DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE"

Transkript

1 DEN INTEGREREDE FACADE THE INTEGRATED BUILDING ENVELOPE Udvikling af et præfabrikeret, modulbaseret facadesystem Development of a pre-fabricated, modular façade system

2 2009 Dansk Arkitektur Center Udgivet som led i Realdanias initiativ Byggeriets Innovation Tekst: Christian Bundegaard Design og layout: Lene Sørensen Rose og Jakob Bay Tryk: PrinfoParitas Digital Service ApS 2009 Danish Architecture Centre Case report from the Readania funded initiative Building Lab DK Text: Christian Bundegaard Design: Lene Sørensen Rose and Jakob Bay Print: PrinfoParitas Digital Service ApS Download de øvrige udgivelser i serien af caserapporter med resultater fra udviklingsprojekter støttet gennem initiativet Byggeriets Innovation på under Viden & Netværk/Viden om innovation i byggeriet. This case-report is one in a series of reports on the results from projects supported through the Building Lab DK initiative. The reports can be downloaded on under Viden & Netværk/Viden om innovation i byggeriet.

3 Indhold CONTENTS 04 FORORD PREFACE 06 BAGGRUND BACKGROUND 10 KONCEPT CONCEPT 14 KONSORTIUM CONSORTIUM 16 PROCES PROCESS 34 UDFORDRINGER CHALLENGES 50 PERSPEKTIVER OUTLOOK 53 KREDITERING ACKNOWLEDGEMENT

4 Forord PREFACE Realdania har gennem initiativet Byggeriets Innovation støttet gennemførelsen af en række udviklingsprojekter med det formål at styrke innovation i byggeriet. Byggeriets Innovation, der var en del af Dansk Arkitektur Center, blev etableret i 2005 som et led i Fonden Realdanias strategi for fokusområdet Byggeriets fremtid. Selve initiativet blev afsluttet med udgangen af 2008, mens støtten til tre af de igangsatte udviklingsprojekter først afsluttes i løbet af Udover økonomisk støtte har Byggeriets Innovation ydet faglig support til dannelsen af strategiske partnerskaber på tværs af byggeriet, samt bidraget til facilitering af den forandringsledelse, der har været en væsentlig del af alle projekterne. Efter Byggeriets Innovations ophør har konsulentfirmaet Smith Innovation rådgivet konsortierne i forhold til udviklingsprocessen. Through its initiative Building Lab DK Realdania has supported the implementation of a range of development projects aimed at strengthening innovation in construction. Building Lab DK, a division of the Danish Architecture Centre, was established in 2005 as part of the Realdania strategic focus area Building the Future. Building Lab DK ended its activities in December 2008, while three of the development projects were finalized in the course of Besides providing financial support, Building Lab DK has provided technical support to the formation of cross-disciplinary, strategic partnerships in the construction industry, and contributed to the facilitation of change management, which has been an essential part of all the projects. After the termination of Building Lab DK Smith, an innovation consulting firm, has advised the consortium on development. I nærværende caserapport præsenteres udviklingsprojektet the Integrated Building Envelope, et integreret modulært facadesystem baseret på kompositmateriale. Med denne rapport er facadesystemets 0-serie færdigudviklet. Det testes og certificeres nu i forhold til forskellige markeder i This case report presents the development the Integrated Building Envelope project, an integrated modular façade system based on composites. By now, a zero series of the façade system is ready. It is now tested and certified in relation to markets in Northern Europe. Market introduction is 4

5 Nordeuropa. Forventningen er at introducere systemet på markedet i efteråret Udviklingsprojektet viser, med sit høje ambitionsniveau, og sin grundlæggende gentænkning af facadesystemet, perspektiver for en helt ny generation af facader. Parterne bag udviklingsprojektet er Arup, der har projektledelsen, Permasteelisa, Fiberline, Art Andersen, 3XN Arkitekter, Make Architects og Cabot. Det er håbet, at nærværende publikation vil være til inspiration for andre, der har mod på, og lyst til, at tage ejerskab over byggeriets udvikling. Dansk Arkitektur Center vil fortsat sætte fokus på nye forståelser i byggeriet og formidle erfaringer, metoder og perspektiver til byggeriets aktører. expected to be due in the autumn of With its high level of ambition, and its fundamental rethinking of the façade system, this system points to a whole new generation of facades. The parties behind the development project are Arup (project management), Permasteelisa, Fiberline, Art Andersen, 3XN Architects, Make Architects, and Cabot. It is our hope that this publication will be of inspiration to others, who have the courage and desire to take ownership of the progress in construction. The Danish Architecture Centre will continue to focus on new understandings of construction and the dissemination of experience, methods and prospects for construction operators. Natalie Mossin Programchef, Branche og Netværk, Dansk Arkitektur Center Natalie Mossin Head of Business and Network, Danish Architecture Centre 5

6 BAGGRUND Background Udviklingen af nye glasfiber-baserede komposit-materialer har åbnet mulighed for alternative, modulære facadeløsninger, der integrerer funktionalitet, bæredygtighed og æstetik. Der er en stigende efterspørgsel efter facadesystemer, der integrerer funktionelle elementer som solafskærmning, ventilation, solpaneler, transparente felter mv. i en modul-baseret, skræddersyet helhed. Samtidig er der behov for at bygge mere bæredygtigt og energibesparende, uden at skulle gå på kompromis med æstetik og funktionalitet. Udviklingen af noget så grundlæggende som bygningens facade kræver en ambitiøs tilgang til det at innovere, samtidig med at man sikrer, at projektet er markedsmæssigt og økonomisk rodfæstet. Udgangspunktet for innovationsprojektet Den integrerede facade har således været den ambitiøse målsætning, på den ene side at sætte en ny standard inden for facadeløsninger, og på den anden side at gøre det inden for en kommercielt bæredygtig ramme og på helt almindelige markedsvilkår. The development of fibre-reinforced polymers (FRP), and the use of this new material in pultruded sections, has opened the possibility of alternative, modular façade solutions that integrate functionality, sustainability and aesthetics. There is an increasing demand for system-integration in the façade of features such as solar shading, ventilation, solar panels, windows, and transparent sections, etc. in a modular, project-specific whole. Further, there is a need to build more sustainable and to meet energy saving requirements, without compromising on the aesthetics and functionality. The material properties of the FRP composite presents opportunities in terms of virtual elimination of thermal bridging by brackets and structural penetrations. Developing such fundamental part of the building as the façade calls for a highly ambitious, innovative approach, while ensuring that the project is marketed and economically entrenched. Thus, the ambitious target of The Integrated Building Envelope has been, on the one hand, to set a new standard in façade solutions, and on the other, to do so within a commercially viable framework and ordinary market conditions. 6

7 Udgangspunktet har været seks indlysende, men krævende forudsætninger: Udvikling af et facadesystem med brug af nye materialer Konkurrencedygtighed på niveau eller over konventionelle løsninger En høj grad af integration af standardsystemer og undersystemer Industrialiseret fremstillingsproces Facilitering af brugerkonfigurering Udvikling af en forretningsmodel til kommerciel udnyttelse af konceptet Aiming to develop a commercial framework and set a new benchmark in terms of façade performance and procurement the brief was challenging: An integrated façade system, utilising new materials Marked performance advantages over conventional solutions High degree of integration of standard and bespoke subsystems Industrialised manufacturing Facilitation of mass customisation A business model for commercialisation of systems and processes 7

8 Konsortiet bag projektet har arbejdet med at udvikle en prototypeversion af et facadesystem i pultruderet glasfiber og en forretningsmodel til udnyttelse af systemets kommercielle muligheder. During the process described below a prototype version of a façade system based on FRP planks in a panel spanning vertically between slab edges has been developed, as well as a business plan for the next step. Projektet er et godt eksempel på potentialerne i at arbejde med systemintegration og konfigurering af komplekse løsninger. Tværfagligheden i projektet har sikret fokus på at gøre det teknisk, økonomisk og logistisk realiserbart. Men også på mulighederne for at kombinere præfabrikation med et fleksibelt arkitektonisk løsningsrum. I konsortiet har rådgivere/designere, materiale-/ komponentfabrikanter og specialentreprenører arbejdet tæt sammen i alle faser af processen. Projektet har været støttet af Realdania-initiativet Byggeriets Innovation, der i de tre år initiativet eksisterede, havde fokus på ikke mindst industrialisering, præfabrikation, modularisering og brugerkonfigurering inden for byggeriet. The Integrated Building Envelope project emphasizes the huge potential in working with system integration and configuration of complex solutions. Making use of the consortium s interdisciplinary strenght, it has been possible simultaneously to keep the focus on both design and the technical aspects, as well as the financial side and logistics. Supported by the Realdania initiative, Building Lab DK, an interdisciplinary consortium of engineers, architects and manufacturers was set up to try to develop an integrated façade system. A key focus of Building Lab DK has been the need for enhancing industrialisation, pre-fabrication, modularisation and user configuration in construction. These principles has constituted a significant part of the consortium s agenda. 8

9 9

10 KONCEPT Concept Idéen med projektet er at designe et facadesystem bestående af modulære elementer, hvor et kompositmateriale erstatter det, der i de fleste moderne facader er af aluminium, og hvor der i systemet er integreret komponenter, som brugeren selv kan definere, fx ventilationselementer og solafskærmning. Materialet er pultruderet glasfiber, der laves ved at trække glasfibervæv gennem en maskine, der imprægnerer det med flydende hærdeplast og presser det til et profil. Profilerne bruges til bl.a. isoleringsmateriale, riste, trapper, gangbroer, stiger, belysningsarmaturer, antenner og vejskilte. The aim of the project is to develop an integrated façade system, based on panels made of pultruded FRP, and obtaining a high degree of integration of sub-systems in a industrialised manufacturing process. Pultruded FRP is a composite made of a polymer matrix (a resin, epoxy or polyester) reinforced with fiberglass fibres in a continuous molding process (pultrusion), where the fibres are pulled through the resin, and into a heated dye, in which the resin undergoes polymerisation. In the dye, the profile is cured in its final geometry, and finally cut into defined lengths. Pultruderet glasfiber brugt som facadeelement har en række egenskaber, som gør facadesystemet både mere funktionelt og potentielt mere bæredygtigt end mange andre mere traditionelle løsninger. Glasfiber er et stort set ikke-varmeledende materiale, og medvirker således til, at man kan undgå at skabe kuldebroer i facaden. Med elementets slanke dimensioner skabes der plads til mere isolering inden for den samme facadetykkelse. Desuden er vægten lav og elementet er derfor let at montere. Glasfiber By using the FRP material in construction its intrinsic properties can be utilised: Low thermal conductivity Possibility of large pultruded sections Possibility of compact/slim system Structurally bonded connections Lightweight Potentially translucent appearance In addition to the performance attributes, the system responds to variables associated with architectural degrees of freedom though still being commercially viable. 10

11 har samme udvidelsesgrad som glas, hvilket betyder at man umiddelbart kan klæbe glasfiberelementerne sammen med glas. Endelig er elementet translucent, og giver derfor en række nye muligheder for at arbejde med det arkitektoniske udtryk. Producerer man elementet industrielt på en fabrik, mindsker man den omkostningstunge del af et byggeri, nemlig den del der foregår på selve byggepladsen, og øger samtidig muligheden for en effektiv kvalitetskontrol. Opbygningen af systemet i moduler, som kunden kan vælge til og fra, peger frem mod den industrielt præfabrikerede men alligevel skræddersyede facadeløsning, der kan bidrage til en højere grad af brugerorientering i byggeriet. Ved at kombinere en række delsystemer i et kompakt og integreret facadesystem, åbner man mulighed for at udnytte nye, og kommende grønne teknologier. I kraft af det begrænsede antal komponenter kan man tilpasse systemet specifikke krav i hvert enkelt byggeri. Its low thermal conductivity makes it easier to avoid thermal bridges in the façade, thus decreasing heat loss in the building. The slim dimension of the panels leaves more space for insulation and/or increase the usable floor space area. Moreover, the low weight makes the system easy to mount. Fiberglass has the same expansion rate as glass, which means that one can readily adhesive fiberglass components with glass. Finally, the material is potentially translucent, and therefore provide a range of new design possibilities. Manufacturing the façade system industrially in the factory reduces the costly part of building, namely the one that takes place on the construction site, and enhances the possibility of an effective quality control. As it is comprised of separate modules, from which the customer can choose, this system combines the principle of pre-fabrication with user-configuration. Because of the limited number of components the system can be adapted to specific requirements of each building. The modular subsystem scheme opens up the opportunity to exploit new and emerging green technologies. 11

12 12

13 Det er derfor målet, at systemet på den ene side lever op til de designmæssige forventninger om en vis frihed i udformningen, og på den anden side kan klare sig kommercielt og ikke er dyrere end eksisterende, sammenlignelige facadeløsninger. Arkitektonisk indeholder projektet et opgør med glaskassen som det næsten altdominerende facadeudtryk i moderne kontorbyggerier. I det opgør spiller de nye komposit-materialer naturligt en vigtig rolle som alternativ med en række kvaliteter. Desuden efterspørger arkitekter i vidt omfang facadekoncepter med fuldt integrerede funktioner i modsætning til den sædvanlige bolt-on -tilgang. Ambitionen er således at lave et funktionelt, brugerorienteret og projekt specifikt facadesystem, der kan produceres industrielt og er enkelt at montere, samtidig med at det bidrager til et mere rationelt, bæredygtigt og æstetisk tilfredsstillende byggeri. It is the clear objective of the consortium to meet the design expectations of a certain freedom in the design, and on the other hand, to create a system that is commercially competitive with existing, aluminium-based façade solutions. Architecturally, the project contains a showdown with the façades of the dominating glass box office building. In this, the new composite materials naturally play an important role as an alternative with a number of qualities. Moreover, demand for architects largely façade concepts with fully integrated functions in contrast to the usual bolton approach. The ambition is to create a functional, user-oriented and project-specific façade system, which can be produced industrially and is simple to install, while it contributes to a more rational, sustainable and aesthetically pleasing building. 13

14 KONSORTIUM consortium Deltagerne i konsortiet er: Participants in the consortium are: Arup Permasteelisa Fiberline 3XN Make Architects Art Andersen Cabot Arup Permasteelisa Fiberline 3XN Architects Make Architects Art Andersen Cabot Arup er et af de største rådgiverfirmaer i verden, grundlagt i 1946 af den danske ingeniør Ove N. Arup. Arup leverer rådgivning inden for ingeniørkunst, design, planlægning og projektledelse inden for alle aspekter af byggeriet. Firmaet har omkring medarbejdere i 37 lande og hovedkvarter i London. Arup, founded by a Danish engineer, Ove N. Arup in 1946, is one of the largest consultanties in the world providing engineering, design, planning, project management and consulting services for all aspects of the built environment. Arup has about 10,000 staff based in 37 countries and with headquarters in London. Permasteelisa er et oprindelig italiensk firma, der leverer design, produktion og montering af curtain-wall facader eller building envelopes. I Permasteelisa Group indgår en lang række datterselskaber, bl.a. den tyske facadespecialist Gartner. Fiberline i Middelfart er en af verdens førende leverandører af komposit-profiler. Fiberline blev grundlagt i 1979, og har lige siden spillet en afgørende rolle i udviklingen af nye GRP-produkter. Permasteelisa is an Italian based specialist in engineering, manufacturing, and installation of curtainwall facades or envelopes. The Permasteelisa Group has numerous subsidiaries in different countries, among them the German Gartner Group, another large façade specialist. Fiberline, founded in 1979 and based in Middelfart, Denmark, is one of the leading suppliers of composite profiles. Since its establishment Fiberline has played a major role in pioneering new Glass Reinforced Plastic applications. 14

15 3XN Arkitekter, grundlagt i 1986 af tre unge arkitekter, er en af Danmarks største og kendteste tegnestuer. Blandt 3XN s større projekter de senere år er Musikhuset i Amsterdam, Museum of Liverpool, og det nye Danmarks Akvarium, Den Blå Planet. 3XN Architects, founded in 1986 by three young architects, is one of Denmark s most renown architectural companies. Among 3XN s latest projects are the concert hall in Amsterdam, the Museum of Liverpool, and the new aquarium in Copenhagen. Make Architects er en ung engelsk tegnestue med en række projekter fra boliger til kontorbyggerier, byplaner og uddannelsesinstitutioner. Art Andersen er et mindre dansk firma med speciale i udviklingen af solafskærningssystemer med særligt fokus på bevægelige udendørsløsninger. Make Architects is a young English practice with a range of projects from residentials and office developments to urban masterplans and education buildings. Art Andersen is a small Danish developer of architectural daylight control systems, with a special focus on movable outdoor solutions. Cabot, grundlagt 1882, er en materialeleverandør med hovedkvarter i Boston. Blandt Cabots kerneprodukter er gummi, blækpartonfarve og aerogel, et ultralet og uhyre tæt faststof med en gel af metalliske salte. Efter afslutningen af projektforløbet under Byggeriets Innovation er Arup, Permasteelisa og Fiberline gået sammen om at konstruere en endelig forretningsplan med henblik på at starte en produktion af systemet. Konsortiet har oprettet en internetside til projektet: Cabot, founded 1882, is a performance material manufacturer headquartered in Boston. Among Cabot s primary products are rubber, inkjet colourants, and aerogel, a light and low-dense solid made by a gelation of metal salts. See also the project website, After completion of the innovation project facilitated by Building Lab DK Arup, Fiberline, and Permasteelisa have joined forces in developing a business plan for production of the system. 15

16 PROCES PROCESs Projektet begyndte i 2006 og i løbet af de følgende 18 måneder gennemførte man tre faser: feasibility study, konceptudvikling og design/prototype-produktion. I hele processen har man arbejdet parallelt med designet, de tekniske udfordringer og forretningsplanen. Men projektet har en forhistorie i form af et forprojekt et såkaldt prejekt som er vigtig at få med. Det hele begyndte med en iagttagelse, som Bo Boje Larsen, partner i 3XN, havde gjort: Jeg havde lagt mærke til, hvor stor en del udgifterne til facaden egentlig udgør af den samlede kvadratmeterpris i et byggeri. Så jeg tænkte, at hvis man kunne reducere den omkostning, uden at det gik ud over arkitekturen måske tværtimod ville man kunne bygge nogle bedre huse for de samme penge. The project started in 2006 and ran through the following 18 months, proceeding in three phases: feasibility study, concept development and design / prototype production. During the whole process work has been done on design and technical challenges as well as the potentials for commercialization of the concept. The current project has a prehistory, however, in the form of a seed a so-called prejekt which is important to include. It all began with an observation which Bo Boje Larsen, Partner at 3XN Architects, had done: I had noticed how much the cost of the façade really represent in the aggregate square meter price in a building. So I thought if we could reduce the cost without compromising the architecture perhaps on the contrary we might be able to build better houses for the same money. Desuden er de fleste facader ret gammeldags bygget op, og dertil ikke særlig bæredygtige, fordi aluminium spiller så stor en rolle, og aluminium er energikrævende at fremstille. Derfor kunne der være en idé i at udforske mulighederne for at bruge glasfiber i stedet for. Jeg havde Moreover, most façade design is quite old-fashioned, and not very sustainable, because aluminum plays as large a role, and aluminum is rather energy intensive to produce. Therefore, it seemed an idea to explore the option of using fiberglass instead. I had seen how wind turbine 16

17 set, hvordan man fremstiller vindmøllevinger, og det var faktisk det, der inspirerede os i første omgang. Vindmøllevinger er lavet af glasfiber støbt over en skumkerne, og selvom de kun er indspændt i ét punkt, kan de holde til en meget stor belastning. Det samme mente vi burde være tilfældet med facadeelementer nedhængt fra én etage til en anden. Selv en relativt tynd facade eller curtain wall ville således blive meget stærk i sig selv. blades were manufactured, and it was actually what inspired us in the first place. Wind turbine blades are made of molded fiberglass over a foam core, and although they have a one point attachment, they can withstand a very heavy burden. The same ought to be the case with façade elements suspended from one floor to another. Even a relatively thin façade and curtain wall would thus be very strong in itself. 17

18 18

19 Endelig var det oplagt at satse på præfabrikation og modularisering, og det passede til den dagsorden man havde i Byggeriets Innovation. Finally, it was natural to focus on prefabrication and modularisation, and that suited the agenda of Building Lab DK. På det grundlag formulerede 3XN en ansøgning til Byggeriets Innovation om et forprojekt et såkaldt prejekt med henblik på at udvikle et nyt facadekoncept. I prejektet indgik ud over 3XN som arkitekter, ingeniørfirmaet Arup, solafskærmningsudviklerne fra Art Andersen og Danfossdatterselskabet Convec. Arbejdet i prejektet var bevidst lagt an på at glemme alle konventioner og forsøge at tænke facadeløsninger helt forfra. Det var struktureret i tre workshops i løbet af efteråret 2005, og var organiseret omkring konceptudvikling og undersøgelser af markedspotentialer. Den første workshop resulterede i udviklingen af fem scenarier, som hver for sig kandiderede til nærmere undersøgelse: Nye måder at sælge og koordinere på Et nyt byggesystem En ny facadekomponent Et nyt interface En ny funktionalitet On this basis, 3XN made an application for a prejekt to develop a new façade concept, and invited Arup, the worldwide engineering company, Art Andersen, a daylight control systems developer and the Danfoss subsidiary Convec. The work in the group was deliberately geared to forget all the conventions and try to think façade solutions from scratch. It was structured in three workshops in autumn 2005, and was organized around develpment of the concept and studies of market potentials. The first workshop resulted in the development of five scenarios, each of which candidated for further investigation: New ways to sell and coordinate A new building envelope A new façade component A new interface A new functionality 19

20 Op til den planlagte tredje workshop i december 2005 blev det imidlertid klart, at det ville være vanskeligt at komme videre uden en højere grad af konkret og forpligtende engagement. Problemet blev af Byggeriets Innovation identificeret som mangel på en systemejer. Mikkel Thomassen fra Smith, der som leder af Byggeriets Innovation sad i projektets styregruppe, siger: Man kom ud for et fænomen, som vi har set i mange af vores projekter, og som man i økonomisk teori ville kalde et hold-up, altså man bliver tvunget til at investere og man ved ikke hvor meget de andre vil investere. Det er ikke så behageligt. Up to the planned third workshop in December 2005 it became clear, however, that it would be difficult to move forward without a higher degree of concrete and binding commitment. The problem was identified as lack of a system owner. Mikkel Thomassen from Smith, who as head of Building Lab DK sat in the project steering committee, says: We saw a phenomenon we ve seen in many of our projects in economic theory they would call it a hold-up, which occur when you are forced to invest into a pool, and you do not know how much the others will invest. It is not a very pleasant experience. Da ingen af konsortiets parter umiddelbart kunne påtage sig ejerskabet, stod man ifølge Mikkel Kragh fra Arup over for enten at skulle opgive helt eller gøre noget radikalt: Jeg tror, at alle havde stor fornøjelse af at være med i prejektet, men det vi kom op med, var ikke konkret nok. Det endte med at være en snakkebutik. Der var ikke noget produkt, og måske derfor var der ingen, der kunne se en forretningsmulighed i projektet. Alle ville gerne følge det på sidelinjen, men heller ikke mere. Since none of the consortium partners could immediately assume ownership, according to Mikkel Kragh from Arup, they either had to give up completely or do something radical: I think everyone enjoyed being part of the prejekt, but the result we came up with was not concrete enough. It ended up being a talking shop. There was no product, and therefore perhaps no one could see a business opportunity in the concept. Everybody in the group would like to follow it while staying on the sideline, but no more. 20

21 En ny start A New Start Jeg var imidlertid ked af, at det hele skulle gå i vasken, for jeg kunne godt se de muligheder, der var i det. Så mens den daværende projektledelse, 3XN, tog rundt til parterne for at lukke og slukke på god, diplomatisk vis, gik jeg lige så stille i gang med at undersøge, om vi ikke alligevel kunne gøre noget. I skuffen havde jeg et projekt, som jeg mente vi kunne gå videre med. Det tog udgangspunkt i det her komposit-materiale, som vi havde diskuteret i løbet af vores workshops, men som ikke var blevet udpeget som det centrale element, primært på grund af konsortiets sammensætning og medlemmernes baggrund. However, I was rather disappointed that it all had to go in the sink, because I could see the opportunities. So while the former project manager, 3XN, went around to the parties to close it down in good diplomatic manner, I started pondering whether there still was something we could do. In the drawer, I had a project that I felt we would be able to proceed with. It was based on this composite material we had discussed during our workshops, but which had not yet been designated as the central element, primarily because of the composition of the consortium and the background of its members. 21

22 22

23 Men hvis det nye materiale skulle være omdrejningspunkt i projektet, krævede det altså at man blev mere pragmatisk og bevægede sig nærmere et konkret produkt. Dermed blev det også nødvendigt at få en producent med i konsortiet. Mikkel Kragh, der blev projektleder i denne anden fase, tog kontakt til virksomheden Fiberline i Middelfart, der er blandt de førende i verden, når det gælder komposit-facadeelementer i glasfiber. Hos Fiberline mente man til gengæld at det var vigtigt også at involvere en facadeentreprenør. På den måde ville man have hele fødekæden fra design og ud til markedet på plads i konsortiet. Valget faldt på Permasteelisa, en af verdens største på feltet. But if the new material would be pivotal in the project, a more pragmatic approach was needed, aiming at something more concrete. Thus, it was also necessary to get a composite manufacturer in the group. Mikkel Kragh, who became project manager in this second phase, then contacted the Fiberline in Middelfart, one of the leading manufacturers of composite façade elements in the GRP. At Fiberline, CEO Henrik Thorning in return was convinced that a façade contractor had to be involved. In that way one would have the whole value chain from design to the market reperesented in the consortium. The choice fell on Permasteelisa, one of the largest in the field. Min opfattelse var egentlig, at selve udviklingsarbejdet skulle foregå sammen med en underleverandør men uden facadefabrikant, siger Mikkel Kragh. Der er imidlertid store logistiske udfordringer i facadeindustrien, så da jeg fik tænkt mig om, kunne jeg sagtens se fordelen i at invitere dem ombord. Det blev så projektlederens opgave at forklare Permasteelisa, at selvom de var store og havde travlt, skulle de udvikle sammen med os andre. Intially I belived that the development work should be done with a subcontractor, but without façade manufacturer, says Mikkel Kragh. There are considerable logistical challenges facing the industry, however, so when I had a chance to think it over, I could easily see the benefit of having them on board. Then, of course, it was the project manager s task to explain Permasteelisa that although they were big and busy, they had to develop with us others. 23

24 Udfordringen var dobbelt: På den ene side skulle man få Permasteelisa til at spille bold med resten af holdet; på den anden side betød deres tilstedeværelse, at man med deres input måtte definere markedet med det samme. Man vendte så at sige udviklingsprocessen på hovedet, og begyndte med at definere markedet, før man havde udviklet produktet. Det viste sig imidlertid at være en fordel, fordi det bragte nogle ret kontante funktionskrav på bordet tidligt i processen. The challenge was twofold: On one hand the project management had to make Permasteelisa play ball with the rest of the team, on the other hand, their input forced the consortium to define the market right away. That meant, as it were, turning the development process on its head, as they would define the market before they had developed the product. In fact, it proved to be an advantage, because it brought some rather specific performance requirements on the table early in the process. I overgangen til den egentlige projektfase forlod Danfoss og deres datterselskab Convec konsortiet og blev erstattet af Cabot, der producerer et silicium-baseret, nanoteknologisk aerogel-isoleringsmateriale, der kunne være en interessant komponent i det nye facadekoncept. Solafskærmningsudvikleren Art Andersen fortsatte i konsortiet, som herefter bestod herefter af Arup, Permasteelisa, Fiberline, 3XN, Art Andersen, Cabot, samt endelig det engelske arkitektfirma Make, som i London var i gang med nogle konkrete kontorbyggerier, der kunne blive blandt kerneaftagerne til produktet. In the transition to the actual project stage Danfoss and their subsidiary Convec left the consortium and was replaced by Cabot, a producer of a silicon-based, aerogel insulating material that could be an interesting component of the new façade system. The consortium then consisted of Arup, Permasteelisa, Fiberline, 3XN, Art Andersen, Cabot, and finally the British architectural firm Make, who had among their clients that kind of high-end office building projects, which could be among the core customers for the product. 24

25 Med konstitueringen af det nye konsortium gjaldt det om at formulere en ny ansøgning til Byggeriets Innovation, så man kunne finansiere en fortsættelse af udviklingsarbejdet nu med Fiberlines komposit-materiale som udgangspunkt for modulet. With the constitution of the new consortium a new project application to Building Lab DK could be filed, continuing the development work with the Fiberline composite material as the basis for the module. 25

26 Da ansøgningen var gået igennem kunne man i de følgende måneder koncentrere sig om at adressere den række af nye udfordringer, som konkretiseringen medførte. Listen var lang. Skulle man satse på at lave et element der kunne tilføjes et helt modul eller noget helt tredje? Skulle man satse på boliger eller kontorer eller begge dele? Og så videre: Systemarkitektur Interface inden for systemet Interface med andre systemer Bæredygtighed Brandkrav Holdbarhed Æstetik Fleksibilitet Produktion Samling Bygbarhed Omkostninger Pris Now, a whole range of new challenges had to be addressed. The list was long. Add-on or a modular system? Or a third option? For housing or office buildings or both? Etc.: System Architecture Interface within the system Interface with other systems Sustainability Fire Requirements Durability Aesthetics Flexibility Production Collection Buildability Cost Price 26

27 Om processen med at prioritere og afbalancere de forskellige kriterier i løbet af udviklingsarbejdet siger Mikkel Kragh: Jeg vidste jo godt, at nogle af kriterierne var mindre vigtige for nogle af projektet parter i projektet, men at de omvendt kunne være helt afgørende for nogle af de andre. Det var så min opgave som projektleder at være en slags mægler og afstemme de forskellige forventninger, eller gøre mindre spiselige ting appetitvækkende. På det område var det en stor fordel, at Byggeriets Innovation pressede på for at få undersøgt de idéer, der kom på bordet. Resultatet ikke altid vigtigst Hos Art Andersen, som har stået for at udvikle solafskærmningsmodulet i systemet, finder direktør Jørgen Krab og designchef Jakob Dydensborg, at processen har givet mulighed for at prøve ting af, som man ikke kan i daglige. I knew very well that some of the criteria were less important for some of the project partners in the project, says Mikkel Kragh. But also that this could be ones that were crucial to some of the others. It was then my task as project manager to act as a kind of mediator and reconcile the different expectations, or to make less edible things appetizing. In this, it was a great advantage that Building Lab DK kept insisting that we reviewed the ideas that were on the table. The result is not always the most important CEO Jørgen Krab and Design Manager Jacob Dydensborg from Art Andersen, who has developed a louver shutter module in the system, find that process has given them an opportunity to try out things for which there is little time normally. 27

28 Vi har kunnet arbejde med sådan noget som at få skodderne til at flugte med facaden og udvikle spiralen til mekanismen. Det gør virkelig en forskel, at der ikke står en kunde og venter på en leverance, og at man ikke umiddelbart skal tænke på at leve op til alle mulige krav i bygningsreglementet. At det med andre ord er en ægte udviklingsproces, hvor det ikke altid er resultatet der tæller, som Jakob Dydensborg udtrykker det. Man skal skabe en stemning, så folk tør sænke paraderne og være lidt fandenivoldske og bidrage med noget. Byggeriets Innovation skal have ros for at fastholde den dimension, tilføjer Jørgen Krab. Ifølge Mikkel Kragh var det ikke helt nemt få frigjort kreativiteten: Man kan jo ikke bede travle folk om at sætte sig ned og være kreative. Det kommer der sjældent noget ud af. Producenterne ville i begyndelsen helst have, at vi bare fortalte dem, hvad de skulle levere. Men da har mit svar været: jeg ved det ikke. Og så er workshops pludselig meget vigtige. Det viste sig da også, da vi We have been able to go into details like making the shutters flush with the façade, and to develop the spiral adjustment mechanism. It really makes a difference, that there is not a customer waiting for a delivery, and no immediate need to think about how to live up to all sorts of requirements of the Building Regulations. It has been a genuine evolutionary process, where it is not always the result that counts, as Jacob Dydensborg puts it. And this is not easy, emphasizes several of the participants. You have to create an atmosphere in which people dare let their guard down, and make their contribution. Building Lab DK shoul be commended for maintaining that dimension, adds Jørgen Krab. You can not just ask busy people to sit down and be creative, says Mikkel Kragh. That will seldom lead to anything. At first our manufacturing partners would rather be told what to deliver, and then they would go home and produce it. But everytime my answer was: I do not know what you will have to deliver. That is when the workshop becomes so important. It proved indeed, when we finally stood on the workshop floor, and began to glue things together, 28

29 til sidst stod ude på værkstedsgulvet, og begyndte at lime ting sammen, da strålede folks øjne og da blev det rigtig sjovt. Folk fik pludselig en forståelse for materialet: Når man skærer i det, så bøjer det, hvorfor gør det det? I den dur. På den måde lærer man, at hver gang man har fået en eller anden flyvsk ide, så er der altså nogen, der skal stå og save i materialet bagefter. At stå at lime profiler sammen er en anden type samvær end at sidde rundt om et bord og snakke. Noget af det bedste man kan gøre i sådan en proces er at bygge en model af det man designer. Faktisk skulle vi have gjort det noget før skabt noget mere legeplads. Min første reaktion var, at 18 måneder er alt for kort tid, siger Fiberlines direktør Henrik Thorning. Det tager snarere tre-fire år at udvikle et helt nyt produkt af den her karakter og vi jo også snarere tre år henne nu, ikke? and people s eyes sparkled and we all had great fun. Suddenly you gain an understanding of the material: When you cut it, it bends, why does it do that? That kind of thing. That way, you learn that every time you get some elusive idea, then someone later will have to stand there and cut it. To glue sections of the façade together is another type of interaction than to sit around a table talking. The best thing you can do in such a process is probably to build a model of what you have designed. Actually we should have done it sooner provided more playground. Fiberline CEO Henrik Thorning first reacted to what he saw as an unrealistic time frame. My first reaction was that 18 months is too little, he says. It takes three to four years to develop a completely new product of this nature and we are about three years down the line now, right? 29

30 En anden ting Henrik Thorning synes at han fik ret i, var det rigtige i at invitere en facadebygger med i projektet. Another thing Henrik Thorning believes that he got right was inviting a façade manufacturer to the consortium. De kom med et væsentligt input til hele designprocessen. Deres materialefolk i Tyskland, fra den del af koncernen, der hedder Gartner, er virkelig dygtige, også bl.a. på det brandtekniske område. Jeg tror, at det var helt afgørende, at vi fik nogen med, der er så tæt på slutkunden, som de er. Permasteelisa came with a significant input to the entire design process. Their material people in Germany, from the part of the Permasteelisa Group called Gartner, are really talented, also on the fire performance issue. I think it was crucial that we got somebody on, who is so close to the end customer, as they are. 30

31 At gøre målet konkret making it concrete Processen var også præget af det, Mikkel Kragh kalder en interessant kreativ spænding mellem arkitekternes ofte vidtløftige syn på tingene og behov for at skubbe til os andre, og så os andre. Derfor var det ofte industripartnerne og ingeniørerne, der blev mere og mere sammenbidte, efterhånden som vi skulle aflevere noget brugbart, mens arkitekterne havde en interesse i at holde det hele svævende. Vores rolle har været at fortælle, hvad vi kan, og hvad der er muligt og ikke muligt, som Henrik Thorning udtrykker det. Det var en frugtbar spænding, for det tvang os til at holde nogle døre åbne, men det har overrasket mig, hvor svært det var at få arkitekterne til at komme med noget helt konkret, tilføjer Mikkel Kragh. Mikkel Kragh mener, at her ville det måske have hjulpet, hvis man havde haft en konkret byggesag at prøve idéerne af på. Mens Byggeriets Innovation mente, at det netop var en afgørende forudsætning for den strategiske udvikling, at projektet var friholdt fra en konkret byggesag. Tværfagligheden betød, at man blev tvunget til at løfte blikket, som han formulerer det. Ingeniørerne kunne The process was also influenced by what Mikkel Kragh calls an interesting creative tension between the architects, and their often rambling view of things, and the rest of us. Therefore it was often the industrial partners and the engineers, who were increasingly clenched, as we had to deliver something useful, while the architects had an interest in keeping the whole thing floating. It was a fruitful tension, because it forced us to keep some doors open, but it surprised me how difficult it was to get the architects to come up with something concrete. Our job has been to convey to the others what we are cable of, plus what is possible, and what is not, as Henrik Thorning expresses it. Mikkel Kragh thinks that here it might have helped, if the group had had a concrete building case to test the ideas on. Whereas Building Lab DK thought it a decisive precondition for the strategic development that the project was not tied up to a specific building case. Interdisciplinarity meant that the members of the consortium was forced to look up, as he puts it. The engineers sometimes god tired of having to justify the joint decisions the members had already taken. And as 31

32 godt blive lidt trætte af hele tiden at skulle retfærdiggøre de beslutninger, man tidligere havde taget i fællesskab. Og som deadline nærmer sig, kan de mere detaljeorienterede miste modet. Men den erfaring der skal gives videre er altså, at i den situation skal man ikke give op, men i stedet gå ud i værkstedet og lave noget konkret sammen. En væsentlig erfaring fra projektet synes således at være, at innovation i høj grad er betinget af, at man kan motivere deltagerne til at bringe deres kompetencer i spil. Det gælder om at åbne alle muligheder for at det uventede kan opstå, uden at kaste fagligheden over bord. Det kræver til gengæld en engageret ledelse. Det er en næsten umulig opgave som projektleder at holde folk til ilden hele tiden, siger Mikkel Kragh. Der har været masser af gange, hvor man kunne have standset det her projekt. I en travl hverdag med betalende kunder osv., kan det være virkelig svært at få de bedste folk til at prioritere et tværgående projekt, hvor resultatet er usikkert og først foreligger et stykke ude i fremtiden. Jeg har cirka brugt halvdelen procent af min the deadline approached, the more detail-oriented tended to lose heart. But the lesson learned is not to give up, but instead go into the shop and do something concrete together. An important experience to be gained from the project seems that innovation depends on the ability to motivate the participants to put their skills into play. The point being that all options should be kept open for the unexpected to occur without throwing overboard professionalism. This in turn requires a committed leadership. It is an almost impossible task as project manager to keep people engaged all the time, says Mikkel Kragh. There have been plenty of times where you could have stopped this project. In the busy daily life of a company with customers, etc., it can be really difficult to get the best people to give time to a transversal project where the outcome is uncertain and only will become available some time in the future. I ve spent about fifty percent of my nominal working hours in eighteen months on the project. Besides the time you spend, there is also the question of 32

33 nominelle arbejdstid i halvandet år på projektet. Ud over tiden er der så også det med, hvor meget energi man lægger i det. For det er jo innovation og altså ikke givet, hvordan vi skal nå frem til resultatet. Men sagen er, at alle de medvirkende grundlæggende har haft stor lyst til at være med og har troet på det. Og så har det været vigtigt for motivationen, at alle kunne se, at der kunne blive en forretning ud af det. Stillet over for det tilbagevendende spørgsmål om, hvorfor det er så svært at innovere i byggeriet, svarer Mikkel Kragh: Godt byggeri afhænger hundrede procent af samarbejde. Det her projekt er et godt eksempel på, hvor bred en vifte af kompetencer man skal have med om bord, for at det man laver er relevant og har en chance. how much energy you put into it. For this is innovation and it is not given how we arrive at the result. It has been instrumental that everyone in the core has had a great desire to be part of the project and believed in it. Finally, it has been important for motivation that everyone could see the business opportunity. Asked the recurring question why it is so difficult to innovate in the construction business, Mikkel Kragh says: Good building depends 100 percent upon cooperation. This project is a good example of how broad a range of skills you must have on board, in order to ensure that what you are doing is relevant and will stand a chance. 33

34 UDFORDRINGER CHALLENGES For at kunne adressere de tekniske udfordringer definerede man i feasibility study-fasen en grundlæggende ramme eller basismodul, som man kunne fungere som det konkrete produkt, man ville arbejde på at realisere. Selvom det ikke gav den arkitektoniske frihed, der er nødvendig, fungerede det alligevel som katalysator for at undersøge de videre muligheder. Man fik reduceret det meget brede spektrum af mulige funktioner og egenskaber til et antal generiske muligheder. Arup og Permasteelisa udviklede sammen en række To address the technical challenges a basic frame or base module was designed. This module has acted as the product that the process should lead to. Although it does not represent all the necessary architectural freedom, it has nevertheless served as a catalyst to explore further possibilities. The very broad spectrum of possible functions and properties was reduced to a number of generic options. Arup and Permasteelisa developed together a number of 34

35 grundlæggende principper baseret på komposit-materialet og præsenterede dem på en række møder og workshops for de øvrige medlemmer af konsortiet. Arkitekterne i konsortiet, 3XN og Make, kommenterede på disse principper og applikerede dem på deres respektive formmæssige løsninger. Det skabte et fælles arkitektonisk sprog for projektet, som virkede tilbage på arbejdet med de tekniske udfordringer. Industrialisering og konfigurering Det overordnede kriterium for projektet har hele tiden været erkendelsen af behovet for at sikre en højtindustrialiseret fremstillingsproces, der kan ændre afgørende på den måde facadesystemer bliver konfigureret, produceret og monteret. Produktionsteknisk er det nye system en pænt stor udfordring, fortæller Henrik Thorning fra Fiberline. Den translucente matrix er ret kompliceret. Desuden er der jo både den tekniske og den kommercielle risiko at tage hensyn til. Teknisk, at vi løber risikoen for ikke at kunne opnå den kvalitet og den produktivitet, der skal til. Men hvis vi får finansieringen til udviklingen på plads, som vi håber på, skal det nok lykkes. fundamental principles based on composite materials, and presented them at meetings and workshops for the other members of the consortium. The architects of the consortium, 3XN and Make, commented on these principles and applied them on each their designs. That created a common architectural language for the project that in turn affected the further work on the technical challenges. Industrialization and configuration Right from the beginning, the main criterion for the project was a recognition of the need to ensure a highly industrialized manufacturing process aiming to change the way façades are configured, built and installed. According to Henrik Thorning from Fiberline, the new system represents a considerable technical challenge for the manufacturer. The translucente matrix is quite complicated. Then there is both a technical and a commercial risk. Technically, we risk not being able to obtain the quality and the productivity needed. But if we are able to secure the funding we are hoping for, I am sure we will succeed. 35

36 36

37 Integration og/eller fleksibilitet Integration and/or flexibility Integrationen af mange dele i en helhed har været en grundlæggende ambition i projektet. Det viste sig imidlertid, at når man integrerede rigtig meget, endte systemet med at blive ret ufleksibelt. Og så havde man bevæget sig for langt væk fra en af de andre vigtige målsætninger. Arkitekt Kasper Guldager Jørgensen fra 3XN, hvis rolle i projektet har været at kvalificere projektet arkitektonisk og ikke mindst at skubbe på for at undersøge mulighederne i de nye materialer, peger på netop den udfordring: Det er spørgsmålet, hvor dyb en integration vi egentlig har opnået. Ved at bruge aerogel som isoleringsmateriale og glasfiber som det konstruktive, har man fat i to af de mest grundlæggende dele af en facade, isoleringen og konstruktionen, men at erstatte nogle konventionelle materialer med nogle nye, er jo ikke i sig selv integration. Der er jo ikke tale om at indbygge ventilation og rørføringer og den slags. The integration of many parts into a whole has been a fundamental ambition of the project. It appeared, however, that with a high level of integration, the system ended up being rather inflexible. In that case the group had taken their design too far away from one of the other important objectives, architectural and functional flexibility. Architect and Head of Development at 3XN, Kasper Guldager Jørgensen, whose role in the project has been to qualify the architecture of the façade system, and not least to push on to explore the possibilities of new materials, identifies exactly that challenge: The question is how deep an integration, we have actually achieved. Using aerogel as insulation and fiberglass as the constructive element, two of the most fundamental parts of a façade, insulation and construction, has been addressed. But to replace conventional materials with new ones, is not in itself integration. There is still the question of how to incorporate ventilation and pipes and stuff. 37

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Emne: Salg og Kunderelationer E-materiale fra FIF projektet Fase 6: The Pitch Pitch værktøjer på engelsk

Emne: Salg og Kunderelationer E-materiale fra FIF projektet Fase 6: The Pitch Pitch værktøjer på engelsk Emne: Salg og Kunderelationer E-materiale fra FIF projektet Fase 6: The Pitch Pitch værktøjer på engelsk Anbefalet af Helle Winding, VIA University College, hewi@via.dk 6: The Pitch også som forberedende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl Digital Future lab Digital Future Lab 16. august 2017 /kl. 14-17.00 Program 14.00 Velkomst Christian Bruhn Rieper, Region Hovedstaden 14.20 Talk: Leading value creation by design v/ Christian Bason, Dansk

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere