Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v."

Transkript

1 - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/ truffet afgørelse om værdiansættelse af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionær, medens lejligheden var udlejet til hovedaktionærens søn. +/- 15 %-reglen Ved overdragelse af fast ejendom fra forældre til børn gælder en særlig regel, der i dag nok er kendt af de fleste, nemlig cirkulære nr. 185 af 17/ , der angiver, at man kan anvende en pris, der ligger indenfor +/- 15 % af seneste ejendomsvurdering. Særligt i tilfælde, hvor forældrene har købt en såkaldt forældrekøbslejlighed, har denne specielle regel stor betydning. Har forældrene således ved barnets studiestart købt en ejerlejlighed, og er lejligheden steget i pris, vil det naturligvis kunne være skattemæssigt favorabelt at overdrage lejligheden til barnet efter +/- 15 pct. s reglen, hvis reglen fører frem til en pris, der ligger under markedsprisen. Fordelen herved kan illustreres ved et simpelt eksempel: Er lejligheden købt for eksempelvis 1 mio. kr. og er markedsprisen i løbet af barnets studietid steget til 1,5 mio. kr., vil denne fortjeneste på 0,5 mio. kr. blive beskattet hos forældrene, hvis forældrene sælger lejligheden til en fremmed i forbindelse med barnets fraflytning af lejligheden ved afslutning af studiet. Fortjenesten er ikke skattefri for forældrene, da kun barnet har beboet lejligheden.

2 - 2 For mange forældre kan det være et alternativ at overdrage lejligheden til barnet ved afslutningen af studiet til en pris, der ligger indenfor +/- 15 % af seneste ejendomsvurdering. Fører reglen eksempelvis frem til en overdragelsessum på 1,1 mio. kr. for lejligheden ved salg til barnet, vil forældrene kun blive beskattet af en fortjeneste på 0,1 mio. kr. Hvis lejligheden overdrages til barnet eksempelvis ½ år før barnet fraflytter lejligheden, har barnet ejet lejligheden i en del af den tid, hvor barnet har boet i lejligheden, og så er fortjenesten skattefri efter parcelhusreglen. Dette medfører i det ovennævnte eksempel, at har barnet købt lejligheden af forældrene for 1,1 mio. kr., og sælges lejligheden nu ½ år efter for 1,5 mio. kr., vil gevinsten på 0,4 mio. kr. være skattefri for barnet. Denne fremgangsmåde medfører en dobbelt skattefordel: Først og fremmest er de 0,4 mio. kr. konverteret fra en skattepligtig gevinst hos forældrene til en skattefri gevinst hos barnet, og pengene er nu havnet hos barnet, uden at dette har udløst gaveafgift. Salg til barnet til reduceret pris som følge af, at lejligheden er udlejet Kan forældrene imidlertid få nedsat seneste ejendomsvurdering, vil dette selvsagt kunne medføre endnu større fordele. Hvis der er tale om en lejlighed, der er udlejet, nedsættes den offentlige vurdering for lejligheden nemlig til en værdi, der som udgangspunkt svarer til 50 % af værdien af en ikke-udlejet lejlighed dvs. en fri lejlighed. Spørgsmålet er herefter, om forældrene ved overdragelse af lejligheden til barnet kan anvende den reducerede værdi på 50 pct. af værdien for en fri lejlighed med henvisning til, at lejligheden er udlejet til barnet. I en afgørelse fra Landsskatteretten, som jeg omtalte i disse spalter den 23. oktober 2010, blev denne værdiansættelse imidlertid afvist. Efter Landsskatterettens opfattelse kunne overdragelse til barnet som lejer ikke sidestilles med overdragelse af en ikke fri lejlighed. Overdragelsen skulle derimod anses som overdragelse af en fri lejlighed. Da seneste ejendomsvurdering var baseret på, at lejligheden var udlejet, var det derfor ikke muligt at anvende +/- 15 pct. s-reglen. Det var heller ikke muligt at anvende en værdian-

3 - 3 sættelse svarende til det dobbelte af lejlighedens værdi som udlejet. dvs. svarende til den normale offentlige vurdering for lejligheden. Herefter blev resultatet, at prisen skulle fastsættes til værdien i handel og vandel, der nok ofte vil føre frem til den højeste pris. Forældrene burde i denne sag nok have overvejet at få lejligheden vurderet som ikkeudlejet, og herefter have overdraget lejligheden til barnet til seneste ejendomsvurdering minus 15 %. Køb i selskab Et andet forsøg på skatteoptimering har været en model, hvorefter forældrene ikke købte lejligheden personligt, men lod forældrenes selskab købe lejligheden. Selskabet købte altså en lejlighed på det fri marked og udlejede lejligheden til barnet. Herved faldt ejendomsvurderingen til omkring det halve, selv om lejen svarede til markedslejen. Herefter var det tanken, at selskabet skulle sælge lejligheden til barnet til den lave pris baseret på ejendomsvurderingen, der nu var halveret som følge af udlejningen. Denne fremgangsmåde medførte, at tabet, dvs. forskellen mellem på den ene side selskabets købspris af en fri lejlighed og på den anden side selskabets lave salgspris for en ikkefri lejlighed blev båret af selskabet, mens barnet fik en billig lejlighed. Også denne model blev tilsidesat. Højesteret fastslog her i 2005, at i et sådant tilfælde, kunne lejlighedens pris ikke reduceres til 50 %. Lejligheden skulle vurderes som ikkeudlejet eller fri, når der var tale om en lejlighed, der blev solgt fra forældrenes selskab til barnet. Salg fra selskabet til forældrene og efterfølgende salg til barnet Også en tredje model har været søsat, hvilket kan illustreres med følgende - forenklede hændelsesforløb i en sag, der nu har været prøvet både i Landsskatteretten, Vestre Landsret og Højesteret. Et forældrepar, der ejede et anpartsselskab, lod selskabet købe en fri lejlighed for 1,9 mio. kr. i 2002.

4 - 4 Umiddelbart efter købet udlejede selskabet lejligheden til anpartshaverens barn. Selskabet anmodede herefter skattevæsenet om at få ændret den offentlige vurdering, således at lejligheden blev vurderet som udlejet. Den offentlige vurdering af lejligheden i udlejet stand blev herefter fastsat til ca kr. - altså mindre end det halve af, hvad selskabet havde betalt for lejligheden. 3 år senere, dvs. i 2005, solgte selskabet lejligheden til forældrene for kr., svarende til den offentlige vurdering. Selskabet blev herved påført et væsentlig tab. Forældrene fik til gengæld lejligheden til en meget lav pris. Skattevæsenet vurderede efterfølgende lejligheden til 2,6 mio. kr. pr. 1. januar SKAT greb nu ind og krævede, at selskabet skulle beskattes ved salget med udgangspunkt i en værdi på 2,6 mio. kr. for lejligheden. I modsat fald var der jo reelt tale om, at forældrene skattefrit havde trukket penge ud af selskabet derved, at forældrene havde købt lejligheden ca. 1,7 mio. kr. for billigt. Og ikke nok med det: Selskabet kunne jo ligefrem fradrage tabet på 1,7 mio. kr. i andre fortjenester på fast ejendom. Så der var tale om en dobbelt skattefordel, hvis denne lave pris kunne anvendes. Og dette endda før en eventuel overdragelse til barnet med deraf følgende yderligere skattebesparelse. Landsskatteretten tilsidesatte imidlertid SKAT s synspunkt og accepterede den aftalte købesum på kr. Der var jo ikke tale om salg til lejer, dvs. barnet. Og en fremmed køber ville givetvis have krævet et nedslag i prisen som følge af, at lejligheden var udlejet. Forældrene kunne nu glæde sig over det dobbelte fradrag, og hvis man ønskede dette kunne forældrene overdrage lejligheden til barnet i slutningen af barnets studietid, hvorefter barnet kunne sælge lejligheden skattefrit med en given gevinst, ligesom der ikke skulle svares gaveafgift af fordelen hos barnet. Så der var tale om en 3-4 dobbelt skattefordel ved denne model.

5 - 5 Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret, hvor 2 ud af 3 dommere gav forældrene medhold, mens én dommer mente, at SKAT skulle have medhold. SKAT indbragt herefter sagen for Højesteret, der med dommen d. 27. november 2013 tilsidesatte Landsskatterettens og Vestre Landsrets afgørelse. Højesteret lagde vægt på, at selskabet havde købt lejligheden i 2002 med henblik på udlejning til barnet, og at lejligheden ved salget til forældrene i 2005 fortsat var udlejet til barnet. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at udlejningen til barnet ikke kunne anses at udgøre en sådan byrde for forældrene, at lejemålet havde betydning for fastsættelsen af lejlighedens handelsværdi ved salget fra forældrenes selskab til forældrene. Lejligheden blev herefter værdiansat til handelsværdien på salgstidspunktet, dvs. 2,6 mio. kr. Konsekvensen af dommen blev således, at selskabet skulle avancebeskattes af forskellen mellem på den ene side salgssummen på 2,6 mio. kr. og på den anden side anskaffelsessummen på 1,9 mio. kr. og følgelig ikke fik fradrag for noget tab. Forældrene skulle skattemæssigt stilles således, at de havde købt lejligheden ud af selskabet til en for lav pris. De skulle derfor udbyttebeskattes af 1,7 mio. kr. Med denne dom har Højesteret afskåret en yderst fordelagtig model for forældrekøb. Tilbage står udgangspunktet, nemlig at forældrene meget ofte med fordel kan overdrage lejligheden til barnet til en pris indenfor seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. Men det forudsætter, at lejligheden ved den offentlige vurdering er vurderet som en fri lejlighed. I ovennævnte sag må det altså efter en afgørelse fra 2007 antages, at forældrene, der netop har erhvervet lejligheden for 2,6 mio. kr., nu kan sælge denne til barnet til en pris indenfor seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. Og dermed ofte til en lavere pris end den aktuelle købspris fra selskabet. Forældrene konstaterer dermed et skattemæssigt tab på lejligheden, der kan modregnes i andre gevinster på fast ejendom.

6 - 6 Afslutningsvis bemærkes, at er lejligheden faldet i pris i barnets studietid, vil en overdragelse til barnet med henblik på at få lejligheden ind under det skattefrie område efter parcelhusreglen omvendt medføre, at et tab, der ellers ville kunne modregnes i senere gevinster på fast ejendom, alt afhængigt af de konkrete tal, nu kan gå tabt. De forskellige problemstillinger vedrørende forældrekøb er tidligere behandlet i nærværende spalter. Herunder kan nævnes spørgsmålet om muligheden for forældrene at bebo lejligheden i en kortere periode og derved bringe den over i det skattefri område, omtalt d. 14. maj o

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Parcelhusreglen Hvornår kan en ejendom sælges skattefrit efter parcelhusreglen? Et spørgsmål, som forståeligt nok interesserer mange hvad enten der er tale om en villa, et sommerhus eller en lejlighed.

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2010

statsautoriserede revisorer 3-2010 statsautoriserede revisorer 3-2010 Dyrt at sjuske med ansættelsesforhold 2 Virksomhedspant udgifter til tinglysning m.v. 2 Fastforrentede lån versus rentetilpasningslån Fordele og ulemper 3 Ændring i arbejdstid

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere