Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd"

Transkript

1 2008/1 LSF 93 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., Ligestilling j.nr Fremsat den 11. december 2008 af minister for ligestilling (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.) 1 I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007, som ændret ved lov nr. 387 af 27. maj 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 1, 2. pkt., udgår»og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«. 2. I 9, stk. 3, 1. pkt., ændres to steder»kan«til:»skal«. 3. I 10 a, stk. 1, 2. pkt., udgår»og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«. 4. I 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres»og som er anført på den liste, som ministeren for ligestilling fastsætter i medfør af stk. 4«til:»og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen« a, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.«6. I 12, stk. 1, 2. pkt., udgår»og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«. 7. I 12, stk. 4, 1. pkt., ændres to steder»kan«til:»skal«. 8. I 13, stk. 1, ændres»hvert tredje år inden den 1. november«til:»hvert andet år inden den 1. september«. Loven træder i kraft den 1. maj

2 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med lovforslaget er at skabe en mere effektiv regulering af kønsammensætningen af udvalg og bestyrelser m.v. i stat, regioner og kommuner overfor organisationer og myndigheder, som ikke lever op til loven, dvs. at de undlader at indstille både en kvinde og en mand eller undlader at give en saglig begrundelse for den manglende indstilling. Desuden ændres indstillingsprocedurerne ved ulige antal indstillinger til udvalg og bestyrelsesposter, så der bliver mulighed for i praksis af få sammensat udvalg og bestyrelser m.v. kønsmæssigt mere ligeligt. Dette vil med lovforslaget gælde ens for ministernedsatte udvalg m.v. og visse bestyrelser i den statslige forvaltning. Samtidig foretages en mindre ændring i forhold til ressortministerens indberetningspligt af sammensætningen af de bestyrelser m.v., der er omfattet af 11, stk. 1 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Således kan der gives oplysninger om bestyrelsessammensætning i forbindelse med redegørelser for ligestilling (ligestillingsredegørelserne) efter ligestillingslovens 5 hvert andet år inden den 1. september, i modsætning til gældende regler, hvor ressortministeren skal indberette hvert tredje år. Det vil sige, at ressortministeren får mulighed for at samle alle ligestillingsoplysninger i en redegørelse. Lovforslaget skal desuden sikre større grad af klarhed over reglerne om kommunale og regionale udvalgs kønssammensætning efter ligestillingslovens 10 a. Med lovændringen foreslås det præciseret, hvilke udvalg m.v. kommunalbestyrelsen og regionsrådet ved en enstemmig beslutning kan lade fungere uden de pågældende medlemmer. Dette gælder udvalg m.v., hvis sammensætning er reguleret ved lovgivningen, og som ikke træffer konkrete eller generelle afgørelser. Ligestillingsministeren offentliggør løbende en liste over de udvalg m.v., hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, som træffer konkrete eller generelle afgørelser og som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet altså ikke kan lade fungere uden visse medlemmer. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 og Gældende ret 2.1. Statslige udvalgs kønsmæssige sammensætning i ligestillingsloven Loven omfatter offentlige udvalg, kommissioner og lignende, nedsat af en minister, til at forberede fastsættelse af regler eller planlægning af samfundsmæssig betydning. Udvalg m.v. bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Myndigheder og organisationer skal indstille både kvinder og mænd til alle poster. I tilfælde af ulige antal medlemmer skal der indstilles én mere af det ene køn end af det andet. Ressortministeren bestemmer, hvem der skal være medlem. Indstillingsreglerne kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Den påtænkte sammensætning indberettes inden beskikkelse af medlemmerne til ministeren for ligestilling, som herved får mulighed for at drøfte sammensætningen med ressortministeren. Hvis sammensætningen ikke er ligelig, kan ligestillingsministeren anmode ressortministeren om en begrundelse og i særlige tilfælde anmode om en fornyet sammensætning. 2.2 Kommunale og regionale udvalgs kønsmæssige sammensætning i ligestillingsloven er følgende Myndigheder eller organisationer skal stille forslag om en kvinde og en mand til et udvalg m.v., der udpeges af kommunalbestyrelse eller regionsråd. I tilfælde af ulige antal medlemmer skal der indstilles én mere af det ene køn end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til sådanne udvalg m.v. Myndigheder og organisationer kan fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. Hvis en myndighed eller organisation ikke indstiller en kvinde og en mand, og hvis kommunalbestyrelse eller re- 2

3 gionsråd ikke kan acceptere begrundelsen for fravigelse af dette, kan en enig kommunalbestyrelse eller regionsråd beslutte, at et udvalg m.v. kan fungere uden det pågældende medlem. For udvalg, hvis sammensætning er reguleret i anden lovgivning, og hvor udvalget skal træffe generelle og konkrete afgørelser, og det af retssikkerhedsmæssige årsager er afgørende, at myndigheden eller organisationen er repræsenteret i udvalget, har kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke ovennævnte mulighed for at beslutte, at udvalget skal fungere uden det pågældende medlem. Hvilke udvalg, der er tale om, fremgår af en liste, som udarbejdes efter forhandling med vedkommende minister. Listen anvendes for at sikre, at udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser, ikke fungerer uden den ved lov fastsatte sammensætning. For kommunalt eller regionalt nedsatte udvalg, som andre organisationer eller myndigheder indstiller eller udpeger medlemmer til, og hvor sammensætningen ikke er reguleret i lovgivningen, men overladt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, kan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet efter gældende regler ved flertalsbeslutning indskrænke antallet af medlemmer Indberetning af kønssammensætningen af bestyrelsesposter i den statslige forvaltning m.v. i ligestillingsloven Loven foreskriver, at hvis bestyrelsen m.v. som nævnt i 11 helt eller delvis udpeges af en minister, skal de myndigheder eller organisationer, der indstiller et medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en kvinde og en mand. I tilfælde af ulige antal medlemmer skal der indstilles én mere af det ene køn end det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal udpeges som medlem. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde, og skal i så fald samtidig angive en begrundelse herfor. Dette gælder ikke, hvis medlemmer af bestyrelsen m.v. helt eller delvis vælges ved direkte afstemning. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan ressortministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. kan fungere uden det eller de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse for at fravige hovedreglen om, at der skal indstilles både en kvinde og en mand. Loven foreskriver desuden, at ressortministeren hvert tredje år inden den 1. november skal indberette kønssammensætningen af bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. til ministeren for ligestilling. Bestyrelser m.v. skal efter anmodning give ressortministeren oplysninger om kønssammensætningen af bestyrelsen m.v. Ressortministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt disse oplysninger skal gives. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bestyrelse m.v. er omfattet af bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v., træffer ressortministeren afgørelse herom. 3. Lovforslagets indhold Indstilling af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lign. For at sikre mulighed for en ligelig kønssammensætning i ministernedsatte udvalg m.v., foreslås en mindre ændring i reglerne om indstilling af kvinder og mænd. Myndigheder og organisationer foreslås således i tilfælde af ulige antal medlemmer at skulle indstille lige mange kvinder og mænd, dvs. at hvis der skal udpeges 3 medlemmer til et udvalg, skal der indstilles 2 kvinder og 2 mænd. Herefter beslutter ressortministeren, hvilke 3 medlemmer der skal udpeges Kønssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og lign. Kvinders andel af statslige udvalg m.v. har i perioden ligget mellem 35 % og 42 %. Tallet dækker over sammensætningen i nynedsatte udvalg, og udvalg hvor der er sket væsentlige ændringer i medlemssammensætningen, som bliver indberettet til ministeren for ligestilling. Myndigheder og organi- 3

4 sationer skal leve op til lovens krav, om at indstille både en kvinde og en mand eller give en saglig begrundelse for en fravigelse af denne hovedregel. Det foreslås derfor, at hvis myndigheder og organisationer ikke følger gældende regler, skal udvalg m.v. fungere uden de pågældende medlemmer. Det er således hensigten med forslaget, at organisationerne og andre, som har ret til at indstille medlemmer, skal gøre en indsats for at indstille både en kvinde og en mand og hermed medvirke til at forbedre kvinders og mænds mulighed for indflydelse samt synliggøre både kvinder og mænds kvalifikationer og talent. Det vil som hidtil være en forudsætning for at blive udpeget som medlem af et udvalg m.v., at medlemmet har den nødvendige sagkundskab og relevante kvalifikationer. Derfor fastholdes muligheden for at fravige kravet om en ligelig kønssammensætning, hvis der er saglige grunde hertil. Med ændring af ligestillingsloven foreslås det at skærpe de indstillende organers fokus både på kvinder og mænds kompetencer. Samtidig bliver det med lovforslaget tydeligt, at ansvaret for at finde kvalificerede kandidater af begge køn påhviler organisationerne. Med den foreslåede ændring skal ressortministeren alene vurdere, om de indstillende parter har fulgt indstillingsproceduren korrekt eller har givet en saglig begrundelse for at fravige reglerne. Hvis ressortministeren ikke kan acceptere indstillingen eller begrundelsen for en fravigelse af reglerne, skal udvalg m.v. fungere uden det pågældende medlem Indstilling af medlemmer til kommunale og regionale udvalg m.v. For at sikre mulighed for en ligelig kønssammensætning i kommunale og regionale udvalg m.v., foreslås en mindre ændring i reglerne om indstilling af kvinder og mænd. Myndigheder og organisationer foreslås således i tilfælde af ulige antal medlemmer, at skulle indstille lige mange kvinder og mænd, dvs. at hvis der skal udpeges 3 medlemmer til et udvalg, skal der indstilles 2 kvinder og 2 mænd. Herefter beslutter regionsrådet eller kommunalbestyrelsen, hvilke 3 medlemmer der skal udpeges Kønssammensætning af kommunale og regionale udvalg m.v. Ministeren for ligestillings løbende kontakt med myndighederne viser, at der er manglende kendskab til reglerne med hensyn til, i hvilke udvalg m.v. kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at en myndighed eller organisation ikke skal være repræsenteret. Det er hensigtsmæssigt, at myndigheder har klare retningslinjer, når de skal vurdere, om et udvalg kan fungere uden det pågældende medlem. Derfor afskaffes listen over, hvilke udvalg m.v. der kan fungere uden det pågældende medlem jf. ligestillingslovens 10, stk. 4. Der foreslås i stedet en (negativ) liste over de udvalg, hvor myndigheder og organisationer skal være repræsenteret, hvis sammensætning er fastsat i lovgivningen og som træffer generelle eller konkrete afgørelser. For disse udvalg m.v. giver ligestillingsloven ikke mulighed for, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan træffe beslutning om at lade udvalget m.v. fungere uden visse medlemmer. De udvalg m.v., hvis sammensætning er fastsat i lovgivningen og som ikke træffer konkrete eller generelle afgørelser, vil ikke stå på den nævnte liste. Disse udvalg m.v. kan fungere uden det pågældende medlem, hvis en enig kommunalbestyrelse eller regionsråd beslutter det Indstilling til visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning m.v. For at sikre mulighed for en ligelig kønssammensætning i statslige bestyrelser, som er omfattet af loven, foreslås en mindre ændring i reglerne om indstilling af kvinder og mænd. Myndigheder og organisationer foreslås således i tilfælde af ulige antal medlemmer at skulle indstille lige mange kvinder og mænd, dvs. at hvis der skal udpeges 3 medlemmer til en bestyrelse, skal der indstilles 2 kvinder og 2 mænd. Herefter beslutter ressortministeren, hvilke 3 medlemmer der skal udpeges. 4

5 Kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning m.v. Reguleringen af den kønsmæssige sammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter, som helt eller delvis udpeges af en minister, skal ses i snæver sammenhæng med de ministernedsatte offentlige udvalg. Motiverne bag disse bestemmelser har siden lovens vedtagelse i 2000 været, at kvinder og mænd skulle have lige muligheder for at være repræsenteret og få indflydelse på væsentlige samfundsmæssige beslutninger. Derfor findes det naturligt at ændre 12, stk. 4, om at bestyrelser m.v. kan fungere uden de pågældende medlemmer, hvis en myndighed eller en organisation ikke kommer med en saglig begrundelse, når 9, stk. 3, om at udvalg og kommissioner m.v. kan fungere uden de pågældende medlemmer, hvis de ikke kommer med en saglig begrundelse, ændres. Der vil ikke ske en ændring i reglerne om anvendelsesområde for henholdsvis bestyrelser i den statslige forvaltning og bestyrelser for selvejende institutioner m.v. eller muligheden for at fravige udgangspunktet, om at organisationer og myndigheder skal indstille en af hvert køn, hvis der foreligger en saglig begrundelse. Det er desuden fortsat en forudsætning for at blive udpeget som medlem af en bestyrelse m.v., at medlemmet har den nødvendige sagkundskab og relevante kvalifikationer Indberetning af sammensætningen af de bestyrelser m.v., der er omfattet af 11, stk. 1 Ændring af indberetningspligten for visse offentlige bestyrelser skal begrænse den administrative byrde, så ressortministrene har mulighed for at lave en samlet indberetning på deres område gennem ligestillingsredegørelserne hvert andet år. Samtidig skal anvendelsen af ligestillingsredegørelse som værktøj sikre større fokus på kønssammensætningen i bestyrelser m.v. som en integreret del af ligestillingsindsatsen. Dermed forventes det, at kønssammensætningen i bestyrelser får mere opmærksomhed. Ligestillingsministeren og de enkelte ressortministre vil således gennem indberetning få mulighed for at følge udviklingen sammen med øvrig overvågning af den offentlige sektors ligestillingsarbejde. 4. Ligestillingsmæssige konsekvenser Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd er blevet relevanstestet og ligestillingsvurderet. Det samlede lovforslag forventes at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Med foreslaget ændres ligestillingsloven således til, at pladsen skal stå tom i udvalg, hvis der ikke indstilles både en kvinde og en mand, eller gives en saglig begrundelse for, hvorfor indstillingskravet ikke kan opfyldes. Hermed overlades der en mindre grad af skøn til de indstillende myndigheder, og det indskærpes, at de indstillende organisationer, som udgangspunkt har et klart ansvar for at indstille både en kvinde og en mand til udvalgsposten. Kønsfordelingen i ministernedsatte udvalg er i dag ikke lige. Kvinder udgjorde i %. Med en præcisering af reglerne får både kvinder og mænd styrket muligheden for at kunne deltage i udvalgsarbejde på lige fod. Den del af lovforslaget, som indebærer en ændring af indberettelsesfrekvensen er en administrativ lettelse. Lovændringen betyder, at indberetningsfrekvensen, som er hvert tredje år, ændres til hvert andet år, således at der kan indberettes samtidig med de lovpligtige ligestillingsredegørelser. Indberetning i den»normale gænge«vil sikre større fokus på kønsammensætningen i udvalg, som en integreret del af ligestillingsindsatsen. Dermed får kønssammensætningen i udvalg også mere offentlig og politisk opmærksomhed. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 5

6 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været i høring hos: Ligestillingsnævnet, KVINFO, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Kristelig Fagbevægelse, Ledernes Hovedorganisation, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Advokatrådet, Danske Advokater, Dommerforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Kvinderådet, Koordinationen for Kvinde- og Kønsforskning, Netværk for forskning om mænd og maskulinitet, Kvinderådet og Dansk Kvindesamfund. 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Indstillingsproceduren for myndigheder og organisationer ved ministernedsatte udvalg m.v. har sin oprindelse i lov nr. 157 af 24. april 1985 om ligestilling af kvinder og mænd ved udpegning af medlemmer 6

7 til offentlige udvalg, kommissioner o. lign. Efter gældende ret skal organisationer foreslå i alt 3 personer, en mere af det ene køn end det andet. For at gøre reglerne mere ensartede og give ressortministeren større valgmulighed ved ulige antal udvalgsmedlemmer, foreslås det, at der skal indstilles 2 kvinder og 2 mænd, hvis organisationer m.v. skal besætte 3 poster i udvalg m.v. Ressortministerens mulighed for i praksis at sammensætte udvalget ligeligt bliver således øget, da listen over mulige medlemmer med forslaget bliver ligeligt sammensat. Mulighed for dispensation med saglig begrundelse jf. ligestillingslovens 9, stk. 2 vil være uændret. Til nr. 2 Det foreslås, at 9, stk. 3, ændres, så ressortministeren skal beslutte, at en post skal være ubesat, hvis der ikke indstilles begge køn, eller hvis begrundelsen for fravigelsen af indstillingsreglerne ikke kan accepteres. Bestemmelsen skal skærpe konsekvenserne for en myndighed eller organisation, som ikke overholder indstillingsreglerne, og skabe yderligere incitament for de indstillende parter til at finde både en kvinde og en mand, som har de rette kvalifikationer. Der foreslås at myndigheder og organisationer tager stilling til hvilke kompetencer, der kræves til posten. Det kan være et spørgsmål, om en leder skal deltage, fordi det er påkrævet, at der kan træffes beslutninger, eller om en ekspert kan deltage, som måske har mere viden på feltet eventuelt med et beslutningsmandat. Myndigheder og organisationer får hermed ansvaret for at gennemtænkte deres mulighed for at indstille både en kvinde og en mand på et individuelt og organisatorisk plan. Til nr. 3 Indstillingsreglerne for myndigheder, organisationer, kommunale og regionale udvalg m.v. svarer til bestemmelsen i ligestillingslovens 9, stk. 1 for de ministernedsatte udvalg. For at gøre reglerne mere ensartede og give kommunalbestyrelsen og regionsråd større valgmulighed ved ulige antal udvalgsmedlemmer, foreslås det, at der skal indstilles 2 kvinder og 2 mænd, hvis 3 personer skal udpeges og så fremdeles jf. ligestillingslovens 10 a, stk. 1. Til nr. 4 og 5 Bestemmelsen i ligestilllingslovens 10 a blev indført i 2006 ved lov nr. 452 af 22. maj 2006 efter samme model som indberetningspligten på det statslige område af kønssammensætningen i offentlige udvalg m.v. jf. ligestillingslovens 9, stk. 1. Hensigten var at skabe de samme rammer på det regionale og kommunale område, som i staten under hensyn til kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets karakter af folkevalgte organer, der er underkastet reglerne i loven om kommunernes styrelse henholdsvis regionsloven om valg af medlemmer til udvalg, råd, bestyrelser m.v. På baggrund af dette særlige forhold indførtes i stk. 3 en bestemmelse om, at udvalg m.v., som var anført på en liste, som efter stk. 4 var forhandlet med ressortministrene, kunne fungere uden de pågældende medlemmer, indstillet af myndighed eller organisation. Listen omfatter alene udvalg m.v. nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, hvis eksistens og sammensætning er reguleret i lovgivningen, og som ikke træffer konkrete eller generelle afgørelser. Det har dog efterfølgende vist sig at være mere hensigtsmæssigt at udarbejde en liste over udvalg m.v., som har det som en del af deres virksomhed at træffe konkrete eller generelle afgørelser, og hvor den af lovgivningsmagten fastsatte sammensætning af udvalget m.v. derfor af retsikkerhedsmæssige grunde bør respekteres. Som eksempler på sådanne udvalg m.v. kan nævnes boligkommissioner, huslejenævn, byfornyelsesnævn og beredskabskommissioner. Der er tale om en afgrænsning af de udvalg, hvor der skal være medlemsrepræsentation uanset den kønsmæssige sammensætning. Listen udarbejdes af ministeren for ligestilling og ændres løbende efter 7

8 indberetning fra ressortministerierne. Ministerierne skal ved udarbejdelse af lovforslag og ophævelse af bestemmelser om udvalg m.v. vurdere, om der er tale om et udvalg m.v., som er omfattet af bestemmelsen og som skal på listen over udvalg m.v., som fraviger reglen om ligelig sammensætning efter stk. 3. Hvis der foreligger et sådan udvalg m.v., skal minister for ligestilling orienteres. Listen vil ligge på minister for ligestillings hjemmeside: Alle udvalg m.v. bør være ligeligt sammensat, med mindre der foreligger saglig grunde for en fravigelse efter stk. 2. Såvel efter de gamle som efter de nye regler kan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ved enstemmighed træffe beslutning om, at udvalget m.v. kan fungere uden det pågældende medlem. Dette gælder udvalg m.v., hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, og som ikke træffer konkrete eller generelle afgørelser jf. ligestillingslovens 10 a, stk. 3. Ligeledes er det fortsat gældende for kommunalt eller regionalt nedsatte udvalg, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ved flertalsbeslutning kan indskrænke antallet af medlemmer. Dette gælder for andre organisationer eller myndigheder, som indstiller eller udpeger medlemmer til disse udvalg. Det er forudsat, at det er fuldt ud sagligt for kommunalbestyrelsen eller regionsrådet at træffe en sådan beslutning med henvisning til, at vedkommende myndighed eller organisation ikke har indstillet en person af hvert køn. For udvalg, hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, men som træffer konkrete eller generelle afgørelser, bør den fastsatte sammensætning af udvalget m.v. respekteres af retssikkerhedsmæssige grunde, hvorfor loven ikke giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan træffe beslutning om at lade udvalget m.v. fungere uden visse medlemmer jf. ligestillingslovens 10 a, stk. 3, jf. 10 a, stk. 4. Til nr. 6 De nuværende regler for indstillingsproceduren for myndigheder og organisationer ved udpegning af medlemmer til bestyrelsesposter m.v. efter ligestillingslovens 11, svarer til bestemmelsen i ligestillingslovens 9, stk. 1 om statslige udvalg. Det fremgår af reglerne, at hvis der skal stilles foreslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet. For at gøre reglerne mere ensartede og give ressortministeren større valgmulighed ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer m.v., foreslås det, at reglerne ændres, således at der skal indstilles 2 kvinder og 2 mænd, hvis der skal udpeges 3 personer til en bestyrelse og så fremdeles. Til nr. 7 Hvis der ikke foreligger særlige grunde for at fravige indstillingsreglerne, og de indstillende organisationer m.v. ikke indstiller både kvinder og mænd, skal ressortministeren beslutte, at bestyrelsen skal fungere uden de pågældende medlemmer. Ansvaret for at foretage en korrekt indstilling eller komme med en konkret saglig begrundelse for, at fravige udgangspunkter bliver dermed skærpet i forhold til myndigheder og organisationer. De indstillende parter har dermed et selvstændigt ansvar for, at både kvinder og mænd bliver repræsenteret ved at gennemgå indstillingsprocedurerne med et kritisk blik, hver gang der skal indstilles medlemmer. Gældende regler om, at det alene er bestyrelser m.v., der helt eller delvist udpeges af en minister, der er omfattet af ligestillingslovens 12, stk. 1 fastholdes. Det er således ligegyldigt, om der er tale om statslige forvaltningsinstitutioner eller selvejende institutioner med mindre bestyrelsen sammensættes i henhold til vedtægter el. lign. Til nr. 8 8

9 Indberetning efter 13, stk. 1, af sammensætningen af statslige bestyrelser m.v., der er omfattet af 11, stk. 1, som i dag skal ske hvert tredje år inden den 1. november, foreslås ændret til at skulle følge redegørelser for ligestilling, og således at skulle indberettes hvert andet år inden den 1. september. Da loven foreslås at træde i kraft den 1. maj 2009, skal ressortministeren første gang indberette den 1. september Ændringen er foretaget, så den enkelte ressortminister kan anvende ligestillingsredegørelserne som indberetningsinstrument. Ligestillingsredegørelserne er en forpligtelse for ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder til at udarbejde en redegørelse om ligestilling efter ligestillingslovens 5. Det vil forenkle indberetningsproceduren for det enkelte ministerium og skabe et bedre billede af den kønsmæssige ligestillingsstatus på det enkelte ministerområde. Der er fortsat ingen formkrav i loven til institutioner, myndigheder eller selskaber m.v., som indberetter til ressortministeren. Til 1 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj

10 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering 9. Myndigheder eller organisationer, der skal stille forslag om et medlem af udvalg m.v. som nævnt i 8, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal beskikkes som medlem og skal i den forbindelse tilstræbe en ligelig kønssammensætning. Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer m.v. ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan ressortministeren beslutte, at udvalget, kommissionen m.v. kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk a. For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd, og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Lovforslaget 1 I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007, som ændret ved lov nr. 387 af 27. maj 2008, foretages følgende ændringer: 1.I 9, stk. 1, 2. pkt., udgår»og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«. 2. I 9, stk. 3, 1. pkt., ændres to steder»kan«til:»skal«. 3. I 10 a, stk. 1, 2. pkt., udgår»og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«. 10

11 Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor. Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og som er anført på den liste, som ministeren for ligestilling fastsætter i medfør af stk. 4, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1. Stk. 4. Ministeren for ligestilling fastsætter efter forhandling med vedkommende ministre en liste over, hvilke udvalg m.v., hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, og som ikke træffer generelle eller konkrete afgørelser, der er omfattet af stk Hvis bestyrelsen m.v. som nævnt i 11 helt eller delvis udpeges af en minister, skal de myndigheder eller organisationer, der indstiller et medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal udpeges som medlem. Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde, og skal i så fald samtidig angive en begrundelse herfor. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke, hvis medlemmerne af bestyrelsen m.v. helt eller delvis vælges ved direkte afstemning. Stk. 4. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan ressortministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. kan fungere uden det eller de pågældende medlemmer. Det samme 4. I 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres»og som er anført på den liste, som ministeren for ligestilling fastsætter i medfør af stk. 4«til:»og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen« a, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.«6. I 12, stk. 1, 2. pkt., udgår»og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«. 7. I 12, stk. 4, 1. pkt., ændres to steder»kan«til:»skal«. 11

12 gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk Ressortministeren skal hvert tredje år inden den 1. november indberette sammensætningen af de bestyrelser m.v., der er omfattet af 11, stk. 1, til ministeren for ligestilling. Stk. 2. Bestyrelser m.v., der er omfattet af 11, skal efter anmodning give ressortministeren oplysninger om kønssammensætningen af bestyrelsen m.v. Ressortministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt disse oplysninger skal gives. Stk. 3. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bestyrelse m.v. som nævnt i 11 er omfattet af indberetningspligten, træffer ressortministeren afgørelse herom. 8. I 13, stk. 1, ændres»hvert tredje år inden den 1. november«til:»hvert andet år inden den 1. september«. 2 Loven træder i kraft den 1. maj

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

(Vejledning om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser m.v.) 1. Indledning

(Vejledning om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser m.v.) 1. Indledning Vejledning om Ligestillingslovens kap. 4 om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) 2012/1 LSF 105 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet 2015/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3191 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den XX:XX:XX af ligestillings- og kirkeministeren (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd 2012/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for ligestilling og kirke, 2012-2963 Fremsat den 3. oktober 2012 af ministeren

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre 2008/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9738 Fremsat den 25. februar 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere