Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business)"

Transkript

1 Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business) Akkrediteringsrådet har akkrediteret bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (innovation and business) positivt, jf. akkrediteringslovens Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar Dato for rådsmøde: 9. april 2014 Sprog: Uddannelsen udbydes på engelsk. Akkrediteringsperioden gælder til: 31. maj 2020 Censorkorps: Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for ingeniøruddannelser, maskinretningen. Akkrediteringsrådet 28. maj 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref. nr. 13/ Udbudssted: Sønderborg Uddannelsen udbydes: Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. Styrelsen for Videregående Uddannelser har 27. maj 2014 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, adgangskrav, normeret studietid og maksimumramme: Dansk titel: Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (innovation and business) Normeret studietid: 180 ECTS Engelsk titel: Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Innovation and Business) Takst: Heltidstakst 3 Aktivitetsgruppekoden er Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det teknisk-videnskabelige hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i bacheloradgangsbekendtgørelsens bilag 1 3. Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene engelsk på B-niveau og matematik på A-niveau. Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Fysik på B-niveau. Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimumramme af universitetet eller af ministeriet. Danmarks Statistik: UDD 7914 AUDD 7914 KOT: Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Danmarks Akkrediteringsinstitution Rådet har på baggrund af styrelsens afgørelse godkendt jeres uddannelse, jf. universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Videregående Uddannelser 3 Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen). 4 Lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 (universitetsloven). Side 2/2

3 Danmarks Akkrediteringsinstitution Syddansk Universitet Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelse vedrørende eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation and business) Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 9. april 2014 behandlet Syddansk Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af den eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation and business). Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. Danmarks Akkrediteringsinstitution sendte ved brev af 16. april 2014 rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, specifikke adgangskrav, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styrelsen for Videregående Uddannelser har truffet følgende afgørelse i sagen: Bacheloruddannelsen skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder maj 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Center for Jura Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Mark Neumann Tel Mail Ref.-nr. 14/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 13, stk. 3, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (innovation and business) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Innovation and Business) Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 12, stk. 1, fastlægges uddannelsens normering til 180 ECTS-point. Ad specifikke adgangskrav: Efter reglerne i bilag 1 til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) er adgangskravene til uddannelsen: Engelsk B Matematik A Fysik B Side 1/2

4 Ad tilskudsmæssig indplacering: Bacheloruddannelsen indplaceres til heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 7914 AUDD 7914 KOT: Ad eventuel maksimumsramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsens 11. Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen. Herudover kan styrelsen meddele følgende: Ad sprog: Styrelsen har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. Styrelsen bemærker hertil, at det fremgår af bacheloradgangsbekendtgørelsens 9, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Ad tilknytning til censorkorps: Styrelsen har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for ingeniøruddannelsen/maskinretningen. Med venlig hilsen Mark Neumann Fuldmægtig Side 2/2

5 Bachelor- og kandidatuddannelse i teknisk videnskab (innovation og business) Syddansk Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 8 Indstilling for kandidatuddannelsen... 9 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 20 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i innovation og business Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i innovation og business Indstilling til UDS for kandidatuddannelsen i innovation og business Oplysninger til UDS om kandidatuddannelsen i innovation og business

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Uddannelsesstyrelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i business og innovation består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lunds Universitet Åsa Lindholm Dahlstrand er, civilingeniør i maskinteknik fra Chalmers Tekniska Högskola 1986, ph.d. fra Chalmers Tekniska Högskola i 1994 og professor i virksomhedsøkonomi med speciale i entreprenørskab på Högskolan i Halmstad fra Siden 2011 har hun været professor i Innovation Studies ved Lunds Universitet. Åsa Lindholm Dahlstrands forskningsområde er virksomhedsøkonomi med særligt fokus på små og nye tekniske virksomheders rolle i den økonomiske udvikling. Hendes doktorafhandling behandlede emnet om et økonomisk system, hvor små og store tekniske virksomheder samarbejder via opkobling og opkøb. Aftagerrepræsentant Mogens Dahl Pallesen, Projekt- og markedschef, COWI Mogens Dahl Pallesen uddannet akademiingeniør(e) fra Danmarks Ingeniørakademi i Lyngby 1977 samt HD i ledelse og organisation fra Aarhus Universitet Mogens Dahl Pallesen har en omfattende erfaring som leder og funktionschef i ingeniørvirksomheder i Danmark, herunder mere end 10 år som udviklingschef i 2 produktionsvirksomheder og senest 16 år som Afdelingschef og Project- and Marketdirector i rådgivningsvirksomheden COWI. Stillingerne har indeholdt en lang række opgaver med rekruttering og ansættelse af ingeniører. Mogens Dahl Pallesen har desuden stor erfaring med arbejde i udlandet i form af kortere udstationeringer og forretningsrejser i en række lande i Europa samt i Mellemøsten, Kina, USA, Indien og Afrika. Erfaringen omfatter desuden 2 år som adjunkt på Danmarks Ingeniørakademi og en kortere periode som selvstændig innovationskonsulent for udviklingsselskabet NOVI i Aalborg. Derudover har Mogens Dahl Pallesen faglige kompetencer inden for projektledelse af store tværfaglige industri projekter, samt udviklingsprojekter inden for procesanlæg samt it- og automationsprojekter i industrivirksomheder. Studerende Jacob Hyldig, stud.polyt., Danmarks Tekniske Universitet Jesper Hyldig er studerende på DTU og læser på uddannelsen Master of Science in Engineering i Planlægning, Innovation og Ledelse med specialisering i "Management og analyse af virksomhedsdrift" fra DTU Management Engineering. Jesper Hyldig har været medlem af studienævnet "DTU Management Engineering" i 3 år, heraf de sidste 2 år som næstformand. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli

10 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 5. december 2013 er der modtager supplerende dokumentation vedr. CV er og publikationstal 6. februar 2014 er der modtaget supplerende dokumentation bl.a. vedr. indstilling til UDS Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 26. november 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 12. februar 2014 Høringssvar modtaget 5. marts 2014 Kriterium 1 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at universitetet ikke havde dokumenteret en løbende dialog med bachelordimittenderne. Vurderingen er ændret fordi universitetet har oplyst, at der gennemføres slutevaluering for alle dimittender, og fremover vil der blive gennemført dimittendundersøgelser for bachelordimittenderne, hvis overgangsfrekvensen til kandidatuddannelsen vedbliver at være under 75 %. Samtidig har universitetet en løbende mere uformel kontakt til de studerende gennem uddannelsens koordinator og dennes netværk. Vurderingen af kriterium 1 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at universitetet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at dialogen med dimittenderne fra kandidatuddannelsen blev anvendt til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har konkretiseret og uddybet, hvordan der i tilrettelæggelsen af uddannelsen er taget højde for dimittendernes tilbagemeldinger. Vurderingen af kriterium 1 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 4 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det ikke var sikkert, at alle studerende vil nå et kandidatniveau, da niveauet på første semester ikke var tilstrækkeligt højt, og det faglige indhold i et vist omfang overlappede med indhold på bacheloruddannelsen. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har dokumenteret, at der ikke er fagligt overlap mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Universitetet har også dokumenteret karaktergennemsnittet for specialer udarbejdet på uddannelsen i perioden Vurderingen af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 5 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at universitetets kvalitetssikringspolitik ikke blev udmøntet fuldt ud på uddannelserne. Vurderingen er ændret, fordi det er anerkendt, at den konkrete delpolitik for uddannelsens forskning og vidensbasering, der var inddraget i vurderingen, først er trådt i kraft pr. 1. januar Det vil sige 6 måneder efter, at universitetet sendte deres ansøgning. Vurderingen af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. 6

11 Indstilling På baggrund af de ændrede vurderinger af kriterium 1 og 5 er indstillingen ændret fra betinget positiv akkreditering til positiv akkreditering for bacheloruddannelsen i business og innovation På baggrund af de ændrede vurderinger af kriterium 1,4 og 5 er indstillingen ændret fra betinget positiv akkreditering til positiv akkreditering for kandidatuddannelsen i business og innovation Sagsbehandling afsluttet 20. marts 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april

12 Indstilling for bacheloruddannelsen Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i innovation og business på Syddansk Universitetet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da forskningspublikationerne i det samlede miljø bag uddannelsen indikerer, at der kun i et begrænset omfang finder forskning sted, som er på et tilstrækkeligt højt niveau - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), da uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Uddannelsen har en progression der sikrer, at uddannelsens dimittender når et bachelorniveau. Progressionen understøttes bl.a. af, at den er struktureret omkring fagsøjler, hvis elementer kan genfindes på alle uddannelsens semestre, dog lever uddannelsens kompetenceprofil ikke fuldt ud op til kvalifikationsrammen. Da der er tale om en relativt lille uddannelse, har de studerende har gode muligheder for tæt kontakt med deres undervisere både i undervisningen og i forbindelse med deres projektarbejde. Forskningspublikationerne i forskningsmiljøerne bag uddannelsen indikerer dog, at der er potentiale for at styrke forskningen i miljøerne samlet set. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 8

13 Indstilling for kandidatuddannelsen Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i innovation and business på Syddansk Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriteriet for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da forskningspublikationerne i det samlede miljø bag uddannelsen indikerer, at der kun i et begrænset omfang finder forskning sted, som er på et tilstrækkeligt højt niveau. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Uddannelsens har et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, der udvikler sig løbende gennem uddannelsen og særligt gennem de studerendes projekt arbejde. Udviklingen understøttes bl.a. af uddannelsens størrelse, der gør det muligt for underviserne i vid udstrækning at være opmærksomme på den enkelte studerendes niveau og sikre, at alle når et kandidatniveau. Forskningspublikationerne i forskningsmiljøerne bag uddannelsen indikerer dog, at der er potentiale for at styrke forskningen i miljøerne samlet set. Gennem evalueringer og løbende uformel kontakt mellem uddannelsens ledelse, VIP erne og de studerende er der på uddannelsen gode muligheder for at identificere og tage hånd om de evt. problemstillinger, der kan identificeres på den måde. Fremadrettet vil der blive gennemført løbende uddannelsesnære dimittendundersøgelser, hvor de studerende bl.a. vil blive spurgt til, hvilke kompetencer de oplever, de har tilegnet sig på studiet, og hvilke de evt. har oplevet at mangle efterfølgende. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 9

14 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted Uddannelsen udbydes i Sønderborg Sprog Undervisningen foregår på engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under det teknisk videnskabelige hovedområde Bacheloruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

15 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil The education is characterized by providing the graduates with the following competencies: A. Basic creativity and innovation management competencies, which allow generating, evaluating, selecting, and realizing product and business ideas. This encompasses creativity methods, moderator trainings and business case building. B. Basic competencies in mechanical engineering. The ability to develop functioning prototypes using 3D CAD design and choosing the relevant materials and corresponding processes. C. Basic competencies in electronics engineering. The ability to develop fully functional prototypes using analog circuits for signal conditioning. D. Basic competencies in embedded design. The ability to develop prototypes based on microcontrollers and peripheral components for interfacing, as well as developing simple embedded programs using a high level language and the corresponding development methods. E. The engineering competencies acquired, involve a solid understanding of the interplay between traditional engineering disciplines mechanics, electronics and software. F. Basic competences in business administration giving the ability to master and run innovative projects in a company. G. Skills in product development techniques, project management methods and other working methods as well as social competences complementing the education towards excellent product driven entrepreneurship. H. Bachelors in Innovation and Business are trained in group collaboration with persons having diverse backgrounds and skills. The idea is that individual bachelors become educated as expertsin-teams through the 3-year bachelor programme. I. The competency to continue studying on a relevant master level programme (i.e. the Innovation and Business programme at SDU). (Studieordning for bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (innovation og business), s. 3) 11

16 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Knowledge - Is able to understand the complexity and diversity of developing mechatronics products and production in a quickly changing environment and managing a project in innovation of technology, product or business. - By working with innovation in practice and collaborating with industry and financial partners, the students gain understanding in starting up businesses. - Understanding of the innovation process as a dynamic and participatory process with many stakeholders. Skills - Is able to master the innovation process and select and realize promising technology, product and business ideas. - Skills in the collaborative and participatory design process including open innovation. - Product and production development techniques, project management and related working methods. Competences - The student is able to analyse, plan and organize an innovation process or project on the basis of modern innovation methods. - Can understand, reflect upon, interpret and apply knowledge based on advanced international research, by applying and evaluating different scientific methods and using them in relation to applied scientific writing to e.g. industry. - Is able to understand and apply design thinking and design approaches, including mapping techniques, modelling, games and simulation methods. - Is able to apply advanced theoretical and practical knowledge in the development and production of mechatronics, enabling the student to participate in development activities in industry. - Entrepreneurship competences by being able to combine technical and business competences. - Is able to analyse, evaluate and search for business opportunities based on a combination of the market driven and the technology driven approach. (Studieordningen for kandidatuddannelsen i teknisk videnskab (innovation og business), s. 4) 12

17 Bacheloruddannelsens struktur På bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (innovation og business) er uddannelsen struktureret horisontalt omkring tematiserede semestre med kompetencemål og vertikalt omkring fagsøjler: (Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser, samlet ansøgning s. 186ff. og dokumentationsrapporten, s. 25) Semester Tema 1 Discover Innovation and Business 2 Technology in Use Struktur Discover Innovation and Business (30 ECTS-point)* Technology in Use (20 ECTS-point) Basic Mechatronics (10 ECTS-point) 3 Making Business Making Business (15 ECTS-point) 4 Starting Business Starting your own Business (15 ECTS-point) Sensors and Electronics (10 ECTS-point) Embedded Systems 2 (5 ECTS-point) User Centered Design (5 ECTS-point) Embedded Systems 1 (5 ECTSpoint) Elective (5 ECTSpoint) 5 Experts in teams Experts in Teams (15 ECTS-point) 6 Bachelor Project Bachelor Project (15 ECTS-point) Operation Management (5 ECTS-point) Supply Chain Managemenet Innovation Management (5-ECTS-point) Elective (5 ECTS-point) Elective (5 ECTSpoint) Elective (5 ECTSpoint) (5 ECTS-point) (Tabel udarbejdet af AI på baggrund af tabeller i 4 og 5 i Studieordning for bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (innovation og business), s. 8-9) * Modulet Discover Innovation and Business indeholder fagelementerne Business Administration Mechanical Design Materials and Processes Dynamic Systems Semester Project 1 13

18 Kandidatuddannelsens struktur Kandidatuddannelsen i teknisk Videnskab er ligesom bacheloruddannelsen struktureret omkring tematiserede semestre med tilhørende kompetencemål. Semester Tema 1 Innovation, Technology and Business 2 Innovation Practice Struktur Business Practice (10 ECTS-point) Participatory Innovation (10 ECTS- Point) Open Innovation Management (5 ECTS-point) Innovation of Technology and Business (10 ECTS-Point) Developing Engineering Applications for Mobile Platforms (5 ECTS-point) Introduction to Embedded Control Systems (10 ECTS-Point) Production Technology (5 ECTSpoint) Mechatronics Design and Build 1 (5 ECTSpoint) 3 Specialisation 4 Master Thesis Dynamics of Innovation (5 ECTSpoint) Master Thesis Elective (5 ECTS-point) Elective* (10 eller15 ECTSpoint) Elective (5 ECTSpoint) Mechatronics Design and Build 2 (5 ECTSpoint) (Tabel udarbejdet af AI på baggrund af tabel 5 og fagbeskrivelserne i Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk videnskab (innovation og business)) 14

19 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Gælder kun for bacheloruddannelsen I perioden er 33 studerende dimitteret fra bacheloruddannelsen i teknisk videnskab. Heraf er 58 % af dimittenderne fortsat på kandidatuddannelsen i teknisk videnskab, hvilket svarer til 19 studerende. 1 dimittend har læst videre på kandidatuddannelsen i mekatronik, som hører under samme institut og samme studienævn som kandidatuddannelsen i teknisk videnskab. 2 dimittender har fortsat deres studier på Aalborg Universitet, og 3 har læst videre på Aarhus Universitet. 1 dimittend har fortsat sine studier i udlandet. Samlet set er 26 af 33 dimittender fortsat i videre uddannelse. I 2013 fortsatte 11 ud af 13 bachelordimittender på kandidatuddannelsen i teknisk videnskab, de resterende 2 dimittender fortsatte deres studier andre steder (Høringssvar af 5. marts 2014). Akkrediteringspanelet vurderer, at størstedelen af bachelordimittenderne fortsætter i videre uddannelse og af dem der fortsætter, gør de fleste det på kandidatuddannelsen i teknisk videnskab. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Ingeniøruddannelserne på Det Tekniske Fakultet er tilknyttet ét fælles aftagerpanel, der dækker alle fakultetets diplom- og civilingeniøruddannelser placeret i Odense og Sønderborg. Aftagerpanelet havde deres første møde i april 2008, og har siden mødtes 4 gange årligt. Panelet består pt. af 19 medlemmer 3, men universitetet skriver, at aftagerpanelet over det næste halve år skal udvides til ca. 25 medlemmer (Dokumentationsrapporten, s. 1). På møderne holdes aftagerne løbende orienteret om forhold af betydning for fakultetets uddannelser. Desuden er hvert møde struktureret omkring et tema, som panelet kan gå i dybden med. Aftagerpanelets seneste møde var i juni 2013, hvor uddannelserne i innovation og business blev præsenteret i forbindelse med deres akkreditering. Tidligere har Den Syddanske Model for Ingeniører (DSMI) været tema 2 gange, og panelet har også drøftet fakultetets forskningsstrategi, universitetets kvalitetssikringssystem samt ingeniøruddannelsernes kompetencer og kompetenceprofiler (Dokumentationsrapporten, s. 1f.). Universitetet skriver, at aftagerpanelets kommentarer inddrages løbende i udviklingen af fakultetets uddannelser, både hvor de bekræfter rigtigheden af de tiltag, som fakultetet har foretaget, og hvor aftagerpanelet påpeger behov for udvikling og nye tiltag (Dokumentationsrapporten, s. 2). For kandidatuddannelsen i innovation og business har dialogen med aftagerpanelet om generelle forhold medført at der, ligesom på fakultetets øvrige kandidatuddannelser, er indført et valgfrit modul på 15 ECTS-point på kandidatuddannelsen. I forlængelse af aftagerpanelets fokus på virksomhedssamarbejde blev temaet interaktion med erhvervslivet valgt som det gennemgående tema for fakultetets uddannelsesberetninger i 2012 (Dokumentationsrapporten, s. 2). 3 er_aftagerpanel.aspx 15

20 Udover aftagerpanelet henviser universitetet til, at de har en løbende kontakt til erhvervslivet gennem de studerendes projektarbejde og kandidatafhandlinger. En lang række eksempler på virksomheder, de studerende har udarbejdet projekter med fremgår af dokumentationsmaterialet (Dokumentationsrapporten, s. 3 og samlet ansøgning s. 200ff.). Løbende kontakt til erhvervslivet sikres også gennem de erhvervscensorer, der sidder i uddannelsernes censorkorps (Dokumentationsrapporten, s. 3). VIP erne fortalte på besøget, at deres kontakt til aftagerne bl.a. foregår gennem forskellige forskningssamarbejder. VIP erne gør også brug af deres egne faglige netværk til fx at organisere virksomhedsbesøg og gæsteforelæsninger. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at de på besøget fik det indtryk, at miljøet bag uddannelserne har et godt samarbejde med den lokale industri om innovative projekter. Det bekræftes også af, at Mads Clausen Instituttet (MCI) i sommeren 2012 afholdte et et gå-hjem-møde om udviklingen af innovationspraksis, hvor 15 lokale virksomheder deltog. Efterfølgende er bl.a. business practice og innovation technology and business blevet fagelementer på 1. semester af kandidatuddannelsen (Dokumentationsrapporten, s. 3). Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at dialogen med fakultetets aftagerpanel forekommer at være af en overordnet og strategisk karakter og er rettet mod fakultetets samlede uddannelsesportefølje. Dialogen er derfor i mindre grad målrettet de enkelte uddannelser og de konkrete emner, der måtte være relevant for dem. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanel og aftagere, og at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og sikringen af dens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Gælder kun for bacheloruddannelsen Overgangsfrekvensen fra bachelor- til kandidatuddannelsen i innovation og business er på 58 %, hvilket universitetet oplyser er noget lavere end overgangsfrekvensen for de øvrige civilingeniør uddannelser på fakultetet. I 2013 fortsatte 11 ud af 13 bachelordimittender på kandidatuddannelsen, hvilket svarer til en overgangsfrekvens på 85 % (Høringssvar af 5. marts 2014). (Dokumentationsrapporten, s. 5) Universitetet giver 2 forklaringer på, at dimittenderne ikke fortsætter på den kandidatuddannelse, der ligger i naturlig forlængelse af deres bacheloruddannelse. Den ene forklaring er, at bacheloruddannelsen er en bred teknisk videnskabelig uddannelse, hvis fokus på innovation og forretning giver den studerende mulighed for efterfølgende at specialisere sig på flere forskellige kandidatuddannelser. Den anden forklaring er, at mange af de studerende er fra lokalområdet, og de søger mod større uddannelsesbyer, når de er blevet bachelorer (Dokumentationsrapporten, s. 5). På besøget blev overgangsfrekvensen også drøftet. Her var den dominerende opfattelse blandt både ledelse, VIP er og studerende, at Sønderborgs geografiske placering er den største udfordring i forhold til at få de studerende til at fortsætte deres uddannelse der. Universitetet kan redegøre for, at 7 af de 15 bachelordimittender, der i perioden ikke fortsatte på kandidatuddannelsen i innovation og business i stedet fortsatte deres studier enten på et dansk eller uden- 16

21 landsk universitet, hvilket også gør sig gældende for de 2 dimittender, der ikke fortsatte videre på kandidatuddannelsen i 2013 (Dokumentationsrapporten, s. 5 og høringssvar af 5. marts 2013). På bacheloruddannelsen foretages der årligt en slutevaluering, hvor de bl.a. har mulighed for at give deres tilbagemelding på uddannelsen samlet set. Videre har uddannelsen en løbende kontakt til uddannelsens dimittender gennem uddannelseskoordinatoren og dennes netværk (Høringssvar af 5. marts 2014). Akkrediteringspanelet lægger vægt på, at universitetet har oplyst, at der finder en mere uformel monitorering sted, der fremadrettet bliver suppleret af en dimittendundersøgelse, hvis overgangsfrekvensen fra bachelor til kandidatuddannelsen er under 75 % (Høringssvar af 5.marts 2014). Akkrediteringspanelet noterer, at det ikke var tilfældet i Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har en løbende mere uformel dialog med dimittenderne, der vil blive suppleret af dimittendundersøgelser, hvis overgangsfrekvensen vedbliver at være under 75 %. Dialogen bruges til at udvikle uddannelsen og sikre, at den har den fornødne kvalitet og relevans. Gælder kun for kandidatuddannelsen Syddansk Universitet gennemførte deres første dimittendundersøgelse i 2005, som blev efterfulgt af en undersøgelse i Den seneste undersøgelse er gennemført i Universitetet skriver dog, at disse undersøgelser generelt har haft en meget lav svarprocent, og derfor ikke kan sige noget sikkert om den konkrete uddannelse. Det Tekniske Fakultet begyndte derfor i 2012 at gennemføre uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser. Denne type undersøgelse skal gennemføres hvert 3. år (Dokumentationsrapporten, s. 4 og samlet ansøgning, s. 205). I perioden er 34 studerende dimitteret fra uddannelsen. Universitetet har kontaktet 25 pr. mail, resten har det ikke været muligt at finde kontaktoplysninger på. Af de 25 som universitetet har kontaktet, har 17 responderet. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som universitetet har udsendt pr. mail. Undersøgelsens resultater blev drøftet af fakultetsledelsen og uddannelseskoordinatoren på det årlige statusmøde, der afholdes i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesberetningen. Undersøgelsen viser, at dimittenderne bl.a. efterspørger projektlederkompetencer, hvilket tilrettelæggerne på bacheloruddannelsen har forsøgt at imødekomme ved at indarbejde elementer af projektledelse på modulet Expert in Teams. De studerende har også efterspurgt kompetencer inden for Operations Management og Business Plans, som er elementer, der nu genfindes på kandidatuddannelsen i både valgfrie og obligatoriske moduler som fx Innovation of Technology and Business (Dokumentationsrapporten, s. 4, samlet ansøgning s og høringssvar af 5. marts 2014). Ud over de systematiske dimittendundersøgelser har universitetet en række mere uformelle kontaktflader til de studerende. En af dem der blev talt om på besøget var et årligt seminar, der afholdes for tidligere dimittender, inviterede virksomheder, MCI og studerende. Første arrangement blev afholdt 2013 med 44 deltagere, og programmet bestod bl.a. af en række eksterne oplæg fra relevante virksomhedsrepræsentanter og drøftelser om fagets fremtid. Uddannelsen har fået positiv feedback på arrangementet, og et lignende arrangement er planlagt for I tillæg til det større arrangement har uddannelsesledelsen mulighed for at følge dimittenderne i det omfang de gør brug af universitetets alumnenetværk, facebook, LinkedIn og lignende netværk. Akkrediteringspanelet vurderer, at der også hentes værdifuld viden om uddannelsens kvalitet og relevans i de mere uformelle fora, men det er mindre klart, hvordan den viden systematisk opsamles og bruges til at kvalitetssikre den samlede uddannelse

22 Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, gennem systematiske dimittendundersøgelser, der suppleres af løbende dimittendaktiviteter af mere uformel karakter, og at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Gælder kun for bacheloruddannelsen 26 af de 33 studerende der dimitterede fra bacheloruddannelsen i perioden fortsatte i videreuddannelse, hvilket svarer til 79 %. Det er under antallet af civilingeniørbachelorer fra SDU samlet set, hvor næsten 100 %, i lighed med hovedområdet på landsplan, fortsætter i videre uddannelse m.v. (Dokumentationsrapporten, s. 6). Universitetet oplyser, at 2 bachelorer har fået ansættelse i lokale virksomheder (Dokumentationsrapporten, s. 7). Det fremgår ikke, hvad de resterende 5 dimittender er beskæftiget med. Akkrediteringspanelet konstaterer, at universitetet ikke har kendskab til hvad 5 dimittender fra perioden er beskæftiget med og anbefaler, at bachelordimittenderne fremover inkluderes i fakultetets dimittendundersøgelser, så universitetet systematisk kan finde ud af, hvor de er beskæftiget. Gælder kun for kandidatuddannelsen Ledighedsprocenten for nyuddannede civilingeniører fremgår nedenfor: (Dokumentationsrapporten, s. 6) Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke er muligt at identificere de enkelte ingeniøruddannelser i ledighedstallet på landsplan, og ledighedstallet for den enkelte uddannelse kan derfor variere i forhold til gennemsnittet på landsplan. I den uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelse har universitetet spurgt til dimittendernes beskæftigelsessituation. 3 ud af de 17 respondenter er ledige. Heraf er 2 dimitteret forholdsvist tæt på undersøgelsens gennemførelse, hvorfor de har haft relativt kort tid til at finde job. 10 har fået job inden for 3 måneder og alle har fået job inden for et år (Dokumentationsrapporten, s. 6f.). Akkrediteringspanelet anerkender, at procentberegningerne for uddannelsen er foretaget på forholdsvis små populationer, hvorfor enkeltbesvarelser kommer til at veje forholdsvist meget. Relevant beskæftigelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet konstaterer, at af de 7 bachelordimittender der ikke er fortsat i videre uddannelsen, har universitetet kendskab til, at 2 har fået relevant beskæftigelse. Gælder kun for kandidatuddannelsen Universitetets dimittendundersøgelse fra 2012 giver oplysninger om 13 ud af 34 mulige dimittendernes type af beskæftigelse. Det er derfor begrænset hvad den kan sige om typen af beskæftigelse for dimittenderne generelt. Blandt de 13 universitetet har oplysninger om, kan akkrediteringspanelet konstatere, at dimittenderne fx er beskæftiget i Siemens Windpower, Rautakesko A/S (Letland) og Sauer Danfoss (Dokumentationsrapporten, s. 7f. og samlet ansøgning s. 205ff.). 18

23 Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at uddannelsens erhvervssigte er tydeliggjort i studieordningen, hvor en række mulige jobprofiler er beskrevet. Akkrediteringspanelet vurderer, at det i overvejende grad er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 1-8 Bilag: Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser samlet ansøgning s. 186 Dimittendundersøgelsen 2012 for Innovation and Business, samlet ansøgning s. 205 Invitation og notat fra dimittendseminar afholdt d.19. april, samlet ansøgning s. 217 Referater af TEKs aftagerpanelmøder, samlet ansøgning s. 222 Høringssvar af 5. marts

24 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Forskningsmiljøet bag uddannelserne er grupperet i 5 forskningsområder, som universitetet oplyser, er: - Innovation Mannagement - Product and Production Innovation - User Centered Design - NanoTechnology - Mechatronics (Dokumentationsrapporten, s. 9-12) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsområdet NanoTechnology ikke er centralt for uddannelserne, da det kun stå bag et enkelt valgfag på 5 ECTS-point på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen, jf. tabellerne s. 9 ff. i dokumentationsrapporten. Gælder kun for bacheloruddannelsen Sammenhængen mellem modulerne eller deres elementer, forskningsområderne og VIP erne er nedenfor eksemplificeret for det 1. modul, Discover Innovation and Business, der samtidig udgør uddannelsens 1. semester: Semester Modul Faglige elementer Forsk.gruppe VIP 1 Discover Innovation (30 ECTS) Mechanical Design Mekatronik - Professor Stefan Mátéfi-Tempfli - Lektor Jerome Jouffroy - Lektor Christian Veje Materials and Processes Dynamics and Systems Business Administration Innovation Management - Lektor Søren Top - Lektor Eric Behnke - Lektor Ib Christensen - Lektor Svend Hansson - Lektor Benny Lassen - Lektor Bente Olsen - Adjunkt Alin Drimus - Adjunkt Flemming Klynder - Lektor Marcel Bogers - Lektor Marianne Stenger - Adjunkt Henrik Sproedt - Adjunkt Alex Pedrosa (Institut for marketing og management) - Post.doc Max Rolfstam (Institut for grænseforskning) (Tabellen er udarbejdet af AI på baggrund af dokumentationsrapporten, s og studieordningen for bacheloruddannelsen i business og innovation) 20

25 Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af en gennemgang af alle uddannelsens moduler, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens moduler, men bemærker, at forskningen bag uddannelsen vurderes til kun i nogen grad at være af tilfredsstillende kvalitet., jf. nedenstående. Gælder kun for kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen første 2 semestre består af obligatoriske moduler, der relaterer sig til hver deres tema, henholdsvis Innovation Technology and Business og Innovation Practice. Sammenhængen mellem uddannelsens forskningsområder og moduler er eksemplificeret nedenfor for 2 af de obligatoriske moduler på 1. semester: Semester Modul Forskningsgruppe (r) VIP 1 Business and Practice - Innovation Management - User Centered Design - Lektor Marcel Bogers - Lektor Marianne Stenger - Adjunkt Henrik Sproedt - Adjunkt Alex Pedrosa (Institut for marketing og management) - Post.doc Max Rolfstam (Institut for grænseforskning) - Professor Jacob Buur - Professor Henry Larsen 1 Innovation of Technology and Business - Mekatronik - Professor Stefan Mátéfi-Tempfli - Lektor Jerome Jouffroy - Lektor Christian Veje - Lektor Søren Top - Lektor Eric Behnke - Lektor Ib Christensen - Lektor Svend Hansson - Lektor Benny Lassen - Lektor Bente Olsen - Adjunkt Alin Drimus - Adjunkt Flemming Klynder - Innovation Mangament - Product and Production Innovation - Lektor Marcel Bogers - Lektor Marianne Stenger - Adjunkt Henrik Sproedt - Adjunkt Alex Pedrosa (Institut for marketing og management) - Post.doc Max Rolfstam (Institut for grænseforskning) - Lektor Arne Bilberg - Erhvervs.-PhD.-studerende Ronen Hadar - PhD.-studerende Agnieszka Radziwon - Adjunkt Fei Yu (Tabellen er udarbejdet af AI på baggrund af dokumentationsrapporten, s og studieordningen for kandidatuddannelsen i business og innovation) Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af en gennemgang af alle uddannelsens moduler, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer, men bemærker, at forskningen bag uddannelsen vurderes til kun i nogen grad at være af tilfredsstillende kvalitet, jf. nedenstående. 21

26 Uddannelsens tilrettelæggere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Alle uddannelser på Det Tekniske Fakultet er placeret under samme studienævn. Studienævnet godkender det samlede fagudbud. For de enkelte uddannelser under studienævnet er der nedsat et uddannelsesudvalg herunder et fælles udvalg for bachelor- og kandidatuddannelsen i business og innovation. Uddannelsesudvalgets opgave er at sikre sammenhæng i uddannelserne, behandle forslag til justeringer af studieordninger og modulbeskrivelser samt sikre, at det faglige indhold i uddannelserne løbende tilpasses den generelle faglige udvikling på området (Dokumentationsrapporten, s. 14). Udvalget består af 7 VIP er og nogle studerende. Det konkrete indhold og læringsmålene for de enkelte moduler udarbejdes af forskningsgrupperne bag uddannelserne med udgangspunkt i de konkrete aktiviteter i grupperne. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen VIP/DVIP-ratio Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet oplyser, at det udelukkende er VIP-ansatte, der underviser på uddannelserne (Dokumentationsrapporten, s. 15). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på både bachelor- og kandidatuddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Tabellerne nedenfor angiver antallet af VIP og studerende og ratioen mellem de to i antal og årsværk: (Dokumentationsrapporten, s. 15) I forbindelse med opgørelserne bemærker akkrediteringspanelet, at universitetet har oplyst, at 8 ud af de nuværende 27 VIP er bag uddannelserne er ansat uden forskningsforpligtigelse. På besøget gav de studerende udtryk for, at de har en tæt kontakt til deres undervisere. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på både bachelor- og kandidatuddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. 22

27 Forskningsmiljøets kvalitet Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Nedenfor fremgår et udsnit af opgørelsen over forskningsmiljøernes forskningspublikationer de seneste år: Publikationsraten i forskningsmiljøerne bag uddannelserne blev drøftet på besøget. VIP erne tilkendegav, at der i flere af miljøerne bag uddannelserne er tradition for at publicere i forbindelse med konferencer, hvoraf meget få giver point i forhold til de officielle autoritetslister. 23

28 VIP erne pegede på, at koblingen mellem teori og praksis er afgørende for at kunne undervise de studerende i innovative tilgange til uddannelsens fokusområder. Studielektorerne bidrager traditionelt med en bred erfaring fra praksisfeltet. Ledelsen fortalte på besøget, at antallet af ansatte uden forskningsforpligtigelse er faldende. 8 af 27 VIP er tilknyttet uddannelsen er i dag ansat uden forskningsforpligtigelse (Supplerende dokumentation af 11. december 2013 og besøg). De studerende oplever, at de særligt på kandidatuddannelsen bliver præsenteret for aktuel forskning, herunder business cases, og de oplever det positivt, at undervisningen kombinerer teori med erfaring fra praksis (Besøg). Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke fremgår af opgørelsen, hvordan VIP uden forskningsforpligtigelse fordeler sig i de enkelte forskningsmiljøer. Ledelsen tilkendegav på besøget, at kvaliteten i miljøerne bag uddannelsen er høj, og at der publiceres relevante steder, men samtidig har de fokus på, at det skal synliggøres ved i højere grad at publicere inden for klassifikationssystemet. Ud over opgørelsen over forskningsmiljøernes publikationer, har akkrediteringspanelet forholdt sig til og vurderet forskernes cv er og publikationslister, som fremgår af bilag til kriterium 2 og supplerende dokumentation af 5. december Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at forskningsmiljøet styrkes ved, at der 15. marts 2014 tiltræder en professor til området Innovation Management, og at der yderligere ansættes en post.doc (Høringssvar af 5. marts 2014). Akkrediteringspanelet bemærker, at der inden for forskningsområdet nanoteknologi er flere VIP er, der har en god publiceringsrate. Det er imidlertid panelets vurdering, at dette miljø ikke er centralt for uddannelserne, da det kun står bag et enkelt valgfag på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der inden for forskningsområdet Mechatronics, der er centralt for uddannelsen, er enkelte VIP er, der har en god publiceringsrate. Der er også flere relativt nyansatte VIP er i forskningsområdet, hvis publikationer har styrket området. Universitetet betoner i deres høringssvar, at en række publikationer, der burde fremgå som BFI genererende, ikke gør det i den statistik, registreringsværktøjet Pure viser. Universitetet har vedlagt en manuel optælling af publikationer for forskningsmiljøet bag User Centered Design publikationer i perioden , samt begyndelsen af Opgørelse for viser, at antallet af BFI point er gået fra 10 i 2010 til 21 i User Centered Design udgør en del af det samlede forskningsmiljø bag uddannelserne og akkrediteringspanelet noterer, at der er VIP, der fortsat har en omfattende publikation. Akkrediteringspanelet fastholder dog, at forskningspublikationerne i det samlede miljø bag uddannelsen ikke indikerer et tilstrækkeligt højt niveau. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsmiljøet bag uddannelserne kun i nogen grad er af tilfredsstillende kvalitet. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, da forskningspublikationerne i det samlede miljø bag uddannelsen indikerer, at der kun i et begrænset omfang finder forskning sted, som er på et tilstrækkeligt højt niveau. 24

Bachelor- og kandidatuddannelse i teknisk videnskab. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i teknisk videnskab. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i teknisk videnskab (innovation og business) Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk videnskab (innovation and business)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk videnskab (innovation and business) Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk videnskab (innovation and business)

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I TEKNISK VIDENSKAB (INNOVATION OG BUSINESS) SYDDANSK UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I TEKNISK VIDENSKAB (INNOVATION OG BUSINESS) SYDDANSK UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2015-2, OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I TEKNISK VIDENSKAB (INNOVATION OG BUSINESS) SYDDANSK UNIVERSITET Genakkreditering,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Turnusakkreditering 2013-2

Turnusakkreditering 2013-2 Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og innovationsledelse Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og teknisk ledelse Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31.

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (mekatronik)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (mekatronik) Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (mekatronik) Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i journalistik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Copenhagen Business School Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse

Copenhagen Business School   Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Copenhagen Business School E-mail: cbs@cbs.dk Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Copenhagen Business Schools

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder:

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i datalogi.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Mette Holm Smith Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk, tofte@itu.dk, meho@itu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i softwareudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i biokemi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og teknisk ledelse, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og teknisk ledelse, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere