LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune

2 Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Lokalplanens retsvirkninger... 8 Lokalplanens bestemmelser... 9 Denne lokalplan er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, april 2004.

3 Baggrunden for lokalplanen l foråret 1996 henvendte Lindevangens Grundejerforening sig til Lyngby-Taarbæk Kommune, da man fandt, at de mange ændringer på de enkelte huse tilsammen betød, at området havde mistet sit helhedspræg. Grundejerforeningens ønske var at starte en målrettet og koordineret indsats, som kunne være medvirkende til at give beboerne en forståelse for betydningen af at bevare arkitekturen i området. l efteråret 1996 modtog kommunen en liste af emner, som efter grundejerforeningens opfattelse burde indgå i lokalplanen. Udkastet blev imidlertid trukket tilbage på grundejerforeningens generalforsamling. Samtidig gav generalforsamlingen sit mandat til, at bestyrelsen skulle udarbejde et nyt udkast til en lokalplan for området. Lokalplanarbejdet kom imidlertid først i gang igen i 1998, da kommunen henvendte sig til grundejerforeningens bestyrelse på baggrund af, at kommunalbestyrelsen havde nedlagt forbud efter Planlovens 14 mod etablering af en tilbygning på Birkevang. l efteråret 1998 blev der afholdt møde med den arbejdsgruppe, som grundejerforeningens generalforsamling havde nedsat til at udarbejde et udkast til en lokalplan, l foråret 1999 godkendte grundejerforeningens generalforsamling et udkast til en lokalplan for bebyggelsen. Udkastet dannede baggrund for udarbejdelsen af lokalplanforslag 158. Forslaget var i offentlig høring i sommeren På baggrund af en betydelig modstand mod forslaget besluttede Kommunalbestyrelsen dog i september 1999 at annullere lokalplanforslag 158. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt og mere lempeligt forslag. Det nye lokalplanforslag blev ligeledes drøftet med en arbejdsgruppe, der blev nedsat på et borgermøde i august Formålet fra lokalplanforslag 158, om at føre bebyggelsen tilbage til den oprindelige byggeskik, blev ændret til i stedet at sikre et ensartet helhedsindtryk af bebyggelsen. Lokalplan 181 giver samtidig mulighed for at udvide boligarealet på hver enkelt ejendom i form af en tilbygning, l lokalplanforslag 158 var det kun tilladt at opføre tilbygninger ved enderækkehusene. Forslaget var i offentlig høring i sommeren Blandt grundejerne viste der sig at være en bred tilslutning til den nye lokalplan - undtagen omkring muligheden for at nedlægge garageanlægget på Bøgevang 51 og i stedet tillade 2 nye boliger på ejendommen. Dette forslag gav anledning til mange indsigelser. På baggrund af indsigelser ne besluttede kommunalbestyrelsen, at tage forslaget om boliger ud af lokalplanen igen. Denne lokalplan sikrer et ensartet helhedsindtryk af bebyggelsen ved at styrke det grønne og med retningslinierne for bebyggelsens facade mod vej.

4 Eksisterende forhold Lindevangens Haveby omfatter 160 ejendomme beliggende ved tre veje; Birkevang, Bøgevang og Elmevang. Bebyggelsen blev opført i årene Arkitekt P. Koch har tegnet rækkehusene i funktionalistisk stil. Bygmesteren var murermester E. Cortsen. Planlægningen af Virum-området blev påbegyndt i 1935, og det karakteristiske for udbygningen var, at man opførte samlede bebyggelser. Udbygningen pågik frem til 60'erne og ændrede Virum fra et landbrugsområde med gartnerier m.v. til et fuldt udbygget boligkvarter. Rækkehusbebyggelsen Lindevangens Haveby er en af de allerførste nye bebyggelser i området. Bebyggelsen er opført med gul, blank teglmur og er enkel i sit formsprog med modernistiske detaljer som ensidigt faldende tagpaptage og "svævende" trappetrin af betonplader. Bebyggelsen indeholder 2 hustyper. 9 stokke er opført som hustype A, mens kun 3 stokke er opført som hustype B. Hustypernes placering fremgår af kortbilag 2. Hustype A har dørindfatning i røde sten og ingen forsætning i facaden mod gaden. Hustype B har forsætning ved hoveddør og hjørnevindue. Rækkehusene er opført som lange lige stokke, beliggende på begge sider af de 3 blinde boligveje. Bebyggelsen rummer i alt 12 stokke og et fælles garageanlæg. Området gennemskæres af Lindevangen, der fungerer som fordelingsvej til de blinde adgangsveje. Der er mulighed for passage til de omgivende rækkehuskvarterer fra de blinde boligveje for cyklende og gående. Alle rækkehuse er placeret øst/vest og har adgang fra boligvejen. Bebyggelsen er placeret ens på grundene. Alle huse har for- og baghaver. Grundstørrelsen varierer. Hovedparten af ejendommene er på 270 m 2, mens enderækkehusene er på ca m 2. De største grunde ligger på Birkevang og har haver mod Kongevejen. Disse grunde omfatter 2 matrikler, men grundene kan ikke udstykkes pga. manglende adgangsforhold. Hustype B hvor de oprindelige vinduer og døre er bevaret. Terrænet er forholdsvis fladt syd for Lindevangen, mens den nordlige del af bebyggelsen er præget af et relativt kraftigt terrænfald fra syd mod nord. Terrænet falder fra Lindevangen og mod nord.

5 Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Lokalplanen omfatter en større rækkehusbebyggelse ved Lindevangen og dækker samme område som Lindevangens Grundejerforening. Lokalplanen fastsætter retningslinier for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse. Formålet er at få rækkehusbebyggelsen til at fremstå med et ensartet helhedsindtryk, og at sikre at området har en grøn karakter. Områdets anvendelse Ejendommene skal benyttes til helårsbeboelse. Erhvervsudøvelse i egen bolig er umiddelbart lovlig, når der er tale om erhverv, som almindeligvis kan udføres i boligområder, og erhvervet ikke medfører gener for naboerne. Dog må ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, bl.a. ved skiltning eller lignende. Udførelsen af erhverv må heller ikke medføre en væsentlig øget trafikbelastning eller øget behov for parkering. Garageanlægget på Bøgevang 51. Udstykninger Der må ikke foretages udstykninger i området. En række ejendomme på Birkevang og Elmevang er opdelt i 2 matrikler. Lokalplanen fastsætter, at disse hører sammen og kun må bebygges med ét rækkehus, da der fra vejmyndighedens side ikke kan gives tilladelse til nye overkørsler til Kongevejen. Dog tillades de 3 større ejendomme på Elmevang udstykket for så vidt angår den del af ejendommene, der ikke er omfattet af denne lokalplan, se kortbilag 1. Der må for fremtiden ikke placeres garager og carporte i området, men der kan etableres en p-plads i forhaven. Vej-, sti- og parkeringsforhold Der sker ingen ændringer i forhold til de etablerede veje og vejlukninger, og muligheden for passage til de omkringliggende veje sikres. Lokalplanen fastsætter, at der højst må etableres én parkeringsplads på hver ejendom. Bebyggelsens omfang og placering Der må opføres tilbygninger til alle rækkehusene. Tilbygninger er opvarmede rum til forskel fra udestuer, der er uopvarmede rum. Tilbygninger skal placeres i sydskel mod nabo, hvorved skyggegener for naboerne undgås. Taget skal bygges sammen med husets tag, men med en taghældning på 10 grader mod haveside. Materialer, vinduesstørrelser og vinduesudformning skal være som i det oprindelige hovedhus. Ved enderækkehusene kan en anden placering og udformning være hensigtsmæssig. En anden placering og udformning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Lokalplanen giver også mulighed for at opføre udestuer og overdækkede terrasser som alternativ til tilbygninger. Tage på udestuer og overdækkede terrasser skal fastgøres på mur under tagudhæng og gives en hældning på 10 grader. Udestuer og overdækkede terrasser skal opføres i en træ- eller metalkonstruktion. Hvis man laver udestue eller overdækket terrasse, skal man samtidig forlænge den eksisterende murvinge i skel, så naboejendommen ikke generes af indblik. Der må for fremtiden ikke placeres garager og carporte i området. Ved enderækkehuse kan kommunalbestyrelsen dog tillade én carport eller én garage. Disse skal i givet fald bygges i direkte forlængelse af den eksisterende bebyggelse og må ikke placeres længere fremme end den eksis-

6 rerende bebyggelses facader mod vej eller baghave. Der må placeres ét udhus på maksimalt 10 m 2 i baghaven og ét skur på 4 m 2 i forhaven. For de store ejendomme mod Kongevejen tillades dog opført 2 udhuse i baghaven. Det er fastsat, at skuret i forhaven mindst skal have en bredde på 1,8 m, for at undgå aflange skure. Et skur med en længde på f. eks. 3 m vil virke som et fast hegn og er ikke forenelig med bestemmelsen om, at forhaver skal fremstå med en grøn karakter. Langs Kongevejen er der en byggelinie, der hindrer bebyggelse, se kortbilag 2. Vejbestyrelsen - i dette tilfælde Københavns Amt - fastsætter denne byggelinie, der for tiden er på 6 m fra vejskel. Bebyggelsens ydre fremtræden Som nævnt er det formålet med lokalplanen at få rækkehusbebyggelsen til at fremstå med et ensartet helhedsindtryk. Når man laver småforandringer og vedligeholder sit rækkehus, skal man derfor tage skyldigt hensyn til bebyggelsens oprindelige byggeskik, som fremgår af bilag 6. Terrænet falder kraftigt fra syd mod nord, hvorfor husene nord for Lindevangen har høj sokkel. Sokler skal fremstå pudsede. Hovedhusets vinduer skal udføres i træ. Vinduerne skal enten være som de oprindelige med én henholdsvis to lodrette poster, jf. tegninger på bilag 6, eller kan udføres uden opdeling. Vindueshullerne skal svare til de oprindelige vindueshuller. Mange vinduer er i årenes løb blev udskiftet med nye, men ofte i en anden udformning end den oprindelige. Lokalplanen er ikke til hinder for at disse vinduer kan vedligeholdes og udskiftes med tilsvarende udformning. Vinduer mod vej skal fremstå i 2 farver som oprindeligt. Karmene skal males grønne og vinduesrammerne hvide. Det er dog også tilladt at male karme og rammer i samme farve. Vinduerne kan således også fremstå ensfarvede - enten hvide eller grønne. Lindevangens Haveby omfatter 160 boliger heraf er 123 opført som hustype A. Tagene skal fremstå som flade tage med en lav sternkant som den oprindelige. Hvis taget skal efterisoleres opnås det smukkeste resultat, hvis isoleringen foretages indvendigt, hvorfor lokalplanen fastsætter dette. Alternativt kan kommunalbestyrelsen godkende en udvendig efterisolering af tagfladen, hvis den ikke kan ses fra vejen, dvs. at isoleringsmaterialet affases fra ydermurens forkant til tagkanten. En del af rækkehusene er godkendt med saddeltag. Disse kan naturligvis vedligeholdes og genopføres i tilfælde af brand. På hver ejendom må der opsættes ét antenneanlæg. Parabolantenner må ikke have en diameter større end 80 cm og skal placeres på skorstenen, eller mere hensynsfuldt på terræn i baghaven. Hvis parabolen placeres på terræn må overkant af parabolen ikke placeres højere en 1,8 m målt fra terræn. Udover bestemmelsen om farver på vinduer mod vej indeholder lokalplanen kun forbud mod at anvende de mest grelle farver, så som neonfarver og meget stærke farver. For at opnå en ensartethed i bebyggelsen anbefales dog, at der til de bemalede dele af bebyggel-

7 sen og eventuelle skure, udestuer eller overdækkede terrasser kun anvendes afdæmpede farver i en farveskala, der indeholder hvid, sort og jordfarver. Nuancer af jordfarverne kan gøres mørkere eller lysere ved at iblande hvid eller sort, ligesom grå nuancer også kan anvendes. Overflader af træ kan også fremstå ubemalede eller gives en træbeskyttelse uden farve eller svarende til den anvendte træsort. Særlige bestemmelser Ved ny bebyggelse stilles der krav til støjforholdene, l beboelsesrum må støj udefra således ikke overstige 30 d B (A), mens der ved udeopholdsarealer skal foretages støjdæmpende foranstaltninger, hvis støj fra veje overstiger 55 db(a). Lokalplanen indeholder herudover en bestemmelse om, at der på den enkelte ejendom inden for lokalplanens område ikke må parkeres last- og varevogne med en totalvægt over 3,5 t. Hvis man ønsker udkørsel fra sin ejendom til Kongevejen, skal der indhentes tilladelse hertil hos Københavns Amt. På nuværende tidspunkt er amtet ikke indstillet på at give sådanne tilladelser af hensyn til trafiksikkerheden på Kongevejen. Lokalplanområdet fremstår med en grøn karakter, hvilket fastholdes med bestemmelserne om at ejendommene skal hegnes med levende hegn. Ubebyggede arealer Lokalplanens formål er at bevare og forstærke områdets grønne karakter, hvorfor ejendommene skal hegnes med levende hegn i skel. Det er tilladt at supplere med et trådhegn i hækken eller umiddelbart bag denne. Forhaver tillades anlagt med en mere åben grøn karakter, hvorfor det er tilladt at erstatte levende hegn med bede, buske eller mindre træer. Hvis der indrettes en parkeringsplads i forhaven skal denne befæstes med fliser eller anden belægning. Mod Kongevejen og erhvervsejendommene på Kongevejen, se kortbilag 2, er det tilladt at opføre et plankeværk med en højde på maksimalt 2,2 m. Plankeværket skal beplantes ud mod Kongevejen. Desuden gælder, at den enkelte ejendom skal fremstå med et ordentligt udseende Fortovene skal belægges med stabilgrus. Overkørslen til parkeringspladsen på egen grund og overgange i det hele taget skal belægges med chaussésten.

8 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Kommuneplan revision '98 for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger dels hovedstrukturen for hele kommunen og dels rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i kommunen. Lokalplanens område er beliggende i Virum bydel og er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde og For områderne gælder følgende bestemmelser: Område , Lindevangen/Holmeparken/Egeparken: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 45, for Holmeparken dog 75. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Egeparkens helhedspræg og bygningernes karakter skal sikres. Område , Kongevejen: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35 for tæt-lav bebyggelse og 65 for etagebebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Der skal sikres mulighed for en sammenhængende støjafskærmning langs Kongevejen. Denne lokalplan er i overensstemmelse med rammerne for området. Stationsnærhed Området ligger i byområdet og inden for 1 km fra Virum Station. Området er ikke udpeget som stationsnært. Støjforhold Kongevejen har en årsdøgntrafik på biler jf. publikation: Trafik på Københavns Amts veje, årsdøgnstrafik Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse kan det komme på tale, at der skal foretages støjdæmpende foranstaltninger på grund af trafikstøjen. Bebyggelse skal udformes, så det indendørs støjniveau fra vejtrafik ikke overstiger 30 db(a) for boliger. Det udendørs støjniveau for boligernes primære opholdsarealer må ikke overstige 55 db(a). Varmeplan Varmeanlæg inden for lokalplanens område skal godkendes af kommunalbestyrelsen efter det til enhver tid gældende varmeplanlægningsgrundlag. Spildevandsplan Lokalplanens område er omfattet af gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. For eventuel ny bebyggelse skal tag- og overfladevand ledes til faskiner på privat grund. Lokalplanens påvirkning på bymiljøet Lokalplanens formål er at sikre at rækkehusbebyggelsen fremstår med et ensartet helhedsindtryk. Helhedsindtrykket defineres ved det indtryk, man får, når man kommer til bebyggelsen. Kommunalbestyrelsen vurderer, at det er en forbedring at der for fremtiden ikke tillades opført garager og carporte i området generelt. Det grønne helhedsindtryk forbedres desuden ved bestemmelser om, at der skal være levende hegn i skel og at forhaverne skal fremstå grønne. Med tiden er det også hensigten, at vinduer mod vej og tagenes sternkant gøres ens. Det vurderes, at lokalplanen skaber grundlag for en forbedring af det arkitektoniske og det grønne miljø i området, således at helhedsindtrykket kan fastholdes og med tiden forbedres. Kommuneatlas. l kommuneatlasset er alle bygninger opført inden 1940 registreret og bevaringsværdien fastsat. Bevaringsværdien 1 er det højeste, mens 9 er den laveste bevaringsværdi. Samtlige bygninger inden for lokalplanens område er registreret. Alle bygninger er registreret med en middel bevaringsværdi med karakteren 4 på grund af sammenhængen. Den arkitektoniske - og kulturhistoriske værdi er vurderet til 5, og den bymiljømæssige værdi er vurderet til 4. Bebyggelsen er tilsammen vurderet som et homogent område med et godt helhedsindtryk. Garageanlægget er registreret med en middel bevaringsværdi med karakteren 5.

9 l Lyngby-Taarbæk Kommune er en bygning bevaringsværdig, når den har fået bevaringsværdien 4 i Kommuneatlasset. Ejere af bevaringsværdige bygninger kan søge støtte til renovering af tage, vinduer, facader og lignende ved ansøgning til Bygningsforbedringsudvalget. Ophævelse af servitutter En servitut er en rettighed over fast ejendom. Der skelnes mellem privatretlige og offentligretlige servitutter og mellem tilstandsservitutter og rådighedsservitutter. En tilstandsservitut giver de påtaleberettigede (rettighedsindehaverne) ret til at kræve en bestemt tilstand på en ejendom opretholdt. En rådighedsservitut giver de påtaleberettigede ret til en nærmere bestemt rådighed over ejendommen. Et af kommunalbestyrelsens mål med at udarbejde lokalplaner er at sikre en forenkling af administrationsgrundlaget via ophævelse af servitutter. Kommunalbestyrelsens hjemmel til at ophæve servitutter fremgår af Planlovens 15. Lokalplanens punkt 11 indeholder de servitutter, der ophæves med denne lokalplan. 7

10 Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Lokalplanen indeholder i 11 en bestemmelse om, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Der henvises i øvrigt til Lov om Planlægning, 18 om lokalplaners retsvirkninger, og kapitel 14: Klage og søgsmål. 8

11 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR. 181 FOR LINDEVANGENS HAVEBY l VIRUM BYDEL l henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 som ændret ved Lov 440 af 10. juni 2003) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område. 1. Formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre områdets anvendelse til boligformål, helårsbeboelse, tæt-lav bebyggelse, at sikre bebyggelsen fremstår med et ensartet helhedsudtryk, at bevare og forstærke områdets grønne karakter. Ik, 3 li, 3 Ih, 3 Ig, 3 oæ, Birkevang nord, lige numre: 3 em, 3 en, 3 eo, 3 ep, 3 eq, 3 er, 3 es, 3 et, 3 eu, 3 ev, 3 ex, 3 ey, 3 ez, 3 eæ, Bøgevang nord, ulige numre: 3 eø, 3 fa, 3 fb, 3 fe, 3 fd, 3 fe, 3 ff, 3 fg, 3 fh, 3 fi, 3 fk, 3 fl, Bøgevang nord, lige numre: 3 fm, 3 fn, 3 fo, 3 fp, 3 fq, 3 fr, 3 fs, 3 ft, 3 f u, 3 fv, 3 fx, Elmevang nord, ulige numre: 3 dy, 3 iæ, 3 iø, 3 ka, 3 kb, 3 kc, 3 kd, 3 ke, 3 kf, 3 kg, 3 kh, 3 ki, Elmevang nord, lige numre: 3 kk, 3 kl, 3 km, 3 kn, 3 ko, del af 3 kp, del af 3 kq, del af 3 kr, 3 ks, 3 kt, 3 ku, 3 kv, 3 lo, 3 lp, 3 Iq, 3 Ir, 3 Is, alle af Virum by, Lundtofte, samt del af litra d og alle parceller, der efter 1. maj 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nr.: Birkevang syd, ulige numre: 3 ak, 3 al, 3 am, 3 an, 3 ao, 3 ap, 3 aq, 3 ar, 3 as, 3 at, 3 au, 3 av, 3 ax, 3 ay, 3 ae, 3 kø, 3 Ib, 3 le, 3 Id, 3 le, Birkevang syd, lige numre: 3 az, 3 aæ, 3 aø, 3 ba, 3 bb, 3 bc, 3 bd, 3 be, 3 bf, 3 bg, 3 bh, 3 bi, 3 bk, 3 bl, Bøgevang syd, ulige numre: 3 bm, 3 bn, 3 bo, 3 bp, 3 bq, 3 br, 3 bs, 3 bt, 3 bu, 3 bv, 3 bx, 3 by, 3 bz, 3 bæ, Bøgevang syd, lige numre: 3 ca, 3 eb, 3 cc, 3 cd, 3 ce, 3 cf, 3 cg, 3 ch, 3 ci, 3 ck, 3 cl, 3 cm, 3 en, 3 co, Elmevang syd, ulige numre: 3 ep, 3 cq, 3 er, 3 es, 3 et, 3 cu, 3 cv, 3 ex, 3 cy, 3 cz, 3 cæ, 3 cø, 3 da, 3 db, 3 de, Elmevang syd, lige numre: 3 dd, 3 de, 3 df, 3 dg, 3 dh, 3 di, 3 dk, 3 dl, 3 dm, 3 dn, 3 do, 3 dp, 3 dq, 3 dr, 3 ds, 3 id, 3 ie, 3 if, 3 ig, 3 ih, 3 ii, 3 ik, 3 il, 3 im, 3 in, 3 io, 3 ip, 3 iq, 3 ir, 3 is, Birkevang nord, ulige numre: 3 dz, 3 dæ, 3 dø, 3 ea, 3 eb, 3 ec, 3 ed, 3 ee, 3 ef, 3 eg, 3 eh, 3 ei, 3 ek, 3 el, 3 ix, 3 In, 3 Im, 3 II, 3 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, tæt-lav bebyggelse til helårsbeboelse. 3.2 På hver ejendom må der kun indrettes én bolig for én familie. Dog må følgende matr. nr. kun anvendes som baghave til det eksisterende hovedhus: Birkevang nord, ulige numre: 3 ix, 3 In, 3 Im, 3 II, 3 Ik, 3 li, 3 Ih, 3 Ig, 3 oæ, Birkevang syd, ulige numre: 3 ae, 3 kø, 3 Ib, 3 le, 3 Id, 3 le, Elmevang nord, lige numre: 3 lo, 3 Ip, 3 Iq, 3 Ir, 3 Is, Elmevang syd, lige numre: 3 id, 3 ie, 3 if, 3 ig, 3 ih, 3 ii, 3 ik, 3 il, 3 im, 3 in, 3 io, 3 ip, 3 iq, 3 ir, 3 is. 3.3 Bøgevang 51, matr. nr. 3 fl tillades kun anvendt ti l garageanlæg. 3.4 Indenfor området er det tilladt at drive en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, og uden at der beskæftiges andre end boligens beboere,

12 at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervsarealet højst udgør 25 % af det samlede etageareal over terræn på den pågældende ejendom, at virksomheden ikke medfører væsentlige gener i form af støj, lugt, rystelser og lignende, og at virksomheden ikke medfører væsentlig øget trafikbelastning eller skaber behov for parkering, der ikke er plads til indenfor området. 4. Udstykninger 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted. Dog kan den del af matr. nr. 3 kp, 3 kq og 3 kr, der ligger uden for lokalplanområdet, frastykkes ejendommene. 4.2 l forbindelse med opførelse af tilbygninger skal neden for nævnte matrikler sammenlægges med hovedhusets matrikel: Birkevang nord, ulige numre: 3 ix, 3 In, 3 Im, 3 II, 3 Ik, 3 li, 3 Ih, 3 Ig, 3 oæ, Birkevang syd, ulige numre: 3 ae, 3 kø, 3 Ib, 3 le, 3 Id, 3 le, Elmevang nord, lige numre: 3 lo, 3 lp, 3 Iq, 3 Ir, 3 Is, Elmevang syd, lige numre: 3 id, 3 ie, 3 if, 3 ig, 3 ih, 3 ii, 3 ik, 3 il, 3 im, 3 in, 3 io, 3 ip, 3 iq, 3 ir, 3 is, alle af Virum by, Lundtofte. 4.3 Mindre skelreguleringer og udlæg af arealer til offentlig vej, sti og friarealer samt forsynings- og afløbsledninger er dog tilladt. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 De på kortbilag nr. 1 viste arealer, der er udlagt til vej skal opretholdes og må kun anvendes til vej. 5.2 Der udlægges ikke areal til nye veje og stier i området. 5.3 De eksisterende vejlukninger i den nordlige og den sydlige ende af Birkevang og i den sydlige ende af Elmevang skal opretholdes, og de eksisterende passager for gående skal opretholdes. 5.4 På hver ejendom må der kun indrettes én parkeringsplads. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Hovedhuset Bebyggelse må ikke opføres i mere en én etage i forhold til det oprindelige terræn Ved genopførelse efter brand eller lignende skal nyt byggeri på den enkelte ejendom placeres og udformes i princippet som svarende til det nedbrændte byggeri. 6.2 Ny boligbebyggelse på matr. nr. 3 fl skal i princippet gives et omfang og en placering som den øvrige bebyggelse jf. kortbilag 2. Kommunalbestyrelsen skal godkende bebyggelsens endelige omfang og placering, herunder evt. ændring af terrænforhold og ny bebyggelses placering i forhold til det omkringliggende terræn og de omkringliggende boliger. 6.3 Tilbygninger Tilbygninger skal placeres med en maksimal dybde på 3,5 m målt fra hovedhusets inderste facade på havesiden i byggefeltet som vist på bilag 3 og 4. Facaderne skal henholdsvis være parallelle og vinkelrette med eksisterende facader. Ved enderækkehuse kan kommunalbestyrelsen godkende en anden placering Tilbygninger skal udføres med en taghældning på 10 grader, dog faldende mod haven jf. kortbilag 5. Taget skal bygges sammen med hovedhusets tag, så det fremstår som et saddeltag. 6.4 Udestuer og overdækkede terrasser Udestuer og overdækkede terrasser skal placeres med en maksimal dybde på 3,5 m målt fra hovedhusets inderste facade på havesiden i byggefeltet som vist på bilag 3 og 4. Facaderne skal henholdsvis være parallelle og vinkelrette med eksisterende facader. Ved enderækkehuse kan 10

13 kommunalbestyrelsen godkende en anden place Udestuer og overdækkede terrasser skal gives en taghældning på 10 grader med fald mod haven. Taget skal placeres på muren jf. kortbilag Udhuse og lignende l baghaven må der kun placeres ét udhus, drivhuse eller lignende på hver ejendom. Udhuse og lignende må maksimaltvære 10 m 2. Dog må der på de under pkt. 3.2 nævnte ejendomme opføres to udhuse, drivhuse eller lignende i baghaven l forhaven må der opføres ét skur på maksimalt 4 m 2. Skuret må maksimalt gives en højde på 1,8 m, og taget skal udføres med ensidigt fald med en taghældning på 10 grader. Skuret skal placeres 0,5 m fra naboskel og 0,5 m fra vejskel Ved enderækkehuse kan skure, udhuse og lignende placeres på anden måde efter kommunalbestyrelsens godkendelse Langs Kongevejen gælder den af vejbestyrelsen (Københavns Amt) til enhver tid fastsatte byggelinie. 6.6 Carporte og garager Der må ikke placeres carporte og garager inden for lokalplanens område. Dog kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til at opføre carporte eller garager ved enderækkehuse. Disse carporte eller garager skal placeres i direkte forlængelse af den eksisterende bebyggelse og må ikke placeres længere fremme end den eksisterende bebyggelses facade mod såvel vej som have. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Hovedhuset Hovedhuset skal fremstå som det oprindelige med blank mur af gule sten uden pudsede eller bemalede dele. For hustype A gælder, at de røde sten omkring hoveddøren skal bevares. Høje sokler skal fremstå pudsede og ubehandlede Taget på hovedhuset skal fremstå som et fladt tag med ensidig taghældning. Taget skal tækkes med tagpap. Sternkantens højde må ikke forøges med mere end 5 cm i forhold til den oprindelige. Tagkanten skal afsluttes med en afdækning i zink, og mod vej afsluttes med en tagrende i zink eller grå plast, hvor der ikke i forvejen er indvendig tagrende Efterisolering af tagfladen skal foretages som indvendig isolering. Alternativt kan kommunalbestyrelsen godkende en udvendig efterisolering af tagfladen, hvis isoleringen ikke kan ses fra vejen, dvs. at isoleringsmaterialet affases fra ydermurens forkant til tagkanten jf. bilag Uanset ovenstående bestemmelser kan tagene på ejendommene Birkevang nord lige numre matr. nr.: 3ez, 3ey, 3ex, 3ev, 3eu, 3et, 3es, 3er, 3eq, 3ep, 3eo, 3en, 3em, 3gl, opføres med saddeltag som det eksisterende Hovedhusets vinduer skal udføres i træ og enten opdeles som de oprindelige med én henholdsvis to lodrette poster, jfr. bilag 6 eller vinduer kan fremstå som helrammede ruder. Vindueshuller må kun gives et omfang og en placering, der svarer til de oprindelige Vindueshuller jf. kortbilag 6. Vinduer mod vej skal fremstå med grønne karme, NCS nr. S G, og hvide rammer eller med karme og rammer i samme farve enten hvide eller grønne, NCS nr. S G Udskiftning og vedligeholdelse af øvrige bygningsdele skal ske med respekt for den eksisterende bebyggelses helhedspræg og oprindelige byggeskik, jf. bilag Det er ikke tilladt at etablere vindfang. Over hoveddøre kan der dog udføres en mindre overdækning uden sidebeklædning. Overdækningen skal udføres som en let metalkonstruktion med en overdækning i ufarvet, hærdet glas. Overdækningen skal udføres med en hældning på 10 og en dybde på 0,5 m. Overdækningens bredde skal være 1,3 m for hustype A og 1,0 m for hustype B Skur i forhave må kun opføres i træ og skal males i en mørkegrøn farve. Taget skal beklædes med sort tagpap. 7.2 Garageanlægget 11

14 7.2.1 Garageanlæggets tagflader skal enten tækkes med tagpap eller grå eternitplader med en hældning som oprindeligt. Murflader skal fremstå hvide og pudsede. Porte skal fremstå i træ, der skal males mørkebrun eller mørkegrøn. Porte skal fremstå ens. 7.3 Tilbygninger Tilbygninger skal udføres af samme materialer som hovedhuset Murvingen må ved etablering af tilbygning ikke forlænges længere end byggefeltet. Ved fuld udnyttelse af byggefelt til tilbygning bortfalder murvingen Udformningen af tilbygninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 7.4 Udestuer og overdækkede terrasser Udestuer og overdækkede terrasser skal opføres i en træ- eller metalkonstruktion. Som tagdækning må kun anvendes glas eller plastmaterialer Samtidig med opførelsen af udestue eller overdækket terrasse skal murvingen i skel mod naboejendom forlænges tilsvarende og være i samme højde og i samme materiale som den eksisterende murvinge. Ved opførelse af udestue skal inurvingen dog forhøjes til underkant aftag. 7.5 Reklamering og skiltning udover opsætning af almindelige husnumre og navneplader er ikke tilladt. 7.6 Til alt bemalet udvendigt træværk og metal må der ikke anvendes farver som virker skæmmende, så som neonfarver og meget stærke farver, så som orange, turkis mv. Tilsvarende gælder for udestuer, overdækkede terrasser og skure. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Fortove på Bøgevang, Elmevang og Birkevang skal være belagt med stabilgrus. Overkørsler skal udføres i chaussésten. 8.2 Forhaver på Birkevang, Bøgevang og Elmevang skal fremstå med en grøn karakter. Forhaver skal enten hegnes med levende hegn i vejskel eller kan fremstå med en mere åben karakter i form af bede eller busketter. 8.3 Ejendommenes øvrige skel skal hegnes med levende hegn. Hegnet kan suppleres med et trådhegn i hækken eller umiddelbart bagved. Hegnet må maksimalt være 1,8 m. Træer i skel må maksimalt have en højde på 5 m. 8.4 Beplantning skal generelt udføres under hensyntagen til ønsket om at bevare områdets karakter med en lav beplantning på maksimalt 5 m. 8.5 For 3ix, 3ln, 3lm, 3II, 3lk, 3li, 3lh, 3lg, 3oæ, 3eb, 3ea, 3dø, 3dæ, 3dz, 3ak, Sal, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3le, 3ld, 3lc, 3lb, 3av, 3kø, 3ac gælder, at der i skel mod Kongevejen henholdsvis skel mod erhvervsejendommene på Kongevejen må opføres et plankeværk (lydhegn) med en maksimal højde på 2,2 m. Plankeværket skal beplantes på udvendig side mod Kongevejen. 8.6 Ved terrænspring i skel mod vej skal udføres en støttemur i betonsten. 8.7 Arealer til parkering skal befæstes. 8.8 De oprindelige terrasser i baghaverne kan forlænges svarende til byggefeltet vist på bilag 3 og 4. Ved enderækkehuse kan kommunalbestyrelsen godkende en anden placering af terrassen. Hvis terrassen er hævet mere end 30 cm over terræn, skal murvingen i skel mod naboejendom forlænges tilsvarende terrassen. Den nye murvinge skal udføres som beskrevet under pkt De ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9. Særlige bestemmelser 9.1 Bebyggelse skal udformes, så det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 30 d B (A). 9.2 For udendørs opholdsarealer gælder, at det ved støjdæmpende foranstaltninger skal sikres, at støjniveauet fra veje ikke overstiger 55 db(a). 9.3 Inden for lokalplanens område må der på den enkelte ejendom ikke parkeres last- eller varebiler med en totalvægt over 3,5 t. 12

15 9.4 På hver ejendom må der kun opsættes ét antenneanlæg. Parabolantenner må maksimalt have en diameter på 80 cm og kan enten placeres på skorsten eller på terræn i baghaven. Ved placering på terræn må overkant af parabolen ikke overstige en højde på 1,8 m målt fra terræn. 9.5 Tilladelse til eventuel ændring i adgangsforholdene til Kongevejen skal indhentes hos Københavns Amt. 10. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet et kollektivt varmeforsyn i ngsanlæg efter kommunalbestyrelsens anvisning. 11. Servitutter 11.1 Følgende servitutter / servitutbestemmelser ophæves på nedenstående ejendomme: Servitut lyst 23/ (6615) på matr. nr.: 3 ay, 3 ae, 3 ax, 3 kø, 3 av, 3 au, 3 Ib, 3 at, 3 le, 3 as, 3 Id, 3 ar, 3 le, 3 aq, 3 ap, 3 ao, 3 an, 3 am, 3 dl, 3 ak, 3 dz, 3 az, 3 aæ, 3 aø, 3 ba, 3 bb, 3 bc, 3 bd, 3 be, 3 bf, 3 bg, 3 bh, 3 bi, 3 bk, 3 bl, 3 em, 3 bæ, 3 bz, 3 by, 3 bx, 3 bv, 3 bu, 3 bt, 3 bs, 3 br, 3 bq, 3 bp, 3 bo, 3 bn, 3 bm, 3 eø, 3 co, 3 en, 3 cm, 3 cl, 3 ck, 3 ci, 3 ch, 3 cg, 3 cf, 3 ce, 3 cd, 3 cc, 3 eb, 3 ca, 3 fm, 3 ep, 3 cq, 3 er, 3 es, 3 et, 3 cu, 3 cv, 3 ex, 3 cy, 3 cz, 3 cæ, 3 cø, 3 da, 3 db, 3 de, 3 dy, 3 ds, 3 is, 3 dr, 3 ir, 3 dq, 3 iq, 3 dp, 3 ip, 3 do, 3 io, 3 dn, 3 dm, 3 dl, 3 dk, 3 di, 3 dh, 3 dg, 3 df, 3 de, 3 dd, 3 kk. Servitut lyst 28/ (12359) på matr. nr.: 3 ay, 3 ae, 3 ax, 3 kø, 3 av, 3 au, 3 Ib, 3 at, 3 le, 3 as, 3 Id, 3 ar, 3 le, 3 aq, 3 ap, 3 ao, 3 an, 3 am, 3 al, 3 ak, 3 az, 3 aæ, 3 aø, 3 ba, 3 bb, 3 bc, 3 bd, 3 be, 3 bf, 3 bg, 3 bh, 3 bi, 3 bk, 3 bl, 3 bæ, 3 bz, 3 by, 3 bx, 3 bv, 3 bu, 3 bt, 3 bs, 3 br, 3 bq, 3 bp, 3 bo, 3 bn, 3 bm, 3 co, 3 en, 3 cm, 3 cl, 3 ck, 3 ci, 3 ch, 3 cg, 3 cf, 3 ce, 3 cd, 3 cc, 3 eb, 3 ca, 3 ep, 3 cq, 3 er, 3 es, 3 et, 3 cu, 3 cv, 3 ex, 3 cy, 3 cz, 3 cæ, 3 cø, 3 da, 3 db, 3 de, 3 ds, 3 is, 3 dr, 3 ir, 3 dq, 3 iq, 3 dp, 3 ip, 3 do, 3 io, 3 dn, 3 dm, 3 dl, 3 dk, 3 di, 3 dh, 3 dg, 3 df, 3 de, 3 dd. Påtaleretten ifølge tinglyst transport tilkommer Lindevangs Grundejerforening. Servitut lyst 26/ (1588) på matr. nr.: 3 dz, 3 dæ, 3 dø, 3 ea, 3 eb, 3 ec, 3 oæ, 3 ed, 3 Ig, 3 ee, 3 Ih, 3 ef, 3 li, 3 eg, 3 Ik, 3 eh, 3 II, 3 ei, 3 Im, 3 ek, 3 In, 3 el, 3 ix, 3 em, 3 en, 3 eo, 3 ep, 3 eq, 3 er, 3 es, 3 et, 3 eu, 3 ev, 3 ex, 3 ey, 3 ez, 3 eæ, 3 eø, 3 fa, 3 fb, 3 fe, 3 fd, 3 fe, 3 ff, 3 fg, 3 fh, 3 fi, 3 fk, 3 fl, 3 fm, 3 fn, 3 fo, 3 fp, 3 fq, 3 fr, 3 fs, 3 ft, 3 fu, 3 fv, 3 fx, 3 dy, 3 iæ, 3 iø, 3 ka, 3 kb, 3 kc, 3 kd, 3 ke, 3 kf, 3 kg, 3 kh, 3 ki, 3 kk, 3 kl, 3 Ip, 3 km, 3 kn, 3 ko, 3 kp, 3 kq, 3 kr, 3 ks, 3 kt, 3 ku, 3 kv. Servitut lyst 11/ (4145) på matr. nr.: 3 dz, 3 dæ, 3 dø, 3 ea, 3 eb, 3 ec, 3 oæ, 3 ed, 3 Ig, 3 ee, 3 Ih, 3 ef, 3 li, 3 eg, 3 Ik, 3 eh, 3 II, 3 ei, 3 Im, 3 ek, 3 In, 3 el, 3 ix, 3 em, 3 en, 3 eo, 3 ep, 3 eq, 3 er, 3 es, 3 et, 3 eu, 3 ev, 3 ex, 3 ey, 3 ez, 3 eæ, 3 eø, 3 fa, 3 fb, 3 fe, 3 fd, 3 fe, 3 ff, 3 fg, 3 fh, 3 fi, 3 fk, 3 fl, 3 fm, 3 fn, 3 fo, 3 fp, 3 fq, 3 fr, 3 fs, 3 ft, 3 fu, 3 fv, 3 fx, 3 dy, 3 iæ, 3 iø, 3 ka, 3 kb, 3 kc, 3 kd, 3 ke, 3 kf, 3 kg, 3 kh, 3 ki, 3 kk, 3 kl, 3 Ip, 3 km, 3 kn, 3 ko, 3 kp, 3 kq, 3 kr, 3 ks, 3 kt, 3 ku, 3 kv. Påtaleretten ifølge tinglyst transport tilkommer Lindevangens Grundejerforening. Servitut lyst 11/ (19290) på matr. nr.: 3 id. Servitut lyst 11/ (19291) på matr. nr.: 3 ie. Servitut lyst 11/ (19294) på matr. nr.: 3 do og 3 io. Servitut lyst 11/ (19295) på matr. nr.: 3 dp og 3 ip. Servitut lyst 11/ (19296) på matr. nr.: 3 dq og 3 iq. Servitut lyst 11/ (19297) på matr. nr.: 3 drog 3 ir. Servitut lyst 11/ (19293) på matr. nr.: 3 in. Servitut lyst 11/ (19292) på matr. nr.: 3 im. Servitut lyst 11/ (19298) på matr. nr.: 3 ds og 3 is. Servitut lyst 11/ (19288) på matr. nr.: 3 il. 13

16 Servitut lyst 11/ (19289) på matr. nr.: 3 ik. Servitut lyst 11/ (19302) på matr. nr.: 3 ii. Servitut lyst 11/ (19301) på matr. nr.: 3 ih. Servitut lyst 11/ (19300) på matr. nr.: 3ig. Servitut lyst 11/ (19299) på matr. nr.: 3 if. Servitut lyst 18/ (15895) på matr. nr.: 3kq. Ophæves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan. Servitut lyst 18/ (15896) på matr. nr.: 3kr. Ophæves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan. Vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse den 29. marts Servitut lyst 03/ (86) på matr. nr.: 3 ae, 3 kø, 3 av, 3 au, 3 Ib, 3 le, 3 Id, 3 le, 3 aq, 3 Ig, 3 Ih, 3 li, 3 Ik, 3 II, 3 Im, 3 In, 3 ix. Rolf Aagaard - Svendsen Bjarne Holm Markussen Servitut lyst 23/ (14819) på matr. nr.: 3 Iq. Servitut lyst 05/ (14176) på matr. nr.: 3 lo. Servitut lyst 05/ (14177) på matr. nr.: 3 Is. Servitut lyst 05/ (141 78) på matr. nr.: 3 Ir. Servitut lyst 05/ (141 79) på matr. nr.: 3 kl og 3 lp. Servitut lyst 25/ (1 7266) på matr. nr.: 3 k r. Ophæves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan. Servitut lyst 25/ (1 7268) på matr. nr.: 3 kq. Ophæves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan. Servitut lyst 18/ (15892) på matr. nr.: 3 kp. Ophæves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan. Servitut lyst 18/ (15893) på matr. nr.: 3 kp. Ophæves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan. 14

17

18

19

20

21

22

23

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN 183. for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej 165-180 i Sorgenfri Bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 183. for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej 165-180 i Sorgenfri Bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 183 for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej 165-180 i Sorgenfri Bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 166. For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 166. For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 166 For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune I ndholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 156. For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 156. For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 156 For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN 104. For et rækkehusområde ved Skeltoftevej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 104. For et rækkehusområde ved Skeltoftevej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 104 For et rækkehusområde ved Skeltoftevej i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Den oprindelige bebyggelse 2 Lokalplanens indhold 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere