Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009

2 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. I planlægningsfasen bistås Assens Fjernvarme A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ civilingeniør Christian Pedersen Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE RESUME REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BESKRIVELSE AF VALGTE MODELLØSNINGER Ledningsnet Varmebehov ANLÆGSUDGIFTER Brugere Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET BESKRIVELSE AF ASSENS FJERNVARME BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Arealoversigt 2. Ledningskort 3. Brugerøkonomi 4. Selskabsøkonomisk beregning 5. Samfundsøkonomisk beregning 6. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 7. Afgiftprovenu 8. Emissioner 9. Varmeplan afgrænsning Ebberup 10. Matrikelliste 11. Brugeroplysninger 12. EnergyPro beregning eksisterende forhold 13. EnergyPro beregning med forsyning af Ebberup 14. Beregning af energibesparelse ved konvertering til fjernvarme 15. Forespørgsel om interesse for fjernvarme i Ebberup 16. Anlægsinvestering Side 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Assens Fjernvarme A.m.b.a. har en uudnyttet kapacitet på biomasse kraftvarmeværket. I projektforslaget er lavet en løsning, hvor den overskydende varme, der opstår som følge af øget elproduktion, afsættes i den nærliggende by Ebberup. Den supplerende varme, der er nødvendig i vintersæsonen for fuld varmedækning af Ebberup, produceres ligeledes på CO 2 neutral biomasse. Assens Fjernvarme A.m.b.a. ansøger derfor om ændring af varmeplanen i Ebberup. 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Ebberup, som i dag er individuel naturgas område. Projektforslaget fremsendes til byrådet i Assens Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning. 1.3 Indstilling Assens Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af fjernvarme forsyningsområdet med forsyning af Ebberup. Godkendelse søges efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december Med henvisning til Bekendtgørelse nr stk. 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet fjernvarmeforsyningens bedre samfundsøkonomi. 1.4 Organisation Assens Fjernvarme A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Side 4

5 1.5 Projektets gennemførelse Der angives følgende ramme for en tidsplan: Projektforslaget udarbejdes i juni. Projektforslag sendes til godkendelse i Assens Kommune juli/august Projektforslaget behandles af byrådet og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Revideret projektforslag fremsendes til kommunen oktober 2009 Endelig godkendelse forventes at foreligge 4. kvartal 2009, hvorefter akkvisition samt forprojekt kan starte. 1.6 Resume Den samfundsøkonomiske analyse, bilag 5-8, viser en fordel ved at skifte til fjernvarme frem for individuel gas og oliefyring. Samtidig giver fjernvarmeløsningen en CO 2 besparelse på godt tons årligt. I den selskabsøkonomiske beregning bilag 4 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af brugerne over en fireårig periode. Dækningsbidrag vil være positivt efter 3 år. Brugerøkonomien bilag 3 viser et årligt positivt dækningsbidrag på kr. for et standardhus. Assens Fjernvarme A.m.b.a. vil for at fremme en hurtig tilslutning tilbyde gratis stikledning og tilslutning, ved tilmelding til fjernvarme før eller under etablering af gadenettet udfor den enkelte ejendom. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af en transmissionsledning til Ebberup, forsyningsledninger i Ebberup samt stikledning til ejendommene. På bilag 1 er vist oversigtkort. Bilag 2 viser den forventede ledningsplacering. Bilag 9 viser eksisterende varmeplansafgrænsning i Ebberup. Bilag 10 matrikelliste af alle naturgasbrugere indenfor afgrænsningen i bilag 9 samt alle de brugere med olie, halm, el og anden brændsel der er samfunds- og selskabsøkonomisk rentabelt at forsyne. Bilag 11 viser brugeroplysningerne på alle naturgas brugere samt alle de oliefyrede brugere anført på matrikellisten bilag Forhold til anden lovgivning Lovgivning vedrørende områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning siger, at området i dag er udlagt til naturgasforsyning. Assens Fjernvarme påtager sig varmeforsyningspligten af samtlige naturgasforsynede kunder i området, afgrænset af eksisterende varmeplan for Ebberup. Varmeplanen er vist på bilag 9 Side 5

6 Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. 347 af 17. maj 2005, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr af 13. december 2005, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. 2.3 Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Assens Fjernvarme A.m.b.a. etablerer transmissionsledning, forsyningsledninger og stikledninger Varmebehov I projektforslaget er der regnet med et varmesalg på MWh årligt. Dette svarer til en tilslutning af 460 forbrugere i Ebberup, eller sagt med andre ord, næsten alle de private parceller samt offentlige bygninger, der er olie- og naturgasfyret. BBR-arealet i projektet udgør m 2. Det samlede varmesalg til olie- og naturgasforbrugerne udgør MWh, ud fra et bolig- og erhvervsareal på samlet m 2. Ved 100 % tilslutning i hele Ebberup er der ca. 600 BBR registrerede forbrugere med et årligt varmeforbrug på ca MWh. 2.4 Anlægsudgifter Brugere Der skal betales stikledningsbidrag og standardinvesteringsbidrag i henhold til tarifblad samt installationer hos brugerne. Der er påtænkt en kampagne for hurtig tilslutning, hvor der er gratis tilslutning til fjernvarmen ved tilslutning i forbindelse med etablering af de lokale gadenet Varmeværket Der skal etableres transmissionsledning, forsyningsledninger og stikledninger. Prisoverslag er vist bilag 16. I projektet er der indregnet en eventuel kompensation til Naturgas Fyn på kr. pr. naturgaskunde svarende til det beløb enkelt kunde skal betale ved afmelding af naturgas. 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Beskrivelse af Assens Fjernvarme A.m.b.a. Assens Fjernvarme A.m.b.a. er et biomasse kraftvarmeværk, består af Kraftvarmeværket beliggende på Stejlebjergvej, en kedelcentral beliggende Side 6

7 på Hardersvej og to vekslercentraler beliggende på Kildensmindevej og Rørsangervænget. Kraftvarmeværket på Stejlebjergvej er bestykket med: Enhed Brændsel El-effekt Varme-effekt MW MW Dampturbine Træflis 4,0 15,0 Kedel 1 Træflis/træpiller (2,5/6,3) Kedel 2 Træflis/træpiller (2,5/6,3) Kedel 3 Træflis/træpiller (2,5/6,3) Kedelcentralen på Hardersvej er bestykket med: Enhed Brændsel El-effekt Varme-effekt MW MW Kedel Gasolie 5,0 Vekslercentralen på Kildensmindevej forberedt til en 5 MW nødlastkedel. Endvidere har Assens Fjernvarme A.m.b.a. en aftale med Energi Fyn om, at Assens Fjernvarme A.m.b.a. kan få leveret 4 MW varme fra Energi Fyns regulerkraftværk som nødlast. Som det ses af EnergyPro beregningerne, bilag 12 eksisterende forhold og bilag 13 udvidelse med Ebberup (2.000 MWh ledningstab og MWh varmesalg), mindskes antallet af start og stop på turbineanlægget. Dette betyder mindsket termisk belastning af anlægget, som er den væsentligste grund til slitage. Der er derfor ikke indregnet en øget udgift til drift og vedligeholdelse af anlæggene. Der er indregnet en driftsudgift på 1 % af det samlede varmebehov til cirkulationspumper af 32 øre/kwh. 3.2 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses de årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme, brugerøkonomien for et standardhus på 130 m 2 med et varmebehov på 18,1 MWh. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer for Assens Fjernvarme A.m.b.a. ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2009/2010 eksklusiv moms inklusiv moms Stikledningsbidrag , ,50 kr. (stik max 25 m) Standardinvesteringsbidrag 3.579, ,75 kr. Fjernvarme MWh 339,77 424,71 kr. pr. MWh Abonnementsbidrag fjv. 180,75 225,94 kr. pr. måler Afgift fjv. 16,14 20,18 kr. pr. BBR-m 2 Fastafgift 2 fjv. 24,00 30,00 kr. pr. BBR-m 2 De årlige opvarmningsudgifter er beregnet til: Side 7

8 Forudsætninger Årlig udgift inklusiv moms Størrelse m 2 Årligt forbrug MWh Etableringsomkostninger kr. Standardhus , ,75 Resulterende brugerudgifter til opvarmning Opvarmningsform Fast udgift kr. Forbrugsafgift kr./mwh Årlig udgift til opvarmning kr. Fjernvarme 8.222,38 424, ,67 Eget fyr naturgas 4.806,67 806, ,51 Eget fyr olie 4.816,67 870, ,67 Fast udgift til fjernvarme indeholder afskrivning af etableringsomkostning over 20 år. Fast udgift til eget fyr naturgas indeholder årligt beløb til reinvestering kr./15 år. Fast udgift til eget fyr olie indeholder årligt beløb til reinvestering kr./30 år af tank. Fast udgift til eget fyr olie indeholder årligt beløb til reinvestering kr./20 år af oliefyr. Naturgaspris iht. ngf.dk 17. august Oliepris iht. statoil.dk 17. august Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2009 inklusiv moms. Etableringsomkostningerne indeholder investeringsbidrag samt udgifterne til ny unit og fjernelse af fyr kr. Stikledningsbidrag er ikke indregnet. Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ. Beregningen for brugerøkonomien er opstillet på bilag Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser som følge af varmeforsyning i Ebberup, se bilag 4. Den marginale produktionspris for varme leveret fra Assens Fjernvarme A.m.b.a. er beregnet på baggrund af simuleringer foretaget i EnergyPro med øgede varmeforbrug (bilag 12 13). I selskabsøkonomien er der indregnet en evt. kompensation til Naturgas Fyn på kr./naturgaskunde, svarende til den udgift brugerne i Ebberup selv skulle betale Naturgas Fyn. Som det fremgår, er projektet rentabelt for fjernvarmeselskabet efter tre år og derfor en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Assens Fjernvarme A.m.b.a. 3.4 Samfundsøkonomi Den samfundsøkonomiske analyse af projektet bilag 5-8 viser følgende anlægsudgifter: I den samfundsøkonomiske analyse, er der ligeledes indregnet en kompensation til Naturgas Fyn på kr./naturgaskunde. Investering Fjernvarmeværk Forbrugere Ledningsnet Stikledning Installation Samlet pris Alle priser er eksklusiv moms. Ledningsnet Twinrør transmissionsledning og forsyningsledninger. Der er regnet med 10 m stikledning i Twinrør pr. forbruger. Installation ny unit samt fjernelse af fyr. Side 8

9 Alternativt er fortsat individuel varmeforsyning. Som det fremgår af bilag 5-8 viser den samfundsøkonomiske beregning en fordel for fjernvarme, som det fremgår af følgende skema. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Alle priser er eksklusiv moms. Den samfundsøkonomiske værdi af energibesparelse ved konvertering er beregnet på baggrund af standardværdikataloget for energibesparelsen (bilag 14), til en handelspris af 0,35 kr./kwh. Energibesparelsen der udgør en værdi af kr. er ikke indregnet som fordel for fjernvarme. Den samfundsøkonomiske analyse viser en fordel for fjernvarme på ca. 9,6 mio. kr. 3.5 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Følsomhedsanalyes for stigende varmebehov Samfundsøkonomisk udgift mio. kr Varmeforbrug MWh Olie/naturgas Træflis Aktuel pris Følsomhedsanalysen viser at ved et salg på MWh eller mere årligt, hvilket svarer til en tilslutning på 360 forbrugere i Ebberup, er de samfundsøkonomiske omkostninger lavest ved fjernvarme baseret på træflis. Ovenstående er ud fra de af Energistyrelsen fastlagte priser på olie og naturgas. Side 9

10 Ved at benytte en kalkulationsrente på 3 % der eksempelvis benyttes som følsomhed ved klimastrategi, er der en yderligere samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarme frem for individuel olie- og naturgasfyring. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt En forskel på ca. 26 mio. kr. Ved at benytte de aktuelle olie- og gaspriser, er de samfundsøkonomiske omkostninger ved olie- og naturgas væsentligt højere. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Ved gennemregning med de aktuelle brændselspriser er der ligeledes en samfundsøkonomisk fordel for fjernvarme på ca. 26,8 mio. kr. Side 10

11 4 Konklusion En del af virksomhederne i området kan med fordel tilslutte sig fjernvarme, hvilket vil påvirke den samfundsøkonomiske analyse positivt i forhold til fjernvarme. Ved gennemførsel af projektet med tilslutning af Ebberup til Assens Fjernvarme A.m.b.a., kan Assens Fjernvarme A.m.b.a. udnytte den fulde biomasse kraftvarme kapacitet på værket. Dette betyder at turbineanlæggets start og stop mindskes. Konvertering af individuel olie- og gasopvarmning i Ebberup til opvarmning med biomasse-kraftvarme fra Assens Fjernvarme A.m.b.a., reducere CO 2 emissionen med ca tons CO 2 årligt. Projektet er både samfunds- og selskabsøkonomisk fordelagtigt ved konvertering til fjernvarme i Ebberup. For brugerne i Ebberup er der forbundet en investering ved konvertering til fjernvarme. Denne investering skal holdes op mod, at en stor del af olie- og gasfyrene samt olietankene er udskiftningsmodne. Assens Fjernvarme A.m.b.a. udsendte i februar måned 2009 et spørgeskema (bilag 15). 503 skemaer blev udsendt til borgerne i Ebberup. Der kom 216 skemaer retur, heraf var 210 positivt stillet over for et tilbud om fjernvarme. De 210 positive besvarelser tegnede sig for et årligt varmebehov på ca MWh, heriblandt skolen og Ebberup-hallerne på henholdsvis 594 og 198 MWh. Side 11

12 Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :53:07 Målforhold: 1:50000 Bilag 1

13 Titel: Bilag 1 Arealoversigt Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :01:13 Målforhold: 1:20000 Bilag 1

14

15 Brugerøkonmomi Ebberup Forudsætninger Standardhus 130 m 2 Varmebehov 18,1 MWh Forrentning 5,0% Etableringsudgifter eksklusiv moms inklusiv moms Stikledningsafgift , ,50 kr. (stik max 25 m) gratis stikledning Standardinvesteringsbidrag 3.579, ,75 kr. omkostning IKKE medtaget i beregning Installation , ,00 kr. omkostning IKKE medtaget i beregning Demontering af stikledning 1) 6.500, ,00 kr. ngf.dk omkostning IKKE medtaget i beregning Demontering af måler 600,00 750,00 kr. ngf.dk omkostning IKKE medtaget i beregning 1) Det forventes ikke at de enkelte stikledninger demonteres, men i stedet for frakobles hele gadenet Variable udgifter eksklusiv moms inklusiv moms Fjernvarme 339,77 424,71 kr. pr. MWh salgspris, Assens Fjernvarme 17. august 2009 Eget fyr GAS 645,08 806,34 kr. pr. MWh naturgas pris (kr./m 3 ) 8,52 ngf.dk 17. august 2009 Eget fyr OLIE 696,00 870,00 kr. pr. MWh olie pris (kr./1000 l) 7917,00 Statoil.dk 17. august 2009 Faste udgifter eksklusiv moms inklusiv moms Abonnementsbidrag fjv. 180,75 225,94 kr. pr. måler Afgift fjv. 16,14 20,18 kr. pr. BBR-m 2 Fastafgift 2 fjv. 24,00 30,00 kr. pr. BBR-m 2 bortfalder efter 15 år Serviceeftersyn naturfyr 1.712, ,00 kr./år dongenergy.dk årligt standard eftersyn Serviceeftersyn oliefyr 1.720, ,00 kr./år serviceeftersyn + skorstensfejer Driftsudgifter inklusiv moms FOR GAS-KUNDE År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Fjernvarme kr , , , , , , , , , ,98 Eget fyr kr. GAS , , , , , , , , , ,84 Akkumuleret dækningsbidrag kr , , , , , , , , , ,55 Procent fordel for fjv. 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% Akkumuleret % fordel for fjv. 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% Driftsudgifter inklusiv moms FOR OLIE-KUNDE År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Fjernvarme kr , , , , , , , , , ,98 Eget fyr kr. OLIE , , , , , , , , , ,00 Akkumuleret dækningsbidrag kr , , , , , , , , , ,16 Procent fordel for fjv. 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% Akkumuleret % fordel for fjv. 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% 19,34% Brugerøkonomi Ebberup Bilag 3

16 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a. 339,77 (alle priser er ekslusiv moms) Selskabsøkonomi Samlet anlægsinvestering Tilsluttede brugere Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Køb af gasinstallation kr./stk Afskrivning over 20 år (kr.) Gæld (kr.) Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt - prod. kost+forrent+afskriv+køb af gasinst Stikledningsafgift kr Standardinvesteringsbidrag kr Variabel indtægter - varmesalg Fast indtægt - målerleje + BBR afgift 180,75 kr. + 16,14 kr./m Fast indtægt - arealafgift 2 24 kr./m Årlige indtægter i alt Årligt db til værket Akkumuleret dækningsbidrag til værket (kr.) Gratis tilslutning i år 1 (200 nye forbrugere), 25% i år 2 (50 nye), 25% i år 3 (50 nye), 50% i år 4 (100 nye), 75% i år 5 (60 nye) Bilag 4 Selskabsøkonomi Ebberup

17 Samfundsøkonomisk analyse 17. august 2009 Efter forudsætningsskrivelsen maj 2009 Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Forskel Alternativ kalkulationsrente, 3 % der benyttes som følsomhed i klimastrategi Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Forskel Aktuelle brændselspriser, 17. august 2009 Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Træflis 43 kr./gj Forskel Træpiller 57 kr./gj Fyringsolie 148,01 kr./gj (listepris 4157,60 kr./1000 l) Naturgas 109,86 kr./gj (listepris 2,8584 kr./m 3 + distribution 1,492 kr./m 3 ) Priser er eks. moms og afgift. Listepriser for gas og olie 17. august Samfundsøkonomisk analyse Etablering af fjernvarme i Ebberup Bilag 5

18 Forventet tilslutning Kundefordeling i % Olie 35% Tilslutninger 460 Gas 65% Fjernvarmesalg Transmissions- og distributionsledninger Elproduktion Stik pr stk. 15 m Træflis Unit pr stk Træpiller Ledningstab MWh År 1 År 4 Antal forbrugere 200 tilslutninger Antal forbrugere 400 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 174,96 kr./mwh Marginal prod. pris 186,91 kr./mwh Elproduktion forøgelse 629 MWh Elproduktion forøgelse MWh År 2 År 5 Antal forbrugere 250 tilslutninger Antal forbrugere 460 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 177,95 kr./mwh Marginal prod. pris 190,50 kr./mwh Elproduktion forøgelse 786 MWh Elproduktion forøgelse MWh År 3 Antal forbrugere 300 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 180,93 kr./mwh Elproduktion forøgelse 944 MWh Samfundsøkonomisk analyse Etablering af fjernvarme i Ebberup Bilag 5

19 Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Boliger Antal forbrugere Olie 35% 162 Antal MWh an forbruger Gas 65% 298 Ledningstab MWh Antal produceret GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Elproduktion MWh Investering fjernvarme kr Rente 6,0% Virkningsgrad olie 91% Virkningsgrad naturgas 96% Nettoafgiftsfaktor 1,17 CO 2 besparelser ton Virkningsgrader i henhold til BR08 på 91% og 96% for nye olie og gasfyr Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro, forøgelsen dækker el- og varmeproduktion Brændselspris pr. GJ Året Træflis (kr./gj) 43,8 42,8 43,8 44,8 45,8 47,1 47,5 47,8 48,2 48,7 49,1 49,5 50,0 50,4 50,8 51,2 51,7 52,1 52,5 52,9 Træpiller (kr./gj) 73,4 73,4 65,4 69,2 73,6 78,6 78,6 78,5 79,2 79,9 80,7 81,4 82,2 82,7 83,2 83,7 84,2 84,7 85,2 85,7 Olie (kr./gj) 96,1 106,7 118,6 132,2 148,0 147,8 147,6 149,8 152,1 154,4 156,7 159,2 160,6 162,1 163,7 165,3 166,9 168,4 170,0 171,5 Naturgas (kr./gj) 48,7 55,3 62,8 71,7 82,1 82,4 82,8 84,1 85,6 86,9 88,4 89,9 90,8 91,7 92,7 93,6 94,7 95,6 96,6 97,5 El (kr. /MWh)* CO 2 værdi kr./ton Inflation fastprisniveau ,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 *Elpris Nord Pool vægtet Brændselsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året Fjernvarme (kr.) Reference (kr.) *Elindtægten modregnes i brændselsudgiften til fjernvarme Investerings- og driftsudgift Fjernvarme Naturgasfyr Oliefyr Olietank Investeringspris Reinvistering af naturgasfyr hvert 15. år af kr. løbende udskiftning Levetid (år) Reinvistering af oliefyr hvert 20. år af kr. løbende udskiftning Reinvesteringspris Reinvistering af olietank af kr. Det antages at 80 % af olietankene skal udskiftes iht. olietankbekendtgørelsen, senest i Her antaget 10% år 2008, 50% år 2009, 10% år , herefter 1,25% pr. år Driftsudgifter Der er indregnet en driftudgift på 1 % af det samlede varmebehov til cirkuleringspumper af 32 øre/kwh Vedligeholdelsesudgifter Serviceeftersyn, abonnement ved gas kr. Serviceeftersyn, abonnement ved oliefyr skorstensfejer er regnet som vedligeholdelsesudgifter på kr./fyr årligt Personaleforbrug Der er ingen ekstra personaleforbrug i forbindelse med merproduktion Kompensation Naturgas Fyn Kompensation kr./naturgaskunde Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året Fjernvarme Reference (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Brændsel Drift/investering i alt Fjernvarme Reference Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2009 Bilag 6 Samfundsøkonomiske udgifter

20 Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Reguleringsfaktor Antal forbrugere Olie 35% ,075 Antal MWh an forbruger Gas 65% Ledningstab MWh Antal produceret GJ År 2007 År 2009 Træflis merforbrug GJ Afgiftsprovenu træflis 0,75 0,81 kr./gj Træpiller merforbrug GJ Afgiftsprovenu træpiller 0,00 0,00 kr./gj Elproduktion MWh Afgiftsprovenu olie 59,50 63,96 kr./gj Investering kr Afgiftsprovenu naturgas 56,01 60,21 kr./gj Rente 6,0% Virkningsgrad olie 91% Virkningsgrad naturgas 96% Virkningsgrad biomassekraftvarme 125% Virkningsgrader i henhold til BRS08 Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro Afgiftsprovenu kr./gj Året Træflis (kr./gj) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 Træpiller (kr./gj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Olie (kr./gj) 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 Naturgas (kr./gj) 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 60,21 Afgiftsprovenu kr. Året Fjernvarme Reference Nutidsværdi af afgiftprovenu over 20 år Fjernvarme Reference Eventuel mistet skatteprovenu tillægges de samfundsøkonomiske udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, januar 2007 omregnet til fastpris 2009 niveau Bilag 7 Beregning af afgiftsprovenu

21 Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Antal forbrugere Olie 35% Antal MWh an forbruger Gas 65% Ledningstab MWh Antal produceret GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Elproduktion MWh Investering kr Rente 6,0% Virkningsgrad olie 91% Virkningsgrad naturgas 96% Virkningsgrader i henhold til BR08 Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH4 (g/gj) N2O (g/gj) SO2 (g/gj) NOx (g/gj) Fyring med træflis 0 2 0,8 1,7 69 Fyring med træpiller* Fyring med olie 74 1, Fyring med naturgas *Ved emissionskoefficienter for træpiller, er anvendt værdierne for træ på fjernvarme kedelanlæg Emissioner CO 2 (tons) CH4 (kg) N2O (kg) SO2 (kg) NOx (kg) Fyring med træflis år år år år år Fyring med træpiller år år år år år Fyring med olie år år år år Fyring med naturgas år år år år Værdi af emissioner (kr./enhed) Året CO 2 (kr./tons) 79,00 103,00 135,00 176,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 CH 4 (kr./kg) 1,66 2,16 2,84 3,70 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 N 2O (kr./kg) 24,49 31,93 41,85 54,56 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 70,99 SO 2 (kr./kg) 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 NO x (kr./kg) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Inflation fastprisniveau ,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 Værdi af emissioner kr. Året Fjernvarme Reference Nutidsværdi over 20 år Fjernvarme Reference Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2009 Emissioner Bilag 8

22 Bilag 9

23 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel r Ebberup By, Kærum Banevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie l Ebberup By, Kærum Banevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie s Ebberup By, Kærum Banevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie k Ebberup By, Kærum Banevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie q Ebberup By, Kærum Banevænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas i Ebberup By, Kærum Banevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas h Ebberup By, Kærum Banevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie ag Sønderby By, Sønderby Birkevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ak Sønderby By, Sønderby Birkevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ah Sønderby By, Sønderby Birkevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas al Sønderby By, Sønderby Birkevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ai Sønderby By, Sønderby Birkevænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet am Sønderby By, Sønderby Birkevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas an Sønderby By, Sønderby Birkevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ao Sønderby By, Sønderby Birkevænget 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bf Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie az Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie be Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie aæ Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bd Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie aø Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bc Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ba Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bb Sønderby By, Sønderby Bøgevænget 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas c Sønderby By, Sønderby Degnegyden 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie a Sønderby By, Sønderby Degnegyden 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas aa Sønderby By, Sønderby Degnegyden 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie an Sønderby By, Sønderby Dyrevænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Sønderby By, Sønderby Dyrevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bc Sønderby By, Sønderby Dyrevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas c Ebberup By, Kærum Ebberupvej 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie n Ebberup By, Kærum Ebberupvej 13 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Centralvarme Olie b Ebberup By, Kærum Ebberupvej 14 A Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas o Ebberup By, Kærum Ebberupvej 14 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 685 4l Ebberup By, Kærum Ebberupvej 15 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 686 4k Ebberup By, Kærum Ebberupvej 17 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Ebberup By, Kærum Ebberupvej 18 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Fast brændsel 688 4I Ebberup By, Kærum Ebberupvej 19 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 688 4I Ebberup By, Kærum Ebberupvej 19 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Centralvarme Olie h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 20 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 690 4h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 21 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie r Ebberup By, Kærum Ebberupvej 22 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Elpaneler Elektricitet 691 4g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 23 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 24 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie Side 1 af 13 Bilag 10

24 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel 693 4e Ebberup By, Kærum Ebberupvej 25 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas i Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 26 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 695 4d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 27 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas l Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 28 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 697 4c Ebberup By, Kærum Ebberupvej 29 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 30 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie p Ebberup By, Kærum Ebberupvej 31 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas n Ebberup By, Kærum Ebberupvej 33 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Ebberup By, Kærum Ebberupvej 35 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 37 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas q Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 38 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 39 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Fast brændsel h Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 40 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Ebberup By, Kærum Ebberupvej 41 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie m Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 42 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 43 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 45 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas s Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 46 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas af Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 48 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 49 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 50 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Elpaneler Elektricitet f Ebberup By, Kærum Ebberupvej 51 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 A Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 B Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 C Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas b Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 52 D Række-, kæde- eller dobbelthus Centralvarme Naturgas i Ebberup By, Kærum Ebberupvej 53 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas q Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 54 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas m Ebberup By, Kærum Ebberupvej 55 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 56 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie u Ebberup By, Kærum Ebberupvej 57 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie t Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 58 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas e Ebberup By, Kærum Ebberupvej 59 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas q Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 60 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 61 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas r Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 62 A Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Centralvarme Naturgas ah Ebberup By, Kærum Ebberupvej 63 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 64 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Centralvarme Naturgas n Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 66 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas c Ebberup By, Kærum Ebberupvej 67 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Olie i Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 68 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Centralvarme Naturgas d Ebberup By, Kærum Ebberupvej 69 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie o Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 70 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Centralvarme Olie o Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 70 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Centralvarme Olie Ebberup By, Kærum Ebberupvej 71 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Naturgas Side 2 af 13 Bilag 10

25 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel aæ Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 72 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas Ebberup By, Kærum Ebberupvej 73 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 735 2ag Ebberup By, Kærum Ebberupvej 75 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Olie ba Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 76 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) Centralvarme Naturgas 735 2ag Ebberup By, Kærum Ebberupvej 77 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 737 2ag Ebberup By, Kærum Ebberupvej 77 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 739 2e Ebberup By, Kærum Ebberupvej 79 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas d Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 80 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 741 2ak Ebberup By, Kærum Ebberupvej 81 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ak Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 82 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 743 2ac Ebberup By, Kærum Ebberupvej 83 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ae Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 84 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 745 2g Ebberup By, Kærum Ebberupvej 85 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas l Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 86 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 747 2h Ebberup By, Kærum Ebberupvej 87 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas as Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 88 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 749 2l Ebberup By, Kærum Ebberupvej 89 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas aq Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 90 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 752 2u Ebberup By, Kærum Ebberupvej 91 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas u Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 92 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie u Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 92 Kontor, handel, lager, offentlig administration Centralvarme Olie 754 2æ Ebberup By, Kærum Ebberupvej 93 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas t Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 94 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie t Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 94 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Centralvarme Olie 756 2af Ebberup By, Kærum Ebberupvej 95 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas f Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 96 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 758 2al Ebberup By, Kærum Ebberupvej 97 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas h Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 98 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 760 2ap Ebberup By, Kærum Ebberupvej 99 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas p Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 100 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas 762 2am Ebberup By, Kærum Ebberupvej 101 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas r Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 102 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie 764 2z Ebberup By, Kærum Ebberupvej 103 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet s Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 104 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Elpaneler Elektricitet 766 2av Ebberup By, Kærum Ebberupvej 105 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie m Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 106 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie k Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 108 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas i Sønderby By, Sønderby Ebberupvej 110 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bg Sønderby By, Sønderby Egevænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bl Sønderby By, Sønderby Egevænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bh Sønderby By, Sønderby Egevænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bi Sønderby By, Sønderby Egevænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bk Sønderby By, Sønderby Egevænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bk Sønderby By, Sønderby Hegnet 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bc Sønderby By, Sønderby Hegnet 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas Side 3 af 13 Bilag 10

26 Matrikelliste Ejendomsnr. Martikelnr. Ejellav Gadenavn Husnr. Litra Anvendelse Opvarmningsform Brændsel bi Sønderby By, Sønderby Hegnet 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bd Sønderby By, Sønderby Hegnet 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas v Ebberup By, Kærum Hegnet 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas be Sønderby By, Sønderby Hegnet 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas u Ebberup By, Kærum Hegnet 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bf Sønderby By, Sønderby Hegnet 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ac Ebberup By, Kærum Hegnet 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bg Sønderby By, Sønderby Hegnet 11 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bh Sønderby By, Sønderby Hegnet 13 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas br Sønderby By, Sønderby Hegnet 15 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie bb Sønderby By, Sønderby Højtoften 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas t Sønderby By, Sønderby Højtoften 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ao Sønderby By, Sønderby Højtoften 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie u Sønderby By, Sønderby Højtoften 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas an Sønderby By, Sønderby Højtoften 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas v Sønderby By, Sønderby Højtoften 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas am Sønderby By, Sønderby Højtoften 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie x Sønderby By, Sønderby Højtoften 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie al Sønderby By, Sønderby Højtoften 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas y Sønderby By, Sønderby Højtoften 11 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ak Sønderby By, Sønderby Højtoften 12 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas z Sønderby By, Sønderby Højtoften 13 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ai Sønderby By, Sønderby Højtoften 14 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas æ Sønderby By, Sønderby Højtoften 15 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ah Sønderby By, Sønderby Højtoften 16 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie ø Sønderby By, Sønderby Højtoften 17 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ag Sønderby By, Sønderby Højtoften 18 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme 2-kammerfyr Olie aa Sønderby By, Sønderby Højtoften 19 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ab Sønderby By, Sønderby Højtoften 21 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ac Sønderby By, Sønderby Højtoften 23 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet ad Sønderby By, Sønderby Højtoften 25 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie ae Sønderby By, Sønderby Højtoften 27 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas af Sønderby By, Sønderby Højtoften 29 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bl Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bp Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie cr Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 3 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas bs Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 4 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas ct Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cø Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 6 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cs Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 7 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cn Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cu Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 9 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas co Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 10 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie cv Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 11 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Naturgas cp Sønderby By, Sønderby Jasminvænget 12 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Centralvarme Olie Side 4 af 13 Bilag 10

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grønlund, lokalplan 1028 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere