Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup Kære Karen Hækkerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup min@sm.dk. Kære Karen Hækkerup"

Transkript

1 Mode i KKR Syddanmark den 2fb Dagsordenens punkt_ Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup Sag nr. 0/457 Dokurnentnr. 49/2 Kære Karen Hækkerup Regeringen har bebudet en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsfordeling mellem stat, kommuner og regioner. Primært med hensyn til sundhed, det specialiserede socialområde, miljøområdet og den regionale udvikling. Den evaluering hilser vi på vegne af Danske Regioner velkommen, ja ikke bare velkommen, men også helt nødvendig. Når man i dag bliver alvorligt syg, ønsker man selvfølgelig den bedst mulige behandling af rutinerede læger med høj specialiseret viden om ens sygdom. Sundhedsområdet er indrettet efter en specialeplan, så ekspertisen er samlet i få faglige enheder. Det giver sikkerhed for, at man kan give den bedst mulige behandling til dem med de mest specialiserede behov. Sådan er det imidlertid ikke på det sociale område. Snarere tværtimod. Har man, eller får man et svært og komplekst handicap, ønsker man naturligvis også den bedste og mest specialiserede hjælp. Gennem en kort årrække er store dele af det højt specialiserede socialområde afspecialiseret. Højt specialiserede tilbud er lukket eller udvandet og faglige miljøer spredt for viden. Det betyder, at de mennesker, som har svære og komplekse handicap og eller sociale problemer, har svært ved at få den rette hjælp. Det kan de umuligt være tjent med. Der er på det sociale område et lige så stort behov for specialplanlægning som på sundhedsområdet. Der er behov for, at tilbud til små målgrupper drives med et tilstrækkeligt stort befolkningsgrundlag, for at kunne opretholde den højt specialiserede indsats. Med specialeplanlægning på det sociale område, opnår man ikke bare faglig bæ-

2 redygtige behandling, hjælp og støtte. Tilbuddene vil også blive langt mere Side 2 økonomisk bæredygtige. Lad det være sagt med det samme: Det er fint, at man laver brede tilbud, som kan rumme mennesker, der har mindre komplekse behov. Men det er ikke fint, at man går på kompromis med de små grupper af mennesker, som har de største og mest komplekse behov. For os er det et utilgiveligt svigt. På socialområdet har man de seneste år forsøgt at forfølge ideen om, at brede generelle tilbud i nærmiljøet er mindst lige så godt, som tilbud, der specifikt er målrettet en afgrænset gruppe og derfor har et koncentreret fagligt fokus og viden på en gruppe. Det er vi ikke enige i. Der er en grund til, at vi udvikler specialer for mennesker, som har helt særlige og komplekse behov. I sundhedssektoren sætter vi ikke en mediciner til at operere hjerteklapper. Vi lader den specialisere læge varetage indgreb og behandling. Vi indlægger heller ikke patienterne på tilfældige afdelinger. De bliver indlagt der, hvor personalet har de rette faglige kompetencer for at give den bedst mulige og mest målrettede behandling. Det må stå soleklart, at specialisering har betydning for den kvalitet, der tilbydes. Samtidig sikrer specialisering, at tilbud bliver drevet økonomisk bæredygtigt. Vejen frem er ganske enkelt specialeplanlægning på det specialiserede socialområde. I lyset af den kommende evaluering vil vi opfordre dig til at overveje om ikke det vil være hensigtsmæssigt at suspendere den nuværende kommunale ret til at overtage sociale institutioner dvs. servicelovens 86, indtil evalueringen af kommunalreformen er gennemført, og det specialiserede socialområdes fremtid afklaret. Venlig hilsen Bent Hansen Carl Holst

3 RZCP SOCIAL- OG INTEGRATONSMNSTERET I( L Møde i KKR Syddanmark den D4 sordenens punkt a(,,. It-.26- Kære borgmester 5. december 20 Styrkelse af tilsyn med børneområdet Social- og integrationsministeren og KL indgik den 24. november 20 en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet. Parterne har taget det første skridt i udmøntningen af partnerskabet med denne aftale om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. Baggrunden er, at den seneste tids enkeltsager i medierne har afdækket udfordringer i forhold til bl.a. forholdene for de anbragte børn og unge og i den forbindelse tilsynet med anbringelsesstederne. Der er behov for øget kommunalpolitisk fokus på området og på at styrke og professionalisere godkendelsen og tilsynet med anbringelsesstederne. Børn, der anbringes, har brug for, at anbringelsesstedet yder en højt kvalificeret indsats, der bidrager til at give børnene et bedre liv og sikre dem samme muligheder som andre børn. Det gælder uanset, om barnet anbringes i en plejefamilie, på et privat opholdssted eller på en døgninstitution. Det er kommunernes ansvar at godkende og føre tilsyn med, at anbringelsesstederne lever op til dette. Med dette brev vil KL og social- og integrationsministeren derfor opfordre alle kommuner til at foretage et eftersyn af tilsynsopgaven både det driftsorienterede og personrettede tilsyn. Det gælder både i forhold til kvaliteten af opgaven og i forhold til organisering af tilsynet, herunder adskillelsen af det driftsorienterede tilsyn fra de medarbejdere, der anbringer børn. I den forbindelse vil KL sætte en proces i gang, hvor kommunerne afklarer, hvordan tilsynet med anbringelsesstederne kan styrkes ved i højere grad at løse opgaverne i fællesskab - fx ved at kommuner går sammen i klynger. Et styrket tværkommunalt samarbejde kan bidrage til, at der alle steder er et til- strækkeligt grundlag for at opretholde stærke, fagligt bæredygtige enheder, hvor medarbejderne er klædt på til at vurdere pædagogikken på anbringelsesstedet, gennemskue økonomien samt de juridiske aspekter i opgaven. Endelig vil Social- og Integrationsministeriet og KL støtte op om kvalitetsløftet i kommunernes godkendelse og tilsyn ved bl.a. at formidle gode eksempler på godkendelses- og tilsynskoncepter af høj faglig kvalitet, hensigtsmæssig organisering samt tværkommunale samarbejder om tilsynet.

4 Tilsyn med tilbud på det sociale område generelt TV 2's program "Operation X" har over et stykke tid sat fokus på kommuners anvendelse af private tilbud efter serviceloven til borgere både børn og voksne, som har behov for hjælp på døgnbasis. Udsendelserne har efterladt det indtryk, at der både i kommuner og hos private tilbud er tvivl om udstrækningen af kommunernes muligheder for og forpligtelser til at føre tilsyn med de private tilbud. Det er i alle parters interesse, at kommunerne anvender de muligheder for at føre tilsyn med private tilbud på det sociale område, som de lovgivningsmæssige rammer på området indeholder, og at kommunerne dermed lever op til deres forpligtelser på området. Vedlagt er derfor et notat fra Social- og Integrationsministeriet, der orienterer om det gældende regelsæt på området. Med venlig hilsen P((k- Karen Hækkerup Social- og integrationsminister

5 Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr Møde i KKR Syddanmark dencliktcqc) Dagsordenens punkt 2. Ila 2. december 20 Tilsyn med tilbud efter lov om social service Kommunalbestyrelsens generelle forpligtelse til at føre tilsyn følger af retssikkerhedslovens 6, hvorefter kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Retssikkerhedslovens bestemmelse suppleres af servicelovens regler om driftsorienteret og personrettet tilsyn. Samlet set beskriver regelsættet en ordning, hvor alle tilbud efter serviceloven er omfattet af tilsyn fra mindst én kommunalbestyrelse. For alle tilbud gælder det, at den kommune, der har truffet afgørelse om hjælp efter loven, skal føre et personrettet tilsyn med den borger, der modtager hjælpen. For stort set alle tilbud efter serviceloven gælder det desuden, at de er omfattet af et driftsorienteret tilsyn fra en kommunalbestyrelse eller et regionsråd. Det gælder uanset, om tilbuddene er private eller offentlige. Driftsorienteret tilsyn Det fremgår af servicelovens 48 a, at hovedreglen er, at den stedlige komm unalbestyrelse fører et driftsorienteret tilsyn med personale, bygninger og økonomi i tilbud efter serviceloven. Hvis en anden kommunalbestyrelse eller et andet regionsråd har lavet en aftale med et privat tilbud om køb af alle pladser, og aftalen også omfatter tilsyn med tilbuddet, er det denne kommunalbestyrelse eller dette regionsråd, der har ansvaret for at føre driftsorienteret tilsyn. Regionsrådet fører ifølge servicelovens 5, stk. 7, tilsyn med sine egne tilbud. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygningsmæssige forhold og økonomi. Det omfatter bl.a. tilsyn med, om personalets kvalifikationer svarer til den opgave, som tilbuddet skal løse, tilsyn med beboernes kost, bygningsmæssige forhold, om udbud af fritidsaktiviteter mv. svarer til målgruppen, og om tilbuddets forvaltning af økonomien er forsvarlig. Da sociale servicetilbud har forskelligt indhold, vil tilsynet altid skulle tilpasses forholdene i det enkelte tilbud. Særligt vedrørende anbringelsessteder for børn og unge Det driftsorienterede tilsyn skal for så vidt angår anbringelsessteder for børn og unge påse, at anbringelsesstedernes pædagogiske målsætninger og metoder forsat gør anbringelsesstedet eg net til at opfylde målgruppens behov. Forpligtelsen til at føre driftsorienteret tilsyn omfatter ikke plejefamilier og kommunale plejefamilier, som er konkret godkendte (godkendte alene til konkrete børn), Side i af 4

6 netværksplejefamilier og egne værelser mv. På disse anbringelsessteder er der som oftest alene anbragt et enkelt barn eller to, og de vil være omfattet af den anbringende kommunalbestyrelses forpligtelse til at føre personrettet tilsyn. Særligt vedrørende private tilbud, der er godkendt som generelt egnede For så vidt angår private tilbud, der skal godkendes som generelt egnede som led i optagelsen på Tilbudsportalen, jf. servicelovens 4, stk. 3, fører den stedlige kommunalbestyrelse, som har godkendt det private tilbud, tilsyn med de godkendte private tilbud og med, at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget, fortsat overholdes. Det gælder således for private opholdssteder for børn og unge, private (ambulante) behandlingstilbud til stofmisbrugere efter 0log private botilbud til midlertidigt ophold for voksne efter 07. Der skal således føres tilsyn med, om det enkelte godkendte opholdssted eller botilbud fortsat er generelt egnet. Kommunalbestyrelsen skal f.eks. påse, at der ikke modtages flere personer, end opholdsstedet eller botilbuddet er godkendt til. Kommunalbestyrelsen skal endvidere påse, at de personer, som optages, falder inden for den målgruppe, som opholdsstedet og botilbuddet er godkendt til. Den godkendende kommunalbestyrelse skal ikke godkende de konkrete anbringelser. Sammenholdt med betingelserne for at blive godkendt som generelt egnet, indebærer det driftsorienterede tilsyn med disse tilbud: At det private tilbud fortsat er en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. At bestyrelsens flertal fortsat ikke er nært knyttet til tilbuddets stifter, og at mindst ét medlem af bestyrelsen skal være uafhængigt af stifteren. At tilbuddets pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde forsat er egnede i forhold til tilbuddets målgruppe, og at der er tale om fagligt forsvarlige pædagogiske metoder, selv om de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende kommunale tilbud. At aktiviteterne i tilbuddet svarer til, hvad der var forudsat i forbindelse med budgettets godkendelse, som ved godkendelsen skal afspejle aktiviteterne på stedet og give mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og den kreds af brugere, som stedet ønsker at modtage. Budgetrammen godkendes som helhed, og tilsynet med økonomien betyder ikke, at tilbuddet er bundet af budgettet i alle enkeltheder. Tilbuddet har mulighed for at overføre midler mellem de enkelte poster på budgettet, hvis det stadig kan sandsynliggøres, at der er den fornødne sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det vil dog ikke være muligt at overføre midler fra»øvrige udgifter«til lønbudgettet. At den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer fortsat gør tilbuddet generelt egnet i forhold til målgruppen. Hvis kommunalbestyrelsens tilsyn viser, at det private tilbud ikke opfylder betingelserne for at være godkendt som generelt egnet, må kommunalbestyrelsen i sidste ende træffe afgørelse om, at godkendelsen ophører. Særligt vedrørende sær- og enkeltmandsforanstaltninger Side 2 af 4

7 Sær- eller enkeltmandsforanstaltninger er ikke en særskilt type foranstaltning i servicelovens forstand, og der er således heller ikke lovgivet særskilt om dem. Der er ikke nogen fast definition på begrebet "særforanstaltning" og det vil derfor være naturligt, at det anvendes forskelligt. Begrebet særforanstaltninger afgrænses i Servicestyrelsens rapport "Særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap kortlægning og litteraturstudie" fra 200 som "...tilbud på det sociale område over for børn, unge og voksne, der har en problemskabende adfærd, som er så omfattende, at der er visiteret en personalenormering på mindst : til den pågældende person. Det betyder, at der kan være tale om forskellige målgrupper, boformer og indsatser, men fælles er, at borgeren har en problemskabende adfærd og meget personale omkring sig." Med en særforanstaltning kan der således fx være tale om massiv støtte efter 85 i borgerens eget hjem, om et døgntilbud efter serviceloven, der er oprettet specifikt til én person, eller om en "afskærmet" enhed i et allerede eksisterende botilbud efter 07, hvor der ydes massiv, øremærket støtte til en bestemt person. Uanset, hvilken bestemmelse særforanstaltningen ydes efter, skal de regler, der gælder for den pågældende type tilbud, følges. Særforanstaltninger, der ydes som døgntilbud efter servicelovens 07 (midlertidige botilbud til voksne) eller servicelovens 66, nr. 5, (opholdssteder for børn og unge) som et tilbud til kun én person, skal godkendes af den anbringende kommune, som også fører (både driftsorienteret og personrettet) tilsyn med tilbuddet. I det tilfælde skal særforanstaltningen organiseres som selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Særforanstaltningens økonomi herunder lønudgifter - kan således ikke blandes sammen med andre tilbuds økonomi. Hvis særforanstaltningen er oprettet som led i et allerede eksisterende tilbud efter 07 eller 66, nr. 5, skal den stedlige kommunes generelle godkendelse af tilbuddet også omfatte særforanstaltningen. Den stedlige kommune fører driftsorienteret tilsyn med hele tilbuddet, mens borgerens handlekommune fører det løbende personrettede tilsyn. Hvis særforanstaltningen er oprettet som et tilbud efter servicelovens 08 (længerevarende botilbud til voksne) er der ikke krav om, at tilbuddet godkendes, men den anbringende kommune skal sikre sig, at tilbuddet er egnet for borgeren, og borgerens handlekommune skal føre personrettet tilsyn med borgeren som beskrevet nedenfor. Det driftsorienterede tilsyn føres af den stedlige kommune, med mindre en anden kommune har indgået aftale om køb af alle pladser. I så fald er det denne kommune, der fører driftsorienteret tilsyn. Hvis der er tale om et tilbud til én Side 3 af 4

8 person, er det den anbringende kommuner, der fører (både driftsorienteret og personrettet) tilsyn med tilbuddet. Tilsyn med oplysningerne på Tilbudsportalen En lang række af servicelovens tilbud skal registreres på Tilbudsportalen som betingelse for, at kommunerne må anvende dem. Det gælder bl.a. alle tilbud, der tilbyder døgnophold til børn, unge og voksne. Det gælder også for sær- og enkeltmandsforanstaltninger, selv om de er oprettet helt konkret til en bestemt person og bliver nedlagt, når personen ikke længere har behov for tilbuddet. Servicestyrelsen fører på vegne af social- og integrationsministeren tilsyn med, om oplysningerne på Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Personrettet tilsyn Kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune skal føre et tilsyn med de tilbud, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om skal benyttes af borgeren og dermed med, at den aftale, som er indgået mellem kommunen og leverandøren af tilbuddet, hvad enten denne er kommunal, regional eller privat, opfyldes. Bestemmelsen indebærer, at kommunalbestyrelsen løbende skal følge op på de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål, herunder at der leveres de aftalte ydelser til den aftalte pris. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der er behov for at yde andre former for hjælp. For uddybende oplysninger om de omtalte bestemmelser i serviceloven henvises til Bekendtgørelse nr. 580 af 6. december 200 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud samt til Vejledning nr. 2 af 5. februar 20 om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven. Om tilsynsforpligtelsen efter retssikkerhedslovens 6 henvises til Vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Side 4 af 4

9 Møde KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt al. z -.2cyz KKR Syddanmarks studietur til Californien 20 Afrapportering fra KKR Syddanmarks studietur til Californien oktober 20.

10 Indledning Servicen i den danske velfærdsstat er under pres. Kommunerne står i de kommende år overfor store udfordringer med bl.a. faldende arbejdsstyrke, flere ældre og en international økonomisk krise. Samtidig bliver borgernes forventninger til den service kommunerne tilbyder ikke mindre. Udfordringen er: Hvordan bliver kommunerne i stand til at yde bedre service for færre penge? Kommunerne og den offentlige sektor er nødt til at forny sig og tænke helt nyt i forhold til løsningen af sine kerneopgaver. Det var baggrunden for at en delegation fra KKR Syddanmark i oktober 20 tog på studierejse til Californien. San Francisco og Silicon Valley i Californien er blandt verdens førende centre inden for innovation og innovationsprocesser for udvikling af service og produktudvikling. Delegationen fra KKR Syddanmark valgte derfor Californien som et oplagt sted at søge inspiration. Både til at fremme innovationen i den kommunale sektor og til, hvordan tankerne om (radikal) innovation kan udbredes i kommunerne ved at studere, hvordan der arbejdes med innovation i Californien, både i den private og offentlige sektor, og i forskningsmiljøerne på Berkeley og Stanford universiteter. De syddanske kommunalpolitikere besøgte en lang række meget forskellige aktører i Californien. Det drejer sig bl.a. om to af de bedste universiteter i verden; Berkeley og Stanford, samt de kommunale myndigheder i både San Francisco og Palo Alto. Endelig besøgte delegationen en række private organisationer. Fælles for alle var deres store fokus på innovation i mange forskellige afskygninger. Denne rapport indeholder resumer af de møder, som delegationen fra KKR Syddanmark havde i Californien. Samt links og andet info om de forskellige aktører, der blev besøgt. 2

11 Mandag den 24. oktober Jay Nath, direktør i San Francisco Department of Technology Jay Nath og SF's Department of Technology arbejder bl.a. med anvendelsen af moderne teknologi i forbindelse med inddragelse af borgere og medarbejdere. Jay Naths strategi er bl.a. at anvende Open Source teknologi. Dvs, at man hovedsageligt anvender apps, programmer etc. som er udarbejdet af private og stillet gratis til rådighed for San Franciscos bystyre og borgere. Samtidig er der en udbredt anvendelse af Open Data. Dvs, at bystyret stiller en lang række databaser til rådighed for borgerne. Informationer der ikke før har været offentligt tilgængelige. Alle ikke-fortrolige data er således blevet offentliggjort på DataSF.org. Denne kombination af Open Source og Open Data har gjort San Francisco til foregangsby i forhold til at skabe helt nye kontakter mellem borgere og offentlige myndigheder. Formålet er bl.a. at øge borgernes inddragelse, samt at skabe mere innovation og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Jay Nath ser det som et grundlæggende demokratisk ansvar at offentlige myndigheder bestræber sig på åbenhed. Samtidig er det et mål, at borgerne skal have bedre indsigt i kompleksiteten i bystyret for at have større forståelse for at noget kan gå galt. Jay Nath orienterede om flere af projekterne. F.eks.: App der viser status for parkeringspladser i SF - App der kortlægger alle træer i SF - App der viser real-time bustider : Udvikling af 3 der er en tjeneste, hvor der kan hentes og deles oplysninger om San Francisco. Enten via telefonen, hjemmeside, twitter - "' login.bix?c=e9773cf2-fb a-924f4a57e875 Her kan San Franciscos offentligt ansatte komme med forslag til, hvordan byen bl.a. kan spare penge. lmprovesf er i øvrigt udviklet af Brightidea se oplæg fra Brightidea under Fredag den 28. oktober. Der findes nu mere end 00 forskellige apps, hvor borgere kan indhente og dele informationer om en række forskellige forhold i San Francisco. I forhold til hvordan der sikres innovation i en offentlig organisation, så er det iflg. Jay Nath helt afgørende at alle har fokus på innovation men også at der én der har det overordnede ansvar for at skabe de innovative processer. Dvs, en topleder med innovation som det helt primære ansvarsområde. Yderligere info 3

12 University of Berkeley University of Berkeley er i 20 kåret som det næstbedste universitet i verden efter Harvard og lige foran Stanford, som i øvrigt også ligger ved San Francisco. Der går studerende på universitet, som blev grundlagt i 868 og som dækker et areal på 8 ha. KKR delegationen besøgte Citris (Center for Information Technology Research in the Interest of Society) på Berkeley, som søger at bygge bro mellem verdensklasseforskning og erhvervslivet gennem samarbejder mellem universitetsforskere og projekter, og så interesserede private virksomheder. Samarbejdet foregår primært inden for sundheds-, energi-, it-, og socialområdet, i samspil mellem offentlige myndigheder og civilsamfundet. Tre forskere fra Citris holdt oplæg og drøftede med KKR: Edmund Seto David Holstius Greg Niemeyer Edmund Seto er meget optaget af ikke bare at udvikle men at nytænke den måde det offentlige leverer ydelser på sundhedsområdet. Han mener, det er nødvendigt at tænke på tværs af sektorer og normale forskningsdiscipliner for at skabe løsninger for de store udfordringer, som sundhedsområdet står overfor. Særligt interessant var det at høre og drøfte Edmund Setos ideer om at udvikle måden, hvorpå borgeren og særligt ældre mennesker møder det offentlige sundhedssystem. Han mener, at man i langt højere grad skal satse på at indføre sundhedscoaches og livsstilsvejledere, der kan gå ind og hjælpe den enkeltes vanskeligheder i eget hjem, samtidigt med at det vil aflaste det nære og specialiserede sundhedsvæsen. Samtidig forsker Citris meget i hvordan moderne teknologi kan anvendes i praksis. Han nævnte bl.a. forsøg med sensorer i sengen Remote Coaching System. I forhold til forurening arbejdes der med smartphones der kan måle en persons fysiske aktivitet set i forhold til luftforurening. Et andet eksempel er Smart Growth Factors, som ser på hvordan fysisk planlægning kan forbedre sundheden hos borgerne. David Holstius har forsket i, hvordan man bedre kan tackle, dokumentere og lære af miljømæssige problemer for samfundet. Han arbejder bl.a. med et projekt på Haiti, hvor mobiltelefoner kan måle og sende data om vandkvalitet. Samt et projekt der kan uddanne sundhedspersonale online. Greg Niemeyer havde en række meget interessante observationer og holdninger til, hvordan man kan engagere borgerne i udviklingen af samfundet, både unge, marginaliserede og ældre borgere, som kan være svære at nå. Han fokuserer på "units of engagement" hvad det er for elementer og virkemidler, man som organisation kan anvende for at engagere borgerne i en sag eller projekt. Her arbejdes bl.a. med løsninger, der sikrer udveksling af informationer mellem borgerne, og dermed skaber mere offentlig debat om f.eks. forurening. 4

13 Han arbejder bl.a. på et projekt der har som mål at borgerne selv skal måle forurening og derigennem ændre egen adfærd. Greg Niemeyer havde også meget spændende pointer om, hvordan anvendelsen af spil og underholdning kan være et meget virksomt læringsredskab for både unge og ældre. Han er overbevist om, at der er et stort potentiale for, hvordan man kan bruge spil og underholdning til læring, udvikling og informationsformidling for samfundet og det enkelte menneske. Se mere på: Citris: Spil: 5

14 Tirsdag den 25. oktober 20 Marie Louise Gjørvild, communications manager Innovation Center Denmark Udenrigsministeriet driver tre Innovation Centre i udlandet, Silicon Valley, Miinchen og Shanghai. Danske virksomheder kan her få råd, vejledning og adgang til konkrete netværk i det pågældende område. At netværke er et af de mest centrale elementer i Silicon Valley-miljøet. Her er det en samlet livsstil: Der netværkes overalt, perspektiver, visioner, ideer og drømme deles. Ét af Innovation Center Denmarks primære formål er således, at hjælpe danske virksomheder med at skabe de rigtige kontakter i Silicon Valley. Der er særligt fokus på følgende områder: Clean Tech ( herunder særligt sol og bølge-energi) Information og kommunikation ( her forudses særligt IT-sikkerhed at blive et stort forretningsområde) Research og Development Innovation Center Denmark har løbende over de sidste fem år opbygget et indgående kendskab til "økosystemet" og et stort netværk i Silicon Valley. økosystemet er betegnelsen for det komplekse sæt af relationer mellem forskning, iværksættere, advokater og investorer som er så unikt for Silicon Valley. Marie orienterede også om Invest in Denmark, der holder til i samme bygning, og som har fokus på at tiltrække amerikanske virksomheder og investeringer til Danmark. Primært for at skabe videnstunge jobs i Danmark. Yderligere info: MARIE LOUISE GOERVILD COMMUNICATIONS MANAGER DIRECT / CELL LINKEDIN / TWITTER/ BLOG / NEWSLETTER SKYPE: MARIEGOERVILD INNOVATION CENTER DENMARK / SILICON VALLEY 200 PAGE MILL ROAD / SUITE 00 / PALO ALTO / CA / UNITED STATES 6

15 Bob Hawn advokat med speciale i rådgivning af iværksættere Bob Hawn orienterede om Silicon Valleys særlige historie og karakteristika: 3 mio. indbyggere,3 mio. jobs meget højt uddannelsesniveau ( 34 % har bachelor eller derover) Etnisk sammensætning: o 39 % hvid o 29 % asiatisk o 26 % latinamerikansk o 2 % african-american heraf 35 % født i udlandet o 58 % i Asien o 32 % i "Americas" o 8 % i Europa Silicon Valley er på få årtier gået fra "farmland to cities". Fra frugt til teknologi. Fra lokal til international Meget høj job-mobilitet. Independent contractors mange er selvstændige og er ansat i tidsbegrænsede projekter. Høj grad af konkurrence men også høj grad af samarbejde (strategic relationships) Meget fokus på netværk, hurtighed og globalisering I udviklingen af de offentlige myndigheder i området er der særligt fokus på borgerinddragelse. Der er en udvikling i retning af at de offentlige myndigheder bevæger sig fra at være leverandør af offentlige ydelser til at være facilitator for processer, der fører til service til borgerne. Offentlige myndigheder opfatter i højere og højere grad borgeren som kunde. Der er konstant fokus på innovation i de offentlige myndigheder Yderligere info: Robert V. Hawn - Structure Law Group, LLP 754 Technology Drive, Suite 35 San Jose, CA 950 bhawnpstructurelaw.com 7

16 Institute for the Future future of cities, information and inclusion Det amerikanske fremtidsforskningsinstitut er en non-profit tænketank, som blev oprettet i 968 med henblik på at hjælpe organisationer med at planlægge for fremtiden. På instituttet i San Francisco arbejder der 35 mand, hvoraf de 20 udelukkende arbejder med forskning. Instituttet laver projektarbejder for både private og offentlige institutioner. Hovedparten af projekterne offentliggør instituttet et år efter afslutningen af projekterne for alle. Udgangspunktet for instituttets arbejde er, at skabe en kvalificeret formodning om, hvordan fremtiden vil se ud, inden man som organisation planlægger for den. Ellers vil indsatsen med stor sandsynlighed slå fejl eller i hvert fald ikke få den succes, som den kunne have haft. Ingen kan forudse, hvad der vil ske i fremtiden, men det er vigtigt at have en kvalificeret formodning om hvordan den kommer til at se ud, hvis man vil træffe de bedst mulige beslutninger om kommende handlinger for sin organisation. Instituttet arbejder med de to første dele i en tre-trins model, hvor projektejeren selv står for del tre, altså handlingen: ) Forsight 2) I nsight 3) Action Det er centralt at indfange og analysere signaler og trends i samfundet. Der findes en lang række metoder, der kan anvendes til at få en "forsight" om hvordan udviklingen kommer til at forme sig, og en "insight" til, hvad det betyder for projektejerens situation. Kvalitative interviews, ofte i mindre grupper, er blandt de bedste metoder til at få en kvalificeret indsigt i en fremtidig udvikling. Typisk opererer projekterne 3-2 år frem, men som sådan er der ingen grænser for hvor langt ud i fremtiden, der arbejdes med. Det er essentielt at give sin organisation det bedst mulige udgangspunkt for at træffe beslutninger for fremtiden. Som eksempel på et projekt instituttet netop har arbejdet med for the Rockefeller Foundation er "The Future of Cities, Information and Inclusion". Projektet fokuserer på, hvilke dilemmaer, trends og udfordringer, der formodes at være for større byområder i år Byer vil vokse sig væsentligt større hurtigere end tidligere, mens der vil ske en stor informations og teknologisk udvikling, som vil skabe nye brudflader og spændingsfelter. Rapporten behandler særligt de økonomiske og sociale inklusionsmuligheder, ny viden og nye metoder vil give kommunerne og samfundet i fremtiden Se mere på: og 8

17 Onsdag den 26. Oktober 20 Palo Alto City Hall: Byrådsmedlem og tidl. borgmester Pat Burt og kommunaldirektør James Keene Pat Burt har siddet i byrådet siden 2008 og var borgmester i 200 ( borgmestrene i Palo Alto sidder kun ét år ad gangen. Til sammenligning sidder borgmesteren i San Francisco fire år ad gangen, og kan ligesom præsidenten kun genvælges én gang) Pat Burt tillagde embedet som kommunaldirektør meget stor vægt ( en stærk kommunaldirektør og et svagt byråd). I forhold til innovation og forandringsprocesser, så opfatter han kommunaldirektøren som den der skal drive og lede forandringerne i organisationen. Pat Burt opfatter ikke teknologien som en driver af innovation og forandring. I hvert fald ikke endnu. Her er måske en lidt anderledes opfattelse end i San Francisco, hvor Jay Nath i højere grad ser teknologien som en driver for innovation. Palo Alto var dog den første kommune i USA der oprettede en hjemmeside. Kvaliteten var dog ikke særlig god from first to worst. I lighed med San Francisco arbejder Palo Alto nu også med nye måder at inddrage borgerne på. Man har f.eks. oprette et nyt "Citizens Advisory Board" et Borgerråd, der bl.a. via en ny hjemmeside skal rådgive kommunen om nye tiltag etc. Dette initiativ ser man som en case, der viser hvilken vej Palo Alto gerne vil gå i forhold til inddragelsen af borgerne. "Get value from the Society" Et andet eksempel er "Community Environmental Action Partnership" CEAP er et initiativ, der samler forskellige aktører i Palo Alto for at dele viden og skabe nye projekter og tiltag på miljøområdet. Det er ambitionen og håbet at man kan skabe en kulturforandring ( changing Mindset) i forholdet mellem myndighed og borger. Således at der kan indledes en mere meningsfuld dialog med lokalsamfundet. En dialog der kan bygge et lokalsamfund, der ikke er baseret på myndighed og styring men på borgerne. Borgerne skal igen overtage ansvaret for lokalsamfundet, og lade kommunen være en facilitator, der skal understøtte lokalsamfundet. Man er meget optaget af at indtænke borgerne som "non-profit driven organization" Èt eksempel på borgerinddragelsen er "Emergency Preparedness" - et projekt, hvor én person i hver gade i byen er udpeget som særlig kontaktperson under naturkatastrofer o.l. Denne person skal f.eks. have informationer om hvilke beboere i gaden, der har brug for særlig hjælp i en nødsituation. I forhold til organisationsudvikling understregede kommunaldirektør James Keene værdien af at involvere alle niveauer i innovative processer. Yderligere info:http://www.cityofpaloalto.org/ og 9

18 Konference på Stanford universitet: Government 2.0 Onsdag aften deltog KKR i en konference på Stanford universitet om, hvordan offentlige myndigheder kan anvende teknologiske fremskridt og de store mængder data, offentlige myndigheder indsamler om befolkningen, deres adfærd og de serviceydelser, det offentlige leverer. I konferencen deltog 5 debattører i en paneldebat med forskellig baggrund, repræsenterende private virksomheder, NGO'ere af universitetsstuderende samt offentlige myndigheder på føderalt, delstat og lokalt niveau. Essensen i debatten var, hvordan den hastigt voksende informationsmængde om samfundet kan anvendes. Hvordan informationerne kan anvendes ikke bare mere interaktivt men også til at engagere civilsamfundet til at deltage i udviklingen af velfærdsydelser. For at få succes med i højere grad at anvende nye data og teknologi er det ifølge debattørerne afgørende at have nøglepersoner, som vil drive udviklingen og opfattelsen af, hvilke potentialer der ligger i at anvende informationer og teknologier på nye måder. I nogle byer i USA forsøger offentlige myndigheder sig med at være meget åbne med, hvad og hvordan man arbejder med politisk vedtagne mål. Fx gøres der forsøg med at gøre projektplaner for at realisere offentligt vedtagne mål "fuldt" offentlige. Dvs, fra start at offentliggøre politiske mål, konkrete projektformål, deres milepæle, initiativer og tidsplaner offentligt tilgængelige på internettet. Denne meget transparente arbejdsmåde møder ofte modstand internt i organisationerne ved at skulle arbejde så offentligt med sine aktiviteter. Ikke mindst i offentlige organisationer vil det kræve kulturforandringer og mod til at handle åbent og være transparente omkring de mange informationer organisationerne har, og hvordan de anvendes. Ifølge debattørerne kan "E-government" eller "elektronisk embedsførelse" give større gennemsigtighed i og tillid til, hvordan offentlige midler anvendes, og ansvarlighed overfor borgerne omkring anvendelsen af midlerne. Hvis civilsamfundet også kan engageres, kan det også give endnu bedre løsninger. Det er dog også vigtigt at holde fast i, at bedre elektronisk embedsførelse er et værktøj og ikke en løsning for samarbejdet med civilsamfundet. Selve debatten foregik som en samtale i form af, at der var en ordstyrer, som ledte diskussionen blandt alle 5 debattører og som inddrog de forskellige synspunkter på udviklingen. Efter en times tid da debatten var færdig, gik alle deltagere ud i atriet og minglede over et glas vin, hvor der var rig lejlighed for tilhørerne til at drøfte synspunkter med hinanden og med debattørerne fra panelet. Denne lidt lette og frie form var en anderledes, interessant måde at holde konference på, end vi typisk gør det i Danmark. Det gav god mulighed for tilhørende til at deltage og være med til at reflektere over de debatterede emner. Et andet aspekt af konferenceformen er, at det gav et godt førstehåndsindtryk af den meget udbredte netværkskultur, som californierne taler meget om, og som er en integreret del af virksomhedskulturen i USA. Se mere på: 0

19 Torsdag den 26. oktober Vi Living plejehjem Vi Living Center er et 5 stjernet privat plejehjem med 388 beboere. Beboerne betaler mellem og 4 mio. USD. for at blive optaget. Heraf bliver mellem 80 og 90 % refunderet når beboeren forlader hjemmet. Derudover koster det mellem USD om måneden. Alt efter størrelsen på lejligheden og graden af pleje. Det er normalt at beboerne anvender salgsprisen fra deres hjem til optagelsesgebyret. Mange af beboerne har tidligere arbejdet på Stanford Universitet. Der er tale om en privat drevet organisation med centre i amerikanske stater. I Californien er der udover centret i Palo Alto også et center i La Jolla i det sydligste Californien. Norske Joachim Andersen fra centrets ledelse viste rundt. Centret er opdelt i forskellige afdelinger alt efter hvor plejekrævende beboerne er: Independent living Assisted living Skilled nursing care Alzheimers/memory support care Centret var generelt af en meget høj standard i forhold til faciliteter, indretning og serviceniveau. En af de grundlæggende tanker bag centret er, at beboerne så vidt muligt skal opleve at bo i egne lejligheder, frem for på en institution. Yderligere info: Joachim Andersen - yandersenpviliving.com

20 Oplæg ved phd-studerende Pernille Gierløv-Juel Phd-studerende Pernille Gjer\løv-Juel holdt et oplæg på Stanford Universitet om sit phd-projekt "Jagten på fremtidens nye iværksættervirksomheder". Pernille Gjerløv-Juel er på et 6 måneders phd-studium på Stanford Universitet, hvor hun forsker i, hvilken effekt iværksættervirksomheder har for dansk økonomi, og hvilke karakteristika henholdsvis succesfulde og ikke succesfulde iværksættere har haft de seneste 0 år i Danmark. Generelt set startes der mange nye iværksættervirksomheder op i Danmark, når man ser på andre lande, vi normalt sammenligner os med. Til gengæld lukker relativt mange nye iværksættervirksomheder igen forholdsvist hurtigt. Og det er et problem, da undersøgelser viser, at iværksættere er afgørende for skabelsen af nye job, da iværksættervirksomheder tilfører væsentligt flere job til beskæftigelsen i Danmark end ældre, mere etablerede virksomheder gør. Ifølge Pernille Gjerløv-Juel er tidligere erfaring i branchen og udfordrende arbejdsopgaver i den enkelte virksomhed to signifikante træk ift. iværksættere, der har fået succes med at vokse sig større til at kunne ansætte 0 medarbejdere eller mere 5 år efter virksomheden er startet. Det er til gengæld nærmest umuligt at sige hvilke brancher, som har bedst mulighed for at vækste og skabe flest successer. Hvis kommunerne og det offentlige system hjælper og understøtter nye iværksættere med at kunne få succes, hjælper de derved også jobskabelsen i egen kommune. Yderligere info: 2

21 Fredag den 27. oktober Claus Abildgreen, Vicepresident of sales, Brightldea Brightidea er et software firma, der har specialiseret sig i løsninger indenfor "innovation management". Særligt har firmaet specialiseret sig i software, der skaber forbindelse mellem organisationen (kunden) og medarbejdere/kunder/borgere. Deres kunder er bl.a. de største firmaer i verden bl.a. HP, Adobe, Bosch og Harley-Davidson. Brightidea udvikler således software, der hjælper kunden med at udvikle og administrere innovative ideer i et tæt samspil med medarbejdere og brugere. "Spørg brugerne om hvordan man kan forbedre produktet" Det betyder bl.a., at Brightidea udvikler software, der gør organisationen i stand til at arbejde meget systematisk med inddragelsen af medarbejdere og kunder. Sådan bør man også i højere grad arbejde i offentlige myndigheder. Brightidea har bl.a. arbejdet med myndighederne i Irland, hvor man udviklede softwaren til en kampagne, hvor der blev udlovet euro til de bedste ideer. Claus lagde vægt på at innovation er et mindset og en kultur, hvor teknologi i høj grad kan bidrage til at organisationen kan blive mere innovativ. En typisk innovationsproces består af en idefase, projektudvikling og endelig et færdigt produkt. Et eksempel er samarbejdet med HP, hvor Brightidea har udviklet softwhare til et projekt, hvor formålet er at indsamle og bearbejde de bedste ideer fra medarbejdere. Mottoet er "Make innovation a business process". Et andet system til indsamling og håndtering af ideer er Innovation Suite. Det er et system der består af; scorecard, evaluering, udvælgelse af fx de to bedste ideer og efterfølgende projektstart. I forhold til innovation er det i øvrigt helt afgørende, at organisationens ledelse viser, at nogle af de mange ideer i virkeligheden bliver implementeret i organisationen. Yderligere info: 3

22 IDEO KKR delegationen sluttede turen af med et meget spændende besøg på hovedkontoret for verdens formentligt førende rådgivningsvirksomhed for innovationsudvikling IDEO i Palo Alto centrum. Den britiske senior designer John Stoddard, der har været ved IDEO i over 20 år og som desuden også er ekstern adjunkt ved Aalborg Universitet, gav en gennemgang af, hvad IDEO er og gør. IDEO rådgiver private og offentlige organisationer omkring innovation og udvikling af den måde, man tænker på eller leverer produkter og serviceydelser. IDEO søger at hjælpe organisationer til at nytænke sin opgaveløsning og opbygge en kreativ kultur i organisationen. IDEO anvender design tænkning på at løse udviklingsproblemer for en organisation. Der var tydeligt mange spændende tanker i IDEO, som vil kunne anvendes i projekter i kommunerne. John Stoddard fortalte om IDEO's designprocesser og metodetilgang, der afspejlede en meget brugerorienteret og samtidig videnskabelig tilgang. Han understregede vigtigheden af som det allerførste i et projekt at starte ud med at forstå, hvad det egentligt er for et problem man vil løse, i stedet for at starte med at søge efter løsninger. Projektprocessen inddeler IDEO i 5 trin, hvor idefasen ligger ganske sent i processen: Research Analysis Synthesis Ideation Develop and implement Medarbejderne på IDEO er en bredt sammensat vifte med forskellig baggrund og kompetencer som fx antropologer, ingeniører, sociologer og it-uddannede. Til hvert projekt sammensættes et lille hold på typisk 3-4 personer. Deres strategi er først at lave små projekter i lille skala og lave mange eksperimenter. Jo flere fejl man laver tidligt i et projekt, jo bedre. Derved lærer man mange ting hurtigt, hvilket gør det nemmere at finde frem til de rigtige løsninger, og man undgår fejl sent i et projekt, som oftest er meget dyre og tidskrævende. Det er vigtigt, at projektdeltagerne er dedikerede gerne på fuld tid på projektet for at nå positive resultater. Der skal også være en klar forbindelse til og støtte fra personer i ledelsen for at projektet kan få succes. Besøget bød også på en rundtur i IDEO's værksted og kreative arbejdslokaler. Her var det tydeligt, hvor kreativt og forskelligt denne matrix projektorganisation arbejder alt efter hvilke problemer, de søger at løse. Se mere på: 4

23 Møde KKR Syddanmark den 23-2o Dagsordenens punkt INNOVATION CENTER DENMARK SILICON VALLEY KKR Innovation Tour Bay Area, California, USA October 24th - 28th, 20 INNOVATION CENTER DENMARK SILICON VALLEY

24 INNOVATION CENTER DENIAARK Snicon VALLEY Overview Program 3 Meeting Information 6 Jay Nath, Director of Innovation at San Francisco City Hall 6 Berkeley University 7 Innovation Center Denmark 8 Robert Hawn, Attorney 9 Institute For The Future 0 Visit to Palo Alto City Hall Patrick Burt, Council member and former mayor to Palo Alto Conference at Stanford: Government 2.0 can technology solve the challenges cities are facing? General introduction to Stanford University (in Danish) 2 Stanford's elder care initiative; ManorCare Health Services 3 Pernille Gjerløv-Juel, PhD Fellow Stanford (In Danish) 4 Claus Abildgren with Brightldea: How to build innovation processes in your organization 5 Claus Abildgren, Vice President of Sales 5 IDEO John Stoddard 6 San Francisco Bay Area - General information 8 Silicon Valley presentation 8 Practical information for Danish participants (in Danish) 22

25 INNOVATION CENTER DENMARK SILICON VALLEY, Program Monday, October 24th Time Meeting/Activity Place 9AM Intro to program by Communications Manager Marie Gørvild At Hotel 9.45AM Transportation to San Francisco Department of Technology Approx. 5 min. 0AM-AM Talk by San Francisco's Director of Innovation, Jay Nath. South Van Ness Ave 2nd Floor Dept of Technology San Francisco, CA AM - Lunch at Zuni PM PM Transportation to UC Berkeley Approx. hour 2PM PM Visit to UC Berkeley and School of Public Health- meet with Associate Professor Edmund Seto Meeting room 250 Sutardja Dai Hall UC Berkeley Berkeley CA PM Transportation to San Francisco Approx. hour 7 PM Dinner at restaurant 54 Mint 6 Mint Plaza San Francisco, CA 9403 Tuesday October 25th Time Meeting/Activity Place 8 AM Transportation from San Francisco to Palo Alto. Check in at hotel Cardinal Transportation time approx. 45min 9.40AM 0AM- 0.30AM 0.30AM - 2PM Departure from Cardinal Hotel to Innovation Center Denmark (approx. 0 min.) Intro to Innovation Center Denmark by Communications Manager Talk by Robert Hawn, Structure Law Group; Innovation and entrepreneurship in Silicon Cardinal Hotel 235 Hamilton Avenue Palo Alto, CA 9430, USA Innovation Center Denmark 200 Page Mill Road suite 00, Palo Alto, CA Innovation Center Denmark

26 INNOVATION CENTER DENMARK Suacon VALLEY,P., 2.00PM- 3.30PM 3.5PM- 2PM 2PM PM Valley Lunch at Restaurant Riace Transportation to Institute for the Future Visit and talk at Institute for the Future: The future of cities, information and inclusion 200 Page Mill Road suite 00, Palo Alto, CA Restaurant Riace 200 Sheridan Avenue, Palo Alto, CA Approx. 20 minutes 24 University Avenue, second floor, Palo Alto, CA PM Transportation to hotel Cardinal Approx. 20 minute 6.30PM Dinner at Nola Restaurant 535 Ramona St, Palo Alto, CA 9430 Wednesday October 26th Time Meeting/Activity Place Morning Sightseeing: Visit the first Apple Store or the HP garage in Palo Alto. Palo Alto at your convenience! 3.5 Meet at Hotel - walk to Palo Alto City Hall Approx.0 min. 4PM PM 7PM-9PM Visit to Palo Alto City Hall: Meeting with city council member Patrick Burt and city manager James Keene Transportation to Stanford University Conference at Stanford: Government 2.0 Palo Alto City Hall 250 Hamilton Avenue Palo Alto CA 9430 Approx. 30 minutes Vidalakis Dining Room Schwab Residential Center Stanford, CA 9PM Transportation to Hotel Cardinal Approx. 5 minutes Thursday October 27th Time Meeting/Activity Place 9.30 AM Departure from hotel (approx. 30minutes) Cardinal Hotel 235 Hamilton Avenue Palo Alto, CA 9430, USA 0AM-2PM Visit to Stanford's elder care initiative; ManorCare Health Services ManorCare Health Services50 Tilton Drive Sunnyvale, CA PM - Transportation to Stanford Approx 30 min

27 INNOVATION CENTER DENMARK SILICON VALLEY r 2.30PM- 2.30PM-.45PM 2.5 PM- 3.30PM 4PM-5PM Lunch at Stanford Guided tour of tanford Campus Talk at Stanford University by Pernille Gjerløv-Juel, PHD fellow at SCANCOR: The Danish entrepreneur culture Transportation to Hotel Cardinal Stanford University School of Education /Cubberley Room Lasuen Mall, Stanford Univeristy CA Approx. 20 minutes 7PM Dinner at IL Fornaio 520 Cowper Street Palo Alto, CA , United States (650) Friday, October 28th Time Meeting/Activity Place 9.30 AM Departure from hotel Cardinal Hotel 235 Hamilton Avenue Palo Alto, CA AM - 2PM 2PM- 2.30PM Talk by Claus Abildgren, BrightIdea; How to build innovation processes in your organization Talk by Uffe Steiner Jensen: Innovation in the city of Fredericia Innovation Center Denmark 200 Page Mill Road suite 00, Palo Alto, CA Innovation Center Denmark 200 Page Mill Road suite 00, Palo Alto, CA PM- Lunch at California Ave 2.30PM 2.30PM Transportation to IDEO Transportation approx. 20 min. 3PM- 5PM Visit to IDEO - presentation by John Stoddard IDEO 00 Forest Ave Palo Alto, CA 9430

28 INNOVATION CENTER DENMARK SILICON VALLEY 5 PM End of program 7PM Dinner at Restaurant Pampas 529 Alma Street Palo Alto, CA 9430 Meeting Information Jay Nath, Director of Innovation at San Francisco City Hall Talk: San Francisco's Innovative initiatives Jay Nath joined the City & County of San Francisco in September 2006 as Director of CRM where he successfully deployed Customer Relationship Management (CRM) software enterprise-wide. The technology has played a critical role in managing over 8 million calls and nearly a million requests for service through the SF 3 service. In 2007 he established the City's first Service Oriented Architecture (SOA) deployment which serves as a real-time bi-directional communication hub managing millions of messages. In his more recent role as Director of Innovation he led an effort to make San Francisco the first large city in the nation to use Twitter as a new channel for taking public requests. This idea soon led to an effort to establish an international standard for 3 services allowing interoperability with third-party applications. As a result there are now dozens of apps available and many more in the pipeline. He is now focused on growing adoption of Open3. His efforts have yielded two large players, Lagan and Microsoft partner ISC to adopt Open3. See interview with Jay Nath; City of San Francisco's Innovative Initiatives In 2009, Jay Nath established the nation's first open source software policy for city government, and in 200 Mr. Nath authored Open Data Legislation requiring City departments to make all non-confidential datasets under their authority available on

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 KKR Innovation Tour Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 Overview Program...3 Meeting Information...6 Jay Nath, Director of Innovation at San Francisco City Hall...6 Berkeley University...7

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

FRA INDSIGT TIL FORANDRING

FRA INDSIGT TIL FORANDRING MindLabs Resultatsrapport 2011-12 FRA INDSIGT TIL FORANDRING INDHOLD FORORD INTRO LABORATORIUM Nyt branchekodesite Digital mentorordning Væk med bøvlet OPIguide Visuelle redskaber konkretiserede EU-ministermøde

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013 Teknologibiblioteket En helt enkel løsning Loftlifte i Aarhus Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi anno 2013 MARIANNE SKOV IVERSEN Velfærdsteknologi anno 2013 Når

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

RAPPORT. Studietur London og Stockholm

RAPPORT. Studietur London og Stockholm RAPPORT Studietur London og Stockholm Indhold Baggrund for studieturene... 4 Studieturens temaer i kort form... 5 Oversigt over program i London... 6 Ambassade v/ambassadør Anne Hedensted Steffensen....

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere