R a p p o r t f o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R a p p o r t f o r 2 0 1 2"

Transkript

1 Kunstakademiets Arkitektskole. Atkitektskole. Kulturarv, Bygningskultur Transformation 2015 og Restaurering Søren Forskningsprojekt Vadstrup: Bygningskulturens A: Bærende værdisætning. bevarings- og RAPPORT fredningsværdier for 2012 R a p p o r t f o r Forsker: Forskningslektor, arkitekt m.a.a Søren Vadstrup Dato: 1. februar 2013 Forskningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for Bygningskultur, Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering og projekt Bygningskultur 2015, der er initieret af Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania. Bygningsundersø gelse og værdisætning på Rødovre Rådhus. Februar 2012 Baggrund Forskningsprojektets baggrund, forskningsemner, hypoteser og forventninger til mål og resultater m.v. er behandletningen til Rapport for I kort form er disse: 1 Værdisætning, indhold og metodik Udvikle, afprøve og evaluere en systematisk metodik, der kan kortlægge værdierne indenfor et bredt spektrum af såvel bygningstyper som bygninger fra forskellige historiske epoker i forskellige tekniske tilstande. Herunder også bygningsmiljøer. 2 Ældre bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske værdier Herunder at fremlægge langt mere nuancerede deskriptive analyser, der kan informere den systematiske kortlægning af især de arkitektoniske og miljømæssige værdier. 3 Fremtidige krav til ældre bygninger Kortlægningen skal tage højde for fremtidige krav, som den dynamiske samfundsudvikling stiller til vor bygningsmasse, herunder ændrede livsmønstre og ønsket om energioptimering. 4 Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi Der udføres i forbindelse med kortlægningen en egentlig værdisætning baseret på en restaureringsarkitektoniske sagkyndighed med særlig tyngde på historisk materialelære og historisk bygningsteknologi. Der stor efterspørgsel efter ny og koordineret viden om vedligeholdelse af vor historiske bygningsmasse. 5 Restaurering, retablering og transformation materialer, metoder og holdninger For at give ejere og projekterende bedre redskaber til restaurering, vedligehold og transformation vil projektet, ud over en konkret og systematiseret metode for værdisætningen, derfor søge at operere med forslag til operative indgreb i bygningen. side 1

2 Aktiviteter i 2012 Forskningsemne 1 Værdisætning, indhold og metodik Værdisætning af en ældre bygninger indgår som et vigtigt element, når og hvis: 1: Ejeren eller kommunen ønsker at fastslå husets bevaringsmæssige status som bevaringsværdigt eller ej. 2: Ejeren skal udføre den løbende vedligeholdelse af huset og ønsker en prioriteret plan for denne. 3: Ejeren har påtænkt et større istandsættelses- og ombygningsprojekt. I alle tre tilfælde kan værdisætningen tjene som grundlag for dette. Men da disse tre formål repræsenterer tre forskellige niveauer i forhold til detaljeringsgrad, tidsforbrug og de medvirkendes ekspertise, kræver de også tre forskellige værdisætningsmetoder. Dette forskningsprojekt har især koncentreret sig om niveau 2 og 3, idet der til formål 1: findes en meget brugt, indarbejdet og løbende opdateret metode, SAVE-metoden - registrering af ældre bygningers bevaringsværdier. I forhold til formål 2, Værdisætning af bygningen i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og istandsættelse, findes der i dag ikke en nærmere beskrevet, konkret afprøvet og afrapporteret metode, så forskningsprojektet har sat sig for at udarbejde en sådan, se senere. I forhold formål 3, Værdisætning som grundlag for et større istandsættelses- og ombygningsprojekt, har der under forskellige navne fandtes forskellige metoder hertil til forskellige tider. I Byhuset fra 1980 (Curt v. Jessen et al.) gøres der kort rede for (ca. 1 side) den Bygningsundersøgelse, der er forudsætningen for at restaurere en bygning, så man kan kende dens livshistorie og dens sundhedstilstand. Der indgår heri ikke en samlet arkitektonisk vurdering, bl.a. af de formentlig mange ændringer og tilføjelser, der er kommet til huset med tiden, ligesom der heller ikke med en samlet helhedsbetragtning eller klart formulerede restaureringsholdninger. Det samme gælder Planstyrelsens (i dag Kulturstyrelsens) Information om Bygningsbevaring fra 1989, først som et trykt løsbladssystem og siden 2001 revideret og lagt ud på nettet. Her nævnes der i Informationsbladet om Forberedelse af projektmateriale, Bygningsundersøgelse, opmåling, tekniske problemer, fugtproblemer og projektering. De historiske forhold er behandlet i Informationsbladene Arkivundersøgelser og Bygningshistoriske spor. Informationsbladene indeholder intet om en samlet arkitektonisk eller en samlende konklusion for undersøgelserne. I den opdatering af Information om Bygningsbevaring, der netop er sket, har undertegnet indført og beskrevet såvel en arkitektonisk vurdering som en samlet historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning som udgangspunkt for ombygnings- og istandsættelsesprojektet i forlængelse af nærværende forskningsprojekt. I det følgende beskrives de tre værdisætnings-metoder, som indgår i forskningsprojektet kort. side 2

3 SAVE-Metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi SAVE-metoden blev udviklet af Planstyrelsen i 1987 i forbindelse med kommuneatlas-arbejdet og behovet for at få udpeget de bevaringsværdige bygninger, ældre end 1940, i den pågældende kommune. Den skal udføres af professionelle, der har gennemgået et særligt kursus i SAVE-metoden, idet denne forudsætter at man tager udgangspunkt i de lokale forhold og den lokale byggeskik på stedet/ i kommunen og ikke, som ved vurdering af fredede bygninger, i forhold til landet som helhed. Dertfor skal man kende de lokale bygningsmæssige forhold godt, før man udfører en SAVE-registrering. SAVE-metoden, der bygger på et særligt skema og en dertil udarbejdet SAVE-Vejledning, er netop i 2011 opdateret til også at kunne registrere nyere huse, opført efter 1940 og endvidere bevaringsværdige helheder. Da hele SAVE-systemet er udviklet af og passes og opdateres af Kulturstyrelsen, indgår dette ikke specifikt i nærværende forskningsprojekt på anden måde end at det naturligt indgår i det samlede system af Værdisætnings-metoder i Danmark, der naturligvis indpasser sig efter det allerede eksisterende SAVE-system og koordineres med dette. Jeg har i øvrigt selv medvirket til opdateringen i 2011, idet jeg bl.a. har udført tegningerne til den nye SAVE-Vejledning. Oversigtlig værdisætning samt en prioriteret plan for vedligeholdelse af huset Som led i den løbende vedligeholdelse og istandsættelse af ældre huse, vil det repræsentere en klar forbedring, hvis der forud for alle indgreb foretages en overordnet arkitektonisk værdisætning og teknisk gennemgang af huset. I de fleste tilfælde vil husejerne næppe involvere en arkitekt i dette arbejde, men mange gange udføre vedligeholdelsen selv, eller i andre mere omfattende tilfælde tilkalde en håndværker indenfor det fag, arbejdet hører til. Det sidste kan være en ret uheldig disposition, dels fordi håndværkere kun kan overskue arbejder indenfor sit eget fag, dels fordi han yde- rmere ofte er interesseret i at få et stykke arbejde med hjem og dels fordi der i medfør heraf ikke sker en overordnet prioritering af de mest nødvendige arbejder og heller ikke en vurdering af arbejderne i forhold til husets arkitektur og bærende bevaringsværdier. Der findes forskellige professionelle firmaer, som man kan bestille til denne opgave. Raadvad s Bygningssyn er f.eks. udviklet og etableret i 2000 i Danmark i samarbejde med det hollandske Monumentenwacht, der har fungeret siden Forskningsprojektet har udviklet og beskrevet en metode, der er kaldt en OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang. Den er afprøvet i 2011 i Nysted på Lolland med udmærket succes. Metoden vil i løbet af forskningsprojektet blive suppleret med en Vedligeholdelses-MANUAL for ældre bygninger, der skal opsætte en systematik for den tekniske gennemgang af huset. Værdisætningsskema fra afprøvningen af systemet for en OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang i Nysted i side 3

4 Historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning af bygninger og omgivelser Den historiske, tekniske og arkitektoniske Værdisætningsmetode bør udføres af særligt uddannede restaurerings/transformations-arkitekter, idet denne forudsætter et dybere kendskab til dansk bygningshistorie, de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder samt til brugen af metoden i det hele taget. Metoden er især udviklet i løbet af 2012 bl.a. i forbindelse med de fire studieopgaver på Kandidatprogrammet for Kulturarv, Transformation og Restaurering, hvor den er gennemgået for og afprøvet af de studerende: Rødovre Rådhus (februar 2012) Kastrup Værk (juni 2012) Can Lin på Mallorca (September 2012) Konstabelbygningen på Holmen (oktober 2012) Metoden blev endvidere præsenteret nærmere på Forskerseminaret i Bygningskultur 2015 den 26. september 2012, og her udsat for opponent og diskussion. Can Lin på Mallorca. Opført 1971 af Alex Popov og Lin Utzon. Opmåling, bygnings-undersøgelse, værdisætning, frihånds-tegning og akvarel på KTR s studietur i september Kompendiematerialer De tre ovennævnte almene Værdisætningsmetoder er nærmere beskrevet i en række kompendiematerialer, der foreløbigt ligger på Kandidat-programmets intranet-site: 2 Værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT 3 SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi 4 OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang 5 Historisk, teknisk og arkitektonisk VÆRDISÆTNING af ældre bygninger og deres omgivelser 6 Værdisætnings-Skema 7 Bygningsopmåling til brug for registrering og projektering 8 Kulturhistoriske spor 9 Bygningshistoriske undersøgelser 1o Antikvarisk analyse 11 Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer 12 Husets bærende bevaringsværdier side 4

5 Fredningsgennemgangen I årene gennemfører Kulturstyrelsen en gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark, dels for at få mulighed for at besøge alle bygninger dels for at udarbejde en opdateret præcisering af fredningsværdierne. Denne dokumenteres med fotografier. På den måde sikres det, at ejere og myndighed har et fælles grundlag for den fremtidige forvaltning af bygningerne, f.eks. når der skal tages stilling til ønsker om kommende bygningsmæssige ændringer. Alle ejere får i den forbindelse også tilbudt en vejledende Handleplan for huset, der kan medvirke til at prioritere og prissætte eventuelle fremtidige byggearbejder. Da Fredningsgennemgangen specifikt retter sig mod en meget specifik bygningsgruppe i Danmark, de allerede fredede bygninger, hvoraf der er omkring 9.000, og da den bygger på en særlig metode, udviklet hertil, indgår denne ikke i nærværende forskningsprojekt på anden måde, end at der drøftes og udveksles erfaringer og fælles holdninger. Byrumsanalyser Jeg har arbejdet med teori, metodik, afprøvning og erfaringer med byrumsanalyser og værdisætning af byrum, bl.a. i forbindelse med Afdelingens studierejse til London i marts , men tidligere også på studieture til Rom og Marrakech. Det har resulteret i kompendiet: 15 Arkitektonisk værdisætning af pladser og byrum Redskabsdiscipliner I forbindelse med bygningsundersøgelser samt værdisætning af bygninger, deres omgivelser og byrum, har jeg udarbejdet forskellige kompendiematerialer til redskabsdiscipliner hertil: 7 Bygningsopmåling til brug for registrering og projektering 17 Frihåndstegning - af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul 18 Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve Bygningsundersøgelse og værdisætning på Rødovre Rådhus i februar Her bestemmelse af bygningens farver via lokalfarve-registrering med akvarel. side 5

6 Forskningsemne 2 Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier På Forskerseminaret i Bygningskultur 2015 den 26. september 2012, fremlagde jeg, hvad der var sket indenfor dette forskningsemne i Først og fremmest havde jeg indsat ordet kulturhistorisk i overskriften. Årsagen er, at dette meget vigtige begreb helt er fraværende i projektbeskrivelsen, hvad der er en stor mangel. En kvalificeret bevarelse af de kulturhistoriske spor i et ældre hus, og herunder også et hvis mål af husets oprindelige originalmaterialer er uhyre essentielt for at bevare og opretholde den særlige identitet eller særlige sjæl, huset har, eventuelt har haft. Derfor har jeg udarbejdet et kompendium om registrering af kulturhistoriske spor i ældre bygninger, der nærmere beskriver, hvad dette dækker samt en metode til vurdering af de kulturhistoriske værdier.. I den forbindelse er bygningens antikvariske værdier, forstået som en registrering af de ældste originale dele samt en identifikation og tidsfæstelse af senere ændringer og tilføjelser, også vigtig for en kvalificeret værdisætning og behandling af ældre bygninger. Se oversigten over Kompendier på KTR på side 16. Grønlands bygningskultur I 2012 har det maget sig således, at jeg har arbejdet en del med ældre bygninger i Grønland. På et Seminar på Grønlands Nationalmuseum i Nuuk den januar for en række kommuner, museumsfolk og politikere fra hele landet, holdt jeg forelæsninger om Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie samt om Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, bl.a. for ejerne og for de byer og kommuner, de befinder sig i. Jeg har udarbejdet et kompendium om dette, der ligger på Museets hjemmeside. Sommeren 2012 var jeg udsendt af Grønlands Nationalmuseum til Nordøstgrønland for at opmåle, registrere og værdisætte en række ekspeditionshytter, fangsthytter og videnskabelige stationer fra første halvdel af 1900-tallet, der befinder sig i denne mennesketomme landsdel. Jeg var en del af en lille specialiseret firemands-ekspedition, der i juli og august måned tilbagelagde ca km i gummibåde med påhængsmotor, mellem isflager og isfjelde, for det meste i godt vejr. Her opmålte vi 15 udvalgte hytter af forskellig størrelse. Yderligere 25 blev besøgt og fotoregistreret. Kun 2-3 hytter på kysten måtte vi opgive at besøge på grund af vejret og issituationen på dette tidspunkt. Da der hverken er elektrisk strøm, telefonforbindelse, internet eller lignende i området, og da de medbragte solcelleopladere ikke havde nok effekt til at drive større udstyr, foregik opmålingsarbejdet på traditionel vis med tommestok, målebånd og vandslange samt blyant på papir. Vi fastlagde dog GPSpositioner ved hjælp af solcelledrevet GPS-udstyr og foretog derudover registreringer af de mange løse genstande på stederne. Se artikel i Tidsskriftet Grønland. Jeg har derudover skrevet artiklen Learning new tricks from old dogs i Lost and found. side 6

7 Undervisning på KTR I lighed med den Historiske, tekniske og arkitektoniske værdisætning har mit forskningsprojekt indgået i undervisningen på KTR i 2012, og registreringen Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, herunder bl.a. de kulturhistoriske spor og de antikvariske værdier, har været praktiseret på: Rødovre Rådhus, opført 1958, Tegnet af Arne Jacobsen Kastrup Værk, opført 1749, tegnet af Jacob Fortling Can Lin på Mallorca. Opført 1975, tegnet af Alex Popov Konstabelbygningen på Magretheholm opført 1939 Prohekt Haubarg bindingsværkshusets træsamlinger brugt i moderne huse. For Kastrup Værk, Can Lin og Konstabelbygningen har de studerende beskrevet de arkitektoniske, kulturhistoriske om miljømæssige værdier og også udført en Historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning, som resultat af undervisningen. Jeg har til denne undervisning udarbejdet kompendiematerialer om: Funktionalismen i Danmark Curtain-Wall facader Barokken i Danmark Rokokoen i Danmark Klassicismen i Danmark Historicismen i Danmark Opmåling og registrering på Kastrup Værk, juni 2012 Igangværende forskning Som en yderligere udbygning af dette forskningsemne og som en slags sammenfatning af vores viden herom i dag, arbejder med tre overordnede emner, der skal resultere i 3 udgivne bøger i 2013 og 2014: Byhuse og bymiljøer Landhuse og landsbyer Herunder specielt Landsbyens særlige karaktertræk Vinduets kulturhistorie Emnet Landsbyens særlige karaktertræk blev kort præsenteret på Forskerseminaret i Bygningskultur 2015 den 26. september side 7

8 Forskningsemne 3 Fremtidige krav til ældre bygninger I forhold til forskningsemnet Fremtidige krav til ældre bygninger arbejder jeg især med energiforbedring. Dette sker bl.a. i samarbejde med Thomas Kampmann. Mine forskningsemner er: Istandsættelse og energiforbedring af vinduer af træ Nye arkitektonisk tilpassede vinduer af træ til ældre bygninger Efterisolering af bindingsværk Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Herunder beskrivelse af 5 grader af efterisolerings-indgreb af stigende indflydelse på husets bevaringsværdier. Dampspærreproblematikken ved efterisolering af ældre bygninger Isoleringsmaterialer og isoleringsmetoder Igen har dette dels resulteret i undervisningsforløb på KTR (i februar 2012 på Rødovre Rådhus og i november 2012 på Konstabelbygningen), kompendiematerialer plus at emnet indgår i forskellige bøger og faglige artikler. Se disse. Derudover har jeg holdt to foredrag i Norge, i Bergen den 4. maj 2012 og i Oslo, den 5. september Det første i Bergen handlede om energiforbedring af vinduer og det andet i Oslo handlede om energiforbedring af ældre bygninger. Se artiklen: Bygningskulturen er en vigtig ressource for et lavere CO2-forbrug samt kompendiet: Nænsom energiforbedring af ældre bygninger Jeg har endvidere holdt foredrag i Helsingør kommune om energiforbedring af bevaringsværdige bygninger i april Efterisolering af bindingsværk Én af de ting, jeg har arbejdet med er sammenhængen mellem isoleringstykkelsen og varmetabet ved efterisolering af bindingsværk med den dampspærreløse konstruktion, som jeg anbefaler. I stedet for en dampspærre opereres der med et ventileret hulrum yderst bag bindingsværksvæggen, der trækker evt. indefugt ud af isoleringskonstruktionen ved hjælp af ligevægtsreglen for fugtvandring. Indvendigt skjal der være et tæt, porøst og hygroskopisk materiale, her brædder med fer og not. Som det ses reducerer en isoleringstykkelse på 15 cm varmetabet i konstruktionen med 90% (fra 2,5 0,20 W/m²K), mens yderligere påforede centimeter isolering, nærmest ikke giver mere isoleringseffekt herudover. side 8

9 Forskningsemne 4 Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi Jeg har udarbejdet en række kompendiematerialer, baseret på metodisk indsamlet og systematisk sammenfattet ny, eksisterende og egen udviklet viden, og undervist i dette på KTR i forbindelse med Afdelingens opgaver og øvelser (igangværende). Det danske bindingsværkshus Jeg har især arbejdet med de typiske bindingsværkssamlinger for danske bindingsværkshuse. Endvidere med Farver og overfladebehandling på bindingsværk samt deres fremstilling. Og endelig med det danske bindingsværkshus historie, byggeteknik og arkitektonisk værdi. (Se kompendiematerialer) Vi har haft ekskursion til Frilandsmuseet og rundt på Holmen og de studerende byggede i september 2012 et lille bindingsværkshus, inspireret af den frisiske Haubarg. Se artiklen: Af gammelt jern smedes nye våben. Curtain Wall facader Den såkaldte Curtain Wall konstruktion blev udviklet i Chicago i USA i 1890-erne, med The Reliance Building fra 1892 som én af de første. Konstruktionen og dens arkitektoniske udtryk var så avanceret, at den fik navnet Chicago-skolen. På Bauhaus-skolen i Tyskland fik Curtain Wall konstruktionen stor udbredelse, så da Mies van der Rohe måtte flygte til USA, dannede han grundlaget for den anden Chicago-skole efter 2. Verdenskrig. Én af denne skoles mest markante udøvere var Arne Jacobsen og blandt hans hovedværker hører Rødovre Rådhus fra Da KTR s semesteropgave i foråret 2012 var en udvidelse af Rødovre Rådhus, udarbejdede jeg kompendiematerialer om Curtain-Wall konstruktionens historie, byggeteknik og arkitektoniske udtryk og holdt en række forelæsninger om dette. (Se kompendiematerialer) Facadedekorationer på historicismens huse ( ) Ingeniør- og Arkitektskolen i Milano (Polyteknico di Milano) afholdt i foråret 2012 et internationalt forskerseminar for sammenslutningen af arkitektskoler i Verden (IAAIA) med emnet Cities in Transformation Research & Design. Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies. Dette synes ret relevant for nærværende forskningsprojekt, så jeg indsendte et abstract til peer review for Konferencekommiteen, der antog papiret. Jeg holdt derfor et foredrag om Working Techniques and Restoration Methods for Plaster Decorations on Facades - in new and old design. (Se litteraturliste) Foruden jeg selv deltog Nicolai Bo Andersen og Christoffer Harlang i konferencen fra KTR. Nogle af illustrationerne fra Plaster Decorations on Facades De klassiske pigmenter og bindemidler Emnet har dels resulteret i et Kursus for KTR tirsdag, den 4. december 2012 samt kompendiematerialet: De klassiske pigmenter. De klassiske bindemidler til udvendig og indvendig overfladebehandling. side 9

10 Integrering af forskning i undervisningen på KTR På KTR har vi siden 2009 bevidst integreret den forskning, der foregår hos de forskningsansatte lærere på afdelingen, i selve undervisningen. Det er bl.a. sket via forelæsninger, øvelser, praktik og work-shops for og med de studerende, i emner som bygningsopmåling, bygningsundersøgelse og arkitektonisk værdisætning, byrumsanalyser samt den nyeste viden om de klassiske byggematerialer, bygningskonstruktioner og håndværksmetoder. Der forskes og undervises også i de nyeste restaureringsmetoder og sågar også i de efterhånden næsten lige så klassiske konstruktioner som Curtainwall-facader, built-up-tage og betonkonstruktioner - ud fra en historisk, teknisk og arkitektonisk baggrund. Integrationen er sket ved at koble denne undervisning og disse aktiviteter direkte til de semester-opgaver, som de studerende får stillet. Disse relaterer sig primært til arkitektoniske indgreb i eksisterende bygninger eller bygningsmiljøer. Ved at målrette undervisningen til de emner, semesteropgaven indeholder, bliver dette ret tekniske og tørre stof langt mere relevant og meget nærværende for de studerende på afdelingen. Øvelser og work-shops, hvor nogle af materialerne prøves i praksis, f.eks. opstrøg med forskellige klassiske malingstyper og farver, supplerer dette. Projekt Haubarg - integreringen af undervisningen i forskningen Som noget nyt etablerede vi i efteråret 2012 et Forsknings-Laboratorium, hvor den teoretiske forskning kan blive afprøvet i praksis. Og hvor de studerende ikke mindst kan deltage og bidrage til forskningen sammen med lærerne og forskerne Vi opførte et nyt og moderne hus i fuld skala i bindingsværkskonstruktion Vi brugte her en helt ny forskning i forhold til bindingsværkskonstruktionernes statiske og tekniske egenskaber, som undertegnede har udført. Vi inddrog de studerende direkte i denne forskning, idet de stod for praktisk at afprøve og eftervise disse konstruktioners og samlingers brugbarhed herunder deres fordele og ulemper. Først når den slags meget tekniske og teoretiske analyser bliver afprøvet 1:1 i praksis, ikke som mindre eksempler, men i et virkeligt hus i fuld skala, kan man sige om teorien kan bruges i virkeligheden. Alt for meget forskning baserer sig udelukkende på de teoretiske aspekter. Derfor har vi i dette forskningsprojekt konsekvent kombineret teori med praksis. Vi afprøvede her 5 udvalgte og analyserede bindingsværkssamlingers egenskaber i forhold til trykkræfter, trækkræfter, kombinerede træk- og trykkræfter, ulåste overkæmninger samt overlåsende elementer og nødvendige skråstivere. Et andet spørgsmål var om man i så stor bygning kan samle alting som træ-medtræ, uden beslag, søm eller skruer, fuldstændigt som på de gamle bindingsværks-huse. Endelig rummede organiseringen af projektet, med 65 studerende på fuld damp i 3 uger, en helt særlig udfordring. For at afprøve samlingerne i rimelig stor skala, hvor kræfterne begynder at betyde noget for stabilitet og konstruktiv styrke, lod vi os inspirere af den frisiske bygningstype Haubarg, der findes på Frilandsmuseet i Lyngby i form af Ejderstedgården kombineret med et traditionelt dansk bindingsværkshus. Selve Haubargen er en høj firkantet konstruktion, bygget med klassiske bindingsværks-samlinger, hvori man kan placere årets høhøst tørt under tag om efteråret, så høet kan bruges til foder til kreaturerne i vinterens løb. Haubarg betyder derfor høbjerg på hollandsk/frisisk. side 10

11 Denne bygning var vores inspirationskilde i forhold til hovedform og hovedkonstruktion, men de tekniske løsninger og samlinger blev brugt og nytænkt i forhold til den ovenstående analyse af de klassiske bindingsværkssamlingers tekniske egenskaber. Konklusion Haubarg-projektet rejser en række interessante aspekter af teknisk art. Det viste sig for det første at den ønskede konstruktion, med visse meget interessante småændringer, bl.a. den samling, hvor den lodrette hjørnestolpe bliver samlet med tagremmens vandrette hjørnesamling, samtidigt med at gratspæret skal ligge fast oven på dette alt sammen uden nogen form for beslag, søm, skruer eller metalbånd, men kun træ-med-træ forholdsvis let lod sig udføre som forudsat. Een af de historiske bindingsværksbygninger, der udgjorde grundlagsstudierne, den firelængede gård Vadstrup i Viby, indeholder eksempelvis præcist denne detalje i et hjørne med helvalm, men man kan jo ikke lige komme til at skille samlingen ad eller røntgenfotografere den, så her må man vente år, før den eventuelt skal skiftes ud. For det andet viste træsamlingernes egenskaber i forhold til træk- og trykkræfter sig med det samme, de blev udført. Samlingerne og konstruktionerne blev fuldstændigt stabile lige så snart de var samlet. Især var det fantastisk at se og mærke, da overlåsningerne, de fire lange remme med huller til stolpernes endetappe, kom på, og de tilsvarende fire fodremme. Det var som en kinesisk æske, hvor alt faldt smukt i hak og ikke kunne rokkes fra hinanden igen. For det tredje var bindingsværkets modulopbygning, bestående af en række næsten ens elementer, der kan udføres på spredte steder af helt forskellige hold, spændende at prøve. Fire sjakbajser stod for koordineringen, også i forhold til at ingen gik ledige eet sted, mens der manglede hænder et andet sted. Et sæt meget enkle målestokke, lange trælægter med blyantsmærker på, skulle sørge for at tapper og taphuller, kæmninger og hakker osv. kom til at passe sammen. Simpelt og helt lavteknologisk. side 11

12 Forskningsemne 5 Restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger Jeg har arbejdet en del med dette forskningsemne i Der skal naturligvis være en sammenhæng mellem værdisætningen, restaureringsholdningerne og de anvendte materialer og metoder. Dette er beskrevet i kompendiet Restaurering og transformation, der bl.a. blev præsenteret på Forskerseminaret i Bygningskulturens Hus den 26. september 2012 samt i artiklen: Learning new tricks from old dogs i Lost and Found. Jeg arbejder på en artikel om dette, som jeg har kaldt Venezia Charteret - har overskredet sin sidste salgsdato. Når denne er færdig, danner den, sammen med ovennævnte kompendium hermed afslutningen på dette del-projekt. Holte, den Søren Vadstrup side 12

13 Undervisning og formidling Forelæsninger og kompendiematerialer til studie- og øvelsesopgaver på KTR af Søren Vadstrup (fra sept december 2012) Sept Tektonik 1 /Stabling Kay Fiskers sommerhus Sept Studietur til Marrakech Okt Byfortætning / Elværksgrunden Nov Tektonik 2 /Støbning Feb Addition /Rødovre Rådhus Maj 2012 Studierejse til England Juni 2012 Kastrup Værk Opmåling, bygningsundersøgelse og værdisætning September 2012 Studietur til Can Lin Mallorca Opmåling, bygningsundersøgelse og værdisætning Det murede hus i Danmark. Historie Det murede hus i Danmark. Materialer, konstruktioner og restaurering Overfladebehandling af murværk Byrumsanalyser Frihåndstegning Akvarel Lokalfarver Det københavnske etagehus Facadeudtryk Facadedekorationer i puds, gips og Portlandcement Portlandcement og beton Curtain-Wall. Historie, materialer, konstruktioner og energiforbedring Rudeglas og termoruder Built-up-tage Funktionalismen + Funktionalismens farver Trapper. Historie, konstruktioner og design Byrumsanalyser Skridtopmåling til byrumsanalyser Værdisætning af ældre huse Ældre bygningers kulturhistorie Bygningshistoriske undersøgelser Kulturhistoriske spor Antikvarisk analyse Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer Bygningsopmåling Frihåndstegning Akvarel Værdisætning September 2012 Tektonik 3 /Sammenføjning Træ og historisk træbehandling i Danmark Konstruktiv træbeskyttelse Træbeklædninger i Danmark Bindingsværkshuse i Danmark. Bindingsværkssamlinger. Overfladebehandling af bindingsværk. Restaurering af bindingsværk Vinduer af træ historie, materialer og konstruktioner Vinduer af træ vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring Døre historie, materialer og konstruktioner Linolie imprægnering, regenerering og overfladebehandling Smedejern og essesmedning November 2012 Ugekursus i bæredygtighed Nænsom energiforbedring af ældre bygninger December 2012 Kursus i de klassiske pigmenter og bindemidler De klassiske pigmenter overfladebehandling De klassiske bindemidler til udvendig og indvendig side 13

14 Internationalt samarbejde i 2012 Nuuk (Grønland) januar 2012 Foredrag på Grønlands Nationalmuseum om Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie samt om Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, bl.a. for ejerne og for de byer og kommuner, disse befinder sig i. Nordisk møde om kornkurven i specielt luftkalkmørtel 18. februar 2012 i Raadvad. For forskere (ingeniører, arkitekter m.fl.), praktikere og kulturhistorikere Nordisk Forum for Bygningskalk. London (Studierejse) Byrumsanalyser og skitseopmålinger i London Se samlet Rapport fra Studierejsen på KTR Bergen maj 2012 Foredrag på konference i Fortidsminneforeningen om Bæredygtighed Energiforbedring af vinduer Se kompendiemateriale. Milano juni 2012 Internationalt seminar om Cities in Transformation Research & Design. Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies. Den juni 2012 Foredrag om: Working Techniques and Restoration Methods for Plaster Decorations on Facades - in new and old design Se kompendiemateriale Oslo september 2012 Foredrag om på Arkitektur- og Designhøjskolen i Oslo: Energiforbedring af ældre bygninger. Se artiklen: Bygningskulturen er en vigtig ressource for et lavere CO2-forbrug samt kompendiet: Nænsom energiforbedring af ældre bygninger Ålesund september 2012 Nordisk Forum for Bygningskalk. Årsmøde Foredrag om: Puds på udsatte steder. Nordisk møde om overfladebehandling med luftkalk 7. november 2012 i Raadvad For forskere (ingeniører, arkitekter m.fl.), praktikere og kulturhistorikere Foredrag om: Læsket kalk 10 materialer i eet Se kompendiematerialer Bryggen i Bergen. Maj 2012 side 14

15 Forelæsninger af Søren Vadstrup på internationale seminarer i 2012 side 15

16 KOMPENDIER til Kulturarv, Transformation og Restaurering af Søren Vadstrup December 2012 By- og bygningsundersøgelser og værdisætning 01 Bygningsrestaurering og Transformation 02 Værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT 03 SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi 04 OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang 05 Historisk, teknisk og arkitektonisk VÆRDISÆTNING af ældre bygninger og deres omgivelser 06 Værdisætnings-Skema 07 Bygningsopmåling til brug for registrering og projektering 08 Kulturhistoriske spor 09 Bygningshistoriske undersøgelser 1o Antikvarisk analyse 11 Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer 12 Husets bærende bevaringsværdier 13 Projektforslag 14 Rekonstruktion af manglende eller udskiftede bygningsdele 15 Værdisætning af bygninger - EKSEMPLER 16 Arkitektonisk værdisætning af bebyggelser og byrum 17 Arkitektonisk værdisætning af bebyggelser og byrum - EKSEMPLER 18 Bevaringsplaner og bygningsregistreringer i Danmark Frihåndstegning - af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul 20 Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve Historisk byggeteknik 01 Det murede hus i Danmark. Historie 02 Det murede hus i Danmark. Materialer og konstruktioner* 03 Tyndpuds og dækkende puds* 04 Overfladebehandling af murværk* 05 Facadedekorationer i puds, gips og kunststen* 06 Pisé, wällerwände og adope* 07 Facade-udtryk 08 Patinering af murværk* 09 Trækonstruktioner og træbeklædninger i Danmark (under udarbejdelse)* 10 Konstruktiv træbeskyttelse* 11 Bindingsværkshuse i Danmark. Bindingsværkssamlinger. 12 Overfladebehandling af bindingsværk.* 13 Vinduer af træ historie, materialer og konstruktioner* 14 Vinduer af træ vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring* 15 Døre historie, materialer og konstruktioner (under udarbejdelse)* 16 Curtain Wall facader ( )* 17 Flade tage ( ) (under udarbejdelse) 18 Trapper historie, konstruktion og restaurering (under udarbejdelse) 19 Tegltage (under udarbejdelse) 20 Stråtage (under udarbejdelse) De klassiske byggematerialer 01 Træ som byggemateriale* 02 Kalk og mørtel og puds til bygningsrestaurering* 03 De klassiske pigmenter* 04 De fem klassiske malingstyper til indvendig og udvendig overfladebehandling* 05 Linolie imprægnering, regenerering og overfladebehandling* 06 Rudeglas og termoruder* 07 Smedejern og essesmedning (under udarbejdelse)* 08 Støbejern og jernstøbning (under udarbejdelse)* Stilperioder 01 Det københavnske etagehus. Historie, byggeteknik og arkitektur* Restaureringsmetoder 01 Forebyggende vedligeholdelse* 02 Mursalte og salte i murværk* side 16

17 03 Restaurering af bindingsværk* 04 Restaurering af vinduer af træ 05 Restaurering af smedejern og støbejern Energiforbedring og bæredygtighed Nænsom energiforbedring af ældre huse* * Kompendier, der indeholder metodisk indsamlet og systematisk sammenfattet ny, eksisterende og egen nyudviklet viden, der ikke tidligere har været publiceret af andre. Artikler m.m. af Søren Vadstrup i 2012 Vadstrup, Søren: Kulturarv, Transformation og Restaurering. Transformation 2. Kunstakademiets Arkitektskole, KTR (jan. 2012) Søren Vadstrup: Working Techniques and Restoration Methods for Plaster Decorations on Facades - in new and old design. Abstract til international konference i Milano den juni 2012 Cities in Transformation Research & Design. Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies. Søren Vadstrup: Learning new Tricks from Old Dogs. I Lost and Found. Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsskrift Bass Rock, Nordøstgrønland sommeren 2012 side 17

18 Forskningsplan for Værdisætning, indhold og metodik Undervisning og afprøvning gennem undervisning og praktik 2 Ældre bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske værdier Forskningsprojekt om Byhuse i Danmark bevaring, retablering og transformation. Forskningsprojekt om Bedre Byggeskik i Danmark ( ) Forskningsprojekt om 1960-ernes og 1970-ernes boligbyggeri i Danmark Forskningsprojekt om Landsbyens særlige kendetegn - afsluttes i 2014 Forskningsprojekt om Grønlands bygningskultur afsluttes i Fremtidige krav til ældre bygninger Forskningsprojekt om bæredygtighed, miljø og energi i ældre bygninger Forskningsprojekt om Livslang levetid som bæredygtig parameter 4 Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi Forskningsprojekt om træsamlinger i bindingsværk træk- og trykkræfter m.m. Forskningsprojekt om patinering af murværk 5 Restaurering, retablering og transformation materialer, metoder og holdninger Undervisning og afprøvning gennem undervisning og praktik Formidling Forlaget L&R: Byhuse Hverringe Restaurerings-Centrum på Fyn: Informationsmaterialer på internerttet Kulturstyrelsen: Opdatering af Informationsbevaring (Center for Bygningsbevaring) Ministeriet for By, Boliger og Landdstrikter: Vejledninger for bevaringsværdige bygninger (CfB) Qeqqata kommunia Grønland: Vejledning for bevaringsværdige bygninger Bygningskultur i Nordøstgrønland: Artikel til tidsskriftet Grønland Etablering af Summer Work-shops i Danmark i samarbejde med Svenska Byggnadsvårdförening side 18

R A P P O R T for 2 0 1 4

R A P P O R T for 2 0 1 4 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Forskningsprojekt A: Bærende bevarings- og fredningsværdier Bygningskulturens Værdisætning. R A P P O R T for 2

Læs mere

R A P P O R T for 2 0 1 3

R A P P O R T for 2 0 1 3 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Forskningsprojekt A: Bærende bevarings- og fredningsværdier Bygningskulturens Værdisætning. R A P P O R T for 2

Læs mere

R a p p o r t f o r 2 0 1 1

R a p p o r t f o r 2 0 1 1 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Forskningsprojekt A: Bærende bevarings- og fredningsværdier Bygningskulturens Værdisætning. R a p p o r t f o r

Læs mere

S A M L E T R A P P O R T for 2 0 1 1 1 4

S A M L E T R A P P O R T for 2 0 1 1 1 4 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Forskningsprojekt A: Bærende bevarings- og fredningsværdier Bygningskulturens Værdisætning. S A M L E T R A P P

Læs mere

Værdisætning af kulturarven

Værdisætning af kulturarven Værdisætning af kulturarven Af Søren Vadstrup Forskningslektor, arkitekt m.a.a. Kunstakademiets Arkitektskole, KTR Præsentation til Bygningskultur-2015-Forskningskonferencen den 26.9.2012 Arkitektfaget

Læs mere

R E S U L T A T E R. Forskningsemner. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015

R E S U L T A T E R. Forskningsemner. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Forskningsprojektet: Bærende bevarings- og fredningsværdier Bygningskulturens Værdisætning. R E S U L T A T E R

Læs mere

Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring Kunstakademiets Arkitektskole

Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring Kunstakademiets Arkitektskole Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring Kunstakademiets Arkitektskole Analyse- og Værdisætnings-Metoden til historisk forankret og helheds-indpasset nybyggeri, restaurering og transformation af bygninger

Læs mere

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv -

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - A Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, ; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - NORDMAK Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus i RAADVAD i RAADVAD 5 arkitekter

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

ny-save-metoden til udpegning af bevaringsværdige bygninger

ny-save-metoden til udpegning af bevaringsværdige bygninger Kunstakademiets Arkitektskole Kulturarv, Transformation og Restaurering Analyse og værdisætning af bygninger, bebyggelser og byrum ny-save-metoden til udpegning af bevaringsværdige bygninger Af Søren Vadstrup

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FORELÆSNINGENS STRUKTUR TØMMERVÆRK Begrebsdefinition og grundlæggende

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Restaureringsarkitekt m.a.a. 1976 1987 Privat restaureringstegnestue Restaureringsprojekter i Danmark, Grønland og Island 1987 1989 Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

FORBEREDELSE AF PROJEKTMATERIALE

FORBEREDELSE AF PROJEKTMATERIALE FORBEREDELSE AF PROJEKTMATERIALE Hvis man ejer et fredet eller bevaringsværdigt hus, skal man være meget opmærksom på ikke at forringe de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der har gjort huset

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Søren Vadstrup. marts 2017

Søren Vadstrup. marts 2017 unstakademiets Arkitektskole Kunstakademiets Arkitektskole Kulturarv, Transformation og Restaurering Analyse og værdisætning af bygninger og helheder Analyse- og Værdisætnings-Metoden til historisk forankret

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011 Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot side 1 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra 2 overordnede spor: En systematisk

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVEGÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE AAA

BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVEGÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE AAA BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVEGÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE AAA BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVE GÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION

Læs mere

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik Bygnings Frednings Foreningen Sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme Association of Owners of Historic Houses in Denmark BYFOs bidrag til en ny Bygnings Frednings Foreningen,

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg De Danske Spritfabrikker i Aalborg Projektindhold: Undersøgelse og registrering af bygninger og anlægs særlige arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter og en vurdering af fabriksområdets genanvendelses-potentialer

Læs mere

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER Præcis ligesom ved et nybyggeri er den grundige planlægning af istandsættelsesarbejder en forudsætning for et vellykket resultat. Ved nybyggeri starter

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser

Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser Kunstakademiets Arkitektskole Kulturarv, Transformation og Restaurering Analyse og værdisætning af bygninger og helheder Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser Løvenborgbygningen på

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Bevaringskoncept til fredede og bevarings- værdige bygninger

Bevaringskoncept til fredede og bevarings- værdige bygninger Bevaringskoncept til fredede og bevarings- værdige bygninger Passion for malerfaget Vi har en lang erfaring inden for malerfaget som historisk går tilbage til etableringen af Flügger i 1783. Vi har siden

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bevaring og forandring - teori, holdninger & metode. Varde - 16. december 2013 Arkitekt maa Ulla Kristensen

Bevaring og forandring - teori, holdninger & metode. Varde - 16. december 2013 Arkitekt maa Ulla Kristensen Bevaring og forandring - teori, holdninger & metode Varde - 16. december 2013 Arkitekt maa Ulla Kristensen Disposition Bevaring og forandring Teori og holdninger Barrierer, redskaber og metoder Strategi

Læs mere

TEKTONIK. Intro til kurset materialelære og historisk byggeteknik - ved Studio Transformation of Architectural Heritage F12

TEKTONIK. Intro til kurset materialelære og historisk byggeteknik - ved Studio Transformation of Architectural Heritage F12 TEKTONIK Intro til kurset materialelære og historisk byggeteknik - ved Studio Transformation of Architectural Heritage F12 Lektor, arkitekt m.a.a. Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

JYRO arkitekter j-y-r-o.dk +45 5361 1290 Sag 09-14. Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model. Deltagere

JYRO arkitekter j-y-r-o.dk +45 5361 1290 Sag 09-14. Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model. Deltagere Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model JYRO arkitekter Deltagere Tom Hansen arkitekt MAA Tegnestuen Hornbæk th@tegnestuenhornbeak.dk Per Jyllnor arkitekt MAA JYRO arkitekter pj@

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg

O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg Vedr. L 93 Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Landsforeningens fingeraftryk

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6 udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune HØRING: Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29.

Læs mere

DECEMBER NR. 89 TEMA: BYGNINGSKULTUR ÅRTIERS STØRSTE BIDRAG TIL BYGNINGSKULTURARVEN. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

DECEMBER NR. 89 TEMA: BYGNINGSKULTUR ÅRTIERS STØRSTE BIDRAG TIL BYGNINGSKULTURARVEN. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur DECEMBER 2010 - NR. 89 TEMA: BYGNINGSKULTUR 2015 - ÅRTIERS STØRSTE BIDRAG TIL BYGNINGSKULTURARVEN Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1 GENNEMGANG AF DANMARKS FREDEDE BYGNINGER Af Mogens A.

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring TRÆBEKLÆDNINGER I DANMARK. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring TRÆBEKLÆDNINGER I DANMARK. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Træfacader er ikke så almindelige i Danmark, men de fleste taggavle på sjællandske bindingsværkshuse

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Netværk for Bindingsværk

Netværk for Bindingsværk Netværk for Bindingsværk 2016 2019 Baggrund Eet af landets yngste bindingsværkhuse, opført i 1940-erne i Christiansfeld. Dette var en måde at vise sit nationale, danske sindelag på. Bindingsværksbygninger,

Læs mere

Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering. Juni 2006. Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring

Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering. Juni 2006. Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering Juni 2006 Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring ligger i Raadvad I den gamle knivfabrik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri og Energi (A)

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Plads til personer i nye tagboliger i København?

Plads til personer i nye tagboliger i København? Plads til 22.000 personer i nye tagboliger i København? Søren Peter Bjarløv Sektionen for Bygningsdesign Baggrund Arkitekt og lektor i Sektionen for Bygningsdesign på Instituttet for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Kulturarv klassens umulige dreng eller inspirerende ressource?

Kulturarv klassens umulige dreng eller inspirerende ressource? GENANVENDELSE AF BYGNINGSMASSE, DER ER DEL AF KULTURARVEN Kulturarv klassens umulige dreng eller inspirerende ressource? Intro Fredning og bevaringshensyn Værdisætning hvad har værdi og for hvem? Bygningsarvens

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

DANSK BYGNINGSINSPEKTØRFORENING

DANSK BYGNINGSINSPEKTØRFORENING DANSK BYGNINGSINSPEKTØRFORENING BYGGELOVSDAGE NOVEMBER 2007 Kommunernes rolle i forhold til de fredede og bevaringsværdige bygninger. Disposition Hvad er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur?

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORTIDEN I FREMTIDEN. Jens Andrew Baumann, Baumann Arkitekter 22. august 2013

AT ARBEJDE MED FORTIDEN I FREMTIDEN. Jens Andrew Baumann, Baumann Arkitekter 22. august 2013 AT ARBEJDE MED FORTIDEN I FREMTIDEN Jens Andrew Baumann, Baumann Arkitekter 22. august 2013 OBJEKT REGISTRERING/DOKUMENTATION FORTOLKNING (RESTAURERINGS)HOLDNING ABSTRAKTION FORM & TILFØJELSE FORNYELSENS

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Arkitekturpris Nominerede. April 2016

Arkitekturpris Nominerede. April 2016 Arkitekturpris 2013-14-15 - Nominerede April 2016 1. WeCare4u Kærup Parkvej 11 Firmadomicil og Showroom Nomineret af: Ringsted Kommune Opført: 2013 Bygherre: WeCare4u Arkitekt: Randersarkitekten WeCare4u

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 LOKALPLAN FOR KULTURMILJØ I BYMIDTEN C5 August 2005 HVAD ER EN LOKALPLAN? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner (lokalplaner).

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Bacheloruddannelsen Monumentalkunst

Bacheloruddannelsen Monumentalkunst Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Monumentalkunst GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme 1. Byggesagsbehandler modtager ansøgning om nedrivning af en ejendom i Varde kommune. 2. Hvis denne ejendom ifølge Kommuneplan

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

BYGNINGSFORSTÅELSE. Forelæsning for 4. studieår Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus 1. oktober 2012

BYGNINGSFORSTÅELSE. Forelæsning for 4. studieår Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus 1. oktober 2012 BYGNINGSFORSTÅELSE Forelæsning for 4. studieår Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus 1. oktober 2012 lektor, arkitekt m.a.a. Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere