Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009

2 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. I planlægningsfasen bistås Assens Fjernvarme A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ civilingeniør Christian Pedersen Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE RESUME REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BESKRIVELSE AF VALGTE MODELLØSNINGER Ledningsnet Varmebehov ANLÆGSUDGIFTER Brugere Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET BESKRIVELSE AF ASSENS FJERNVARME BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Arealoversigt 2. Ledningskort 3. Brugerøkonomi 4. Selskabsøkonomisk beregning 5. Samfundsøkonomisk beregning 6. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 7. Afgiftprovenu 8. Emissioner 9. Varmeplan afgrænsning Ebberup 10. Matrikelliste 11. Brugeroplysninger 12. EnergyPro beregning eksisterende forhold 13. EnergyPro beregning med forsyning af Ebberup 14. Beregning af energibesparelse ved konvertering til fjernvarme 15. Forespørgsel om interesse for fjernvarme i Ebberup 16. Anlægsinvestering Side 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Assens Fjernvarme A.m.b.a. har en uudnyttet kapacitet på biomasse kraftvarmeværket. I projektforslaget er lavet en løsning, hvor den overskydende varme, der opstår som følge af øget elproduktion, afsættes i den nærliggende by Ebberup. Den supplerende varme, der er nødvendig i vintersæsonen for fuld varmedækning af Ebberup, produceres ligeledes på CO 2 neutral biomasse. Assens Fjernvarme A.m.b.a. ansøger derfor om ændring af varmeplanen i Ebberup. 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Ebberup, som i dag er individuel naturgas område. Projektforslaget fremsendes til byrådet i Assens Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning. 1.3 Indstilling Assens Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af fjernvarme forsyningsområdet med forsyning af Ebberup. Godkendelse søges efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december Med henvisning til Bekendtgørelse nr stk. 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet fjernvarmeforsyningens bedre samfundsøkonomi. 1.4 Organisation Assens Fjernvarme A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Side 4

5 1.5 Projektets gennemførelse Der angives følgende ramme for en tidsplan: Projektforslaget udarbejdes i juni. Projektforslag sendes til godkendelse i Assens Kommune juli/august Projektforslaget behandles af byrådet og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Revideret projektforslag fremsendes til kommunen oktober 2009 Endelig godkendelse forventes at foreligge 4. kvartal 2009, hvorefter akkvisition samt forprojekt kan starte. 1.6 Resume Den samfundsøkonomiske analyse, bilag 5-8, viser en fordel ved at skifte til fjernvarme frem for individuel gas og oliefyring. Samtidig giver fjernvarmeløsningen en CO 2 besparelse på godt tons årligt. I den selskabsøkonomiske beregning bilag 4 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af brugerne over en fireårig periode. Dækningsbidrag vil være positivt efter 3 år. Brugerøkonomien bilag 3 viser et årligt positivt dækningsbidrag på kr. for et standardhus. Assens Fjernvarme A.m.b.a. vil for at fremme en hurtig tilslutning tilbyde gratis stikledning og tilslutning, ved tilmelding til fjernvarme før eller under etablering af gadenettet udfor den enkelte ejendom. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af en transmissionsledning til Ebberup, forsyningsledninger i Ebberup samt stikledning til ejendommene. På bilag 1 er vist oversigtkort. Bilag 2 viser den forventede ledningsplacering. Bilag 9 viser eksisterende varmeplansafgrænsning i Ebberup. Bilag 10 matrikelliste af alle naturgasbrugere indenfor afgrænsningen i bilag 9 samt alle de brugere med olie, halm, el og anden brændsel der er samfunds- og selskabsøkonomisk rentabelt at forsyne. Bilag 11 viser brugeroplysningerne på alle naturgas brugere samt alle de oliefyrede brugere anført på matrikellisten bilag Forhold til anden lovgivning Lovgivning vedrørende områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning siger, at området i dag er udlagt til naturgasforsyning. Assens Fjernvarme påtager sig varmeforsyningspligten af samtlige naturgasforsynede kunder i området, afgrænset af eksisterende varmeplan for Ebberup. Varmeplanen er vist på bilag 9 Side 5

6 Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. 347 af 17. maj 2005, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr af 13. december 2005, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. 2.3 Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Assens Fjernvarme A.m.b.a. etablerer transmissionsledning, forsyningsledninger og stikledninger Varmebehov I projektforslaget er der regnet med et varmesalg på MWh årligt. Dette svarer til en tilslutning af 460 forbrugere i Ebberup, eller sagt med andre ord, næsten alle de private parceller samt offentlige bygninger, der er olie- og naturgasfyret. BBR-arealet i projektet udgør m 2. Det samlede varmesalg til olie- og naturgasforbrugerne udgør MWh, ud fra et bolig- og erhvervsareal på samlet m 2. Ved 100 % tilslutning i hele Ebberup er der ca. 600 BBR registrerede forbrugere med et årligt varmeforbrug på ca MWh. 2.4 Anlægsudgifter Brugere Der skal betales stikledningsbidrag og standardinvesteringsbidrag i henhold til tarifblad samt installationer hos brugerne. Der er påtænkt en kampagne for hurtig tilslutning, hvor der er gratis tilslutning til fjernvarmen ved tilslutning i forbindelse med etablering af de lokale gadenet Varmeværket Der skal etableres transmissionsledning, forsyningsledninger og stikledninger. Prisoverslag er vist bilag 16. I projektet er der indregnet en eventuel kompensation til Naturgas Fyn på kr. pr. naturgaskunde svarende til det beløb enkelt kunde skal betale ved afmelding af naturgas. 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Beskrivelse af Assens Fjernvarme A.m.b.a. Assens Fjernvarme A.m.b.a. er et biomasse kraftvarmeværk, består af Kraftvarmeværket beliggende på Stejlebjergvej, en kedelcentral beliggende Side 6

7 på Hardersvej og to vekslercentraler beliggende på Kildensmindevej og Rørsangervænget. Kraftvarmeværket på Stejlebjergvej er bestykket med: Enhed Brændsel El-effekt Varme-effekt MW MW Dampturbine Træflis 4,0 15,0 Kedel 1 Træflis/træpiller (2,5/6,3) Kedel 2 Træflis/træpiller (2,5/6,3) Kedel 3 Træflis/træpiller (2,5/6,3) Kedelcentralen på Hardersvej er bestykket med: Enhed Brændsel El-effekt Varme-effekt MW MW Kedel Gasolie 5,0 Vekslercentralen på Kildensmindevej forberedt til en 5 MW nødlastkedel. Endvidere har Assens Fjernvarme A.m.b.a. en aftale med Energi Fyn om, at Assens Fjernvarme A.m.b.a. kan få leveret 4 MW varme fra Energi Fyns regulerkraftværk som nødlast. Som det ses af EnergyPro beregningerne, bilag 12 eksisterende forhold og bilag 13 udvidelse med Ebberup (2.000 MWh ledningstab og MWh varmesalg), mindskes antallet af start og stop på turbineanlægget. Dette betyder mindsket termisk belastning af anlægget, som er den væsentligste grund til slitage. Der er derfor ikke indregnet en øget udgift til drift og vedligeholdelse af anlæggene. Der er indregnet en driftsudgift på 1 % af det samlede varmebehov til cirkulationspumper af 32 øre/kwh. 3.2 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses de årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme, brugerøkonomien for et standardhus på 130 m 2 med et varmebehov på 18,1 MWh. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer for Assens Fjernvarme A.m.b.a. ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2009/2010 eksklusiv moms inklusiv moms Stikledningsbidrag , ,50 kr. (stik max 25 m) Standardinvesteringsbidrag 3.579, ,75 kr. Fjernvarme MWh 339,77 424,71 kr. pr. MWh Abonnementsbidrag fjv. 180,75 225,94 kr. pr. måler Afgift fjv. 16,14 20,18 kr. pr. BBR-m 2 Fastafgift 2 fjv. 24,00 30,00 kr. pr. BBR-m 2 De årlige opvarmningsudgifter er beregnet til: Side 7

8 Forudsætninger Årlig udgift inklusiv moms Størrelse m 2 Årligt forbrug MWh Etableringsomkostninger kr. Standardhus , ,75 Resulterende brugerudgifter til opvarmning Opvarmningsform Fast udgift kr. Forbrugsafgift kr./mwh Årlig udgift til opvarmning kr. Fjernvarme 8.222,38 424, ,67 Eget fyr naturgas 4.806,67 806, ,51 Eget fyr olie 4.816,67 870, ,67 Fast udgift til fjernvarme indeholder afskrivning af etableringsomkostning over 20 år. Fast udgift til eget fyr naturgas indeholder årligt beløb til reinvestering kr./15 år. Fast udgift til eget fyr olie indeholder årligt beløb til reinvestering kr./30 år af tank. Fast udgift til eget fyr olie indeholder årligt beløb til reinvestering kr./20 år af oliefyr. Naturgaspris iht. ngf.dk 17. august Oliepris iht. statoil.dk 17. august Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2009 inklusiv moms. Etableringsomkostningerne indeholder investeringsbidrag samt udgifterne til ny unit og fjernelse af fyr kr. Stikledningsbidrag er ikke indregnet. Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ. Beregningen for brugerøkonomien er opstillet på bilag Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser som følge af varmeforsyning i Ebberup, se bilag 4. Den marginale produktionspris for varme leveret fra Assens Fjernvarme A.m.b.a. er beregnet på baggrund af simuleringer foretaget i EnergyPro med øgede varmeforbrug (bilag 12 13). I selskabsøkonomien er der indregnet en evt. kompensation til Naturgas Fyn på kr./naturgaskunde, svarende til den udgift brugerne i Ebberup selv skulle betale Naturgas Fyn. Som det fremgår, er projektet rentabelt for fjernvarmeselskabet efter tre år og derfor en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Assens Fjernvarme A.m.b.a. 3.4 Samfundsøkonomi Den samfundsøkonomiske analyse af projektet bilag 5-8 viser følgende anlægsudgifter: I den samfundsøkonomiske analyse, er der ligeledes indregnet en kompensation til Naturgas Fyn på kr./naturgaskunde. Investering Fjernvarmeværk Forbrugere Ledningsnet Stikledning Installation Samlet pris Alle priser er eksklusiv moms. Ledningsnet Twinrør transmissionsledning og forsyningsledninger. Der er regnet med 10 m stikledning i Twinrør pr. forbruger. Installation ny unit samt fjernelse af fyr. Side 8

9 Alternativt er fortsat individuel varmeforsyning. Som det fremgår af bilag 5-8 viser den samfundsøkonomiske beregning en fordel for fjernvarme, som det fremgår af følgende skema. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Alle priser er eksklusiv moms. Den samfundsøkonomiske værdi af energibesparelse ved konvertering er beregnet på baggrund af standardværdikataloget for energibesparelsen (bilag 14), til en handelspris af 0,35 kr./kwh. Energibesparelsen der udgør en værdi af kr. er ikke indregnet som fordel for fjernvarme. Den samfundsøkonomiske analyse viser en fordel for fjernvarme på ca. 9,6 mio. kr. 3.5 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Følsomhedsanalyes for stigende varmebehov Samfundsøkonomisk udgift mio. kr Varmeforbrug MWh Olie/naturgas Træflis Aktuel pris Følsomhedsanalysen viser at ved et salg på MWh eller mere årligt, hvilket svarer til en tilslutning på 360 forbrugere i Ebberup, er de samfundsøkonomiske omkostninger lavest ved fjernvarme baseret på træflis. Ovenstående er ud fra de af Energistyrelsen fastlagte priser på olie og naturgas. Side 9

10 Ved at benytte en kalkulationsrente på 3 % der eksempelvis benyttes som følsomhed ved klimastrategi, er der en yderligere samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarme frem for individuel olie- og naturgasfyring. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt En forskel på ca. 26 mio. kr. Ved at benytte de aktuelle olie- og gaspriser, er de samfundsøkonomiske omkostninger ved olie- og naturgas væsentligt højere. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Ved gennemregning med de aktuelle brændselspriser er der ligeledes en samfundsøkonomisk fordel for fjernvarme på ca. 26,8 mio. kr. Side 10

11 4 Konklusion En del af virksomhederne i området kan med fordel tilslutte sig fjernvarme, hvilket vil påvirke den samfundsøkonomiske analyse positivt i forhold til fjernvarme. Ved gennemførsel af projektet med tilslutning af Ebberup til Assens Fjernvarme A.m.b.a., kan Assens Fjernvarme A.m.b.a. udnytte den fulde biomasse kraftvarme kapacitet på værket. Dette betyder at turbineanlæggets start og stop mindskes. Konvertering af individuel olie- og gasopvarmning i Ebberup til opvarmning med biomasse-kraftvarme fra Assens Fjernvarme A.m.b.a., reducere CO 2 emissionen med ca tons CO 2 årligt. Projektet er både samfunds- og selskabsøkonomisk fordelagtigt ved konvertering til fjernvarme i Ebberup. For brugerne i Ebberup er der forbundet en investering ved konvertering til fjernvarme. Denne investering skal holdes op mod, at en stor del af olie- og gasfyrene samt olietankene er udskiftningsmodne. Assens Fjernvarme A.m.b.a. udsendte i februar måned 2009 et spørgeskema (bilag 15). 503 skemaer blev udsendt til borgerne i Ebberup. Der kom 216 skemaer retur, heraf var 210 positivt stillet over for et tilbud om fjernvarme. De 210 positive besvarelser tegnede sig for et årligt varmebehov på ca MWh, heriblandt skolen og Ebberup-hallerne på henholdsvis 594 og 198 MWh. Side 11

12 Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :53:07 Målforhold: 1:50000 Bilag 1

13 Titel: Bilag 1 Arealoversigt Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :01:13 Målforhold: 1:20000 Bilag 1

14

15 Brugerøkonmomi Ebberup Forudsætninger Standardhus 130 m 2 Varmebehov 18,1 MWh Forrentning 5,0% Etableringsudgifter eksklusiv moms inklusiv moms Stikledningsafgift , ,50 kr. (stik max 25 m) gratis stikledning Standardinvesteringsbidrag 3.579, ,75 kr. omkostning IKKE medtaget i beregning Installation , ,00 kr. omkostning IKKE medtaget i beregning Demontering af stikledning 1) 6.500, ,00 kr. ngf.dk omkostning IKKE medtaget i beregning Demontering af måler 600,00 750,00 kr. ngf.dk omkostning IKKE medtaget i beregning 1) Det forventes ikke at de enkelte stikledninger demonteres, men i stedet for frakobles hele gadenet Variable udgifter eksklusiv moms inklusiv moms Fjernvarme 339,77 424,71 kr. pr. MWh salgspris, Assens Fjernvarme 17. august 2009 Eget fyr GAS 645,08 806,34 kr. pr. MWh naturgas pris (kr./m 3 ) 8,52 ngf.dk 17. august 2009 Eget fyr OLIE 696,00 870,00 kr. pr. MWh olie pris (kr./1000 l) 7917,00 Statoil.dk 17. august 2009 Faste udgifter eksklusiv moms inklusiv moms Abonnementsbidrag fjv. 180,75 225,94 kr. pr. måler Afgift fjv. 16,14 20,18 kr. pr. BBR-m 2 Fastafgift 2 fjv. 24,00 30,00 kr. pr. BBR-m 2 bortfalder efter 15 år Serviceeftersyn naturfyr 1.712, ,00 kr./år dongenergy.dk årligt standard eftersyn Serviceeftersyn oliefyr 1.720, ,00 kr./år serviceeftersyn + skorstensfejer Driftsudgifter inklusiv moms FOR GAS-KUNDE År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Fjernvarme kr , , , , , , , , , ,98 Eget fyr kr. GAS , , , , , , , , , ,84 Akkumuleret dækningsbidrag kr , , , , , , , , , ,55 Procent fordel for fjv. 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% Akkumuleret % fordel for fjv. 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% Driftsudgifter inklusiv moms FOR OLIE-KUNDE År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Fjernvarme kr , , , , , , , , , ,98 Eget fyr kr. OLIE , , , , , , , , , ,00 Akkumuleret dækningsbidrag kr , , , , , , , , , ,16 Procent fordel for fjv. 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% Akkumuleret % fordel for fjv. 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% Brugerøkonomi Ebberup Bilag 3

16 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a. 339,77 (alle priser er ekslusiv moms) Selskabsøkonomi Samlet anlægsinvestering Tilsluttede brugere Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Køb af gasinstallation kr./stk Afskrivning over 20 år (kr.) Gæld (kr.) Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt - prod. kost+forrent+afskriv+køb af gasinst Stikledningsafgift kr Standardinvesteringsbidrag kr Variabel indtægter - varmesalg Fast indtægt - målerleje + BBR afgift 180,75 kr. + 16,14 kr./m Fast indtægt - arealafgift 2 24 kr./m Årlige indtægter i alt Årligt db til værket Akkumuleret dækningsbidrag til værket (kr.) Gratis tilslutning i år 1 (200 nye forbrugere), 25% i år 2 (50 nye), 25% i år 3 (50 nye), 50% i år 4 (100 nye), 75% i år 5 (60 nye) Bilag 4 Selskabsøkonomi Ebberup

17 Samfundsøkonomisk analyse 17. august 2009 Efter forudsætningsskrivelsen maj 2009 Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Forskel Alternativ kalkulationsrente, 3 % der benyttes som følsomhed i klimastrategi Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Forskel Aktuelle brændselspriser, 17. august 2009 Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Træflis 43 kr./gj Forskel Træpiller 57 kr./gj Fyringsolie 148,01 kr./gj (listepris 4157,60 kr./1000 l) Naturgas 109,86 kr./gj (listepris 2,8584 kr./m 3 + distribution 1,492 kr./m 3 ) Priser er eks. moms og afgift. Listepriser for gas og olie 17. august Samfundsøkonomisk analyse Etablering af fjernvarme i Ebberup Bilag 5

18 Forventet tilslutning Kundefordeling i % Olie 35% Tilslutninger 460 Gas 65% Fjernvarmesalg Transmissions- og distributionsledninger Elproduktion Stik pr stk. 15 m Træflis Unit pr stk Træpiller Ledningstab MWh År 1 År 4 Antal forbrugere 200 tilslutninger Antal forbrugere 400 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 174,96 kr./mwh Marginal prod. pris 186,91 kr./mwh Elproduktion forøgelse 629 MWh Elproduktion forøgelse MWh År 2 År 5 Antal forbrugere 250 tilslutninger Antal forbrugere 460 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 177,95 kr./mwh Marginal prod. pris 190,50 kr./mwh Elproduktion forøgelse 786 MWh Elproduktion forøgelse MWh År 3 Antal forbrugere 300 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 180,93 kr./mwh Elproduktion forøgelse 944 MWh Samfundsøkonomisk analyse Etablering af fjernvarme i Ebberup Bilag 5

19 Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Boliger Antal forbrugere Olie 35% 162 Antal MWh an forbruger Gas 65% 298 Ledningstab MWh Antal produceret GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Elproduktion MWh Investering fjernvarme kr Rente 6,0% Virkningsgrad olie 91% Virkningsgrad naturgas 96% Nettoafgiftsfaktor 1,17 CO 2 besparelser ton Virkningsgrader i henhold til BR08 på 91% og 96% for nye olie og gasfyr Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro, forøgelsen dækker el- og varmeproduktion Brændselspris pr. GJ Året Træflis (kr./gj) 43,8 42,8 43,8 44,8 45,8 47,1 47,5 47,8 48,2 48,7 49,1 49,5 50,0 50,4 50,8 51,2 51,7 52,1 52,5 52,9 Træpiller (kr./gj) 73,4 73,4 65,4 69,2 73,6 78,6 78,6 78,5 79,2 79,9 80,7 81,4 82,2 82,7 83,2 83,7 84,2 84,7 85,2 85,7 Olie (kr./gj) 96,1 106,7 118,6 132,2 148,0 147,8 147,6 149,8 152,1 154,4 156,7 159,2 160,6 162,1 163,7 165,3 166,9 168,4 170,0 171,5 Naturgas (kr./gj) 48,7 55,3 62,8 71,7 82,1 82,4 82,8 84,1 85,6 86,9 88,4 89,9 90,8 91,7 92,7 93,6 94,7 95,6 96,6 97,5 El (kr. /MWh)* CO 2 værdi kr./ton Inflation fastprisniveau ,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 *Elpris Nord Pool vægtet Brændselsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året Fjernvarme (kr.) Reference (kr.) *Elindtægten modregnes i brændselsudgiften til fjernvarme Investerings- og driftsudgift Fjernvarme Naturgasfyr Oliefyr Olietank Investeringspris Reinvistering af naturgasfyr hvert 15. år af kr. løbende udskiftning Levetid (år) Reinvistering af oliefyr hvert 20. år af kr. løbende udskiftning Reinvesteringspris Reinvistering af olietank af kr. Det antages at 80 % af olietankene skal udskiftes iht. olietankbekendtgørelsen, senest i Her antaget 10% år 2008, 50% år 2009, 10% år , herefter 1,25% pr. år Driftsudgifter Der er indregnet en driftudgift på 1 % af det samlede varmebehov til cirkuleringspumper af 32 øre/kwh Vedligeholdelsesudgifter Serviceeftersyn, abonnement ved gas kr. Serviceeftersyn, abonnement ved oliefyr skorstensfejer er regnet som vedligeholdelsesudgifter på kr./fyr årligt Personaleforbrug Der er ingen ekstra personaleforbrug i forbindelse med merproduktion Kompensation Naturgas Fyn Kompensation kr./naturgaskunde Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året Fjernvarme Reference (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Brændsel Drift/investering i alt Fjernvarme Reference Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2009 Bilag 6 Samfundsøkonomiske udgifter

20 Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Reguleringsfaktor Antal forbrugere Olie 35% ,075 Antal MWh an forbruger Gas 65% Ledningstab MWh Antal produceret GJ År 2007 År 2009 Træflis merforbrug GJ Afgiftsprovenu træflis 0,75 0,81 kr./gj Træpiller merforbrug GJ Afgiftsprovenu træpiller 0,00 0,00 kr./gj Elproduktion MWh Afgiftsprovenu olie 59,50 63,96 kr./gj Investering kr Afgiftsprovenu naturgas 56,01 60,21 kr./gj Rente 6,0% Virkningsgrad olie 91% Virkningsgrad naturgas 96% Virkningsgrad biomassekraftvarme 125% Virkningsgrader i henhold til BRS08 Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro Afgiftsprovenu kr./gj Året Træflis (kr./gj) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 Træpiller (kr./gj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Olie (kr./gj) 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 Naturgas (kr./gj) 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 Afgiftsprovenu kr. Året Fjernvarme Reference Nutidsværdi af afgiftprovenu over 20 år Fjernvarme Reference Eventuel mistet skatteprovenu tillægges de samfundsøkonomiske udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, januar 2007 omregnet til fastpris 2009 niveau Bilag 7 Beregning af afgiftsprovenu

21 Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Antal forbrugere Olie 35% Antal MWh an forbruger Gas 65% Ledningstab MWh Antal produceret GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Elproduktion MWh Investering kr Rente 6,0% Virkningsgrad olie 91% Virkningsgrad naturgas 96% Virkningsgrader i henhold til BR08 Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH4 (g/gj) N2O (g/gj) SO2 (g/gj) NOx (g/gj) Fyring med træflis 0 2 0,8 1,7 69 Fyring med træpiller* Fyring med olie 74 1, Fyring med naturgas *Ved emissionskoefficienter for træpiller, er anvendt værdierne for træ på fjernvarme kedelanlæg Emissioner CO 2 (tons) CH4 (kg) N2O (kg) SO2 (kg) NOx (kg) Fyring med træflis år år år år år Fyring med træpiller år år år år år Fyring med olie år år år år Fyring med naturgas år år år år Værdi af emissioner (kr./enhed) Året CO 2 (kr./tons) 79,00 103,00 135,00 176,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 CH 4 (kr./kg) 1,66 2,16 2,84 3,70 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 N 2O (kr./kg) 24,49 31,93 41,85 54,56 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 SO 2 (kr./kg) 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 NO x (kr./kg) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Inflation fastprisniveau ,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 Værdi af emissioner kr. Året Fjernvarme Reference Nutidsværdi over 20 år Fjernvarme Reference Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2009 Emissioner Bilag 8

22 Bilag 9

23 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel r Ebberup By, Kærum Banevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie l Ebberup By, Kærum Banevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie s Ebberup By, Kærum Banevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie k Ebberup By, Kærum Banevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie q Ebberup By, Kærum Banevænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas i Ebberup By, Kærum Banevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas h Ebberup By, Kærum Banevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie ag Sønderby By, Sønderby Birkevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ak Sønderby By, Sønderby Birkevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ah Sønderby By, Sønderby Birkevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas al Sønderby By, Sønderby Birkevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ai Sønderby By, Sønderby Birkevænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet am Sønderby By, Sønderby Birkevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas an Sønderby By, Sønderby Birkevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ao Sønderby By, Sønderby Birkevænget 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bf Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie az Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie be Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie aæ Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bd Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie aø Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bc Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ba Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bb Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas c Sønderby By, Sønderby Degnegyden 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie a Sønderby By, Sønderby Degnegyden 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas aa Sønderby By, Sønderby Degnegyden 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie an Sønderby By, Sønderby Dyrevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Sønderby By, Sønderby Dyrevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bc Sønderby By, Sønderby Dyrevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas c Ebberup By, Kærum Ebberupvej 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie n Ebberup By, Kærum Ebberupvej 13 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Centralvarme Olie b Ebberup By, Kærum Ebberupvej 14 A Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas o Ebberup By, Kærum Ebberupvej 14 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 685 4l Ebberup By, Kærum Ebberupvej 15 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 686 4k Ebberup By, Kærum Ebberupvej 17 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Ebberup By, Kærum Ebberupvej 18 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Fast brændsel 688 4I Ebberup By, Kærum Ebberupvej 19 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 688 4I Ebberup By, Kærum Ebberupvej 19 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Centralvarme Olie h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 20 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 690 4h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 21 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie r Ebberup By, Kærum Ebberupvej 22 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Elpaneler Elektricitet 691 4g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 23 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 24 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie Side 1 af 13 Bilag 10

24 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel 693 4e Ebberup By, Kærum Ebberupvej 25 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas i Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 26 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 695 4d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 27 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas l Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 28 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 697 4c Ebberup By, Kærum Ebberupvej 29 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 30 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie p Ebberup By, Kærum Ebberupvej 31 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas n Ebberup By, Kærum Ebberupvej 33 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Ebberup By, Kærum Ebberupvej 35 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 37 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas q Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 38 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 39 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Fast brændsel h Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 40 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Ebberup By, Kærum Ebberupvej 41 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie m Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 42 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 43 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 45 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas s Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 46 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas af Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 48 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 49 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 50 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Elpaneler Elektricitet f Ebberup By, Kærum Ebberupvej 51 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 A Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 B Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 C Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 D Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas i Ebberup By, Kærum Ebberupvej 53 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas q Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 54 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Ebberup By, Kærum Ebberupvej 55 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 56 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie u Ebberup By, Kærum Ebberupvej 57 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie t Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 58 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas e Ebberup By, Kærum Ebberupvej 59 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas q Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 60 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 61 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas r Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 62 A Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Centralvarme Naturgas ah Ebberup By, Kærum Ebberupvej 63 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 64 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Centralvarme Naturgas n Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 66 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas c Ebberup By, Kærum Ebberupvej 67 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Olie i Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 68 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Centralvarme Naturgas d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 69 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie o Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 70 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Centralvarme Olie o Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 70 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Centralvarme Olie Ebberup By, Kærum Ebberupvej 71 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Naturgas Side 2 af 13 Bilag 10

25 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel aæ Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 72 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas Ebberup By, Kærum Ebberupvej 73 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 735 2ag Ebberup By, Kærum Ebberupvej 75 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Olie ba Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 76 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Centralvarme Naturgas 735 2ag Ebberup By, Kærum Ebberupvej 77 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 737 2ag Ebberup By, Kærum Ebberupvej 77 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 739 2e Ebberup By, Kærum Ebberupvej 79 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas d Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 80 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 741 2ak Ebberup By, Kærum Ebberupvej 81 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ak Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 82 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 743 2ac Ebberup By, Kærum Ebberupvej 83 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ae Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 84 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 745 2g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 85 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas l Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 86 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 747 2h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 87 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas as Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 88 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 749 2l Ebberup By, Kærum Ebberupvej 89 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas aq Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 90 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 752 2u Ebberup By, Kærum Ebberupvej 91 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas u Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 92 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie u Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 92 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Olie 754 2æ Ebberup By, Kærum Ebberupvej 93 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas t Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 94 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie t Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 94 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Centralvarme Olie 756 2af Ebberup By, Kærum Ebberupvej 95 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 96 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 758 2al Ebberup By, Kærum Ebberupvej 97 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas h Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 98 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 760 2ap Ebberup By, Kærum Ebberupvej 99 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 100 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 762 2am Ebberup By, Kærum Ebberupvej 101 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas r Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 102 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 764 2z Ebberup By, Kærum Ebberupvej 103 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet s Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 104 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Elpaneler Elektricitet 766 2av Ebberup By, Kærum Ebberupvej 105 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie m Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 106 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie k Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 108 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas i Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 110 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bg Sønderby By, Sønderby Egevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bl Sønderby By, Sønderby Egevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bh Sønderby By, Sønderby Egevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bi Sønderby By, Sønderby Egevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bk Sønderby By, Sønderby Egevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bk Sønderby By, Sønderby Hegnet 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bc Sønderby By, Sønderby Hegnet 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas Side 3 af 13 Bilag 10

26 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel bi Sønderby By, Sønderby Hegnet 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bd Sønderby By, Sønderby Hegnet 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas v Ebberup By, Kærum Hegnet 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas be Sønderby By, Sønderby Hegnet 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas u Ebberup By, Kærum Hegnet 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bf Sønderby By, Sønderby Hegnet 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ac Ebberup By, Kærum Hegnet 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bg Sønderby By, Sønderby Hegnet 11 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bh Sønderby By, Sønderby Hegnet 13 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas br Sønderby By, Sønderby Hegnet 15 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bb Sønderby By, Sønderby Højtoften 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas t Sønderby By, Sønderby Højtoften 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ao Sønderby By, Sønderby Højtoften 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie u Sønderby By, Sønderby Højtoften 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas an Sønderby By, Sønderby Højtoften 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas v Sønderby By, Sønderby Højtoften 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas am Sønderby By, Sønderby Højtoften 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie x Sønderby By, Sønderby Højtoften 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie al Sønderby By, Sønderby Højtoften 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas y Sønderby By, Sønderby Højtoften 11 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ak Sønderby By, Sønderby Højtoften 12 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas z Sønderby By, Sønderby Højtoften 13 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ai Sønderby By, Sønderby Højtoften 14 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas æ Sønderby By, Sønderby Højtoften 15 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ah Sønderby By, Sønderby Højtoften 16 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie ø Sønderby By, Sønderby Højtoften 17 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ag Sønderby By, Sønderby Højtoften 18 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme 2-kammerfyr Olie aa Sønderby By, Sønderby Højtoften 19 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ab Sønderby By, Sønderby Højtoften 21 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ac Sønderby By, Sønderby Højtoften 23 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet ad Sønderby By, Sønderby Højtoften 25 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie ae Sønderby By, Sønderby Højtoften 27 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas af Sønderby By, Sønderby Højtoften 29 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bl Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bp Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie cr Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bs Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ct Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cø Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cs Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cn Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cu Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas co Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie cv Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 11 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cp Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 12 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie Side 4 af 13 Bilag 10

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a.

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a. Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde i nordvest området i Løgumkloster Revideret projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Løgumkloster Fjernvarme

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere