DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE"

Transkript

1 DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE Udvikling af et præfabrikeret, modulbaseret facadesystem Development of a pre-fabricated, modular façade system

2 2009 Dansk Arkitektur Center Udgivet som led i Realdanias initiativ Byggeriets Innovation Tekst: Christian Bundegaard Design og layout: Lene Sørensen Rose og Jakob Bay Tryk: PrinfoParitas Digital Service ApS 2009 Danish Architecture Centre Case report from the Readania funded initiative Building Lab DK Text: Christian Bundegaard Design: Lene Sørensen Rose and Jakob Bay Print: PrinfoParitas Digital Service ApS Download de øvrige udgivelser i serien af caserapporter med resultater fra udviklingsprojekter støttet gennem initiativet Byggeriets Innovation på under Viden & Netværk/Viden om innovation i byggeriet. This case-report is one in a series of reports on the results from projects supported through the Building Lab DK initiative. The reports can be downloaded on under Viden & Netværk/Viden om innovation i byggeriet.

3 Indhold CONTENTS 04 FORORD PREFACE 06 BAGGRUND BACKGROUND 10 KONCEPT CONCEPT 14 KONSORTIUM CONSORTIUM 16 PROCES PROCESS 34 UDFORDRINGER CHALLENGES 50 PERSPEKTIVER OUTLOOK 53 KREDITERING ACKNOWLEDGEMENT

4 Forord PREFACE Realdania har gennem initiativet Byggeriets Innovation støttet gennemførelsen af en række udviklingsprojekter med det formål at styrke innovation i byggeriet. Byggeriets Innovation, der var en del af Dansk Arkitektur Center, blev etableret i 2005 som et led i Fonden Realdanias strategi for fokusområdet Byggeriets fremtid. Selve initiativet blev afsluttet med udgangen af 2008, mens støtten til tre af de igangsatte udviklingsprojekter først afsluttes i løbet af Udover økonomisk støtte har Byggeriets Innovation ydet faglig support til dannelsen af strategiske partnerskaber på tværs af byggeriet, samt bidraget til facilitering af den forandringsledelse, der har været en væsentlig del af alle projekterne. Efter Byggeriets Innovations ophør har konsulentfirmaet Smith Innovation rådgivet konsortierne i forhold til udviklingsprocessen. Through its initiative Building Lab DK Realdania has supported the implementation of a range of development projects aimed at strengthening innovation in construction. Building Lab DK, a division of the Danish Architecture Centre, was established in 2005 as part of the Realdania strategic focus area Building the Future. Building Lab DK ended its activities in December 2008, while three of the development projects were finalized in the course of Besides providing financial support, Building Lab DK has provided technical support to the formation of cross-disciplinary, strategic partnerships in the construction industry, and contributed to the facilitation of change management, which has been an essential part of all the projects. After the termination of Building Lab DK Smith, an innovation consulting firm, has advised the consortium on development. I nærværende caserapport præsenteres udviklingsprojektet the Integrated Building Envelope, et integreret modulært facadesystem baseret på kompositmateriale. Med denne rapport er facadesystemets 0-serie færdigudviklet. Det testes og certificeres nu i forhold til forskellige markeder i This case report presents the development the Integrated Building Envelope project, an integrated modular façade system based on composites. By now, a zero series of the façade system is ready. It is now tested and certified in relation to markets in Northern Europe. Market introduction is 4

5 Nordeuropa. Forventningen er at introducere systemet på markedet i efteråret Udviklingsprojektet viser, med sit høje ambitionsniveau, og sin grundlæggende gentænkning af facadesystemet, perspektiver for en helt ny generation af facader. Parterne bag udviklingsprojektet er Arup, der har projektledelsen, Permasteelisa, Fiberline, Art Andersen, 3XN Arkitekter, Make Architects og Cabot. Det er håbet, at nærværende publikation vil være til inspiration for andre, der har mod på, og lyst til, at tage ejerskab over byggeriets udvikling. Dansk Arkitektur Center vil fortsat sætte fokus på nye forståelser i byggeriet og formidle erfaringer, metoder og perspektiver til byggeriets aktører. expected to be due in the autumn of With its high level of ambition, and its fundamental rethinking of the façade system, this system points to a whole new generation of facades. The parties behind the development project are Arup (project management), Permasteelisa, Fiberline, Art Andersen, 3XN Architects, Make Architects, and Cabot. It is our hope that this publication will be of inspiration to others, who have the courage and desire to take ownership of the progress in construction. The Danish Architecture Centre will continue to focus on new understandings of construction and the dissemination of experience, methods and prospects for construction operators. Natalie Mossin Programchef, Branche og Netværk, Dansk Arkitektur Center Natalie Mossin Head of Business and Network, Danish Architecture Centre 5

6 BAGGRUND Background Udviklingen af nye glasfiber-baserede komposit-materialer har åbnet mulighed for alternative, modulære facadeløsninger, der integrerer funktionalitet, bæredygtighed og æstetik. Der er en stigende efterspørgsel efter facadesystemer, der integrerer funktionelle elementer som solafskærmning, ventilation, solpaneler, transparente felter mv. i en modul-baseret, skræddersyet helhed. Samtidig er der behov for at bygge mere bæredygtigt og energibesparende, uden at skulle gå på kompromis med æstetik og funktionalitet. Udviklingen af noget så grundlæggende som bygningens facade kræver en ambitiøs tilgang til det at innovere, samtidig med at man sikrer, at projektet er markedsmæssigt og økonomisk rodfæstet. Udgangspunktet for innovationsprojektet Den integrerede facade har således været den ambitiøse målsætning, på den ene side at sætte en ny standard inden for facadeløsninger, og på den anden side at gøre det inden for en kommercielt bæredygtig ramme og på helt almindelige markedsvilkår. The development of fibre-reinforced polymers (FRP), and the use of this new material in pultruded sections, has opened the possibility of alternative, modular façade solutions that integrate functionality, sustainability and aesthetics. There is an increasing demand for system-integration in the façade of features such as solar shading, ventilation, solar panels, windows, and transparent sections, etc. in a modular, project-specific whole. Further, there is a need to build more sustainable and to meet energy saving requirements, without compromising on the aesthetics and functionality. The material properties of the FRP composite presents opportunities in terms of virtual elimination of thermal bridging by brackets and structural penetrations. Developing such fundamental part of the building as the façade calls for a highly ambitious, innovative approach, while ensuring that the project is marketed and economically entrenched. Thus, the ambitious target of The Integrated Building Envelope has been, on the one hand, to set a new standard in façade solutions, and on the other, to do so within a commercially viable framework and ordinary market conditions. 6

7 Udgangspunktet har været seks indlysende, men krævende forudsætninger: Udvikling af et facadesystem med brug af nye materialer Konkurrencedygtighed på niveau eller over konventionelle løsninger En høj grad af integration af standardsystemer og undersystemer Industrialiseret fremstillingsproces Facilitering af brugerkonfigurering Udvikling af en forretningsmodel til kommerciel udnyttelse af konceptet Aiming to develop a commercial framework and set a new benchmark in terms of façade performance and procurement the brief was challenging: An integrated façade system, utilising new materials Marked performance advantages over conventional solutions High degree of integration of standard and bespoke subsystems Industrialised manufacturing Facilitation of mass customisation A business model for commercialisation of systems and processes 7

8 Konsortiet bag projektet har arbejdet med at udvikle en prototypeversion af et facadesystem i pultruderet glasfiber og en forretningsmodel til udnyttelse af systemets kommercielle muligheder. During the process described below a prototype version of a façade system based on FRP planks in a panel spanning vertically between slab edges has been developed, as well as a business plan for the next step. Projektet er et godt eksempel på potentialerne i at arbejde med systemintegration og konfigurering af komplekse løsninger. Tværfagligheden i projektet har sikret fokus på at gøre det teknisk, økonomisk og logistisk realiserbart. Men også på mulighederne for at kombinere præfabrikation med et fleksibelt arkitektonisk løsningsrum. I konsortiet har rådgivere/designere, materiale-/ komponentfabrikanter og specialentreprenører arbejdet tæt sammen i alle faser af processen. Projektet har været støttet af Realdania-initiativet Byggeriets Innovation, der i de tre år initiativet eksisterede, havde fokus på ikke mindst industrialisering, præfabrikation, modularisering og brugerkonfigurering inden for byggeriet. The Integrated Building Envelope project emphasizes the huge potential in working with system integration and configuration of complex solutions. Making use of the consortium s interdisciplinary strenght, it has been possible simultaneously to keep the focus on both design and the technical aspects, as well as the financial side and logistics. Supported by the Realdania initiative, Building Lab DK, an interdisciplinary consortium of engineers, architects and manufacturers was set up to try to develop an integrated façade system. A key focus of Building Lab DK has been the need for enhancing industrialisation, pre-fabrication, modularisation and user configuration in construction. These principles has constituted a significant part of the consortium s agenda. 8

9 9

10 KONCEPT Concept Idéen med projektet er at designe et facadesystem bestående af modulære elementer, hvor et kompositmateriale erstatter det, der i de fleste moderne facader er af aluminium, og hvor der i systemet er integreret komponenter, som brugeren selv kan definere, fx ventilationselementer og solafskærmning. Materialet er pultruderet glasfiber, der laves ved at trække glasfibervæv gennem en maskine, der imprægnerer det med flydende hærdeplast og presser det til et profil. Profilerne bruges til bl.a. isoleringsmateriale, riste, trapper, gangbroer, stiger, belysningsarmaturer, antenner og vejskilte. The aim of the project is to develop an integrated façade system, based on panels made of pultruded FRP, and obtaining a high degree of integration of sub-systems in a industrialised manufacturing process. Pultruded FRP is a composite made of a polymer matrix (a resin, epoxy or polyester) reinforced with fiberglass fibres in a continuous molding process (pultrusion), where the fibres are pulled through the resin, and into a heated dye, in which the resin undergoes polymerisation. In the dye, the profile is cured in its final geometry, and finally cut into defined lengths. Pultruderet glasfiber brugt som facadeelement har en række egenskaber, som gør facadesystemet både mere funktionelt og potentielt mere bæredygtigt end mange andre mere traditionelle løsninger. Glasfiber er et stort set ikke-varmeledende materiale, og medvirker således til, at man kan undgå at skabe kuldebroer i facaden. Med elementets slanke dimensioner skabes der plads til mere isolering inden for den samme facadetykkelse. Desuden er vægten lav og elementet er derfor let at montere. Glasfiber By using the FRP material in construction its intrinsic properties can be utilised: Low thermal conductivity Possibility of large pultruded sections Possibility of compact/slim system Structurally bonded connections Lightweight Potentially translucent appearance In addition to the performance attributes, the system responds to variables associated with architectural degrees of freedom though still being commercially viable. 10

11 har samme udvidelsesgrad som glas, hvilket betyder at man umiddelbart kan klæbe glasfiberelementerne sammen med glas. Endelig er elementet translucent, og giver derfor en række nye muligheder for at arbejde med det arkitektoniske udtryk. Producerer man elementet industrielt på en fabrik, mindsker man den omkostningstunge del af et byggeri, nemlig den del der foregår på selve byggepladsen, og øger samtidig muligheden for en effektiv kvalitetskontrol. Opbygningen af systemet i moduler, som kunden kan vælge til og fra, peger frem mod den industrielt præfabrikerede men alligevel skræddersyede facadeløsning, der kan bidrage til en højere grad af brugerorientering i byggeriet. Ved at kombinere en række delsystemer i et kompakt og integreret facadesystem, åbner man mulighed for at udnytte nye, og kommende grønne teknologier. I kraft af det begrænsede antal komponenter kan man tilpasse systemet specifikke krav i hvert enkelt byggeri. Its low thermal conductivity makes it easier to avoid thermal bridges in the façade, thus decreasing heat loss in the building. The slim dimension of the panels leaves more space for insulation and/or increase the usable floor space area. Moreover, the low weight makes the system easy to mount. Fiberglass has the same expansion rate as glass, which means that one can readily adhesive fiberglass components with glass. Finally, the material is potentially translucent, and therefore provide a range of new design possibilities. Manufacturing the façade system industrially in the factory reduces the costly part of building, namely the one that takes place on the construction site, and enhances the possibility of an effective quality control. As it is comprised of separate modules, from which the customer can choose, this system combines the principle of pre-fabrication with user-configuration. Because of the limited number of components the system can be adapted to specific requirements of each building. The modular subsystem scheme opens up the opportunity to exploit new and emerging green technologies. 11

12 12

13 Det er derfor målet, at systemet på den ene side lever op til de designmæssige forventninger om en vis frihed i udformningen, og på den anden side kan klare sig kommercielt og ikke er dyrere end eksisterende, sammenlignelige facadeløsninger. Arkitektonisk indeholder projektet et opgør med glaskassen som det næsten altdominerende facadeudtryk i moderne kontorbyggerier. I det opgør spiller de nye komposit-materialer naturligt en vigtig rolle som alternativ med en række kvaliteter. Desuden efterspørger arkitekter i vidt omfang facadekoncepter med fuldt integrerede funktioner i modsætning til den sædvanlige bolt-on -tilgang. Ambitionen er således at lave et funktionelt, brugerorienteret og projekt specifikt facadesystem, der kan produceres industrielt og er enkelt at montere, samtidig med at det bidrager til et mere rationelt, bæredygtigt og æstetisk tilfredsstillende byggeri. It is the clear objective of the consortium to meet the design expectations of a certain freedom in the design, and on the other hand, to create a system that is commercially competitive with existing, aluminium-based façade solutions. Architecturally, the project contains a showdown with the façades of the dominating glass box office building. In this, the new composite materials naturally play an important role as an alternative with a number of qualities. Moreover, demand for architects largely façade concepts with fully integrated functions in contrast to the usual bolton approach. The ambition is to create a functional, user-oriented and project-specific façade system, which can be produced industrially and is simple to install, while it contributes to a more rational, sustainable and aesthetically pleasing building. 13

14 KONSORTIUM consortium Deltagerne i konsortiet er: Participants in the consortium are: Arup Permasteelisa Fiberline 3XN Make Architects Art Andersen Cabot Arup Permasteelisa Fiberline 3XN Architects Make Architects Art Andersen Cabot Arup er et af de største rådgiverfirmaer i verden, grundlagt i 1946 af den danske ingeniør Ove N. Arup. Arup leverer rådgivning inden for ingeniørkunst, design, planlægning og projektledelse inden for alle aspekter af byggeriet. Firmaet har omkring medarbejdere i 37 lande og hovedkvarter i London. Arup, founded by a Danish engineer, Ove N. Arup in 1946, is one of the largest consultanties in the world providing engineering, design, planning, project management and consulting services for all aspects of the built environment. Arup has about 10,000 staff based in 37 countries and with headquarters in London. Permasteelisa er et oprindelig italiensk firma, der leverer design, produktion og montering af curtain-wall facader eller building envelopes. I Permasteelisa Group indgår en lang række datterselskaber, bl.a. den tyske facadespecialist Gartner. Fiberline i Middelfart er en af verdens førende leverandører af komposit-profiler. Fiberline blev grundlagt i 1979, og har lige siden spillet en afgørende rolle i udviklingen af nye GRP-produkter. Permasteelisa is an Italian based specialist in engineering, manufacturing, and installation of curtainwall facades or envelopes. The Permasteelisa Group has numerous subsidiaries in different countries, among them the German Gartner Group, another large façade specialist. Fiberline, founded in 1979 and based in Middelfart, Denmark, is one of the leading suppliers of composite profiles. Since its establishment Fiberline has played a major role in pioneering new Glass Reinforced Plastic applications. 14

15 3XN Arkitekter, grundlagt i 1986 af tre unge arkitekter, er en af Danmarks største og kendteste tegnestuer. Blandt 3XN s større projekter de senere år er Musikhuset i Amsterdam, Museum of Liverpool, og det nye Danmarks Akvarium, Den Blå Planet. 3XN Architects, founded in 1986 by three young architects, is one of Denmark s most renown architectural companies. Among 3XN s latest projects are the concert hall in Amsterdam, the Museum of Liverpool, and the new aquarium in Copenhagen. Make Architects er en ung engelsk tegnestue med en række projekter fra boliger til kontorbyggerier, byplaner og uddannelsesinstitutioner. Art Andersen er et mindre dansk firma med speciale i udviklingen af solafskærningssystemer med særligt fokus på bevægelige udendørsløsninger. Make Architects is a young English practice with a range of projects from residentials and office developments to urban masterplans and education buildings. Art Andersen is a small Danish developer of architectural daylight control systems, with a special focus on movable outdoor solutions. Cabot, grundlagt 1882, er en materialeleverandør med hovedkvarter i Boston. Blandt Cabots kerneprodukter er gummi, blækpartonfarve og aerogel, et ultralet og uhyre tæt faststof med en gel af metalliske salte. Efter afslutningen af projektforløbet under Byggeriets Innovation er Arup, Permasteelisa og Fiberline gået sammen om at konstruere en endelig forretningsplan med henblik på at starte en produktion af systemet. Konsortiet har oprettet en internetside til projektet: Cabot, founded 1882, is a performance material manufacturer headquartered in Boston. Among Cabot s primary products are rubber, inkjet colourants, and aerogel, a light and low-dense solid made by a gelation of metal salts. See also the project website, After completion of the innovation project facilitated by Building Lab DK Arup, Fiberline, and Permasteelisa have joined forces in developing a business plan for production of the system. 15

16 PROCES PROCESs Projektet begyndte i 2006 og i løbet af de følgende 18 måneder gennemførte man tre faser: feasibility study, konceptudvikling og design/prototype-produktion. I hele processen har man arbejdet parallelt med designet, de tekniske udfordringer og forretningsplanen. Men projektet har en forhistorie i form af et forprojekt et såkaldt prejekt som er vigtig at få med. Det hele begyndte med en iagttagelse, som Bo Boje Larsen, partner i 3XN, havde gjort: Jeg havde lagt mærke til, hvor stor en del udgifterne til facaden egentlig udgør af den samlede kvadratmeterpris i et byggeri. Så jeg tænkte, at hvis man kunne reducere den omkostning, uden at det gik ud over arkitekturen måske tværtimod ville man kunne bygge nogle bedre huse for de samme penge. The project started in 2006 and ran through the following 18 months, proceeding in three phases: feasibility study, concept development and design / prototype production. During the whole process work has been done on design and technical challenges as well as the potentials for commercialization of the concept. The current project has a prehistory, however, in the form of a seed a so-called prejekt which is important to include. It all began with an observation which Bo Boje Larsen, Partner at 3XN Architects, had done: I had noticed how much the cost of the façade really represent in the aggregate square meter price in a building. So I thought if we could reduce the cost without compromising the architecture perhaps on the contrary we might be able to build better houses for the same money. Desuden er de fleste facader ret gammeldags bygget op, og dertil ikke særlig bæredygtige, fordi aluminium spiller så stor en rolle, og aluminium er energikrævende at fremstille. Derfor kunne der være en idé i at udforske mulighederne for at bruge glasfiber i stedet for. Jeg havde Moreover, most façade design is quite old-fashioned, and not very sustainable, because aluminum plays as large a role, and aluminum is rather energy intensive to produce. Therefore, it seemed an idea to explore the option of using fiberglass instead. I had seen how wind turbine 16

17 set, hvordan man fremstiller vindmøllevinger, og det var faktisk det, der inspirerede os i første omgang. Vindmøllevinger er lavet af glasfiber støbt over en skumkerne, og selvom de kun er indspændt i ét punkt, kan de holde til en meget stor belastning. Det samme mente vi burde være tilfældet med facadeelementer nedhængt fra én etage til en anden. Selv en relativt tynd facade eller curtain wall ville således blive meget stærk i sig selv. blades were manufactured, and it was actually what inspired us in the first place. Wind turbine blades are made of molded fiberglass over a foam core, and although they have a one point attachment, they can withstand a very heavy burden. The same ought to be the case with façade elements suspended from one floor to another. Even a relatively thin façade and curtain wall would thus be very strong in itself. 17

18 18

19 Endelig var det oplagt at satse på præfabrikation og modularisering, og det passede til den dagsorden man havde i Byggeriets Innovation. Finally, it was natural to focus on prefabrication and modularisation, and that suited the agenda of Building Lab DK. På det grundlag formulerede 3XN en ansøgning til Byggeriets Innovation om et forprojekt et såkaldt prejekt med henblik på at udvikle et nyt facadekoncept. I prejektet indgik ud over 3XN som arkitekter, ingeniørfirmaet Arup, solafskærmningsudviklerne fra Art Andersen og Danfossdatterselskabet Convec. Arbejdet i prejektet var bevidst lagt an på at glemme alle konventioner og forsøge at tænke facadeløsninger helt forfra. Det var struktureret i tre workshops i løbet af efteråret 2005, og var organiseret omkring konceptudvikling og undersøgelser af markedspotentialer. Den første workshop resulterede i udviklingen af fem scenarier, som hver for sig kandiderede til nærmere undersøgelse: Nye måder at sælge og koordinere på Et nyt byggesystem En ny facadekomponent Et nyt interface En ny funktionalitet On this basis, 3XN made an application for a prejekt to develop a new façade concept, and invited Arup, the worldwide engineering company, Art Andersen, a daylight control systems developer and the Danfoss subsidiary Convec. The work in the group was deliberately geared to forget all the conventions and try to think façade solutions from scratch. It was structured in three workshops in autumn 2005, and was organized around develpment of the concept and studies of market potentials. The first workshop resulted in the development of five scenarios, each of which candidated for further investigation: New ways to sell and coordinate A new building envelope A new façade component A new interface A new functionality 19

20 Op til den planlagte tredje workshop i december 2005 blev det imidlertid klart, at det ville være vanskeligt at komme videre uden en højere grad af konkret og forpligtende engagement. Problemet blev af Byggeriets Innovation identificeret som mangel på en systemejer. Mikkel Thomassen fra Smith, der som leder af Byggeriets Innovation sad i projektets styregruppe, siger: Man kom ud for et fænomen, som vi har set i mange af vores projekter, og som man i økonomisk teori ville kalde et hold-up, altså man bliver tvunget til at investere og man ved ikke hvor meget de andre vil investere. Det er ikke så behageligt. Up to the planned third workshop in December 2005 it became clear, however, that it would be difficult to move forward without a higher degree of concrete and binding commitment. The problem was identified as lack of a system owner. Mikkel Thomassen from Smith, who as head of Building Lab DK sat in the project steering committee, says: We saw a phenomenon we ve seen in many of our projects in economic theory they would call it a hold-up, which occur when you are forced to invest into a pool, and you do not know how much the others will invest. It is not a very pleasant experience. Da ingen af konsortiets parter umiddelbart kunne påtage sig ejerskabet, stod man ifølge Mikkel Kragh fra Arup over for enten at skulle opgive helt eller gøre noget radikalt: Jeg tror, at alle havde stor fornøjelse af at være med i prejektet, men det vi kom op med, var ikke konkret nok. Det endte med at være en snakkebutik. Der var ikke noget produkt, og måske derfor var der ingen, der kunne se en forretningsmulighed i projektet. Alle ville gerne følge det på sidelinjen, men heller ikke mere. Since none of the consortium partners could immediately assume ownership, according to Mikkel Kragh from Arup, they either had to give up completely or do something radical: I think everyone enjoyed being part of the prejekt, but the result we came up with was not concrete enough. It ended up being a talking shop. There was no product, and therefore perhaps no one could see a business opportunity in the concept. Everybody in the group would like to follow it while staying on the sideline, but no more. 20

21 En ny start A New Start Jeg var imidlertid ked af, at det hele skulle gå i vasken, for jeg kunne godt se de muligheder, der var i det. Så mens den daværende projektledelse, 3XN, tog rundt til parterne for at lukke og slukke på god, diplomatisk vis, gik jeg lige så stille i gang med at undersøge, om vi ikke alligevel kunne gøre noget. I skuffen havde jeg et projekt, som jeg mente vi kunne gå videre med. Det tog udgangspunkt i det her komposit-materiale, som vi havde diskuteret i løbet af vores workshops, men som ikke var blevet udpeget som det centrale element, primært på grund af konsortiets sammensætning og medlemmernes baggrund. However, I was rather disappointed that it all had to go in the sink, because I could see the opportunities. So while the former project manager, 3XN, went around to the parties to close it down in good diplomatic manner, I started pondering whether there still was something we could do. In the drawer, I had a project that I felt we would be able to proceed with. It was based on this composite material we had discussed during our workshops, but which had not yet been designated as the central element, primarily because of the composition of the consortium and the background of its members. 21

22 22

23 Men hvis det nye materiale skulle være omdrejningspunkt i projektet, krævede det altså at man blev mere pragmatisk og bevægede sig nærmere et konkret produkt. Dermed blev det også nødvendigt at få en producent med i konsortiet. Mikkel Kragh, der blev projektleder i denne anden fase, tog kontakt til virksomheden Fiberline i Middelfart, der er blandt de førende i verden, når det gælder komposit-facadeelementer i glasfiber. Hos Fiberline mente man til gengæld at det var vigtigt også at involvere en facadeentreprenør. På den måde ville man have hele fødekæden fra design og ud til markedet på plads i konsortiet. Valget faldt på Permasteelisa, en af verdens største på feltet. But if the new material would be pivotal in the project, a more pragmatic approach was needed, aiming at something more concrete. Thus, it was also necessary to get a composite manufacturer in the group. Mikkel Kragh, who became project manager in this second phase, then contacted the Fiberline in Middelfart, one of the leading manufacturers of composite façade elements in the GRP. At Fiberline, CEO Henrik Thorning in return was convinced that a façade contractor had to be involved. In that way one would have the whole value chain from design to the market reperesented in the consortium. The choice fell on Permasteelisa, one of the largest in the field. Min opfattelse var egentlig, at selve udviklingsarbejdet skulle foregå sammen med en underleverandør men uden facadefabrikant, siger Mikkel Kragh. Der er imidlertid store logistiske udfordringer i facadeindustrien, så da jeg fik tænkt mig om, kunne jeg sagtens se fordelen i at invitere dem ombord. Det blev så projektlederens opgave at forklare Permasteelisa, at selvom de var store og havde travlt, skulle de udvikle sammen med os andre. Intially I belived that the development work should be done with a subcontractor, but without façade manufacturer, says Mikkel Kragh. There are considerable logistical challenges facing the industry, however, so when I had a chance to think it over, I could easily see the benefit of having them on board. Then, of course, it was the project manager s task to explain Permasteelisa that although they were big and busy, they had to develop with us others. 23

24 Udfordringen var dobbelt: På den ene side skulle man få Permasteelisa til at spille bold med resten af holdet; på den anden side betød deres tilstedeværelse, at man med deres input måtte definere markedet med det samme. Man vendte så at sige udviklingsprocessen på hovedet, og begyndte med at definere markedet, før man havde udviklet produktet. Det viste sig imidlertid at være en fordel, fordi det bragte nogle ret kontante funktionskrav på bordet tidligt i processen. The challenge was twofold: On one hand the project management had to make Permasteelisa play ball with the rest of the team, on the other hand, their input forced the consortium to define the market right away. That meant, as it were, turning the development process on its head, as they would define the market before they had developed the product. In fact, it proved to be an advantage, because it brought some rather specific performance requirements on the table early in the process. I overgangen til den egentlige projektfase forlod Danfoss og deres datterselskab Convec konsortiet og blev erstattet af Cabot, der producerer et silicium-baseret, nanoteknologisk aerogel-isoleringsmateriale, der kunne være en interessant komponent i det nye facadekoncept. Solafskærmningsudvikleren Art Andersen fortsatte i konsortiet, som herefter bestod herefter af Arup, Permasteelisa, Fiberline, 3XN, Art Andersen, Cabot, samt endelig det engelske arkitektfirma Make, som i London var i gang med nogle konkrete kontorbyggerier, der kunne blive blandt kerneaftagerne til produktet. In the transition to the actual project stage Danfoss and their subsidiary Convec left the consortium and was replaced by Cabot, a producer of a silicon-based, aerogel insulating material that could be an interesting component of the new façade system. The consortium then consisted of Arup, Permasteelisa, Fiberline, 3XN, Art Andersen, Cabot, and finally the British architectural firm Make, who had among their clients that kind of high-end office building projects, which could be among the core customers for the product. 24

25 Med konstitueringen af det nye konsortium gjaldt det om at formulere en ny ansøgning til Byggeriets Innovation, så man kunne finansiere en fortsættelse af udviklingsarbejdet nu med Fiberlines komposit-materiale som udgangspunkt for modulet. With the constitution of the new consortium a new project application to Building Lab DK could be filed, continuing the development work with the Fiberline composite material as the basis for the module. 25

26 Da ansøgningen var gået igennem kunne man i de følgende måneder koncentrere sig om at adressere den række af nye udfordringer, som konkretiseringen medførte. Listen var lang. Skulle man satse på at lave et element der kunne tilføjes et helt modul eller noget helt tredje? Skulle man satse på boliger eller kontorer eller begge dele? Og så videre: Systemarkitektur Interface inden for systemet Interface med andre systemer Bæredygtighed Brandkrav Holdbarhed Æstetik Fleksibilitet Produktion Samling Bygbarhed Omkostninger Pris Now, a whole range of new challenges had to be addressed. The list was long. Add-on or a modular system? Or a third option? For housing or office buildings or both? Etc.: System Architecture Interface within the system Interface with other systems Sustainability Fire Requirements Durability Aesthetics Flexibility Production Collection Buildability Cost Price 26

27 Om processen med at prioritere og afbalancere de forskellige kriterier i løbet af udviklingsarbejdet siger Mikkel Kragh: Jeg vidste jo godt, at nogle af kriterierne var mindre vigtige for nogle af projektet parter i projektet, men at de omvendt kunne være helt afgørende for nogle af de andre. Det var så min opgave som projektleder at være en slags mægler og afstemme de forskellige forventninger, eller gøre mindre spiselige ting appetitvækkende. På det område var det en stor fordel, at Byggeriets Innovation pressede på for at få undersøgt de idéer, der kom på bordet. Resultatet ikke altid vigtigst Hos Art Andersen, som har stået for at udvikle solafskærmningsmodulet i systemet, finder direktør Jørgen Krab og designchef Jakob Dydensborg, at processen har givet mulighed for at prøve ting af, som man ikke kan i daglige. I knew very well that some of the criteria were less important for some of the project partners in the project, says Mikkel Kragh. But also that this could be ones that were crucial to some of the others. It was then my task as project manager to act as a kind of mediator and reconcile the different expectations, or to make less edible things appetizing. In this, it was a great advantage that Building Lab DK kept insisting that we reviewed the ideas that were on the table. The result is not always the most important CEO Jørgen Krab and Design Manager Jacob Dydensborg from Art Andersen, who has developed a louver shutter module in the system, find that process has given them an opportunity to try out things for which there is little time normally. 27

28 Vi har kunnet arbejde med sådan noget som at få skodderne til at flugte med facaden og udvikle spiralen til mekanismen. Det gør virkelig en forskel, at der ikke står en kunde og venter på en leverance, og at man ikke umiddelbart skal tænke på at leve op til alle mulige krav i bygningsreglementet. At det med andre ord er en ægte udviklingsproces, hvor det ikke altid er resultatet der tæller, som Jakob Dydensborg udtrykker det. Man skal skabe en stemning, så folk tør sænke paraderne og være lidt fandenivoldske og bidrage med noget. Byggeriets Innovation skal have ros for at fastholde den dimension, tilføjer Jørgen Krab. Ifølge Mikkel Kragh var det ikke helt nemt få frigjort kreativiteten: Man kan jo ikke bede travle folk om at sætte sig ned og være kreative. Det kommer der sjældent noget ud af. Producenterne ville i begyndelsen helst have, at vi bare fortalte dem, hvad de skulle levere. Men da har mit svar været: jeg ved det ikke. Og så er workshops pludselig meget vigtige. Det viste sig da også, da vi We have been able to go into details like making the shutters flush with the façade, and to develop the spiral adjustment mechanism. It really makes a difference, that there is not a customer waiting for a delivery, and no immediate need to think about how to live up to all sorts of requirements of the Building Regulations. It has been a genuine evolutionary process, where it is not always the result that counts, as Jacob Dydensborg puts it. And this is not easy, emphasizes several of the participants. You have to create an atmosphere in which people dare let their guard down, and make their contribution. Building Lab DK shoul be commended for maintaining that dimension, adds Jørgen Krab. You can not just ask busy people to sit down and be creative, says Mikkel Kragh. That will seldom lead to anything. At first our manufacturing partners would rather be told what to deliver, and then they would go home and produce it. But everytime my answer was: I do not know what you will have to deliver. That is when the workshop becomes so important. It proved indeed, when we finally stood on the workshop floor, and began to glue things together, 28

29 til sidst stod ude på værkstedsgulvet, og begyndte at lime ting sammen, da strålede folks øjne og da blev det rigtig sjovt. Folk fik pludselig en forståelse for materialet: Når man skærer i det, så bøjer det, hvorfor gør det det? I den dur. På den måde lærer man, at hver gang man har fået en eller anden flyvsk ide, så er der altså nogen, der skal stå og save i materialet bagefter. At stå at lime profiler sammen er en anden type samvær end at sidde rundt om et bord og snakke. Noget af det bedste man kan gøre i sådan en proces er at bygge en model af det man designer. Faktisk skulle vi have gjort det noget før skabt noget mere legeplads. Min første reaktion var, at 18 måneder er alt for kort tid, siger Fiberlines direktør Henrik Thorning. Det tager snarere tre-fire år at udvikle et helt nyt produkt af den her karakter og vi jo også snarere tre år henne nu, ikke? and people s eyes sparkled and we all had great fun. Suddenly you gain an understanding of the material: When you cut it, it bends, why does it do that? That kind of thing. That way, you learn that every time you get some elusive idea, then someone later will have to stand there and cut it. To glue sections of the façade together is another type of interaction than to sit around a table talking. The best thing you can do in such a process is probably to build a model of what you have designed. Actually we should have done it sooner provided more playground. Fiberline CEO Henrik Thorning first reacted to what he saw as an unrealistic time frame. My first reaction was that 18 months is too little, he says. It takes three to four years to develop a completely new product of this nature and we are about three years down the line now, right? 29

30 En anden ting Henrik Thorning synes at han fik ret i, var det rigtige i at invitere en facadebygger med i projektet. Another thing Henrik Thorning believes that he got right was inviting a façade manufacturer to the consortium. De kom med et væsentligt input til hele designprocessen. Deres materialefolk i Tyskland, fra den del af koncernen, der hedder Gartner, er virkelig dygtige, også bl.a. på det brandtekniske område. Jeg tror, at det var helt afgørende, at vi fik nogen med, der er så tæt på slutkunden, som de er. Permasteelisa came with a significant input to the entire design process. Their material people in Germany, from the part of the Permasteelisa Group called Gartner, are really talented, also on the fire performance issue. I think it was crucial that we got somebody on, who is so close to the end customer, as they are. 30

31 At gøre målet konkret making it concrete Processen var også præget af det, Mikkel Kragh kalder en interessant kreativ spænding mellem arkitekternes ofte vidtløftige syn på tingene og behov for at skubbe til os andre, og så os andre. Derfor var det ofte industripartnerne og ingeniørerne, der blev mere og mere sammenbidte, efterhånden som vi skulle aflevere noget brugbart, mens arkitekterne havde en interesse i at holde det hele svævende. Vores rolle har været at fortælle, hvad vi kan, og hvad der er muligt og ikke muligt, som Henrik Thorning udtrykker det. Det var en frugtbar spænding, for det tvang os til at holde nogle døre åbne, men det har overrasket mig, hvor svært det var at få arkitekterne til at komme med noget helt konkret, tilføjer Mikkel Kragh. Mikkel Kragh mener, at her ville det måske have hjulpet, hvis man havde haft en konkret byggesag at prøve idéerne af på. Mens Byggeriets Innovation mente, at det netop var en afgørende forudsætning for den strategiske udvikling, at projektet var friholdt fra en konkret byggesag. Tværfagligheden betød, at man blev tvunget til at løfte blikket, som han formulerer det. Ingeniørerne kunne The process was also influenced by what Mikkel Kragh calls an interesting creative tension between the architects, and their often rambling view of things, and the rest of us. Therefore it was often the industrial partners and the engineers, who were increasingly clenched, as we had to deliver something useful, while the architects had an interest in keeping the whole thing floating. It was a fruitful tension, because it forced us to keep some doors open, but it surprised me how difficult it was to get the architects to come up with something concrete. Our job has been to convey to the others what we are cable of, plus what is possible, and what is not, as Henrik Thorning expresses it. Mikkel Kragh thinks that here it might have helped, if the group had had a concrete building case to test the ideas on. Whereas Building Lab DK thought it a decisive precondition for the strategic development that the project was not tied up to a specific building case. Interdisciplinarity meant that the members of the consortium was forced to look up, as he puts it. The engineers sometimes god tired of having to justify the joint decisions the members had already taken. And as 31

32 godt blive lidt trætte af hele tiden at skulle retfærdiggøre de beslutninger, man tidligere havde taget i fællesskab. Og som deadline nærmer sig, kan de mere detaljeorienterede miste modet. Men den erfaring der skal gives videre er altså, at i den situation skal man ikke give op, men i stedet gå ud i værkstedet og lave noget konkret sammen. En væsentlig erfaring fra projektet synes således at være, at innovation i høj grad er betinget af, at man kan motivere deltagerne til at bringe deres kompetencer i spil. Det gælder om at åbne alle muligheder for at det uventede kan opstå, uden at kaste fagligheden over bord. Det kræver til gengæld en engageret ledelse. Det er en næsten umulig opgave som projektleder at holde folk til ilden hele tiden, siger Mikkel Kragh. Der har været masser af gange, hvor man kunne have standset det her projekt. I en travl hverdag med betalende kunder osv., kan det være virkelig svært at få de bedste folk til at prioritere et tværgående projekt, hvor resultatet er usikkert og først foreligger et stykke ude i fremtiden. Jeg har cirka brugt halvdelen procent af min the deadline approached, the more detail-oriented tended to lose heart. But the lesson learned is not to give up, but instead go into the shop and do something concrete together. An important experience to be gained from the project seems that innovation depends on the ability to motivate the participants to put their skills into play. The point being that all options should be kept open for the unexpected to occur without throwing overboard professionalism. This in turn requires a committed leadership. It is an almost impossible task as project manager to keep people engaged all the time, says Mikkel Kragh. There have been plenty of times where you could have stopped this project. In the busy daily life of a company with customers, etc., it can be really difficult to get the best people to give time to a transversal project where the outcome is uncertain and only will become available some time in the future. I ve spent about fifty percent of my nominal working hours in eighteen months on the project. Besides the time you spend, there is also the question of 32

33 nominelle arbejdstid i halvandet år på projektet. Ud over tiden er der så også det med, hvor meget energi man lægger i det. For det er jo innovation og altså ikke givet, hvordan vi skal nå frem til resultatet. Men sagen er, at alle de medvirkende grundlæggende har haft stor lyst til at være med og har troet på det. Og så har det været vigtigt for motivationen, at alle kunne se, at der kunne blive en forretning ud af det. Stillet over for det tilbagevendende spørgsmål om, hvorfor det er så svært at innovere i byggeriet, svarer Mikkel Kragh: Godt byggeri afhænger hundrede procent af samarbejde. Det her projekt er et godt eksempel på, hvor bred en vifte af kompetencer man skal have med om bord, for at det man laver er relevant og har en chance. how much energy you put into it. For this is innovation and it is not given how we arrive at the result. It has been instrumental that everyone in the core has had a great desire to be part of the project and believed in it. Finally, it has been important for motivation that everyone could see the business opportunity. Asked the recurring question why it is so difficult to innovate in the construction business, Mikkel Kragh says: Good building depends 100 percent upon cooperation. This project is a good example of how broad a range of skills you must have on board, in order to ensure that what you are doing is relevant and will stand a chance. 33

34 UDFORDRINGER CHALLENGES For at kunne adressere de tekniske udfordringer definerede man i feasibility study-fasen en grundlæggende ramme eller basismodul, som man kunne fungere som det konkrete produkt, man ville arbejde på at realisere. Selvom det ikke gav den arkitektoniske frihed, der er nødvendig, fungerede det alligevel som katalysator for at undersøge de videre muligheder. Man fik reduceret det meget brede spektrum af mulige funktioner og egenskaber til et antal generiske muligheder. Arup og Permasteelisa udviklede sammen en række To address the technical challenges a basic frame or base module was designed. This module has acted as the product that the process should lead to. Although it does not represent all the necessary architectural freedom, it has nevertheless served as a catalyst to explore further possibilities. The very broad spectrum of possible functions and properties was reduced to a number of generic options. Arup and Permasteelisa developed together a number of 34

35 grundlæggende principper baseret på komposit-materialet og præsenterede dem på en række møder og workshops for de øvrige medlemmer af konsortiet. Arkitekterne i konsortiet, 3XN og Make, kommenterede på disse principper og applikerede dem på deres respektive formmæssige løsninger. Det skabte et fælles arkitektonisk sprog for projektet, som virkede tilbage på arbejdet med de tekniske udfordringer. Industrialisering og konfigurering Det overordnede kriterium for projektet har hele tiden været erkendelsen af behovet for at sikre en højtindustrialiseret fremstillingsproces, der kan ændre afgørende på den måde facadesystemer bliver konfigureret, produceret og monteret. Produktionsteknisk er det nye system en pænt stor udfordring, fortæller Henrik Thorning fra Fiberline. Den translucente matrix er ret kompliceret. Desuden er der jo både den tekniske og den kommercielle risiko at tage hensyn til. Teknisk, at vi løber risikoen for ikke at kunne opnå den kvalitet og den produktivitet, der skal til. Men hvis vi får finansieringen til udviklingen på plads, som vi håber på, skal det nok lykkes. fundamental principles based on composite materials, and presented them at meetings and workshops for the other members of the consortium. The architects of the consortium, 3XN and Make, commented on these principles and applied them on each their designs. That created a common architectural language for the project that in turn affected the further work on the technical challenges. Industrialization and configuration Right from the beginning, the main criterion for the project was a recognition of the need to ensure a highly industrialized manufacturing process aiming to change the way façades are configured, built and installed. According to Henrik Thorning from Fiberline, the new system represents a considerable technical challenge for the manufacturer. The translucente matrix is quite complicated. Then there is both a technical and a commercial risk. Technically, we risk not being able to obtain the quality and the productivity needed. But if we are able to secure the funding we are hoping for, I am sure we will succeed. 35

36 36

37 Integration og/eller fleksibilitet Integration and/or flexibility Integrationen af mange dele i en helhed har været en grundlæggende ambition i projektet. Det viste sig imidlertid, at når man integrerede rigtig meget, endte systemet med at blive ret ufleksibelt. Og så havde man bevæget sig for langt væk fra en af de andre vigtige målsætninger. Arkitekt Kasper Guldager Jørgensen fra 3XN, hvis rolle i projektet har været at kvalificere projektet arkitektonisk og ikke mindst at skubbe på for at undersøge mulighederne i de nye materialer, peger på netop den udfordring: Det er spørgsmålet, hvor dyb en integration vi egentlig har opnået. Ved at bruge aerogel som isoleringsmateriale og glasfiber som det konstruktive, har man fat i to af de mest grundlæggende dele af en facade, isoleringen og konstruktionen, men at erstatte nogle konventionelle materialer med nogle nye, er jo ikke i sig selv integration. Der er jo ikke tale om at indbygge ventilation og rørføringer og den slags. The integration of many parts into a whole has been a fundamental ambition of the project. It appeared, however, that with a high level of integration, the system ended up being rather inflexible. In that case the group had taken their design too far away from one of the other important objectives, architectural and functional flexibility. Architect and Head of Development at 3XN, Kasper Guldager Jørgensen, whose role in the project has been to qualify the architecture of the façade system, and not least to push on to explore the possibilities of new materials, identifies exactly that challenge: The question is how deep an integration, we have actually achieved. Using aerogel as insulation and fiberglass as the constructive element, two of the most fundamental parts of a façade, insulation and construction, has been addressed. But to replace conventional materials with new ones, is not in itself integration. There is still the question of how to incorporate ventilation and pipes and stuff. 37

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

Arkitektur & Mass Customization

Arkitektur & Mass Customization Arkitektur & Mass Customization cinark overblik Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole. Målet med centeret er at

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Personprofiler - opbygning af balancen mellem faglig og personlig udvikling s05. Udfasning af formalin på danske dambrug s09

Personprofiler - opbygning af balancen mellem faglig og personlig udvikling s05. Udfasning af formalin på danske dambrug s09 Personprofiler - opbygning af balancen mellem faglig og personlig udvikling s05 Indhold Udfasning af formalin på danske dambrug s09 Practice vs. theory one of them or both s13 Key Account Management nøglen

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

DI s Executive Program 2010

DI s Executive Program 2010 DI s Executive Program 2010 Modul 3: Studietur til Kina fra den 13.-20. november 2010 KINA RAPPORT Deltagere Adm. Direktør Bo Lybæk, GPV International, Managing Director Jette Lykke Mikkelsen, RMIG A/S,

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 Prisbelønnet, luksuriøse Stella Maris Kunsten af kobber Marie Louise Kold Kobberudsmykning og -arkitektur Helsinkis musikhus aktuel status Leder Velkommen

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 1 Indhold Fra entreprenør til systemleverandør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig Indholdsfortegnelse Forord 322 QUO VADIS; NATO? Brigadegeneral Søren Falk Portved The operational level that disappeared? Major Niels Klingenberg Vistisen Shaping the Information Environment in Afghanistan

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere