At levere input til det idekatalog, der skal udarbejdes i næste fase af projektet. Kataloget skal fungere både som oplæg til grundejerdialog og konkrete projekter samt fungere som mere langsigtet, strategisk rådgivningsdokument til kommunen ift. hvordan denne kan genanvende/aktivere industrikulturarven. Delfasens aktiviteter: FORSLAG TIL PROGRAM FOR WORKSHOP 2 Opsamling på resultater fra første workshop Opsamling på fotoøvelse: Evt. billedmateriale fra den frivillige fotoøvelse samles og sættes op i slideshow, der kan vises i pauserne. Man kan overveje andre måder at arbejde videre med billedmaterialet på, f.eks. få en (lokal) kunstner til at tematisere billederne eller samarbejde med det lokale museum om at lave en udstilling. Opsamling på resultater fra første workshop: Hurtig opsummering af kortlægningens udpegede potentialesteder samt opsamling på sidste workshops gruppearbejde. Forinden workshoppen har projektgruppen analyseret resultaterne fra sidste workshop, hvor deltagerne i grupper placerede op til tre indsatser pr. sted, og der tegner sig nu et mønster af, hvilke indsatser, der passer til hvilke potentialesteder. Formål: Opsummering af kortlægningens resultater er især for dem, der ikke deltog på første workshop, samt for at genopfriske hukommelsen. Opsamling på sidste workshops resultater samler trådene fra sidst og skaber konsensus og retning for aftenens videre proces, samt inspirerer folk til, hvilke potentialesteder, de gerne vil arbejde videre med.

23 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Til workshop nr. 2 på Hedehuseneprojektet blev der udarbejdet en præsentation, der samlede op på resultaterne fra sidste workshop. Her er det de historiske tipvognsspor i Hedehusene, der præsenteres. Tipvognssporene er et eksempel på en industrikulturarv, der primært lever videre i kraft af stærke, lokale erindringer. De fysiske spor efter de tidligere tipvognsspor er i dag nærmest ikke-eksisterende.

24 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens aktiviteter: Dannelse af nye grupper Hver deltager får tre stykker papir nummereret 1, 2 og 3. Herpå skriver de deres navn samt de potentialesteder, de gerne vil arbejde videre med i prioriteret rækkefølge. Stemmer tælles sammen og folk fordeles, så de minimum får lov at arbejde videre med deres 3. prioritet. Formål: At sikre, at folk kan komme til at arbejde med ideudvikling for et af de steder, som de brænder mest for. At sikre, at folk fordeler sig nogenlunde ud over stederne, dog uden at det er en ambition, at der arbejdes videre med alle stederne. Oplæg cases på bæredygtig genanvendelse af industrikulturarv Præsentation af cases, der viser, hvordan man andre steder har genanvendt industrikulturarv til nye formål. Eksempler udvælges, så de i så høj grad som mulig afspejler den pågældende bys udgangspunkt og forudsætninger (f.eks. byens størrelse og beliggenhed). Formål: At inspirere deltagerne med gode eksempler inden deres egen ideudvikling.

25 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Cases præsenteret på Hedehusene-projektet Brandts Klædefabrik Odense Kommune Istandsættelse og genanvendelse af klædefabrikken i Odense. Huser i dag kulturinstitutioner, specialbutikker og cafeer. Cathrinesminde Teglværk Broager, Sønderborg Kommune Restaurering og vedligeholdelse af teglværket og det omkringliggende landskab. Fungerer i dag som museum. Centralværkstederne Aarhus Kommune Renovering og omdannelse af eksisterende byggeri til nye formål. Huser i dag oplevelseshuset Centralværkstedet og flere butikker. Islands Brygge Havnepark København Kommune Omdannelse af industriområde og etablering af havnepark. I dag populær park og havnebad. Godsbanen Aarhus Kommune Istandsættelse og genanvendelse af godsbanens administrationsbygninger og haller. Huser i dag produktionscenter for billedkunst, litteratur og scenekunst. Silkeborg Papirfabrik Silkeborg Kommune Renovering og omdannelse af eksisterende byggeri samt etablering af nye boliger på grundene. Huser i dag privatboliger, erhverv og kulturinstitutioner. Remisen Brande Brande, Ikast-Brande Kommune Istandsættelse og genanvendelse af remisen og det omkringliggende jernbanemiljø. Huser i dag forskellige private virksomheder. Spinderihallerne Vejle Kommune Istandsættelse og genanvendelse af ældre bomuldsspinderifabrik. Huser i dag over 50 virksomheder samt kulturinstitutioner.

26 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Cases præsenteret på Hedehusene-projektet Højbygaard Sukkerfabrik Holeby, Lolland Kommune Istandsættelse og genanvendelse af den gamle sukkerfabrik. Huser i dag Visual Climate Center, kontorhotel og mindre produktionsvirksomheder. Frederiksværk by Frederiksværk, Halsnæs Kommune Strategisk indarbejdning af industrikulturarven i kommunens strategi samt samarbejde med museum. Projektet har været med til at gøre industrikulturen til vigtigt omdrejningspunkt for turisme- og planstrategi. Siloetten Løgten, Skødstrup, Aarhus Kommune Gennemgribende omdannelse af gammel kornsilo. Huser i dag eksklusive privatboliger. Døllefjelde-Musse Naturpark Nysted, Lolland, Guldborgsund Kommune En genskabelse af natur- og skovudviklingstyper fra istiden til dag, så man gennem vandring kan bevæge sig gennem års naturhistorie. Usserød Klædefabrik Hørsholm Kommune Istandsættelse og genanvendelse af klædefabrikken i Usserød. Fungerer i dag som kontorhotel. Kattegat Silo Frederikshavn Kommune Omfattende renovering og ombygning af tidligere kornsilo. Udlejes i dag til godt 70 virksomheder inden for handel, service og erhverv. Saxkjøbing Sukkerfabrik Lolland, Guldborgsund Kommune Istandsættelse og genanvendelse af sukkerfabrikken. Har dannet ramme om årlig kunstfestival og udlejes i dag til 28 virksomheder. Vang Pier Vang, Bornholm Kommune Sænkning af dækmole, støbning af sti i beton, etablering af strand, omdannelse af lastekaj til udsigtspost, at give mulighed for kajakker til at passere brofæstet. Projektet har skabt en ny ramme omkring havnefrontens fritidsliv.

27 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens aktiviteter: Øvelse Gruppearbejde: Ideudvikling Gennemgang af opgaven: Forklaring af idebeskrivelsesskabelon. Gennemgang af gruppearbejdsprocessen omkring ideudviklingen. Formål: At instruere grupperne i, hvordan man ideudvikler og hvordan skabelonerne skal bruges. Ideudvikling: Starter med individuel silent brainstorm i gruppen, hvor hver deltager skriver tre ideer hurtigt ned på post-its. (5 minutter). Hver deltager præsenterer hurtigt sine ideer for de andre i gruppen. Hver ide placeres på væg eller bord, hvor alle kan se. (OBS: Diskussion holdes på et minimum, der skal lyttes, ikke kommenteres. Hver person har 1 minut pr. ide! (15 minutter). Når alle har præsenteret deres ideer, samles disse i større kategorier: Er der ideer, der minder så meget om hinanden, at de kan slås sammen? Er der ideer, der tilsammen kan blive til en endnu større/bedre ide? (10 minutter). Gruppen vælger to ideer, som de vil folde ud via idebeskrivelsesskabelonen (5 minutter). Grupperne bruger skabelon til at folde de to valgte ideer ud (2 x 20 minutter). Formål: At få udviklet og beskrevet gode ideer

28 Delfase 3: Workshop 2 Delfasens aktiviteter: Fælles præsentation af ideer: Tre grupper udvælges til at præsentere den idé, som de tror mest på. Der gives ultrakort feedback i form af konstruktive spørgsmål (fra facilitatorer). 5 minutter pr. ide inkl. feedback. Formål: At teste ideens styrke ved at præsentere den for andre. At træne deltagerne i, hvad der er det vigtigste at få fortalt for at få ideen til at stå knivskarpt og overbevisende. Delfasens input / kilder: Resultaterne fra første workshops gruppearbejde: Noter fra gruppediskussionerne: +/- lister og bevaringsstrategier for de enkelte potentialesteder. Workshopdeltagernes billeder fra den frivillige fotoopgave. Delfasens output / resultater: En samling ideer (udfyldte idebeskrivelseskort) for hver af potentialestederne. Nye netværk med interesse for at arbejde med kommunens industrikulturarv.

29 Delfase 3: Workshop 2 EKSEMPLER FRA HEDEHUSENE Delfasens redskaber / skabeloner: Ideskabelonen til højre blev brug på Hedehuseneprojektets workshops.

30 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel MŒnt 4, 1117 KŒbenhavn K Telefon:

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Forord Temaerne er udvalgt på baggrund af de værdier, som vi ønsker, Colliers Award skal sætte fokus på. Alfa omega for temaerne har været potentialet i aktuelle byudviklingsmuligheder.

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Fagligt Udviklingsforum: Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Program: 9.00-9.15 Siden sidst og introduktion til dagen 9.15-11.00 Skolereformens intentioner og indhold 11.00

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Fremtidsbilleder Proces

Fremtidsbilleder Proces Fra Kreta og Chicago En En idé idé Sallingsund og Imagine Chicago Brainstorm og projektudvikling Flowdesign Foreløbig projektgodkendelse Kommunens ledelse Økonomiudvalget Grundlaget for borgerinddragelse

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Kolde fakta Samling af de 3 hospitaler i Nord i ét nybyggeri Økonomisk ramme: 3.8 mia kr. Planlagt

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni 2015 1 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Landskabsstrategier som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Regulering af arealanvendelsen Effektiv planlægning Planlægning gennem

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Velkommen til Anebjergspillet

Velkommen til Anebjergspillet Velkommen til Anebjergspillet Bo Riis Duun Arkitekt MAA GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding Formål med spillet: at omsætte planstrategiens visioner til virkelighed at skabe en ny form

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere