DMU Vedtægter Gældende fra d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMU Vedtægter Gældende fra d"

Transkript

1 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber 2. At danne bindeled mellem de tilsluttede sportskommissioner, udvalg og klubber. 3. At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og gældende lovgivning. 4. At arbejde for motorcykel- og BMX sporten som helhed, eventuelt også i samarbejde med andre motorsportsorganisationer. 2. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF) og forpligter sig til at underkaste sig denne organisations til enhver tid gældende love. 3. Unionen varetager desuden de tilsluttede klubbers sportslige fællesinteresser og kontrollerer motorcykelog BMX-sporten, samt repræsenterer som medlem af Fédération Internationale de Motocyclisme og i Union Européenne de Motocyclisme Danmarks motorcykelsportsudøvere over for udlandet samt er tilknyttet Nordic Motorsport Council (NMC). 2 Sammensætning 1. DMU består af de klubber, som er optaget som medlemmer af unionen efter gældende bestemmelser herfor. 2. Enhver klub, der optages som medlem af DMU, skal uden forbehold antage og overholde disse vedtægter og enhver anden bestemmelse eller regel, som er gældende for eller fremtidigt måtte blive lovligt vedtaget som gældende for DMU. 3 Ledelse 1. Unionen ledes af en Hovedbestyrelse og et Repræsentantskab. 2. DMU s Repræsentantskab er unionens højeste myndighed. 3. Til at varetage de sportslige opgaver er der oprettet Sportskommissioner og i reference til disse Sportsudvalg. Til at varetage administrative og tværgående aktiviteter er der oprettet udvalg, som alle refererer til hovedbestyrelsen. 4. Sportsgrenene ledes af de respektive Sportskommissioner og et Repræsentantskab for den enkelte sportsgren. 5. Repræsentantskabet er den højeste myndighed indenfor de nationale aktiviteter. Hvis der stilles forslag til et repræsentantskab (DMU eller Sportskommission) og der er tvivl om kompetenceområdet afgøres dette af DMU s Repræsentantskab 6. Alle beslutninger truffet af forretningsudvalget, en sportskommission, et sportsudvalg eller et udvalg kan behandles og omgøres af Hovedbestyrelsen. 7. En sportskommissions repræsentantskab kan ikke vedtage beslutninger, der vedrører unionens overordnede forhold eller generelle drift, og kan ej heller beslutte om forhold af videregående økonomisk karakter. 8. Beslutninger indenfor en sportskommissions selvstændige kompetenceområde vedtaget af sports-kommissionens repræsentantskab, kan kun omgøres af DMU s repræsentantskab. 4 Hovedbestyrelse 1. Hovedbestyrelsen består af én formand, én næstformand og ét hovedbestyrelsesmedlem (HBmedlem), formændene for sports-kommissionerne, samt yderligere én repræsentant fra hver af sportskommissionerne. DMU s Generalsekretær deltager uden stemmeret. 2. DMU s repræsentantskab vælger følgende: Formand for en periode på 3 år, 2 HB-medlemmer for en periode på 3 år, 1 suppleant for hovedbestyrelsen for en periode på 1 år. Formanden og de 2 HB-medlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år. Næstformanden vælges hvert år blandt de politisk valgte HB- medlemmer. Dette sker ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Stedfortræder for formanden er næstformanden. 3. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et HBmedlem må fratræde før den normale periodes udløb eller ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes suppleanten for de 3 HB medlemmer, eller nyt medlem fra de respektive sportskommissioner, hvorefter Hovedbestyrelsen konstituerer sig, der fungerer indtil nyt valg finder sted på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor de nyvalgte indtræder i den sædvanlige turnus. 4. Hvis en person, som besidder en valgt post i DMU og som ikke er på valg ved kommende repræsentantskabsmøde, ønsker at stille op til en anden post, skal vedkommende meddele dette til DMU s Administration senest 30 dage inden seneste dato for anmeldelse af kandidater til det kommende Personen skal samtidig meddele at vedkommende trækker sig fra posten på det kommende Posten er herefter vakant uden for turnussen, hvilket meddeles klubberne i forbindelse med anmeldelsesprocessen til de vakante pladser i turnussen. Der kan opstilles kandidater. Perioden vil være for den resterende periode for pladsen så den oprindelige turnus bibeholdes. Den pågældende varetager sin post frem til repræsentantskabsmødet og kan ligeledes vælge at stille op til sin egen post igen. 5. Kandidater, der ikke opnår valg til Hovedbestyrelsen, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg. 6. Formanden for et udvalg udpeges for ét år ad gangen. Hovedbestyrelsen og formanden for det pågældende udvalg udpeger de øvrige medlemmer. Perioden for øvrige medlemmer er individuel. 7. Indstilling af personer til udvalg kan ske af DMUklubberne, DMU-licensindehavere, Sports-kommissionerne eller fra HB. Personerne behøver ikke DMU medlemskab (eksperter) Side 1

2 8. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udpegningen af udvalg finder sted inden for 14 dage herefter. De gamle udvalg fungerer indtil de nye er udpegede. 9. Der udpeges en koordinator blandt HB- medlemmerne for det pågældende udvalg, som er den primære kontaktperson mellem udvalg og Hovedbestyrelse. Formanden for udvalget deltager på møder i Hovedbestyrelsen eller Forretningsudvalget efter behov. Udvalget er ansvarlig for det specifikke område indenfor det af hovedbestyrelsen beskrevne arbejdsgrundlag og det fastlagte budget. Alle udvalg udarbejder en årlig skriftlig rapport 10. Der kan udpeges formænd eller medlemmer til et udvalg, der samtidig er politisk valgte til Hovedbestyrelsen eller en Sportskommission. Suppleanter ligeså. Det er tilladt at være medlem af flere arbejdsgrupper. 5 Indkaldelse til Hovedbestyrelsesmøder Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder foretages på formandens foranledning og skal i alle tilfælde foretages, såfremt 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt forlangende derom. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6 Repræsentantskabet for DMU 1. Repræsentantskabet for DMU består med stemmeret af formændene for samtlige under DMU stående klubber eller de med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere. 2. En fuldmagt kan af giveren bestemmes at gælde alle eller begrænses til visse definerede afstemninger, og skal af fuldmagtshaveren gives til repræsentantskabsmødets dirigent senest ved mødets åbning. Den enkelte klubs repræsentant kan maksimalt have 2 stemmer (således besidde én fuldmagt fra en anden klub) 3. Adgang til Repræsentantskabsmødet har medlemmer af Sportskommissionerne, udvalg, DMU s Ordensnævn, DMU s Disciplinærnævn, Sportsudvalg og kandidater til valg til åbne poster. Hovedbestyrelsen kan tillade andre at overvære repræsentantskabsmødet. 4. Kun klubber, der er stemmeberettigede på DMU s repræsentantskabsmøde, og Hovedbestyrelsen kan anmelde kandidater til valg. Anmeldelse af kandidater til valg til Hovedbestyrelsen, sportskommissioner, revisorer samt Ordensnævnet skal være DMU s sekretariat i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Kandidaterne skal have været medlem af samme klub under DMU i mindst 6 måneder forud for valget. 5. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal ligeledes være DMU s sekretariat i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. 6. Sekretariatet udsender følgende materiale til klubberne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet: 1. Opstillingslister for alle valg. herunder indstillingslister til sportsudvalg og andre udvalg, (for både Hovedbestyrelsen og kommissioner) 2. Indkomne forslag opdelt efter tilhørsforhold. 3. DMU regnskab, samt de grenspecifikke regnskaber og budgetforslag. 7 Ordinært Repræsentantskabsmøde for DMU 1. Ordinært repræsentantskabsmøde for DMU afholdes hvert år i marts måned og indvarsles i unionens medlemsblad samt på med mindst 8 ugers varsel. 2. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af møderet og stemmetal 2. Valg af dirigent og stemmetællere. 3. HB s beretning til godkendelse. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af DMU s strategi og primære aktiviteter for den kommende periode til godkendelse. 7. Fremlæggelse af budget for indeværende år 8. Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for efterfølgende regnskabsår 9. Valg til Hovedbestyrelse, samt suppleant 10. Valg af revisorer, samt suppleant 11. Valg til Ordensnævnet, samt suppleant 12. Eventuelt 3. Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes til dirigenten under sagsbehandlingen. 8 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde for DMU 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes efter beslutning af 1/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, eller når mindst 1/3 af de under DMU stående stemmeberettigede klubber fremsætter skriftligt forlangende herom. 2. Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 30 dage efter indgivelse herom. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved brev til samtlige klubber sendt til de til DMU s sekretariat oplyste klubadresser og skal så vidt muligt også optages i unionens officielle organer. Indkaldelsen skal angive mødets dagsorden Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede klubber. Ved vedtægtsændringer skal dog mindst 50 % af DMU s klubber være fremmødt. 2. Stemmetallet ved Repræsentantskabet beregnes således: Der skal i en klub være mindst 5 licensindehavere for, at denne er stemmeberettiget på DMU s Medlemstallet opgøres pr. 31. december foregående år. Én repræsenteret og stemmeberettiget klub = én stemme, som udøves af klubbens formand eller ved fuldmagt. I forbindelse med valg til flere poster i samme Side 2

3 afstemning har hver repræsenteret og stemmeberettiget klub dog et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. Afstemninger skal på forlangende være skriftlige. 3. En klub er ikke stemmeberettiget hvis klubben har en forfalden gæld og der ikke er indgået en skriftlig aftale om nedbringelse af denne. Klubben er ligeledes ikke stemmeberettiget hvis den indgåede aftale ikke overholdes. 4. Til repræsentantskabsmøder for DMU kan klubbernes formænd eller disses stedfortrædere medtage én bisidder for hver sportsgren, som pågældende klub har aktiviteter indenfor. 5. Adgang til repræsentantskabsmøderne uden stemmeret har DMU s Hovedbestyrelse, sportskommissionerne, DMU s Ordensnævn, DMU s Disciplinærnævn, DMU s revisorer, kandidater til valg til DMU s hovedbestyrelse, og til sports-kommissionerne, D og S-licensindehavere, samt DMU medlemmer af Internationale kommissioner og udvalg og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer. Andre personer kan gives adgang til møderne, såfremt der er givet tilladelse af DMU s Hovedbestyrelse. 10 Beslutninger om tidsplan og sted for repræsentantskabsmøder i DMU træffes af Hoved-bestyrelsen. 11 Der føres referat fra repræsentantskabsmøderne. Referaterne er tilgængelige på 12 DMU s Ordensnævn 1. DMU s Ordensnævn består af 3 medlemmer og er DMU s højeste dømmende myndighed. 2. Ordensnævnet behandler alle ankesager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DMU s vedtægter, reglementer, regler m. v. 3. Ordensnævnets medlemmer vælges af repræsentantskabet, for en 3-årig periode med en tidsforskydning på ét år. Suppleanterne vælges for en 2-årig periode med en tidsforskydning på 1 år. Nyvalg eller genvalg af suppleanter skal foretages på det førstkommende repræsentantskabsmøde, også hvis en suppleant er indtrådt i udvalget. Anmeldelse af kandidater, se 6 stk Udvalget konstituerer sig efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde i DMU med en formand og en stedfortræder for denne. 5. Valgbar er ethvert medlem af DMU. Et medlem eller en suppleant til Ordensnævnet må ikke samtidig være medlem af nogen bestyrelse, komité, udvalg eller lignende i organer underlagt eller tilknyttet DMU. Ligeledes må udvalgsmedlemmer eller suppleanter ikke være lønnet af DMU. Kandidater, der ikke opnår valg til Ordensnævnet, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg. 6. Ingen af Ordensnævnets medlemmer eller suppleanter kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om vedkommendes habilitet. 13 Reglementer 1. Alle motorcykelsports- og BMX- konkurrencer og alle sportslige forhold i øvrigt er underkastet de af DMU udarbejdede reglementer for almene forhold og for de enkelte sportsgrene. 2. Juraudvalget godkender, med ansvar over for Hovedbestyrelsen, Alment Reglement, og reglementerne for de enkelte sportsgrene. 3. Forslag om reglementsændringer, der berører DMU s Vedtægter, skal godkendes af DMU s repræsentantskab. 14 Sportskommissioner 1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner: - Motocross - Off Track - Speedway - Road Racing og Drag Racing - BMX 2. En sportskommission består af en formand, en næstformand og et bestyrelsesmedlem. På det årlige repræsentantskabsmøde for sportskommissionen vælges følgende: - Formand for en periode på 3 år, - 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år, - 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 år. - Formanden og de 2 kommissionsmedlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år. 3. Kandidaterne skal have været medlem af samme klub under DMU i mindst 6 måneder forud for valget. 4. Kandidater, der ikke opnår valg til sportskommissionen, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg til den pågældende sportskommission. 5. Kommissionen konstituerer sig med næstformand og evt. HB-medlem for 1 år. Dette sker ved førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet. Stedfortræder for formanden er næstformanden. 6. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller kommissions- medlemmet må fratræde før den normale periodes udløb eller ikke har mulighed for at deltage i kommissionsarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes suppleanten for sportskommissionen, hvorefter kommissionen konstituerer sig, indtil nyt valg finder sted på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor de nyvalgte indtræder i den sædvanlige turnus. 7. Sportskommissionen skal bestå af D eller S- licensindehavere. Der kan for alle dispenseres fra D eller S- licenskravet mod, at vedkommende indstilles til først mulige D eller S-licensprøve. Hvis prøven ikke bestås, indtræder suppleanten Ovenstående krav ang. D eller S licens er også gældende for suppleanterne. 8. Hvis en person, som besidder en valgt post i DMU og som ikke er på valg ved kommende repræsentantskabsmøde, ønsker at stille op til en anden post i sportskommissionen skal vedkommende meddele dette til DMU s Administration senest 30 dage inden seneste Side 3

4 dato for anmeldelse af kandidater til det kommende Personen skal samtidig meddele at vedkommende trækker sig fra posten på det kommende Posten er herefter vakant uden for turnussen, hvilket meddeles klubberne i forbindelse med anmeldelsesprocessen til de vakante pladser i turnussen. Der kan derefter opstilles kandidater. Perioden vil være for den resterende periode for pladsen så den oprindelige turnus bibeholdes. Den pågældende varetager sin post frem til repræsentantskabsmødet og kan ligeledes vælge at stille op til sin egen post igen. 9. Sportskommissionen skal nedsætte sportsudvalg til at varetage det eller de pågældende sportslige områder. Man kan godt være udpeget til mere end ét sportsudvalg. 10. Sportskommissionerne skal senest ved indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde definere hvilke sportsudvalg der skal besættes. Sportskommissionerne kan dog nedsætte yderligere sportsudvalg gennem sæsonen, hvis der opstår behov for dette. 11. Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske af DMUklubberne, DMU-licensindehavere, eller af sportskommissionerne. 12. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udpegningen af udvalgene finder sted 14 dage umiddelbart herefter. De gamle sportsudvalg fungerer indtil de nye er udpegede. 13. Sportskommissionen er ansvarlig for at de besluttede strategier og aktiviteter gennemføres indenfor de aftalte tidsplaner og budgetter 14. Formanden for et sportsudvalg udpeges for ét år ad gangen. Perioden for øvrige medlemmer er individuel. Sportskommissionen og formanden for sportsudvalget udpeger de øvrige sportsudvalgsmedlemmer. Det skal tilstræbes at der maksimalt udpeges 4 medlemmer til sportsudvalgene. Dette inkluderer udpegningen af en kørerrepræsentant for det pågældende sportslige område. 15. Der skal udpeges en koordinator blandt sportskommissionens medlemmer for det pågældende sportsudvalg, som er den primære kontaktperson mellem sportsudvalget og sportskommissionen. 16. Hvert medlem af sportsudvalget har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 17. Sportsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af det enkelte sportslige område indenfor reglementet og det fastlagte budget. Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt. 18. Der udarbejdes en skriftlig årsrapport fra hvert sportsudvalg. 15 Kørerrepræsentanter 1. Kørerrepræsentanter udpeges af den pågældende sportskommission og sportsudvalg for 1 år af gangen. Der skal være én kørerrepræsentant i samtlige sportsudvalg. 2. Indstilling af kørerepræsentant til sportsudvalg kan ske af DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, eller af sportskommissionerne. 3. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udvalgene udpeges 14 dage herefter 4. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år og have kørerlicens. (dog undtaget eventuelle micro sportsudvalg hvor der kan udpeges en forælder som repræsentant) Repræsentantskabet for en sportskommission Repræsentantskabet for en sportskommission består af formændene for de under DMU stående klubber, som har aktiviteter inden for den pågældende sportsgren, eller med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere. Angående fuldmagt se 6 stk Ordinært Repræsentantskabsmøde for en sportskommission 1. Ordinært repræsentantskabsmøde for sportskommissionen afholdes hvert år i marts måned og normalt umiddelbart efter DMU s Mødet indvarsles i unionens officielle organ og på med mindst 8 ugers varsel. 2. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af møderet og stemmetal. 2. Valg af dirigent og stemmetællere. 3. Sportskommissionens beretning til godkendelse 4. Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for den kommende periode til godkendelse. 7. Fremlæggelse af budget for det indeværende år 8. Valg til sportskommissionen samt suppleant 9. Eventuelt 3. Behandlingen af budgetforslaget må ikke føre til beslutninger, der ændrer i budgettets bundlinje resultatet. Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes til dirigenten under sagsbehandlingen. 18 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde for en sportskommission 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde for en sportskommission indkaldes efter beslutning af 2/3 af sportskommissionens medlemmer, eller når mindst 1/3 af de under sportskommissionen hørende stemmeberettigede klubber fremsætter skriftligt forlangende herom. Omkostningen herfor afholdes af sportskommissionen. 2. Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal ske senest 30 dage efter anmodning herom. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved brev til samtlige klubber sendt til de til DMU s sekretariat oplyste klubadresser og skal så vidt muligt Side 4

5 også optages i unionens officielle organer. Indkaldelsen skal angive mødets dagsorden. Der kan i sådanne afstemninger ikke afgives mere end én stemme på samme kandidat Repræsentantskabet for en sportskommission er beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede stemmer. Stemmetallet ved en sportskommissions repræsentantskabsmøde beregnes således: Én repræsenteret og stemmeberettiget klub = én stemme, som udøves af klubbens formand eller ved fuldmagt. I forbindelse med valg til flere poster i samme afstemning har hver repræsenteret og stemmeberettiget klub dog et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. 2. Der afvikles repræsentantskabsmøder indenfor hver Sportskommission. 3. For at en klub er stemmeberettiget, kræves, at den pågældende klub råder over mindst 5 licensindehavere beregnet som en sum af kørere indenfor sportsgrenen (sportskommissionen). Antallet af licensindehavere opgøres pr. 31. december det foregående år. Afstemninger skal på forlangende være skriftlige. 4. Adgang til en sportskommissions repræsentantskabsmøde uden stemmeret har medlemmer af den pågældende sportskommissions, medlemmer af nedsatte sportsudvalg under sportskommissionen, medlemmer af DMU s hovedbestyrelse og de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg, ordensnævnet, disciplinærnævnet, kandidater til valg til pågældende sportskommissions bestyrelse samt D- og S- licensindehavere inden for den pågældende sportsgren. Sportskommissionen kan tillade andre at overvære mødet. 21 DMU s Talent og Eliteudvalg 1. Hovedbestyrelsen udpeger Formanden for Talent og Eliteudvalget der samtidig er DMU s Talent og Elite Koordinator og medlem af Team Danmark Styregruppen. 2. Ligeledes udpeges i alt 5 repræsentanter, én fra hver sportskommission, som medlemmer af Talent og Eliteudvalget. Repræsentanterne skal vælges mellem repræsentanterne der er valgt i Hovedbestyrelsen. 3. Talent og Eliteudvalget har med reference til Hovedbestyrelsen ansvaret for DMU s samlede Talent og Elitesatsning, såvel den sportslige og administrative del som de økonomiske rammer herfor. 22 Økonomi 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 2. DMU s Hovedbestyrelse godkender budgettet for det kommende år for alle aktivitetsområder inden 31. december 3. Regnskabet for DMU og de enkelte sportskommissioner skal revideres af to revisorer, der vælges på DMU s repræsentantskabsmøde for 1 år ad gangen. Ligeledes vælges en revisorsuppleant for ét år ad gangen. Kandidater, der ikke opnår valg til revisor, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg, såfremt vedkommende selv ønsker det. Anmeldelse af kandidater, se 6 stk Gennemførsel ved valg 1. Valg foretages på de respektive repræsentantskabsmøder til de i 4 (Hovedbestyrelse), og 14 (Sportskommission), 12 (Ordensnævn), 22 (Revisorer) nævnte poster. Afstemning foregår skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater til et valg, end der er ledige poster. 2. For at blive valgt til en formandspost skal der opnås fuld majoritet minimum (mindst 50 % af de afgivne stemmer + 1 stemme, oprundet til det nærmeste hele antal) af klubbernes stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne stemmer. 3. Hvis positionen for formanden ikke er afgjort efter første runde gennemføres de nødvendige runder, kandidaten med færrest stemmer hver gang - udgår. Forekommer der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved lodtrækning. 4. For at blive valgt til en anden post, kræves simpel majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved lodtrækning. 5. I tilfælde, hvor der foretages valg til flere poster i samme afstemning, og der er opstillet flere kandidater, end der er ledige poster, afgøres valget ved simpel majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved lodtrækning Hovedbestyrelsen træffer bestemmelse om afholdelse af udgifter til sekretariatet og anden administration. 2. Rejser, møder eller lignende, der forårsager udgifter for DMU, skal forud være godkendt af Hovedbestyrelsen. 3. Alle spørgsmål om køb og salg af fast ejendom skal dog forelægges repræsentantskabet til afgørelse. 4. DMU forpligtes kontraktligt ved underskrift af mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med formanden eller næstformanden. 5. Den enkelte sportskommission kan ikke indgå kontrakter uden godkendelse af Hovedbestyrelsen, samt underskrifter ift. Stk 4 samt den pågældende formand for sportskommissionen 24 Kontingenter 1. Alle medlemmer af klubber under DMU skal betale kontingent til unionen via klubkontingentbetalingen 2. DMU s ordinære repræsentantskabsmøde kan etablere forskellige kategorier af medlemskab med tilhørende kontingentsatser, som oplyses i det årlige priscirkulære. 3. Klubberne afregner kontingentbetalingen til DMU pr. Side 5

6 medlem af klubben i henhold til medlemskategorierne. 25 Daglig drift DMU s daglige forretninger varetages af et af Hovedbestyrelsen ansat personale under ledelse af en General Sekretær. 26 Forretningsudvalg 1. Til at varetage kontakten mellem Hovedbestyrelsen og administrationen samt varetage den løbende overvågning af unionens drift og økonomi og træffe dispositioner i verserende sager er der af Hovedbestyrelsen nedsat et forretningsudvalg. 2. Forretningsudvalget arbejder under ansvar over for Hovedbestyrelsen og består af DMU s formand og 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer, som vælges årligt blandt de politiske valgte af hovedbestyrelsen samt DMU s General Sekretær (uden stemmeret). Hovedbestyrelsen skal holdes informeret om alle dispositioner truffet af Forretningsudvalget. 27 Optagelse af en klub under DMU 1. En klub, der ønsker optagelse i DMU, indsender til DMU s sekretariat optagelsesbegæring bilagt 1 eksemplar af klubbens vedtægter og fuldstændig medlemsfortegnelse. 2. Det er en betingelse for optagelse i DMU, at klubben kan afgive dokumentation for et medlemstal på mindst Det er endvidere en betingelse, at klubben ledes af en lovligt valgt bestyrelse, hvis medlemmer løser medlemskab af DMU. 4. Optagelsesbegæringen sendes til samtlige klubber med en indsigelsesfrist på 14 dage. Fremsættes der ikke indsigelse, betragtes klubben som optaget. 5. Såfremt der fremsættes indsigelse, kan optagelsesbegæringen først behandles ved et ordinært repræsentantskabsmøde for DMU. For optagelse kræves simpel majoritet blandt de afgivne stemmer. 28 Begrænsninger i medlemskab og licenserhvervelse 1. Ingen kan være eller blive optaget som medlem af en klub under DMU, medmindre den pågældende har betalt skyldigt kontingent eller anden gæld til DMU eller andre klubber under DMU. 2. En person, som af en given årsag er ekskluderet som medlem af en klub, kan indbringe afgørelsen for DMU s Disciplinærnævn (Klage). Efterfølgende anke til DMU s Ordensnævn er mulig. 3. En person, som af en given årsag er ekskluderet som medlem af en klub, kan søge medlemskab henholdsvis forblive som medlem af en anden klub. 4. Beslutninger om sådant medlemskab kan indbringes for DMU s Disciplinærnævn (Klage). Efterfølgende anke til DMU s Ordensudvalg er mulig. 5. Ingen kan få udstedt official- eller kørerlicens gennem DMU, hvis den pågældende er i restance eller gæld til DMU eller klubber under DMU. 29 Eksklusion 1. En klub eller et medlem, der vægrer sig ved at acceptere en af DMU idømt sanktion, eller som på anden måde ikke retter sig efter de af DMU meddelte påbud eller forskrifter, kan ekskluderes af et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de repræsenterede klubber stemmer derfor, eller kan af DMU s Disciplinærnævn sættes i karantæne, indtil et repræsentantskabsmøde er afholdt. 30 Udgået 31 Veteranmotorcykelklub Der kan direkte til DMU tilsluttes én veteranmotorcykelklub. Klubbens område omfatter alene veterankøretøjer og arrangementer af løb for sådanne, og klubben er kun stemmeberettiget i forhold dette vedrørende. Medlemmerne af veteranmotorcykelklubben kan ikke løse licens herigennem. 32 Touring Der kan direkte til DMU tilsluttes én touringorganisation. Dennes område kan alene omfatte aktiviteter for touringkøretøjer og arrangementer af løb for sådanne. 33 Udmeldelse 1. Udmeldelse af en klub af DMU skal være vedtaget på vedkommende klubs generalforsamling og kan kun finde sted til en 1. januar. 2. Udmeldelse skal meddeles skriftligt til DMU s sekretariat inden 15. december og ledsages af en udskrift af forhandlingsprotokollen om beslutningen. 34 Medlemsblad 1. DMU udgiver et medlemsblad og opretholder et websted som bindeled og frigørende meddelelsesmiddel til klubber og medlemmer. 2. DMU s Repræsentantskab træffer efter Hovedbestyrelsens indstilling nærmere bestemmelse herom. 35 Lyd og Billedrettigheder 1. DMU besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som afvikles i henhold til unionens love og reglementer. Unionen besidder endvidere de kommercielle rettigheder til ethvert arrangement, som DMU selv afvikler eller lader afvikle i henhold til love og reglementer. Ansøgning om anvendelse af materiale skal godkendes af DMU s Administration Side 6

7 2. Rettighederne omfatter radio- og Tv-transmission, video- eller dvd optagelse og distribution, transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra unionens løbs arrangementer til offentligheden. 36 Vedtægtsændringer 1. Ændringer af DMU s vedtægter kan foretages på et ordinært repræsentantskabsmøde såvel som ekstraordinært. Bestemmelser og ordlyd i disse vedtægter, som strider mod DIF s love, kan dog ændres af hovedbestyrelsen. 2. Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Ligeledes skal minimum 50 % af DMU s klubber være repræsenteret. 37 Opløsning 1. Opløsning af DMU kan kun finde sted på et i den anledning indkaldt repræsentantskabsmøde, og til vedtagelse kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer 2. DMU s midler fordeles til almennyttige og velgørende formål. 3. Det møde, der vedtager opløsningen, skal tage bestemmelse om arkivets skæbne. 38 lkrafttrædelse Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er 7. november 1993 efter afholdelsen af DMU s ekstraordinære Vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 14. marts Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er 6. marts Vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 7, marts Ændringer er vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 6. marts Ændringer er vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 5. marts Ændringer er vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 1. marts Side 7

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

5 Hæftelse Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

5 Hæftelse Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er: Salsmose Sportsrideklub Forkortelse: SAS Klubbens hjemsted er: 3660 Stenløse 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen Vedtægter for Islandshesteklubben THOR 1. Klubbens navn er Islandshesteklubben THOR. Dens hjemsted er Lejre kommune. 2. Klubbens formål er at fremme interessen for den islandske hest. 3. I klubben kan

Læs mere

Vedtægt for Morsø Rideklub

Vedtægt for Morsø Rideklub Vedtægt for Morsø Rideklub 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Morsø Rideklub, forkortet MRR. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Morsø Kommune. Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER VEDTÆGTER REVIDERET FEBRUAR 2015 Vedtægter Side 1 Klubbens navn er RANUM RIDEKLUB, forkortet RRKB. Klubbens hjemsted er Løgstør Kommune (Vesthimmerlands Kommune) 1 2 Klubbens formål

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub Klublove for Skibby ride- og voltigeklub 1 Klubbens navn er: Skibby ride- og voltigeklub Forkortelse: SRV Klubbens hjemsted er: Frederikssund kommune Klubbens ikrafttrædelsesdato: 10. februar 2008 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Brædstrup Rideklub. Vedtægter.

Brædstrup Rideklub. Vedtægter. Brædstrup Rideklub Vedtægter. 1. Klubbens Navn er Brædstrup Rideklub. Fork:. BRI Klubbens hjemsted er Brædstrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere