08/38655, lb.nr GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08/38655, lb.nr GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET"

Transkript

1 GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET

2 1. Indledning Budgettet for 2009 er det første budget, som udarbejdes på baggrund af et helt års erfaring om driften af den sammenlagte kommune. Det betyder, at budgetforudsætningerne hviler på et væsentligt mere sikkert grundlag, end det var tilfældet i 2007 og I budget 2008 blev der indarbejdet en 1 % effektiviseringstrappe dvs. en reduktion på 1 % i hvert af årene 2009, 2010 og Intentionerne hermed var at signalere, at der fortsat skulle holdes fokus på effektivisering. På trods af trappen på 20 mio. kr. var budgetoverslagsår 2009 underfinansieret med 27 mio. kr. i det vedtagne budget I budgetlægningen for 2009 og overslagsårene blev det konstateret, at den ene procent i årlig effektivisering ikke er tilstrækkelig til at skabe en langvarig balance i økonomien. En af årsagerne til at økonomien er under pres, er et udgiftspres på specialområderne. Der opleves i de danske kommuner en berettiget efterspørgsel efter flere offentlige ydelser indenfor bl.a. voksenhandicapområdet og de sårbare børn og unge. Når Regeringen og et flertal i Folketinget har fastlagt den totale kommunale udgiftsramme, må merudgifter til specialområdet hentes indenfor normalområdet. Det er en udvikling som medvirker til, at specialområdet på grund af besparelser på normalområdet - bliver gjort til syndebuk. Det er en kendsgerning, som vi i et velfærdssamfund som det danske ikke kan være bekendt. Kommunerne styres stramt, idet der er loft over indtjeningen, som følge af skattestoppet. Derfor skal øget indtjening skabes via vækst. Dette er der begrænsede muligheder for indenfor rammerne i kommunalfuldmagten, hvorfor det uundgåelige alternativ for at skabe økonomisk råderum og dermed mulighed for at realisere ønsket om en økonomi i balance, så Byrådet kan være herre i eget hus er at tilrette udgiftssiden, så den harmonerer med de ressourcer, der er til rådighed. Tilretning af udgiftssiden kan gøres på flere måder: 1. Fastholde den nuværende måde at organisere og løse kommunens opgaver på. Dette vil medføre yderligere driftsbesparelser år efter år. Konsekvenserne vil være vedvarende forringelser i serviceniveauet samt problemer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Ingen af disse faktorer fremmer væksten. 2. Arbejde hen imod at få ændret organiseringen, vurderet geografien og opgaveløsningen, så stordriftsfordele kan høstes, og driften blive mere hensigtsmæssig. Det vil på nogle områder betyde ændringer i strukturen, med det formål at tilrettelægge opgaveløsningen for at mindske bindinger, der lægger beslag på budgetmidler, som kunne bruges mere hensigtsmæssigt andre steder eller alternativt tilføres kassen Med vedtagelsen af budget 2009 for Haderslev Kommune er det forslag nr. 2 som bliver grundlaget for budgetlægning i Haderslev Kommune med et længere perspektiv. Det er nu at udviklingen skal vendes, hvilket skal ske via en proces, har fået betegnelsen projekt Turn-around. Der er sideløbende igangsat et projekt med evaluering af den administrative organisation med henblik på, at Kommunaldirektøren kan præsentere et forslag til en ny organisation, som kan understøtte intentionerne omkring optimering af ressourceudnyttelsen. Haderslev Kommune skal justere ser- 2

3 viceniveauet, så det svarer til de ressourcer, der er til rådighed. De kommende år vil blive præget af omlægninger af den kommunale service. Perspektivet på længere sigt kan ikke nå at få fuld effekt de første år, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der vil ske servicereduktioner. Målet er dog klart: at der via hensigtsmæssige investeringer kan skabes en såvel faglig som økonomisk bæredygtig struktur for kommunen som helhed. Formålet med omlægningen er at nedbringe driftsudgifterne. Vi skal kunne levere den kommunale service billigere end vi kan nu. Det skal med målrettede investeringer sikres, at der er en faglig bæredygtighed, og en infrastrukturel sammenhæng indenfor nært beslægtede opgaveområder. Det betyder bl.a., at der skal laves planer for, hvordan vi indenfor en tidshorisont på 5-6 år kan optimere opgaveløsningen på en række udgiftstunge områder. Disse planer skal løbende ajourføres. Det betyder også at der skal foretages en skarp prioritering af midler til f.eks. bygningsvedligeholdelse, der fremover skal anvendes på de bygninger, som skal være base for den kommunale serviceleverance. Der er i budget 2009 en begrænset ramme til investeringer bl.a. som følge af sanktionslovgivningen, som lægger bånd på kommunernes muligheder for anlægsudgifter. I de kommende år er der behov for at få skabt mulighed for yderligere investeringer. Et alternativ til investeringer er at indgå lejemål. Det kan være en særdeles hensigtsmæssig løsning at leje frem for at eje. Kommunerne er underlagt en meget stram central styring, hvor der ved indgåelse af lejeaftaler skal foretages deponering af likvide midler, med mindre der tilsvarende er lejeaftaler, der opsiges. Midlerne vil være bundet i mere end 10 år. Dette præger budget 2009 for Haderslev Kommune. Havde der ikke været krav om deponering ville kommunens økonomiske muligheder for at øge takten af anlægsinvesteringer og/eller indgå lejemål, som kunne medføre effektivisering og nedbringelse af de løbende driftsudgifter være betydeligt større i de kommende år. I dette tilfælde har den stærke centrale styring en direkte negativ effekt på kommunens handlemuligheder. Der er brug for handlekraft og bred politisk opbakning i resten af den nuværende og hele den kommende byrådsperiode, for at projektet kan realiseres med succes Budgetgrundlaget Budgetforslaget for 2009 er etableret på grundlag af overslaget for 2009 i det vedtagne budget for Det indeholdt et finansieringsunderskud på 27 mio. kr. Hertil kommer større pris- og lønfremskrivninger fra 2008 til 2009-priser blandt andet afledt af overenskomstforhandlingerne, som gav merudgifter på 49 mio. kr. Endvidere var der politiske beslutninger siden vedtagelsen af budgettet for 2008, som medførte merudgifter på 11 mio. kr. Desuden en kombination af mindreindtægter på skatter og tilskud m.v. og merudgifter til renter og afdrag på i alt netto 22 mio. kr. I alt var der som udgangspunkt et finansieringsunderskud på 117 mio. kr., da Økonomiudvalget skulle udmelde budgetrammer på drift til fagudvalgene i maj måned Et flertal i Økonomiudvalget besluttede at serviceniveauet i de skattefinansierede rammer for 2009 skulle reduceres med 82,8 mio. kr. i forhold til 2008-niveauet. Reduktionen bestod af en beslutning fra det vedtagne budget 2008 om 1 % effektivisering i overslagsår 2009 svarende til 21,1 mio. kr. og finansiering af udgifter til pensionsbidrag på 6,9 mio. kr., - i alt knap 28 mio. kr. - samt yderligere reduktioner i serviceudgifter eksklusiv puljer og aktivitetsbestemt medfinansiering på 54,8 mio. kr. 3

4 Rammereduktionen blev udmeldt til fagudvalgene baseret på en matematisk fordeling i forhold til fagudvalgenes andel af serviceudgifterne ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. De udmeldte rammereduktioner på servicerammen udgjorde: Budgetandel pr. udvalg Pct.fordeling Serviceniveau ændring i alt ift. Budget 2008 Beløb i mio. kr. 1% effektivisering + pension Yderligere reduktion Økonomiudvalget ekskl. centrale puljer 5,5 1,540 3,014 4,554 Udvalget for Erhverv og Kultur 4,9 1,381 2,685 4,066 Udvalget for Teknik og Miljø 7,3 2,033 4,000 6,033 Udvalget for Børn og Familie 45,0 12,583 24,660 37,243 Arbejdsmarkedsudvalget 3,4 0,949 1,863 2,812 Voksenudvalget 32,6 9,122 17,865 26,987 0,7 0,199 0,384 0,583 Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen 0,6 0,154 0,329 0,483 I ALT 100,0 27,961 54,800 82,761 Tallene er identiske i hvert af årene De udmeldte skattefinansierede driftsrammer udgjorde 2.630,5 mio. kr. i 2009 faldende til mio. kr. i 2010 og 2.614,3 mio. kr. i 2011 og Driftsrammerne var fordelt på serviceudgifter og udgifter til lovbundne områder. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede, at grundlaget for budgetlægningen af anlæg på det skattefinansierede område var en fremskrevet ramme på 57,303 mio. kr., hvor udskudte anlægsprojekter fra 2008 til 2009 skulle indgå i fagudvalgenes samlede prioritering af anlæg Budget i hovedtræk Fagudvalgenes arbejde med budgetforslag tog udgangspunkt i rammeudmeldingen. Fagudvalgene har arbejdet med en tilretning af budgettet med udgangspunkt i et uændret serviceniveau, som efterfølgende er sammenholdt med den tildelte økonomiske ramme. På den baggrund har fagudvalgene udarbejdet forslag til servicereduktioner med henblik på overholdelse af den tildelte budgetramme. Det var i den godkendte tidsplan for budgetlægning 2009 besluttet, at fagudvalgene skulle udmønte budgetrammer senest den 25. august De to store fagudvalg Udvalget for Børn- og Familie samt Voksenudvalget valgte at fremsende de administrative oplæg til overholdelse af budgetrammerne til det budgetseminar, som Byrådet gennemførte den 27. og 28. august 2008 En nærmere gennemgang af alle fagudvalgenes udmøntningsforslag viste, at nogle udvalg - i deres beslutning om udmøntning af budgetrammerne på serviceudgifterne - havde inddraget såvel lovbundne udgifter som anlægsindtægter med det resultat, at servicerammen var overskredet. På Økonomiudvalgets møde den 4. september 2008 blev det besluttet, at indarbejde rammereduktioner på de lovbundne udgifter som følge af konkrete beregninger, samt indarbejde en rammeudvidelse på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, som følge af skøn fra KL. Derud- 4

5 over blev det besluttet, at fagudvalgene - senest til Byrådets førstebehandling af budgettet - skulle have foretaget udmøntning af budgetrammerne på serviceudgifter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. august 2008 et oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008, hvilket medførte et behov for sikring af midler til at kunne imødekomme den politiske garanti af grundprincippet om, at opsparede midler tilhører den enkelte enhed. Der blev således afsat midler under centrale puljer i henholdsvis 2009 med 24,3 mio. kr. og i 2010 med 66 mio. kr. til indfrielse af garantien overfor de decentrale enheder. Der er i løbet af budgetlægningsperioden indarbejdet trappe til de lovbundne udgifter, samt foretaget en tilpasning til aktuelle skøn. Tilsvarende er der foretaget en elevtalsafhængig regulering jf. tildelingskriterierne på folkeskolen, samt tilpasning af aktivitetsbestemte medfinansieringsudgifter til sundhedsområdet jf. udmeldinger fra KL. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 4. september 2008, at indstille et budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 18. september I perioden mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet blev der fremsendt ændringsforslag benævnt Borgmesterens tekniske ændringer skattefinansieret/brugerfinansieret, ændringsforslag fra Den Borgerlige gruppe, ændringsforslag fra Socialdemokraterne, ændringsforslag fra Midterpartierne samt ændringsforslag fra SF. Der blev fremsendt et underændringsforslag fra henholdsvis Den Borgerlige gruppe, samt et fælles underændringsforslag fra Dansk Folkeparti og De Konservative. Resultatet heraf blev, at der i 2009 blev afsat 32 mio. kr. til Turn-around fordelt på Udvalget for Børn og Familie samt Voksenudvalget, og 14 mio. kr. til etapevis reduktion i serviceniveauet på Udvalget for Børn og Familie. Merudgifterne blev finansieret ved salg af jord og bygninger samt ved lavere afdrag på gælden i Budget Budgettet viser følgende hovedtal: Tabel 1. Budget Sammendrag af hovedoversigt (skatte- og brugerfinansieret) Beløb i mio. kr Drift Anlæg Drift og anlæg Pris- og lønstigninger Låneoptagelse - provenu -6 Balanceforskydninger Renter og afdrag på lån m.v Tilskud og udligning Skatter Resultat (-=overskud) Likvid beholdning ultimo året (skattefinansieret) Afrundingsdifferencer kan forekomme -59 5

6 2.1. Kassebeholdningen Den kassebeholdning, der er til politikernes disposition primo 2009, er beregnet ud fra regnskabsresultatet 2007, beslutninger truffet i løbet af 2008 samt forventninger til resten af Beholdningen er opgjort under forudsætning af, at den beslutning Byrådet traf den 28. august 2008 om overholdelse af servicerammen i 2008 realiseres. Det indebærer overførsel af 89 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2008 til Såfremt alle disse forudsætninger holder, vil primo beholdningen 2009 udgøre 132 mio. kr. Budgetforslaget indebærer et forbrug af kassen på det skattefinansierede område på 73 mio. kr. i 2009, på 113 mio. kr. i 2010, en henlæggelse til kassen på 14 mio. kr. i 2011 og et forbrug på 3 mio. kr. i Det brugerfinansierede områdes budget er bragt i balance i 2009, således at der ikke udløses krav om deponering af overskydende likviditet. Som konsekvens af den forestående selskabsdannelse på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 er områdets forventede andel på 17 mio. kr. af ultimobeholdningen 2009 elimineret i primobeholdningen Der er budgetteret med deponering på 40 mio. kr. i 2009 og 46 mio. kr. i 2010 henført til Jobcentret, Danmarks Bedste Madservice, og etablering af IS-Arena. Der er modtaget tilsagn om delvis deponeringsfritagelse på Jobcentret og IS-Arenaen. Der vil blive indsendt ansøgning om hel eller delvis deponeringfritagelse til Danmarks Bedste Madservice (leje af sygehuskøkkenet) Driftsbudgettet Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område udgør 2,705 mia. kr. i Heraf udgør serviceudgifterne 2,232 mia. kr., svarende til den teknisk beregnede serviceramme. Budgetoverslagsårene er tilrettet med bedste bud på den forventede udvikling i udgifterne på serviceområderne samt på udgifterne til overførselsindkomster m.v. Det brugerfinansierede område indeholder nettodriftsindtægter i 2009 på 45,5 mio. kr. Fra 2010 indgår området på grund af selskabsdannelse ikke længere i det kommunale budget. Budgetforslaget indeholder følgende serviceudgifter og lovbundne udgifter på det skattefinansierede område: 6

7 Mio. kr. i 09-priser A Serviceudgifter: Økonomiudvalget 107,2 114,0 114,0 114,0 Erhverv- og Kulturudvalget 101,2 97,9 104,9 104,9 Teknik- og Miljøudvalget 150,0 150,1 150,1 150,1 Børn og Familieudvalget 933,1 923,1 906,3 899,3 Arbejdsmarkedsudvalget 69,1 69,1 68,8 68,8 Voksenudvalget 677,3 673,3 669,3 666,3 Sundhedsudvalget 123,6 123,5 123,3 123,3 Beredskabskommissionen 13,3 11,8 11,8 11,8 Centrale puljer 56,7 76,6-11,5-11,5 A Serviceudgifter i alt 2.231, , , ,0 Lovbundne udgifter: Økonomiudvalget 44,3 44,2 44,2 44,2 Børn og Familieudvalget 9,3 9,3 9,3 9,3 Arbejdsmarkedsudvalget 418,0 449,9 464,0 476,0 Voksenudvalget 1,7 1,7 1,7 1,7 B Lovbundne udgifter i alt 473,3 505,1 519,2 531,2 C Driftsudgifter i alt (A+B) 2.704, , , ,2 + = merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter Afrundinger vil forekomme 2.3. Anlægsbudgettet Af økonomiaftalen fremgår det, at kommunerne i 2009 vil blive styret på servicerammen og bruttoanlægsrammen incl. jordforsyning, men excl. det brugerfinansierede område og ældreboliger. Overskridelse af bruttoanlægsrammen vil medføre sanktion i form af at kommunerne mister det betingede balancetilskud på 1 mia. kr. Idet bruttoanlægsrammen er målestokken, er der begrænsning i omfanget af anlægsudgifter. Der er således ikke mulighed for at skabe plads til yderligere anlægsinvesteringer via øgede anlægsindtægter. Anlægsrammen blev reduceret fra 89 mio. kr. til 79 mio. kr. efter Borgmestermødet den 3. september 2008 i KL. Nedsættelsen er Haderslev Kommunes bidrag til at kommunerne under ét i 2009 overholder den samlede anlægsramme jf. økonomiaftalen. Der er budgetteret med en bruttoanlægsramme i 2009 på 77,014 mio. kr. Budgetforslaget indeholder en nettoanlægsramme på det skattefinansierede område på 53,014 mio. kr. i 2009, 82,333 mio. kr. i 2010, 75,471 mio. kr. i 2011 og 67,471 mio. kr. i Anlægsrammen på henholdsvis det skatte- og brugerfinansierede område er specificeret i investeringsoversigten. Der er i overslagsårene indarbejdet rådighedsbeløb til Turn-Around på dagtilbuds- og folkeskoleområdet m.v. på 40 mio. kr., samt en anlægspulje på 10,323 mio. kr. i 2011 og på 14,323 mio. kr. i Finansieringssiden Budgettet indeholder en personskatteprocent på 25,5 % og en grundskyldspromille på 21,36. Personskatteprocenten og grundskyldspromillen er begge uændrede i forhold til Såvel skatter som generelle tilskud er baseret på valg af statsgarantien i

8 Samlede skatter og generelle tilskud og udligning Indtægtsbudgettet udgør mio. kr. i Heraf udgør skatteindtægter i alt mio. kr. i 2009 fordelt med mio. kr. i personskatter, 124 mio. kr. i grundskyld og 33 mio. kr. i selskabsskatter. Der forventes indtægter på 784 mio. kr. i generelle tilskud og udligning, samt på 6 mio. kr. fra låneoptagelse. Personskatter Personskatterne tager udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på baggrund af KL s udmeldte vækstskøn i september i Udskrivningsgrundlaget er skattepligtig indkomst ekskl. personfradrag. Skatteprocenten er 25,5 % i Provenuet udgør mio. kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mio. kr. I overslagsårene er skatteprocenten uændret i forhold til 2009 på 25,5 %. Grundskyld Grundskyldspromillen er fastsat til 21,36. baseret på afgiftspligtige grundværdier på mio. kr., der indbringer et provenu på 90,4 mio. kr. På produktionsjord er grundskyldspromillen på 11,66 baseret på afgiftspligtige værdier på mio. kr., der indbringer et provenu på 23,8 mio. kr. i I overslagsårene er der ingen ændringer i grundskyldspromillerne til ejendomme med produktionsjord og til øvrige ejendomme. Dækningsafgift på offentlige ejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på maksimalt 8,75 baseret på forskelsværdier på mio. kr. og grundskyld på 10,68 baseret på afgiftspligtige grundværdier på 83,2 mio. kr. indbringer et samlet provenu på knap 10 mio. kr. i Selskabsskatter Afregning af selskabs- og fondsskat vedrører indkomstår 2006 og tidligere år og giver et provenu på 33,4 mio. kr. i Der er fra 2007 indført en udligningsordning for kommunernes andele af selskabsskatter. Generelle tilskud I udligning og generelle tilskud samt særtilskud forventes et provenu på 784 mio. kr. i 2009, 836,8 mio. kr. i 2010, 878,3 mio. kr. i 2011 og 898,1 mio. kr. i De generelle tilskud og udligning i 2009 er baseret på ovenstående skatteindtægter samt et statsgaranteret indbyggertal på personer. I overslagsårene er indbyggertallet henholdsvis personer i 2010, personer i 2011 og personer i Låneoptagelse i budgettet Der har fra regeringens side været åbnet mulighed for, at søge om lånedispensation til specielle forhold. Der er søgt om midler fra den ordinære lånepulje, fra den særlige lånepulje målrettet skoleinvesteringer m.v. og en særlig lånepulje i relation til kvalitetsfonden. Der er modtaget lånedispensation til dele af anlæg med 5,3 mio. kr. til folkeskole, 4,5 mio. kr. til daginstitutionsområdet og 9,7 8

9 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til Haderslev Hallens svømmebassin, Stensbæklejren og til Etablering af Jobcentret. Kommunen har modtaget afslag på ansøgning til lånepuljen i relation til Kvalitetsfonden. Låneandelen svarer til 11,8 % på folkeskolen og til 19,3 % på daginstitutionsområdet, samt til 42,4 % på øvrige investeringer. Det vil kræve kommunal egenfinansiering på i alt 72 mio. kr., at gennemføre de projekter, hvortil der er givet lånetilsagn. De afsatte rådighedsbeløb giver mulighed for låneoptagelse i 2009 på 6,1 mio. kr. Haderslev Kommunes låneportefølje blev gennemgået i 2007, og det blev konstateret, at løbetiden er optimeret indenfor rammerne i lånebekendtgørelsen. Der er indgået gældsplejeaftale, som sikrer at retningslinierne i den finansielle strategi følges, hvorved der opnås økonomisk mest fordelagtig finansiering under hensyntagen til det valgte risikoniveau. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger og jordforsyning udgør 523,9 mio. kr. i 2009, 511,8 mio. kr. i 2010, 477,2 mio. kr. i 2011 og 442,6 mio. kr. i Budgetforudsætninger 3.1. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet på driftsbudgettet er fastlagt på udvalgsniveau som en nettobevilling, dog således at det brugerfinansierede område udgør et særskilt bevillingsniveau. På anlæg er bevillingen knyttet til hvert projekt for sig. Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende beløbsneutrale omdisponeringer ved tillægsbevillinger mellem drift og anlæg og mellem udvalg, forudsat at de respektive udvalg godkender tillægsbevillinger før Økonomiudvalgets behandling Aftalen mellem KL og Regeringen Regeringen og KL indgik den 16. juni 2008 en aftale om den kommunale økonomi for Aftalen er en stram økonomiaftale, der ikke levner plads til egentlige serviceforbedringer, men gør det muligt at videreføre det eksisterende serviceniveau i kommunerne under ét i De kommunale serviceudgifter i 2009 er opgjort med udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget 2008 tillagt korrektion som følge af nye/ændrede opgaver jf. lov- og cirkulæreprogrammet, samt løft som følge af trepartsaftalen. Servicerammen udgør for kommunerne under ét 219 mia. kr. I økonomiaftalen indgår en ramme på 15 mia. kr. for de samlede skattefinansierede anlægsudgifter excl. nye kommunale ældreboliger. Endvidere er der indgået aftale om udmøntningen af regeringens kvalitetsfond, som skal bidrage til et investeringsløft over de næste fem år på følgende fire kommunale områder: Dagtilbud, Folkeskolen, Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og Fritidsfaciliteter. Afgrænsningen vedrørende bl.a. idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældreområdet vil foreligge senere. 9

10 Finansministeriet har efter vedtagelsen af budgetterne i kommunerne konstateret en samlet skattestigning på ca. 89 mio. kr. og anerkender budgetresultatet vedrørende skatterne som værende indenfor aftalen. Der vil derfor ikke ske nogen regulering af bloktilskuddet med henvisning til skattestigningen. Lov- og cirkulæreprogrammet En af kommunens finansieringskilder er statstilskuddet eller bloktilskuddet som det ofte kaldes. Statstilskuddet størrelse er historisk bestemt og fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier bl.a. indbyggertal. Der sker hvert år en regulering af statstilskuddet i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Princippet i DUT er, at statslige opgaveomlægninger eller regelændringer, der medfører mer- eller mindreudgifter for kommunerne reguleres via statstilskuddets størrelse. Konkret sker dette via det årlige lov- og cirkulæreprogram, der forhandles mellem staten og KL. Formelt vedtages lov- og cirkulæreprogrammet via et såkaldt aktstykke i Folketingets Finansudvalg Befolkningsprognosen Haderslev Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for perioden , som omfatter udviklingen i hele kommunes geografiske område. I 2020 vil der være 700 færre indbyggere i Haderslev Kommune end der var 1. januar Indbyggertallet falder fra til , eller 1,25 %. Udviklingen på de forskellige aldersgrupper er imidlertid yderst forskellig: antallet af 0-5 årige falder med 7,73 %, antallet af 6-16 årige falder med 10,25 %, antallet af årige falder med 6,41 % og antallet af borgere ældre end 65 år stiger med 21,63 %. Prognosen skal danne grundlag de kommende års planlægning, aktiviteter og økonomiske beregninger. Der korrigeres løbende for den faktiske udvikling. 1. januar år år år år år år år Total Øvrige budgetforudsætninger Budgettet er et totalbudget omfattende samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter vedrørende budgetåret. I budgettet indgår endvidere udgifter og indtægter vedrørende selvejende institutioner, som Haderslev Kommune har driftsoverenskomst med. Budgettet er omfattet af centralisationsprincippet, hvilket indebærer at samtlige indtægter medgår til finansiering af samtlige udgifter under ét. Eneste afvigelse herfra er de brugerfinansierede områder, der hviler i sig selv. 10

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene Haderslev Byråd, 11-10-2016 Side 1 2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene 2018-2020 Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Byrådet behandler og godkender budgettet for 2017 og

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4.

Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4. BILAG NR. 1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/25683 Lb.nr. 182064

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere