Nordisk Ministerråd. Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Ministerråd. Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad 2007-2009"

Transkript

1 Nordisk Ministerråd Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Endelig rapport, 15. juni 2009

2 Forord Hermed foreligger den endelige rapport vedrørende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Rapporten er udarbejdet af Morten Kvistgaard, Evaluators.EU ApS for Nordisk Ministerråds Sekretariat i perioden fra marts til juni Et forudgående rapportudkast er anvendt som diskussionsgrundlag på mødet for Embedsmandskomite for Jordbrug og Skovbrug (EK Jordbrug) i København 25. Maj. Kommentarer til rapportudkastet fra embedsmandskomiteen, fra NMR sekretariatet og fra programmets styregruppe er indarbejdet i den endelige rapport. Rapporten indgår i beslutningsgrundlaget vedr. en eventuel fortsættelse af programmet Ny Nordisk Mad. Parallelt med denne evaluering har der været gennemført en række andre aktiviteter i NMRS og i programmets styregruppe omkring forslag til et nyt program på baggrund af de erfaringer, der er gjort i indeværende programperiode. Nærværende evaluering har så vidt muligt holdt sig fri af disse andre aktiviteter, således at rapportens konklusioner og anbefalinger kan udgøre et uafhængigt eksternt indspil til processen. Jeg vil gerne takke de mange interviewpersoner for deres bidrag til evalueringen, ligesom jeg vil takke programmets sekretariatsleder Magnus Grøntoft samt seniorrådgiverne hos hhv. NMRS og NICe Mads Wolff og Hilde Helgesen for konstruktive diskussioner i forløbet. Eventuelle fejl og unøjagtigheder må på trods af den hjælp, jeg har fået, naturligvis være mit eget ansvar. København d. 15. juni 2009 Morten Kvistgaard 1

3 Anvendte forkortelser DK DKK EC EK EU Fi FØ FJLS Gr Is N NICe NKP NMRS NMR NND NNM NOK NR PDO PGI Se SWOT TGS Danmark Danske kroner European Commission Embedsmandskomite Europæiske Union Finland Færøerne Fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejdet Grønland Island Norge Nordic Innovation Centre Nordisk Køkken Paradigme Nordisk Ministerråds sekretariat Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Diet Ny Nordisk Mad Norske kroner Nordisk Råd Protected Designation of Origin Protected Geographical Indignation Sverige Strengths, weaknesses, opportunities and threats Traditional Speciality Guaranteed 2

4 Indholdsfortegnelse Side FORORD...1 ANVENDTE FORKORTELSER...2 SAMMENFATNING...5 BAGGRUND OG FORMÅL...5 KONKLUSIONER...5 ANBEFALINGER...8 EXECUTIVE SUMMARY...10 BACKGROUND AND OBJECTIVES...10 CONCLUSIONS...10 RECOMMENDATIONS INTRODUKTION BAGGRUND EVALUERINGENS FORMÅL METODE RAPPORTENS STRUKTUR NY NORDISK MAD: VÆRDIER OG NYTTE NORDISKE VÆRDIER OG NORDISK NYTTE HVAD ER DET? RATIONALE OG RELEVANS Fremme af nordiske værdier Programmets bidrag til nordisk nytte PROGRAMMETS MÅLOPFYLDELSE OPFYLDELSE AF PROGRAMMETS MÅLSÆTNINGER OPFYLDELSE AF DE OPERATIONELLE MÅLSÆTNINGER PROGRAMMETS ØKONOMISKE EFFEKTIVITET Programmets ressourceanvendelse Projektfinansiering Dødvægt og løftestangseffekter Sammenhæng mellem mål og midler EFFEKTER AF PROGRAMMETS PROJEKTER OG AKTIVITETER AMBASSADØRNETVÆRKET TVÆRSEKTORELT SAMARBEJDE I NMR NY NORDISK MAD PÅ DEN INTERNATIONALE SCENE SYNLIGGØRELSE AF NORDEN INTERNATIONALT PROGRAMMETS ORGANISERING OG ADMINISTRATION ORGANISERING ADMINISTRATION OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET SWOT ANALYSE AF NNM

5 7.1. INTRODUKTION SWOT LONGLIST Styrker Svagheder Muligheder Trusler SWOT MATRIX IDENTIFIKATION AF MULIGE INDSATSOMRÅDER FORSLAG TIL ET NYT PROGRAM OM DET NORDISKE KØKKENPARADIGME, NKP VERSION INDLEDNING FORSLAG TIL INDHOLD I NKP PROGRAMMET Netværksdannelse Kommunikationsprogram Rejseholds-program Styrkelse af værdikæder Videnskabelig dokumentation af terroir-begrebets indhold Mærkningsordning for Det Nordiske Køkkenparadigme Kombination af elementer fra flere programmer Styrkelse af ambassadørnetværket Stærkere koblinger til de nationale programmer ORGANISATION OG ADMINISTRATION BILAG INTERVIEW PERSONER

6 Sammenfatning Baggrund og formål Efter anmodning fra Nordisk Ministerråds sekretariat, Afdeling for Miljø og Ressourcer, har Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) gennemført nærværende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Evalueringen er gennemført i perioden marts til juni, Programmet Ny Nordisk Mad er et initiativ taget med afsæt i Århus Deklarationen fra Programmet er beskrevet i Program for Ny Nordisk Mad , dateret 24. oktober, Programmet skal bidrage til en udmøntning af den overordnede nordiske strategi for en bæredygtig udvikling i Norden samt til visionen om Norden som global vinderregion. Formålet med programmet Ny Nordisk Mad er mere konkret at synliggøre nordiske værdier ved at sammenkoble lokale nordiske råvarer, gastronomi, madkultur og sundhed. Det skal bl.a. ske ved at markedsføre Ny Nordisk Mad, og Det Nordiske Køkken skal på denne måde indtage en plads sammen med de andre store køkkener internationalt. Forventningerne er, at programmet kan bidrage til udvikling af et marked for nordiske produkter til gavn for erhvervslivet især i landdistrikter og i kystområder, hvor der er behov for at udvikle alternative indkomstmuligheder netop baseret på lokale råvarer med de særlige karakteristika, som klimaet i Norden giver, og hvor råvarerne er forarbejdet i henhold til strenge nordiske krav om sundhed og sikkerhed samt åbenhed om ernæring. Til gennemførelsen af programmet er der fra Nordisk Minister Råd afsat en ramme på 22,6 millioner danske kroner (DKK) for perioden , inkl. 10 millioner norske kroner (NOK) fra NICe til innovationsprojekter indenfor satsningsområdet The food, tourism and experience industries. Der er etableret et sekretariat med en leder til at varetage såvel faglige som administrative funktioner i forbindelse med programmets gennemførelse. Der er endvidere nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhverv, forskning og offentlig administration i Norden. Programmet udløber i 2009, og der skal senest på Ministermødet i juni/juli 2009 tages beslutning om en eventuel fortsættelse af programmet. Evalueringen skal bidrage til beslutningsprocessen om en eventuel videreførelse af programmet. Evalueringens konklusioner er sammenfattet her. Konklusioner Programmet bygger på nordiske værdier Denne evaluering af programmet Ny Nordisk Mad viser, at der er tale om et program, der på fornem vis repræsenterer fælles nordiske værdier, og derigennem bidrager til at skabe forudsætningerne for en udnyttelse af de erhvervsmæssige styrkepositioner, som knytter sig til disse fælles nordiske værdier. Det sker gennem en udmøntning i en række konkrete principper om produktion af råvarer og fødevarer under det nordiske køkkenparadigme. Programmet har et solidt rationale Programmets rationale ligger først og fremmest i at omsætte de værdier, der er indeholdt i Det Nordiske Køkkenmanisfests principper, til konkret handling. Principperne om renhed, enkel- 5

7 hed, friskhed og etik er knyttet til Norden som region, i kraft af at det nordiske køkken historisk og naturligt er baseret på årstidens råvarer, der hver især reflekterer et lokalt klima og vejrlig, lokale dyrkningsbetingelser hvad angår jordbund og vandforhold samt lokale traditioner. Programmet er en ambition om at fremme anvendelsen af de nordiske råvarer samt de særegne nordiske madkulturer i de enkelte nordiske lande syntetiseret i terroir-begrebet. I forlængelse heraf har de nordiske lande gennem de senere år udviklet kokke af høj international standard, der i kraft af udnyttelsen af de nordiske råvarer og de nordiske forarbejdningsprincipper har udviklet retter af høj kvalitet. Dermed har de placeret både sig selv og de restauranter, de repræsenterer, centralt på den internationale gastronomiske scene, og de har ikke mindst gjort det nordiske køkken til en international magtfaktor. Rationalet i programmet Ny Nordisk Mad er således at udnytte de særlige nordiske kvaliteter både i vore råvarer og blandt vore kokke til at udvikle Norden som vinderregion i den globale konkurrence. Programmet er relevant Dette rationale er relevant, dels fordi der er faktuelle klimatiske og andre forhold, der har betydning for råvarers og produkters kvalitet, herunder indhold af aroma- og smagsstoffer, sukkerindhold, antioxidanter mv., dels fordi andre internationale køkkener gennem mange år har opbygget egne styrkepositioner med reference til netop sådanne kvaliteter. Relevansen har her en udbudsmæssig vinkel. Samtidig har vi gennem flere år set en tiltagende opmærksomhed fra forbrugerside mod kvalitetsprodukter inden for fødevaresektoren, især båret af en øget afsætning af økologiske produkter, men også understøttet af en stigende vilje hos forbrugerne til at vælge dyrere produkter, bl.a. baseret på særlige kvalitetskriterier defineret med afsæt i en lokal oprindelse, et lokalt produktionsprincip og en lokal forarbejdning. Denne trend i forbruget, som ikke synes at lide et afgørende knæk under den tiltagende økonomiske krise, gør programmet Ny Nordisk Mad relevant ud fra en efterspørgselsmæssig vinkel. Programmets målopfyldelse er tilfredsstillende Det kan endvidere konkluderes, at programmets målopfyldelse i varierende grad er tilfredsstillende, både hvad gælder de overordnede, de specifikke og de operationelle målsætninger. Programmets målsætninger er generelt meget ambitiøse, og det kan ikke realistisk imødeses, at programmet med de til rådighed værende ressourcer kan leve op til alle målsætningerne. Det kan dog også konkluderes, at programmet har igangsat en række forskelligartede projekter af varierende størrelse, som ikke synes at repræsentere en samlet linje, men som i et velment forsøg skal dække alle emner i målsætningshierarkiet, og det er vanskeligt på en samlet set tilfredsstillende måde. Derfor fremstår projektporteføljen spredt og usammenhængende, endskønt det er klart, at der er et fælles tema omkring Ny Nordisk Mad, som alle projekter er relevante for. Opgaven kan således siges at have været umulig, for så vidt alle målsætninger skulle adresseres. Ambitionerne med programmet og dets midler står på den ene side ikke mål med hinanden. På den anden side har programmets ambitioner inden for en række centrale samfundsmæssige områder på tværs af det sektorelle samarbejde i Norden også en berettigelse i sig selv, desuagtet programmets økonomiske størrelse. Programmet kan med sine store ambitioner bidrage til italesættelsen af en fælles nordisk, og også national dagsorden i de enkelte nordiske lande, og programmets meget ambitiøse målsætninger har netop på denne måde en mis- 6

8 sion, selv om der ikke er midler til rådighed til at indfri målene som sådan, men netop til at bidrage til indfrielsen af alle eller nogle af målsætningerne især ved at inspirere til nationale indsatser. Vurderet i dette lys giver det mening at formulere et ambitiøst program som igangsætter og reference for andre nationale indsatser, også selv om budgettet ikke rækker til indfrielsen af målsætningerne. Det kan endvidere konkluderes, at programmet nok har givet inspiration til nationale indsatser, men at der ikke er taget skridt til at forsøge at koble nationale programmer med den nordiske indsats, hverken fra de nationale myndigheders side eller fra programmets side. Dermed er potentielle synergimuligheder forspildt. Den økonomiske ramme er udnyttet, men med relativt høje administrationsomkostninger Det kan også konkluderes, at udnyttelsen af den økonomiske ramme er høj, men at der er relativt høje administrationsomkostninger knyttet til gennemførelsen af programmet. Evalueringen viser - som flere før denne -, at det er vanskeligt at administrere små projektorienterede programmer på en omkostningseffektiv måde. Det skal dog retfærdigvis anføres, at administrationsomkostningerne under programmet også rummer faglige aktiviteter og derfor ikke alene er programadministration. Endelig skal det anføres, at programmet rummer dødvægt i et vist, men ikke opgjort omfang. Det betyder, at der er givet tilskud til projekter og aktiviteter, som antageligvis ville være gennemført under alle omstændigheder, også uden dette tilskud. På den anden side tæller det positivt, at der også kan konstateres visse løftestangeeffekter. Det er igangsættelse af initiativer og tilførsel af midler til området foranlediget at programmet. Det er sket i flere projekter, og det er sket eksternt, hvor det nye OPUS projekt på Københavns Universitet finansieret af Nordea fonden er et meget godt eksempel. Programmet har mange og forskelligartede effekter Effekterne af programmet er mange og forskelligartede. Programmet har først og fremmest skabt en betydelig opmærksomhed på den internationale scene, og ikke mindst samspillet med de nordiske stjerne-kokke og deres restauranter har givet positiv omtale. De mange forskellige typer af aktiviteter og events med bl.a. prisuddelinger (herunder det årlige hædersdiplom) og konkurrencer på forskellige faglige niveauer har også givet betydelig genklang og opmærksomhed, ligesom ambassadør-netværket har spillet en vigtig rolle i profileringen af både program og tema. På den nordiske scene har den internationale opmærksomhed naturligvis også smittet af. Samtidig har de enkelte projekters mobilisering af journalister, madanmeldere, skribenter mv. betydet, at der er kommet stor opmærksomhed på det nye nordiske køkken. Forsøgene på at italesætte den nordiske smag og det nordiske menu-kort har på tilsvarende måde været med til at trække læsset. På projektsiden er effekterne blandede, hvilket i sig selv skyldes, at projektporteføljen som anført ovenfor er meget spredt med erhvervsrettede innovationsprojekter i den ene ende til mere filosofisk orienterede projekter om den nordiske smags sprog i den anden ende. Samlet gælder, at de mange projekter har været netværksdannende. Alle projekter har haft deltagere fra flere lande, og der har i mange tilfælde været tale om, at eksisterende netværk er taget som afsæt for projekter, hvor der i forløbet er sket en udbygning af netværket. Pro- 7

9 grammet har spillet en positiv rolle i udviklingen af disse netværk og i tilvejebringelse af muligheder for en fortsættelse også på den anden side af programmets og projektets løbetid. Endvidere har de været forudsætningsskabende, således at der i forlængelse af de gennemførte projekter dels kan ske en konkret opfølgning blandt de direkte involverede aktører i form af udvikling af nye produkter eller markedsføringsmetoder, eller ved at de udviklede metoder og principper kan finde anvendelse hos andre aktører på langs i værdikæden og i andre sektorer. Det tværsektorelle samarbejde har ikke fungeret Det tværsektorelle samarbejde i NMRS er ikke kommet til udtryk gennem programmet. Der er flere grunde hertil, både organisatoriske og processuelle/politiske, men det står klart, at der er både et fagligt indholdsmæssigt samt et politisk rationale i at forsøge at styrke dette samarbejde under et eventuelt nyt program. SWOT analysen af programmet peger på en fortsat indsats rettet mod kommunikation Den gennemførte analyse af programmets interne styrker og svagheder og de eksterne muligheder og trusler peger på, at et fortsat program ikke skal føre arbejdet videre med fokus på innovation og produktudvikling. Dette tema er for ressourcekrævende i sig selv, samtidig med at der nationalt og i nordisk regi (NICe) gennemføres indsatser, der langt overgår, hvad et nyt program kan bidrage med. Derimod peger analysen på, at det kan være hensigtsmæssigt og rumme betydelig mere nordisk nytte og additionalitet at fortsætte arbejdet med at italesætte programmets tema om det nordiske køkkenparadigme og skabe fortsat opmærksomhed omkring potentialerne, både i Norden og internationalt. På denne baggrund peger evalueringen på en række programforslag med fokus på en fortsat mobilisering af det kommercielle potentiale i det nordiske køkkenparadigme bl.a. gennem bidrag til overvindelse af systemiske imperfektioner og markedsfejl, således at udbud og efterspørgsel kan mødes. De forskellige forslag til nye programindsatser er anført neden for i afsnittet om anbefalinger, samt mere uddybende i afsnit 8. Anbefalinger Fortsættelse af indsatsen Det er en overordnet anbefaling fra denne evaluering at fortsætte programindsatsen med henblik på at fremme udbredelsen og anvendelsen samt ikke mindst kommercialiseringen af det nordiske køkkenparadigme. En forsættelse af programmet kan have mange forskellige typer af indhold, hvor det her anbefales at tilstræbe fokus på aktiviteter, der giver nordisk nytte og additionalitet, således forstået at aktiviteterne ikke ville have været gennemført på nationalt niveau, og samtidig giver både bedre, hurtigere og billigere resultater, end det ville have været tilfældet, hvis de alligevel var gennemført nationalt. Det anbefales at bringe følgende forslag til et nyt programindhold i overvejelse: Netværksdannelse til fremme af det nordiske køkkenparadigme 8

10 Kommunikationsprogram til fremme af italesættelsen af det nordiske køkkenparadigme både internationalt og i Norden Program til styrkelse af de enkelte aktører eller grupper heraf i anvendelsen af paradigmet ved hjælp af et rejsehold af eksperter Styrkelse af værdikæder, således at svage led heri, bl.a. i distribution, markedsføring mv. kan bringe produktet fem til markedet Videnskabelig dokumentation af terroir-begrebets indhold med henblik på udvikling af kriterier herfor Mærkningsordning for Det Nordiske Køkkenparadigme til adressering af asymmetrisk information mellem producenter og forbrugere Kombination af elementer fra flere programmer Programmerne er beskrevet en anelse dybere overfor i afsnit 8. Flere af disse program-typer kan kombineres og/eller slås sammen, alt efter hvor mange penge, der vil være til rådighed. Ligeledes kan elementer af et forskningsorienteret program, hvor dokumentation af det nordiske terroir-begrebs indhold indgår, tænkes ind i et mærkningsprogram med henblik på at definere kriterierne under mærket. Andre anbefalinger Endvidere forslås det at Styrke ambassadørnetværket Sikre stærkere koblinger til de nationale programmer Organisation og administration Endelig skal det anbefales at overveje organisering og administration af programmet i lyset dels af det konkrete indhold, der vælges, dels i lyset af de erfaringer, der er høstet under den nuværende programperiode. Erfaringerne fra det nuværende program tages til efterretning, sådan at det sikres, at der sker en integration af programindsatsen på tværs af sektorer i NMRS, at der ikke etableres en unødigt omkostningstung projektfacilitet ved siden af enten NICe og/eller embedsmandskomiteernes egne strukturer (alt efter indhold), og at det netværk, der er opbygget ifm styregruppe og ambassadørkorps fastholdes i en programrelevant udstrækning og sammensætning med henblik på at udnytte den gearing af ressourceindsatsen, der ligger gemt heri til fælles bedste. 9

11 Executive summary Background and objectives Based on a request from the secretariat of the Nordic Council of Ministers (NCM), Department of Environment and Resources, Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) has accomplished the present evaluation of the programme New Nordic Food The evaluation is accomplished in the period from March to June The program New Nordic Food is an initiative taken with the so-called Aarhus Declaration as point of departure in The program is described in the document Program for New Nordic Food , dated 24 th October, The program will contribute to the implementation of the overall Nordic Strategy achieving a sustainable development in the Nordic countries and contribute to the vision of the Nordic countries as global winner region. The objective of the program New Nordic Food is to make visible Nordic valuables by linking local Nordic raw materials, gastronomy, food, culture and health. This should happen by promoting and branding the New Nordic Food and the Nordic Kitchen. New Nordic Food will in this way take a role as one of the big international cuisines. The expectations are that the program will contribute to the development of the market for Nordic products to the benefit for the business sectors in particularly in rural areas and coastal zones, where there are urgent needs of the development of alternative income sources based on local raw materials with the specific characteristics generated of the Nordic climate, and where the raw materials are processed in compliance with demanding Nordic requirements regarding health and safety as well as openness about nutrition values. Nordic Council of Ministers has allocated 22.6 million DKK for the program period , including 10 million NOK from Nordic Innovation Centre (NICe) targeting innovation projects within the theme The food, tourism and experience industries. A secretariat has been established with a head of section taking care of administrative as well as technical issues related to the execution of the program activities. A steering committee is set up with representatives from the business sectors, research and from public administration. The program terminates in 2009, and no later than at the Ministers meeting in June/July 2009, decisions must be taken in order to continue the program or not. The evaluation will contribute to the decision making process and the conclusions are summarized here. Conclusions The programme builds on Nordic values The evaluation of the program New Nordic Food shows that the program in a fine and convincing way represents common Nordic values, and that it contributes to the establishment of the preconditions for an exploitation of the commercial strengths linked to these common Nordic values. It is done through a number of specific principles of production of raw materials and foods within the paradigm of the Nordic Kitchen. 10

12 The program is based on a solid rationality The rationality of the program is inherent in the transfer of the values from the Nordic Kitchen Manifesto to concrete action. The principles of purity, simplicity, freshness and ethics are linked to the Nordic countries as a region, due to the fact that the Nordic kitchen historically and naturally is based on products of the seasons, each of them reflecting a local climate and weather, locale growth conditions regarding soil and waters, as well as local traditions. The program represents an ambition about the promotion of Nordic raw materials as well as the particular food cultures within the individual Nordic countries, all synthesized in the terrior-concept. Furthermore the Nordic countries have over the years developed chiefs of the highest international standards contributing to the innovation of the cuisine. They have placed themselves as well as the restaurants they represent centrally at the international gastronomic scene, and they have made the Nordic Food an international factor of increasing importance. The rationality behind the program is to utilize the special qualities (raw materials and chiefs) to develop the Nordic region to a winner s region in the global competition. The program is relevant The described rationality behind the program is relevant, partly because there are de facto climatic and other factors influencing the quality of the products, including content of aromas, taste, sugars, antioxidants etc, partly because other international kitchens over a period of many years have build up own strongholds with reference exactly to such qualities. The relevance of the program has a clear supply side dimension. At the same time an increasing consumer interest is experienced towards quality food products, in particularly within the organic sector, but also based on an increasing interest among consumers towards more expensive products defined from a local origin, a local production principle and recipes and local processing. This trend in the consumer demand, which does not seem to face a radical decline due to the current economic crisis, makes the program relevant from a demand side perspective as well. The effectiveness of the program is satisfactory It is also a part of the overall conclusions that the effectiveness of the program is satisfactory regarding the overall, the specific and the operational objectives. The objectives are generally very ambitions and it cannot be expected that the program can fulfill all objectives completely within the resources made available. However, it can also be concluded that the program has initiated a number of very different projects with the attempt to cover the full range of objectives. This is very difficult to do that in a satisfactory way with the broad range of objectives in mind. Therefore the project portfolio is a little scattered, although it is clear that all projects have the New Nordic Food paradigm as a common denominator and all are relevant in this context. The task at hand has to some extent been impossible to manage if all objectives should be adequately addressed. The ambitions with the program and the available resources do on the one hand not match. On the other hand the high ambitions of the program are justified as such independently of the volume of the program. The program has with its high ambitions contributed to the promotion of a common Nordic agenda in the Nordic countries, and the very high ambitions of the programme have in this way a mission, even without the necessary re- 11

13 sources allocated to fulfill all objectives, but to contribute to the fulfillment of the objectives through inspiration to national interventions. Assessed in this light, it makes sense to formulate a very ambition program as an initiative and reference for the national interventions, even though the budget in itself is not sufficiently big to make all objectives come true. Furthermore it can be concluded that the program has inspired to national interventions, but there are taken no steps in order to try link national programs with the Nordic effort, neither from the national authorities, nor from the program administration. Consequently some potential synergy effects have been lost. The economic frame is utilized but with relatively high administrative costs It can be concluded from the evaluation that the utilization of the resources under the program is high, but that it has been associated with relatively high administrative costs. The evaluation shows - as many before this one that it is difficult to implement small project oriented programs in a cost effective way. It must also be emphasized that the costs for administration of the program also includes costs for activities related to the technical content of the program and not administration and bureaucracy per se. Finally is should be stressed that the program carries some dead weight meaning that support has been allocated to projects, which might have been implemented under all circumstances and which were not really depending on the support from the program. On the other hand it is very positive to take notice of important leverage effects. In particularly, but not exclusively, the so called OPUS project at Copenhagen University demonstrates this leverage effect very well. The program has many and diverse effects The effects of the program are many and they are diverse. The program has first and foremost created a considerable attention on the international scene, and not the least the cooperation with the Nordic star chiefs and their restaurants has echoed internationally. The many different types of activities, diplomas, competitions and events have in a number of different ways generated big attention, just as the ambassador network has played an important role in the promotion of the program and its theme. The international attention has also been observed at the Nordic scene. At the same time individual projects have mobilized journalists, writers and others and have created attention on the Nordic Food Paradigm. Effects of the projects are mixed, due to the very scattered project portfolio with innovation projects in the one end and more philosophical projects regarding the Nordic menu language and others in the other end. In total the many projects have stimulated generation of networks. All projects have had participants from 3 or more countries as an eligibility criterion. The program has played an important role in the enhancement and building of these networks. Furthermore the projects have contributed to establish the preconditions for the success of the Nordic Food Paradigm. This has been the case for projects where they are prolonged with other external funds, or where the methods and principles are used later of other actors and partners horizontally in the value chains and vertically in other sectors. 12

14 The cross sector cooperation did not work The cross sectoral cooperation within the NCM secretariat did not work so far. There are several reasons for this, organizationally and regarding process and content, but it is clear that there is a rationale for enhancing the cooperation under a new program. The SWOT analysis of the program points in the direction of a communication oriented intervention The accomplished analysis of the internal strengths and weaknesses of the program and the external opportunities and threats indicates that a new program should not be innovation focused with new product and technology development as an overall objective. Such a theme is far too demanding in terms of resources to be sufficiently supported from the Nordic Council of Ministers. Furthermore several initiatives are being implemented nationally as well as in NICe. On the contrary, it will be far more reasonable and contain much more Nordic utility and additionality to continue the effort of developing and promoting the Nordic Food Paradigm and create even more national and international attention on the paradigm. On this background the evaluation points towards a number of program proposals focusing on a continued mobilization of the commercial potentials of the Nordic Food Paradigm through contributions to the overcoming of market failures and systemic imperfections, in a way where demand and supply better can meet at the market place. The various program proposals are indicated in headings below and in more details in section 8 of the report. Recommendations Continue the programme It is a general recommendation to continue the effort with the purpose of developing, promoting and commercializing the Nordic Food Paradigm. A continuation of the program might have very different types of content, but it is recommended here to try to achieve focus at activities generating Nordic utility and additionality in a way, where activities would not have been accomplished nationally and will generate better, faster and cheaper results than otherwise would have been possible. It is recommended to consider the following suggestions to program content: Creation of inter Nordic networks developing the Nordic Food Paradigm Communication program promoting the Nordic Food Paradigm nationally and internationally Program strengthening the individual links in the value chains through a expert team of advisors/consultants/facilitators Strengthening of value chains making weak links strong, in particularly in distribution, marketing etc. in order to bring more products to the market Scientific documentation of the terroir-concept, regarding content and with the purpose of developing criteria for the documentation Labeling scheme for the Nordic Food Paradigm addressing the asymmetric information between producers and consumers 13

15 Combination of elements from several programs The program proposals are described in more details in section 8 of the report. More of the program proposals might be combined and merged depending on the resources available for a continuation of the program intervention. Other recommendations Furthermore, it is recommended to Strengthen the ambassador network Ensure stronger links to national programs Organization and administration Finally, it is recommended considering the organization and administration of the program partly in the light of the experiences from the current program, and partly in the light of the content of a new program. Experiences from the current program are taken into consideration in a way ensuring That an integration of the program implementation across sectors of the Nordic Ministerial Council secretariat is enhanced That no unnecessary cost expensive project administration is established beside the current structures, such as NICe and the FJLS structures That the network established of steering committee and ambassadors are maintained in a program relevant extent and composition with the purpose of utilizing the gearing of resources made possible through this to the common good of all participants. 14

16 1. Introduktion Efter anmodning fra Nordisk Ministerråds sekretariat, Afdeling for Miljø og Ressourcer, har Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) gennemført nærværende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Evalueringen er gennemført i perioden marts til juni, Baggrund Nordisk samarbejde indenfor rammerne af Nordisk Råd (NR) og Nordisk Ministerråd (NMR) er funderet i det centrale begreb nordisk nytte. Det betyder, at aktiviteter gennemført inden for samarbejdets rammer gennem fælles nordiske løsninger skal medføre dokumenterbare synergieffekter vurderet i forhold til, at aktiviteterne var gennemført på nationalt niveau. Det vil eksempelvis sige, at administrative modeller og løsninger kan udvikles hurtigere, bedre og billigere i fællesskab, end de kan udvikles nationalt. Endvidere skal samarbejdet manifestere og udvikle nordisk samhørighed samt øge nordisk kompetence og konkurrenceevne. Det nordiske samarbejde er igennem årene udmøntet på en lang række emneområder, fx miljø, arbejdsmarkedspolitik, økonomi, kultur og uddannelse. Også på fiskeri, landbrugs-, skovbrugs samt levnedsmiddelområderne samt indenfor genetiske ressourcer er der tale om et mangeårigt og velkonsolideret nordisk samarbejde. Disse sektorer spiller ligeledes en væsentlig økonomisk og beskæftigelsesmæssig rolle i de nordiske lande (og selvstyrende områder), ligesom Norden på disse områder fremstår som en væsentlig aktør i internationale fora. Det nordiske samarbejde bygger på en langsigtet strategi for en bæredygtig udvikling i Norden og på nordiske handlingsprogrammer og strategier for årene Programmet Ny Nordisk Mad er et konkret initiativ taget med afsæt i Århus Deklarationen fra Programmet er igangsat i regi af Handlingsprogram for Nordisk fiskeri, jord- og skovbrugs- og levnedsmiddelsamarbejde og er beskrevet i Program for Ny Nordisk Mad , dateret 24. oktober, Programmet skal dermed bidrage til en udmøntning af den overordnede nordiske strategi for en bæredygtig udvikling i Norden samt til visionen om Norden som global vinderregion. Formålet med programmet Ny Nordisk Mad er at synliggøre nordiske værdier ved at sammenkoble lokale nordiske råvarer, gastronomi, madkultur og sundhed. Det skal bl.a. ske ved at markedsføre Ny Nordisk Mad, og Det Nordiske Køkken skal på denne måde indtage en plads sammen med de andre store køkkener internationalt, bl.a. køkkener med fodfæste omkring Middelhavet. Forventningerne er, at programmet kan bidrage til udvikling af et marked for nordiske produkter til gavn for erhvervslivet især i landdistrikter og i kystområder, hvor der er behov for at udvikle alternative indkomstmuligheder netop baseret på lokale råvarer med de særlige karakteristika, som klimaet i Norden giver, og hvor råvarerne er forarbejdet i henhold til strenge nordiske krav om sundhed og sikkerhed samt åbenhed om ernæring. Følgende overordnende, specifikke og operationelle målsætninger kan ud fra programbeskrivelsen opstilles for programmet Ny Nordisk Mad: 15

17 Overordnede målsætninger: At fremme, udvikle og synliggøre de værdier og potentialer, der ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur Udvikle og styrke et tværgående samarbejde inden for gastronomi, kultur, turisme, regional erhvervsudvikling, sundhed og madproduktion Bidrage til en positiv kyst- og landdistriktsudvikling ved at videreudvikle og styrke værdiskabelsen af nordiske lokale/regionale madprodukter og produktioner Bidrage til at give befolkningen en kost, der bidrager til sundhed og livskvalitet efter nutidens viden om sund kost Sammenkoble nordisk design og kultur med nordisk mad og madkultur Øge den nordiske konkurrencekraft inden for produktion af nordisk mad samt styrke et mangfoldigt udvalg af nordiske råvarer og fødevarer Fremme forskning markedsbaseret innovation inden for nordisk mad og madkultur Specifikke målsætninger: Bidrage til øget viden om kvaliteten af nordisk mad baseret på karakteristika som renhed, enkelhed, sikkerhed og etik Bidrage til opbygning af en fælles nordisk identitet og madkultur omkring nordisk mad Bidrage til øget synlighed af Ny Nordisk Mad på den internationale scene Fremme anvendelsen af nordiske råvarer nationalt, regionalt og lokalt i norden Fremme en bæredygtig anvendelse af de nordiske genetiske ressourcer Operationelle målsætninger: Implementere en projektfacilitet dels i regi af NMR sekretariat, dels i regi af NICe Gennemføre en række events af forskellig karakter indenfor og med relation til området Opbygge og understøtte driften af et Ambassadør-netværk Udarbejde og implementere en plan for formidling og markedsføring (branding) af Ny Nordisk Mad programmet gennem nyhedsbreve, hjemmeside mv. Eventuelle andre aktiviteter med relevans for programmets mål Til gennemførelsen af programmet og indfrielsen af de opstillede målsætninger er der fra Nordisk Minister Råd afsat en ramme på 22,6 millioner danske kroner (DKK) for perioden , inkl. 10 millioner norske kroner (NOK) fra NICe til innovationsprojekter indenfor satsningsområdet The food, tourism and experience industries. Der er etableret et sekretariat med en leder til at varetage faglige og administrative funktioner i forbindelse med programmets gennemførelse. Der er endvidere nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhverv, forskning og offentlig administration i Norden. Programmet udløber i 2009, og der skal senest på Ministermødet i juni/juli 2009 tages beslutning om en eventuel fortsættelse af programmet. Evalueringen af programmet vil være en del af beslutningsgrundlaget i den politiske forhandling om programmets fremtid. Evalueringen er gennemført parallelt med, at der er pågået andre aktiviteter i NMRS vedr. programmets eventuelle forlængelse, men disse aktiviteter og forhandlinger er ladt ude af betragtning her, 16

18 således at evalueringen står som et selvstændigt, uafhængigt og eksternt indspil til beslutningsprocessen. Som det fremgår af beskrivelsen af målsætningerne ovenfor, er programmet Ny Nordisk Mad meget ambitiøst. Dette retfærdiggøres af, at programmet skal katalysere en forstærket indsats på området blandt sektorens aktører. Programmet skal endvidere ses som komplementært til den nationale indsats, således at det nordiske samarbejde fremmer synergieffekter og løftestangseffekter og dermed bidrager til nordisk nytte (additionalitet). Verifikation heraf i evalueringen er afgørende for indholdsbestemmelsen af et eventuel fremtidigt program, og dette punkt står derfor centralt i evalueringen Evalueringens formål Med baggrund i ovenstående har evalueringen følgende fokusområder. 1. For det første er der fokuseret på, hvorvidt programmet Ny Nordisk Mad bidrager med nordisk nytte på policy-niveau i lyset af de opstillede målsætninger og i forhold til separate nationale indsatser i de nordiske lande, eksempelvis Smag Danmark, Sverige som verdens bedste madland og nationale indsatser inden for forskning, udvikling og innovation. Spørgsmålet er, om programmet har bidraget til, at de nordiske lande i højere grad og eventuelt på en koordineret måde gennemfører nationale indsatser med relation til emnet, end de ellers ville gøre, og om denne nationale indsats i givet fald bidrager til de opstillede målsætninger for programmet Ny Nordisk Mad? 2. For det andet og i forlængelse af pkt. 1 - skal det vurderes, om programmet Ny Nordisk Mad har understøttet og fremmet initiativer og samarbejde inden for andre sektorområder af det nordiske samarbejde og i regi af andre embedsmandskomiteer? Det er inden for EK Jordbrug, EK Fisk, EK Levs, EK Næring samt inden for turisme- og kultursektorerne. Har programmet været dialog-skabende og policy-skabende inden for disse sektorer og med hvilke resultater til følge? 3. For det tredje belyser evalueringen i beskeden grad relationerne mellem programmet Ny Nordisk Mad og det internationale samfund, her iblandt men ikke udelukkende EU, med henblik på at vurdere nytten af eventuelle samarbejdsrelationer, programsynergier f.eks. i forhold til EU s landbrugs- og landdistriktspolitik og eventuelle realiserede eller potentielle finansielle løftestangseffekter af det internationale samarbejde. 4. For det fjerde belyser evalueringen betydningen af programmet for fødevaresektorens, restaurationsbranchens og rejsebranchens aktiviteter inden for Ny Nordisk Mad. I hvilket omfang og med hvilke effekter har programmet været af betydning for beslutningsprocesser i sektoren om udvikling og markedsføring af nye produkter og tjenester baseret på paradigmet om Ny Nordisk Mad? 5. For det femte evalueres den administrative og organisatoriske indretning af programmet Ny Nordisk Mad, således at erfaringer herfra kan anvendes fremadrettet ved en eventuel fortsættelse/udvikling af programmet. 17

19 6. Endelig er det for det sjette kommer evalueringen med forslag og anbefalinger til indhold i og organisering af et nyt program om Nordisk Mad Vægten lægges på anbefalinger og forslag, der, hvis det findes relevant ud fra evalueringens resultater, kan bidrage til at udvikle programmet til et nyt og højere niveau, hvor programmets overordnede målsætning om at bidrage til nordisk nytte udgør en central ledetråd Metode Evalueringen er gennemført ved hjælp af et evalueringsdesign, der indeholder tre indbyrdes sammenhængende delanalyser (en policyanalyse, en aktivitets- og projektanalyse og en administrationsanalyse), en sammenfattende SWOT-analyse samt formulering af konklusioner og anbefalinger. Designet er en del af det kontraktlige grundlag for evalueringen. Her er det tilstrækkeligt at fremhæve, at evalueringen er baseret på gennemgang af tilgængeligt materiale om NNM programmet fra NMRS, her iblandt fra programmets hjemmeside samt projektansøgninger, projektrapporter mv. og diverse materiale stillet til rådighed fra interviewpersoner. Der er endvidere lagt stor vægt på at gennemføre en række kvalitative interviews, enten personligt eller telefonisk. Der er i alt gennemført 16 personlige interviews og 17 telefoninterviews blandt projektledere, embedsmandskomite-medlemmer, repræsentanter for nationale ministerier, repræsentanter fra programmets ambassadør-netværk og fra NMRS samt med programmets sekretariat. Se bilag 1 for en fortegnelse over interviewpersoner. Der er endvidere gennemført research på diverse ministerielle hjemmesider, ligesom der er gennemført søgninger på søgemaskinen Google vedr. Ny Nordisk Mad og New Nordic Food / Cuisine. Endelig er der gennemført en mini-survey blandt virksomhedsdeltagere i et specifikt projekt Rapportens struktur Rapporten er struktureret på den måde, at den udover den indledende sammenfatning og dette introducerende kapitel 1, indeholder følgende: Kapitel 2 rummer en vurdering af programmets rationale og relevans ud fra kriterier om fælles nordiske værdier og nordisk nytte. Kapitel 3 vurderer programmets målopfyldelse og økonomiske effektivitet samt de opnåede effekter. Kapitel 4 angiver en kort vurdering af det tværsektorelle samarbejde internt i NMRS. Kapitel 5 giver en kort vurdering af modtagelsen af programmet på den internationale scene. Kapitel 6 beskriver programmets organisering og administration. Kapitel 7 indeholder en SWOT analyse af programmet, mens kapitel 8 angiver konkrete forslag til et nyt programinitiativ. Endelig indgår der i bilag en oversigt over interviewpersoner. 18

20 2. Ny Nordisk Mad: værdier og nytte 2.1. Nordiske værdier og nordisk nytte hvad er det? I forbindelse med vores evaluering af det nordiske handlingsprogram for fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejde lagde vi vægt på at forsøge at koble forståelsen af fælles nordiske værdier til kravene om nordisk nytte af samarbejdet 1. Det har også stor betydning for denne evaluering af programmet Ny Nordisk Mad, at grundlaget for dette samarbejde specifikt og for nordisk samarbejde mere generelt er præciseret. Derfor kan der være grund til at repetere disse betragtninger her. Nordisk samarbejde indenfor rammerne af Nordisk Råd (NR) og Nordisk Ministerråd (NMR) er funderet i antagelsen om fælles nordiske værdier, der binder regionens lande og selvstyrende områder sammen. Der refereres ofte til fælles historie, kultur, traditioner og sprog (men endnu ikke til mad), som det kit, der knytter sammen over store afstande, og som giver den nordiske befolkning en fælles identitet 2. I en tid præget af globalisering og stærk international konkurrence bliver nordiske værdier udfordret fra mange sider, og det er derfor vigtigt, at bevarelsen og styrkelsen af de nordiske værdier kan ske med afsæt i en mere konkret og operationel forståelse af disse værdier. Det er forsøgt i forbindelse med arbejdet omkring Norden som global vinderregion 3. Her knyttes en række identificerede nordiske værdier sammen med de styrkepositioner, som også kendetegner de nordiske landes erhvervssektorer generelt. Nedenfor er denne sammenknytning sammenfattet: Værdier knytter til Erhvervsmæssige styrkepositioner Lighed Velfærdsprodukter og ydelser Tillid Innovation Lav magtdistance Processuel ledelse Inklusion Bred og stærk kompetencebase Fleksibilitet Omstillingsevne Respekt for naturen Bæredygtighed og helhedssyn Protestantisk arbejdsetik Arbejdsomhed, personligt ansvar og effektivitet Æstetik Design og funktionalitet Tanken med denne sammenknytning er, at mulighederne for at udvikle Norden som vinderregion i den globale konkurrence netop består i at erkende de nordiske værdiers betydning for de styrkepositioner, vi allerede har i dag, og at en styrket nordisk konkurrenceevne derfor også må bygge videre på disse værdier 4. 1 Se Evaluering af handlingsprogram for fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejdet, , Kbh , Evaluators.EU ApS og Nordisk Minister Råd. 2 Se for eksempel NMR: Nordiskt samarbete för gemensam styrka, udateret 3 NMR: Norden som global vinderregion. På sporet af den nordiske konkurrencemodel. Årbog Se også Generalsekretærens indspil i den nordiske globaliseringsproces: Mulighedernes Norden svar på globaliseringens udfordringer, juni

21 Det leder videre frem til, at det nordiske samarbejde på det operationelle plan er funderet i det centrale begreb nordisk nytte. Det betyder, at aktiviteter gennemført inden for samarbejdets rammer gennem fælles nordiske indsatser og løsninger skal medføre dokumenterbare synergieffekter vurderet i forhold til en isoleret national indsats manifestere og udvikle nordisk samhørighed øge nordisk kompetence og øge nordisk konkurrenceevne Det betyder videre, at opfyldelsen af de fire kriterier for nordisk nytte må bygge på de fælles nordiske værdier. I vinteren 2007/2008 efter kort tids implementering af NNM var det naturligt at foretage en foreløbig vurdering af arbejdet som et centralt indsatsområde under det daværende FJLS handlingsprogram. Det var på det pågældende tidspunkt vurderingen, at NNM er baseret på flere af de anførte fælles nordiske værdier, og vil bidrage til nordisk nytte. Nærværende evaluering af NNM programmet vil bygge videre på de præliminære resultater, således at det kan blive bekræftet hhv. falsificeret, om programmet også efter snart tre års implementering stadig kan siges at være baseret på nordiske værdier og bidrage til nordisk nytte Rationale og relevans Som det første skridt i evalueringen vil vi se nærmere på, hvad der udgør programmets rationale og om dette rationale er relevant set i lyset af udviklingen i programmets omverdensbetingelser. I den forbindelse vil vi se nærmere på betydningen af fælles nordiske værdier og nordisk nytte i programmet Fremme af nordiske værdier Baggrunden for programmet og dets formål er beskrevet indledningsvist i denne rapport. Programmets rationale som politisk intervention kommer først og fremmest til udtryk i Århus deklarationen fra ministermødet i 2005 samt i den efterfølgende programbeskrivelse fra Værdimæssigt er grundlaget Det Nordiske Køkkenmanifest og dets principper om renhed, enkelhed, friskhed og etik, samt de unikke nordiske råvarer produceret under de særlige betingelser, som det nordiske klima giver. Køkkenmanifestet blev udarbejdet på det nordiske køkken symposium i Programmets rationale ligger først og fremmest i at forsøge at omsætte de værdier, der er indeholdt i Det Nordiske Køkkenmanisfests principper, til konkret handling. Principperne om renhed, enkelhed, friskhed og etik er knyttet til Norden som region. Det er de i kraft af, at det nordiske køkken naturligt og historisk er baseret på årstidens råvarer, der hver især reflekterer et lokalt klima og vejrlig, lokale dyrkningsbetingelser hvad angår jordbund og vandforhold samt lokale traditioner. Programmet er således en ambition om at fremme anvendelsen af de nordiske råvarer samt de særegne nordiske madkulturer i de enkelte nordiske lande, alt sammen kogt ned til eller syntetiseret i terroir-begrebet. I forlængelse heraf har de nordiske lande gennem de senere år manifesteret sig med en række kokke af høj international standard, og som i kraft af udnyttelsen af de nordiske råvarer og de 20

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Mad - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Thursday, December 07, 2006 Præsentation nr 1 1 Norden som global vinderregion Nordisk

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Initial thoughts regarding the establishment of a Danish partnership for cross-disciplinary maritime knowledge building and sharing

Initial thoughts regarding the establishment of a Danish partnership for cross-disciplinary maritime knowledge building and sharing Initial thoughts regarding the establishment of a Danish partnership for cross-disciplinary maritime knowledge building and sharing Vice President Bo Cerup-Simonsen Maersk Maritime Technology Background

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere