Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - September ET - Lejre Erhvervsudviklingsforums indspil til Vores Sted ET - Iværksætteruge ET - Undersøgelse af behov for lokalt iværksætter- og væksthus ET - Status på lokal virksomhedsdatabase ET - Finansiering af drift af Bookingportal på Visit Lejre ET - Inspirationstur til Bornholm september ET - Opfølgning på årsplan ET - Administrativ pulje ET - Visit Lejre, Ny regionsfilm for Visit Denmark JA - Beskætigelsesplan udkast ØU - Forventet Regnskab ET - Eventuelt...29

3 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Godkendt med den justering, at punkt 2 B og E samt punkt 7 udsættes til næste møde. Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 2 2. ET - Orientering - September Sagsnr.: 14/20095 Resumé: Orientering til Udvalget for Erhverv & Turisme, september 2015 A. Svar på spørgsmål om hvorfor Virksomheden Fjordland ikke er repræsenteret i folderen Oplevelser i Fjordlandet. Oplevelser i Fjordlandet omhandlede særarrangementer i de 5 kommuner. Folderen fokuserer på de gode historier, hvor gæsterne/turisterne typisk kan få en kulturel oplevelse. Fjordland.dk, der udlejer flydende ferieboliger på fjorden, havde indtil folderens deadline ikke nogle særarrangementer at byde ind med, kun almindelig udlejning. Derfor er de ikke medtaget i folderen i Efterfølgende har Fjordland.dk præsenteret nogle særarrangementer med bl.a. Restaurant Herthadalen. Hvis Fjordland.dk fortsætter med denne type arrangementer i 2016, vil de kunne indgå i en evt. folder for B. Visit Denmark oplyser, at det nye nationale, landsdækkende oplevelsesbookingsystem, Oplevdanmark.dk (tidligere Denmark Direct ), der samler alle produkter og pakker fra hele Danmark gik i luften midt i juli Visit Denmark har besluttet at lade det være gratis at have produkter på portalen i resten af Normalt vil det kosten en provision til Visit Denmark på 4,5% til markedsføring mv. at have sine produkter lagt op. Alle oplevelsespakker, der er udviklet af aktører i samarbejde med Visit Lejre og konsulent Dorte Kiilerich, er lagt op på Oplevdanmark.dk fra starten. Det vil være gratis bl.a. fordi systemet endnu ikke kan distribuere til alle platforme. Visit Denmark arbejder på at få dette på plads til C. Visit Lejre, Orientering om arbejdet med Oplevelsesprodukter. Bookingsystemet blev lanceret på Visit Lejre i slutningen af maj 2015 med 5 oplevelsespakker, udviklet i samarbejde med aktørerne. Pakkerne har været markedsført via: - Online markedsføring for Visit Lejre på tv2.dk + Krak.dk - Sommertillæg i BT - Det nationale bookingsystem fra 15. juli - Facebook opdateringer på LejreforLivet samt bibliotekerne - Aktørernes egne kanaler, hjemmesider, facebook mv. - Flyers i Turistinformationen i Sagnlandet - Flyers på Bibliotekerne - Til pakken Krigere, soldater og andre helte har bibliotekerne planlagt og markedsført en udstilling - Pakken Krigere, soldater og andre helte, er omtalt på Visit Denmarks hjemmeside, under rejs tilbage i historien Der har været interesse for turene, og der er solgt nogle billetter, men desværre ikke tilstrækkeligt til at opfylde mindste-antallet for gennemførelse af turene. Turene er derfor blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Der er planlagt en evaluering af processen samt en workshop med fokus på tilpasning af produkter, priser, mindste-antal osv. med aktørerne. Datoer meldes ud snarest muligt.

5 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 3 D. Status for Madfællesskabet. Udvalget for Erhverv og Turisme har før sommerferien bevilget kr. til opstart af Madfællesskabet med København og Bornholms Regionskommune. Madfællesskabet skal styrke den lokale fødevareforsyning og på sigt, løfte landkommunernes fødevareproduktion, afsætning, vækst og jobskabelse samtidigt med, at byen opnår en stabil forsyning af kvalitetsfødevarer. Arbejdsgruppen har mødtes første gang i august 2015 og vil indenfor kort tid præsentere et bud på strategi og arbejdsopgaver for styregruppen for indsatsen. Udvalget vil få en fyldestgørende beskrivelse af Lejre Kommunes fødevareindsats på studieturen til Bornholm. E. KL s erhvervskonference 2015 blev afholdt i Aarhus mandag den 24. august her udkom rapporten *Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, hvor Lejre Kommunes satsning Den økologiske kommune er beskrevet som én af flere cases. På baggrund af rapporten var Tina Unger inviteret til at deltage i én af sessionerne for at præsentere kommunens erhvervssatsning indenfor økologi og fødevarer. Tina Unger vil præsentere sit oplæg for udvalget på mødet. F. Lejre Turistforening har afholdt et møde med sommerhusejere i Lejre Kommune. Se orientering om mødet i bilag. Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Orienteringspunkterne A, C, D, og F taget til orientering. Punkt B og E blev udsat til kommende møde. Besluttet at beskrivelsen vedr. Lejre Kommunes fødevareindsats skal foreligge i form af skriftligt oplæg. Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Hans Jørgen Lych Larsen - Rapport om mødet om sommerhusudlejning 22. maj 2105

6 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 4 3. ET - Lejre Erhvervsudviklingsforums indspil til Vores Sted Sagsnr.: 14/4070 Resumé: Lejre Erhvervsudviklingsforum har på møde den 17. august 2015 diskuteret potentialerne indenfor erhvervs- og turismeområdet i Lejre Kommune i lyset af den nye Branding- og Udviklingsstrategi Vores Sted. Udvalget præsenteres på denne baggrund for de idéer og indspil, som Lejre Erhvervsudviklingsforum gav udtryk for i forhold til strategiske indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet. Endvidere lægger administrationen op til proces for udvikling af strategiske indsatsområder og handleplaner på erhvervs- og turismeområdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme drøfter idéer og indspil fra Lejre Erhvervsudviklingsforum 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender processen for udvikling af strategiske indsatområder og handleplaner for erhvervs- og turismeområdet Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingens pkt. 1 - Godkendt at arbejde videre med og konkretisere disse ideer i den videre proces. Indstillingens pkt. 2 Indstillingen tiltrådt Sagsfremstilling: Lejre Kommunes Branding og Udviklingsstrategi Vores Sted blev politisk behandlet og vedtaget af Kommunalbestyrelsen den Vores Sted er netop blevet offentliggjort og lanceret ved en event i Kyndeløse den 23. august 2015, og den kommende fase vil derfor bestå i, at implementere strategien i de forskellige fagområder herunder på erhvervs- og turismeområdet. Med henblik på at udbrede, forankre og oversætte strategien, var Vores Sted temaet for mødet i Lejre Erhvervsudviklingsforum den 17. august Til aftenens møde var deltagerkredsen udvidet, således at hvert udpeget medlem fra erhvervsliv og turisme havde mulighed for at invitere en anden lokal erhvervsdrivende med til mødet. Strategiske indsatsområder Lejre Erhvervsudviklingsforums indspil til strategiske områder for erhverv- og turisme var følgende overordnede forslag til indsatser: Vi skaber mødesteder for iværksættere, virksomheder og borgere med hyggelig atmosfære Vi fortæller de gode historier om de lokale virksomheder Vores kommunale organisation er åben og tilgængelig Vi understøtter bæredygtighed i og mellem lokale virksomheder Vores virksomheder er de bedste ambassadører for tiltrækning af nye virksomheder til kommunen Vi anvender eksisterende ressourcer til flere forskellige formål Vi hjælper hinanden og finder jobs til tilflytteres ægtefæller Vores borgere er også frivillige turistguider

7 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 5 Vi går sammen om mobil- og bredbåndsdækning Vi markedsfører lokale jobs sammen Vi sætter pris på den høje livskvalitet og fortæller gerne vores familie, venner og kollegaer om den Vi synliggør de lokale håndværksvirksomheder Vi samarbejder om at give turisterne den bedste oplevelse og henviser gerne til hinanden Endvidere var der et særligt fokus på den mangelfulde mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune. Det er et område, som Lejre Erhvervsudviklingsforum foreslår prioriteres særligt højt. Den videre proces På baggrund af udvalgets behandling af forslagene fra LEUF, foreslår administrationen, at udarbejde et samlet oplæg til udvalget på mulige strategiske indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet. Dette oplæg forventes at komme på dagsordenen til mødet i november. Efter politisk behandling i Udvalget for Erhverv & Turisme i november vil oplægget være udgangspunkt for dialog med relevante brancheorganisationer, de lokale erhvervsforeninger og turistforening, samt andre relevante interessenter. Efter dialogfasen vil udvalget blive præsenteret for samlet oplæg til strategiske indsatsområder og handleplaner for erhvervs- og turismeområdet til udvalgets møde i januar Der vil løbende undervejs i processen pågå dialog med og i Lejre Erhvervsudviklingsforum. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lejre Erhvervsudviklingsforum er kommet med spændende indspil, som er et godt udgangspunkt for videre kvalificering i den proces, som administrationen lægger op til. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

8 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 6 4. ET - Iværksætteruge 47 Sagsnr.: 15/7358 Resumé: Lejre Kommunes Erhvervsservice gennemførte i foråret 2015 et iværksætterforløb for kommunens borgere og iværksættere bestående af 6 kursusgange, som blev gennemført over 6 uger. Indholdet i forløbet blev evalueret positivt af deltagerne, men formen kunne med fordel ændres, således at forløbet er mere koncentreret. På denne baggrund forelægges udvalget et oplæg til program for en intensiv iværksætteruge i Lejre Kommune. Det foreslås at iværksætterugen gennemføres i uge 47, som er international iværksætteruge. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender oplægget til gennemførelse af en intensiv iværksætteruge i uge at Udvalget for Erhverv & Turisme bevilger kr. fra udvalgets pulje til gennemførelse af iværksætterugen Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Lejre Kommune gennemførte i foråret et iværksætterkursus over 6 kursusgange, som forløb over 6 uger. Evalueringen af kurset var overvejende positiv, men fleksibiliteten i forhold til at deltage nogle af kursusgangene var ikke optimal, og tidsrummet for afholdelse mellem kl tilgodeså ikke alle, der overvejer at etablere virksomhed, og som er i fast job. På denne baggrund foreslås det, at gennemføre et komplet iværksætterkursus over én uge, hvor kursusgangene suppleres af relevante foredrag om iværksætteri og virksomhedsudvikling. Ved at gennemføre kurset over en uge, kan der skabes en mere slagkraftig markedsføring og synlighed af kurset og de øvrige aktiviteter. På denne måde har igangværende og potentielle iværksættere mulighed for selv vælge de elementer af kurset og de foredrag, som de mangler viden indenfor. Administrationen foreslår, at iværksætterugen gennemføres i uge 47, og består af følgende dele: - Et komplet iværksætterkursus fra mandag til fredag, hvor de centrale aspekter ved at drive virksomhed bliver gennemgået - Oplæg fra erfarne erhvervsledere, som relaterer sig til aftenens tema i iværksætterkurset - Et generelt oplæg om de nye vækstmarkeder - Mulighed for at møde erhversmentorer fra Ledersparring samt rådgivere fra foreningen sparringspartnerne I vedhæftede bilag fremgår forslaget til program for iværksætterugen.

9 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 7 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en samlet iværksætteruge vil bidrage til at synliggøre de muligheder, som Lejre Kommune tilbyder lokale iværksættere. Endvidere vil de lokale iværksættere få mulighed for at følge de temaer, som er relevante og gå i dialog med erfarne erhvervsledere, erhvervsmentorer og lære andre lokale iværksættere at kende. Iværksætterugen vil bidrage til, at Lejre Kommune fremstår som en attraktiv iværksætterkommune. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: kr. som finansieres fra udvalgets pulje Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Uge 47.docx

10 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 8 5. ET - Undersøgelse af behov for lokalt iværksætter- og væksthus Sagsnr.: 15/12202 Resumé: Som en del af den erhvervspolitiske handleplan for 2015 er det besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af behovet for et lokalt iværksætter- og væksthus. På denne baggrund orienteres udvalget om den undersøgelse, som er gennemført, samt den efterfølgende dialog med lokale iværksættere og mindre virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender de opstillede principper for Lejre Kommunes arbejde med iværksætter- og væksthuset: a. At Iværksætter- og væksthuset først og fremmest målrettes og tilgodeser lokale virksomheder b. At iværksætter og væksthuset drives af ekstern aktør c. At Lejre Kommune fremadrettet kan støtte enkelte aktiviteter til fremme af et lokalt iværksætter- og vækstmiljø i iværksætter- og væksthuset d. At Lejre Kommune kan markedsføre tilbud i erhvervsservicefunktionen i det lokale iværksætter- og væksthus e. At der sikres samspil og synergi med Hvalsø projektet Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning. Indstillingens pkt. 2 tiltrådt. Sagsfremstilling: Baggrund Iværksætteri er en erhvervsmæssig styrkeposition i Lejre Kommune. Det fremgår både af analyser fra Væksthus Sjælland, samt de analyser, der er udført i forbindelse med Branding- og Udviklingsstrategien for Lejre Kommune. Sammenfattende er Lejre Kommune karakteriseret ved en høj jobskabelse og stor overlevelsesevne i iværksættervirksomheder. Der har fra erhvervslivets side længe været interesse for etablering af et iværksætter- og væksthus i Lejre Kommune. Til inspirationsmødet med erhvervslivet, som blev afholdt på Sonnerupgaard den 2. oktober 2013, var ideen om et iværksætterhus gennemgående for flere af drøftelserne. Ønsket er siden blevet bekræftet i de dialoger, som har været gennemført med lokale virksomheder, iværksættere samt med de lokale erhvervsforeninger. Den erhvervspolitiske handleplan for 2014 har derfor omfattet at undersøge behovet for et lokalt iværksætterhus. Undersøgelse For at kvalificere det reelle behov hos de lokale iværksættere blev der i forsommeren 2014 gennemført telefoninterviews med 20 lokale iværksættere og mindre virksomheder

11 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 9 om deres behov og interesse i et lokalt iværksætterhus. Det blev i denne sammenhæng fremhævet at det lokale iværksætterhus muligvis ville blive placeret i Hvalsø. Resultatet af undersøgelsen er, at 14 ud af de adspurgte virksomheder er interesseret i at blive lejer i et fælles iværksætter- og væksthus. 10 ud af de 14 virksomheder er interesseret i et lejemål indenfor et år. Det er især muligheden for et fleksibelt lejemål, samt det sociale aspekt og videndeling, som mange iværksættere finder attraktivt ved at være tilknyttet et iværksætter- og væksthus Proces Administrationen er på denne baggrund i dialog med en mulig operatør, som selv er borger i kommunen. Den næste fase vil derfor omfatte udvikling af et fælles koncept mellem potentielle brugere og den eksterne operatør, således at iværksætter- og væksthuset kan komme i drift ultimo Der er i sagens bilag opsummering af undersøgelsen om det lokale behov for iværksætter- og væksthuset. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at et fælles iværksætter- og væksthus kan understøtte det potentiale, som Lejre Kommune allerede har indenfor iværksættere. Et fælles omdrejningspunkt for iværksættere og mindre virksomheder vil derfor kunne styrke et fælles iværksættermiljø og skabe flere lokale arbejdspladser. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Væksthus i Lejre Kommune.pptx

12 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Status på lokal virksomhedsdatabase Sagsnr.: 14/10987 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede på udvalgets møde den 1. december 2014, at der skulle udvikles en online database, som lokale bygge- og anlægsvirksomheder kan registrere sig på og synliggøre virksomhedens profil og kompetencer. Udvalget præsenteres på denne baggrund for den database-løsning, som er blevet udviklet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede den. 1. december 2014 at få udviklet en online database, som lokale bygge- og anlægsvirksomheder kan registrere sig på for at synliggøre arbejdsområder og kompetencer. Formålet med databasen er både at de lokale virksomheder kan blive synlige overfor hinanden i forhold til at finde underleverandører og samarbejdspartnere, men også at Lejre Kommune og kommunens borgere lettere kan finde lokale leverandører. Når virksomhederne registrerer sig i on-line databasen med kontaktoplysninger vil det være lettere for Lejre Kommune at orientere om kommende udbud og indkøb samt dele information om udbud og indkøb i andre kommuner på Sjælland. Funktionskravene til den nye database var følgende: Databasen skal let kan integreres på Lejre kommunes hjemmeside Databasen skal være en selvbetjeningsløsning Der skal være tilknyttet mulighed for, at virksomhederne kan arbejde med prækvalificering Virksomhederne skal kunne oprette referencer og se referencer hos potentielle samarbejdspartnere Der skal kunne sendes nyhedsbreve fra Lejre Kommune direkte til virksomhederne Borgere i Lejre Kommune skal kunne anvende databasen til at finde relevante leverandører På denne baggrund er der blevet udviklet en lokal virksomhedsdatabase, som er en selvstændig hjemmeside, der kan tillgås via Det er på siden muligt at søge lokale håndværksvirksomheder efter branche, specialer eller virksomhedens navn. Databasen vil på sigt kunne udvides til at omfatte andre typer af virksomheder i Lejre Kommune. Administrationens vurdering:

13 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 11 Det er administrationens vurdering, at den lokale virksomhedsdatabase vil bidrage til at synliggøre lokale bygge- og anlægsvirksomheder overfor kommunen og borgere. Det er samtidig en fordel for de lokale virksomheder, at de kan anvende databasen til at søge efter potentielle samarbejdspartnere. Databasen vil med fordel kunne udvides til andre brancher efter at den er blevet testet på bygge- og anlægsvirksomheder. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Udgiften til databasen er blevet afholdt af Udvalget for Erhverv & Tursime. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

14 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Finansiering af drift af Bookingportal på Visit Lejre Sagsnr.: 15/6124 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme godkendte på mødet i januar processen for udvikling af bookbare oplevelsesprodukter. For at synliggøre produkterne og gøre det muligt at booke dem direkte fra visitlejre.dk, er der indkøbt et oplevelsesbookingsystem. Der ansøges nu om midler til finansiering af oplevelsesbookingen på 2100 pr. måned til drift og support. For 2015 udgør denne licens i alt kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til drift af bookingportalen for at pengene bevilges fra udvalgets pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Udsat til næste møde. Sagsfremstilling: Systemet Oplev Danmark (tidligere Denmark Direct) er valgt ud fra det kriterium, at det er dette system, Visit Denmark har valgt som det nationale system, der samler bookbare oplevelsespakker fra hele Danmark. Pakker, der er lagt ind i Visit Lejres system vil derfor nemt kunne markedsføres og bookes via det nationale system også. Systemet er såvel en markedsføringskanal som en salgskanal for turismeaktørerne. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at oplevelsesbookingen er et vigtigt markedsførings- og salgsværktøj for aktørerne i Lejre kommune. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Månedlig finansiering af kommunelicens udgør 2100 pr. måned til drift og support. For 2015 ansøges der om kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

15 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Inspirationstur til Bornholm september 2015 Sagsnr.: 15/2289 Resumé: Udvalget for Erhverv og Turisme har besluttet at tage på studietur til Bornholm. I sagen præsenteres det fulde program for turen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv og Turisme har besluttet at tage på studietur til Bornholm i perioden september Formålet med turen er at få kendskab til fødevareproduktionen på Bornholm og de politiske strategier, der ligger bag Bornholms satsning på fødevarer. Overordnet skal studieturen give inspiration til Lejre Kommunes fødevaresatsning. En væsentlig indsats i Vores Sted. Studieturen er endelig relevant i forhold til Madfællesskabet det nye partnerskab mellem København og Bornholm Regionskommune. Madfællesskabet er kort beskrevet under orientering i denne sag. Program Vi ankommer til Bornholm søndag den 13. september og bliver indkvarteret på Green Solution House hvor vi også spiser middag søndag aften. Studieturen er planlagt således, at den giver et bredt indtryk af markante virksomheder på Bornholm, hvordan der konkret arbejdes med fødevareproduktion i såvel det private som det offentlige. Udvalget vil opleve nogle af Bornholms spydspidsprojekter Green Solution House og Gaarden. Og endelig vil udvalget få lejlighed til at drøfte indsatsen med borgmester Winni Grosbøll og fmd. for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Lotte Helms. Programmet er vedhæftet med links til de steder udvalget skal besøge. Deltagere Alle medlemmer af Udvalget for Erhverv og Turisme har tilkendegivet, at de kan deltage. Idet fødevareproduktion er en styrkeposition i Lejre Kommune og en central del af Vores Sted vil administrationen og være repræsenteret ved Peter Due Østerbye, Thure Dan Petersen, Thomas Hørdam, Bjørn Henrichsen og Tina Unger. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgifterne til inspirationsturen finansieres fra fagudvalgets rejsepulje samt udvalgets administrative pulje.

16 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 14 Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv og Turisme Bilag: 1. Program Bornholm pdf

17 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Opfølgning på årsplan 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en opsamling på de mål og indsatser, der i februar blev beskrevet i udvalgets årsplan for 2015 de erhvervs- og turismepolitiske handleplaner. Formålet med planerne er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for , samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i Planerne på erhvervs- og turismeområdet er udarbejdet på baggrund af dialog i 4. kvartal 2014 med erhvervsliv, erhvervs- og turistforeninger og brancheorganisationer. Der gives endvidere status på LAG-programmet og Branding- og Udviklingsstrategien. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at status på erhvervspolitisk handleplan tages til efterretning 2. at status på turismepolitisk handleplan tages til efterretning 3. at status på LAG-programmet tages til efterretning 4. at status på Branding- og Udviklingsstrategien tages til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I februar vedtog udvalget en række mål og indsatser, som administrationen skulle arbejde med i I vedlagte bilag fremgår de erhvervs- og turismepolitiske handleplaner fra februar 2015, suppleret med status for hver indsats. Der gives endvidere status på LAG-programmet og Branding- og Udviklingsstrategien. Det fremhæves særskilt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Samlet set er det administrationens vurdering, at der er den fornødne og målsatte fremdrift på erhvervs- og turismeområdet. Dette gælder også LAG-programmet samt Branding- og Udviklingsstrategien. Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Sagen medfører ikke et finansieringsbehov Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

18 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 16 Bilag: 1. UET årsplan 2015 m. statusbeskrivelser - september.pdf

19 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Administrativ pulje Sagsnr.: 15/1005 Resumé: Der orienteres i sagen om forbrug af Udvalget for Erhverv & Turismes budget samt forbrug på den administrative pulje. Der lægges i sagen op til, at der frigives kr. af udvalgets budget til den administrative pulje, således at løbende udgifter for anden halvdel af 2015 kan dækkes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme frigiver kr. til den administrative pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning. Indstillingens pkt. 2 tiltrådt. Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme har løbende været orienteret om forbruget af udvalgets midler på erhvervs- og turismeområdet. Udvalgets disponible beløb udgør kr. ultimo august Udvalget bevilgede i starten af kr. til en administrativ pulje, som administrationen har kunnet benytte til mindre udgifter. Udgifterne har bl.a. dækket medlemsskaber, licenser, rejseudgifter, samt mødeaktiviteter og forplejning. Der er ved hvert udvalgsmøde redegjort for fordelingen af udgifter på forskellige poster. Idet den administrative pulje er tæt på at være opbrugt, lægges der op til frigivelse af midler på kr. som kan dække udgifter i andet halvår Se bilag for komplet oversigt over udvalgets forbrug. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at råderummet i den administrative pulje skal være tilstede, således at løbende udgifter kan dækkes til f.eks. mødeaktiviteter, rejseudgifter, licenser. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: kr. som finansieres af udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Forbrugsoversigt UET september 2015

20 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Visit Lejre, Ny regionsfilm for Visit Denmark Sagsnr.: 15/11789 Resumé: Visit Denmark skal have produceret 10 nye regionsfilm til Visitdenmark.com. Filmene præsenterer regionerne i Danmark for turister. Der skal bl.a. produceres en film om Vestsjælland med input fra Lejre, Roskilde, Holbæk, Odsherred, Slagelse & Kalundborg. Der søges om kr. til Lejres bidrag til filmen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. til produktion af Lejres bidrag til regionsfilmen om Vestsjælland 2. at pengene bevilges af Udvalgets pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Filmen om Vestsjælland vil have en varighed af ca. 2,5 3 minutter. Filmen vil være synlig på på flere sprogformater og markeder i minimum 1 år. Visitdenmark bruger desuden indhold og filmklip i regionsfilmene til andre kampagner på de internationale markeder. F.eks. kører Visitdenmark en kampagne på en række temaer på Expedia. I kampagnerne bruges indholdet af regionsfilmen. Se præsentation af filmen i bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at regionsfilmen, der bliver vist på Visitdenmark, er en vigtig del af markedsføringen for Visit Lejre. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Optagelser i Lejre til regionsfilmen beløber sig til kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Ny regionsfilm til Visitdenmark.com - RegionsfilmPPturistorg.pdf

21 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side JA - Beskætigelsesplan udkast Sagsnr.: 15/530 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøftede på sit møde den 4. maj 2015 samt møde 1. juni 2015 de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i Udvalget for Job & Arbejdsmarked tiltrådte indstillingerne om at sende Beskæftigelsesplan udkast i høring. Dette med den præcisering, at den afledte økonomi af Flere jobrotationsprojekter i lokale virksomheder (punkt 7 i bilag 3) skal afholdes indenfor udvalgets eksisterende budgetramme. Udvalget for Erhverv & Turisme skal i denne sag drøfte og udarbejde høringssvar til Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter udkast til Beskæftigelsesplan 2016 og udarbejder høringssvar. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Den 26. marts 2015 blev der mellem Udvalget for Job & Arbejdsmarked, det gamle lokale Beskæftigelsesråd, UU og medarbejdere fra administrationen afholdt en mini-konference om Beskæftigelsesplan Temaerne for denne konference var centreret omkring: Indsatserne mod ungeledigheden Indsatserne for at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse Indsatserne for at nedbringe langtidsledigheden Integrationsindsatsen Indsatserne til styrkelse af virksomhedsservice. Ovennævnte mini-konference dannede grundlag/afsæt for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder der er omkring de forskellige målgrupper som Jobcenter Lejre skal håndtere i Udvalget for Job & Arbejdsmarked sender nu 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2016 i høring I Beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet følgende mål: a) Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres b) Flere unge skal have en uddannelse c) Antallet af ledige på a-dagpenge skal reduceres d) Færre på offentlig forsørgelse e) Langtidsledigheden skal nedbringes f) Jobcenter Lejre skal være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner g) Lange sygefravær skal reduceres

22 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 20 h) Tæt samarbejde med virksomheder/kampagnebesøg i) Konkrete aftaler med virksomhederne/jobrotation. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de i dette udkast opstillede strategier og indsatsområder dækker de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Lejre Kommune står overfor i Handicappolitik: Jobcenter Lejres indsatser udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for handicappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering: Lejre Kommunes budget for beskæftigelsesindsatsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i oktober Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. JA-Bilag Baggrunndsnotat for Besæftigelsesplan JA-Bilag mål og resultatkrav JA-Bilag ministermål version Beskæftigelsesplan 2016

23 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/12451 Resumé: Forventet Regnskab (FR2) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Det opgjorte udfordringsniveau i FR2 er i hovedtræk på samme niveau som i FR1. Der er således ikke i den mellemliggende periode sket en stigning i udfordringsniveauet, og samlet set er det fortsat forventningen, at udfordringerne kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab, hvor det i forbindelse med FR1 blev besluttet at inddrage 13 mio. kr. Overholdelse af den samlede økonomiske ramme i 2015 kræver dog fortsat aktiv styring og fokus på generelt at nedbringe omkostningsniveauet Ikke kun på de udfordrede udgiftsområder. Koncerndirektionen anbefaler derfor også, at de resterende 4,8 mio. kr. af det økonomiske beredskab fortsat indgår i beredskabet, således at der er en vis robusthed i forhold til at imødekomme evt. udgiftspres i resten af Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling fagudvalgene 2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår af bilag 4 og 4A, godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Line Jacobsen (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over den forventede udvikling i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem

24 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 22 udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. Gennemgangen af FR2 har omfattet alle kommunens driftsindtægter og -udgifter, anlægsudgifter samt renter og lån. På indtægtssiden indgår midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som følge af de afsluttede økonomiforhandlinger. På driftsudgiftssiden er der primært fokuseret på bevillinger uden overførselsadgang. Forventningerne til bevillinger med overførselsadgang er særskilt beskrevet. Vurderingerne i FR2 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til den resterende del af året. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2015 Korr. Budget 2015 Forventet afvigelse 2015 Forventet resultat 2015 (FR2) 2015 (FR1) Indtægter Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed økonomisk beredskab Anlægsudgifter Provenu KMD-Ejendomme Optagne lån Renter Afdrag på lån Balanceforskydninger Udgifter i alt Påvirkning af kassebeholdning Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR2. Forventninger til Indtægter (øgede indtægter på 0,9 mio.kr) FR2 ligger overordnet på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste ændringer mellem FR1 og FR2 er midtvejsreguleringen som bidrager positivt på indtægtssiden med 5,8 mio. kr. Derudover er indtægterne reduceret med 4,9 mio. kr., som skyldes at ældremilliarden i FR1 blev medtaget under indtægter og at de tilhørende udgifter i samme størrelsesniveau ikke blev medtaget under driftsbevillingen.

25 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 23 Forventninger til Driftsudgifter (øgede udgifter på 12,0 mio.kr) FR2 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR1 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der er varslet udfordringer. De blev allerede fremhævet i FR1 med undtagelse af udfordringen på ØU, som er ny i forhold til FR1. Som i FR1 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i På de øvrige områder forventes det stadigvæk, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 12 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 3 på næste side:

26 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 24 Tabel 3: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) 2015 (FR2) 2015 (FR1) Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,8 - Udvalget for Kultur & Fritid - - Udvalget for Børn & Ungdom -8,3-6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i - -6,2 sammenhæng med voksenområdet) 4,3 Dagtilbudsområdet -2,1-2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2-0,2 Vintervedligeholdelse -0,2-0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked - - Arbejdsmarkedsområdet Førtidspension Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 17,1 16,7 Sundhedsområdet 4,7 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Udfordring Udfordring Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) 12,4 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme - - Forventet resultat i alt 9,4 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 2,6 2,4 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,0 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. I forbindelse med FR1 blev det politisk besluttet at inddrage 13 mio. kr. af det etablerede beredskab til at imødekomme det finansielle udfordringsniveau. Med de seneste vurdering i FR 2 er det fortsat forventningen, at det finansielle udfordringsniveau kan håndteres inden for det økonomiske beredskab. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra Det

27 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 25 vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Forventninger til anlægsudgifter Det oprindelige anlægsbudget for 2015 var 58 mio. kr. Herudover blev der fra 2014 til 2015 overført anlægsprojekter på ca. 90 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2015 udgør knap 150 mio. kr. Det forventes, at der i 2015 vil blive gennemført anlægsprojekter for ca. 94 mio. kr., og efterslæbet på gennemførelsen af anlægsprojekter vil dermed blive reduceret. Overførslen til 2016 vedr. anlæg estimeres at blive i størrelsesordenen 57 mio. kr. En væsentlig del af overførslen, ca. 15 mio. kr., vedrører rådhusrenoveringsprojektet (Hvalsø-delen), der vil blive endelig afsluttet i Derudover overføres der ca. 11 mio. kr. vedr. pulje til bæredygtige børnetilbud, da disse anlægsprojekter har afventet den gennemførte visionsproces på børneområdet. I bilag 2 til denne sagsfremstilling ses oversigt med status på kommunens anlægsprojekter. Det skal desuden nævnes, at I forbindelse med kommunens overtagelse af Birkely/Bøgely skal Lejre kommune betale et ekstraordinært afdrag på 8,8 mio. kr. Sagen forventes at blive afsluttet i løbet af efteråret 2015, og der vil blive forelagt særskilt sag herom til Økonomiudvalget. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme I 2015 er der gennemført et salg af en række ejendomme, som ikke blev solgt i forbindelse med salget af KMD i Dette salg medfører, at de kommuner, som i sin tid var med til at etablere KMD, får udbetalt deres forholdsmæssige andel af salgsprovenuet fordelt i perioden For Lejre Kommune betyder det, at vi i 2015 får udbetalt knap 0,1 mio. kr., som hidtil ikke har været budgetlagt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: De specialiserede socialområder har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. I FR2 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet at være et merforbrug på 6,2 mio. kr. I lighed med FR1 er der i FR2 medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen har en positiv effekt på de faktiske udgifter, men bør revurderes i takt med vores kendskab til de drivende økonomiske faktorer øges.

28 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 26 Låneoptagelse, renter og afdrag Optagelse af lån Som det fremgår af tabel 1 hovedoversigt er den forventede låneoptagelse reduceret med 32,6 mio. kr. i forhold til forventningen ved FR1. Afvigelsen skyldes at 22,6 mio. kr først forventes at blive hjemtaget i De 22,6 mio.kr vedr. følgende projekter: Energiforbedringer for ca. 16 mio.kr Ejendomsskatter for ca. 4,0 mio.kr Ombygning af flygtningeboliger for ca. 2,1 mio.kr Øvrige projekter for ca. 0,5 mio.kr Derudover var der i FR1 forudsat en for høj låneoptagelse til energirenovering på 10,0 mio.kr. Renter og afdrag I forbindelse med FR2 gennemgangen er forventningerne til de samlede udgifter til renter og afdrag nedjusteret med netto 1,2 mio. kr. Udtalelser: Der er ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Som der er redegjort for i sagsfremstillingen, er kommunens udgiftsniveau fortsat udfordret. Der er således behov for fortsat fokus på kommunens økonomistyring. Det er dog fortsat forventningen, at udfordringsniveauet kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab. På baggrund af vurderingerne i FR2 anbefaler Koncerndirektionen, at den resterende del af det økonomiske beredskab på 4,8 mio. kr. fortsat tilbageholdes som beredskab. Dette for at sikre, at vi har en robusthed til at imødekomme evt. yderligere udgiftspres i resten af Denne seneste budgetopfølgning har været udfordret af, at der opleves en stigende divergens i sammenhængen mellem bevillinger med og bevillinger uden overførselsadgang. Efter Koncerndirektionens opfattelse er der ikke i tilstrækkelig grad forbundne kar mellem kommunens bevillinger til at understøtte en sammenhængende koncernstyringstænkning. En potentiel og absolut sandsynlig risiko ved en manglende sammenhæng i koncernstyringstænkningen er, at vi oplever en udgifts-opdrift i begge typer af bevillinger. En oplevelse, som der kan være en svag tendens til i FR2. Der er behov for at kunne anlægge en bredere betragtning på bevillingsoverholdelse, således at forventet merforbrug på én bevilling (med eller uden overførselsadgang) kan håndteres på tværs af kommunens øvrige bevillinger (med eller uden overførselsadgang). Administrationen vil, med afsæt i ovenstående, henover efteråret analysere problemstillingerne nærmere med henblik på at fremsætte et beslutningsforslag omkring den fremtidige bevillingsstruktur, som kan træde i kraft fra og med budget Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering:

29 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 27 Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 18 mio. kr. i løbet af Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at falde til omkring 6,8 mio. kr., som det fremgår af Tabel 5 nedenfor: Tabel 5: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning primo Forventet udvikling i 2015 Beholdning ultimo Kassebeholdning heraf allerede disponeret Disponibel kassebeholdning Forskellen mellem primo- og ultimo beholdningen er det samlede forventede likviditetsunderskud på omkring 18 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2014 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Den disponible kassebeholdning vil med det forventede underskud samt den marginale ændring i nettooverførsler blive reduceret med ca. 4,7 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 6. Dette skyldes, at det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, det økonomiske beredskab som også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 6: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen Uden for servicerammen I alt Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Den administrative ramme i Center for Børn, Ungdom & Familie tilføres 2,5 mio. kr. Midlerne tages fra det specialiserede børnesocialområde, der har et mindre forbrug. - Løn & driftsbudget på 4,0 mio. kr vedr. rådgivere på voksenområdet tilføres konto 6, Center for Job & Social. Midlerne tages fra budgetramme Center for Social og Familie.

30 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 28 - Der omplaceres 11,0 mio. kr fra bevilling (Kontante ydelser) til bevilling (Øvrige sociale ydelser). Der er tale om tilpasning af bevillingsstrukturen. - Der omplaceres 1,2 mio. kr fra bevilling (kontante ydelser) til bevilling Der er tale om tilpasninger af bevillingsstrukturen og vedr. grundtilskud, boligplacering og kontanthjælp for udlændinge omfattet af integrationsloven. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau 2. Bilag 2 - Anlægsoversigt 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR2).pdf 4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR2).pdf 5. Bilag 4A. Udmøntning af besparelseskrav vedr. befordringsudgifter (efter KB, juni) 6. Bilag 5 - Effektiviseringer og besparelser 2015.pdf

31 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

32 Bilag: 2.1. Hans Jørgen Lych Larsen - Rapport om mødet om sommerhusudlejning 22. maj 2105 Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 77103/15

33 From:Hans Jørgen Lych Larsen To:Grethe Saabye (KB-medlem - C) Subject:Rapport om mødet om sommerhusudlejning 22. maj 2105 Til Udvalget for erhverv og turisme Lejre Kommune D. 22. maj 2015 løb det med en vis spænding imødesete arrangement om udlejning af sommerhuse i Lejre kommune af stablen. Mødet var en udløber af en opfordring fra udvalget for erhverv og turisme til Lejre Turistforening om at arrangere et sådant møde, eftersom man var af den formening, at der ikke var mange sommerhuse her i kommunen, der blev lejet ud. Hvis man kunne få flere til at leje deres sommerhus ud, ville det gavne turistøkonomien i kommunen. Vi havde kontaktet de tre store udlejningsbureauer: Novasol, Dancenter og Sol og Strand. De ville meget gerne komme og præsentere deres udlejningskoncept for interesserede sommerhusejere. Det var helt tydeligt, at de savnede udlejningshuse i vores område. Da Lejre Turistforening ikke har den store formue, var det næste problem at skaffe midler til udsendelse af ca breve til alle sommerhusejere i kommunen og at få dækket de andre udgifter i forbindelse med sådan et arrangement: kaffe - kage, leje af forsamlingshus, annoncering, trykning af breve m.m.. Det lykkedes at få de tre involverede bureauer til at betale hovedparten af udgifterne (så interesserede var de i, at mødet blev til noget!). Endvidere har Lejre Kommune betalt for fremskaffelse af adresser og labels og for trykning af 2000 breve. Lejre Turistforening sørgede så for pakningen af 2000 breve - det tog 5 personer ca. 5 timer, indkøb af konvolutter mm! Mødet blev afholdt i Karleby Forsamlingshus d. 21. maj. Ca. 22 sommerhuse var repræsenteret; enkelte andre havde meldt afbud men var interesseret i at modtage materiale fra udlejningsbureauerne. Såvidt jeg er orienteret tegnede en lille håndfuld ejere kontrakt med udlejningsbureauer. Udlejningsbureauerne var meget tilfredse med resultatet. De havde åbenbart svært ved selv at få fat i nye kunder i nye områder. Gennem vores annoncering af mødet og udsendelse af pressemeddelelser om mødet, har vi forhåbentligt også vakt interessen for at udleje hos andre end hos de, der var mødt frem i Karleby Forsamlingshus. Så det blev en succes, selvom jeg som en af de 5, der pakkede 2000 breve og satte labels på, var lidt skuffet over resultatet i forhold til det store arbejde, der er gået forud for mødets afholdelse. Det vigtigste var, at udlejningsbureauerne var tilfredse. Måske har denne aktion desuden også sat noget i gang på længere sigt, kan vi håbe på. En delvis forklaring på at ikke flere var mødt op var, at vi kunne konstatere, da vi pakkede brevene, at mange af modtagerne havde sommerhuset som deres folkeregisteradresse og altså boede fast på den adresse og derfor ikke kunne forventes at ville leje ud om sommeren. Dog var der er en tilstede ved mødet, der hørte til i den kategori af sommerhusejere, og som alligevel var interesseret i at leje sit hus ud om sommeren for så selv at holde ferie andetsteds. Tak til udvalget for at have givet os ideen til mødet og tak for støtten til arrangementet. Hans Jørgen L. Larsen Formand Lejre Turistforening.

34 PS Hele arrangementet blev finansieret af Lejre Kommune ca kr, Novasol ca kr, DanCenter ca kr og Sol og Strand ca kr, Turistforeningen: arbejdskraft (!) og ca kr.

35 Bilag: 4.1. Uge 47.docx Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79285/15

36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kursus i nye forretningsmodeller Business Model Canvas Officiel åbning af iværksætterugen Ledersparring Har du brug for sparring i din virksomhed? Her har du muligheden for at møde en mentor! Mød en sparringspartner Vil du gerne finde en specialist, som kan hjælpe dig videre. Sparringspartnerne tilbyder 20 timers gratis rådgivning. Mød en sparringspartner Oplæg om de nye vækstmarkeder Debat og afrunding af iværksætterugen Iværksætterkursus Iværksætterkursus Iværksætterkursus Iværksætterkursus Forretningsidéen Og hvordan den omsættes i praksis Branding og Markedsføring Salg Hvordan sælges produktet Organisation og HR Hvordan skaber jeg struktur i min virksomhed og hvad er personalepolitik 19:30 20:30 Hvordan opstod min forretningsidé? Ved virksomhedsejer 19:30 20:30 Hvordan kan sociale medier anvendes til markedsføring? Ved lokal iværksætter Iværksætterkursus SKAT og organiseringsform Iværksætterkursus Regnskab og bogføring

37 Bilag: 5.1. Væksthus i Lejre Kommune.pptx Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79101/15

38 Væksthus i Lejre Kommune Lejre kommune ønsker at tilbyde mindre virksomheder muligheder for et kontor-/væksthus. Målet er bl.a. At sikre optimale betingelser for virksomheder I vækst og mindre virksomheder, der ikke har muligheden for selv at indrette/leje et kontor. Afgang til fælles faciliteter som Køkken Fuldt udstyret mødelokale Fibernet og WiFi Central beliggenhed (hvalsø) Kontakt med andre virksomheder Evt. møbleret kontor Osv. Beliggenhed : Hvalsø

39 Væksthus i Lejre Kommune De typiske lejere kan være Iværksættervirksomheder Ingeniører (fek.s. miljø) IT Reklamebureau Revisor Kreative erhverv Telefoninterview gennemført maj/juni 2015

40 Væksthus i Lejre Kommune 14 virksomheder interesserede i væksthuset 10 ønsker at leje kontor inden for 1 år flere her og nu 3 ønsker kontorer på sigt 1 ønsker adgang til mødelokale Køkkenmulighed er et must Lagermulighed: 6 virksomheder ønsker lager på 5-40 m2 Fælles printer er en god ide for 4-5 af virksomhederne 2 virksomheder stille krav til kreativt miljø/beliggenhed i natur evt. væksthus specifikt til kreative erhverv

41 Væksthus i Lejre Kommune I øvrigt Alle virksomheder nævner uopfordret at det sociale aspekt og vidensdelingen er det vigtigste ved væksthuset. Herudover vurderes fleksibiliteten som meget vigtig Der var stor enighed om at der på sigt vil være store fordele ved at indgå fælles aftaler Fra opstart er der dog behov for post- og pakkeservice samt varemodtagelse

42 Bilag: 8.1. Program Bornholm pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 07. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 81212/15

43 Program Bornholm 13. september 15. september 2015

44 Søndag d. 13. september 2015 mødes vi: Tirsdag d. 15. september Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, Allerslev 4320 Lejre 14:15 Afgang fra Rådhuset Ankomst til Rønne Mandag d. 14. september Rundvisning Green Solution House Transport Virksomhedsbesøg Borngros nethandel og lokale fødevarer Transport Frokost på Stammershalle Badehotel Transport Virksomhedsbesøg Brændgaard/vasa- og økogrise produktion ved Karsten Westh vasagrise, konventionelle grise og bryggergrise (bioøkonomi, lokale hestebønner som proteinfoder) Transport Virksomhedsbesøg Devika - Bornholms Regionskommunes storkøkken, der arbejder med at få økologiske og lokale fødevarer ind i produktion gennem ny udbudsaftale på fødevareområdet Tansport Middag Morgenmad på Green Solution House Transport Møde med Borgmester Winni Grosbøll Transport Virksomhedsbesøg Bornholms Mosteri Transport Frokost på Vibegaards kantine Transport Virksomhedsbesøg på Melstedgård/Gaarden - Bornholms Madkulturhus 16:00-16:30 Transport Middag Transport Ankomst til Allerslev Rådhus

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 11. september 2013...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering nov. 2013...2 3. TM - Offentlig

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni...2 3. ET - Evaluering af iværksætterkursus...4 4. ET

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering...2 3. TM - Rammer for kommuneplantillæg om klimatilpasning...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere