Rehabiliterings- og aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterings- og aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU"

Transkript

1 Rehabiliterings- og aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

2 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om en øget professionalisering med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for socialtilsyn. ISO 9001: 2008-certificeringen bygger på Gran- De resterende temaer som Økonomi og Fysiske højens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en rammer indgår i Granhøjens dokumentationsar- procesorienteret metode ved udvikling, imple- bejde. Granhøjen har indgået et samarbejde med mentering og forbedring af effektiviteten. Region Midtjylland for at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold Granhøjen er blevet certificeret på baggrund af et på Granhøjen. kvalitetsledelsessystem, der lægger vægt på fem af de temaer, som fremgår af kvalitetsmodellen En ISO-9001-certificering dokumenterer, at for socialtilsyn: Granhøjen lever op til internationale standarder Uddannelse og beskæftigelse for ledelse og administration. Det betyder, at den Selvstændighed og relationer daglige drift styres optimalt, og at trufne beslut- Målgruppe, metode og resultater ninger altid bliver gennemført korrekt. Organisation og ledelse Kompetencer 2

3 Indholdsfortegnelse Målgrupper side 4 Helhedsorienterede tilbud side 5 Ressourceforløb side 6 Social- og sundhedstilbud side 7 Beskæftigelse side 9 STU side 10 Mød Louise: Jeg bliver mødt med ligeværd og tillid side 11 Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder side 12 Mød Søren: For mig blev Granhøjen et vendepunkt i mit liv... side 13 Takster side 15 Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter tilbyder et professionelt og helhedsorienteret behandlingsforløb. Vores tilbud består af både ressourceforløb (herunder social- og sundhedstilbud), beskæftigelse samt STU. Vores behandlingstilbud favner derfor bredt iht. at støtte og udvikle unge og voksne borgere, der er svært/mindre svært udfordret af psykisk og/ eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problematikker. 3

4 Målgrupper Vi tilbyder et helhedsorienteret og professionelt tilbud til borgere med psykisk og/ eller fysisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problematikker. Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter er et helhedsorienteret og professionelt tilbud til Vores helhedsorienterede tilbud består bl.a. af: både unge og voksne borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Vi henvender os Ressourceforløb jf. LAB loven: også til borgere, der grundet forskellige sociale Her tilbyder vi også en bred vifte af social- og problematikker, ikke har været i beskæftigelse en sundhedstilbud. længere periode, og derfor ønsker støtte og vejledning til at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Beskæftigelse: Hos Granhøjen tilbyder vi en række forskellige Beskæftigelsen tilpasses borgerens funktions- bo-, beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Botil- niveau, mål og drømme. Gennem samarbejde buddene spænder over selvstændige boliger med med en række socialøkonomiske virksomheder støtte og behandling i eget hjem samt midlertidi- tilbyder vi en bred vifte af virkelighedsnære ge og længerevarende botilbud. arbejdspladser. Granhøjen samarbejder med Omsorgscentret, der STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse): tilbyder socialpsykiatrisk støtte og omsorg under Mulighed for udvikling af borgerens faglige kom- servicelovens 85. Støtten er målrettet borgere petencer og sociale færdigheder. med svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige svære sociale problematikker i eget hjem. 4

5 Helhedsorienterede tilbud Personalet i Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter og i Granhøjens botilbud er uddannet i den systemiske og narrative behandlingsmetode. Personalet i Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter og i Granhøjens botilbud er uddannet i den systemiske og narrative behandlingsmetode. På Granhøjen arbejder vi med et menneskesyn, der tager udgangspunkt i idéen om: Det betyder, at uagtet hvilken sammenhæng borgeren befinder sig i, har personalet altid samme tilgang til borgeren. Netop dette er vigtigt, da det skaber og samtidig sikrer en helhedsorienteret indsats, hvor der bliver arbejdet konsistent og At alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv At der findes mere end én måde at se tingene på ensartet med borgeren. At problemer opstår i de menneskelige Personalet tager i deres tilgang til det daglige At beboeren er eksperten på sit eget relationer, vi befinder os i liv og historie arbejde med borgeren udgangspunkt i en psykoterapeutisk metode kaldet systemisk terapi. Her arbejdes der med virkelighedsforståelse set At personalet er eksperter i at skabe samarbejde At alle gør deres bedste ud fra de ud fra relationer og sociale samspil. I den narrative metode arbejdes der med identitet og forudsætninger, de har nye handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde. Herunder arbejder Granhøjen med en mentaliseringsbaseret psykoterapeutisk tilgang til personer med tilknytningsforstyrrelser samt neuroaffektiv psykoterapi til personer med erhvervet hjerneskade som følge af bl.a. omsorgssvigt. ARBEJDE ER FOR MANGE MENNESKER EN DEL AF VEJEN TIL AT FÅ DET BEDRE. 5

6 Ressourceforløb Vi tilbyder et helhedsorienteret ressourceforløb, med fokus på sammenhæng i beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Målgruppen for ressourceforløbet er mennesker Rehabiliterings- og aktivitetscenter har derfor med komplekse problemer, hvor sociale, be- fokus på at tilpasse beskæftigelsesindsatsen, skæftigelses- og sundhedsmæssige udfordrin- som omfatter både relevante sociale tilbud og ger skaber barrierer i forhold til det ordinære sundhedstilbud. arbejdsmarked. Ressourceforløbet er således målrettet til at støtte og udvikle borgere på lige Vi tilbyder bl.a. beskæftigelse indenfor: præcis disse områder med udgangspunkt i den Landbrug enkeltes funktionsniveau Dyr Gartneri Ressourceforløbet bliver i form, varighed og ind- Butik hold tilpasset den enkelte borgers behov. Gran- Hotel højens Rehabiliterings- og aktivitetscenter sørger Køkken for, at den enkelte borger modtager en tværfaglig Kontor og helhedsorienteret indsats, der bl.a. bidrager til Håndværkerfag at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Det handler således om at udvikle og bane vejen frem til Beskæftigelsen omfatter: arbejdsmarkedet eller uddannelse ved at udvikle Ressourceforløb, jf. LAB 68a borgerens arbejdsevne og understøtte borgeren i Aktivering, jf. LAB 32 at mestre helbredsmæssige udfordringer. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Beskæftigelsestilbud Arbejde er for mange mennesker, uanset om man er udfordret af somatisk eller psykisk sygdom, en del af vejen til at få det bedre. Granhøjens 6 Aktivitet og samvær, jf. SEL 104

7 Social- og sundhedstilbud Vi tilbyder en bred vifte indenfor social- og sundhedstilbud. Her med formålet at udvikle den enkeltes sociale kompetencer samt for at afhjælpe sundhedsmæssige udfordringer. Sociale tilbud Gennem samarbejde med Omsorgscentret tilbyder Granhøjen ydelser til borgere, der bor selvstændigt, men som samtidig har behov for særlig støtte og omsorg i hverdagen. Dette kan eksempelvis være for at sikre, at borgeren transporteres eller kommer afsted til beskæftigelsen om morgenen. Det kan her være borgere, der efter en længere periode væk fra arbejdsmarkedet, blot ønsker hjælp, støtte og vejledning i igen at finde tilbage på arbejdsmarkedet. Overordnet har de sociale aktiviteter fokus på at udvikle borgerens sociale kompetencer. Her med det formål at motivere borgeren til at komme i beskæftigelse. Det handler om at udvikle vejen til arbejdsmarkedet ved at udvikle borgerens arbejdsevne og understøtte borgeren i at mestre helbredsmæssige udfordringer. I Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter tilbyder vi en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder. Vi samarbejder f.eks. med en række socialøkonomiske virksomheder og håndværksteams. Det betyder, at det altid er muligt at skræddersy og tilpasse beskæftigelse til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. 7

8 Gennem vores sociale tilbud tilbyder vi bl.a. behandling. Her med formålet at afhjælpe nogle følgende aktiviteter: af de sundhedsmæssige udfordringer, som kan Rådgivning og vejledning være årsag til, at borgeren ikke kan begå sig på Støtte/kontaktperson det ordinære arbejdsmarked. Mentorordning Støttende samtaler Gennem vores sundhedstilbud tilbyder vi bl.a.: Pædagogisk plan Udredning ved speciallæge i psykiatri Transport Terapi ved autoriseret psykolog De sociale tilbud omfatter: Terapi ved uddannet terapeut Bostøtte, jf. SEL 85 - via samarbejde med Misbrugsbehandling Omsorgscentret Sundhedstilbud NADA, øreakupunktur Livsstilskursus Fysisk træning og motion Vi tilbyder også en række sundhedsfremmende Massage tilbud, der sikrer borgeren den bedst mulige Fodbold, håndbold og andre sportsaktiviteter Sundhedstilbud omfatter: SEL 102 Det er muligt at kombinere sundhedstilbud med de sociale tilbud. 8

9 Beskæftigelse På Granhøjen lægger vi vægt på, at hverdagen skal minde så meget som muligt om hverdagen ude i det omkringliggende samfund. Det er vigtigt, at alle borgere hver dag har noget at stå op til. Granhøjen har en række forskellige beskæfti- Skræddersyede tilbud gelsestilbud, ligesom der er stor fleksibilitet i Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenters forhold til at etablere flere tilbud, hvis borgeren mål er, at borgerne, der har nedsat arbejdsevne, ytrer ønske om noget bestemt. Der tilbydes be- skal have udviklet deres arbejdsevne gennem en skyttet beskæftigelse, jf. SEL 103, aktivitets- konkret og målrettet aktiv indsats, hvor vejen til og samværstilbud, jf. SEL 104, eller aktivering, arbejdsmarkedet afprøves og understøttes gen- jf. LAB 32. nem behandling og beskæftigelsestilbud. Det betyder, at Granhøjens Rehabiliterings- og Et vigtigt omdrejningspunkt i Granhøjens Rehabi- aktivitetscenter tilbyder en bred vifte af forskellige literings- og aktivitetscenters behandlingsproces beskæftigelsesmuligheder, således at det altid er er en afdækning af borgerens behov, ressourcer muligt at udforme et konkret tilbud, der imøde- og kompetencer. kommer borgerens interesse og funktionsniveau. Tværfagligt personale Vi tilbyder bl.a. beskæftigelse indenfor: Borgerne har behov for systematisk støtte, når de Landbrug er i beskæftigelse. Ligesom det er vigtigt, at bor- Dyr gerne altid udfordres og udvikles med udgangs- Gartneri punkt i deres funktionsniveau. Dette kræver Butik en pædagogisk og faglig indsigt i behandlingen Hotel af den enkelte. Derfor er alt personale under Køkken Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter Kontor tværfagligt uddannet. Håndværkerfag 9

10 STU STU-uddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som kan være udfordret i forhold til at gennemføre en traditionel uddannelse. Formålet med Særligt Tilrettelagt Ungdomsud- interesser. I nogle tilfælde og efter behov, kan dannelse (STU) er, at den unge opnår personlige, uddannelsesforløbet forlænges, dog skal uddan- sociale og faglige kompetencer til en så selvstæn- nelsen ifølge lovgivningen være afsluttet senest 5 dig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt år efter påbegyndelse. og eventuelt til videre uddannelse eller beskæf- Det individuelle forløb sammensættes i en ud- tigelse. På Granhøjen er den bærende idé, at alle dannelsesplan og indeholder følgende, jf. Lov om har noget de er gode til og at det altid er muligt at ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: finde og/eller skabe beskæftigelse til den enkelte, som fremmer dennes kompetencer. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser på Granhøjen tager udgangspunkt i den unges forudsætnin- En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. En specifik målrettet del, der skal støtte ger og ønsker, og der tages hensyn til den unges udviklingen af den unges interesser, evner og behov for pleje og omsorg. Dette gøres ved at særlige færdigheder. fokusere på den unges interesser og ressourcer Praktik i virksomheder og institutioner, der bi- og ved at opmuntre vedkommende til selv at tage drager til at opfylde målene i uddannelsespla- ansvar og initiativ, styrkes dennes selvtillid og nen, og hvor den unge i praksis får mulighed selvstændighed. Det giver den unge en oplevelse for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet. af at være god til noget og at der er brug for dem en grundlæggende og vigtig følelse for os alle. Indholdet i STU-forløbet 10 STU-forløbet indledes med et afklaringsforløb, som kan have en varighed på op til 12 uger. I denne periode vil Granhøjen afklare den unges per- Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannel- sonlige og faglige kompetencer, fysiske/psykiske se løber over en 3-årig periode og tilpasses funktionsniveau samt sociale færdigheder, som til den enkelte borgers funktionsevner, ønsker og sidst vil munde ud i en undervisningsplan.

11 MØD LOUISE: Louise har en borderlinediagnose om, at de skulle lave det om, når jeg var taget hjem, og har tidligere haft en meget selv- fortæller Louise med et smil. Det var dengang. I dag skadende adfærd. Det sidste 1½ år har hun arbejdet har Louise fundet troen på sig selv og sine evner: på den socialøkonomiske virksomhed Nygården, For mig gjorde det en stor forskel, at jeg blev mødt mens hun har boet på Rørmosegård, som ligger cirka med tillid. Jeg fik ansvar for mine egne opgaver og 1 ½ km fra hinanden. Men Louise bliver forhåbentlig anerkendelse for det arbejde, jeg lavede, fortæller ikke boende meget længere, for hun har det i dag så Louise. godt, at hun er på vej ud i egen bolig i lokalområdet. En svær start med selvskadende adfærd og dårligt selvværd En af årsagerne til at Lou- Louise har nu fundet troen på sig selv Arbejdet på Nygården udfordrede Louise både på det personlige og sociale plan og på det mere faglige: Jeg ise i dag har det godt er, ifølge har fået lov til at bruge hovedet hende selv, hendes arbejde på og har fået opgaver, der kræver Nygården: Før Nygården var jeg sikker på, at jeg ikke duede til noget som helst. Alt hvad jeg rørte ved, havde jeg dømt til at mislykkes, og hvis nogen roste mig, så var jeg sikker på, at det var fordi, de havde medlidenhed med mig. Det er svært at forestille sig, JEG BLIVER MØDT MED LIGEVÆRD OG TILLID fokus og ro. Sammen med en af hendes kolleger har Louise fået ansvaret for stregkodesystemet og lagersystemet, hvor varerne skal registreres elektronisk. I dag er Louise i gang med at færdiggøre sin STU på Granhøjen, hvor hun går i skole og når man sidder overfor en vel- passer sit arbejde på Nygår- formuleret ung kvinde, som ser ud til at hvile i sig selv. Men de mange dybe ar på hen- den. Bagefter er hendes mål at få færdiggjort 9. klas- des arme viser tydeligt, at hun ikke altid har haft det se eksamen og derefter at videreuddanne sig. Hun er så godt, som hun har i dag. både glad for de kreative og de mere faglige fag, så det giver også nogle muligheder, hvis hun en dag skal Louise var i gang med et botræningstilbud og en STU søge en læreplads. i Nordsjælland, hvor hun oprindeligt er fra. Men hun havde det så skidt og gjorde så meget skade på sig Efter jeg er kommet på Nygården, har jeg udviklet selv, at de måtte kontakte kommunen for at finde et mig enormt. Jeg har fået selvtillid og tager ansvar, andet tilbud til hende, og det blev Rørmosegård. og jeg ved, at jeg kan udføre det, som jeg sætter mig for, fortæller Louise. Det skyldes, ifølge Louise, ikke Jeg kan huske, at jeg syntes, det var så synd for Ny- mindst Anette Rose Andersens store tro på hendes gården, at de skulle have mig i arbejde. Jeg gik og evner. Anette er butikschef på Nygårdens Gårdbutik undskyldte for det, jeg lavede, for jeg var overbevist og Frugtplantage. 11

12 Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter har et tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Beskæftigelse og aktivering udgør en del af vores helhedsorienterede behandlingsforløb. Granhøjen samarbejder med en række social- psykisk og/eller fysisk sårbare borgere i at finde økonomiske virksomheder. Gennem samarbej- fodfæste på arbejdsmarkedet. I takt med bor- det tilbyder vi meningsfuld beskæftigelse og geren udvikler sig, vil han/hun langsomt få flere aktivering, der er tilpasset unge og voksne med udfordringer og mere ansvar, og her vokse både psykiske lidelser eller fysisk funktionsnedsæt- personligt og fagligt. Beskæftigelse og aktivering GENNEM SAMARBEJDET TILBYDER VI MENINGSFULD BESKÆFTIGELSE OG AKTIVERING telse. Formålet med udgør en del af Granhøjens helhedsorienterede beskæftigelse i de behandlingsforløb. socialøkonomiske virksomheder er, Gennem beskæftigelse i en socialøkonomisk gennem succesop- virksomhed tilbydes der: levelser og indhold Undervisning og uddannelse i dagligdagen, at Kompetenceudvikling motivere og støtte Jobtræning Granhøjen samarbejder med følgende socialøkonomiske virksomheder: Nygårdens Gårdbutik & Frugtplantage, Nykøbing Sj. Nygårdens Gårdbutik, Sorø Hotel du Vest, Nykøbing Sj. 12

13 MØD SØREN: Når man sidder og taler med Søren, Teenageår forsvundet i hashtåger Sørens er det svært at forestille sig, at hans hashmisbrug startede, da han tog på ungdomshøj- fortid er præget af en barndom med intensiv psykisk skole. Hvad han ikke dengang vidste, var at hashmis- og fysisk mishandling, et mangeårigt hashmisbrug bruget tog til og ville følge ham det næste årti. Da og et selvmordsforsøg for Søren er en charmeren- Søren påbegyndte en videregående uddannelse, viste de, frisk og meget velformuleret fyr, som den 1. sep- det sig hurtigt, at han ikke magtede det, og misbruget tember 2015 blev færdiguddannet butiksmedhjælper blev støt værre. Han røg på kontanthjælp, hvor han med karakteren 12 i alle sine prøver og afsluttende fortsatte sit misbrug, indtil hans moster tog ham med eksamener. til Hundested, hvor han boede et år: At skulle lege fa- En opvækst præget af overgreb og udnyttelse De første seks år af Sørens liv foregik i pendulfart mellem adoptivfamilier, børnehjem og milie blev for meget for mig, og jeg fik det ødelagt for mig selv. Så jeg flyttede ud i en meget lille campingvogn uden hverken vand, varme eller strøm, husker Søren tilbage. hans biologiske mor. 12 flytninger blev det til, inden han som 6-årig blev anbragt på et opholdssted på Ærø. Det skulle have været en stabil og tryg hverdag, men viste sig at være alt andet: Min plejemor var alkoholiker, og de andre plejebørn var drenge i alderen 16 år og opefter. De var blottet for empati og FOR MIG BLEV GRANHØJEN ET VENDEPUNKT I MIT LIV Fra selvmordsforsøg til topstuderende Som 23-årig forsøgte Søren at tage sit eget liv. Efterfølgende blev han indlagt på Psykiatrisk Hospital i Frederikssund, og det var her, at han blev tilbudt at komme på Granhøjen: Jeg anede ikke, hvad det var for et sted. Men her var nogle mennesker, der var direkte onde ved mig. Min fortalte mig, at jeg kunne få hverdag bestod af daglige fysiske og psykiske overgreb og ydmygelser, fortæller det bedre. De fik lavet et lille hul i det panser, der om- Søren og tilføjer: Det er en opvækst, som intet barn gav mig, så min sunde fornuft fik overbevist mig om nogensinde burde udsættes for.. Efter tre år døde at sige ja. For mig blev Granhøjen et vendepunkt i mit plejemoren, hvilket på mange måder blev en redning liv. for Søren: Selvom de andre flyttede, fik jeg lov til som tog sig godt af mig, men der var skaderne jo for Søren husker, at den første tid var rigtig hård: Jeg stoppede med at ryge hash fra den ene længst sket. dag til den anden, og i årene efter kæmpede jeg med at blive af kommunen. Jeg fik to nye plejeforældre,

14 DET SÆRLIGE VED GRANHØJEN ER, AT JEG KUNNE KOMBINERE MIT TERAPIFORLØB MED BESKÆFTIGELSE PÅ NYGÅRDEN. nytrækningen: Det særlige ved Granhøjen er, at jeg kunne kombinere mit terapiforløb med beskæftigelse på Nygården. Det jeg lærte i terapien, fik jeg med det samme afprøvet i praksis via mit arbejde, og det har været uvurderligt for mig.. Sørens hårde arbejde og ud- en hashpsykose. Selvom han var i bedring, var det vikling gjorde, at han blev tilbudt en læreplads på Ny- ikke nok. Han manglede noget, der gav ham en me- gården på almindelige vilkår uden kommunal støtte: ning med at stå op om morgenen: Da jeg kom på bo- Søren tog ansvar og udviklede sig enormt i arbejdet stedet Dalhøjgård, fandt jeg en grund til at komme ud med dyr og børn. Han er både vellidt blandt vores af sengen. Jeg fik nemlig ansvaret for at passe heste- kunder og en populær og meget dygtig kollega, for- ne, og det var vigtigt for mig, at de havde det godt. tæller Anette Rose Andersen, butikschef i Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage. Derfor kunne de heller Sørens store engagement og hårde arbejde gav gen- ikke undvære Søren, da han blev færdiguddannet bu- lyd til Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage - en so- tiksmedhjælper den 1. september I dag er Søren cialøkonomisk virksomhed i Nykøbing Sjælland - som fastansat på Nygården, og han bor i selvstændig lej- manglede en medarbejder, der kunne hjælpe med po- lighed i Nykøbing Sjælland. Fakta om socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv på almindelige markedsvilkår med det formål, gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale formål. En socialøkonomisk virksomhed er overordnet kendetegnet ved, at den: Løfter sociale, miljømæssige og/eller sundhedsmæssige opgaver for eksempel ved at inkludere handicappede, psykisk syge, hjemløse eller andre grupper, som kan være svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet. Er uafhængige af det offentlige - virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden offentlig indflydelse på ledelse og drift. 14 Har salg af ydelser og/eller produkter.

15 TAKSTER Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, jf. SEL 103 og 104 Ressourceforløb og aktivering, jf. LAB 32 og 68a og b Rehabiliterings- og aktivitetscenter YDELSE DAGTAKST MÅNEDSTAKST ÅRSTAKST Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103, heldagsplads 516,16 kr kr kr. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103, halvdagsplads 281,33 kr kr kr. Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL ,33 kr kr kr. 516,16 kr.* kr.* kr.* Aktivering, jf. LAB, 32 eller tilbud om revalidering, jf. LAS kap. 6, heldagsplads 32 Ressourceforløb, jf. LAB 68 a og b. Taksten er individuelt afhængig af tilvalg af ydelser. Granhøjens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-forløb) Taksten er individuelt afhængig af tilvalg af ydelser. *Ydelsen er momsbelagt. Prisen er excl. moms. 15

16 Rehabilitering Beskyttet beskæftigelse og aktivering Ressourceforløb Sagsbehandlerfunktion Sociale tilbud Individuel støtte tilpasset den enkelte STU Blindestræde Holbæk Tlf.: Hjemmeside: Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Sundhedstilbud

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme

Læs mere

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Behandling Beskæftigelse Bolig

Behandling Beskæftigelse Bolig Behandling Beskæftigelse Bolig efter SEL 85 - Et helhedsorienteret tilbud med den enkelte borger i centrum Indholdsfortegnelse Omsorgscentret...........................................................................................................

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe beskæftigelse til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen REJSEN GENNEM TIDEN I år er det 30 år siden, at vi etablerede Granhøjen, og der er sket rigtig meget siden da. Granhøjen har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker i vores eget

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

We can do good and do well at the same time. It's called being a for-purpose organization. However, your purpose MUST be more important than profits.

We can do good and do well at the same time. It's called being a for-purpose organization. However, your purpose MUST be more important than profits. We can do good and do well at the same time. It's called being a for-purpose organization. However, your purpose MUST be more important than profits. - Simon Sinek OM LIFEVISION APS & SOUL SHINE PERSONEN

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup Hvem er vi? Treårig ungdomsuddannelse Udannelsestilbud for 16-25-årige unge med vidt forskellige vanskeligheder Består

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

JEG ER IKKE UDUELIG. Nikoline i dag på at komme i vuggestuepraktik,

JEG ER IKKE UDUELIG. Nikoline i dag på at komme i vuggestuepraktik, UNG PÅ IBOS Det vigtigste, jeg har lært, er, at jeg kan noget, og jeg ikke er uduelig. For mange unge mennesker er en periode på et af IBOS tilbud en skelsættende tid i deres liv. Der lægges vægt på at

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb Job og mennesker imellem Individuelle forløb Job gruppen Job og mennesker imellem Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner, Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere