Nordisk Ministerråd. Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Ministerråd. Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad 2007-2009"

Transkript

1 Nordisk Ministerråd Evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Endelig rapport, 15. juni 2009

2 Forord Hermed foreligger den endelige rapport vedrørende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Rapporten er udarbejdet af Morten Kvistgaard, Evaluators.EU ApS for Nordisk Ministerråds Sekretariat i perioden fra marts til juni Et forudgående rapportudkast er anvendt som diskussionsgrundlag på mødet for Embedsmandskomite for Jordbrug og Skovbrug (EK Jordbrug) i København 25. Maj. Kommentarer til rapportudkastet fra embedsmandskomiteen, fra NMR sekretariatet og fra programmets styregruppe er indarbejdet i den endelige rapport. Rapporten indgår i beslutningsgrundlaget vedr. en eventuel fortsættelse af programmet Ny Nordisk Mad. Parallelt med denne evaluering har der været gennemført en række andre aktiviteter i NMRS og i programmets styregruppe omkring forslag til et nyt program på baggrund af de erfaringer, der er gjort i indeværende programperiode. Nærværende evaluering har så vidt muligt holdt sig fri af disse andre aktiviteter, således at rapportens konklusioner og anbefalinger kan udgøre et uafhængigt eksternt indspil til processen. Jeg vil gerne takke de mange interviewpersoner for deres bidrag til evalueringen, ligesom jeg vil takke programmets sekretariatsleder Magnus Grøntoft samt seniorrådgiverne hos hhv. NMRS og NICe Mads Wolff og Hilde Helgesen for konstruktive diskussioner i forløbet. Eventuelle fejl og unøjagtigheder må på trods af den hjælp, jeg har fået, naturligvis være mit eget ansvar. København d. 15. juni 2009 Morten Kvistgaard 1

3 Anvendte forkortelser DK DKK EC EK EU Fi FØ FJLS Gr Is N NICe NKP NMRS NMR NND NNM NOK NR PDO PGI Se SWOT TGS Danmark Danske kroner European Commission Embedsmandskomite Europæiske Union Finland Færøerne Fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejdet Grønland Island Norge Nordic Innovation Centre Nordisk Køkken Paradigme Nordisk Ministerråds sekretariat Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Diet Ny Nordisk Mad Norske kroner Nordisk Råd Protected Designation of Origin Protected Geographical Indignation Sverige Strengths, weaknesses, opportunities and threats Traditional Speciality Guaranteed 2

4 Indholdsfortegnelse Side FORORD...1 ANVENDTE FORKORTELSER...2 SAMMENFATNING...5 BAGGRUND OG FORMÅL...5 KONKLUSIONER...5 ANBEFALINGER...8 EXECUTIVE SUMMARY...10 BACKGROUND AND OBJECTIVES...10 CONCLUSIONS...10 RECOMMENDATIONS INTRODUKTION BAGGRUND EVALUERINGENS FORMÅL METODE RAPPORTENS STRUKTUR NY NORDISK MAD: VÆRDIER OG NYTTE NORDISKE VÆRDIER OG NORDISK NYTTE HVAD ER DET? RATIONALE OG RELEVANS Fremme af nordiske værdier Programmets bidrag til nordisk nytte PROGRAMMETS MÅLOPFYLDELSE OPFYLDELSE AF PROGRAMMETS MÅLSÆTNINGER OPFYLDELSE AF DE OPERATIONELLE MÅLSÆTNINGER PROGRAMMETS ØKONOMISKE EFFEKTIVITET Programmets ressourceanvendelse Projektfinansiering Dødvægt og løftestangseffekter Sammenhæng mellem mål og midler EFFEKTER AF PROGRAMMETS PROJEKTER OG AKTIVITETER AMBASSADØRNETVÆRKET TVÆRSEKTORELT SAMARBEJDE I NMR NY NORDISK MAD PÅ DEN INTERNATIONALE SCENE SYNLIGGØRELSE AF NORDEN INTERNATIONALT PROGRAMMETS ORGANISERING OG ADMINISTRATION ORGANISERING ADMINISTRATION OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET SWOT ANALYSE AF NNM

5 7.1. INTRODUKTION SWOT LONGLIST Styrker Svagheder Muligheder Trusler SWOT MATRIX IDENTIFIKATION AF MULIGE INDSATSOMRÅDER FORSLAG TIL ET NYT PROGRAM OM DET NORDISKE KØKKENPARADIGME, NKP VERSION INDLEDNING FORSLAG TIL INDHOLD I NKP PROGRAMMET Netværksdannelse Kommunikationsprogram Rejseholds-program Styrkelse af værdikæder Videnskabelig dokumentation af terroir-begrebets indhold Mærkningsordning for Det Nordiske Køkkenparadigme Kombination af elementer fra flere programmer Styrkelse af ambassadørnetværket Stærkere koblinger til de nationale programmer ORGANISATION OG ADMINISTRATION BILAG INTERVIEW PERSONER

6 Sammenfatning Baggrund og formål Efter anmodning fra Nordisk Ministerråds sekretariat, Afdeling for Miljø og Ressourcer, har Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) gennemført nærværende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Evalueringen er gennemført i perioden marts til juni, Programmet Ny Nordisk Mad er et initiativ taget med afsæt i Århus Deklarationen fra Programmet er beskrevet i Program for Ny Nordisk Mad , dateret 24. oktober, Programmet skal bidrage til en udmøntning af den overordnede nordiske strategi for en bæredygtig udvikling i Norden samt til visionen om Norden som global vinderregion. Formålet med programmet Ny Nordisk Mad er mere konkret at synliggøre nordiske værdier ved at sammenkoble lokale nordiske råvarer, gastronomi, madkultur og sundhed. Det skal bl.a. ske ved at markedsføre Ny Nordisk Mad, og Det Nordiske Køkken skal på denne måde indtage en plads sammen med de andre store køkkener internationalt. Forventningerne er, at programmet kan bidrage til udvikling af et marked for nordiske produkter til gavn for erhvervslivet især i landdistrikter og i kystområder, hvor der er behov for at udvikle alternative indkomstmuligheder netop baseret på lokale råvarer med de særlige karakteristika, som klimaet i Norden giver, og hvor råvarerne er forarbejdet i henhold til strenge nordiske krav om sundhed og sikkerhed samt åbenhed om ernæring. Til gennemførelsen af programmet er der fra Nordisk Minister Råd afsat en ramme på 22,6 millioner danske kroner (DKK) for perioden , inkl. 10 millioner norske kroner (NOK) fra NICe til innovationsprojekter indenfor satsningsområdet The food, tourism and experience industries. Der er etableret et sekretariat med en leder til at varetage såvel faglige som administrative funktioner i forbindelse med programmets gennemførelse. Der er endvidere nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhverv, forskning og offentlig administration i Norden. Programmet udløber i 2009, og der skal senest på Ministermødet i juni/juli 2009 tages beslutning om en eventuel fortsættelse af programmet. Evalueringen skal bidrage til beslutningsprocessen om en eventuel videreførelse af programmet. Evalueringens konklusioner er sammenfattet her. Konklusioner Programmet bygger på nordiske værdier Denne evaluering af programmet Ny Nordisk Mad viser, at der er tale om et program, der på fornem vis repræsenterer fælles nordiske værdier, og derigennem bidrager til at skabe forudsætningerne for en udnyttelse af de erhvervsmæssige styrkepositioner, som knytter sig til disse fælles nordiske værdier. Det sker gennem en udmøntning i en række konkrete principper om produktion af råvarer og fødevarer under det nordiske køkkenparadigme. Programmet har et solidt rationale Programmets rationale ligger først og fremmest i at omsætte de værdier, der er indeholdt i Det Nordiske Køkkenmanisfests principper, til konkret handling. Principperne om renhed, enkel- 5

7 hed, friskhed og etik er knyttet til Norden som region, i kraft af at det nordiske køkken historisk og naturligt er baseret på årstidens råvarer, der hver især reflekterer et lokalt klima og vejrlig, lokale dyrkningsbetingelser hvad angår jordbund og vandforhold samt lokale traditioner. Programmet er en ambition om at fremme anvendelsen af de nordiske råvarer samt de særegne nordiske madkulturer i de enkelte nordiske lande syntetiseret i terroir-begrebet. I forlængelse heraf har de nordiske lande gennem de senere år udviklet kokke af høj international standard, der i kraft af udnyttelsen af de nordiske råvarer og de nordiske forarbejdningsprincipper har udviklet retter af høj kvalitet. Dermed har de placeret både sig selv og de restauranter, de repræsenterer, centralt på den internationale gastronomiske scene, og de har ikke mindst gjort det nordiske køkken til en international magtfaktor. Rationalet i programmet Ny Nordisk Mad er således at udnytte de særlige nordiske kvaliteter både i vore råvarer og blandt vore kokke til at udvikle Norden som vinderregion i den globale konkurrence. Programmet er relevant Dette rationale er relevant, dels fordi der er faktuelle klimatiske og andre forhold, der har betydning for råvarers og produkters kvalitet, herunder indhold af aroma- og smagsstoffer, sukkerindhold, antioxidanter mv., dels fordi andre internationale køkkener gennem mange år har opbygget egne styrkepositioner med reference til netop sådanne kvaliteter. Relevansen har her en udbudsmæssig vinkel. Samtidig har vi gennem flere år set en tiltagende opmærksomhed fra forbrugerside mod kvalitetsprodukter inden for fødevaresektoren, især båret af en øget afsætning af økologiske produkter, men også understøttet af en stigende vilje hos forbrugerne til at vælge dyrere produkter, bl.a. baseret på særlige kvalitetskriterier defineret med afsæt i en lokal oprindelse, et lokalt produktionsprincip og en lokal forarbejdning. Denne trend i forbruget, som ikke synes at lide et afgørende knæk under den tiltagende økonomiske krise, gør programmet Ny Nordisk Mad relevant ud fra en efterspørgselsmæssig vinkel. Programmets målopfyldelse er tilfredsstillende Det kan endvidere konkluderes, at programmets målopfyldelse i varierende grad er tilfredsstillende, både hvad gælder de overordnede, de specifikke og de operationelle målsætninger. Programmets målsætninger er generelt meget ambitiøse, og det kan ikke realistisk imødeses, at programmet med de til rådighed værende ressourcer kan leve op til alle målsætningerne. Det kan dog også konkluderes, at programmet har igangsat en række forskelligartede projekter af varierende størrelse, som ikke synes at repræsentere en samlet linje, men som i et velment forsøg skal dække alle emner i målsætningshierarkiet, og det er vanskeligt på en samlet set tilfredsstillende måde. Derfor fremstår projektporteføljen spredt og usammenhængende, endskønt det er klart, at der er et fælles tema omkring Ny Nordisk Mad, som alle projekter er relevante for. Opgaven kan således siges at have været umulig, for så vidt alle målsætninger skulle adresseres. Ambitionerne med programmet og dets midler står på den ene side ikke mål med hinanden. På den anden side har programmets ambitioner inden for en række centrale samfundsmæssige områder på tværs af det sektorelle samarbejde i Norden også en berettigelse i sig selv, desuagtet programmets økonomiske størrelse. Programmet kan med sine store ambitioner bidrage til italesættelsen af en fælles nordisk, og også national dagsorden i de enkelte nordiske lande, og programmets meget ambitiøse målsætninger har netop på denne måde en mis- 6

8 sion, selv om der ikke er midler til rådighed til at indfri målene som sådan, men netop til at bidrage til indfrielsen af alle eller nogle af målsætningerne især ved at inspirere til nationale indsatser. Vurderet i dette lys giver det mening at formulere et ambitiøst program som igangsætter og reference for andre nationale indsatser, også selv om budgettet ikke rækker til indfrielsen af målsætningerne. Det kan endvidere konkluderes, at programmet nok har givet inspiration til nationale indsatser, men at der ikke er taget skridt til at forsøge at koble nationale programmer med den nordiske indsats, hverken fra de nationale myndigheders side eller fra programmets side. Dermed er potentielle synergimuligheder forspildt. Den økonomiske ramme er udnyttet, men med relativt høje administrationsomkostninger Det kan også konkluderes, at udnyttelsen af den økonomiske ramme er høj, men at der er relativt høje administrationsomkostninger knyttet til gennemførelsen af programmet. Evalueringen viser - som flere før denne -, at det er vanskeligt at administrere små projektorienterede programmer på en omkostningseffektiv måde. Det skal dog retfærdigvis anføres, at administrationsomkostningerne under programmet også rummer faglige aktiviteter og derfor ikke alene er programadministration. Endelig skal det anføres, at programmet rummer dødvægt i et vist, men ikke opgjort omfang. Det betyder, at der er givet tilskud til projekter og aktiviteter, som antageligvis ville være gennemført under alle omstændigheder, også uden dette tilskud. På den anden side tæller det positivt, at der også kan konstateres visse løftestangeeffekter. Det er igangsættelse af initiativer og tilførsel af midler til området foranlediget at programmet. Det er sket i flere projekter, og det er sket eksternt, hvor det nye OPUS projekt på Københavns Universitet finansieret af Nordea fonden er et meget godt eksempel. Programmet har mange og forskelligartede effekter Effekterne af programmet er mange og forskelligartede. Programmet har først og fremmest skabt en betydelig opmærksomhed på den internationale scene, og ikke mindst samspillet med de nordiske stjerne-kokke og deres restauranter har givet positiv omtale. De mange forskellige typer af aktiviteter og events med bl.a. prisuddelinger (herunder det årlige hædersdiplom) og konkurrencer på forskellige faglige niveauer har også givet betydelig genklang og opmærksomhed, ligesom ambassadør-netværket har spillet en vigtig rolle i profileringen af både program og tema. På den nordiske scene har den internationale opmærksomhed naturligvis også smittet af. Samtidig har de enkelte projekters mobilisering af journalister, madanmeldere, skribenter mv. betydet, at der er kommet stor opmærksomhed på det nye nordiske køkken. Forsøgene på at italesætte den nordiske smag og det nordiske menu-kort har på tilsvarende måde været med til at trække læsset. På projektsiden er effekterne blandede, hvilket i sig selv skyldes, at projektporteføljen som anført ovenfor er meget spredt med erhvervsrettede innovationsprojekter i den ene ende til mere filosofisk orienterede projekter om den nordiske smags sprog i den anden ende. Samlet gælder, at de mange projekter har været netværksdannende. Alle projekter har haft deltagere fra flere lande, og der har i mange tilfælde været tale om, at eksisterende netværk er taget som afsæt for projekter, hvor der i forløbet er sket en udbygning af netværket. Pro- 7

9 grammet har spillet en positiv rolle i udviklingen af disse netværk og i tilvejebringelse af muligheder for en fortsættelse også på den anden side af programmets og projektets løbetid. Endvidere har de været forudsætningsskabende, således at der i forlængelse af de gennemførte projekter dels kan ske en konkret opfølgning blandt de direkte involverede aktører i form af udvikling af nye produkter eller markedsføringsmetoder, eller ved at de udviklede metoder og principper kan finde anvendelse hos andre aktører på langs i værdikæden og i andre sektorer. Det tværsektorelle samarbejde har ikke fungeret Det tværsektorelle samarbejde i NMRS er ikke kommet til udtryk gennem programmet. Der er flere grunde hertil, både organisatoriske og processuelle/politiske, men det står klart, at der er både et fagligt indholdsmæssigt samt et politisk rationale i at forsøge at styrke dette samarbejde under et eventuelt nyt program. SWOT analysen af programmet peger på en fortsat indsats rettet mod kommunikation Den gennemførte analyse af programmets interne styrker og svagheder og de eksterne muligheder og trusler peger på, at et fortsat program ikke skal føre arbejdet videre med fokus på innovation og produktudvikling. Dette tema er for ressourcekrævende i sig selv, samtidig med at der nationalt og i nordisk regi (NICe) gennemføres indsatser, der langt overgår, hvad et nyt program kan bidrage med. Derimod peger analysen på, at det kan være hensigtsmæssigt og rumme betydelig mere nordisk nytte og additionalitet at fortsætte arbejdet med at italesætte programmets tema om det nordiske køkkenparadigme og skabe fortsat opmærksomhed omkring potentialerne, både i Norden og internationalt. På denne baggrund peger evalueringen på en række programforslag med fokus på en fortsat mobilisering af det kommercielle potentiale i det nordiske køkkenparadigme bl.a. gennem bidrag til overvindelse af systemiske imperfektioner og markedsfejl, således at udbud og efterspørgsel kan mødes. De forskellige forslag til nye programindsatser er anført neden for i afsnittet om anbefalinger, samt mere uddybende i afsnit 8. Anbefalinger Fortsættelse af indsatsen Det er en overordnet anbefaling fra denne evaluering at fortsætte programindsatsen med henblik på at fremme udbredelsen og anvendelsen samt ikke mindst kommercialiseringen af det nordiske køkkenparadigme. En forsættelse af programmet kan have mange forskellige typer af indhold, hvor det her anbefales at tilstræbe fokus på aktiviteter, der giver nordisk nytte og additionalitet, således forstået at aktiviteterne ikke ville have været gennemført på nationalt niveau, og samtidig giver både bedre, hurtigere og billigere resultater, end det ville have været tilfældet, hvis de alligevel var gennemført nationalt. Det anbefales at bringe følgende forslag til et nyt programindhold i overvejelse: Netværksdannelse til fremme af det nordiske køkkenparadigme 8

10 Kommunikationsprogram til fremme af italesættelsen af det nordiske køkkenparadigme både internationalt og i Norden Program til styrkelse af de enkelte aktører eller grupper heraf i anvendelsen af paradigmet ved hjælp af et rejsehold af eksperter Styrkelse af værdikæder, således at svage led heri, bl.a. i distribution, markedsføring mv. kan bringe produktet fem til markedet Videnskabelig dokumentation af terroir-begrebets indhold med henblik på udvikling af kriterier herfor Mærkningsordning for Det Nordiske Køkkenparadigme til adressering af asymmetrisk information mellem producenter og forbrugere Kombination af elementer fra flere programmer Programmerne er beskrevet en anelse dybere overfor i afsnit 8. Flere af disse program-typer kan kombineres og/eller slås sammen, alt efter hvor mange penge, der vil være til rådighed. Ligeledes kan elementer af et forskningsorienteret program, hvor dokumentation af det nordiske terroir-begrebs indhold indgår, tænkes ind i et mærkningsprogram med henblik på at definere kriterierne under mærket. Andre anbefalinger Endvidere forslås det at Styrke ambassadørnetværket Sikre stærkere koblinger til de nationale programmer Organisation og administration Endelig skal det anbefales at overveje organisering og administration af programmet i lyset dels af det konkrete indhold, der vælges, dels i lyset af de erfaringer, der er høstet under den nuværende programperiode. Erfaringerne fra det nuværende program tages til efterretning, sådan at det sikres, at der sker en integration af programindsatsen på tværs af sektorer i NMRS, at der ikke etableres en unødigt omkostningstung projektfacilitet ved siden af enten NICe og/eller embedsmandskomiteernes egne strukturer (alt efter indhold), og at det netværk, der er opbygget ifm styregruppe og ambassadørkorps fastholdes i en programrelevant udstrækning og sammensætning med henblik på at udnytte den gearing af ressourceindsatsen, der ligger gemt heri til fælles bedste. 9

11 Executive summary Background and objectives Based on a request from the secretariat of the Nordic Council of Ministers (NCM), Department of Environment and Resources, Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) has accomplished the present evaluation of the programme New Nordic Food The evaluation is accomplished in the period from March to June The program New Nordic Food is an initiative taken with the so-called Aarhus Declaration as point of departure in The program is described in the document Program for New Nordic Food , dated 24 th October, The program will contribute to the implementation of the overall Nordic Strategy achieving a sustainable development in the Nordic countries and contribute to the vision of the Nordic countries as global winner region. The objective of the program New Nordic Food is to make visible Nordic valuables by linking local Nordic raw materials, gastronomy, food, culture and health. This should happen by promoting and branding the New Nordic Food and the Nordic Kitchen. New Nordic Food will in this way take a role as one of the big international cuisines. The expectations are that the program will contribute to the development of the market for Nordic products to the benefit for the business sectors in particularly in rural areas and coastal zones, where there are urgent needs of the development of alternative income sources based on local raw materials with the specific characteristics generated of the Nordic climate, and where the raw materials are processed in compliance with demanding Nordic requirements regarding health and safety as well as openness about nutrition values. Nordic Council of Ministers has allocated 22.6 million DKK for the program period , including 10 million NOK from Nordic Innovation Centre (NICe) targeting innovation projects within the theme The food, tourism and experience industries. A secretariat has been established with a head of section taking care of administrative as well as technical issues related to the execution of the program activities. A steering committee is set up with representatives from the business sectors, research and from public administration. The program terminates in 2009, and no later than at the Ministers meeting in June/July 2009, decisions must be taken in order to continue the program or not. The evaluation will contribute to the decision making process and the conclusions are summarized here. Conclusions The programme builds on Nordic values The evaluation of the program New Nordic Food shows that the program in a fine and convincing way represents common Nordic values, and that it contributes to the establishment of the preconditions for an exploitation of the commercial strengths linked to these common Nordic values. It is done through a number of specific principles of production of raw materials and foods within the paradigm of the Nordic Kitchen. 10

12 The program is based on a solid rationality The rationality of the program is inherent in the transfer of the values from the Nordic Kitchen Manifesto to concrete action. The principles of purity, simplicity, freshness and ethics are linked to the Nordic countries as a region, due to the fact that the Nordic kitchen historically and naturally is based on products of the seasons, each of them reflecting a local climate and weather, locale growth conditions regarding soil and waters, as well as local traditions. The program represents an ambition about the promotion of Nordic raw materials as well as the particular food cultures within the individual Nordic countries, all synthesized in the terrior-concept. Furthermore the Nordic countries have over the years developed chiefs of the highest international standards contributing to the innovation of the cuisine. They have placed themselves as well as the restaurants they represent centrally at the international gastronomic scene, and they have made the Nordic Food an international factor of increasing importance. The rationality behind the program is to utilize the special qualities (raw materials and chiefs) to develop the Nordic region to a winner s region in the global competition. The program is relevant The described rationality behind the program is relevant, partly because there are de facto climatic and other factors influencing the quality of the products, including content of aromas, taste, sugars, antioxidants etc, partly because other international kitchens over a period of many years have build up own strongholds with reference exactly to such qualities. The relevance of the program has a clear supply side dimension. At the same time an increasing consumer interest is experienced towards quality food products, in particularly within the organic sector, but also based on an increasing interest among consumers towards more expensive products defined from a local origin, a local production principle and recipes and local processing. This trend in the consumer demand, which does not seem to face a radical decline due to the current economic crisis, makes the program relevant from a demand side perspective as well. The effectiveness of the program is satisfactory It is also a part of the overall conclusions that the effectiveness of the program is satisfactory regarding the overall, the specific and the operational objectives. The objectives are generally very ambitions and it cannot be expected that the program can fulfill all objectives completely within the resources made available. However, it can also be concluded that the program has initiated a number of very different projects with the attempt to cover the full range of objectives. This is very difficult to do that in a satisfactory way with the broad range of objectives in mind. Therefore the project portfolio is a little scattered, although it is clear that all projects have the New Nordic Food paradigm as a common denominator and all are relevant in this context. The task at hand has to some extent been impossible to manage if all objectives should be adequately addressed. The ambitions with the program and the available resources do on the one hand not match. On the other hand the high ambitions of the program are justified as such independently of the volume of the program. The program has with its high ambitions contributed to the promotion of a common Nordic agenda in the Nordic countries, and the very high ambitions of the programme have in this way a mission, even without the necessary re- 11

13 sources allocated to fulfill all objectives, but to contribute to the fulfillment of the objectives through inspiration to national interventions. Assessed in this light, it makes sense to formulate a very ambition program as an initiative and reference for the national interventions, even though the budget in itself is not sufficiently big to make all objectives come true. Furthermore it can be concluded that the program has inspired to national interventions, but there are taken no steps in order to try link national programs with the Nordic effort, neither from the national authorities, nor from the program administration. Consequently some potential synergy effects have been lost. The economic frame is utilized but with relatively high administrative costs It can be concluded from the evaluation that the utilization of the resources under the program is high, but that it has been associated with relatively high administrative costs. The evaluation shows - as many before this one that it is difficult to implement small project oriented programs in a cost effective way. It must also be emphasized that the costs for administration of the program also includes costs for activities related to the technical content of the program and not administration and bureaucracy per se. Finally is should be stressed that the program carries some dead weight meaning that support has been allocated to projects, which might have been implemented under all circumstances and which were not really depending on the support from the program. On the other hand it is very positive to take notice of important leverage effects. In particularly, but not exclusively, the so called OPUS project at Copenhagen University demonstrates this leverage effect very well. The program has many and diverse effects The effects of the program are many and they are diverse. The program has first and foremost created a considerable attention on the international scene, and not the least the cooperation with the Nordic star chiefs and their restaurants has echoed internationally. The many different types of activities, diplomas, competitions and events have in a number of different ways generated big attention, just as the ambassador network has played an important role in the promotion of the program and its theme. The international attention has also been observed at the Nordic scene. At the same time individual projects have mobilized journalists, writers and others and have created attention on the Nordic Food Paradigm. Effects of the projects are mixed, due to the very scattered project portfolio with innovation projects in the one end and more philosophical projects regarding the Nordic menu language and others in the other end. In total the many projects have stimulated generation of networks. All projects have had participants from 3 or more countries as an eligibility criterion. The program has played an important role in the enhancement and building of these networks. Furthermore the projects have contributed to establish the preconditions for the success of the Nordic Food Paradigm. This has been the case for projects where they are prolonged with other external funds, or where the methods and principles are used later of other actors and partners horizontally in the value chains and vertically in other sectors. 12

14 The cross sector cooperation did not work The cross sectoral cooperation within the NCM secretariat did not work so far. There are several reasons for this, organizationally and regarding process and content, but it is clear that there is a rationale for enhancing the cooperation under a new program. The SWOT analysis of the program points in the direction of a communication oriented intervention The accomplished analysis of the internal strengths and weaknesses of the program and the external opportunities and threats indicates that a new program should not be innovation focused with new product and technology development as an overall objective. Such a theme is far too demanding in terms of resources to be sufficiently supported from the Nordic Council of Ministers. Furthermore several initiatives are being implemented nationally as well as in NICe. On the contrary, it will be far more reasonable and contain much more Nordic utility and additionality to continue the effort of developing and promoting the Nordic Food Paradigm and create even more national and international attention on the paradigm. On this background the evaluation points towards a number of program proposals focusing on a continued mobilization of the commercial potentials of the Nordic Food Paradigm through contributions to the overcoming of market failures and systemic imperfections, in a way where demand and supply better can meet at the market place. The various program proposals are indicated in headings below and in more details in section 8 of the report. Recommendations Continue the programme It is a general recommendation to continue the effort with the purpose of developing, promoting and commercializing the Nordic Food Paradigm. A continuation of the program might have very different types of content, but it is recommended here to try to achieve focus at activities generating Nordic utility and additionality in a way, where activities would not have been accomplished nationally and will generate better, faster and cheaper results than otherwise would have been possible. It is recommended to consider the following suggestions to program content: Creation of inter Nordic networks developing the Nordic Food Paradigm Communication program promoting the Nordic Food Paradigm nationally and internationally Program strengthening the individual links in the value chains through a expert team of advisors/consultants/facilitators Strengthening of value chains making weak links strong, in particularly in distribution, marketing etc. in order to bring more products to the market Scientific documentation of the terroir-concept, regarding content and with the purpose of developing criteria for the documentation Labeling scheme for the Nordic Food Paradigm addressing the asymmetric information between producers and consumers 13

15 Combination of elements from several programs The program proposals are described in more details in section 8 of the report. More of the program proposals might be combined and merged depending on the resources available for a continuation of the program intervention. Other recommendations Furthermore, it is recommended to Strengthen the ambassador network Ensure stronger links to national programs Organization and administration Finally, it is recommended considering the organization and administration of the program partly in the light of the experiences from the current program, and partly in the light of the content of a new program. Experiences from the current program are taken into consideration in a way ensuring That an integration of the program implementation across sectors of the Nordic Ministerial Council secretariat is enhanced That no unnecessary cost expensive project administration is established beside the current structures, such as NICe and the FJLS structures That the network established of steering committee and ambassadors are maintained in a program relevant extent and composition with the purpose of utilizing the gearing of resources made possible through this to the common good of all participants. 14

16 1. Introduktion Efter anmodning fra Nordisk Ministerråds sekretariat, Afdeling for Miljø og Ressourcer, har Morten Kvistgaard (Evaluators.EU ApS) gennemført nærværende evaluering af programmet Ny Nordisk Mad Evalueringen er gennemført i perioden marts til juni, Baggrund Nordisk samarbejde indenfor rammerne af Nordisk Råd (NR) og Nordisk Ministerråd (NMR) er funderet i det centrale begreb nordisk nytte. Det betyder, at aktiviteter gennemført inden for samarbejdets rammer gennem fælles nordiske løsninger skal medføre dokumenterbare synergieffekter vurderet i forhold til, at aktiviteterne var gennemført på nationalt niveau. Det vil eksempelvis sige, at administrative modeller og løsninger kan udvikles hurtigere, bedre og billigere i fællesskab, end de kan udvikles nationalt. Endvidere skal samarbejdet manifestere og udvikle nordisk samhørighed samt øge nordisk kompetence og konkurrenceevne. Det nordiske samarbejde er igennem årene udmøntet på en lang række emneområder, fx miljø, arbejdsmarkedspolitik, økonomi, kultur og uddannelse. Også på fiskeri, landbrugs-, skovbrugs samt levnedsmiddelområderne samt indenfor genetiske ressourcer er der tale om et mangeårigt og velkonsolideret nordisk samarbejde. Disse sektorer spiller ligeledes en væsentlig økonomisk og beskæftigelsesmæssig rolle i de nordiske lande (og selvstyrende områder), ligesom Norden på disse områder fremstår som en væsentlig aktør i internationale fora. Det nordiske samarbejde bygger på en langsigtet strategi for en bæredygtig udvikling i Norden og på nordiske handlingsprogrammer og strategier for årene Programmet Ny Nordisk Mad er et konkret initiativ taget med afsæt i Århus Deklarationen fra Programmet er igangsat i regi af Handlingsprogram for Nordisk fiskeri, jord- og skovbrugs- og levnedsmiddelsamarbejde og er beskrevet i Program for Ny Nordisk Mad , dateret 24. oktober, Programmet skal dermed bidrage til en udmøntning af den overordnede nordiske strategi for en bæredygtig udvikling i Norden samt til visionen om Norden som global vinderregion. Formålet med programmet Ny Nordisk Mad er at synliggøre nordiske værdier ved at sammenkoble lokale nordiske råvarer, gastronomi, madkultur og sundhed. Det skal bl.a. ske ved at markedsføre Ny Nordisk Mad, og Det Nordiske Køkken skal på denne måde indtage en plads sammen med de andre store køkkener internationalt, bl.a. køkkener med fodfæste omkring Middelhavet. Forventningerne er, at programmet kan bidrage til udvikling af et marked for nordiske produkter til gavn for erhvervslivet især i landdistrikter og i kystområder, hvor der er behov for at udvikle alternative indkomstmuligheder netop baseret på lokale råvarer med de særlige karakteristika, som klimaet i Norden giver, og hvor råvarerne er forarbejdet i henhold til strenge nordiske krav om sundhed og sikkerhed samt åbenhed om ernæring. Følgende overordnende, specifikke og operationelle målsætninger kan ud fra programbeskrivelsen opstilles for programmet Ny Nordisk Mad: 15

17 Overordnede målsætninger: At fremme, udvikle og synliggøre de værdier og potentialer, der ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur Udvikle og styrke et tværgående samarbejde inden for gastronomi, kultur, turisme, regional erhvervsudvikling, sundhed og madproduktion Bidrage til en positiv kyst- og landdistriktsudvikling ved at videreudvikle og styrke værdiskabelsen af nordiske lokale/regionale madprodukter og produktioner Bidrage til at give befolkningen en kost, der bidrager til sundhed og livskvalitet efter nutidens viden om sund kost Sammenkoble nordisk design og kultur med nordisk mad og madkultur Øge den nordiske konkurrencekraft inden for produktion af nordisk mad samt styrke et mangfoldigt udvalg af nordiske råvarer og fødevarer Fremme forskning markedsbaseret innovation inden for nordisk mad og madkultur Specifikke målsætninger: Bidrage til øget viden om kvaliteten af nordisk mad baseret på karakteristika som renhed, enkelhed, sikkerhed og etik Bidrage til opbygning af en fælles nordisk identitet og madkultur omkring nordisk mad Bidrage til øget synlighed af Ny Nordisk Mad på den internationale scene Fremme anvendelsen af nordiske råvarer nationalt, regionalt og lokalt i norden Fremme en bæredygtig anvendelse af de nordiske genetiske ressourcer Operationelle målsætninger: Implementere en projektfacilitet dels i regi af NMR sekretariat, dels i regi af NICe Gennemføre en række events af forskellig karakter indenfor og med relation til området Opbygge og understøtte driften af et Ambassadør-netværk Udarbejde og implementere en plan for formidling og markedsføring (branding) af Ny Nordisk Mad programmet gennem nyhedsbreve, hjemmeside mv. Eventuelle andre aktiviteter med relevans for programmets mål Til gennemførelsen af programmet og indfrielsen af de opstillede målsætninger er der fra Nordisk Minister Råd afsat en ramme på 22,6 millioner danske kroner (DKK) for perioden , inkl. 10 millioner norske kroner (NOK) fra NICe til innovationsprojekter indenfor satsningsområdet The food, tourism and experience industries. Der er etableret et sekretariat med en leder til at varetage faglige og administrative funktioner i forbindelse med programmets gennemførelse. Der er endvidere nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhverv, forskning og offentlig administration i Norden. Programmet udløber i 2009, og der skal senest på Ministermødet i juni/juli 2009 tages beslutning om en eventuel fortsættelse af programmet. Evalueringen af programmet vil være en del af beslutningsgrundlaget i den politiske forhandling om programmets fremtid. Evalueringen er gennemført parallelt med, at der er pågået andre aktiviteter i NMRS vedr. programmets eventuelle forlængelse, men disse aktiviteter og forhandlinger er ladt ude af betragtning her, 16

18 således at evalueringen står som et selvstændigt, uafhængigt og eksternt indspil til beslutningsprocessen. Som det fremgår af beskrivelsen af målsætningerne ovenfor, er programmet Ny Nordisk Mad meget ambitiøst. Dette retfærdiggøres af, at programmet skal katalysere en forstærket indsats på området blandt sektorens aktører. Programmet skal endvidere ses som komplementært til den nationale indsats, således at det nordiske samarbejde fremmer synergieffekter og løftestangseffekter og dermed bidrager til nordisk nytte (additionalitet). Verifikation heraf i evalueringen er afgørende for indholdsbestemmelsen af et eventuel fremtidigt program, og dette punkt står derfor centralt i evalueringen Evalueringens formål Med baggrund i ovenstående har evalueringen følgende fokusområder. 1. For det første er der fokuseret på, hvorvidt programmet Ny Nordisk Mad bidrager med nordisk nytte på policy-niveau i lyset af de opstillede målsætninger og i forhold til separate nationale indsatser i de nordiske lande, eksempelvis Smag Danmark, Sverige som verdens bedste madland og nationale indsatser inden for forskning, udvikling og innovation. Spørgsmålet er, om programmet har bidraget til, at de nordiske lande i højere grad og eventuelt på en koordineret måde gennemfører nationale indsatser med relation til emnet, end de ellers ville gøre, og om denne nationale indsats i givet fald bidrager til de opstillede målsætninger for programmet Ny Nordisk Mad? 2. For det andet og i forlængelse af pkt. 1 - skal det vurderes, om programmet Ny Nordisk Mad har understøttet og fremmet initiativer og samarbejde inden for andre sektorområder af det nordiske samarbejde og i regi af andre embedsmandskomiteer? Det er inden for EK Jordbrug, EK Fisk, EK Levs, EK Næring samt inden for turisme- og kultursektorerne. Har programmet været dialog-skabende og policy-skabende inden for disse sektorer og med hvilke resultater til følge? 3. For det tredje belyser evalueringen i beskeden grad relationerne mellem programmet Ny Nordisk Mad og det internationale samfund, her iblandt men ikke udelukkende EU, med henblik på at vurdere nytten af eventuelle samarbejdsrelationer, programsynergier f.eks. i forhold til EU s landbrugs- og landdistriktspolitik og eventuelle realiserede eller potentielle finansielle løftestangseffekter af det internationale samarbejde. 4. For det fjerde belyser evalueringen betydningen af programmet for fødevaresektorens, restaurationsbranchens og rejsebranchens aktiviteter inden for Ny Nordisk Mad. I hvilket omfang og med hvilke effekter har programmet været af betydning for beslutningsprocesser i sektoren om udvikling og markedsføring af nye produkter og tjenester baseret på paradigmet om Ny Nordisk Mad? 5. For det femte evalueres den administrative og organisatoriske indretning af programmet Ny Nordisk Mad, således at erfaringer herfra kan anvendes fremadrettet ved en eventuel fortsættelse/udvikling af programmet. 17

19 6. Endelig er det for det sjette kommer evalueringen med forslag og anbefalinger til indhold i og organisering af et nyt program om Nordisk Mad Vægten lægges på anbefalinger og forslag, der, hvis det findes relevant ud fra evalueringens resultater, kan bidrage til at udvikle programmet til et nyt og højere niveau, hvor programmets overordnede målsætning om at bidrage til nordisk nytte udgør en central ledetråd Metode Evalueringen er gennemført ved hjælp af et evalueringsdesign, der indeholder tre indbyrdes sammenhængende delanalyser (en policyanalyse, en aktivitets- og projektanalyse og en administrationsanalyse), en sammenfattende SWOT-analyse samt formulering af konklusioner og anbefalinger. Designet er en del af det kontraktlige grundlag for evalueringen. Her er det tilstrækkeligt at fremhæve, at evalueringen er baseret på gennemgang af tilgængeligt materiale om NNM programmet fra NMRS, her iblandt fra programmets hjemmeside samt projektansøgninger, projektrapporter mv. og diverse materiale stillet til rådighed fra interviewpersoner. Der er endvidere lagt stor vægt på at gennemføre en række kvalitative interviews, enten personligt eller telefonisk. Der er i alt gennemført 16 personlige interviews og 17 telefoninterviews blandt projektledere, embedsmandskomite-medlemmer, repræsentanter for nationale ministerier, repræsentanter fra programmets ambassadør-netværk og fra NMRS samt med programmets sekretariat. Se bilag 1 for en fortegnelse over interviewpersoner. Der er endvidere gennemført research på diverse ministerielle hjemmesider, ligesom der er gennemført søgninger på søgemaskinen Google vedr. Ny Nordisk Mad og New Nordic Food / Cuisine. Endelig er der gennemført en mini-survey blandt virksomhedsdeltagere i et specifikt projekt Rapportens struktur Rapporten er struktureret på den måde, at den udover den indledende sammenfatning og dette introducerende kapitel 1, indeholder følgende: Kapitel 2 rummer en vurdering af programmets rationale og relevans ud fra kriterier om fælles nordiske værdier og nordisk nytte. Kapitel 3 vurderer programmets målopfyldelse og økonomiske effektivitet samt de opnåede effekter. Kapitel 4 angiver en kort vurdering af det tværsektorelle samarbejde internt i NMRS. Kapitel 5 giver en kort vurdering af modtagelsen af programmet på den internationale scene. Kapitel 6 beskriver programmets organisering og administration. Kapitel 7 indeholder en SWOT analyse af programmet, mens kapitel 8 angiver konkrete forslag til et nyt programinitiativ. Endelig indgår der i bilag en oversigt over interviewpersoner. 18

20 2. Ny Nordisk Mad: værdier og nytte 2.1. Nordiske værdier og nordisk nytte hvad er det? I forbindelse med vores evaluering af det nordiske handlingsprogram for fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejde lagde vi vægt på at forsøge at koble forståelsen af fælles nordiske værdier til kravene om nordisk nytte af samarbejdet 1. Det har også stor betydning for denne evaluering af programmet Ny Nordisk Mad, at grundlaget for dette samarbejde specifikt og for nordisk samarbejde mere generelt er præciseret. Derfor kan der være grund til at repetere disse betragtninger her. Nordisk samarbejde indenfor rammerne af Nordisk Råd (NR) og Nordisk Ministerråd (NMR) er funderet i antagelsen om fælles nordiske værdier, der binder regionens lande og selvstyrende områder sammen. Der refereres ofte til fælles historie, kultur, traditioner og sprog (men endnu ikke til mad), som det kit, der knytter sammen over store afstande, og som giver den nordiske befolkning en fælles identitet 2. I en tid præget af globalisering og stærk international konkurrence bliver nordiske værdier udfordret fra mange sider, og det er derfor vigtigt, at bevarelsen og styrkelsen af de nordiske værdier kan ske med afsæt i en mere konkret og operationel forståelse af disse værdier. Det er forsøgt i forbindelse med arbejdet omkring Norden som global vinderregion 3. Her knyttes en række identificerede nordiske værdier sammen med de styrkepositioner, som også kendetegner de nordiske landes erhvervssektorer generelt. Nedenfor er denne sammenknytning sammenfattet: Værdier knytter til Erhvervsmæssige styrkepositioner Lighed Velfærdsprodukter og ydelser Tillid Innovation Lav magtdistance Processuel ledelse Inklusion Bred og stærk kompetencebase Fleksibilitet Omstillingsevne Respekt for naturen Bæredygtighed og helhedssyn Protestantisk arbejdsetik Arbejdsomhed, personligt ansvar og effektivitet Æstetik Design og funktionalitet Tanken med denne sammenknytning er, at mulighederne for at udvikle Norden som vinderregion i den globale konkurrence netop består i at erkende de nordiske værdiers betydning for de styrkepositioner, vi allerede har i dag, og at en styrket nordisk konkurrenceevne derfor også må bygge videre på disse værdier 4. 1 Se Evaluering af handlingsprogram for fiskeri-, jordbrugs-, levnedsmiddel- og skovbrugssamarbejdet, , Kbh , Evaluators.EU ApS og Nordisk Minister Råd. 2 Se for eksempel NMR: Nordiskt samarbete för gemensam styrka, udateret 3 NMR: Norden som global vinderregion. På sporet af den nordiske konkurrencemodel. Årbog Se også Generalsekretærens indspil i den nordiske globaliseringsproces: Mulighedernes Norden svar på globaliseringens udfordringer, juni

21 Det leder videre frem til, at det nordiske samarbejde på det operationelle plan er funderet i det centrale begreb nordisk nytte. Det betyder, at aktiviteter gennemført inden for samarbejdets rammer gennem fælles nordiske indsatser og løsninger skal medføre dokumenterbare synergieffekter vurderet i forhold til en isoleret national indsats manifestere og udvikle nordisk samhørighed øge nordisk kompetence og øge nordisk konkurrenceevne Det betyder videre, at opfyldelsen af de fire kriterier for nordisk nytte må bygge på de fælles nordiske værdier. I vinteren 2007/2008 efter kort tids implementering af NNM var det naturligt at foretage en foreløbig vurdering af arbejdet som et centralt indsatsområde under det daværende FJLS handlingsprogram. Det var på det pågældende tidspunkt vurderingen, at NNM er baseret på flere af de anførte fælles nordiske værdier, og vil bidrage til nordisk nytte. Nærværende evaluering af NNM programmet vil bygge videre på de præliminære resultater, således at det kan blive bekræftet hhv. falsificeret, om programmet også efter snart tre års implementering stadig kan siges at være baseret på nordiske værdier og bidrage til nordisk nytte Rationale og relevans Som det første skridt i evalueringen vil vi se nærmere på, hvad der udgør programmets rationale og om dette rationale er relevant set i lyset af udviklingen i programmets omverdensbetingelser. I den forbindelse vil vi se nærmere på betydningen af fælles nordiske værdier og nordisk nytte i programmet Fremme af nordiske værdier Baggrunden for programmet og dets formål er beskrevet indledningsvist i denne rapport. Programmets rationale som politisk intervention kommer først og fremmest til udtryk i Århus deklarationen fra ministermødet i 2005 samt i den efterfølgende programbeskrivelse fra Værdimæssigt er grundlaget Det Nordiske Køkkenmanifest og dets principper om renhed, enkelhed, friskhed og etik, samt de unikke nordiske råvarer produceret under de særlige betingelser, som det nordiske klima giver. Køkkenmanifestet blev udarbejdet på det nordiske køkken symposium i Programmets rationale ligger først og fremmest i at forsøge at omsætte de værdier, der er indeholdt i Det Nordiske Køkkenmanisfests principper, til konkret handling. Principperne om renhed, enkelhed, friskhed og etik er knyttet til Norden som region. Det er de i kraft af, at det nordiske køkken naturligt og historisk er baseret på årstidens råvarer, der hver især reflekterer et lokalt klima og vejrlig, lokale dyrkningsbetingelser hvad angår jordbund og vandforhold samt lokale traditioner. Programmet er således en ambition om at fremme anvendelsen af de nordiske råvarer samt de særegne nordiske madkulturer i de enkelte nordiske lande, alt sammen kogt ned til eller syntetiseret i terroir-begrebet. I forlængelse heraf har de nordiske lande gennem de senere år manifesteret sig med en række kokke af høj international standard, og som i kraft af udnyttelsen af de nordiske råvarer og de 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Agenda/: Finanser, skat, bæredygtig udvikling og fysisk planlægning Ullormut oqaluuserisassat/nunap

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT

PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT PRAKTIKPERIODEFRA 11. AUGUST 2014 TIL 1. JANUAR 2015 PERFOMANCE-DESIGN - ROSKILDE UNIVERSITET EFTERÅRET 20014 JANE-KRISTINE DEMUTH LUND PEDERSEN STUDIE NR: *****

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere