Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning"

Transkript

1 Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Typer og placeringer af chikaner Der er udført en visuel gennemgang og tilstandsvurdering af stillevejsforan- staltningerne på vejene i grundejerforeningen Området er skiltet med en anbe- falet hastighed på 30 km/t Ved alle T-kryds i området er der højrevigepligt Alle veje er private fællesveje, hvilket betyder, at det er grundejerforeningen der skal vedligeholde disse, men det er Rødover Kommune der er vejmyndighed Følgende veje ligger i grundejerforeningen: Islevgårds Alle Islevvangen Mosehusvej Niels Fredriksens Alle Røngårds Alle Vesterhusvej Åmosevej Der i alt 20 stillevejsforanstaltninger Disse er udformet som bede i ca str 2x2 m med et træ i hvert Bedene er kantet med betonkantsten og der er 2 steler i hver (der findes dog enkelte af bedene hvor der er fire steler) Der er opfyld af skærver/sten i de fleste af bedene Bedene er placeret som forsætninger dels i T-krydsene med 3 forsætninger (et på hvert ben i højre side af vejen) og dels midt på en vejstrækning (med forsætninger i højre side i begge retninger), i det følgende kaldet chikaner Se placering og nummerering på nedenstående figur Dokumentnr Version 1 Udgivelsesdato 26 oktober 2009 C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt HBVA ATG HBVA

2 2 / af chikanerne er "3-benet" Disse er nummereret: 1, 2, 3, 8 og 12 på nedenstående figur I krydset mellem Åmosevej og Vesterhusvej er chikanen ikke "3- benet men med en forsætning på Åmosevej og en på Vesterhusvej Chikane nr 5 ved krydset Åmosevej og Vesterhusvej er i et 4-benet kryds og der er derfor 4 forsætninger her Fig 1 - Placering (cirka) af chikanerne og nummereringen af disse De resterende 1 er placeret midt på en vejstrækning ( nummer 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) Et eksempel er indsat i figur 2 Dette er chikanen med nr 15, der er placeret på Røngårds Allé Samlet set er der i alt 47, bede der skal vedligeholdes I chikanerne er der placeret træstelere med gul refleks Det er blevet oplyst at disse ofte bliver påkørt og skal udskiftes Det er ligeledes oplyst, samt observeret, at chikanen på Niels Frederiksens Allé ved købmanden ofte bliver påkørt Trods en ekstra forstærkning / afmærkning af denne Det drejer sig om chikane nr 10 Se billede figur 3 Det opleves i øvrigt på alle vejene, at chikanerne ikke virker efter hensigten, og at der bliver kørt stærkt C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

3 Vurdering af Stillevejsforanstaltninger 3 / 11 Fig 2 - Chikane nr 15 på Røngårds Allé Fig 3 - Chikane nr 10 på Niels Frederiksens Allé C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Drafts 3 Projekt dokumenter\vurdering dokumenter af stillevejsforanstaltningerdocx

4 Vurdering af Stillevejsforanstaltninger 11 4 / 11 Vurdering af tilstanden samt effekten af chikanerne Tilstandsvurdering Tilstandsvur Generelt er tilstanden af chikanernen ikke så god I nogle af bedene er træerne i rimelig god vækst men andre steder er træerne i meget dårlig vækst, eller er der slet ikke Dette fordeler sig med ca halvdelen til hver kategori med en lille overvægt af træer i dårlig vækst Det er konstateret, at ukrudtet står højt i manovervægt ma ge af bedene Belægningen rundt omkring bedene bærer præg af, at træernes rødder søger opad efter vand, med revner i den omkringliggende asfaltbelægning til følge Ved nogle af Chikanerne Chikanerne er belægningen i opløsning og tilgroet med mos Se nedenstående figur 4 Fig 4 - Islevvangen, chikane 18 og 20 med hhv mos og revne C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Drafts 3 Projekt dokumenter\vurdering dokumenter af stillevejsforanstaltningerdocx

5 5 / 11 Revner og mos på belægningen omkring chikanerne er et meget tydligt tegn på nedbrydning i belægningen Revnerne er med til at fremme, at der kan trænge vand ned i gennem belægningen og dette er med til at nedbryde denne Mos er tegn på, at der er fugtigt i den øverste del af belægningen Dette er med til at nedbryde vejens asfaltbelægning Det kan være svært at få vejtræer til at gro ordentligt, hvis der fra starten ikke er etableret en "plantekasse" som de kan gro i Træernes tilstand tyder på, at der ikke er etableret en sådan Det bevirker at vedligholdelsen bliver vanskeligere og trods god pleje kan træerne rne fremstå små og lidt "sølle" i udseende Ukrudt bør fjernes jævnligt i vækstsæsonen, således at det aldrig bliver højere end 20 cm og begynder at gro ud i den omkringliggende belægning Det generelle indtryk af chikanerne er, at de er af ældre dato, lidt gammeldags og udtjente Effekten af chikanerne Ved gennemgangen er effekten af chikanerne også vurderet For de chikaner der er placeret ved vejkryds dvs chikanerne på Åmosevej, nr 1, 2, 3, 5 og 6 samt de to for enden af Mosehusvej, nr 8 og 12 gælder at bedene er placeret for tæt på selve vejkrydset De er placeret så tæt på den krydsende vej, at der ikke er plads til at en bil kan komme tilbage i højre side af vejen inden denne fortsætter ud i krydset Afstanden mellem bed og krydsende vej er målt på stedet og svinger mellem 7-8 m Denne afstand bør som minimum være 12 m for at sikre at bilerne kan nå ind i højre side af vejen De øvrige chikaner er vurderet til, at der er langt i mellem bedene i en chikane Generelt er der kort afstand mellem de etablerede chikaner i området Afstan- den variere mellem m 12 af de målte afstande er for korte Nedenfor i figur 5 er indsat en skitse med afstanden mellem chikanerne Som nævnt overfor er det generelle indtryk af chikanerne at de er lidt gammeldags og udtjente Dette giver sig også udtryk i den måde de er placeret på i nærheden af krydsene Placeringen af chikanerne er ikke lovlig efter de gæl- dende vejregler C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

6 6 / 11 Fig 5 - skitse med afstanden mellem chikanerne 2 Forslag til ændringer Langs alle vejene får man et "grønt indtryk" fra de tilgrænsende haver Det er derfor ikke nødvendigt at opretholde bede med træer netop for at sikre et grønt udtryk på vejene Chikanerne ved vejkrydsene på Åmosevej Bedene på Åmosevej ved krydsene bør, for at have en hastigheds nedsættende effekt for krydset, være placeret længere væk fra krydsene end de er Placeringen, som den er nu, kan være med til at fremprovokere uheld / påkørsler, da trafikanterne bliver tvunget over i venstre side af vejen og ikke kan nå at trække ind i højre side igen inden krydset Der er ikke etableret cykelsluse i chikanerne Dette betyder at cyklistene på samme måde bliver tvunget ud midt i krydset eller over i venstre side I følge vejreglerne skal der, når der fartdæmpes ved et kryds, være en afstand fra krydset til den første fartdæmper på sidevejen, så det tilgodeser ventende bilers pladsbehov Det drejer sig både om biler, der svinger ind på sidevejen og biler der venter på at køre ud Det forslås at skifte disse chikaner ud med hævede flader Ved en hævet flade forstås at hele T-krydset hæves i forhold til vejbanen og der etableres ramper med skaktern på de tre tilslutninger Hævede flader nedsætter hastigheden effektivt Hævede flader har den fordel vedligeholdelses mæssigt (hvis de er etableret med samme materiale som vejbanen), at der stort set ikke er andet vedligehold end det der traditionelt er på vejbanen Levetiden for en hævet flade er derfor C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

7 7 / 11 det samme som belægningen på vejbanen Det kan være nødvendigt med genafmærkning af skakternene 2-3 gang i levetiden Der kan i forbindelse med en hævet flade etableres chikaner i form af bede således at vejbanen indsnævres til et spor Denne løsning vil skabe de samme drifsmæssigt problemer som er observeret på de eksisterende chikaner Samti- dig er den selvfølgelig dyrere i etablering Det vurdres at det på Åmosevej vil være tilstrækkeligt med hævede flader uden forsætninger De øvrige chikaner i området Som tidligere nævnt er afstanden mellem bedene i de eksisterende chikaner lidt for stor Dette bevirker at både cyklister og bilister kan placere sig i midten af vejen og næsten uhindret køre strækningen igennem med højere hastighed end hvis afstanden er kortere så de bliver tvunget fra side til side Ud fra gennemgangen i området og ud fra et synspunkt om en bedre driftsøkonomi forslås det at skifte chikanerne med traditionelle asfaltbump Samtidig skal placeringen af disse nøje overvejes I dag er afstanden mellem chikanerne kort I vejreglernen anbefales det at afstanden mellem fartdæmperne er 75 m ved en ønsket hastighed på 30 km/t Det skal dog nævnes at denne af- stand i praksis kan blive øget til m, da der er flere forhold der skal tages højde for ved etablering, se nedenstående afsnit om "generelt om etablering af nye fartdæmpere" Det forslås at der istedet for 17 chikaner skal etableres 11 bump Heri er bla fjernet en chikane på Vesterhusvej, da denne er en blind sidevej til Åmosevej og der her ikke kan være gennemkørende trafik Steler Ved de 11 bump kan man vælge at opsætte stelere Enten i fire punkter eller to som steler kan anbefales stelere i gummi med rød/hvid refleks Gummistelerne går ikke umiddelbart i stykker ved lette påkørsler og reflekser i rød/hvid er mere synlige end gule reflekser Der findes flere fabrikater men flere kommuner har god erfaringer med stelere af fabrikatet Rocycle, der fås i flere forskellige typer: wwwrocycledk Eksisterende steler kan udskiftes på engang med gummistelere, eller de kan alternativt udskiftes løbende som de bliver påkørt eller ødelagt Generelt om etablering af nye stillevejsforanstaltninger Inden der etableres nye stillevejsforanstaltninger og/eller eksisterende skiftes ud, bør der foretages en detailprojektering af disse C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

8 8 / 11 Der er flere ting der skal tages hensyn til Bla placering i forhold til eksisterende indkørsler, i forhold til eksisterende vejafvanding, i forhold til gadebelys- ningen og den indbyrdes afstand Detaljer omkring tilslutningerne til sidearealerne skal afklares og det skal lige- ledes besluttes om der skal etableres cykelsluser 3 Plan og økonomi for udskiftning Økonomien i det følgende afsnit er overslag i 2009 priser og er baseret på gen- nemsnitspriser Priserne er for entreprenørarbejdet Overslagspriser: Hævet flade (5 stk) Bump (cirkelbump) (11 stk) kr ekskl moms kr ekskl moms Samlet overslag for etablering /udskiftning af chikaner til 5 hævede flader og 11 bump: Hævet flade: Bump Opbrydning og fjernelse af eksisterende chikaner incl retablering (regnet med 15 stk) I alt kr ekskl moms kr ekskl moms kr ekskl moms kr eksklmoms Plan for udskiftning Da alle vejene er private fællesvej skal der inden stillevejsforanstaltningerne kan ændres søges en tilladelse hos Rødovre Kommune som vejmyndighed For at grundejerforeningen ikke får en meget stor udgift et år, er der nedenfor opstillet tre forslag til løbende udskriftning I begge forslag er opstillingen i prioriteret riteret rækkefølge I forslag A er der taget hensyn til at der først fortages udskiftningen på de mest befærdede veje, og de veje der benyttes til gennemkørsel Forslaget løber over 6 år I forslag B er udgiften forsøgt fordelt ligeliget over 5 år Udskiftningen foreta- ges en vej ad gangen C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

9 9 / 11 I forslag C er udgiften forsøgt fordelt ligeliget over 10 år Udskiftningen foreta- ges delvis på en vej ad gangen Det kan være tvivlsomt om Rødover Kommune som vejmyndighed vil accepteter cepteter denne udskiftningsplan Forslag A til løbende udskiftning for at sprede udgifterne over tid: Hvor Hvad skal laves Overslagspris (kr ekskl moms) År 1 Åmosevej Etableres 5 hævede flader og fjernes 1 chikane År 2 Niels Fred Alle Etableres 2 bump og fjernes År 3 År 4 År 5 År 6 Islevgårds alle Røngårds Allé Islevvangen Mosehusvej og Vesterhusvej Etableres 2 bump og fjernes Etableres 3 bump og fjernes Etableres 3 bump og fjernes Etableres 1 bump og fjernes chikaner C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

10 10 / 11 Forslag B til løbende udskiftning for at sprede udgifterne over tid: Hvor Hvad skal laves Overslagspris (kr ekskl moms) År 1 Niels Fred Allé Etableres 2 bump og fjernes Etablering af 1 hævet flade År 2 Islevgård Alle Etableres 2 bump og fjernes Etablering af 1 hævet flade År 3 Røngård Allé Etableres 3 bump og fjernes Etablering af 1 hævet flade År 4 Islevvangen Etableres 3 bump og fjernes Etablering af 1 hævet flade År 5 Mosehusvej, Vesterhusvej og Åmosevej Etablering af 2 bump og fjernes 3 chikane Etablering af 1 hævet flade C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

11 11 / 11 Forslag C til løbende udskiftning for at sprede udgifterne over tid: Hvor Hvad skal laves Overslagspris (kr ekskl moms) År 1 Niels Fred Allé Etableres 2 bump og fjernes År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Niels Fred Allé og Åmosevej Islevgård Alle Islevgård Allé og Åmosevej Røngård Allé Røngård Allé og Åmosevej Islevvangen Islevvangen og Åmosevej Vesterhusvej og Åmosevej Mosehusvej, Vesterhusvej Etablering af 1 hævet flade Etableres 2 bump og fjernes Etablering af 1 hævet flade Etableres 3 bump og fjernes Etablering af 1 hævet flade Etableres 3 bump og fjernes Etablering af 1 hævet flade Etablering af 1 hævet flade Etablering af 2 bump og fjernes 3 chikane C:\Documents and Settings\hbva\My Documents\SharePoint Drafts\projectscowiportalcom\ps\A006499\Documents\3 Projekt dokumenter\vurdering af stillevejsforanstaltningerdocx

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere