Nordisk Ministerråd. Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Ministerråd. Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad 2007-2009"

Transkript

1 Nordisk Ministerråd Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Endelig rapport, 15. juni 2009

2 Forord Hermed foreligger den endelige rapport vedrørende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Rapporten er udarbejdet af Morten Kvistgaard, Evaluators.EU ApS for Nordisk Ministerråds Sekretariat i perioden fra marts til juni Et forudgående rapportudkast er anvendt som diskussionsgrundlag på mødet for Embedsmandskomite for Jordbrug og Skovbrug (EK Jordbrug) i København 25. Maj. Kommentarer til rapportudkastet fra embedsmandskomiteen, fra NMR sekretariatet og fra programmets styregruppe er indarbejdet i den endelige rapport. Rapporten indgår i beslutningsgrundlaget vedr. en eventuel fortsættelse af programmet Ny Nordisk Mad. Parallelt med denne evaluering har der været gennemført en række andre aktiviteter i NMRS og i programmets styregruppe omkring forslag til et nyt program på baggrund af de erfaringer, der er gjort i indeværende programperiode. Nærværende evaluering har så vidt muligt holdt sig fri af disse andre aktiviteter, således at rapportens konklusioner og anbefalinger kan udgøre et uafhængigt eksternt indspil til processen. Jeg vil gerne takke de mange interviewpersoner for deres bidrag til evalueringen, ligesom jeg vil takke programmets sekretariatsleder Magnus Grøntoft samt seniorrådgiverne hos hhv. NMRS og NICe Mads Wolff og Hilde Helgesen for konstruktive diskussioner i forløbet. Eventuelle fejl og unøjagtigheder må på trods af den hjælp, jeg har fået, naturligvis være mit eget ansvar. København d. 15. juni 2009 Morten Kvistgaard 1

3 Anvendte forkortelser DK DKK EC EK EU Fi FØ FJLS Gr Is N NICe NKP NMRS NMR NND NNM NOK NR PDO PGI Se SWOT TGS Danmark Danske kroner European Commission Embedsmandskomite Europæiske Union Finland Færøerne Fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejdet Grønland Island Norge Nordic Innovation Centre Nordisk Køkken Paradigme Nordisk Ministerråds sekretariat Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Diet Ny Nordisk Mad Norske kroner Nordisk Råd Protected Designation of Origin Protected Geographical Indignation Sverige Strengths, weaknesses, opportunities and threats Traditional Speciality Guaranteed 2

4 Indholdsfortegnelse Side FORORD...1 ANVENDTE FORKORTELSER...2 SAMMENFATNING...5 BAGGRUND OG FORMÅL...5 KONKLUSIONER...5 ANBEFALINGER...8 EXECUTIVE SUMMARY...10 BACKGROUND AND OBJECTIVES...10 CONCLUSIONS...10 RECOMMENDATIONS INTRODUKTION BAGGRUND EVALUERINGENS FORMÅL METODE RAPPORTENS STRUKTUR NY NORDISK MAD: VÆRDIER OG NYTTE NORDISKE VÆRDIER OG NORDISK NYTTE HVAD ER DET? RATIONALE OG RELEVANS Fremme af nordiske værdier Programmets bidrag til nordisk nytte PROGRAMMETS MÅLOPFYLDELSE OPFYLDELSE AF PROGRAMMETS MÅLSÆTNINGER OPFYLDELSE AF DE OPERATIONELLE MÅLSÆTNINGER PROGRAMMETS ØKONOMISKE EFFEKTIVITET Programmets ressourceanvendelse Projektfinansiering Dødvægt og løftestangseffekter Sammenhæng mellem mål og midler EFFEKTER AF PROGRAMMETS PROJEKTER OG AKTIVITETER AMBASSADØRNETVÆRKET TVÆRSEKTORELT SAMARBEJDE I NMR NY NORDISK MAD PÅ DEN INTERNATIONALE SCENE SYNLIGGØRELSE AF NORDEN INTERNATIONALT PROGRAMMETS ORGANISERING OG ADMINISTRATION ORGANISERING ADMINISTRATION OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET SWOT ANALYSE AF NNM

5 7.1. INTRODUKTION SWOT LONGLIST Styrker Svagheder Muligheder Trusler SWOT MATRIX IDENTIFIKATION AF MULIGE INDSATSOMRÅDER FORSLAG TIL ET NYT PROGRAM OM DET NORDISKE KØKKENPARADIGME, NKP VERSION INDLEDNING FORSLAG TIL INDHOLD I NKP PROGRAMMET Netværksdannelse Kommunikationsprogram Rejseholds-program Styrkelse af værdikæder Videnskabelig dokumentation af terroir-begrebets indhold Mærkningsordning for Det Nordiske Køkkenparadigme Kombination af elementer fra flere programmer Styrkelse af ambassadørnetværket Stærkere koblinger til de nationale programmer ORGANISATION OG ADMINISTRATION BILAG INTERVIEW PERSONER

6 Sammenfatning Baggrund og formål Efter anmodning fra Nordisk Ministerråds sekretariat, Afdeling for Miljø og Ressourcer, har Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) gennemført nærværende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Evalueringen er gennemført i perioden marts til juni, Programmet Ny Nordisk Mad er et initiativ taget med afsæt i Århus Deklarationen fra Programmet er beskrevet i Program for Ny Nordisk Mad , dateret 24. oktober, Programmet skal bidrage til en udmøntning af den overordnede nordiske strategi for en bæredygtig udvikling i Norden samt til visionen om Norden som global vinderregion. Formålet med programmet Ny Nordisk Mad er mere konkret at synliggøre nordiske værdier ved at sammenkoble lokale nordiske råvarer, gastronomi, madkultur og sundhed. Det skal bl.a. ske ved at markedsføre Ny Nordisk Mad, og Det Nordiske Køkken skal på denne måde indtage en plads sammen med de andre store køkkener internationalt. Forventningerne er, at programmet kan bidrage til udvikling af et marked for nordiske produkter til gavn for erhvervslivet især i landdistrikter og i kystområder, hvor der er behov for at udvikle alternative indkomstmuligheder netop baseret på lokale råvarer med de særlige karakteristika, som klimaet i Norden giver, og hvor råvarerne er forarbejdet i henhold til strenge nordiske krav om sundhed og sikkerhed samt åbenhed om ernæring. Til gennemførelsen af programmet er der fra Nordisk Minister Råd afsat en ramme på 22,6 millioner danske kroner (DKK) for perioden , inkl. 10 millioner norske kroner (NOK) fra NICe til innovationsprojekter indenfor satsningsområdet The food, tourism and experience industries. Der er etableret et sekretariat med en leder til at varetage såvel faglige som administrative funktioner i forbindelse med programmets gennemførelse. Der er endvidere nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhverv, forskning og offentlig administration i Norden. Programmet udløber i 2009, og der skal senest på Ministermødet i juni/juli 2009 tages beslutning om en eventuel fortsættelse af programmet. Evalueringen skal bidrage til beslutningsprocessen om en eventuel videreførelse af programmet. Evalueringens konklusioner er sammenfattet her. Konklusioner Programmet bygger på nordiske værdier Denne evaluering af programmet Ny Nordisk Mad viser, at der er tale om et program, der på fornem vis repræsenterer fælles nordiske værdier, og derigennem bidrager til at skabe forudsætningerne for en udnyttelse af de erhvervsmæssige styrkepositioner, som knytter sig til disse fælles nordiske værdier. Det sker gennem en udmøntning i en række konkrete principper om produktion af råvarer og fødevarer under det nordiske køkkenparadigme. Programmet har et solidt rationale Programmets rationale ligger først og fremmest i at omsætte de værdier, der er indeholdt i Det Nordiske Køkkenmanisfests principper, til konkret handling. Principperne om renhed, enkel- 5

7 hed, friskhed og etik er knyttet til Norden som region, i kraft af at det nordiske køkken historisk og naturligt er baseret på årstidens råvarer, der hver især reflekterer et lokalt klima og vejrlig, lokale dyrkningsbetingelser hvad angår jordbund og vandforhold samt lokale traditioner. Programmet er en ambition om at fremme anvendelsen af de nordiske råvarer samt de særegne nordiske madkulturer i de enkelte nordiske lande syntetiseret i terroir-begrebet. I forlængelse heraf har de nordiske lande gennem de senere år udviklet kokke af høj international standard, der i kraft af udnyttelsen af de nordiske råvarer og de nordiske forarbejdningsprincipper har udviklet retter af høj kvalitet. Dermed har de placeret både sig selv og de restauranter, de repræsenterer, centralt på den internationale gastronomiske scene, og de har ikke mindst gjort det nordiske køkken til en international magtfaktor. Rationalet i programmet Ny Nordisk Mad er således at udnytte de særlige nordiske kvaliteter både i vore råvarer og blandt vore kokke til at udvikle Norden som vinderregion i den globale konkurrence. Programmet er relevant Dette rationale er relevant, dels fordi der er faktuelle klimatiske og andre forhold, der har betydning for råvarers og produkters kvalitet, herunder indhold af aroma- og smagsstoffer, sukkerindhold, antioxidanter mv., dels fordi andre internationale køkkener gennem mange år har opbygget egne styrkepositioner med reference til netop sådanne kvaliteter. Relevansen har her en udbudsmæssig vinkel. Samtidig har vi gennem flere år set en tiltagende opmærksomhed fra forbrugerside mod kvalitetsprodukter inden for fødevaresektoren, især båret af en øget afsætning af økologiske produkter, men også understøttet af en stigende vilje hos forbrugerne til at vælge dyrere produkter, bl.a. baseret på særlige kvalitetskriterier defineret med afsæt i en lokal oprindelse, et lokalt produktionsprincip og en lokal forarbejdning. Denne trend i forbruget, som ikke synes at lide et afgørende knæk under den tiltagende økonomiske krise, gør programmet Ny Nordisk Mad relevant ud fra en efterspørgselsmæssig vinkel. Programmets målopfyldelse er tilfredsstillende Det kan endvidere konkluderes, at programmets målopfyldelse i varierende grad er tilfredsstillende, både hvad gælder de overordnede, de specifikke og de operationelle målsætninger. Programmets målsætninger er generelt meget ambitiøse, og det kan ikke realistisk imødeses, at programmet med de til rådighed værende ressourcer kan leve op til alle målsætningerne. Det kan dog også konkluderes, at programmet har igangsat en række forskelligartede projekter af varierende størrelse, som ikke synes at repræsentere en samlet linje, men som i et velment forsøg skal dække alle emner i målsætningshierarkiet, og det er vanskeligt på en samlet set tilfredsstillende måde. Derfor fremstår projektporteføljen spredt og usammenhængende, endskønt det er klart, at der er et fælles tema omkring Ny Nordisk Mad, som alle projekter er relevante for. Opgaven kan således siges at have været umulig, for så vidt alle målsætninger skulle adresseres. Ambitionerne med programmet og dets midler står på den ene side ikke mål med hinanden. På den anden side har programmets ambitioner inden for en række centrale samfundsmæssige områder på tværs af det sektorelle samarbejde i Norden også en berettigelse i sig selv, desuagtet programmets økonomiske størrelse. Programmet kan med sine store ambitioner bidrage til italesættelsen af en fælles nordisk, og også national dagsorden i de enkelte nordiske lande, og programmets meget ambitiøse målsætninger har netop på denne måde en mis- 6

8 sion, selv om der ikke er midler til rådighed til at indfri målene som sådan, men netop til at bidrage til indfrielsen af alle eller nogle af målsætningerne især ved at inspirere til nationale indsatser. Vurderet i dette lys giver det mening at formulere et ambitiøst program som igangsætter og reference for andre nationale indsatser, også selv om budgettet ikke rækker til indfrielsen af målsætningerne. Det kan endvidere konkluderes, at programmet nok har givet inspiration til nationale indsatser, men at der ikke er taget skridt til at forsøge at koble nationale programmer med den nordiske indsats, hverken fra de nationale myndigheders side eller fra programmets side. Dermed er potentielle synergimuligheder forspildt. Den økonomiske ramme er udnyttet, men med relativt høje administrationsomkostninger Det kan også konkluderes, at udnyttelsen af den økonomiske ramme er høj, men at der er relativt høje administrationsomkostninger knyttet til gennemførelsen af programmet. Evalueringen viser - som flere før denne -, at det er vanskeligt at administrere små projektorienterede programmer på en omkostningseffektiv måde. Det skal dog retfærdigvis anføres, at administrationsomkostningerne under programmet også rummer faglige aktiviteter og derfor ikke alene er programadministration. Endelig skal det anføres, at programmet rummer dødvægt i et vist, men ikke opgjort omfang. Det betyder, at der er givet tilskud til projekter og aktiviteter, som antageligvis ville være gennemført under alle omstændigheder, også uden dette tilskud. På den anden side tæller det positivt, at der også kan konstateres visse løftestangeeffekter. Det er igangsættelse af initiativer og tilførsel af midler til området foranlediget at programmet. Det er sket i flere projekter, og det er sket eksternt, hvor det nye OPUS projekt på Københavns Universitet finansieret af Nordea fonden er et meget godt eksempel. Programmet har mange og forskelligartede effekter Effekterne af programmet er mange og forskelligartede. Programmet har først og fremmest skabt en betydelig opmærksomhed på den internationale scene, og ikke mindst samspillet med de nordiske stjerne-kokke og deres restauranter har givet positiv omtale. De mange forskellige typer af aktiviteter og events med bl.a. prisuddelinger (herunder det årlige hædersdiplom) og konkurrencer på forskellige faglige niveauer har også givet betydelig genklang og opmærksomhed, ligesom ambassadør-netværket har spillet en vigtig rolle i profileringen af både program og tema. På den nordiske scene har den internationale opmærksomhed naturligvis også smittet af. Samtidig har de enkelte projekters mobilisering af journalister, madanmeldere, skribenter mv. betydet, at der er kommet stor opmærksomhed på det nye nordiske køkken. Forsøgene på at italesætte den nordiske smag og det nordiske menu-kort har på tilsvarende måde været med til at trække læsset. På projektsiden er effekterne blandede, hvilket i sig selv skyldes, at projektporteføljen som anført ovenfor er meget spredt med erhvervsrettede innovationsprojekter i den ene ende til mere filosofisk orienterede projekter om den nordiske smags sprog i den anden ende. Samlet gælder, at de mange projekter har været netværksdannende. Alle projekter har haft deltagere fra flere lande, og der har i mange tilfælde været tale om, at eksisterende netværk er taget som afsæt for projekter, hvor der i forløbet er sket en udbygning af netværket. Pro- 7

9 grammet har spillet en positiv rolle i udviklingen af disse netværk og i tilvejebringelse af muligheder for en fortsættelse også på den anden side af programmets og projektets løbetid. Endvidere har de været forudsætningsskabende, således at der i forlængelse af de gennemførte projekter dels kan ske en konkret opfølgning blandt de direkte involverede aktører i form af udvikling af nye produkter eller markedsføringsmetoder, eller ved at de udviklede metoder og principper kan finde anvendelse hos andre aktører på langs i værdikæden og i andre sektorer. Det tværsektorelle samarbejde har ikke fungeret Det tværsektorelle samarbejde i NMRS er ikke kommet til udtryk gennem programmet. Der er flere grunde hertil, både organisatoriske og processuelle/politiske, men det står klart, at der er både et fagligt indholdsmæssigt samt et politisk rationale i at forsøge at styrke dette samarbejde under et eventuelt nyt program. SWOT analysen af programmet peger på en fortsat indsats rettet mod kommunikation Den gennemførte analyse af programmets interne styrker og svagheder og de eksterne muligheder og trusler peger på, at et fortsat program ikke skal føre arbejdet videre med fokus på innovation og produktudvikling. Dette tema er for ressourcekrævende i sig selv, samtidig med at der nationalt og i nordisk regi (NICe) gennemføres indsatser, der langt overgår, hvad et nyt program kan bidrage med. Derimod peger analysen på, at det kan være hensigtsmæssigt og rumme betydelig mere nordisk nytte og additionalitet at fortsætte arbejdet med at italesætte programmets tema om det nordiske køkkenparadigme og skabe fortsat opmærksomhed omkring potentialerne, både i Norden og internationalt. På denne baggrund peger evalueringen på en række programforslag med fokus på en fortsat mobilisering af det kommercielle potentiale i det nordiske køkkenparadigme bl.a. gennem bidrag til overvindelse af systemiske imperfektioner og markedsfejl, således at udbud og efterspørgsel kan mødes. De forskellige forslag til nye programindsatser er anført neden for i afsnittet om anbefalinger, samt mere uddybende i afsnit 8. Anbefalinger Fortsættelse af indsatsen Det er en overordnet anbefaling fra denne evaluering at fortsætte programindsatsen med henblik på at fremme udbredelsen og anvendelsen samt ikke mindst kommercialiseringen af det nordiske køkkenparadigme. En forsættelse af programmet kan have mange forskellige typer af indhold, hvor det her anbefales at tilstræbe fokus på aktiviteter, der giver nordisk nytte og additionalitet, således forstået at aktiviteterne ikke ville have været gennemført på nationalt niveau, og samtidig giver både bedre, hurtigere og billigere resultater, end det ville have været tilfældet, hvis de alligevel var gennemført nationalt. Det anbefales at bringe følgende forslag til et nyt programindhold i overvejelse: Netværksdannelse til fremme af det nordiske køkkenparadigme 8

10 Kommunikationsprogram til fremme af italesættelsen af det nordiske køkkenparadigme både internationalt og i Norden Program til styrkelse af de enkelte aktører eller grupper heraf i anvendelsen af paradigmet ved hjælp af et rejsehold af eksperter Styrkelse af værdikæder, således at svage led heri, bl.a. i distribution, markedsføring mv. kan bringe produktet fem til markedet Videnskabelig dokumentation af terroir-begrebets indhold med henblik på udvikling af kriterier herfor Mærkningsordning for Det Nordiske Køkkenparadigme til adressering af asymmetrisk information mellem producenter og forbrugere Kombination af elementer fra flere programmer Programmerne er beskrevet en anelse dybere overfor i afsnit 8. Flere af disse program-typer kan kombineres og/eller slås sammen, alt efter hvor mange penge, der vil være til rådighed. Ligeledes kan elementer af et forskningsorienteret program, hvor dokumentation af det nordiske terroir-begrebs indhold indgår, tænkes ind i et mærkningsprogram med henblik på at definere kriterierne under mærket. Andre anbefalinger Endvidere forslås det at Styrke ambassadørnetværket Sikre stærkere koblinger til de nationale programmer Organisation og administration Endelig skal det anbefales at overveje organisering og administration af programmet i lyset dels af det konkrete indhold, der vælges, dels i lyset af de erfaringer, der er høstet under den nuværende programperiode. Erfaringerne fra det nuværende program tages til efterretning, sådan at det sikres, at der sker en integration af programindsatsen på tværs af sektorer i NMRS, at der ikke etableres en unødigt omkostningstung projektfacilitet ved siden af enten NICe og/eller embedsmandskomiteernes egne strukturer (alt efter indhold), og at det netværk, der er opbygget ifm styregruppe og ambassadørkorps fastholdes i en programrelevant udstrækning og sammensætning med henblik på at udnytte den gearing af ressourceindsatsen, der ligger gemt heri til fælles bedste. 9

11 Executive summary Background and objectives Based on a request from the secretariat of the Nordic Council of Ministers (NCM), Department of Environment and Resources, Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) has accomplished the present evaluation of the programme New Nordic Food The evaluation is accomplished in the period from March to June The program New Nordic Food is an initiative taken with the so-called Aarhus Declaration as point of departure in The program is described in the document Program for New Nordic Food , dated 24 th October, The program will contribute to the implementation of the overall Nordic Strategy achieving a sustainable development in the Nordic countries and contribute to the vision of the Nordic countries as global winner region. The objective of the program New Nordic Food is to make visible Nordic valuables by linking local Nordic raw materials, gastronomy, food, culture and health. This should happen by promoting and branding the New Nordic Food and the Nordic Kitchen. New Nordic Food will in this way take a role as one of the big international cuisines. The expectations are that the program will contribute to the development of the market for Nordic products to the benefit for the business sectors in particularly in rural areas and coastal zones, where there are urgent needs of the development of alternative income sources based on local raw materials with the specific characteristics generated of the Nordic climate, and where the raw materials are processed in compliance with demanding Nordic requirements regarding health and safety as well as openness about nutrition values. Nordic Council of Ministers has allocated 22.6 million DKK for the program period , including 10 million NOK from Nordic Innovation Centre (NICe) targeting innovation projects within the theme The food, tourism and experience industries. A secretariat has been established with a head of section taking care of administrative as well as technical issues related to the execution of the program activities. A steering committee is set up with representatives from the business sectors, research and from public administration. The program terminates in 2009, and no later than at the Ministers meeting in June/July 2009, decisions must be taken in order to continue the program or not. The evaluation will contribute to the decision making process and the conclusions are summarized here. Conclusions The programme builds on Nordic values The evaluation of the program New Nordic Food shows that the program in a fine and convincing way represents common Nordic values, and that it contributes to the establishment of the preconditions for an exploitation of the commercial strengths linked to these common Nordic values. It is done through a number of specific principles of production of raw materials and foods within the paradigm of the Nordic Kitchen. 10

12 The program is based on a solid rationality The rationality of the program is inherent in the transfer of the values from the Nordic Kitchen Manifesto to concrete action. The principles of purity, simplicity, freshness and ethics are linked to the Nordic countries as a region, due to the fact that the Nordic kitchen historically and naturally is based on products of the seasons, each of them reflecting a local climate and weather, locale growth conditions regarding soil and waters, as well as local traditions. The program represents an ambition about the promotion of Nordic raw materials as well as the particular food cultures within the individual Nordic countries, all synthesized in the terrior-concept. Furthermore the Nordic countries have over the years developed chiefs of the highest international standards contributing to the innovation of the cuisine. They have placed themselves as well as the restaurants they represent centrally at the international gastronomic scene, and they have made the Nordic Food an international factor of increasing importance. The rationality behind the program is to utilize the special qualities (raw materials and chiefs) to develop the Nordic region to a winner s region in the global competition. The program is relevant The described rationality behind the program is relevant, partly because there are de facto climatic and other factors influencing the quality of the products, including content of aromas, taste, sugars, antioxidants etc, partly because other international kitchens over a period of many years have build up own strongholds with reference exactly to such qualities. The relevance of the program has a clear supply side dimension. At the same time an increasing consumer interest is experienced towards quality food products, in particularly within the organic sector, but also based on an increasing interest among consumers towards more expensive products defined from a local origin, a local production principle and recipes and local processing. This trend in the consumer demand, which does not seem to face a radical decline due to the current economic crisis, makes the program relevant from a demand side perspective as well. The effectiveness of the program is satisfactory It is also a part of the overall conclusions that the effectiveness of the program is satisfactory regarding the overall, the specific and the operational objectives. The objectives are generally very ambitions and it cannot be expected that the program can fulfill all objectives completely within the resources made available. However, it can also be concluded that the program has initiated a number of very different projects with the attempt to cover the full range of objectives. This is very difficult to do that in a satisfactory way with the broad range of objectives in mind. Therefore the project portfolio is a little scattered, although it is clear that all projects have the New Nordic Food paradigm as a common denominator and all are relevant in this context. The task at hand has to some extent been impossible to manage if all objectives should be adequately addressed. The ambitions with the program and the available resources do on the one hand not match. On the other hand the high ambitions of the program are justified as such independently of the volume of the program. The program has with its high ambitions contributed to the promotion of a common Nordic agenda in the Nordic countries, and the very high ambitions of the programme have in this way a mission, even without the necessary re- 11

13 sources allocated to fulfill all objectives, but to contribute to the fulfillment of the objectives through inspiration to national interventions. Assessed in this light, it makes sense to formulate a very ambition program as an initiative and reference for the national interventions, even though the budget in itself is not sufficiently big to make all objectives come true. Furthermore it can be concluded that the program has inspired to national interventions, but there are taken no steps in order to try link national programs with the Nordic effort, neither from the national authorities, nor from the program administration. Consequently some potential synergy effects have been lost. The economic frame is utilized but with relatively high administrative costs It can be concluded from the evaluation that the utilization of the resources under the program is high, but that it has been associated with relatively high administrative costs. The evaluation shows - as many before this one that it is difficult to implement small project oriented programs in a cost effective way. It must also be emphasized that the costs for administration of the program also includes costs for activities related to the technical content of the program and not administration and bureaucracy per se. Finally is should be stressed that the program carries some dead weight meaning that support has been allocated to projects, which might have been implemented under all circumstances and which were not really depending on the support from the program. On the other hand it is very positive to take notice of important leverage effects. In particularly, but not exclusively, the so called OPUS project at Copenhagen University demonstrates this leverage effect very well. The program has many and diverse effects The effects of the program are many and they are diverse. The program has first and foremost created a considerable attention on the international scene, and not the least the cooperation with the Nordic star chiefs and their restaurants has echoed internationally. The many different types of activities, diplomas, competitions and events have in a number of different ways generated big attention, just as the ambassador network has played an important role in the promotion of the program and its theme. The international attention has also been observed at the Nordic scene. At the same time individual projects have mobilized journalists, writers and others and have created attention on the Nordic Food Paradigm. Effects of the projects are mixed, due to the very scattered project portfolio with innovation projects in the one end and more philosophical projects regarding the Nordic menu language and others in the other end. In total the many projects have stimulated generation of networks. All projects have had participants from 3 or more countries as an eligibility criterion. The program has played an important role in the enhancement and building of these networks. Furthermore the projects have contributed to establish the preconditions for the success of the Nordic Food Paradigm. This has been the case for projects where they are prolonged with other external funds, or where the methods and principles are used later of other actors and partners horizontally in the value chains and vertically in other sectors. 12

14 The cross sector cooperation did not work The cross sectoral cooperation within the NCM secretariat did not work so far. There are several reasons for this, organizationally and regarding process and content, but it is clear that there is a rationale for enhancing the cooperation under a new program. The SWOT analysis of the program points in the direction of a communication oriented intervention The accomplished analysis of the internal strengths and weaknesses of the program and the external opportunities and threats indicates that a new program should not be innovation focused with new product and technology development as an overall objective. Such a theme is far too demanding in terms of resources to be sufficiently supported from the Nordic Council of Ministers. Furthermore several initiatives are being implemented nationally as well as in NICe. On the contrary, it will be far more reasonable and contain much more Nordic utility and additionality to continue the effort of developing and promoting the Nordic Food Paradigm and create even more national and international attention on the paradigm. On this background the evaluation points towards a number of program proposals focusing on a continued mobilization of the commercial potentials of the Nordic Food Paradigm through contributions to the overcoming of market failures and systemic imperfections, in a way where demand and supply better can meet at the market place. The various program proposals are indicated in headings below and in more details in section 8 of the report. Recommendations Continue the programme It is a general recommendation to continue the effort with the purpose of developing, promoting and commercializing the Nordic Food Paradigm. A continuation of the program might have very different types of content, but it is recommended here to try to achieve focus at activities generating Nordic utility and additionality in a way, where activities would not have been accomplished nationally and will generate better, faster and cheaper results than otherwise would have been possible. It is recommended to consider the following suggestions to program content: Creation of inter Nordic networks developing the Nordic Food Paradigm Communication program promoting the Nordic Food Paradigm nationally and internationally Program strengthening the individual links in the value chains through a expert team of advisors/consultants/facilitators Strengthening of value chains making weak links strong, in particularly in distribution, marketing etc. in order to bring more products to the market Scientific documentation of the terroir-concept, regarding content and with the purpose of developing criteria for the documentation Labeling scheme for the Nordic Food Paradigm addressing the asymmetric information between producers and consumers 13

15 Combination of elements from several programs The program proposals are described in more details in section 8 of the report. More of the program proposals might be combined and merged depending on the resources available for a continuation of the program intervention. Other recommendations Furthermore, it is recommended to Strengthen the ambassador network Ensure stronger links to national programs Organization and administration Finally, it is recommended considering the organization and administration of the program partly in the light of the experiences from the current program, and partly in the light of the content of a new program. Experiences from the current program are taken into consideration in a way ensuring That an integration of the program implementation across sectors of the Nordic Ministerial Council secretariat is enhanced That no unnecessary cost expensive project administration is established beside the current structures, such as NICe and the FJLS structures That the network established of steering committee and ambassadors are maintained in a program relevant extent and composition with the purpose of utilizing the gearing of resources made possible through this to the common good of all participants. 14

16 1. Introduktion Efter anmodning fra Nordisk Ministerråds sekretariat, Afdeling for Miljø og Ressourcer, har Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) gennemført nærværende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Evalueringen er gennemført i perioden marts til juni, Baggrund Nordisk samarbejde indenfor rammerne af Nordisk Råd (NR) og Nordisk Ministerråd (NMR) er funderet i det centrale begreb nordisk nytte. Det betyder, at aktiviteter gennemført inden for samarbejdets rammer gennem fælles nordiske løsninger skal medføre dokumenterbare synergieffekter vurderet i forhold til, at aktiviteterne var gennemført på nationalt niveau. Det vil eksempelvis sige, at administrative modeller og løsninger kan udvikles hurtigere, bedre og billigere i fællesskab, end de kan udvikles nationalt. Endvidere skal samarbejdet manifestere og udvikle nordisk samhørighed samt øge nordisk kompetence og konkurrenceevne. Det nordiske samarbejde er igennem årene udmøntet på en lang række emneområder, fx miljø, arbejdsmarkedspolitik, økonomi, kultur og uddannelse. Også på fiskeri, landbrugs-, skovbrugs samt levnedsmiddelområderne samt indenfor genetiske ressourcer er der tale om et mangeårigt og velkonsolideret nordisk samarbejde. Disse sektorer spiller ligeledes en væsentlig økonomisk og beskæftigelsesmæssig rolle i de nordiske lande (og selvstyrende områder), ligesom Norden på disse områder fremstår som en væsentlig aktør i internationale fora. Det nordiske samarbejde bygger på en langsigtet strategi for en bæredygtig udvikling i Norden og på nordiske handlingsprogrammer og strategier for årene Programmet Ny Nordisk Mad er et konkret initiativ taget med afsæt i Århus Deklarationen fra Programmet er igangsat i regi af Handlingsprogram for Nordisk fiskeri, jord- og skovbrugs- og levnedsmiddelsamarbejde og er beskrevet i Program for Ny Nordisk Mad , dateret 24. oktober, Programmet skal dermed bidrage til en udmøntning af den overordnede nordiske strategi for en bæredygtig udvikling i Norden samt til visionen om Norden som global vinderregion. Formålet med programmet Ny Nordisk Mad er at synliggøre nordiske værdier ved at sammenkoble lokale nordiske råvarer, gastronomi, madkultur og sundhed. Det skal bl.a. ske ved at markedsføre Ny Nordisk Mad, og Det Nordiske Køkken skal på denne måde indtage en plads sammen med de andre store køkkener internationalt, bl.a. køkkener med fodfæste omkring Middelhavet. Forventningerne er, at programmet kan bidrage til udvikling af et marked for nordiske produkter til gavn for erhvervslivet især i landdistrikter og i kystområder, hvor der er behov for at udvikle alternative indkomstmuligheder netop baseret på lokale råvarer med de særlige karakteristika, som klimaet i Norden giver, og hvor råvarerne er forarbejdet i henhold til strenge nordiske krav om sundhed og sikkerhed samt åbenhed om ernæring. Følgende overordnende, specifikke og operationelle målsætninger kan ud fra programbeskrivelsen opstilles for programmet Ny Nordisk Mad: 15

17 Overordnede målsætninger: At fremme, udvikle og synliggøre de værdier og potentialer, der ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur Udvikle og styrke et tværgående samarbejde inden for gastronomi, kultur, turisme, regional erhvervsudvikling, sundhed og madproduktion Bidrage til en positiv kyst- og landdistriktsudvikling ved at videreudvikle og styrke værdiskabelsen af nordiske lokale/regionale madprodukter og produktioner Bidrage til at give befolkningen en kost, der bidrager til sundhed og livskvalitet efter nutidens viden om sund kost Sammenkoble nordisk design og kultur med nordisk mad og madkultur Øge den nordiske konkurrencekraft inden for produktion af nordisk mad samt styrke et mangfoldigt udvalg af nordiske råvarer og fødevarer Fremme forskning markedsbaseret innovation inden for nordisk mad og madkultur Specifikke målsætninger: Bidrage til øget viden om kvaliteten af nordisk mad baseret på karakteristika som renhed, enkelhed, sikkerhed og etik Bidrage til opbygning af en fælles nordisk identitet og madkultur omkring nordisk mad Bidrage til øget synlighed af Ny Nordisk Mad på den internationale scene Fremme anvendelsen af nordiske råvarer nationalt, regionalt og lokalt i norden Fremme en bæredygtig anvendelse af de nordiske genetiske ressourcer Operationelle målsætninger: Implementere en projektfacilitet dels i regi af NMR sekretariat, dels i regi af NICe Gennemføre en række events af forskellig karakter indenfor og med relation til området Opbygge og understøtte driften af et Ambassadør-netværk Udarbejde og implementere en plan for formidling og markedsføring (branding) af Ny Nordisk Mad programmet gennem nyhedsbreve, hjemmeside mv. Eventuelle andre aktiviteter med relevans for programmets mål Til gennemførelsen af programmet og indfrielsen af de opstillede målsætninger er der fra Nordisk Minister Råd afsat en ramme på 22,6 millioner danske kroner (DKK) for perioden , inkl. 10 millioner norske kroner (NOK) fra NICe til innovationsprojekter indenfor satsningsområdet The food, tourism and experience industries. Der er etableret et sekretariat med en leder til at varetage faglige og administrative funktioner i forbindelse med programmets gennemførelse. Der er endvidere nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhverv, forskning og offentlig administration i Norden. Programmet udløber i 2009, og der skal senest på Ministermødet i juni/juli 2009 tages beslutning om en eventuel fortsættelse af programmet. Evalueringen af programmet vil være en del af beslutningsgrundlaget i den politiske forhandling om programmets fremtid. Evalueringen er gennemført parallelt med, at der er pågået andre aktiviteter i NMRS vedr. programmets eventuelle forlængelse, men disse aktiviteter og forhandlinger er ladt ude af betragtning her, 16

18 således at evalueringen står som et selvstændigt, uafhængigt og eksternt indspil til beslutningsprocessen. Som det fremgår af beskrivelsen af målsætningerne ovenfor, er programmet Ny Nordisk Mad meget ambitiøst. Dette retfærdiggøres af, at programmet skal katalysere en forstærket indsats på området blandt sektorens aktører. Programmet skal endvidere ses som komplementært til den nationale indsats, således at det nordiske samarbejde fremmer synergieffekter og løftestangseffekter og dermed bidrager til nordisk nytte (additionalitet). Verifikation heraf i evalueringen er afgørende for indholdsbestemmelsen af et eventuel fremtidigt program, og dette punkt står derfor centralt i evalueringen Evalueringens formål Med baggrund i ovenstående har evalueringen følgende fokusområder. 1. For det første er der fokuseret på, hvorvidt programmet Ny Nordisk Mad bidrager med nordisk nytte på policy-niveau i lyset af de opstillede målsætninger og i forhold til separate nationale indsatser i de nordiske lande, eksempelvis Smag Danmark, Sverige som verdens bedste madland og nationale indsatser inden for forskning, udvikling og innovation. Spørgsmålet er, om programmet har bidraget til, at de nordiske lande i højere grad og eventuelt på en koordineret måde gennemfører nationale indsatser med relation til emnet, end de ellers ville gøre, og om denne nationale indsats i givet fald bidrager til de opstillede målsætninger for programmet Ny Nordisk Mad? 2. For det andet og i forlængelse af pkt. 1 - skal det vurderes, om programmet Ny Nordisk Mad har understøttet og fremmet initiativer og samarbejde inden for andre sektorområder af det nordiske samarbejde og i regi af andre embedsmandskomiteer? Det er inden for EK Jordbrug, EK Fisk, EK Levs, EK Næring samt inden for turisme- og kultursektorerne. Har programmet været dialog-skabende og policy-skabende inden for disse sektorer og med hvilke resultater til følge? 3. For det tredje belyser evalueringen i beskeden grad relationerne mellem programmet Ny Nordisk Mad og det internationale samfund, her iblandt men ikke udelukkende EU, med henblik på at vurdere nytten af eventuelle samarbejdsrelationer, programsynergier f.eks. i forhold til EU s landbrugs- og landdistriktspolitik og eventuelle realiserede eller potentielle finansielle løftestangseffekter af det internationale samarbejde. 4. For det fjerde belyser evalueringen betydningen af programmet for fødevaresektorens, restaurationsbranchens og rejsebranchens aktiviteter inden for Ny Nordisk Mad. I hvilket omfang og med hvilke effekter har programmet været af betydning for beslutningsprocesser i sektoren om udvikling og markedsføring af nye produkter og tjenester baseret på paradigmet om Ny Nordisk Mad? 5. For det femte evalueres den administrative og organisatoriske indretning af programmet Ny Nordisk Mad, således at erfaringer herfra kan anvendes fremadrettet ved en eventuel fortsættelse/udvikling af programmet. 17

19 6. Endelig er det for det sjette kommer evalueringen med forslag og anbefalinger til indhold i og organisering af et nyt program om Nordisk Mad Vægten lægges på anbefalinger og forslag, der, hvis det findes relevant ud fra evalueringens resultater, kan bidrage til at udvikle programmet til et nyt og højere niveau, hvor programmets overordnede målsætning om at bidrage til nordisk nytte udgør en central ledetråd Metode Evalueringen er gennemført ved hjælp af et evalueringsdesign, der indeholder tre indbyrdes sammenhængende delanalyser (en policyanalyse, en aktivitets- og projektanalyse og en administrationsanalyse), en sammenfattende SWOT-analyse samt formulering af konklusioner og anbefalinger. Designet er en del af det kontraktlige grundlag for evalueringen. Her er det tilstrækkeligt at fremhæve, at evalueringen er baseret på gennemgang af tilgængeligt materiale om NNM programmet fra NMRS, her iblandt fra programmets hjemmeside samt projektansøgninger, projektrapporter mv. og diverse materiale stillet til rådighed fra interviewpersoner. Der er endvidere lagt stor vægt på at gennemføre en række kvalitative interviews, enten personligt eller telefonisk. Der er i alt gennemført 16 personlige interviews og 17 telefoninterviews blandt projektledere, embedsmandskomite-medlemmer, repræsentanter for nationale ministerier, repræsentanter fra programmets ambassadør-netværk og fra NMRS samt med programmets sekretariat. Se bilag 1 for en fortegnelse over interviewpersoner. Der er endvidere gennemført research på diverse ministerielle hjemmesider, ligesom der er gennemført søgninger på søgemaskinen Google vedr. Ny Nordisk Mad og New Nordic Food / Cuisine. Endelig er der gennemført en mini-survey blandt virksomhedsdeltagere i et specifikt projekt Rapportens struktur Rapporten er struktureret på den måde, at den udover den indledende sammenfatning og dette introducerende kapitel 1, indeholder følgende: Kapitel 2 rummer en vurdering af programmets rationale og relevans ud fra kriterier om fælles nordiske værdier og nordisk nytte. Kapitel 3 vurderer programmets målopfyldelse og økonomiske effektivitet samt de opnåede effekter. Kapitel 4 angiver en kort vurdering af det tværsektorelle samarbejde internt i NMRS. Kapitel 5 giver en kort vurdering af modtagelsen af programmet på den internationale scene. Kapitel 6 beskriver programmets organisering og administration. Kapitel 7 indeholder en SWOT analyse af programmet, mens kapitel 8 angiver konkrete forslag til et nyt programinitiativ. Endelig indgår der i bilag en oversigt over interviewpersoner. 18

20 2. Ny Nordisk Mad: værdier og nytte 2.1. Nordiske værdier og nordisk nytte hvad er det? I forbindelse med vores evaluering af det nordiske handlingsprogram for fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejde lagde vi vægt på at forsøge at koble forståelsen af fælles nordiske værdier til kravene om nordisk nytte af samarbejdet 1. Det har også stor betydning for denne evaluering af programmet Ny Nordisk Mad, at grundlaget for dette samarbejde specifikt og for nordisk samarbejde mere generelt er præciseret. Derfor kan der være grund til at repetere disse betragtninger her. Nordisk samarbejde indenfor rammerne af Nordisk Råd (NR) og Nordisk Ministerråd (NMR) er funderet i antagelsen om fælles nordiske værdier, der binder regionens lande og selvstyrende områder sammen. Der refereres ofte til fælles historie, kultur, traditioner og sprog (men endnu ikke til mad), som det kit, der knytter sammen over store afstande, og som giver den nordiske befolkning en fælles identitet 2. I en tid præget af globalisering og stærk international konkurrence bliver nordiske værdier udfordret fra mange sider, og det er derfor vigtigt, at bevarelsen og styrkelsen af de nordiske værdier kan ske med afsæt i en mere konkret og operationel forståelse af disse værdier. Det er forsøgt i forbindelse med arbejdet omkring Norden som global vinderregion 3. Her knyttes en række identificerede nordiske værdier sammen med de styrkepositioner, som også kendetegner de nordiske landes erhvervssektorer generelt. Nedenfor er denne sammenknytning sammenfattet: Værdier knytter til Erhvervsmæssige styrkepositioner Lighed Velfærdsprodukter og ydelser Tillid Innovation Lav magtdistance Processuel ledelse Inklusion Bred og stærk kompetencebase Fleksibilitet Omstillingsevne Respekt for naturen Bæredygtighed og helhedssyn Protestantisk arbejdsetik Arbejdsomhed, personligt ansvar og effektivitet Æstetik Design og funktionalitet Tanken med denne sammenknytning er, at mulighederne for at udvikle Norden som vinderregion i den globale konkurrence netop består i at erkende de nordiske værdiers betydning for de styrkepositioner, vi allerede har i dag, og at en styrket nordisk konkurrenceevne derfor også må bygge videre på disse værdier 4. 1 Se Evaluering af handlingsprogram for fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejdet, , Kbh , Evaluators.EU ApS og Nordisk Minister Råd. 2 Se for eksempel NMR: Nordiskt samarbete för gemensam styrka, udateret 3 NMR: Norden som global vinderregion. På sporet af den nordiske konkurrencemodel. Årbog Se også Generalsekretærens indspil i den nordiske globaliseringsproces: Mulighedernes Norden svar på globaliseringens udfordringer, juni

21 Det leder videre frem til, at det nordiske samarbejde på det operationelle plan er funderet i det centrale begreb nordisk nytte. Det betyder, at aktiviteter gennemført inden for samarbejdets rammer gennem fælles nordiske indsatser og løsninger skal medføre dokumenterbare synergieffekter vurderet i forhold til en isoleret national indsats manifestere og udvikle nordisk samhørighed øge nordisk kompetence og øge nordisk konkurrenceevne Det betyder videre, at opfyldelsen af de fire kriterier for nordisk nytte må bygge på de fælles nordiske værdier. I vinteren 2007/2008 efter kort tids implementering af NNM var det naturligt at foretage en foreløbig vurdering af arbejdet som et centralt indsatsområde under det daværende FJLS handlingsprogram. Det var på det pågældende tidspunkt vurderingen, at NNM er baseret på flere af de anførte fælles nordiske værdier, og vil bidrage til nordisk nytte. Nærværende evaluering af NNM programmet vil bygge videre på de præliminære resultater, således at det kan blive bekræftet hhv. falsificeret, om programmet også efter snart tre års implementering stadig kan siges at være baseret på nordiske værdier og bidrage til nordisk nytte Rationale og relevans Som det første skridt i evalueringen vil vi se nærmere på, hvad der udgør programmets rationale og om dette rationale er relevant set i lyset af udviklingen i programmets omverdensbetingelser. I den forbindelse vil vi se nærmere på betydningen af fælles nordiske værdier og nordisk nytte i programmet Fremme af nordiske værdier Baggrunden for programmet og dets formål er beskrevet indledningsvist i denne rapport. Programmets rationale som politisk intervention kommer først og fremmest til udtryk i Århus deklarationen fra ministermødet i 2005 samt i den efterfølgende programbeskrivelse fra Værdimæssigt er grundlaget Det Nordiske Køkkenmanifest og dets principper om renhed, enkelhed, friskhed og etik, samt de unikke nordiske råvarer produceret under de særlige betingelser, som det nordiske klima giver. Køkkenmanifestet blev udarbejdet på det nordiske køkken symposium i Programmets rationale ligger først og fremmest i at forsøge at omsætte de værdier, der er indeholdt i Det Nordiske Køkkenmanisfests principper, til konkret handling. Principperne om renhed, enkelhed, friskhed og etik er knyttet til Norden som region. Det er de i kraft af, at det nordiske køkken naturligt og historisk er baseret på årstidens råvarer, der hver især reflekterer et lokalt klima og vejrlig, lokale dyrkningsbetingelser hvad angår jordbund og vandforhold samt lokale traditioner. Programmet er således en ambition om at fremme anvendelsen af de nordiske råvarer samt de særegne nordiske madkulturer i de enkelte nordiske lande, alt sammen kogt ned til eller syntetiseret i terroir-begrebet. I forlængelse heraf har de nordiske lande gennem de senere år manifesteret sig med en række kokke af høj international standard, og som i kraft af udnyttelsen af de nordiske råvarer og de 20

Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle

Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle Miljøprojekt Nr. 836 2003 Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle Helle Ørsted Nielsen, Dorthe Bjerrum Jensen og Anders V. Ryelund Danmarks Miljøundersøgelser Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje Grønne job i Danmark Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000 Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje *U QQH MRE L 'DQPDUN (YDOXHULQJ DI 'HQ *U QQH -RESXOMH 8GDUEHMGHW

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010 Indhold Introduktion og

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland - Afsluttende rapport Udarbejdet for B5Next-konsortiet af: Jacob

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.12.2005 KOM(2005) 628 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Indikatorer og Effektvurdering

Indikatorer og Effektvurdering Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 32 2003 Indikatorer og Effektvurdering - udvikling af indikatorer til belysning af effekten af Program for renere produkter Karl Vogt-Nielsen, Mette-Lise Jensen og

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version Nordisk Ministerråd Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA Endelig version 22.10.2004 1 Indholdsfortegnelse Side RESUMÉ...4 Baggrund, formål og metode...4 Konklusion...4 Anbefalinger...5

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Forfattere: Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Gitte Handberg, Smertecenter

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere