R a p p o r t f o r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R a p p o r t f o r 2 0 1 2"

Transkript

1 Kunstakademiets Arkitektskole. Atkitektskole. Kulturarv, Bygningskultur Transformation 2015 og Restaurering Søren Forskningsprojekt Vadstrup: Bygningskulturens A: Bærende værdisætning. bevarings- og RAPPORT fredningsværdier for 2012 R a p p o r t f o r Forsker: Forskningslektor, arkitekt m.a.a Søren Vadstrup Dato: 1. februar 2013 Forskningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for Bygningskultur, Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering og projekt Bygningskultur 2015, der er initieret af Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania. Bygningsundersø gelse og værdisætning på Rødovre Rådhus. Februar 2012 Baggrund Forskningsprojektets baggrund, forskningsemner, hypoteser og forventninger til mål og resultater m.v. er behandletningen til Rapport for I kort form er disse: 1 Værdisætning, indhold og metodik Udvikle, afprøve og evaluere en systematisk metodik, der kan kortlægge værdierne indenfor et bredt spektrum af såvel bygningstyper som bygninger fra forskellige historiske epoker i forskellige tekniske tilstande. Herunder også bygningsmiljøer. 2 Ældre bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske værdier Herunder at fremlægge langt mere nuancerede deskriptive analyser, der kan informere den systematiske kortlægning af især de arkitektoniske og miljømæssige værdier. 3 Fremtidige krav til ældre bygninger Kortlægningen skal tage højde for fremtidige krav, som den dynamiske samfundsudvikling stiller til vor bygningsmasse, herunder ændrede livsmønstre og ønsket om energioptimering. 4 Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi Der udføres i forbindelse med kortlægningen en egentlig værdisætning baseret på en restaureringsarkitektoniske sagkyndighed med særlig tyngde på historisk materialelære og historisk bygningsteknologi. Der stor efterspørgsel efter ny og koordineret viden om vedligeholdelse af vor historiske bygningsmasse. 5 Restaurering, retablering og transformation materialer, metoder og holdninger For at give ejere og projekterende bedre redskaber til restaurering, vedligehold og transformation vil projektet, ud over en konkret og systematiseret metode for værdisætningen, derfor søge at operere med forslag til operative indgreb i bygningen. side 1

2 Aktiviteter i 2012 Forskningsemne 1 Værdisætning, indhold og metodik Værdisætning af en ældre bygninger indgår som et vigtigt element, når og hvis: 1: Ejeren eller kommunen ønsker at fastslå husets bevaringsmæssige status som bevaringsværdigt eller ej. 2: Ejeren skal udføre den løbende vedligeholdelse af huset og ønsker en prioriteret plan for denne. 3: Ejeren har påtænkt et større istandsættelses- og ombygningsprojekt. I alle tre tilfælde kan værdisætningen tjene som grundlag for dette. Men da disse tre formål repræsenterer tre forskellige niveauer i forhold til detaljeringsgrad, tidsforbrug og de medvirkendes ekspertise, kræver de også tre forskellige værdisætningsmetoder. Dette forskningsprojekt har især koncentreret sig om niveau 2 og 3, idet der til formål 1: findes en meget brugt, indarbejdet og løbende opdateret metode, SAVE-metoden - registrering af ældre bygningers bevaringsværdier. I forhold til formål 2, Værdisætning af bygningen i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og istandsættelse, findes der i dag ikke en nærmere beskrevet, konkret afprøvet og afrapporteret metode, så forskningsprojektet har sat sig for at udarbejde en sådan, se senere. I forhold formål 3, Værdisætning som grundlag for et større istandsættelses- og ombygningsprojekt, har der under forskellige navne fandtes forskellige metoder hertil til forskellige tider. I Byhuset fra 1980 (Curt v. Jessen et al.) gøres der kort rede for (ca. 1 side) den Bygningsundersøgelse, der er forudsætningen for at restaurere en bygning, så man kan kende dens livshistorie og dens sundhedstilstand. Der indgår heri ikke en samlet arkitektonisk vurdering, bl.a. af de formentlig mange ændringer og tilføjelser, der er kommet til huset med tiden, ligesom der heller ikke med en samlet helhedsbetragtning eller klart formulerede restaureringsholdninger. Det samme gælder Planstyrelsens (i dag Kulturstyrelsens) Information om Bygningsbevaring fra 1989, først som et trykt løsbladssystem og siden 2001 revideret og lagt ud på nettet. Her nævnes der i Informationsbladet om Forberedelse af projektmateriale, Bygningsundersøgelse, opmåling, tekniske problemer, fugtproblemer og projektering. De historiske forhold er behandlet i Informationsbladene Arkivundersøgelser og Bygningshistoriske spor. Informationsbladene indeholder intet om en samlet arkitektonisk eller en samlende konklusion for undersøgelserne. I den opdatering af Information om Bygningsbevaring, der netop er sket, har undertegnet indført og beskrevet såvel en arkitektonisk vurdering som en samlet historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning som udgangspunkt for ombygnings- og istandsættelsesprojektet i forlængelse af nærværende forskningsprojekt. I det følgende beskrives de tre værdisætnings-metoder, som indgår i forskningsprojektet kort. side 2

3 SAVE-Metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi SAVE-metoden blev udviklet af Planstyrelsen i 1987 i forbindelse med kommuneatlas-arbejdet og behovet for at få udpeget de bevaringsværdige bygninger, ældre end 1940, i den pågældende kommune. Den skal udføres af professionelle, der har gennemgået et særligt kursus i SAVE-metoden, idet denne forudsætter at man tager udgangspunkt i de lokale forhold og den lokale byggeskik på stedet/ i kommunen og ikke, som ved vurdering af fredede bygninger, i forhold til landet som helhed. Dertfor skal man kende de lokale bygningsmæssige forhold godt, før man udfører en SAVE-registrering. SAVE-metoden, der bygger på et særligt skema og en dertil udarbejdet SAVE-Vejledning, er netop i 2011 opdateret til også at kunne registrere nyere huse, opført efter 1940 og endvidere bevaringsværdige helheder. Da hele SAVE-systemet er udviklet af og passes og opdateres af Kulturstyrelsen, indgår dette ikke specifikt i nærværende forskningsprojekt på anden måde end at det naturligt indgår i det samlede system af Værdisætnings-metoder i Danmark, der naturligvis indpasser sig efter det allerede eksisterende SAVE-system og koordineres med dette. Jeg har i øvrigt selv medvirket til opdateringen i 2011, idet jeg bl.a. har udført tegningerne til den nye SAVE-Vejledning. Oversigtlig værdisætning samt en prioriteret plan for vedligeholdelse af huset Som led i den løbende vedligeholdelse og istandsættelse af ældre huse, vil det repræsentere en klar forbedring, hvis der forud for alle indgreb foretages en overordnet arkitektonisk værdisætning og teknisk gennemgang af huset. I de fleste tilfælde vil husejerne næppe involvere en arkitekt i dette arbejde, men mange gange udføre vedligeholdelsen selv, eller i andre mere omfattende tilfælde tilkalde en håndværker indenfor det fag, arbejdet hører til. Det sidste kan være en ret uheldig disposition, dels fordi håndværkere kun kan overskue arbejder indenfor sit eget fag, dels fordi han yde- rmere ofte er interesseret i at få et stykke arbejde med hjem og dels fordi der i medfør heraf ikke sker en overordnet prioritering af de mest nødvendige arbejder og heller ikke en vurdering af arbejderne i forhold til husets arkitektur og bærende bevaringsværdier. Der findes forskellige professionelle firmaer, som man kan bestille til denne opgave. Raadvad s Bygningssyn er f.eks. udviklet og etableret i 2000 i Danmark i samarbejde med det hollandske Monumentenwacht, der har fungeret siden Forskningsprojektet har udviklet og beskrevet en metode, der er kaldt en OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang. Den er afprøvet i 2011 i Nysted på Lolland med udmærket succes. Metoden vil i løbet af forskningsprojektet blive suppleret med en Vedligeholdelses-MANUAL for ældre bygninger, der skal opsætte en systematik for den tekniske gennemgang af huset. Værdisætningsskema fra afprøvningen af systemet for en OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang i Nysted i side 3

4 Historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning af bygninger og omgivelser Den historiske, tekniske og arkitektoniske Værdisætningsmetode bør udføres af særligt uddannede restaurerings/transformations-arkitekter, idet denne forudsætter et dybere kendskab til dansk bygningshistorie, de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder samt til brugen af metoden i det hele taget. Metoden er især udviklet i løbet af 2012 bl.a. i forbindelse med de fire studieopgaver på Kandidatprogrammet for Kulturarv, Transformation og Restaurering, hvor den er gennemgået for og afprøvet af de studerende: Rødovre Rådhus (februar 2012) Kastrup Værk (juni 2012) Can Lin på Mallorca (September 2012) Konstabelbygningen på Holmen (oktober 2012) Metoden blev endvidere præsenteret nærmere på Forskerseminaret i Bygningskultur 2015 den 26. september 2012, og her udsat for opponent og diskussion. Can Lin på Mallorca. Opført 1971 af Alex Popov og Lin Utzon. Opmåling, bygnings-undersøgelse, værdisætning, frihånds-tegning og akvarel på KTR s studietur i september Kompendiematerialer De tre ovennævnte almene Værdisætningsmetoder er nærmere beskrevet i en række kompendiematerialer, der foreløbigt ligger på Kandidat-programmets intranet-site: 2 Værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT 3 SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi 4 OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang 5 Historisk, teknisk og arkitektonisk VÆRDISÆTNING af ældre bygninger og deres omgivelser 6 Værdisætnings-Skema 7 Bygningsopmåling til brug for registrering og projektering 8 Kulturhistoriske spor 9 Bygningshistoriske undersøgelser 1o Antikvarisk analyse 11 Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer 12 Husets bærende bevaringsværdier side 4

5 Fredningsgennemgangen I årene gennemfører Kulturstyrelsen en gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark, dels for at få mulighed for at besøge alle bygninger dels for at udarbejde en opdateret præcisering af fredningsværdierne. Denne dokumenteres med fotografier. På den måde sikres det, at ejere og myndighed har et fælles grundlag for den fremtidige forvaltning af bygningerne, f.eks. når der skal tages stilling til ønsker om kommende bygningsmæssige ændringer. Alle ejere får i den forbindelse også tilbudt en vejledende Handleplan for huset, der kan medvirke til at prioritere og prissætte eventuelle fremtidige byggearbejder. Da Fredningsgennemgangen specifikt retter sig mod en meget specifik bygningsgruppe i Danmark, de allerede fredede bygninger, hvoraf der er omkring 9.000, og da den bygger på en særlig metode, udviklet hertil, indgår denne ikke i nærværende forskningsprojekt på anden måde, end at der drøftes og udveksles erfaringer og fælles holdninger. Byrumsanalyser Jeg har arbejdet med teori, metodik, afprøvning og erfaringer med byrumsanalyser og værdisætning af byrum, bl.a. i forbindelse med Afdelingens studierejse til London i marts , men tidligere også på studieture til Rom og Marrakech. Det har resulteret i kompendiet: 15 Arkitektonisk værdisætning af pladser og byrum Redskabsdiscipliner I forbindelse med bygningsundersøgelser samt værdisætning af bygninger, deres omgivelser og byrum, har jeg udarbejdet forskellige kompendiematerialer til redskabsdiscipliner hertil: 7 Bygningsopmåling til brug for registrering og projektering 17 Frihåndstegning - af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul 18 Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve Bygningsundersøgelse og værdisætning på Rødovre Rådhus i februar Her bestemmelse af bygningens farver via lokalfarve-registrering med akvarel. side 5

6 Forskningsemne 2 Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier På Forskerseminaret i Bygningskultur 2015 den 26. september 2012, fremlagde jeg, hvad der var sket indenfor dette forskningsemne i Først og fremmest havde jeg indsat ordet kulturhistorisk i overskriften. Årsagen er, at dette meget vigtige begreb helt er fraværende i projektbeskrivelsen, hvad der er en stor mangel. En kvalificeret bevarelse af de kulturhistoriske spor i et ældre hus, og herunder også et hvis mål af husets oprindelige originalmaterialer er uhyre essentielt for at bevare og opretholde den særlige identitet eller særlige sjæl, huset har, eventuelt har haft. Derfor har jeg udarbejdet et kompendium om registrering af kulturhistoriske spor i ældre bygninger, der nærmere beskriver, hvad dette dækker samt en metode til vurdering af de kulturhistoriske værdier.. I den forbindelse er bygningens antikvariske værdier, forstået som en registrering af de ældste originale dele samt en identifikation og tidsfæstelse af senere ændringer og tilføjelser, også vigtig for en kvalificeret værdisætning og behandling af ældre bygninger. Se oversigten over Kompendier på KTR på side 16. Grønlands bygningskultur I 2012 har det maget sig således, at jeg har arbejdet en del med ældre bygninger i Grønland. På et Seminar på Grønlands Nationalmuseum i Nuuk den januar for en række kommuner, museumsfolk og politikere fra hele landet, holdt jeg forelæsninger om Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie samt om Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, bl.a. for ejerne og for de byer og kommuner, de befinder sig i. Jeg har udarbejdet et kompendium om dette, der ligger på Museets hjemmeside. Sommeren 2012 var jeg udsendt af Grønlands Nationalmuseum til Nordøstgrønland for at opmåle, registrere og værdisætte en række ekspeditionshytter, fangsthytter og videnskabelige stationer fra første halvdel af 1900-tallet, der befinder sig i denne mennesketomme landsdel. Jeg var en del af en lille specialiseret firemands-ekspedition, der i juli og august måned tilbagelagde ca km i gummibåde med påhængsmotor, mellem isflager og isfjelde, for det meste i godt vejr. Her opmålte vi 15 udvalgte hytter af forskellig størrelse. Yderligere 25 blev besøgt og fotoregistreret. Kun 2-3 hytter på kysten måtte vi opgive at besøge på grund af vejret og issituationen på dette tidspunkt. Da der hverken er elektrisk strøm, telefonforbindelse, internet eller lignende i området, og da de medbragte solcelleopladere ikke havde nok effekt til at drive større udstyr, foregik opmålingsarbejdet på traditionel vis med tommestok, målebånd og vandslange samt blyant på papir. Vi fastlagde dog GPSpositioner ved hjælp af solcelledrevet GPS-udstyr og foretog derudover registreringer af de mange løse genstande på stederne. Se artikel i Tidsskriftet Grønland. Jeg har derudover skrevet artiklen Learning new tricks from old dogs i Lost and found. side 6

7 Undervisning på KTR I lighed med den Historiske, tekniske og arkitektoniske værdisætning har mit forskningsprojekt indgået i undervisningen på KTR i 2012, og registreringen Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, herunder bl.a. de kulturhistoriske spor og de antikvariske værdier, har været praktiseret på: Rødovre Rådhus, opført 1958, Tegnet af Arne Jacobsen Kastrup Værk, opført 1749, tegnet af Jacob Fortling Can Lin på Mallorca. Opført 1975, tegnet af Alex Popov Konstabelbygningen på Magretheholm opført 1939 Prohekt Haubarg bindingsværkshusets træsamlinger brugt i moderne huse. For Kastrup Værk, Can Lin og Konstabelbygningen har de studerende beskrevet de arkitektoniske, kulturhistoriske om miljømæssige værdier og også udført en Historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning, som resultat af undervisningen. Jeg har til denne undervisning udarbejdet kompendiematerialer om: Funktionalismen i Danmark Curtain-Wall facader Barokken i Danmark Rokokoen i Danmark Klassicismen i Danmark Historicismen i Danmark Opmåling og registrering på Kastrup Værk, juni 2012 Igangværende forskning Som en yderligere udbygning af dette forskningsemne og som en slags sammenfatning af vores viden herom i dag, arbejder med tre overordnede emner, der skal resultere i 3 udgivne bøger i 2013 og 2014: Byhuse og bymiljøer Landhuse og landsbyer Herunder specielt Landsbyens særlige karaktertræk Vinduets kulturhistorie Emnet Landsbyens særlige karaktertræk blev kort præsenteret på Forskerseminaret i Bygningskultur 2015 den 26. september side 7

8 Forskningsemne 3 Fremtidige krav til ældre bygninger I forhold til forskningsemnet Fremtidige krav til ældre bygninger arbejder jeg især med energiforbedring. Dette sker bl.a. i samarbejde med Thomas Kampmann. Mine forskningsemner er: Istandsættelse og energiforbedring af vinduer af træ Nye arkitektonisk tilpassede vinduer af træ til ældre bygninger Efterisolering af bindingsværk Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Herunder beskrivelse af 5 grader af efterisolerings-indgreb af stigende indflydelse på husets bevaringsværdier. Dampspærreproblematikken ved efterisolering af ældre bygninger Isoleringsmaterialer og isoleringsmetoder Igen har dette dels resulteret i undervisningsforløb på KTR (i februar 2012 på Rødovre Rådhus og i november 2012 på Konstabelbygningen), kompendiematerialer plus at emnet indgår i forskellige bøger og faglige artikler. Se disse. Derudover har jeg holdt to foredrag i Norge, i Bergen den 4. maj 2012 og i Oslo, den 5. september Det første i Bergen handlede om energiforbedring af vinduer og det andet i Oslo handlede om energiforbedring af ældre bygninger. Se artiklen: Bygningskulturen er en vigtig ressource for et lavere CO2-forbrug samt kompendiet: Nænsom energiforbedring af ældre bygninger Jeg har endvidere holdt foredrag i Helsingør kommune om energiforbedring af bevaringsværdige bygninger i april Efterisolering af bindingsværk Én af de ting, jeg har arbejdet med er sammenhængen mellem isoleringstykkelsen og varmetabet ved efterisolering af bindingsværk med den dampspærreløse konstruktion, som jeg anbefaler. I stedet for en dampspærre opereres der med et ventileret hulrum yderst bag bindingsværksvæggen, der trækker evt. indefugt ud af isoleringskonstruktionen ved hjælp af ligevægtsreglen for fugtvandring. Indvendigt skjal der være et tæt, porøst og hygroskopisk materiale, her brædder med fer og not. Som det ses reducerer en isoleringstykkelse på 15 cm varmetabet i konstruktionen med 90% (fra 2,5 0,20 W/m²K), mens yderligere påforede centimeter isolering, nærmest ikke giver mere isoleringseffekt herudover. side 8

9 Forskningsemne 4 Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi Jeg har udarbejdet en række kompendiematerialer, baseret på metodisk indsamlet og systematisk sammenfattet ny, eksisterende og egen udviklet viden, og undervist i dette på KTR i forbindelse med Afdelingens opgaver og øvelser (igangværende). Det danske bindingsværkshus Jeg har især arbejdet med de typiske bindingsværkssamlinger for danske bindingsværkshuse. Endvidere med Farver og overfladebehandling på bindingsværk samt deres fremstilling. Og endelig med det danske bindingsværkshus historie, byggeteknik og arkitektonisk værdi. (Se kompendiematerialer) Vi har haft ekskursion til Frilandsmuseet og rundt på Holmen og de studerende byggede i september 2012 et lille bindingsværkshus, inspireret af den frisiske Haubarg. Se artiklen: Af gammelt jern smedes nye våben. Curtain Wall facader Den såkaldte Curtain Wall konstruktion blev udviklet i Chicago i USA i 1890-erne, med The Reliance Building fra 1892 som én af de første. Konstruktionen og dens arkitektoniske udtryk var så avanceret, at den fik navnet Chicago-skolen. På Bauhaus-skolen i Tyskland fik Curtain Wall konstruktionen stor udbredelse, så da Mies van der Rohe måtte flygte til USA, dannede han grundlaget for den anden Chicago-skole efter 2. Verdenskrig. Én af denne skoles mest markante udøvere var Arne Jacobsen og blandt hans hovedværker hører Rødovre Rådhus fra Da KTR s semesteropgave i foråret 2012 var en udvidelse af Rødovre Rådhus, udarbejdede jeg kompendiematerialer om Curtain-Wall konstruktionens historie, byggeteknik og arkitektoniske udtryk og holdt en række forelæsninger om dette. (Se kompendiematerialer) Facadedekorationer på historicismens huse ( ) Ingeniør- og Arkitektskolen i Milano (Polyteknico di Milano) afholdt i foråret 2012 et internationalt forskerseminar for sammenslutningen af arkitektskoler i Verden (IAAIA) med emnet Cities in Transformation Research & Design. Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies. Dette synes ret relevant for nærværende forskningsprojekt, så jeg indsendte et abstract til peer review for Konferencekommiteen, der antog papiret. Jeg holdt derfor et foredrag om Working Techniques and Restoration Methods for Plaster Decorations on Facades - in new and old design. (Se litteraturliste) Foruden jeg selv deltog Nicolai Bo Andersen og Christoffer Harlang i konferencen fra KTR. Nogle af illustrationerne fra Plaster Decorations on Facades De klassiske pigmenter og bindemidler Emnet har dels resulteret i et Kursus for KTR tirsdag, den 4. december 2012 samt kompendiematerialet: De klassiske pigmenter. De klassiske bindemidler til udvendig og indvendig overfladebehandling. side 9

10 Integrering af forskning i undervisningen på KTR På KTR har vi siden 2009 bevidst integreret den forskning, der foregår hos de forskningsansatte lærere på afdelingen, i selve undervisningen. Det er bl.a. sket via forelæsninger, øvelser, praktik og work-shops for og med de studerende, i emner som bygningsopmåling, bygningsundersøgelse og arkitektonisk værdisætning, byrumsanalyser samt den nyeste viden om de klassiske byggematerialer, bygningskonstruktioner og håndværksmetoder. Der forskes og undervises også i de nyeste restaureringsmetoder og sågar også i de efterhånden næsten lige så klassiske konstruktioner som Curtainwall-facader, built-up-tage og betonkonstruktioner - ud fra en historisk, teknisk og arkitektonisk baggrund. Integrationen er sket ved at koble denne undervisning og disse aktiviteter direkte til de semester-opgaver, som de studerende får stillet. Disse relaterer sig primært til arkitektoniske indgreb i eksisterende bygninger eller bygningsmiljøer. Ved at målrette undervisningen til de emner, semesteropgaven indeholder, bliver dette ret tekniske og tørre stof langt mere relevant og meget nærværende for de studerende på afdelingen. Øvelser og work-shops, hvor nogle af materialerne prøves i praksis, f.eks. opstrøg med forskellige klassiske malingstyper og farver, supplerer dette. Projekt Haubarg - integreringen af undervisningen i forskningen Som noget nyt etablerede vi i efteråret 2012 et Forsknings-Laboratorium, hvor den teoretiske forskning kan blive afprøvet i praksis. Og hvor de studerende ikke mindst kan deltage og bidrage til forskningen sammen med lærerne og forskerne Vi opførte et nyt og moderne hus i fuld skala i bindingsværkskonstruktion Vi brugte her en helt ny forskning i forhold til bindingsværkskonstruktionernes statiske og tekniske egenskaber, som undertegnede har udført. Vi inddrog de studerende direkte i denne forskning, idet de stod for praktisk at afprøve og eftervise disse konstruktioners og samlingers brugbarhed herunder deres fordele og ulemper. Først når den slags meget tekniske og teoretiske analyser bliver afprøvet 1:1 i praksis, ikke som mindre eksempler, men i et virkeligt hus i fuld skala, kan man sige om teorien kan bruges i virkeligheden. Alt for meget forskning baserer sig udelukkende på de teoretiske aspekter. Derfor har vi i dette forskningsprojekt konsekvent kombineret teori med praksis. Vi afprøvede her 5 udvalgte og analyserede bindingsværkssamlingers egenskaber i forhold til trykkræfter, trækkræfter, kombinerede træk- og trykkræfter, ulåste overkæmninger samt overlåsende elementer og nødvendige skråstivere. Et andet spørgsmål var om man i så stor bygning kan samle alting som træ-medtræ, uden beslag, søm eller skruer, fuldstændigt som på de gamle bindingsværks-huse. Endelig rummede organiseringen af projektet, med 65 studerende på fuld damp i 3 uger, en helt særlig udfordring. For at afprøve samlingerne i rimelig stor skala, hvor kræfterne begynder at betyde noget for stabilitet og konstruktiv styrke, lod vi os inspirere af den frisiske bygningstype Haubarg, der findes på Frilandsmuseet i Lyngby i form af Ejderstedgården kombineret med et traditionelt dansk bindingsværkshus. Selve Haubargen er en høj firkantet konstruktion, bygget med klassiske bindingsværks-samlinger, hvori man kan placere årets høhøst tørt under tag om efteråret, så høet kan bruges til foder til kreaturerne i vinterens løb. Haubarg betyder derfor høbjerg på hollandsk/frisisk. side 10

11 Denne bygning var vores inspirationskilde i forhold til hovedform og hovedkonstruktion, men de tekniske løsninger og samlinger blev brugt og nytænkt i forhold til den ovenstående analyse af de klassiske bindingsværkssamlingers tekniske egenskaber. Konklusion Haubarg-projektet rejser en række interessante aspekter af teknisk art. Det viste sig for det første at den ønskede konstruktion, med visse meget interessante småændringer, bl.a. den samling, hvor den lodrette hjørnestolpe bliver samlet med tagremmens vandrette hjørnesamling, samtidigt med at gratspæret skal ligge fast oven på dette alt sammen uden nogen form for beslag, søm, skruer eller metalbånd, men kun træ-med-træ forholdsvis let lod sig udføre som forudsat. Een af de historiske bindingsværksbygninger, der udgjorde grundlagsstudierne, den firelængede gård Vadstrup i Viby, indeholder eksempelvis præcist denne detalje i et hjørne med helvalm, men man kan jo ikke lige komme til at skille samlingen ad eller røntgenfotografere den, så her må man vente år, før den eventuelt skal skiftes ud. For det andet viste træsamlingernes egenskaber i forhold til træk- og trykkræfter sig med det samme, de blev udført. Samlingerne og konstruktionerne blev fuldstændigt stabile lige så snart de var samlet. Især var det fantastisk at se og mærke, da overlåsningerne, de fire lange remme med huller til stolpernes endetappe, kom på, og de tilsvarende fire fodremme. Det var som en kinesisk æske, hvor alt faldt smukt i hak og ikke kunne rokkes fra hinanden igen. For det tredje var bindingsværkets modulopbygning, bestående af en række næsten ens elementer, der kan udføres på spredte steder af helt forskellige hold, spændende at prøve. Fire sjakbajser stod for koordineringen, også i forhold til at ingen gik ledige eet sted, mens der manglede hænder et andet sted. Et sæt meget enkle målestokke, lange trælægter med blyantsmærker på, skulle sørge for at tapper og taphuller, kæmninger og hakker osv. kom til at passe sammen. Simpelt og helt lavteknologisk. side 11

12 Forskningsemne 5 Restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger Jeg har arbejdet en del med dette forskningsemne i Der skal naturligvis være en sammenhæng mellem værdisætningen, restaureringsholdningerne og de anvendte materialer og metoder. Dette er beskrevet i kompendiet Restaurering og transformation, der bl.a. blev præsenteret på Forskerseminaret i Bygningskulturens Hus den 26. september 2012 samt i artiklen: Learning new tricks from old dogs i Lost and Found. Jeg arbejder på en artikel om dette, som jeg har kaldt Venezia Charteret - har overskredet sin sidste salgsdato. Når denne er færdig, danner den, sammen med ovennævnte kompendium hermed afslutningen på dette del-projekt. Holte, den Søren Vadstrup side 12

13 Undervisning og formidling Forelæsninger og kompendiematerialer til studie- og øvelsesopgaver på KTR af Søren Vadstrup (fra sept december 2012) Sept Tektonik 1 /Stabling Kay Fiskers sommerhus Sept Studietur til Marrakech Okt Byfortætning / Elværksgrunden Nov Tektonik 2 /Støbning Feb Addition /Rødovre Rådhus Maj 2012 Studierejse til England Juni 2012 Kastrup Værk Opmåling, bygningsundersøgelse og værdisætning September 2012 Studietur til Can Lin Mallorca Opmåling, bygningsundersøgelse og værdisætning Det murede hus i Danmark. Historie Det murede hus i Danmark. Materialer, konstruktioner og restaurering Overfladebehandling af murværk Byrumsanalyser Frihåndstegning Akvarel Lokalfarver Det københavnske etagehus Facadeudtryk Facadedekorationer i puds, gips og Portlandcement Portlandcement og beton Curtain-Wall. Historie, materialer, konstruktioner og energiforbedring Rudeglas og termoruder Built-up-tage Funktionalismen + Funktionalismens farver Trapper. Historie, konstruktioner og design Byrumsanalyser Skridtopmåling til byrumsanalyser Værdisætning af ældre huse Ældre bygningers kulturhistorie Bygningshistoriske undersøgelser Kulturhistoriske spor Antikvarisk analyse Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer Bygningsopmåling Frihåndstegning Akvarel Værdisætning September 2012 Tektonik 3 /Sammenføjning Træ og historisk træbehandling i Danmark Konstruktiv træbeskyttelse Træbeklædninger i Danmark Bindingsværkshuse i Danmark. Bindingsværkssamlinger. Overfladebehandling af bindingsværk. Restaurering af bindingsværk Vinduer af træ historie, materialer og konstruktioner Vinduer af træ vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring Døre historie, materialer og konstruktioner Linolie imprægnering, regenerering og overfladebehandling Smedejern og essesmedning November 2012 Ugekursus i bæredygtighed Nænsom energiforbedring af ældre bygninger December 2012 Kursus i de klassiske pigmenter og bindemidler De klassiske pigmenter overfladebehandling De klassiske bindemidler til udvendig og indvendig side 13

14 Internationalt samarbejde i 2012 Nuuk (Grønland) januar 2012 Foredrag på Grønlands Nationalmuseum om Grønlands bygnings- og bebyggelseshistorie samt om Ældre bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, bl.a. for ejerne og for de byer og kommuner, disse befinder sig i. Nordisk møde om kornkurven i specielt luftkalkmørtel 18. februar 2012 i Raadvad. For forskere (ingeniører, arkitekter m.fl.), praktikere og kulturhistorikere Nordisk Forum for Bygningskalk. London (Studierejse) Byrumsanalyser og skitseopmålinger i London Se samlet Rapport fra Studierejsen på KTR Bergen maj 2012 Foredrag på konference i Fortidsminneforeningen om Bæredygtighed Energiforbedring af vinduer Se kompendiemateriale. Milano juni 2012 Internationalt seminar om Cities in Transformation Research & Design. Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies. Den juni 2012 Foredrag om: Working Techniques and Restoration Methods for Plaster Decorations on Facades - in new and old design Se kompendiemateriale Oslo september 2012 Foredrag om på Arkitektur- og Designhøjskolen i Oslo: Energiforbedring af ældre bygninger. Se artiklen: Bygningskulturen er en vigtig ressource for et lavere CO2-forbrug samt kompendiet: Nænsom energiforbedring af ældre bygninger Ålesund september 2012 Nordisk Forum for Bygningskalk. Årsmøde Foredrag om: Puds på udsatte steder. Nordisk møde om overfladebehandling med luftkalk 7. november 2012 i Raadvad For forskere (ingeniører, arkitekter m.fl.), praktikere og kulturhistorikere Foredrag om: Læsket kalk 10 materialer i eet Se kompendiematerialer Bryggen i Bergen. Maj 2012 side 14

15 Forelæsninger af Søren Vadstrup på internationale seminarer i 2012 side 15

16 KOMPENDIER til Kulturarv, Transformation og Restaurering af Søren Vadstrup December 2012 By- og bygningsundersøgelser og værdisætning 01 Bygningsrestaurering og Transformation 02 Værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT 03 SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi 04 OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang 05 Historisk, teknisk og arkitektonisk VÆRDISÆTNING af ældre bygninger og deres omgivelser 06 Værdisætnings-Skema 07 Bygningsopmåling til brug for registrering og projektering 08 Kulturhistoriske spor 09 Bygningshistoriske undersøgelser 1o Antikvarisk analyse 11 Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer 12 Husets bærende bevaringsværdier 13 Projektforslag 14 Rekonstruktion af manglende eller udskiftede bygningsdele 15 Værdisætning af bygninger - EKSEMPLER 16 Arkitektonisk værdisætning af bebyggelser og byrum 17 Arkitektonisk værdisætning af bebyggelser og byrum - EKSEMPLER 18 Bevaringsplaner og bygningsregistreringer i Danmark Frihåndstegning - af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul 20 Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve Historisk byggeteknik 01 Det murede hus i Danmark. Historie 02 Det murede hus i Danmark. Materialer og konstruktioner* 03 Tyndpuds og dækkende puds* 04 Overfladebehandling af murværk* 05 Facadedekorationer i puds, gips og kunststen* 06 Pisé, wällerwände og adope* 07 Facade-udtryk 08 Patinering af murværk* 09 Trækonstruktioner og træbeklædninger i Danmark (under udarbejdelse)* 10 Konstruktiv træbeskyttelse* 11 Bindingsværkshuse i Danmark. Bindingsværkssamlinger. 12 Overfladebehandling af bindingsværk.* 13 Vinduer af træ historie, materialer og konstruktioner* 14 Vinduer af træ vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring* 15 Døre historie, materialer og konstruktioner (under udarbejdelse)* 16 Curtain Wall facader ( )* 17 Flade tage ( ) (under udarbejdelse) 18 Trapper historie, konstruktion og restaurering (under udarbejdelse) 19 Tegltage (under udarbejdelse) 20 Stråtage (under udarbejdelse) De klassiske byggematerialer 01 Træ som byggemateriale* 02 Kalk og mørtel og puds til bygningsrestaurering* 03 De klassiske pigmenter* 04 De fem klassiske malingstyper til indvendig og udvendig overfladebehandling* 05 Linolie imprægnering, regenerering og overfladebehandling* 06 Rudeglas og termoruder* 07 Smedejern og essesmedning (under udarbejdelse)* 08 Støbejern og jernstøbning (under udarbejdelse)* Stilperioder 01 Det københavnske etagehus. Historie, byggeteknik og arkitektur* Restaureringsmetoder 01 Forebyggende vedligeholdelse* 02 Mursalte og salte i murværk* side 16

17 03 Restaurering af bindingsværk* 04 Restaurering af vinduer af træ 05 Restaurering af smedejern og støbejern Energiforbedring og bæredygtighed Nænsom energiforbedring af ældre huse* * Kompendier, der indeholder metodisk indsamlet og systematisk sammenfattet ny, eksisterende og egen nyudviklet viden, der ikke tidligere har været publiceret af andre. Artikler m.m. af Søren Vadstrup i 2012 Vadstrup, Søren: Kulturarv, Transformation og Restaurering. Transformation 2. Kunstakademiets Arkitektskole, KTR (jan. 2012) Søren Vadstrup: Working Techniques and Restoration Methods for Plaster Decorations on Facades - in new and old design. Abstract til international konference i Milano den juni 2012 Cities in Transformation Research & Design. Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies. Søren Vadstrup: Learning new Tricks from Old Dogs. I Lost and Found. Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsskrift Bass Rock, Nordøstgrønland sommeren 2012 side 17

18 Forskningsplan for Værdisætning, indhold og metodik Undervisning og afprøvning gennem undervisning og praktik 2 Ældre bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske værdier Forskningsprojekt om Byhuse i Danmark bevaring, retablering og transformation. Forskningsprojekt om Bedre Byggeskik i Danmark ( ) Forskningsprojekt om 1960-ernes og 1970-ernes boligbyggeri i Danmark Forskningsprojekt om Landsbyens særlige kendetegn - afsluttes i 2014 Forskningsprojekt om Grønlands bygningskultur afsluttes i Fremtidige krav til ældre bygninger Forskningsprojekt om bæredygtighed, miljø og energi i ældre bygninger Forskningsprojekt om Livslang levetid som bæredygtig parameter 4 Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi Forskningsprojekt om træsamlinger i bindingsværk træk- og trykkræfter m.m. Forskningsprojekt om patinering af murværk 5 Restaurering, retablering og transformation materialer, metoder og holdninger Undervisning og afprøvning gennem undervisning og praktik Formidling Forlaget L&R: Byhuse Hverringe Restaurerings-Centrum på Fyn: Informationsmaterialer på internerttet Kulturstyrelsen: Opdatering af Informationsbevaring (Center for Bygningsbevaring) Ministeriet for By, Boliger og Landdstrikter: Vejledninger for bevaringsværdige bygninger (CfB) Qeqqata kommunia Grønland: Vejledning for bevaringsværdige bygninger Bygningskultur i Nordøstgrønland: Artikel til tidsskriftet Grønland Etablering af Summer Work-shops i Danmark i samarbejde med Svenska Byggnadsvårdförening side 18

R a p p o r t f o r 2 0 1 1

R a p p o r t f o r 2 0 1 1 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Forskningsprojekt A: Bærende bevarings- og fredningsværdier Bygningskulturens Værdisætning. R a p p o r t f o r

Læs mere

Værdisætning af kulturarven

Værdisætning af kulturarven Værdisætning af kulturarven Af Søren Vadstrup Forskningslektor, arkitekt m.a.a. Kunstakademiets Arkitektskole, KTR Præsentation til Bygningskultur-2015-Forskningskonferencen den 26.9.2012 Arkitektfaget

Læs mere

R E S U L T A T E R. Forskningsemner. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015

R E S U L T A T E R. Forskningsemner. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt Bygningskultur 2015 Forskningsprojektet: Bærende bevarings- og fredningsværdier Bygningskulturens Værdisætning. R E S U L T A T E R

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER Præcis ligesom ved et nybyggeri er den grundige planlægning af istandsættelsesarbejder en forudsætning for et vellykket resultat. Ved nybyggeri starter

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering. Juni 2006. Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring

Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering. Juni 2006. Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring Specialeuddannelse i nænsom bygningsrestaurering Juni 2006 Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, DK 2800 Lyngby Center for Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring ligger i Raadvad I den gamle knivfabrik,

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS

ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS En energiminimeringsstrategi for et fredet bygningsværk. Udarbejdet af studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole, kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

JYRO arkitekter j-y-r-o.dk +45 5361 1290 Sag 09-14. Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model. Deltagere

JYRO arkitekter j-y-r-o.dk +45 5361 1290 Sag 09-14. Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model. Deltagere Afprøvningsprojekt og vurdering af energiberegning fra BIM-model JYRO arkitekter Deltagere Tom Hansen arkitekt MAA Tegnestuen Hornbæk th@tegnestuenhornbeak.dk Per Jyllnor arkitekt MAA JYRO arkitekter pj@

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

Bevaringskoncept til fredede og bevarings- værdige bygninger

Bevaringskoncept til fredede og bevarings- værdige bygninger Bevaringskoncept til fredede og bevarings- værdige bygninger Passion for malerfaget Vi har en lang erfaring inden for malerfaget som historisk går tilbage til etableringen af Flügger i 1783. Vi har siden

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Begreber og metoder til restaurering fra bygningspleje til renovering byggeri til-/om-/nybyggeri

Begreber og metoder til restaurering fra bygningspleje til renovering byggeri til-/om-/nybyggeri side 1 af 8 2008.09.10 Arkitekturpolitik Projektorganisationens tilgang i bevaringsværdige bygninger og miljøer Begreber og metoder til restaurering fra bygningspleje til renovering byggeri til-/om-/nybyggeri

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

REPARATIONER PÅ BLANK MUR

REPARATIONER PÅ BLANK MUR Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Mursten er ét af de mest robuste og holdbare byggematerialer, vi har. Der er masser af eksempler

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene Re sign - til dig, der vil bygge om og forny med respekt for husets sjæl OldNews Side 16 - er great news når det gælder materialer Side 19 Hjem med sjæl Side 15 Bliv dit klogere gamle på hus Tæt på ildsjælene

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Huskonsulenten. Formålet. Tilbuddet

Huskonsulenten. Formålet. Tilbuddet Huskonsulenten er et servicetilbud til alle slags ejendomme i by og på land: villaer, etageejendomme, landbrugsejendomme, industri- og erhvervsbyggeri samt fredede og bevaringsværdige bygninger. Efter

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

www.bygningskultur2015.dk Hvad skal der til for at sikre bygningskulturarven? side 1

www.bygningskultur2015.dk Hvad skal der til for at sikre bygningskulturarven? side 1 www.bygningskultur2015.dk Hvad skal der til for at sikre bygningskulturarven? I foråret 2012 blev Bygningskultur 2015's kommunale netværk inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

LYS Temadag den 3. marts 2008 Arkitektskolen Aarhus. Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA. VINDUET som fænomen. konstruktion filter

LYS Temadag den 3. marts 2008 Arkitektskolen Aarhus. Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA. VINDUET som fænomen. konstruktion filter LYS Temadag den 3. marts 2008 Arkitektskolen Aarhus Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA VINDUET som fænomen konstruktion filter LIV, LYS OG LUFT Tegn på LIV Byde LYS og solstråler ind Kilde til frisk LUFT

Læs mere