Midtjysk konkurrenceevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjysk konkurrenceevne"

Transkript

1 Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling

2 Forord Med denne publikation ønsker region Midtjylland at skabe en overordnet indsigt i, hvad der kendetegner den midtjyske virksomhedsbestand. Publikationen bygger på de senest offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik for En udvikling er belyst ved at sammenligne tallene med tilsvarende tal for Publikationen tegner et billede af markante forskelle mellem såvel brancherne som kommunerne i regionen. Fremstillingsvirksomhederne udgør en relativ lille andel af arbejdsstederne, men vægter stadig tungest både hvad angår eksporten og antallet af beskæftigede. Bygge og anlægsbranchen har haft en markant aktivitetsfremgang i perioden, men bidrager stort set ikke til den samlede eksport. Virksomhederne indenfor Handel, hotel og restauration udgør den største andel af arbejdsstederne og står for en betydelig andel af såvel eksporten som antallet af beskæftigede. Forretningsservice står for en næsten lige så stor andel af arbejdsstederne som Handel, hotel og restauration og har desuden haft en markant aktivitetsfremgang i perioden, men står her til trods stadig for en relativ lille andel af den samlede eksport og beskæftigelse. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Virksomhederne i region Midtjylland... 5 Sammenligning af brancherne i region Midtjylland Sammenligning af Fremstillingen i regionerne Sammenligning af Forretningsservice i regionerne Virksomhederne i de Midtjyske kommuner Mellem kommunerne skiller især Århus sig ud ved at have en fjerdedel af alle arbejdssteder i regionen og ved at have en branchesammensætning, hvor Fremstilling og Bygge og anlæg udgør en relativ lille andel af kommunens arbejdssteder, mens Forretningsservice udgør en relativ stor andel. Hedensted og de vestjyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Ikast- Brande, Lemvig og Skive skiller sig i modsætning til Århus ud ved, at Fremstillingserhvervene udgør en relativ stor andel af kommunernes arbejdssteder. Side 1

3 Indledning Denne publikation indeholder en statistisk beskrivelse af virksomhedsbestanden i region Midtjylland. Rapporten omfatter de private byerhverv i regionen og dækker derfor ikke offentlige virksomheder samt de primære erhverv, som bl.a. udgøres af landbrug og fiskeri. Rapporten er struktureret omkring 2 hovedelementer: 1. Region Midtjylland sammenlignet med de andre regioner og et nationalt niveau 2. Kommunerne i region Midtjylland Virksomhedsbestanden er beskrevet på baggrund af Regnskabsstatistikken hos Danmarks Statistik. Regnskabsstatistikken bygger på standardiserede indberetninger af regnskabsoplysninger til skattemyndighederne (SKAT) suppleret med spørgeskema-udarbejdede oplysninger fra firmaer. I regnskabsstatistikken er det kun den reelle erhvervsmæssige aktivitet, som fremgår. De mindste firmaer er således frasorteret, ligesom Danmarks Statistik kun medtager de firmaer, der er aktive hele året eller en del af året. Sorteringen kommer til udtryk ved, at firmastatistikken kun indeholder de firmaer, som har haft ATPindbetalinger for ansatte lønmodtagere svarende til mindst ½ årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse afhængigt af branche. En begrundelse for at vælge netop regnskabsstatistikken er, at den overkommer problemstillinger omkring hovedsædeproblematikken 1 ved at fokusere på de statistiske enheder, nemlig arbejdssteder, og ikke den juridiske enhed. En opgørelse på arbejdsstedsniveau viser således hvor virksomhedernes underafdelinger og dermed aktivitet ligger. En belysning af dette niveau er hensigtsmæssig hvis det primære mål er at belyse virksomhedernes aktivitet og arbejdspladsernes karakteristika i et geografisk område. En belysning af virksomhedernes reelle størrelse er imidlertid vanskelig på dette niveau, ligesom det er problematisk at sige noget om placeringen af virksomhedernes beslutningscentre. Arbejdsstedsniveauet er således valgt som enhed i denne datarapport da det giver den bedste belysning og indikation af hvilke retninger erhvervspolitikken skal bevæge sig for bedst at kunne understøtte og påvirke den udvikling og aktivitet der foregår i regionen og de enkelte kommuner. 1 Hovedsædeproblematikken handler om, at især større virksomheder er spredt ud over flere kommuner og flere regioner i Danmark. Et eksempel herpå er Dansk Supermarked med deres mange Netto, Føtex og Bilka butikker. Ved udelukkende at fokusere på virksomhedens CVR-nummer, som i Virksomhedsstatistikken, vil alle beskæftigede, al omsætning osv. blive samlet under en adresse i Højbjerg i Århus kommune. Derved undervurderes bl.a. omsætningen i detailhandlen i en lang række kommuner i region Midtjylland, mens den omvendt overvurderes i Århus kommune. Side 2

4 Dataene, der er genereret gennem en specialkørsel foretaget af Danmarks Statistik i august 2008, gør det muligt at belyse hvordan virksomhederne fordeler sig på baggrund af variablene: Branche Branchefordelingen foretages på baggrund af Dansk Branchekode (DB03), der er en dansk branchenomenklatur baseret på EU's nomenklatur (NACE). I rapporten benyttes Danmarks Statistiks standard inddelinger på 9grp. og 27grp. niveau. Da rapporten benytter regnskabsstatistikken som datagrundlag, er der reelt set kun tale om en opdeling på 5 branchegrupper i forhold til 9grp. samt 17 branchegrupper i forhold til 27grp. Af nedenstående skema fremgår det, hvad 9 branchegruppering (9grp.) dækker. Det skal bemærkes, at det er branchebetegnelserne i skemaet, der vil blive brugt i rapporten i forbindelse med beskrivelsen af de forskellige brancher. Således vil det være underforstået, at det er brancher, der henføres til, når der eksempelvis skrives Fremstilling eller Fremstillingen. Disse betegnelser vil altså dække over Fremstillingsbranchen eller Fremstillingsindustrien. De 5 branchegrupper i 9 branchegrupperingen (9grp.) Branche NACE kode (DB03) Eksempler Fremstilling Råstofudvinding Føde-, drikke-, tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Bygge og anlæg 45 Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration 50-52, 55 Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailhandel. og reparationsvirks. undt. Biler Hoteller og restauranter Transport, post og tele (undtaget: Jernbaner, Bustrafik, S- togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik, Drift af betalingsveje, -broer og tunneller, Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne), Fyrvæsen og lodserier) Forretningsservice (undtagen: Almennyttige boligselskaber Transport Post og tele Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice Side 3

5 Virksomhedsstørrelse Størrelsesfordelingen foretages på baggrund af virksomhedernes antal ansatte. De enkelte størrelsesgrupperinger defineres som: Mikro virksomheder (0-9 ansatte), Små virksomheder (10-49 ansatte), Mellemstore virksomheder ( ansatte) og Store virksomheder (+250 ansatte). Ejerskabsform Ejerskabsfordelingen foretages på baggrund af de danske standarder: Enkeltmandsfirma, Interessentskab (I/S), Aktieselskab (A/S), Anpartsselskab (Aps), Udenlandske virksomheder, Anden ejerskabsform Omsætning Defineret som indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser der hidrører fra firmaets primære drift. Omsætningen er opgjort efter rabatter og er ekskl. moms og andre afgifter m.m., der direkte er forbundet med salget. Omfatter også arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, fx bygning af egne maskiner. Derimod er ikke medtaget indtægter, der hidrører fra andet end firmaets primære aktivitet, fx refunderede sygedagpenge og offentlige løntilskud Værditilvækst Defineret som omsætning og andre driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Tilvæksten udtrykker med andre ord den værdiskabelse, der finder sted i branchen Værditilvækst per ansat Defineret som værditilvæksten divideret med antallet af beskæftigede Beskæftigelse Defineret i selskaber som antallet af lønmodtagere, som har ansættelse i arbejdsstedet. Udtrykt som fuldtids-beskæftigede (årsværk). I firmaer med personlig hæftelse indgår desuden ejere Eksport Defineret som omsætning på internationale markeder Eksportandel Defineret som andelen af en virksomhedsbestand, der har eksport Eksportintensitet Defineret som eksportens andel af omsætningen Side 4

6 Virksomhederne i region Midtjylland Der er rundt regnet arbejdssteder i private byerhverv i region Midtjylland. Dette svarer til, at 22 pct. af alle arbejdssteder i Danmark ligger i region Midtjylland. Figur 1: Antal arbejdssteder fordelt på region (2006) (34%) Arbejdssteder indenfor Handel, hotel og restauration udgør med 34 pct. den største andel af arbejdsstederne i region Midtjylland. Branchefordelingen af arbejdsstederne i region Midtjylland følger landsgennemsnittet. Dette fremgår af tabel 1. Ligeledes fremgår det, at region Hovedstaden adskiller sig ved at have en forholdsvis større andel arbejdssteder indenfor Forretningsservice. Mens region Sjælland har en forholdsvis større andel arbejdssteder indenfor Bygge og anlæg. Tabel 1: Branchefordeling af arbejdssteder (2006) (22%) (20%) (15%) (10%) M idtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Danmark Fremstilling 11% 7% 11% 9% 11% 10% Bygge og anlæg 15% 13% 16% 22% 16% 16% Handel, hotel og restauration 34% 33% 36% 32% 36% 34% Transport, post og tele 7% 7% 8% 8% 8% 7% Forretningsservice 32% 40% 29% 29% 29% 33% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 5

7 En opdeling af arbejdsstederne på flere underbrancher viser, at det for alvor er den rene Forretningsservice, der med 30 pct. af arbejdsstederne adskiller region Hovedstaden fra de øvrige regioner. Tabel 2: Branchefordeling af arbejdsstederne (2006) Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Danmark Råstofudvinding 0% 0% 0% 0% 0% 0% Føde-, drikke-, tobaksvareindustri 1% 1% 2% 1% 1% 1% Tekstil- og læderindustri 1% 0% 0% 0% 0% 0% Træ-, papir- og grafisk industri 2% 2% 2% 1% 2% 2% Kemisk industri og plastindustri 1% 0% 0% 1% 1% 1% Sten-, ler- og glasindustri 0% 0% 1% 0% 1% 0% Jern- og metalindustri 5% 3% 6% 4% 6% 4% Møbelindustri og anden industri 1% 1% 1% 1% 1% 1% Bygge og anlæg 15% 13% 16% 22% 16% 16% Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og rep.virks. undt. Biler 5% 3% 5% 5% 5% 4% 9% 9% 7% 7% 9% 8% 14% 14% 15% 14% 15% 14% Hoteller og restauranter 6% 7% 8% 6% 7% 7% I perioden fra 2003 til 2006 har den største stigning i antallet af arbejdssteder i region Midtjylland været indenfor Bygge og anlæg med 21 pct. og indenfor Forretningsservice med 19 pct. Dette fremgår af tabel 3. Med et fald på 1 pct. er Fremstillingen den eneste branche i region Midtjylland, der har oplevet et fald i antallet af arbejdssteder. Fortsætter væksten som i perioden vil Forretningsservice i 2009 være den største branche i region Midtjylland. Dette er allerede tilfældet i region Hovedstaden; mens det hvis væksten fortsætter - vil ske i region Syddanmark i 2012 og i region Nordjylland i Tabel 3: Udvikling i antal arbejdssteder fordelt på branche ( ) Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Danmark Fremstilling -1% -2% 3% -2% 0% -1% Bygge og anlæg 21% 19% 19% 25% 17% 20% Handel, hotel og restauration 6% 3% 3% 5% 4% 4% Transport, post og tele 2% 7% 0% 3% 0% 3% Forretningsservice 19% 16% 14% 18% 16% 17% I alt 11% 10% 8% 12% 8% 10% Transport 6% 6% 7% 7% 7% 6% Post og tele 1% 1% 1% 1% 1% 1% Udlejning og ejendomsformidling 13% 10% 13% 11% 13% 12% Forretningsservice 19% 30% 15% 19% 16% 22% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 6

8 En opdeling af udviklingen i antallet af arbejdssteder på flere underbrancher viser, at der indenfor Fremstillingen i region Midtjylland er store forskelle underbrancherne imellem. Tabel 4 viser således, at Tekstil- og læderindustri er gået markant tilbage med et fald på 23 pct. i antallet af arbejdssteder. Jern- og metalindustri og Sten-, ler og glasindustri har derimod haft en stigning på henholdsvis 5 pct. og 4 pct. i antallet af arbejdssteder fra 2003 til Tabellen viser også, at region Midtjylland er den region, der med 23 pct. har oplevet den største vækst i antallet af arbejdssteder indenfor den rene Forretningsservice. Tabel 4: Udvikling i antallet af arbejdssteder (fra 2003 til 2006) Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Danmark Råstofudvinding -3% -15% -6% -18% 15% -3% Føde-, drikke-, tobaksvareindustri 1% -3% 5% 3% -2% 0% Tekstil- og læderindustri -23% -4% -7% -7% -10% -13% Træ-, papir- og grafisk industri -4% -3% -6% -10% -7% -5% Kemisk industri og plastindustri -5% -2% -2% -9% -10% -6% Sten-, ler- og glasindustri 4% -5% -7% -2% -5% -3% Jern- og metalindustri 5% -4% 12% 0% 6% 3% Møbelindustri og anden industri -9% 7% -6% 8% -4% -2% Bygge og anlæg 21% 19% 19% 25% 17% 20% Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og rep.virks. undt. Biler 7% 6% 2% 6% 4% 5% 4% -1% 3% 4% 4% 2% 7% 4% 2% 6% 4% 5% Hoteller og restauranter 4% 7% 6% 5% 5% 6% Transport 2% 6% 1% 1% 1% 3% Post og tele 4% 9% -7% 16% -2% 4% Udlejning og ejendomsformidling 13% 11% 9% 15% 13% 12% Forretningsservice 23% 18% 18% 20% 18% 19% I alt 11% 10% 8% 12% 8% 10% Side 7

9 98 pct. af arbejdsstederne i region Midtjylland har mindre end 50 ansatte. Dette fremgår af figur 2, der viser størrelsesfordelingen af arbejdsstederne på baggrund af antal beskæftigede. Størrelsesfordelingen af arbejdsstederne i region Midtjylland adskiller sig ikke markant fra størrelsesfordelingen i de øvrige regioner. Figur 2: Størrelsesfordeling af arbejdsstederne i region Midtjylland (2006) (88,5%) 48 pct. af arbejdsstederne i region Midtjylland er enkeltmandsvirksomheder. Dette fremgår af figur 3, der viser ejerskabsfordelingen af arbejdsstederne i region Midtjylland. Fordelingsmæssigt adskiller region Midtjylland sig ikke væsentlig fra de øvrige regioner. Figur 3: Ejerskabsfordeling af arbejdsstederne i region Midtjylland (2006) (47,7%) (23,0%) (20,8%) (9,4%) 882 (1,8%) 0-9 ansatte (mikro) ansatte (små) ansatte (mellemstore) 87 (0,2%) 250+ ansatte (store) Enkeltmandsvirksomhed (4,8%) 86 (0,2%) ApS A/S I/S Udenlandsk virksomhed (3,4%) Øvrige virksomheder Antallet af anpartsselskaber er fra 2003 til 2006 vokset med 32 pct. Til sammenligning er antallet af enkeltmandsvirksomheder vokset med 4 pct. mens antallet af aktieselskaber er vokset med 11 pct. Side 8

10 Den samlede omsætning er i alle regioner steget. Som det fremgår af figur 4 er forskellen mellem region Hovedstaden og de øvrige regioner fra 2003 til 2006 blevet større målt i kr. men relativ uændret målt i andele. Forskellen mellem region Midtjylland og region Syddanmark er fra 2003 til 2006 derimod relativ uændret målt i kr. men mindre målt i andele. Den samlede eksport er steget i alle andre regioner end region Hovedstaden. Forskellen mellem region Hovedstaden og de øvrige regioner er fra 2003 til 2006 således blevet mindre både målt i kr. og i andele. Forskellen mellem region Midtjylland og region Syddanmark er fra 2003 til 2006 relativ uændret målt i kr. men mindre målt i andele. Figur 4: Samlet omsætning i mia. kr. (2006 og udvikling ) Figur 5: Samlet eksport i mia. kr. (2006 og udvikling ) Hovedstaden (1.320) = vækst 28% Hovedstaden (272) = fald 8% M idtjylland (560) = vækst 23% 150 M idtjylland (156) = vækst 24% Syddanmark (134) = vækst 30% 400 Syddanmark (435) = vækst 28% Sjælland (194) = vækst 39% Nordjylland (184) = vækst 23% 50 Nordjylland (56) = vækst 14% Sjælland (30) = vækst 28% Side 9

11 Sammenligning af brancherne i region Midtjylland Arbejdsstederne i de enkelte brancher i region Midtjylland har meget forskellige karakteristika og er præget af meget store forskelle i deres økonomiske aktivitet. Tabel 5 viser en sammenligning af brancherne på en række forskellige variable. Tabel 5: Sammenligning af brancherne i region Midtjylland (2006) Fremstilling Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, Forretningsservice post og tele Region Midtjylland I alt Antal arbejdssteder Andel af arbejdsstederne 11% 15% 34% 7% 32% 100% Stigning 1 i antal arbejdssteder -1% 21% 6% 2% 19% 11% Andel arbejdssteder med 0-9 ansatte 71% 88% 89% 87% 94% 89% Andel arb.steder med ansatte 28% 12% 10% 12% 6% 11% Omsætning (mia. kr.) Andel af samlet omsætning 35% 8% 44% 5% 9% 100% Stigning 1 i omsætning 13% 47% 28% 36% 39% 25% Eksport (mia. kr.) 104 0, Andel af samlet eksport 66% 0% 26% 4% 4% 100% Stigning 1 i eksport 16% 47% 37% 42% 163% 24% Eksport per arbejdssted (1000 kr.) Stigning 1 i eksport per arbejdssted 18% -56% 31% 35% 122% 12% Eksportandel 0,39 0,02 0,22 0,11 0,07 0,15 Stigning 1 i eksportandel -1% -18% 1% -12% 11% -5% Eksportintensitet 0,49 0,01 0,15 0,19 0,12 0,26 Stigning 1 i eksportintensitet 2% -64% 7% 4% 90% 0% Værditilvækst (mia. kr.) Andel af samlet værditilvækst 39% 10% 26% 6% 18% 100% Stigning 1 i værditilvækst 8% 34% 23% 13% 41% 20% Værditilvækst per arb.sted (1000 kr.) Stigning 1 i værditilvækst per arb.sted 10% 10% 17% 7% 19% 8% Værditilvækst per ansat (1000 kr.) Stigning 1 i værditilvækst per ansat 18% 12% 12% 3% 15% 15% Antal beskæftigede Andel af samlet antal beskæftigede 41% 12% 29% 5% 12% 100% Stigning 1 i antal beskæftigede -8% 20% 10% 10% 23% 4% Antal beskæftigede per arbejdssted Stigning 1 i antal beskæft. per arb.sted -6% -2% 5% 4% 3% -6% (Note 1: Stigning henviser til udviklingen fra 2003 til 2006) Side 10

12 Fremstillingen adskiller sig fra de øvrige brancher ved, at små- og mellemstore arbejdssteder med ansatte udgør 28 pct. af branchens samlede arbejdssteder, hvilket er en markant større andel end i de øvrige brancher. Fremstillingen adskiller sig også markant ved at stå for 66 pct. af den samlede eksport, hvilket især skal ses i lyset af, at branchen kun udgør 11 pct. af det samlede antal arbejdssteder og står for 35 pct. af den samlede omsætning. Dette betyder, at Fremstillingen har en gennemsnitlig eksport per arbejdssted på knap 20 mio., hvilket adskiller branchen markant fra de øvrige brancher. Det høje eksportniveau genereres dels ved, at en meget høj andel af branchens arbejdssteder eksporterer (eksportandel på 0,39) og dels ved, at eksporten udgør en meget stor andel af arbejdsstedernes samlede omsætning (eksportintensitet på 0,49). Fremstillingen adskiller sig også markant ved, at stå for 39 pct. af den samlede værditilvækst, hvilket igen skal ses i lyset af, at branchen kun udgør 11 pct. af det samlede antal arbejdssteder. Dertil kommer, at branchen også med 18 pct. har præsteret den største stigning i værditilvæksten per ansat fra 2003 til Med beskæftigede adskiller Fremstillingen sig markant fra de øvrige brancher ved at stå for hele 41 pct. af den samlede beskæftigelse. Antallet svarer til 22 beskæftigede per arbejdssted, hvilket er markant flere per arbejdssted end i de øvrige brancher. Antallet af beskæftigede indenfor Fremstillingen har imidlertid været faldende fra 2003 til 2006, hvilket også differentierer branchen fra de øvrige brancher, der alle har oplevet en positiv udvikling i antallet af beskæftigede. Bygge og anlæg adskiller sig fra de øvrige brancher ved at have den største stigning i antallet af arbejdssteder på 21 pct. fra 2003 til Denne stigning vidner om en høj aktivitetsstigning i perioden, hvilket også bekræftes af en omsætningsstigning fra 2003 til 2006 på 47 pct., hvilket er den højeste stigning blandt brancherne. Bygge og anlæg adskiller sig også fra de øvrige brancher ved at stå for den markant laveste andel af den samlede eksport. Dette lave eksportniveau skyldes dels, at det kun er en meget lille andel af branchens arbejdssteder, der eksporterer (eksportandel på 0,02), og dels ved, at eksporten udgør en meget lille andel af arbejdsstedernes samlede omsætning (eksportintensitet på 0,01). Med hensyn til antallet af beskæftigede adskiller Bygge og anlæg sig ved at have oplevet en markant stigning i antallet af beskæftigede på 20 pct.; mens der har været et fald i antallet af beskæftigede per arbejdssted på 2 pct. Denne bemærkelsesværdige udvikling skyldes, at stigningen i antallet af arbejdssteder har været større end stigningen i antallet af beskæftigede. Dette vidner om en høj iværksætteraktivitet, hvor mange ansatte har udnyttet mulighederne i den høje aktivitet til at starte egen virksomhed. Handel, hotel og restauration adskiller sig fra de øvrige brancher ved med arbejdssteder at stå for det største antal af arbejdssteder. Antallet svarer således til 34 pct. af de samlede arbejdssteder. Med en andel på 44 pct. adskiller branchen sig også ved at stå for den største del af den samlede omsætning. Handel, hotel og restauration genererer med 26 pct. en betydelig del af den samlede eksport. At niveauet imidlertid er langt fra Fremstillingens skyldes blandt andet, at andelen af arbejdsstederne, der eksporterer, er væsentlig lavere indenfor Handel, hotel og restauration (eksportandel på 0,22) end indenfor Fremstillingen (eksportandel på 0,39). Side 11

13 Endelig adskiller Handel, hotel og restauration sig marginalt fra de øvrige brancher ved at have den største stigning i antallet af beskæftigede per arbejdssted på 5 pct. Dette skyldes, at antallet af beskæftigede i forhold til de øvrige brancher er steget forholdsvis meget mere end antallet af arbejdssteder i perioden 2003 til Transport, post og tele udgør 7 pct. af det samlede antal arbejdssteder og er dermed den mindste af de 5 brancher. Transport, post og tele står for 5 pct. af den samlede omsætning, 4 pct. af den samlede eksport, 6 pct. af den samlede værditilvækst og 5 pct. af det samlede antal beskæftigede. Branchens økonomiske aktivitet er på denne måde i stor overensstemmelse med branchens størrelse målt på antal arbejdssteder. Branchen har på denne måde ikke ligeså udprægede særegne som de øvrige brancher. fra 2003 til 2006 haft den største stigning i værditilvæksten på 41 pct. og den største stigningen i værditilvæksten per ansat på 19 pct. Disse stigninger indikerer sammen med den store stigning i antallet af arbejdssteder, at branchen har oplevet en markant øget aktivitet i perioden 2003 til Udviklingen i antallet af beskæftigede er yderligere med til at underbygge dette billede, ved at Fremstillingen med 23 pct. er den branche, der har oplevet den største stigning i antal beskæftigede. Forretningsservice er kun den næst største branche målt på antal arbejdssteder, men er i modsætning til den største branche (Handel, hotel og restauration) i markant vækst, hvilket betyder, at Forretningsservice alt andet lige vil være den største branche i år Forretningsservice adskiller sig fra de øvrige brancher ved, at mikroarbejdssteder med 0-9 ansatte udgør hele 94 pct. af arbejdsstederne, hvilket er en markant større andel end i de øvrige brancher. Forretningsservice adskiller sig også ved at stå for den markant største stigning i eksporten på hele 163 pct. Branchen står med 4 pct. dog stadig kun for en relativ lille andel af den samlede eksport. Grunden hertil er blandt andet, at det kun er en relativ lille andel af arbejdsstederne, der eksporterer (eksportandel på 0,07). Denne er andel er dog steget med 11 pct. fra 2003 til 2006, hvilket er den største stigning blandt brancherne. Også med hensyn til udviklingen i værditilvæksten adskiller Forretningsservice sig fra de øvrige brancher. Branchen har således Side 12

14 Sammenligning af Fremstillingen i regionerne Fremstillingen er, som det fremgik af forrige afsnit, en væsentlig bidragsyder til blandt andet den samlede eksport og den samlede beskæftigelse. På denne baggrund er det interessant at belyse, hvordan Fremstillingen i region Midtjylland adskiller sig fra Fremstillingen i de øvrige regioner. Tabel 6 viser en regional sammenligning af Fremstillingen på en række forskellige variable. Tabel 6: Sammenligning af Fremstillingen i regionerne (2006) Sjælland Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Danmark Antal arbejdssteder Andel af regions arbejdsstederne 11% 7% 11% 9% 11% 10% Stigning 1 i antal arbejdssteder -1% -2% 3% -2% 0% -1% Andel arbejdssteder med 0-9 ansatte 71% 81% 71% 79% 71% 75% Andel arb.steder med ansatte 28% 18% 28% 20% 28% 24% Omsætning (mia. kr.) Andel af regions samlet omsætning 35% 19%.. 22%.... Stigning 1 i omsætning 13% 29% 13% 16% 16% 19% Eksport (mia. kr.) Andel af regions samlet eksport 66% 42%.. 66%.... Stigning 1 i eksport 16% 21% 5% 24% 21% 18% Eksport per arbejdssted (1000 kr.) Stigning 1 i eksport per arbejdssted 18% 24% 1% 26% 21% 19% Eksportandel 0,39 0,33 0,37 0,30 0,38 0,36 Stigning 1 i eksportandel -1% -4% 1% -3% -2% -2% Eksportintensitet 0,49 0,46 0,43 0,43 0,51 0,48 Stigning 1 i eksportintensitet 2% -6% -7% 6% 4% -1% Værditilvækst (mia. kr.) Andel af regions samlet værditilvækst 39% 32%.. 27%.... Stigning 1 i værditilvækst 8% 38% 6% 6% 12% 21% Værditilvækst per arb.sted (1000 kr.) Stigning 1 i værditilvækst per arb.sted 10% 42% 2% 8% 12% 22% Værditilvækst per ansat (1000 kr.) Stigning 1 i værditilvækst per ansat 18% 46% 10% 10% 18% 28% Antal beskæftigede Andel af regions samlet antal beskæft. 41% 18%.. 27%.... Stigning 1 i antal beskæftigede -8% -5% -4% -4% -5% -6% Antal beskæftigede per arbejdssted Stigning 1 i antal beskæft. per arb.sted -6% -3% -8% -3% -5% -5% (Note 1: Stigning henviser til udviklingen fra 2003 til 2006) Side 13

15 Der er i region Midtjylland arbejdssteder indenfor Fremstillingen, hvilket er det største antal blandt regionerne. Antallet af arbejdssteder udgør 11 pct. af de samlede arbejdssteder, hvilket er på niveau med region Nordjylland og region Syddanmark. Mens branchens andel er væsentlig lavere i region Hovedstaden og region Sjælland med andele på henholdsvis 7 pct. og 9 pct. Faldet på 1% i antallet af arbejdssteder ligger på niveau med landsgennemsnittet. Dette gennemsnit trækkes op af region Nordjylland, der har en antalsstigning på 3 pct. Mens region Hovedstaden og region Sjælland trækker gennemsnittet ned med fald på 2 pct. i antallet af arbejdssteder. Også hvad angår størrelsesfordelingen af arbejdsstederne ligner region Midtjylland, region Nordjylland og region Syddanmark hinanden, ved at små og mellemstore arbejdssteder udgør en relativ stor andel på 28 pct. af Fremstillingens arbejdssteder. For Region Hovedstaden er den tilsvarende andel kun 18 pct. Mens den for region Sjælland er 20 pct. I region Midtjylland og region Nordjylland har Fremstillingen oplevet en stigning i omsætningen på 13 pct. i perioden 2003 til Dette er de laveste stigninger blandt regionerne og væsentlig lavere end stigningen i region Hovedstaden på 29 pct. Stigningen i eksporten på 16 pct. fra 2003 til 2006 ligger under landsgennemsnittet på 18 pct. Det er især region Sjælland, der med en stigning på 24 pct. har trukket gennemsnittet op. Men region Hovedstaden og region Syddanmark ligger med stigninger på 21 pct. også over niveauet i region Midtjylland. Region Hovedstaden har den højeste gennemsnitlig eksport per arbejdssted på 23,4 mio. kr. I region Midtjylland er det tilsvarende tal knap 20 mio. kr., hvilket ligger over landsgennemsnittet og væsentlig over niveauet i de øvrige tre regioner. Stigningen i eksporten per arbejdssted ligger med 18 pct. imidlertid en smule under landsgennemsnittet på 19 pct., hvilket hovedsagelig trækkes op at region Sjælland med 26 pct. og region Hovedstaden med 24 pct. Det relativt høje eksportniveau i region Midtjylland skyldes blandt andet en relativ stor eksportandel på 0,39, hvilket er den største andel blandt regionerne. Ligeledes er eksportintensiteten relativ høj med 0,49, og kun overgået af region Syddanmark med 0,51. Stigningen i værditilvæksten fra 2003 til 2006 har i region Midtjylland været på 8 pct., hvilket er over niveauet i region Nordjylland og region Sjælland på 6 pct. Men markant under niveauet i region Hovedstaden på 38 pct. Region Hovedstaden skiller sig tilsvarende ud hvad angår udviklingen i værditilvæksten per arbejdssted og per ansat. Der er i region Midtjylland beskæftigede indenfor Fremstillingen. Dette antal er markant større end antallet i de øvrige regioner og svarer næsten til, at hver tredje indenfor Fremstillingen i Danmark er beskæftiget i region Midtjylland. Det høje antal beskæftigede er til trods for, at Region Midtjylland har oplevet et fald i antallet af beskæftigede på 8%, hvilket er et markant større fald end i de øvrige regioner. Antallet af beskæftigede svarer til et gennemsnit på 22 beskæftigede per arbejdssted, hvilket er væsentlig flere end i de øvrige regioner og faktisk dobbelt så mange som i region Sjælland. Side 14

16 Sammenligning af Forretningsservice i regionerne Forretningsservice er, som det tidligere er fremgået, en branche, der har været præget af en høj aktivitet og en stor udvikling. På denne baggrund er det interessant at belyse, hvordan Forretningsservice i region Midtjylland adskiller sig fra Forretningsservice i de øvrige regioner. Tabel 7 viser en regional sammenligning af Forretningsservice på en række forskellige variable. Tabel 7: Sammenligning af Forretningsservice i regionerne (2006) Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Danmark Antal arbejdssteder Andel af regions arbejdsstederne 32% 40% 29% 29% 29% 33% Stigning 1 i antal arbejdssteder 19% 16% 14% 18% 16% 17% Andel arbejdssteder med 0-9 ansatte 94% 94% 95% 96% 95% 95% Andel arb.steder med ansatte 5% 6% 5% 4% 5% 5% Omsætning (mia. kr.) Andel af regions samlet omsætning 9% 17%.. 10%.... Stigning 1 i omsætning 39% 56% 34% 39% 45% 50% Eksport (mia. kr.) Andel af regions samlet eksport 4% 12%.. 3%.... Stigning 1 i eksport 163% 36% 51% 29% 32% 47% Eksport per arbejdssted (1000 kr.) Stigning 1 i eksport per arbejdssted 122% 17% 32% 8% 14% 26% Eksportandel 0,07 0,11 0,06 0,06 0,07 0,09 Stigning 1 i eksportandel 11% 0% 5% 19% 12% 5% Eksportintensitet 0,12 0,14 0,12 0,04 0,09 0,13 Stigning 1 i eksportintensitet 90% -13% 12% -7% -9% -2% Værditilvækst (mia. kr.) Andel af regions samlet værditilvækst 18% 28%.. 19%.... Stigning 1 i værditilvækst 41% 41% 32% 38% 44% 41% Værditilvækst per arb.sted (1000 kr.) Stigning 1 i værditilvækst per arb.sted 19% 21% 15% 17% 25% 20% Værditilvækst per ansat (1000 kr.) Stigning 1 i værditilvækst per ansat 15% 18% 9% 13% 12% 16% Antal beskæftigede Andel af regions samlet antal beskæft. 12% 27%.. 13%.... Stigning 1 i antal beskæftigede 23% 19% 21% 22% 29% 21% Antal beskæftigede per arbejdssted Stigning 1 i antal beskæft. per arb.sted 3% 2% 6% 3% 11% 4% (Note 1: Stigning henviser til udviklingen fra 2003 til 2006) Side 15

17 Der er i region Midtjylland arbejdssteder indenfor Forretningsservice, hvilket er et relativt højt antal arbejdspladser i forhold til region Nordjylland, -Sjælland og Syddanmark. Men et væsentlig lavere antal end i region Hovedstaden, der næsten har det dobbelte antal Antallet af arbejdssteder udgør 32 pct. af de samlede arbejdssteder, hvilket efter samme melodi er en højere andel end i region Nordjylland, -Sjælland og Syddanmark. Men et væsentlig lavere antal end i region Hovedstaden, hvor antallet svarer til hele 40 pct. af regionens samlede arbejdssteder. I Region Midtjylland har stigningen i antallet af arbejdssteder været på 19 pct., hvilket er den største stigning blandt regionerne. Sammenholdt med antallet af arbejdssteder kan stigningen indikere, at region Midtjylland i højere grad end de øvrige regioner nærmer sig niveauet i region Hovedstaden. Forretningsservice i region Midtjylland har oplevet en stigning i omsætningen på 39 pct. i perioden 2003 til Denne stigning er højere end i region Nordjylland. Men noget lavere end stigningen i region Hovedstaden på 56 pct. og region Syddanmark på 45 pct. Stigningen i eksporten på 163 pct. fra 2003 til 2006 ligger på markant over den tilsvarende stigning i de øvrige regioner. Således har region Nordjylland den anden højeste stigning på 51 pct. Trods den ekstreme stigning i eksporten har Region Hovedstaden stadig den markant højeste eksport per arbejdssted på ca. 1 mio. kr. I region Midtjylland er det tilsvarende tal kr., hvilket dog ligger over niveauet i de øvrige tre regioner. Eksportandelen på 0,07 ligger på niveau med region Nordjylland, - Sjælland og Syddanmark. Men væsentlig under region Hovedstadens på 0,11. Til gengæld har region Midtjylland oplevet en stigning i eksportandelen på 11 pct. mod en stilstand i region Hovedstaden i perioden 2003 til 2006.Eksportintensiteten er fra 2003 til 2006 steget med 90 pct., hvilket er den markant største stigning blandt regionerne. Her til trods ligger eksportintensiteten med 0,12 på et middelniveau i forhold til de øvrige regioner. Stigningen i værditilvæksten på 41 pct. fra 2003 til 2006 ligger på niveau med landsgennemsnittet. Region Syddanmark har præsteret en højere stigning på 44 pct., mens især region Nordjylland har præsteret en markant lavere værditilvækst på 32 pct. En betragtning af værditilvæksten per arbejdssted viser at region Midtjylland med ca. 1,9 mio. kr. ligger over niveauet i region Nordjylland, -Sjælland og Syddanmark. Men at region Hovedstaden med ca. 3,6 mio. kr. ligger markant højere end alle andre regioner. Der er i region Midtjylland beskæftigede indenfor Forretningsservice. Dette antal er markant større end antallet i region Nordjylland, -Sjælland og Syddanmark. Men kun omkring en fjerdedel af antallet i region Hovedstaden, der med står for over 60 pct. af de samlede beskæftigede indenfor Forretningsservice i Danmark. Stigningen i antallet af beskæftigede ligger med 23 pct. på et middelniveau i forhold til de øvrige regioner. Antallet af beskæftigede svarer til et gennemsnit på 2 beskæftigede per arbejdssted, hvilket er på niveau med region Nordjylland, -Sjælland og Syddanmark. Men væsentlig under region Hovedstaden hvor gennemsnittet ligger på 5. Side 16

18 Virksomhederne i de Midtjyske kommuner De følgende afsnit beskriver, hvordan region Midtjyllands arbejdssteder fordeler sig på regionens 19 kommuner. Som det fremgår af figur 7, ligger der arbejdssteder i Århus kommune, hvilket svarer til, at omkring hver fjerde af regionens arbejdssteder er beliggende her. Figur 6: Antal arbejdssteder fordelt på kommune (2006) Århus Silkeborg Herning Viborg Randers Horsens Skanderborg Ringkøbing-Skjern Hedensted Holstebro Skive Syddjurs Favrskov Ikast-Brande Norddjurs Odder Lemvig Struer Samsø Der er stor forskel kommunerne imellem på, hvordan udviklingen af antallet af arbejdssteder har været i perioden 2003 til Som det fremgår af figur 8, har Hedensted eksempelvis oplevet den største stigning i antallet af arbejdssteder på 19 pct. fra 2003 til På Samsø derimod har der i perioden ikke været en stigning i antallet af arbejdssteder, mens der har været en lille stigning i Lemvig på 3 pct. og Skive og Struer på 4 pct. Figur 7: Udvikling i antal arbejdssteder i kommunerne (fra 2003 til 2006) Hedensted Favrskov Horsens Skanderborg Odder Århus Syddjurs Ikast-Brande Randers Silkeborg Herning Norddjurs Holstebro Viborg Ringkøbing-Skjern Struer Skive Lemvig Samsø Region M idtjylland 0% 4% 4% 3% 7% 11% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 11% 15% 15% 14% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 19% Side 17

19 Der er relativ store forskelle kommunerne imellem på, hvor meget brancherne udgør af de enkelte kommuners samlede antal arbejdssteder. Som det fremgår af tabel 8, udgør Fremstillingen eksempelvis 16 pct. af arbejdsstederne i Hedensted og Ringkøbing-Skjern - men kun 8 pct. af arbejdsstederne i Århus og på Samsø. Lignende store forskelle findes indenfor Bygge og anlæg, hvor denne branche udgør 21 pct. af arbejdsstederne i Favrskov og Syddjurs - men kun 10 pct. af arbejdsstederne i Århus. Forretningsservice udgør med 42 pct. en stor andel af arbejdsstederne i Århus. Herimod udgør branchen en væsentlig mindre andel i Lemvig med 23 pct. og Norddjurs og Skive med 24 pct. Tabel 8: Branchefordeling af arbejdssteder (2006) En opdeling af arbejdsstederne på flere underbrancher viser mere konkret hvilke brancher, der hovedsagelig adskiller kommunerne. Af tabel 9 fremgår det eksempelvis, at arbejdssteder indenfor Tekstil- og læderindustri udgør 4 pct. af arbejdsstederne i Ikast- Brande, på trods af at branchen kun udgør 1 pct. af de samlede arbejdssteder i region Midtjylland. Ligeledes er det for Lemvig og Ringkøbing-Skjern og Hedensted interessant, at arbejdsstederne indenfor Jern- og metalindustri udgør henholdsvis 8 pct., 9 pct. og 9 pct. af kommunernes samlede arbejdssteder, på trods af at branchen kun udgør 5 pct. af de samlede arbejdssteder i region Midtjylland. Interessant er det også, at den rene Forretningsservice udgør 29 pct. af arbejdsstederne i Århus, 22 pct. i Odder og 21 pct. i Skanderborg - men under den halve andel i Lemvig og Ringkøbing- Skjern med 10 pct. af arbejdsstederne. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Region Midtjylland Fremstilling 13% 16% 13% 11% 12% 14% 15% 13% 11% 13% 16% 8% 12% 11% 14% 13% 11% 12% 8% 11% Bygge og anlæg 21% 20% 14% 15% 17% 15% 17% 17% 17% 15% 18% 17% 15% 18% 19% 18% 21% 18% 10% 15% Handel, hotel og restauration 29% 28% 35% 37% 36% 35% 39% 37% 34% 38% 34% 44% 37% 31% 35% 37% 32% 34% 34% 34% Transport, post og tele 7% 9% 9% 8% 7% 8% 6% 9% 5% 8% 7% 6% 5% 6% 8% 7% 8% 7% 7% 7% Forretningsservice 30% 27% 29% 29% 28% 28% 23% 24% 33% 27% 25% 26% 32% 33% 24% 25% 28% 30% 42% 32% I alt antal arbejdssteder Side 18

20 Tabel 9: Branchefordeling af arbejdssteder (2006) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Råstofudvinding 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Føde-, drikke-, 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Odder Randers 0% 0% 2% 0% 0% 4% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 7% 9% 6% 4% 6% 4% 8% 6% 5% 6% 9% 2% 5% 6% 6% 7% 5% 6% 3% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Bygge og anlæg 21% 20% 14% 15% 17% 15% 17% 17% 17% 15% 18% 17% 15% 18% 19% 18% 21% 18% 10% 15% Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 3% 7% 6% 6% 6% 4% 7% 3% 5% 8% 7% 11% 8% 10% 11% 7% 7% 8% 10% 8% 6% 10% 10% 8% 6% 7% 7% 9% 9% Detailh. og reparationsvirks. undt. 11% 9% 13% 17% 15% 13% 18% 16% 15% 16% 15% 18% 13% 11% 14% 17% 14% 13% 15% 14% Biler Hoteller og restauranter 5% 5% 5% 6% 6% 5% 8% 8% 7% 6% 6% 17% 6% 5% 7% 7% 8% 6% 6% 6% Transport 6% 8% 7% 7% 6% 7% 6% 8% 4% 7% 6% 5% 4% 5% 8% 6% 6% 6% 5% 6% Post og tele 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% Udlejning og ejendomsformidling 12% 14% 16% 15% 13% 17% 13% 12% 11% 12% 14% 11% 14% 12% 11% 12% 10% 13% 13% 13% Forretningsservice 17% 13% 14% 13% 15% 11% 10% 12% 22% 15% 10% 14% 18% 21% 12% 14% 17% 17% 29% 19% I alt antal arbejdssteder Ringkøbing-Skjern Samsø 218 Silkeborg Skanderborg Skive Struer 702 Syddjurs Viborg Århus Region Midtjylland Der er stor forskel kommunerne imellem på, hvor stor en andel små- og mellemstore arbejdssteder med ansatte udgør af kommunernes samlede antal arbejdssteder. Således udgør de småog mellemstore arbejdssteder 13 pct. af arbejdsstederne i Herning og Ringkøbing-Skjern, hvorimod de på Samsø og i Syddjurs udgør under den halve andel med henholdsvis 4 pct. og 6 pct. af arbejdsstederne. Figur 8: Andel små- og mellemstore arbejdssteder med ansatte af de samlede antal arbejdssteder i kommunerne (2006) RIngkøbing-Skjern Herning Holstebro Skive Ikast-Brande Århus Hedensted Randers Lemvig Horsens Struer Viborg Silkeborg Skanderborg Norddjurs Favrskov Odder Syddjurs Samsø Region M idtjylland 4% 6% 8% 8% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 0% 5% 10% 15% 11% Side 19

21 I forlængelse af ovenstående figur er det ligeledes interessant at betragte, hvordan de små- og mellemstore arbejdssteder med ansatte fordeler sig på brancherne i de enkelte kommuner. Som det fremgår af Tabel 10, er der mellem kommunerne store forskelle på, indenfor hvilke brancher de små- og mellemstore arbejdssteder primært findes. Interessant er det eksempelvis, at 43 pct. af de små- og mellemstore arbejdssteder i Ringkøbing-Skjern stammer fra Fremstillingen. Mens den tilsvarende andel er 11 pct. på Samsø og 15 pct. i Århus. I Århus derimod kommer 28 pct. af de små- og mellemstore arbejdssteder fra Forretningsservice. Til sammenligning er den tilsvarende andel for Lemvig på 4 pct. og Norddjurs og Odder på 7 pct. Tabel 10: Branchefordeling af de små- og mellemstore arbejdssteder med ansatte (2006) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Region Midtjylland Fremstilling 32% 41% 32% 27% 28% 39% 37% 30% 38% 29% 43% 11% 26% 34% 40% 27% 31% 29% 15% 28% Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Forretningsservice 21% 20% 14% 17% 20% 14% 26% 23% 26% 16% 14% 11% 17% 13% 20% 26% 18% 20% 13% 16% 29% 21% 32% 35% 31% 31% 29% 30% 28% 36% 28% 22% 34% 35% 26% 27% 34% 32% 35% 32% 5% 10% 9% 8% 7% 9% 5% 10% 2% 8% 7% 44% 8% 7% 6% 10% 8% 7% 10% 8% 13% 8% 12% 14% 14% 8% 4% 7% 7% 11% 8% 11% 16% 11% 8% 10% 9% 14% 28% 15% I alt små og 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100%100% 100%100% 100%100% 100% 100%100% mellemstore arbejdssteder Side 20

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Regional Udvikling - afdeling for virksomheds- og kompetenceudvikling Region Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 17. Den regionaløkonomiske. udvikling

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 17. Den regionaløkonomiske. udvikling Den regionaløkonomiske udvikling Vækstforum 2008 Forord Vækstforum for vil styrke vækst og udvikling i regionen. I denne rapports første del gives et overblik over, hvordan udviklingen i den regionaløkonomiske

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere