Kreativitetsledelse i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativitetsledelse i praksis"

Transkript

1 Kreativitetsledelse i praksis Abstract Igennem en forståelse af kreativitet som kontekstafhængig og integreret i det organi- satoriske hverdagsliv sætter artiklen fokus på kreativitetsledelse og facilitering af rammer, der kan rumme den organisatoriske kreativiteten i praksis. De grundlæg- gende principper for kreativitet præsenteres sammen med bud på de overvejelser den eksterne konsulent og lederen i organisationen bør gøre sig, når kreativitet skal faciliteres i organisatorisk sammenhæng. Til dette formål udfoldes dele af kreativitets- forskningen sammen med et komparativt case- studie af to forskellige organisationer, som forfatteren har udarbejdet igennem kvalitative interviews. Indledning I denne artikel fokuserer jeg på kreativitetsledelse og facilitering af et kreativt klima i organisationer. Jeg anerkender den kompleksitet, der ligger i organisatorisk kreativitet og ser kreativitet som kontekstafhængig i - og en del af - det organisatoriske hverdagsliv. Kreativitet håndteres ofte på enkelte årlige procesdage, der arrangeres isoleret fra hverdagen på den givne arbejdsplads og opfattes seperat fra de primære arbejdsopgaver. Dette er efter min mening en misforståelse! Kreativitet er ikke noget, der skal opfattes aparte fra den organisatoriske hverdag og findes energi til at skabe ved siden af det daglige kapløb for øget produktivitet og profit i organisationen. Krea- tivitet skal plejes løbende, hvilket ansporer til, at der skabes et dagligt fremmende bæredygtigt miljø, hvor kreativitet og derved de positive udfald kan trives (Rosenfeldt, 2006). I denne artikel introducerer jeg de grundlæggende principper i kreativitet og giver et bud på de overvejelser, den eksterne konsulent eller lederen i organisationen bør gøre sig, når kreativitet faciliteres i organisationen. Dele af kreativitetsforskningen udfoldes sammen med et komparativt case- studie af to forskellige organisationer udarbejdet igennem kvalitative interviews. Kreativitet, kreativ tænkning og innovation For at give et overblik over, hvordan jeg, på baggrund af kreativitetsforskningen, op- fatter begreberne kreativitet, kreativ tænkning, innovation og organisatorisk kreativi- tet uddybes begreberne både hver for sig og i sammenhæng. Evolutionen forklarer simpelt, at det er når mennesket lader egne ideer blande sig med andres, at udvikling tager fart: When Ideas Have sex rationaliserer zoologen 1

2 Ridley (2010) ud fra et socialpsykologisk og biologisk synspunkt. Drivkraften bag men- neskelige fremskridt er mødet mellem og parring af idéer, hvor nye ideer avles. Heri ligger fundamentet for den organisatoriske kreativitet og læring, hvor medarbejdere bliver nødt til at dele deres ideer, for at kunne skabe organisatorisk kreativitet. I tråd med dette forkaster den danske kreativitetsforsker Tanggaard og direktør Stadil (2012) ideen om at tænke ud af boksen, og foreslår i stedet, at der tænkes på kan- ten af boksen imellem eksisterende og nye ideer at sætte ideerne sammen i nye kombinationer, for at løse forestående problemer eller opfinde nyt. De understreger ligesom Amabile, der har forsket i kreativitet de sidste fire årtier, at det i organisatio- ner er afgørende at rammesætte kreativiteten med klare mål, så man ikke improvise- rer ud af det blå. Denne kreative tænkning definerer Amabile og Kramer (2011), i organisatorisk kontekst, i en større forskningsundersøgelse som at få en idé, løse et problem, engagere sig i problemløsning eller søge efter en idé og gik udenom alt det, der åbenlyst var rutine. Kreativ tænkning er derfor langt hen af vejen individets ud- gangspunkt for kreativitet og refererer til, hvordan den enkelte går til problemer og løsninger og personens kapacitet til at stykke eksisterende ideer sammen i nye kombinationer. Amabile (1998) påpeger, at der for at skabe kreativitet skal være tre komponenter til stede i individet eller det lille team: kreativ tænkning, ekspertise og motivation jf. figur 1. Den kreative tænkning kan sidestilles med Tanggaard og Stadils på kanten af bok- sen - tænkning, hvor ideer parres i nye kombinationer. Ekspertise er viden både teknisk, proceduremæssig og intellektuelt. Motivation kan både være indre og ydre drevet, hvor den indre passion for at løse et problem leder til langt mere kreative løs- ninger end ydre belønninger som fx provisionsløn. Kreativiteten i individet og det lille team, og derved også organisationen, påvirkes således af de omkringliggende vilkår og skabes i relation til det enkelte individ. For at et produkt eller en idé kan opfattes som værende kreativ, må den være anderledes fra, hvad der før er lavet og må ikke udelukkende være afvigende for at virke unik; den skal også være passende i forhold til målet. Begreberne kreativitet og innovation bruges ofte i flæng både indenfor og udenfor universitetsmiljøerne, hvorfor en afklaring af brugen af disse, er væsentlig (McLean, 2005). Distinktionen mellem kreativitet og innovation ligger i høj grad i det processu- elle, da innovation er den succesfulde implementering af kreative ideer i organisatio- nen (Amabile et al., 1996). Derved er kreativitet i denne optik udgangspunktet for innovation, hvilket skal betragtes som en nødvendighed og ikke en tilstrækkelig forud- sætning for succesfuld innovation. Jeg opfatter derved kreativitet, innovation og krea- tiv tænkning som dele af samme processuelle sammenhæng. 2

3 Organisatorisk kreativitet Når den organisatoriske kreativitet skal kigges efter i sømmene, er det oplagt at dykke ned i teori om det kreative klima, for at få fat i nogle af de aspekter, der til sammen påvirker det kreative output i en organisation. Det kreative klima skal forstås som en række forskellige aspekter af den psykologiske stemning i teams og organisationer. Derved er der ikke én ting der kan ændres for at få et kreativt klima i organisationen, det er nærmere en række faktorer, der til sammen har en positiv eller negativ indfly- delse på den samlede kreativitet. Forskningsmæssigt har der været mange forsøg på at konceptualisere ideen om det kreative klima et klima der faciliterer et kreativt udfald. Eksempler på sådanne konceptualiseringer er Creative Climate Questionnaire (CCQ) af Ekvall (1996) og KEYS : Assessing the Climate for Creativity af Amabile et al. (1996), som begge danner grundlag for en belysning af de elementer, der påvirker kreativiteten i organisationer. En af de centrale antagelser i KEYS er, at elementer i arbejdsmiljøet påvirker individets og det lille teams kreativitet, og at kreativitet produceret af individet eller teams er primær kilde til innovation i organisationen. Denne antagelse går igen i Amabiles øvri- ge forståelser af kreativitet, hvor arbejdsmiljøets påvirkninger sættes i direkte sam- menhæng med de tre komponenter af kreativitet hos individet og det lille team jf. figur 1: 3

4 Ledelses- praksis INNOVATION Motivation Ressourcer Kreativitet fodrer Arbejdsmiljø innovationen PÅVIRKER Kreativ tænkning KREATIVITET Ekspertise Motivation i opgaven Kreativitet i individ eller gruppe Figur 1: Arbejdsmiljøets påvirkning af kreativiteten i individet og det lille team (Amabile, 1997) Den kreativitet, der skabes af individet eller det lille team i organisationen, er derfor ikke upåvirket af det organisatoriske liv og påvirkes ifølge Amabile af: Ressourcer (tid eller penge), ledelsespraksis og organisatorisk motivation, som alle både eksplicit og implicit styres af organisationens ledere (Amabile et al., 1996). Derfor skal kreativitet næres og plejes indenfor de vante organisatoriske rammer og anses som en del af hverdagslivet for at kunne facilitere kreativiteten succesfuldt i organisationen og der- ved fremme de positive følgevirkninger. Konskvenserne af kreativitet i organisationen er bl.a. fremskridt og nytænkning i opgaveløsningen samt positivt arbejdsmiljø med glade, motiverede og engagerede medarbejdere, hvilket er stærkt underbygget af omfattende empirisk kreativitetsforskning (Amabile & Kramer, 2011). 4

5 Hverdagens rammer På baggrund af forskningsbaseret kreativitetslitteratur og egen empirisk undersøgelse af den organisatoriske kreativitet igennem et komparativt case- studie står det klart, at kreativitet er kontekstafhængig, faciliteres forskelligt og trives under forskellige vilkår alt efter formål (Bäckström, 2013). I det komparative studie undersøgte jeg organisa- tionen KonXion og telemarketingsafdelingen i TeleMob, der afviger fra hinanden på flere basale parametre. KonXion er en lille organisation på 11 mand, startet i 2010, der beskæftiger sig med sociale medier, hvor de hjælper kunder med at levere nytænkende løsninger indenfor salg og markedsføring på Facebook og LinkedIn. Dette er en iværksættervirksomhed, hvor mantraet går på, at alt er muligt. Store vilde ideer flyver rundt som hverdagskost og alle medarbejdere (selv studentermedhjælperen) har et ord at indføre i vigtige beslutninger for KonXions fremtid. Teamet beskriver sig selv som en lille familie med stort engagement og en fælles ambition om at være først med de vilde ideer. De age- rer, i kølvandet på dette, instinktivt og passioneret på den impulsive kreativitet, der konstant opstår i hverdagen. Her er det lysten, der driver værket og ressourceniveau- et til nye intitiativer sættes herefter, hvorfor profit ikke er det bærende element i nye projekter. TeleMob telemarketing, som er anonymiseret, er en afdeling med 150 ansatte i en af Danmarks største teleselskaber med rødder tilbage til Som i enhver anden te- lemarketingsafdeling er den enkeltes arbejdsindsats synlig for både ledere og kollega- er hvert sekund og det er en præmis at arbejde med konstant høje forventninger til sin arbejdsindsats. Hvis ikke medarbejderne lever op til forventningerne, skiftes disse hurtigt ud. Der er ca. 50 mennesker på arbejde samtidigt, placeret i forskellige øgrup- per, hvor både humør og energi er høj blandt medarbejderne. De sparrer på tværs af teams og væggene er overalt dekoreret med mål, konkurrencer og tiltag for dagens salg. Her skal ideerne igennem mange faser, hvor de sættes op imod organisatio- nens behov og mål ved TeleMob implementeres nye ideer kun, hvis der som ud- gangspunkt er et rentabelt dokumenteret potentiale i dem, som kan ses på bundlin- jen. Formålet var at undersøge, hvordan kreativitet motiveres og ledes i forskellige organi- sationer for at komme forcer og ulemper i forbindelse hermed nærmere og få et dybere indblik i, hvordan kreativitet håndteres på praksisniveau. Undersøgelsen blev foretaget igennem kvalitative interviews af en leder og en medarbejder i hver organi- sation. Interviewguiden er bygget op omkring de elementer, som CCQ og KEYS peger på, påvirker kreativiteten i organisationer for at få kreative elementer frem i inter- viewsituationen. Efter en grundig analyse af interviewmaterialet fremstod ikke over- raskende mere eller mindre de samme kategorier som CCQ og KEYS belyser: Opgaven, 5

6 Støtte, Tryghed, Ressourcer, Dynamik/Risikovillighed og Organisatoriske forhold, som alle underbygger kreativitet i organisationer, hvilket også underbygges af rig empirisk data fra andre studier. Tabel 1 giver et hurtigt overblik over kategorierne og de underbyggende temaer in- denfor hver kategori, der opstod i undersøgelsen: Kreativitet i den daglige opgave Match mellem medarbejder og opgave. Udfordringer, målsætnin- ger, medindflydelse og frihed i opgaveløsning. Leders opmærksom- hed på medarbejders følelser/interesser. Den enkeltes stræben ef- ter udvikling og optimering. Støtte Støtte fra kollegaer og formelle ledere. Vurdering af ideer. Stimule- rende medarbejdere. Sparring og videndeling. Rollemodeller. Tryghed Sammenhold og samarbejde. Feedback. Fejring af succeser. Sjov. Følelse af tryghed. Ressourcer Tid og penge i budgettet Dynamik/Risikovillighed Dynamik i organisationen. Leders risikovillighed. Organisatoriske Organisationsstruktur. Vurderings- og kreativitetsproces. forhold Tabel 1: Case- studiets kategorier, der alle underbygger organisatorisk kreativitet. Temaerne udfoldes teoretisk og empirisk i den oprindelige undersøgelse (Bäckström, 2013). Begge organisationer faciliterer rig kreativtiet igennem ovenstående kategorier, men producerer primært to forskellige former for kreativitet: hos KonXion huserer de vilde ideer, hvilket kendetegnes som radikale innovationer, der leder frem til hidtil usete produkter eller processer. De består af teknologier, værdier og koncepter, der ikke tidligere har været koblet til hinanden og er ofte besværlige og forbundet med høj risiko. Hos Telemob er det de små sikre trin til kreative udfoldelser der er vejen frem, hvilket kendetegnes ved inkrementelle innovationer. Disse betegner mindre innovati- oner, hvor organisationer anvender en teknologi, en kompetence eller et produkt på en ny måde, hvilket ofte er forbundet med lave omkostninger, risiko og udviklingstid (Lybecker, 2007). 6

7 Ved første øjekast er de to organisationer selvsagt forskelige og det er umiddelbart selvfølgeligt ud fra en klassisk kreativitetsforståelse, at KonXion producerer det stør- ste kreative output af de to. Nogle ville sandsynligvis, på baggrund af et indblik i en stram og hård telemarketingskultur, hurtigt dømme TeleMob ude i en kreativitets- battle. I empirien ses det dog, at TeleMob på trods af vilkårene får skabt flere arenaer for kreativitet. Omvendt viser empirien om KonXion, at de skaber (for) meget ustruk- tureret kreativtiet, som tabes uudnyttet på gulvet pga. manglende overblik. Derved er det ikke bare et spørgsmål om at skabe meget kreativitet, men at sikre sig at den kreativitet der er i alle organisationer faciliteres rigtigt i forhold til målet. Udover forskellige former for kreativitet i de to organisationer faciliteres den også forskelligt indenfor hver kategori. Fx har begge organisationer lavet foranstaltninger for, at medarbejderne skal føle sig trygge, så de kan udtrykke sig på arbejdspladsen og ikke hånes for deres ideer. Når der skal afprøves nye ideer hos KonXion har alle med- arbejdere frihed til at prøve nye ideer af også selvom leder ikke billiger ideen, er der plads til leg og fejltagelser indenfor rimelighedens grænser, så længe medarbejderne tror på ideen. Samtidig gør de meget ud af at fejre både succeser og fejltagelser: hvis målene for halvåret nås, fejres det fx med champagne og nås de ikke fejres fejltagel- serne med en tur i den lokale pølsevogn osv. I TeleMob bliver medarbejderne, qua det test- og konkurrenceprægede miljø, konstant trænet i at give og modtage kon- struktiv feedback til både hinanden og lederne, hvilket giver en åben jargon. Kollegas- parring er en naturlig del af kulturen, hvor alle mødes flere gange dagligt til sparring på problemstillinger og succeshistorier indbyrdes. Dette beretter opløftende om, at kreativitet kan faciliteres på mange måder under forskellige vilkår i organisationer og skabe de kreative outputs, der er behov for i de enkelte organisationer. Endvidere skildres også uundgåeligt en kompleksitet som kræver, at lederen eller den eksterne konsulent sætter sig godt ind i både organisati- onens mål for kreativitet, vilkår i organisationens klima og kultur samt de mange mu- ligheder der fremstilles i kreativitetsforskningen. Inden der tages hul på store organi- sationsforandringer hen imod nye kreativitetsmål, er det nærlæggende at starte med en undersøgelse af, hvordan organisationen i dag påvirker kreativiteten indenfor bl.a. ovenstående parametre, for at få en forståelse for organisationen og den måde den specifikke organisation påvirker, nærer og skaber kreative løsninger i dag, for bedre at kunne justere det kreative klima i fremtiden. Kreativitet og klare mål Zoomer vi ind på målet for kreativiteten, er det relevant at have for øje, hvilken form for kreativitet der skal til for at nå det givne mål. En anvendelig typologi er her radikal 7

8 og inkrementel innovation, som klassificerer innovation, hvilket er relevant at belyse for at kunne tage stilling til, hvordan kreativiteten skal motiveres og ledes på vej hen imod innovationen. Da der ikke kan svares entydigt på, hvordan den optimale kreativi- tetsbalance opnås, er det vigtigt at overveje, hvad kreativiteten skal hjælpe organisa- tionen til hvilke former for kreativtiet er der brug for og hvilke vilkår står ikke til at ændre. Der findes flere bud på, hvordan kreativ tænkning styres til innovation i organisatio- nen. Bl.a. Coopers (2008) Stage- Gate model hvor kreativitetsprocessen består af 6 stadier med 5 gates, hvor identificerede Gatekeepers siger ja eller nej til, at processen kan fortsætte til næste stadie. Selvom Cooper understreger, at Stage- Gate ikke er en lineær model, kan den ofte opfattes sådan i praksis, hvor selve processen kan virke sløv, hierarkisk og have en tendens til at behandle forskellige projekter ens igennem gatekeeperne. En sådan struktur er vital for den inkrementelle innovation, som primært foregår hos TeleMob, hvor der qua de ydre vilkår er behov for faste rammer. Ledelsen får her et overskue- ligt og enkelt faciliteringsværktøj med kontrol over medarbejderne. For den radikale innovation, kan Stage- Gate være potentielt dræbende, da den ikke afspejler den kompleksitet, der er involveret i kreativitetsprocesserne, når næsen stikkes udenfor teorierne (Darsø, 2011). Ifølge Tushman & O Reilly (1999) bør projekter i organisationen opdeles, så der er en fast base af inkrementelle innovationer og en legeplads til de radikale eksperi- menterende innovationer. TeleMob er allerede i front på deres felt og pga. deres størrelse, ressourcer og alder, er det svært for nye teleorganisationer at komme ind på sidelinjen, hvorfor man nysgerrigt kunne spørge, om der overhovedet er brug for radikal innovation. March (1991) svarer klart på dette ved at slå fast, at der skal være en balance imellem exploitation (fokus på omkostningerne og udforsker derfor den effektive produktion) og exploration (fokus på salg igennem banebrydende udviklin- ger mod nye kundegrupper/salgsudvidelser til fremmede markeder) for, at organisa- tioner kan overleve og opleve fremgang. Begreberne sammenstilles her med inkre- mentel og radikal, da de som udgangspunkt tager fat i forskellen mellem innovation baseret på det kendte (inkrementel og exploitation) og det ukendte (radikal og explo- ration) (Tidd & Bessant, 2007). Så hvis TeleMob kan overleve og opleve fremgang uden radikal innovation, qua den stærke markedsposition, har de ifølge March (1991) ikke behov for exploration (radikal innovation). Dette peger ligesom så mange andre kreativitetsforskere som bl.a. Tanggaard og Amabile på, at ledelsen først og fremmest 8

9 bør prioritere kreativitetsproces og balance imellem kreativitetstyper efter målet for kreativiteten. Facilitering af kreativitet er en ledelsesopgave, hvor der ikke nødvendigvis er brug for en one size fits all løsning, men nærmere nogle parametre at gå ud fra, som gør det muligt for lederen at tune sig ind på den løsning, der passer bedst til den specifikke organisation. Litteraturen lukker op for et virvar af balancegange, hvor det i analysen af KonXion og TeleMob blev klart, at det ikke er alle teorier og handleanvisninger, der har begreb om de forskellige kreativitetsbehov, der er hos TeleMob og KonXion og derfor kunne anvendes af begge organisationer. Kreativitetslitteraturen giver mange handleanvisninger på, hvordan kreativiteten skal håndteres, som kan være uoverskue- lige for den enkelte leder eller konsulent at forholde sig til, hvis vedkommende ikke først overvejer, hvad organisationen reelt har brug for og hvordan organisationen allerede i dag faciliterer kreativiteten. Facilitér kreativiteten igennem hele organisationen Anderson et al. (1992) konkluderer, at ledelsesmæssig støtte til kreativ adfærd ofte italesættes i organisationen, men sjældent udleves. Dette kan være et tegn på uop- mærksomme ledere, som ikke er interesserede i at få kreativiteten til at spire i organi- sationen men det kan også være et udtryk for uvidenhed og uoverskuelighed på området. Umiddelbart uddyber denne artikel hvorfor en organisationsledelse poten- tielt kunne finde det uigennemskueligt at finde den bedste kreativitetspraksis, som passer til netop den enkelte organisation. Det bliver ikke mere sandsynligt, at leder finder frem til best practice på området, når Amabile (1998) understreger, at de fleste ledere, på linje med Anderson et al.s erklæring, er travle og mangler evnen til at op- retholde en støttende attitude overfor medarbejderne i længere perioder. I kreativitetslitteraturen er kreativitetsledelse ofte noget, der finder sted i den neder- ste del af organisationen, hvor denne artikel lægger op til, at hele organisationen ind- drages, da det er nødvendigt for at kunne få opbygget et stabilt kreativt klima, der faciliterer den kreativitet, der er behov for. De øverste ledelseslag skal ikke kun ud- stikke retningen for den kreative strategi, men sammen med de resterende ledelse- slag facilitere kreativiteten i en velfungerende Leadership Pipeline, der på hvert ni- veau skaber betingelserne for, at kreativiteten faciliteres og ledes igennem hele orga- nisationen (Drotter, 2011). I tråd med Amabiles (1998) pointe om den tidspressede ledelse, står det klart, at det er afgørende for organisationerne at få skabt et kreativt klima- fundament, som facili 9

10 terer og nærer kreativiteten løbende. Hvordan balance og facilitering imellem disse ledelsesudfald bliver, er i høj grad betinget af organisationens rammer og vilkår. Selvom to empiriske cases kan gøre det svært at generalisere, har resultaterne lagt sig tæt op af anerkendte forskere. Det står efter analysen klart, at det er umådelig svært at finde en klart defineret handleanvisning indenfor kreativitet, som passer til alle organisationer på tværs, da de alle synes unikke og har forskellige behov og vilkår, som der skal tages hensyn til. Derfor ser jeg især undersøgelsesfasen vigtig inden ar- bejdet med kreativitet påbegyndes i organisationen. Herefter er det vigtigt at finde de balancer, der passer til organisationen mod at skabe de bedst mulige rammer, der kan rumme og fodre den organisatoriske kreativitet med et klart mål for øje: 1. Anse kreativiteten som en del af det organisatoriske hverdagsliv. 2. Få øje på hverdagskreativiteten og måden den faciliteres på i dag. 3. Overvej hvilken kreativitet der er behov for. 4. Facilitér kreativiteten igennem hele organisationen. Kreativitetsledelse i praksis Jeg vil i stedet for handleanvisninger, qua forståelsen af kreativitet som kontekstaf- hængig, opsummere fire overordnede pejlemærker, som giver lederen basis for at facilitere kreativitet på tværs af de fundne kategorier og temaer, der underbygger det kreative klima: 1. Sæt klare mål: ikke kun mål for hvad kreativiteten skal bruges til, men også klare mål i den daglige opgaveløsning, så medarbejderne ved, hvor de skal lægge deres energi (Amabile, 1998). 2. Skab autonomi: sørg for at medarbejderen kan handle ud fra en fornem- melse af valgmuligheder, vilje og selvbestemmelse. Hos virksomheder som fx 3M og Google prioriterer de dette højt og afsætter henholdsvis 15% og 20% af alle medarbejdernes tid til, at de kan arbejde med projekter, de selv finder in- teressante. Det er bl.a. indenfor denne free idea time, at Post its, Google News og Gmail opstod (Dutton, 1996). 3. Afsæt tilpasse ressourcer: ikke for meget tid, så medarbejderne forvirres og ikke for lidt, så de koncentrerer sig om at skaffe midler fremfor kreativ op- gaveløsning (Amabile, 1998). 10

11 4. Skab commitment: forklar bl.a. hvorfor de enkelte opgaver er særligt vigti- ge for at skabe engagement hos medarbejderne. Hvis medarbejderne føler, at de er på en vigtig/afgørende mission, kan kreativitet fx godt trives under en stram tidsplan (Locke & Latham, 2009). Ved at flere og flere ledere får øjnene op for, hvordan kreativitet kan manøvreres og hvilke effekter dette skaber hos medarbejderne, håbes det, at skabe et større fokus på praksisniveau i fremtiden: Både for organisationernes resultaters skyld men også for medarbejdernes skyld. Forskningen illusterer tydeligt, at vi igennem kreativtiet kan skabe organisationer, som ikke bare skaber profit, men dernæst også arbejdsglæde, motivation og engagement for de mennesker der arbejder i dem, hvilket vil ændre både deres arbejdsliv og forhåbentlig privatliv betydeligt. En afsmitning på privatlivet sandsynliggøres af Amabile og Kramers (2011) Progress Principle, hvor de under- streger, at små situationer med fremskridt øger lykkefølelsen, hvilket igen påvirker både kreativiteten og Inner Work Life positivt og derved hurtigt skaber en positiv spi- ral både privat og på arbejdspladsen. Kreativitet er blevet et afgørende element for de fleste virksomheders succes i en verden, der til stadighed udvikler sig hurtigere og stiller større krav til bl.a. facilitering af kreativitet og innovation (Amabile, 1997). Samtidig er kreativitet for mange et fluffy begreb, som er svært at håndtere i praksis, hvilket sandsynligvis skyldes kontek- stafhængighed samt forskningens omfang og til tider uoverskuelighed. På trods af kompleksiteten er det kreative felt essentielt for organisationernes overlevelse og det indre liv i organisationerne, hvorfor det kun giver mening at sætte temaet på dagsor- denen (De Jong & Den Hartog, 2008). 11

12 Referencer Amabile, T.M. (1997). Motivating Creativity in Organizations: On doing what you love and loving what you do. California Management Review, 40(1), Amabile, T.M. (1998). How to kill Creativity: Harvard Business Review, september- October 1998, Amabile, T.M. & Kramer, S.J. (2011). The Progress Principle. Boston: Harward Business Review Press Amabile, T.M.; Conti, R.; Coon, H.; Lazenby, J. & Herron, M. (1996). Assessing the Work Environment for Creativity. Academy of Management Journal, 39(5), Anderson, N.; Hardy, G. & West, M. (1992). Management Team Innovation. Ma- nagement Decision, 30(2), Bäckström, S. (2013). Motivation og ledelse af kreativitet. Aalborg: Aalborg Uni- versitet [speciale] Cooper, R.G. (2008). Perspective: The Stage- Gate Idea- to- Launch Process- update, What s New, and NexGen Systems*. Product Development & Management Asso- ciation, 25, Darsø, L. (2011). Innovationspædagogik, kunsten at fremelske innovationskompe- tence. København: Samfundslitteratur. De Jongh, J.P.J. & Den Hartog, D.N. (2008). Innovative Work Behavior: Measure- ment and Validation. Working Paper, University of Amsterdam. Drotter, S. (2011). The Performance Pipeline Getting the right performance at every level of leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. Dutton, G. (1996). Enhancing Creativity. American Management Association, no- vember, Ekvall, G. (1996). Organizational Climate for Creativity and Innovation. European Journal of Work & Organizational Psychology, 5. Lybecker, S. (2007). Innovatismer håndbog for innovationsagenter og foran- dringsledere. Forlaget Samfundslitteratur. Locke, E.A. & Latham, G.P. (2009). Has Goal Setting Gone Wild, or Have Its Attack- ers Abandoned Good Scholarship? Academy of Management. March, J.G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organi- zational science, 2(1), McLean, L.D. (2005). Organizational Culture s Influence on Creativity and Innova- tion: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Develop- ment. Advances in Developing Human Resources, 7(2), p Ridley, M. (2010). The Rational Optimist: How prosperity evolves. NY: Harper Pe- rennial 12

13 Rosenfeld, R. (2006). Making the Invisible Visible: The Human Principles for Susta- ining Innovation Tanggaard, L. & Stadil, C.N. (2012). I bad med Picasso Sådan bliver du mere krea- tiv. København: Gyldendal Tidd, J. & Bessant, J. (2007). Managing innovation. John Wiley & Sons Ltd. Tushman, M.L. & O Reilly, C.A. (1999). Building ambidextrous organizations: Forming your own skunk works. Health Forum Journal, 42(2). Stephanie Bäckström Er cand.psych. og arbejder som erhvervspsykolog i LEAD enter next level med pro- ceskonsultation, coaching og ledelsesevaluering ift. Leadership Pipeline. Hun er initia- tivtager til Center for Coaching ved Aalborg Universitet, der er et gratis coachingtil- bud, hvor hun tidligere har fungeret som coach. Desuden har hun været ansat som forskningsassistent ved Aalborg Universitet, juniorkonsulent hos Udviklingskonsulen- terne og har tidligere beskæftiget sig med projektledelse og salg. Stephanie har en stor interesse for kreativitet og muligheden for at skabe et stabilt kreativt klima i or- ganisationer igennem motivation og ledelse af kreativitet, hvilket dannede fundamen- tet for hendes kandidatspeciale. 13

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Målret samtalen sygefraværssamtaler med effekt Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Resonans A/S Leder- talentudvikling, team- organisationsudvikling

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

16/08/2017. Ledelse af kreativitet Søren Hansen, Aalborg universitet. Hvad er ledelse af kreativitet? Hvor har du lederrollen?

16/08/2017. Ledelse af kreativitet Søren Hansen, Aalborg universitet. Hvad er ledelse af kreativitet? Hvor har du lederrollen? 16/08/2017 Ledelse af kreativitet Søren Hansen, Aalborg universitet Hvad er ledelse af kreativitet? Hvor har du lederrollen? 1 Hvad er ledelse af kreativitet? At tage ansvar for andres mulighed for at

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. 1) Indsigt i innovationens grundbegreber, udvikling og stigende betydning

INNOVATIONSLEDELSE. 1) Indsigt i innovationens grundbegreber, udvikling og stigende betydning Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Forårssemesteret 2016 Master i Offentlig Ledelse INNOVATIONSLEDELSE Underviser: Lektor Michael Nørager, Aarhus Universitet Institut for forretningsudvikling og

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Børns kreativitet det første f skridt. Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Børns kreativitet det første f skridt. Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Børns kreativitet det første f skridt Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Hvad er kreativitet? Det nye og betydningsfulde Hvad ved vi om kreativitet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

OPALL d. 19 juni 2013

OPALL d. 19 juni 2013 OPALL d. 19 juni 2013 Hvordan kan du arbejde med innovation? Oplæg v. Stinne Fraas og Hanne Skov Kreativitet Latin creare: at skabe, og det græske krainein der betyder at opfylde og indfri. Evnen til at

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet &

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S. Cand.psych Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S.

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Ved du hvad dine medarbejdere tænker om deres job? Kender du deres indre arbejdsliv? Hvad de faktisk føler hver dag på jobbet? Hvad der gør dem glade og hvad

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017

Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017 Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017 Kort præsentation af Stephanie Bäckström, S. (2017). Øg din svarprocent i næste

Læs mere

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om?

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Klare resultater fra verdens største og danske forskningsprojekt i ledelsesadfærd og performance: Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Her er et par korte, klare og opsigtsvækkende resultater

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Læringscentreret skoleledelse Odder torsdag d. 5. februar 2015 Som sagt Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen - Omsat

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Effektive ledergrupper

Effektive ledergrupper Effektive ledergrupper Kort præsentation af Claus Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling indenfor ledelses- og organisationspsykologi, dels som lektor og professor ansat på Aalborg

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Disse to timer 1. Ny opmærksomhed om kulturens påvirkning af projekt-teamets resultater

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse*

500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse* *Kilde: Randstad/Funktionærniveau 500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse* Øg chancen for at nye talenter bliver i virksomheden i mere end 3 år med 58 %. + Få 4 tips fra de bedste onboarding forløb.

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Frivillighed, ledelse og motivation

Frivillighed, ledelse og motivation Køb bøgerne i dag Frivillighed, ledelse og motivation V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? agenda Faglighed og Arbejdsmiljø hvordan hænger det sammen? Fra faglighed til kunnen Fra kerneopgave til kerneopgaver Standardisering, faglighed og

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE side 1 Critical Incident-metoden Den bedste metode til arketypebestemmelse er den såkaldte Critical Incident-metode, der i motivations-sammenhæng blev udviklet

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hvordan bliver vi ved med at forny os? Aqua-Inspiration 28/ Jonas Sprogøe

Hvordan bliver vi ved med at forny os? Aqua-Inspiration 28/ Jonas Sprogøe Hvordan bliver vi ved med at forny os? Aqua-Inspiration 28/10 2017 Jonas Sprogøe Oplægget vil tage afsæt i forståelser af organisatorisk læring, der ser udfordringer og dilemmaer, som drivkræfter i forandring,

Læs mere

+ Udfordringen. Problemet med en innova0onskultur er, at det meste af 0den vil de fleste mennesker fak0sk ikke have en!

+ Udfordringen. Problemet med en innova0onskultur er, at det meste af 0den vil de fleste mennesker fak0sk ikke have en! + Innovationskultur + Udfordringen 2 Problemet med en innova0onskultur er, at det meste af 0den vil de fleste mennesker fak0sk ikke have en! Som leder ønsker man ikke eksperimenter, fejlmuligheder, læring,

Læs mere

METODE TIL TRÆNING AF INNOVATIVE KOMPETENCER I SAMFUNDSFAG

METODE TIL TRÆNING AF INNOVATIVE KOMPETENCER I SAMFUNDSFAG METODE TIL TRÆNING AF INNOVATIVE KOMPETENCER I SAMFUNDSFAG You cannot sit and wait for innovation. You have to go after it with a club. - Jack London Hvad er det? Innovation - Hvad er det? Nyt, nyttigt,

Læs mere

enkelt og begejstrende. Kan samarbejde på alle niveauer. kommunikere, kunne samarbejde med folk der ikke er som hende selv etc.

enkelt og begejstrende. Kan samarbejde på alle niveauer. kommunikere, kunne samarbejde med folk der ikke er som hende selv etc. DEN NYE SKOLE - DEN BRÆNDENDE PLATFORM For et par år siden indrykkede Gentofte Kommune en stillingsannonce med efterspørgsel på disse kompetencer: Du har relevant uddannelse. Har overblik, udsyn og initiativ.

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere