Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - September ET - Lejre Erhvervsudviklingsforums indspil til Vores Sted ET - Iværksætteruge ET - Undersøgelse af behov for lokalt iværksætter- og væksthus ET - Status på lokal virksomhedsdatabase ET - Finansiering af drift af Bookingportal på Visit Lejre ET - Inspirationstur til Bornholm september ET - Opfølgning på årsplan ET - Administrativ pulje ET - Visit Lejre, Ny regionsfilm for Visit Denmark JA - Beskætigelsesplan udkast ØU - Forventet Regnskab ET - Eventuelt...29

3 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Godkendt med den justering, at punkt 2 B og E samt punkt 7 udsættes til næste møde. Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 2 2. ET - Orientering - September Sagsnr.: 14/20095 Resumé: Orientering til Udvalget for Erhverv & Turisme, september 2015 A. Svar på spørgsmål om hvorfor Virksomheden Fjordland ikke er repræsenteret i folderen Oplevelser i Fjordlandet. Oplevelser i Fjordlandet omhandlede særarrangementer i de 5 kommuner. Folderen fokuserer på de gode historier, hvor gæsterne/turisterne typisk kan få en kulturel oplevelse. Fjordland.dk, der udlejer flydende ferieboliger på fjorden, havde indtil folderens deadline ikke nogle særarrangementer at byde ind med, kun almindelig udlejning. Derfor er de ikke medtaget i folderen i Efterfølgende har Fjordland.dk præsenteret nogle særarrangementer med bl.a. Restaurant Herthadalen. Hvis Fjordland.dk fortsætter med denne type arrangementer i 2016, vil de kunne indgå i en evt. folder for B. Visit Denmark oplyser, at det nye nationale, landsdækkende oplevelsesbookingsystem, Oplevdanmark.dk (tidligere Denmark Direct ), der samler alle produkter og pakker fra hele Danmark gik i luften midt i juli Visit Denmark har besluttet at lade det være gratis at have produkter på portalen i resten af Normalt vil det kosten en provision til Visit Denmark på 4,5% til markedsføring mv. at have sine produkter lagt op. Alle oplevelsespakker, der er udviklet af aktører i samarbejde med Visit Lejre og konsulent Dorte Kiilerich, er lagt op på Oplevdanmark.dk fra starten. Det vil være gratis bl.a. fordi systemet endnu ikke kan distribuere til alle platforme. Visit Denmark arbejder på at få dette på plads til C. Visit Lejre, Orientering om arbejdet med Oplevelsesprodukter. Bookingsystemet blev lanceret på Visit Lejre i slutningen af maj 2015 med 5 oplevelsespakker, udviklet i samarbejde med aktørerne. Pakkerne har været markedsført via: - Online markedsføring for Visit Lejre på tv2.dk + Krak.dk - Sommertillæg i BT - Det nationale bookingsystem fra 15. juli - Facebook opdateringer på LejreforLivet samt bibliotekerne - Aktørernes egne kanaler, hjemmesider, facebook mv. - Flyers i Turistinformationen i Sagnlandet - Flyers på Bibliotekerne - Til pakken Krigere, soldater og andre helte har bibliotekerne planlagt og markedsført en udstilling - Pakken Krigere, soldater og andre helte, er omtalt på Visit Denmarks hjemmeside, under rejs tilbage i historien Der har været interesse for turene, og der er solgt nogle billetter, men desværre ikke tilstrækkeligt til at opfylde mindste-antallet for gennemførelse af turene. Turene er derfor blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Der er planlagt en evaluering af processen samt en workshop med fokus på tilpasning af produkter, priser, mindste-antal osv. med aktørerne. Datoer meldes ud snarest muligt.

5 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 3 D. Status for Madfællesskabet. Udvalget for Erhverv og Turisme har før sommerferien bevilget kr. til opstart af Madfællesskabet med København og Bornholms Regionskommune. Madfællesskabet skal styrke den lokale fødevareforsyning og på sigt, løfte landkommunernes fødevareproduktion, afsætning, vækst og jobskabelse samtidigt med, at byen opnår en stabil forsyning af kvalitetsfødevarer. Arbejdsgruppen har mødtes første gang i august 2015 og vil indenfor kort tid præsentere et bud på strategi og arbejdsopgaver for styregruppen for indsatsen. Udvalget vil få en fyldestgørende beskrivelse af Lejre Kommunes fødevareindsats på studieturen til Bornholm. E. KL s erhvervskonference 2015 blev afholdt i Aarhus mandag den 24. august her udkom rapporten *Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, hvor Lejre Kommunes satsning Den økologiske kommune er beskrevet som én af flere cases. På baggrund af rapporten var Tina Unger inviteret til at deltage i én af sessionerne for at præsentere kommunens erhvervssatsning indenfor økologi og fødevarer. Tina Unger vil præsentere sit oplæg for udvalget på mødet. F. Lejre Turistforening har afholdt et møde med sommerhusejere i Lejre Kommune. Se orientering om mødet i bilag. Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Orienteringspunkterne A, C, D, og F taget til orientering. Punkt B og E blev udsat til kommende møde. Besluttet at beskrivelsen vedr. Lejre Kommunes fødevareindsats skal foreligge i form af skriftligt oplæg. Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Hans Jørgen Lych Larsen - Rapport om mødet om sommerhusudlejning 22. maj 2105

6 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 4 3. ET - Lejre Erhvervsudviklingsforums indspil til Vores Sted Sagsnr.: 14/4070 Resumé: Lejre Erhvervsudviklingsforum har på møde den 17. august 2015 diskuteret potentialerne indenfor erhvervs- og turismeområdet i Lejre Kommune i lyset af den nye Branding- og Udviklingsstrategi Vores Sted. Udvalget præsenteres på denne baggrund for de idéer og indspil, som Lejre Erhvervsudviklingsforum gav udtryk for i forhold til strategiske indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet. Endvidere lægger administrationen op til proces for udvikling af strategiske indsatsområder og handleplaner på erhvervs- og turismeområdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme drøfter idéer og indspil fra Lejre Erhvervsudviklingsforum 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender processen for udvikling af strategiske indsatområder og handleplaner for erhvervs- og turismeområdet Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingens pkt. 1 - Godkendt at arbejde videre med og konkretisere disse ideer i den videre proces. Indstillingens pkt. 2 Indstillingen tiltrådt Sagsfremstilling: Lejre Kommunes Branding og Udviklingsstrategi Vores Sted blev politisk behandlet og vedtaget af Kommunalbestyrelsen den Vores Sted er netop blevet offentliggjort og lanceret ved en event i Kyndeløse den 23. august 2015, og den kommende fase vil derfor bestå i, at implementere strategien i de forskellige fagområder herunder på erhvervs- og turismeområdet. Med henblik på at udbrede, forankre og oversætte strategien, var Vores Sted temaet for mødet i Lejre Erhvervsudviklingsforum den 17. august Til aftenens møde var deltagerkredsen udvidet, således at hvert udpeget medlem fra erhvervsliv og turisme havde mulighed for at invitere en anden lokal erhvervsdrivende med til mødet. Strategiske indsatsområder Lejre Erhvervsudviklingsforums indspil til strategiske områder for erhverv- og turisme var følgende overordnede forslag til indsatser: Vi skaber mødesteder for iværksættere, virksomheder og borgere med hyggelig atmosfære Vi fortæller de gode historier om de lokale virksomheder Vores kommunale organisation er åben og tilgængelig Vi understøtter bæredygtighed i og mellem lokale virksomheder Vores virksomheder er de bedste ambassadører for tiltrækning af nye virksomheder til kommunen Vi anvender eksisterende ressourcer til flere forskellige formål Vi hjælper hinanden og finder jobs til tilflytteres ægtefæller Vores borgere er også frivillige turistguider

7 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 5 Vi går sammen om mobil- og bredbåndsdækning Vi markedsfører lokale jobs sammen Vi sætter pris på den høje livskvalitet og fortæller gerne vores familie, venner og kollegaer om den Vi synliggør de lokale håndværksvirksomheder Vi samarbejder om at give turisterne den bedste oplevelse og henviser gerne til hinanden Endvidere var der et særligt fokus på den mangelfulde mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune. Det er et område, som Lejre Erhvervsudviklingsforum foreslår prioriteres særligt højt. Den videre proces På baggrund af udvalgets behandling af forslagene fra LEUF, foreslår administrationen, at udarbejde et samlet oplæg til udvalget på mulige strategiske indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet. Dette oplæg forventes at komme på dagsordenen til mødet i november. Efter politisk behandling i Udvalget for Erhverv & Turisme i november vil oplægget være udgangspunkt for dialog med relevante brancheorganisationer, de lokale erhvervsforeninger og turistforening, samt andre relevante interessenter. Efter dialogfasen vil udvalget blive præsenteret for samlet oplæg til strategiske indsatsområder og handleplaner for erhvervs- og turismeområdet til udvalgets møde i januar Der vil løbende undervejs i processen pågå dialog med og i Lejre Erhvervsudviklingsforum. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lejre Erhvervsudviklingsforum er kommet med spændende indspil, som er et godt udgangspunkt for videre kvalificering i den proces, som administrationen lægger op til. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

8 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 6 4. ET - Iværksætteruge 47 Sagsnr.: 15/7358 Resumé: Lejre Kommunes Erhvervsservice gennemførte i foråret 2015 et iværksætterforløb for kommunens borgere og iværksættere bestående af 6 kursusgange, som blev gennemført over 6 uger. Indholdet i forløbet blev evalueret positivt af deltagerne, men formen kunne med fordel ændres, således at forløbet er mere koncentreret. På denne baggrund forelægges udvalget et oplæg til program for en intensiv iværksætteruge i Lejre Kommune. Det foreslås at iværksætterugen gennemføres i uge 47, som er international iværksætteruge. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender oplægget til gennemførelse af en intensiv iværksætteruge i uge at Udvalget for Erhverv & Turisme bevilger kr. fra udvalgets pulje til gennemførelse af iværksætterugen Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Lejre Kommune gennemførte i foråret et iværksætterkursus over 6 kursusgange, som forløb over 6 uger. Evalueringen af kurset var overvejende positiv, men fleksibiliteten i forhold til at deltage nogle af kursusgangene var ikke optimal, og tidsrummet for afholdelse mellem kl tilgodeså ikke alle, der overvejer at etablere virksomhed, og som er i fast job. På denne baggrund foreslås det, at gennemføre et komplet iværksætterkursus over én uge, hvor kursusgangene suppleres af relevante foredrag om iværksætteri og virksomhedsudvikling. Ved at gennemføre kurset over en uge, kan der skabes en mere slagkraftig markedsføring og synlighed af kurset og de øvrige aktiviteter. På denne måde har igangværende og potentielle iværksættere mulighed for selv vælge de elementer af kurset og de foredrag, som de mangler viden indenfor. Administrationen foreslår, at iværksætterugen gennemføres i uge 47, og består af følgende dele: - Et komplet iværksætterkursus fra mandag til fredag, hvor de centrale aspekter ved at drive virksomhed bliver gennemgået - Oplæg fra erfarne erhvervsledere, som relaterer sig til aftenens tema i iværksætterkurset - Et generelt oplæg om de nye vækstmarkeder - Mulighed for at møde erhversmentorer fra Ledersparring samt rådgivere fra foreningen sparringspartnerne I vedhæftede bilag fremgår forslaget til program for iværksætterugen.

9 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 7 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en samlet iværksætteruge vil bidrage til at synliggøre de muligheder, som Lejre Kommune tilbyder lokale iværksættere. Endvidere vil de lokale iværksættere få mulighed for at følge de temaer, som er relevante og gå i dialog med erfarne erhvervsledere, erhvervsmentorer og lære andre lokale iværksættere at kende. Iværksætterugen vil bidrage til, at Lejre Kommune fremstår som en attraktiv iværksætterkommune. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: kr. som finansieres fra udvalgets pulje Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Uge 47.docx

10 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 8 5. ET - Undersøgelse af behov for lokalt iværksætter- og væksthus Sagsnr.: 15/12202 Resumé: Som en del af den erhvervspolitiske handleplan for 2015 er det besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af behovet for et lokalt iværksætter- og væksthus. På denne baggrund orienteres udvalget om den undersøgelse, som er gennemført, samt den efterfølgende dialog med lokale iværksættere og mindre virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender de opstillede principper for Lejre Kommunes arbejde med iværksætter- og væksthuset: a. At Iværksætter- og væksthuset først og fremmest målrettes og tilgodeser lokale virksomheder b. At iværksætter og væksthuset drives af ekstern aktør c. At Lejre Kommune fremadrettet kan støtte enkelte aktiviteter til fremme af et lokalt iværksætter- og vækstmiljø i iværksætter- og væksthuset d. At Lejre Kommune kan markedsføre tilbud i erhvervsservicefunktionen i det lokale iværksætter- og væksthus e. At der sikres samspil og synergi med Hvalsø projektet Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning. Indstillingens pkt. 2 tiltrådt. Sagsfremstilling: Baggrund Iværksætteri er en erhvervsmæssig styrkeposition i Lejre Kommune. Det fremgår både af analyser fra Væksthus Sjælland, samt de analyser, der er udført i forbindelse med Branding- og Udviklingsstrategien for Lejre Kommune. Sammenfattende er Lejre Kommune karakteriseret ved en høj jobskabelse og stor overlevelsesevne i iværksættervirksomheder. Der har fra erhvervslivets side længe været interesse for etablering af et iværksætter- og væksthus i Lejre Kommune. Til inspirationsmødet med erhvervslivet, som blev afholdt på Sonnerupgaard den 2. oktober 2013, var ideen om et iværksætterhus gennemgående for flere af drøftelserne. Ønsket er siden blevet bekræftet i de dialoger, som har været gennemført med lokale virksomheder, iværksættere samt med de lokale erhvervsforeninger. Den erhvervspolitiske handleplan for 2014 har derfor omfattet at undersøge behovet for et lokalt iværksætterhus. Undersøgelse For at kvalificere det reelle behov hos de lokale iværksættere blev der i forsommeren 2014 gennemført telefoninterviews med 20 lokale iværksættere og mindre virksomheder

11 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 9 om deres behov og interesse i et lokalt iværksætterhus. Det blev i denne sammenhæng fremhævet at det lokale iværksætterhus muligvis ville blive placeret i Hvalsø. Resultatet af undersøgelsen er, at 14 ud af de adspurgte virksomheder er interesseret i at blive lejer i et fælles iværksætter- og væksthus. 10 ud af de 14 virksomheder er interesseret i et lejemål indenfor et år. Det er især muligheden for et fleksibelt lejemål, samt det sociale aspekt og videndeling, som mange iværksættere finder attraktivt ved at være tilknyttet et iværksætter- og væksthus Proces Administrationen er på denne baggrund i dialog med en mulig operatør, som selv er borger i kommunen. Den næste fase vil derfor omfatte udvikling af et fælles koncept mellem potentielle brugere og den eksterne operatør, således at iværksætter- og væksthuset kan komme i drift ultimo Der er i sagens bilag opsummering af undersøgelsen om det lokale behov for iværksætter- og væksthuset. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at et fælles iværksætter- og væksthus kan understøtte det potentiale, som Lejre Kommune allerede har indenfor iværksættere. Et fælles omdrejningspunkt for iværksættere og mindre virksomheder vil derfor kunne styrke et fælles iværksættermiljø og skabe flere lokale arbejdspladser. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Væksthus i Lejre Kommune.pptx

12 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Status på lokal virksomhedsdatabase Sagsnr.: 14/10987 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede på udvalgets møde den 1. december 2014, at der skulle udvikles en online database, som lokale bygge- og anlægsvirksomheder kan registrere sig på og synliggøre virksomhedens profil og kompetencer. Udvalget præsenteres på denne baggrund for den database-løsning, som er blevet udviklet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede den. 1. december 2014 at få udviklet en online database, som lokale bygge- og anlægsvirksomheder kan registrere sig på for at synliggøre arbejdsområder og kompetencer. Formålet med databasen er både at de lokale virksomheder kan blive synlige overfor hinanden i forhold til at finde underleverandører og samarbejdspartnere, men også at Lejre Kommune og kommunens borgere lettere kan finde lokale leverandører. Når virksomhederne registrerer sig i on-line databasen med kontaktoplysninger vil det være lettere for Lejre Kommune at orientere om kommende udbud og indkøb samt dele information om udbud og indkøb i andre kommuner på Sjælland. Funktionskravene til den nye database var følgende: Databasen skal let kan integreres på Lejre kommunes hjemmeside Databasen skal være en selvbetjeningsløsning Der skal være tilknyttet mulighed for, at virksomhederne kan arbejde med prækvalificering Virksomhederne skal kunne oprette referencer og se referencer hos potentielle samarbejdspartnere Der skal kunne sendes nyhedsbreve fra Lejre Kommune direkte til virksomhederne Borgere i Lejre Kommune skal kunne anvende databasen til at finde relevante leverandører På denne baggrund er der blevet udviklet en lokal virksomhedsdatabase, som er en selvstændig hjemmeside, der kan tillgås via Det er på siden muligt at søge lokale håndværksvirksomheder efter branche, specialer eller virksomhedens navn. Databasen vil på sigt kunne udvides til at omfatte andre typer af virksomheder i Lejre Kommune. Administrationens vurdering:

13 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 11 Det er administrationens vurdering, at den lokale virksomhedsdatabase vil bidrage til at synliggøre lokale bygge- og anlægsvirksomheder overfor kommunen og borgere. Det er samtidig en fordel for de lokale virksomheder, at de kan anvende databasen til at søge efter potentielle samarbejdspartnere. Databasen vil med fordel kunne udvides til andre brancher efter at den er blevet testet på bygge- og anlægsvirksomheder. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Udgiften til databasen er blevet afholdt af Udvalget for Erhverv & Tursime. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

14 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Finansiering af drift af Bookingportal på Visit Lejre Sagsnr.: 15/6124 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme godkendte på mødet i januar processen for udvikling af bookbare oplevelsesprodukter. For at synliggøre produkterne og gøre det muligt at booke dem direkte fra visitlejre.dk, er der indkøbt et oplevelsesbookingsystem. Der ansøges nu om midler til finansiering af oplevelsesbookingen på 2100 pr. måned til drift og support. For 2015 udgør denne licens i alt kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til drift af bookingportalen for at pengene bevilges fra udvalgets pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Udsat til næste møde. Sagsfremstilling: Systemet Oplev Danmark (tidligere Denmark Direct) er valgt ud fra det kriterium, at det er dette system, Visit Denmark har valgt som det nationale system, der samler bookbare oplevelsespakker fra hele Danmark. Pakker, der er lagt ind i Visit Lejres system vil derfor nemt kunne markedsføres og bookes via det nationale system også. Systemet er såvel en markedsføringskanal som en salgskanal for turismeaktørerne. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at oplevelsesbookingen er et vigtigt markedsførings- og salgsværktøj for aktørerne i Lejre kommune. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Månedlig finansiering af kommunelicens udgør 2100 pr. måned til drift og support. For 2015 ansøges der om kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

15 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Inspirationstur til Bornholm september 2015 Sagsnr.: 15/2289 Resumé: Udvalget for Erhverv og Turisme har besluttet at tage på studietur til Bornholm. I sagen præsenteres det fulde program for turen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv og Turisme har besluttet at tage på studietur til Bornholm i perioden september Formålet med turen er at få kendskab til fødevareproduktionen på Bornholm og de politiske strategier, der ligger bag Bornholms satsning på fødevarer. Overordnet skal studieturen give inspiration til Lejre Kommunes fødevaresatsning. En væsentlig indsats i Vores Sted. Studieturen er endelig relevant i forhold til Madfællesskabet det nye partnerskab mellem København og Bornholm Regionskommune. Madfællesskabet er kort beskrevet under orientering i denne sag. Program Vi ankommer til Bornholm søndag den 13. september og bliver indkvarteret på Green Solution House hvor vi også spiser middag søndag aften. Studieturen er planlagt således, at den giver et bredt indtryk af markante virksomheder på Bornholm, hvordan der konkret arbejdes med fødevareproduktion i såvel det private som det offentlige. Udvalget vil opleve nogle af Bornholms spydspidsprojekter Green Solution House og Gaarden. Og endelig vil udvalget få lejlighed til at drøfte indsatsen med borgmester Winni Grosbøll og fmd. for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Lotte Helms. Programmet er vedhæftet med links til de steder udvalget skal besøge. Deltagere Alle medlemmer af Udvalget for Erhverv og Turisme har tilkendegivet, at de kan deltage. Idet fødevareproduktion er en styrkeposition i Lejre Kommune og en central del af Vores Sted vil administrationen og være repræsenteret ved Peter Due Østerbye, Thure Dan Petersen, Thomas Hørdam, Bjørn Henrichsen og Tina Unger. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgifterne til inspirationsturen finansieres fra fagudvalgets rejsepulje samt udvalgets administrative pulje.

16 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 14 Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv og Turisme Bilag: 1. Program Bornholm pdf

17 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Opfølgning på årsplan 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en opsamling på de mål og indsatser, der i februar blev beskrevet i udvalgets årsplan for 2015 de erhvervs- og turismepolitiske handleplaner. Formålet med planerne er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for , samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i Planerne på erhvervs- og turismeområdet er udarbejdet på baggrund af dialog i 4. kvartal 2014 med erhvervsliv, erhvervs- og turistforeninger og brancheorganisationer. Der gives endvidere status på LAG-programmet og Branding- og Udviklingsstrategien. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at status på erhvervspolitisk handleplan tages til efterretning 2. at status på turismepolitisk handleplan tages til efterretning 3. at status på LAG-programmet tages til efterretning 4. at status på Branding- og Udviklingsstrategien tages til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I februar vedtog udvalget en række mål og indsatser, som administrationen skulle arbejde med i I vedlagte bilag fremgår de erhvervs- og turismepolitiske handleplaner fra februar 2015, suppleret med status for hver indsats. Der gives endvidere status på LAG-programmet og Branding- og Udviklingsstrategien. Det fremhæves særskilt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Samlet set er det administrationens vurdering, at der er den fornødne og målsatte fremdrift på erhvervs- og turismeområdet. Dette gælder også LAG-programmet samt Branding- og Udviklingsstrategien. Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Sagen medfører ikke et finansieringsbehov Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

18 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 16 Bilag: 1. UET årsplan 2015 m. statusbeskrivelser - september.pdf

19 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Administrativ pulje Sagsnr.: 15/1005 Resumé: Der orienteres i sagen om forbrug af Udvalget for Erhverv & Turismes budget samt forbrug på den administrative pulje. Der lægges i sagen op til, at der frigives kr. af udvalgets budget til den administrative pulje, således at løbende udgifter for anden halvdel af 2015 kan dækkes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme frigiver kr. til den administrative pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning. Indstillingens pkt. 2 tiltrådt. Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme har løbende været orienteret om forbruget af udvalgets midler på erhvervs- og turismeområdet. Udvalgets disponible beløb udgør kr. ultimo august Udvalget bevilgede i starten af kr. til en administrativ pulje, som administrationen har kunnet benytte til mindre udgifter. Udgifterne har bl.a. dækket medlemsskaber, licenser, rejseudgifter, samt mødeaktiviteter og forplejning. Der er ved hvert udvalgsmøde redegjort for fordelingen af udgifter på forskellige poster. Idet den administrative pulje er tæt på at være opbrugt, lægges der op til frigivelse af midler på kr. som kan dække udgifter i andet halvår Se bilag for komplet oversigt over udvalgets forbrug. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at råderummet i den administrative pulje skal være tilstede, således at løbende udgifter kan dækkes til f.eks. mødeaktiviteter, rejseudgifter, licenser. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: kr. som finansieres af udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Forbrugsoversigt UET september 2015

20 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Visit Lejre, Ny regionsfilm for Visit Denmark Sagsnr.: 15/11789 Resumé: Visit Denmark skal have produceret 10 nye regionsfilm til Visitdenmark.com. Filmene præsenterer regionerne i Danmark for turister. Der skal bl.a. produceres en film om Vestsjælland med input fra Lejre, Roskilde, Holbæk, Odsherred, Slagelse & Kalundborg. Der søges om kr. til Lejres bidrag til filmen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til produktion af Lejres bidrag til regionsfilmen om Vestsjælland 2. at pengene bevilges af Udvalgets pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Filmen om Vestsjælland vil have en varighed af ca. 2,5 3 minutter. Filmen vil være synlig på på flere sprogformater og markeder i minimum 1 år. Visitdenmark bruger desuden indhold og filmklip i regionsfilmene til andre kampagner på de internationale markeder. F.eks. kører Visitdenmark en kampagne på en række temaer på Expedia. I kampagnerne bruges indholdet af regionsfilmen. Se præsentation af filmen i bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at regionsfilmen, der bliver vist på Visitdenmark, er en vigtig del af markedsføringen for Visit Lejre. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Optagelser i Lejre til regionsfilmen beløber sig til kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Ny regionsfilm til Visitdenmark.com - RegionsfilmPPturistorg.pdf

21 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side JA - Beskætigelsesplan udkast Sagsnr.: 15/530 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøftede på sit møde den 4. maj 2015 samt møde 1. juni 2015 de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i Udvalget for Job & Arbejdsmarked tiltrådte indstillingerne om at sende Beskæftigelsesplan udkast i høring. Dette med den præcisering, at den afledte økonomi af Flere jobrotationsprojekter i lokale virksomheder (punkt 7 i bilag 3) skal afholdes indenfor udvalgets eksisterende budgetramme. Udvalget for Erhverv & Turisme skal i denne sag drøfte og udarbejde høringssvar til Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter udkast til Beskæftigelsesplan 2016 og udarbejder høringssvar. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Den 26. marts 2015 blev der mellem Udvalget for Job & Arbejdsmarked, det gamle lokale Beskæftigelsesråd, UU og medarbejdere fra administrationen afholdt en mini-konference om Beskæftigelsesplan Temaerne for denne konference var centreret omkring: Indsatserne mod ungeledigheden Indsatserne for at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse Indsatserne for at nedbringe langtidsledigheden Integrationsindsatsen Indsatserne til styrkelse af virksomhedsservice. Ovennævnte mini-konference dannede grundlag/afsæt for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder der er omkring de forskellige målgrupper som Jobcenter Lejre skal håndtere i Udvalget for Job & Arbejdsmarked sender nu 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2016 i høring I Beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet følgende mål: a) Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres b) Flere unge skal have en uddannelse c) Antallet af ledige på a-dagpenge skal reduceres d) Færre på offentlig forsørgelse e) Langtidsledigheden skal nedbringes f) Jobcenter Lejre skal være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner g) Lange sygefravær skal reduceres

22 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 20 h) Tæt samarbejde med virksomheder/kampagnebesøg i) Konkrete aftaler med virksomhederne/jobrotation. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de i dette udkast opstillede strategier og indsatsområder dækker de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Lejre Kommune står overfor i Handicappolitik: Jobcenter Lejres indsatser udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for handicappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering: Lejre Kommunes budget for beskæftigelsesindsatsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i oktober Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. JA-Bilag Baggrunndsnotat for Besæftigelsesplan JA-Bilag mål og resultatkrav JA-Bilag ministermål version Beskæftigelsesplan 2016

23 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/12451 Resumé: Forventet Regnskab (FR2) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Det opgjorte udfordringsniveau i FR2 er i hovedtræk på samme niveau som i FR1. Der er således ikke i den mellemliggende periode sket en stigning i udfordringsniveauet, og samlet set er det fortsat forventningen, at udfordringerne kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab, hvor det i forbindelse med FR1 blev besluttet at inddrage 13 mio. kr. Overholdelse af den samlede økonomiske ramme i 2015 kræver dog fortsat aktiv styring og fokus på generelt at nedbringe omkostningsniveauet Ikke kun på de udfordrede udgiftsområder. Koncerndirektionen anbefaler derfor også, at de resterende 4,8 mio. kr. af det økonomiske beredskab fortsat indgår i beredskabet, således at der er en vis robusthed i forhold til at imødekomme evt. udgiftspres i resten af Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling fagudvalgene 2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår af bilag 4 og 4A, godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Line Jacobsen (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over den forventede udvikling i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem

24 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 22 udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. Gennemgangen af FR2 har omfattet alle kommunens driftsindtægter og -udgifter, anlægsudgifter samt renter og lån. På indtægtssiden indgår midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som følge af de afsluttede økonomiforhandlinger. På driftsudgiftssiden er der primært fokuseret på bevillinger uden overførselsadgang. Forventningerne til bevillinger med overførselsadgang er særskilt beskrevet. Vurderingerne i FR2 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til den resterende del af året. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2015 Korr. Budget 2015 Forventet afvigelse 2015 Forventet resultat 2015 (FR2) 2015 (FR1) Indtægter Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed økonomisk beredskab Anlægsudgifter Provenu KMD-Ejendomme Optagne lån Renter Afdrag på lån Balanceforskydninger Udgifter i alt Påvirkning af kassebeholdning Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR2. Forventninger til Indtægter (øgede indtægter på 0,9 mio.kr) FR2 ligger overordnet på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste ændringer mellem FR1 og FR2 er midtvejsreguleringen som bidrager positivt på indtægtssiden med 5,8 mio. kr. Derudover er indtægterne reduceret med 4,9 mio. kr., som skyldes at ældremilliarden i FR1 blev medtaget under indtægter og at de tilhørende udgifter i samme størrelsesniveau ikke blev medtaget under driftsbevillingen.

25 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 23 Forventninger til Driftsudgifter (øgede udgifter på 12,0 mio.kr) FR2 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR1 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der er varslet udfordringer. De blev allerede fremhævet i FR1 med undtagelse af udfordringen på ØU, som er ny i forhold til FR1. Som i FR1 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i På de øvrige områder forventes det stadigvæk, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 12 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 3 på næste side:

26 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 24 Tabel 3: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) 2015 (FR2) 2015 (FR1) Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,8 - Udvalget for Kultur & Fritid - - Udvalget for Børn & Ungdom -8,3-6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i - -6,2 sammenhæng med voksenområdet) 4,3 Dagtilbudsområdet -2,1-2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2-0,2 Vintervedligeholdelse -0,2-0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked - - Arbejdsmarkedsområdet Førtidspension Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 17,1 16,7 Sundhedsområdet 4,7 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Udfordring Udfordring Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) 12,4 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme - - Forventet resultat i alt 9,4 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 2,6 2,4 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,0 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. I forbindelse med FR1 blev det politisk besluttet at inddrage 13 mio. kr. af det etablerede beredskab til at imødekomme det finansielle udfordringsniveau. Med de seneste vurdering i FR 2 er det fortsat forventningen, at det finansielle udfordringsniveau kan håndteres inden for det økonomiske beredskab. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra Det

27 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 25 vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Forventninger til anlægsudgifter Det oprindelige anlægsbudget for 2015 var 58 mio. kr. Herudover blev der fra 2014 til 2015 overført anlægsprojekter på ca. 90 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2015 udgør knap 150 mio. kr. Det forventes, at der i 2015 vil blive gennemført anlægsprojekter for ca. 94 mio. kr., og efterslæbet på gennemførelsen af anlægsprojekter vil dermed blive reduceret. Overførslen til 2016 vedr. anlæg estimeres at blive i størrelsesordenen 57 mio. kr. En væsentlig del af overførslen, ca. 15 mio. kr., vedrører rådhusrenoveringsprojektet (Hvalsø-delen), der vil blive endelig afsluttet i Derudover overføres der ca. 11 mio. kr. vedr. pulje til bæredygtige børnetilbud, da disse anlægsprojekter har afventet den gennemførte visionsproces på børneområdet. I bilag 2 til denne sagsfremstilling ses oversigt med status på kommunens anlægsprojekter. Det skal desuden nævnes, at I forbindelse med kommunens overtagelse af Birkely/Bøgely skal Lejre kommune betale et ekstraordinært afdrag på 8,8 mio. kr. Sagen forventes at blive afsluttet i løbet af efteråret 2015, og der vil blive forelagt særskilt sag herom til Økonomiudvalget. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme I 2015 er der gennemført et salg af en række ejendomme, som ikke blev solgt i forbindelse med salget af KMD i Dette salg medfører, at de kommuner, som i sin tid var med til at etablere KMD, får udbetalt deres forholdsmæssige andel af salgsprovenuet fordelt i perioden For Lejre Kommune betyder det, at vi i 2015 får udbetalt knap 0,1 mio. kr., som hidtil ikke har været budgetlagt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: De specialiserede socialområder har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. I FR2 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet at være et merforbrug på 6,2 mio. kr. I lighed med FR1 er der i FR2 medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen har en positiv effekt på de faktiske udgifter, men bør revurderes i takt med vores kendskab til de drivende økonomiske faktorer øges.

28 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 26 Låneoptagelse, renter og afdrag Optagelse af lån Som det fremgår af tabel 1 hovedoversigt er den forventede låneoptagelse reduceret med 32,6 mio. kr. i forhold til forventningen ved FR1. Afvigelsen skyldes at 22,6 mio. kr først forventes at blive hjemtaget i De 22,6 mio.kr vedr. følgende projekter: Energiforbedringer for ca. 16 mio.kr Ejendomsskatter for ca. 4,0 mio.kr Ombygning af flygtningeboliger for ca. 2,1 mio.kr Øvrige projekter for ca. 0,5 mio.kr Derudover var der i FR1 forudsat en for høj låneoptagelse til energirenovering på 10,0 mio.kr. Renter og afdrag I forbindelse med FR2 gennemgangen er forventningerne til de samlede udgifter til renter og afdrag nedjusteret med netto 1,2 mio. kr. Udtalelser: Der er ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Som der er redegjort for i sagsfremstillingen, er kommunens udgiftsniveau fortsat udfordret. Der er således behov for fortsat fokus på kommunens økonomistyring. Det er dog fortsat forventningen, at udfordringsniveauet kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab. På baggrund af vurderingerne i FR2 anbefaler Koncerndirektionen, at den resterende del af det økonomiske beredskab på 4,8 mio. kr. fortsat tilbageholdes som beredskab. Dette for at sikre, at vi har en robusthed til at imødekomme evt. yderligere udgiftspres i resten af Denne seneste budgetopfølgning har været udfordret af, at der opleves en stigende divergens i sammenhængen mellem bevillinger med og bevillinger uden overførselsadgang. Efter Koncerndirektionens opfattelse er der ikke i tilstrækkelig grad forbundne kar mellem kommunens bevillinger til at understøtte en sammenhængende koncernstyringstænkning. En potentiel og absolut sandsynlig risiko ved en manglende sammenhæng i koncernstyringstænkningen er, at vi oplever en udgifts-opdrift i begge typer af bevillinger. En oplevelse, som der kan være en svag tendens til i FR2. Der er behov for at kunne anlægge en bredere betragtning på bevillingsoverholdelse, således at forventet merforbrug på én bevilling (med eller uden overførselsadgang) kan håndteres på tværs af kommunens øvrige bevillinger (med eller uden overførselsadgang). Administrationen vil, med afsæt i ovenstående, henover efteråret analysere problemstillingerne nærmere med henblik på at fremsætte et beslutningsforslag omkring den fremtidige bevillingsstruktur, som kan træde i kraft fra og med budget Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering:

29 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 27 Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 18 mio. kr. i løbet af Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at falde til omkring 6,8 mio. kr., som det fremgår af Tabel 5 nedenfor: Tabel 5: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning primo Forventet udvikling i 2015 Beholdning ultimo Kassebeholdning heraf allerede disponeret Disponibel kassebeholdning Forskellen mellem primo- og ultimo beholdningen er det samlede forventede likviditetsunderskud på omkring 18 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2014 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Den disponible kassebeholdning vil med det forventede underskud samt den marginale ændring i nettooverførsler blive reduceret med ca. 4,7 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 6. Dette skyldes, at det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, det økonomiske beredskab som også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 6: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen Uden for servicerammen I alt Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Den administrative ramme i Center for Børn, Ungdom & Familie tilføres 2,5 mio. kr. Midlerne tages fra det specialiserede børnesocialområde, der har et mindre forbrug. - Løn & driftsbudget på 4,0 mio. kr vedr. rådgivere på voksenområdet tilføres konto 6, Center for Job & Social. Midlerne tages fra budgetramme Center for Social og Familie.

30 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 28 - Der omplaceres 11,0 mio. kr fra bevilling (Kontante ydelser) til bevilling (Øvrige sociale ydelser). Der er tale om tilpasning af bevillingsstrukturen. - Der omplaceres 1,2 mio. kr fra bevilling (kontante ydelser) til bevilling Der er tale om tilpasninger af bevillingsstrukturen og vedr. grundtilskud, boligplacering og kontanthjælp for udlændinge omfattet af integrationsloven. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau 2. Bilag 2 - Anlægsoversigt 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR2).pdf 4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR2).pdf 5. Bilag 4A. Udmøntning af besparelseskrav vedr. befordringsudgifter (efter KB, juni) 6. Bilag 5 - Effektiviseringer og besparelser 2015.pdf

31 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

32 Bilag: 2.1. Hans Jørgen Lych Larsen - Rapport om mødet om sommerhusudlejning 22. maj 2105 Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 77103/15

33 From:Hans Jørgen Lych Larsen To:Grethe Saabye (KB-medlem - C) Subject:Rapport om mødet om sommerhusudlejning 22. maj 2105 Til Udvalget for erhverv og turisme Lejre Kommune D. 22. maj 2015 løb det med en vis spænding imødesete arrangement om udlejning af sommerhuse i Lejre kommune af stablen. Mødet var en udløber af en opfordring fra udvalget for erhverv og turisme til Lejre Turistforening om at arrangere et sådant møde, eftersom man var af den formening, at der ikke var mange sommerhuse her i kommunen, der blev lejet ud. Hvis man kunne få flere til at leje deres sommerhus ud, ville det gavne turistøkonomien i kommunen. Vi havde kontaktet de tre store udlejningsbureauer: Novasol, Dancenter og Sol og Strand. De ville meget gerne komme og præsentere deres udlejningskoncept for interesserede sommerhusejere. Det var helt tydeligt, at de savnede udlejningshuse i vores område. Da Lejre Turistforening ikke har den store formue, var det næste problem at skaffe midler til udsendelse af ca breve til alle sommerhusejere i kommunen og at få dækket de andre udgifter i forbindelse med sådan et arrangement: kaffe - kage, leje af forsamlingshus, annoncering, trykning af breve m.m.. Det lykkedes at få de tre involverede bureauer til at betale hovedparten af udgifterne (så interesserede var de i, at mødet blev til noget!). Endvidere har Lejre Kommune betalt for fremskaffelse af adresser og labels og for trykning af 2000 breve. Lejre Turistforening sørgede så for pakningen af 2000 breve - det tog 5 personer ca. 5 timer, indkøb af konvolutter mm! Mødet blev afholdt i Karleby Forsamlingshus d. 21. maj. Ca. 22 sommerhuse var repræsenteret; enkelte andre havde meldt afbud men var interesseret i at modtage materiale fra udlejningsbureauerne. Såvidt jeg er orienteret tegnede en lille håndfuld ejere kontrakt med udlejningsbureauer. Udlejningsbureauerne var meget tilfredse med resultatet. De havde åbenbart svært ved selv at få fat i nye kunder i nye områder. Gennem vores annoncering af mødet og udsendelse af pressemeddelelser om mødet, har vi forhåbentligt også vakt interessen for at udleje hos andre end hos de, der var mødt frem i Karleby Forsamlingshus. Så det blev en succes, selvom jeg som en af de 5, der pakkede 2000 breve og satte labels på, var lidt skuffet over resultatet i forhold til det store arbejde, der er gået forud for mødets afholdelse. Det vigtigste var, at udlejningsbureauerne var tilfredse. Måske har denne aktion desuden også sat noget i gang på længere sigt, kan vi håbe på. En delvis forklaring på at ikke flere var mødt op var, at vi kunne konstatere, da vi pakkede brevene, at mange af modtagerne havde sommerhuset som deres folkeregisteradresse og altså boede fast på den adresse og derfor ikke kunne forventes at ville leje ud om sommeren. Dog var der er en tilstede ved mødet, der hørte til i den kategori af sommerhusejere, og som alligevel var interesseret i at leje sit hus ud om sommeren for så selv at holde ferie andetsteds. Tak til udvalget for at have givet os ideen til mødet og tak for støtten til arrangementet. Hans Jørgen L. Larsen Formand Lejre Turistforening.

34 PS Hele arrangementet blev finansieret af Lejre Kommune ca kr, Novasol ca kr, DanCenter ca kr og Sol og Strand ca kr, Turistforeningen: arbejdskraft (!) og ca kr.

35 Bilag: 4.1. Uge 47.docx Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79285/15

36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kursus i nye forretningsmodeller Business Model Canvas Officiel åbning af iværksætterugen Ledersparring Har du brug for sparring i din virksomhed? Her har du muligheden for at møde en mentor! Mød en sparringspartner Vil du gerne finde en specialist, som kan hjælpe dig videre. Sparringspartnerne tilbyder 20 timers gratis rådgivning. Mød en sparringspartner Oplæg om de nye vækstmarkeder Debat og afrunding af iværksætterugen Iværksætterkursus Iværksætterkursus Iværksætterkursus Iværksætterkursus Forretningsidéen Og hvordan den omsættes i praksis Branding og Markedsføring Salg Hvordan sælges produktet Organisation og HR Hvordan skaber jeg struktur i min virksomhed og hvad er personalepolitik 19:30 20:30 Hvordan opstod min forretningsidé? Ved virksomhedsejer 19:30 20:30 Hvordan kan sociale medier anvendes til markedsføring? Ved lokal iværksætter Iværksætterkursus SKAT og organiseringsform Iværksætterkursus Regnskab og bogføring

37 Bilag: 5.1. Væksthus i Lejre Kommune.pptx Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79101/15

38 Væksthus i Lejre Kommune Lejre kommune ønsker at tilbyde mindre virksomheder muligheder for et kontor-/væksthus. Målet er bl.a. At sikre optimale betingelser for virksomheder I vækst og mindre virksomheder, der ikke har muligheden for selv at indrette/leje et kontor. Afgang til fælles faciliteter som Køkken Fuldt udstyret mødelokale Fibernet og WiFi Central beliggenhed (hvalsø) Kontakt med andre virksomheder Evt. møbleret kontor Osv. Beliggenhed : Hvalsø

39 Væksthus i Lejre Kommune De typiske lejere kan være Iværksættervirksomheder Ingeniører (fek.s. miljø) IT Reklamebureau Revisor Kreative erhverv Telefoninterview gennemført maj/juni 2015

40 Væksthus i Lejre Kommune 14 virksomheder interesserede i væksthuset 10 ønsker at leje kontor inden for 1 år flere her og nu 3 ønsker kontorer på sigt 1 ønsker adgang til mødelokale Køkkenmulighed er et must Lagermulighed: 6 virksomheder ønsker lager på 5-40 m2 Fælles printer er en god ide for 4-5 af virksomhederne 2 virksomheder stille krav til kreativt miljø/beliggenhed i natur evt. væksthus specifikt til kreative erhverv

41 Væksthus i Lejre Kommune I øvrigt Alle virksomheder nævner uopfordret at det sociale aspekt og vidensdelingen er det vigtigste ved væksthuset. Herudover vurderes fleksibiliteten som meget vigtig Der var stor enighed om at der på sigt vil være store fordele ved at indgå fælles aftaler Fra opstart er der dog behov for post- og pakkeservice samt varemodtagelse

42 Bilag: 8.1. Program Bornholm pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 81212/15

43 Program Bornholm 13. september 15. september 2015

44 Søndag d. 13. september 2015 mødes vi: Tirsdag d. 15. september Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, Allerslev 4320 Lejre 14:15 Afgang fra Rådhuset Ankomst til Rønne Mandag d. 14. september Rundvisning Green Solution House Transport Virksomhedsbesøg Borngros nethandel og lokale fødevarer Transport Frokost på Stammershalle Badehotel Transport Virksomhedsbesøg Brændgaard/vasa- og økogrise produktion ved Karsten Westh vasagrise, konventionelle grise og bryggergrise (bioøkonomi, lokale hestebønner som proteinfoder) Transport Virksomhedsbesøg Devika - Bornholms Regionskommunes storkøkken, der arbejder med at få økologiske og lokale fødevarer ind i produktion gennem ny udbudsaftale på fødevareområdet Tansport Middag Morgenmad på Green Solution House Transport Møde med Borgmester Winni Grosbøll Transport Virksomhedsbesøg Bornholms Mosteri Transport Frokost på Vibegaards kantine Transport Virksomhedsbesøg på Melstedgård/Gaarden - Bornholms Madkulturhus 16:00-16:30 Transport Middag Transport Ankomst til Allerslev Rådhus

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni...2 3. ET - Evaluering af iværksætterkursus...4 4. ET

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 16:30 i Vestergaard, Skullebjerg 2, Gevninge,4000 Roskilde Afbud: Birger Prahl (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering -

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 3. november 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogmøde J&A og LBR om nytteindsats...3

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. marts 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. marts 2015 Referat mandag den 2. marts 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Marts...2 3. ET - Inspirationstur for forår 2015...3 4.

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere