i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 9. april 2013, kl Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 9. april 2013, kl. 19.30 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 9. april 2013, kl i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 65 lejligheder, med et samlet fordelingstat på s.aos / Foreningens administrator LEA Ejendomspartner as var repræsenteret af afdelingschef Peter Wossler. Formanden Henrik Lind Eriksen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Peter Wossler valgt som dirigent. Da der ikke var andre forslag fra salen, blev han enstemmigt valgt. Peter Wossler takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes 6 og 7, hvoraf fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var dateret den 14. marts 2Ot3. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutn ingsdygtig. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Henrik Lind Eriksen gennemgik beretningen mundtligt Beretninge n følger hermed : Året 2O12: 1. Lejepladsen som var et af de større emner på sidste års generalforsamling, blev helt færdig 7. juli Fælles arbejdsdag 12. juli 2OL2. Dagen afholdes fremover 2. lørdag i juni. I år bliver den B. juni En par lejligheder fik besøg af mus, da vejret blev koldt uden for. Vi har haft kontakt til skadedyrsbekæmpelse men vi gør ikke noget aktivt, med mindre problemet bliver værre. 4. Garageporten harværet meget ustabil eftervi fik den skiftet, p.g.a.en mindre påkørsel. Det er blevet bedre, men ikke løst 100o/o endnu. 5. Brøndpumperne var et stort problem i 2011 og er løst i første del af 2Ot2. MTH har ændret rørføringen, MEN MTH har endnu ikke betalt alle vores afholdte udgifter til VVS og en ny brøndpumpe. Udestående ca. 40,000 i alt. 6. Vandtryk i 6 sals lejligheder har været en udfordring og vi har brugt på at teste og efter indstilling af samtlige vandstrenge. Indstilling var korrekt næsten alle steder. 7. Centralvarme ienkelte 6. sals lejligheder har også været et problem. Årsagen var en kombination af defekte ventiler på 6. sal, som automatisk skulle lukke luft ud af radiator systemet OG bitte små metalspåner, som havde sat sig i termostaterne i et par lejligheder. E/F Frederikskaj B-383

2 B. Fælleshus lejet ud ca. 40 gange. Her til kommer Yoga om onsdagen der ikke giver indtægter, men er gratis for beboerne og i 2013 også tutindfulness kurser om torsdagen. Her betales leje for brug af lokalet bestyrelsesmøder. 10. Elevator stop 12x (13x i 2011 & 22x i 2010) - Ikke så ofte'hærværk'som tidligere, men fastsiddende og automatiske fejlmeldinger af systemet. 2x har bestyrelsen løst det selv med, en manuel software reset. Det koster til kr udkald. ll.affaldsskaktharværetstoppet t9xi2o!2(20x2011 og 15x201O).Årsagenerstadig pap (pizza) og anden tankeløshed - f.eks. en dyne og generelt for store poser der fyldes for meget. 12. Husbåd: bestyrelsen har marts 2013 sagt nej tak til lejeindtægt på eo.ooo krltr for 2 husbåde der var 25x6 meter. 13. Ejendomsadministration forhandlet ned fra ca, plus tillægsydelser (ca i alt) til fast Regnskab 20l2z Større poster i procent Renholdning (rengøring+vicevært + R9B + gartner + Strøm (en del er elevator) Elevator (excl. el) Forsiking Admin (Admin+best.omk+ rådgiv ingeniør) Serviceaftaler Vedligeholdelse 5 års gennemgang: Vi anmeldte 20 punkter til MT Højgaard t 2012 kanal) 32o/o 360/o 32o/o 27o/o L3o/o 73o/o 14o/o!2o/o 3o/o 7o/o 5o/o 60/o 5o/o 60/o 7o/o 7o/o llo/o 7o/o LOo/o 10o/o 5o/o 9o/o 7o/o Bo/o L7o/o t4o/o 160/o 1, Låger til skarnsug springer op, der skal monteres nye gummilister. 2. Utæt membran over parkeringskælder medfører nedsivning af vand. 3. Græs kan ikke vokse over parkeringskælder, 4. Fugtproblemer i de pudsede sokler langs ACMV m.fl. 5. Fugtige bundkarme og sidekarme ved de store høje facadevinduer. 6. Skader på glasrækværk ved de åbne altaner og de franske altaner. 7. Altankonstruktionens tilslutning til andre bygningsdele er utæt, så vandet siver ned. B. Dårlige rensemuligheder af altanafløb, der bør være en "renselem", dårlige afløbsforhold. 9. Vand driver ned af forkanten på altanerne. 10.Tagpap buler på taget. 11. Revner i beton på undersiden af trapperne. 12. Skader på tidtigere betonreparationer på ae udvendige betonvæge, betontrapper m.v Utætte samlinger på afløbsrør under loft i kælderrum. 14. Sætninger i de udvendige belægninger. 15. For store spring mellem belægninger og brønde. 16. Kloakvand i overfladebrønd. 17. Rust på udvendige rækværker. 18. Dårlige detaljer ved kobberbeklædningerne. 19. Revner i trappevæg. 20. Revner i kældervæg ved nødudgange. E/F Frederikskaj 8-383

3 Fremtiden: 1. Der udvides med flere cykelstativer foran E. 2. Kajsikring: Der skal monteres anoder for at forhindre kajkanterne ruster. Det koster 25O.OOO og skal ske senest Vi har hensat BO.OOO i 2OL2 og gør det også i Lyskilder bruger vi en del penge på - UåOe til lyskilder og selve udskiftningen. Vi skifter enkelte lamper til LED, når de går, for at teste om vi skal gå den vej med tiden, LED er meget dyrere i anskaffelse, men holder timer. P.t. er de stadig for dyre og lysstyrke reduceres over levetiden, men bliver ikke belastet ved hyppige tænd/sluk. Fælles arbejdsdag og hygge bliver den 8. juni 2013 Behandling af træværk. ADK. Automatisk Dør Kontrol skulle have været køreklart inden årets udgang, men leverandøren (Tidens Låse) mener vi skal trække strøm til alle døre og vi mener tilbud blev accepteret under forudsætning af de leverede det hele. Vi afuenter p.t. vores klage hos deres direktør. 7. Gårdmiljø: Oplæg blev sendt rundt som inspiration til 1,5mim, svarende til ca. 1O.OOO krllejlighed. Bestyrelsen ar ikke besluttet et sådan projekt, men vil gerne høre generalforsamlingen om vi skal arbejde mod en sådan løsning. Pladsen foran Pelican storage: Pladsen er lejet ud til skurby for vores anlægsafdeling der udfører arbejder i København. Når skurbyen er helt på plads vil driften foregå pænt og ordentligt, men der kan selvfølgelig være rodet i startfasen. Den forventes at skulle stå der et par år, som det ser ud lige nu. Der skal bygges på grunden ved Metro/Nykredit, med forventet opstart i efteråret i år, hvilket er årsagen vil de ikke har anvendt den grund i stedet for. Handler a 2Ol2 (kilde De 11Smio dækker over MT Højgaards samlede salg af alle deres lejligheder. Hvis det er 37 stk svarer det til 11olo under de oprindelige salgspriser. Foruden dem i tabellen, er der i 2013 handlet mindst 2 lejligheder i kanalhuset. Den seneste 5olo under den oprindelig salgspris. A.C. Meyers Vænge 13B. 2. TH A.C. Meyers Vænse 13D.2. TV t AIm. Salg '1,1 Alm. Salg t36 A.C. Mevers Vænge TTI t Alm. Salg A.C. Mevers Vænge 11C. 3. TH L5-t Alm. Salg A.C. Mevers Vænge TII t Alm. Salg A.C. Mevers Vænge TV L2 Alm.Salg 26.42L 95 A.C. Mevers Vænse TV z t2 Alm. Salg A.C. Mevers Vænse 13F La Alm. Salg Der var enkelte spørgsmål til 5 års gennemgangen. Bestyrelsen omdelte en skitse forslag angående nyt gårdanlæg. Der var mange positive tilkendegivelser angående dette. Bestyrelsen arbejder derfor videre med dette. Beretningen blev herefter taget til efterretning. E/F Frederikskaj 8-383

4 3. Fore!æggelse af årsregnskab med påtegning af revisor Henrik Lind Eriksen gennemgik regnskabet i store træk og uddybede enkelte poster. Regnskabet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt' Det blev samtidig vedtaget, at årets overskud på t<r bliver overført til næste år. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår Henrik Lind Eriksen og Karen Bitsch gennemgik budgettet' Det blev oplyst at ma-n i bestyrelsen nu havdl gennemgået alle serviceaftaler m.m. og havde fået d riftsopti meret ejendom men. Bud gettet blev efterfølgende enstem m i gt vedtaget så ledes' Fællesudgifter grundejerforening """"""' kr' 55'000 Vandforbiug """"""'kr' 10'000 Elforbrug..:... """' kr' 300'000 Renovation ""' kr' 305'000 Vedligeholdelse...,.....'... kr Planlågt vedligeholdelse... "" kr' 170'000 Renholdelse udvendige arealer """"""' kr' 65'000 Vicevært og renholdelse...'... """"""""' kr' 279'OO0 Forsikringei... kr. 158,000 Revisor.." kr' 15'000 Konsulent... kr' 65'000 Serviceaftaler.,... "" kr' 230'000 Øvrige ejendomsudgifter """""' kr' 73'000 efsklivning mobilsug """""""" kr' 80'000 Renter """"' kr' 150'000 samlede udgifter i alt..., kr OOO Kælder og kajakklub m.m. """" kr'- 30'000 Renter... """"""" kr'- 6'000 Indbetalt af ejerne, fællesudgifter...,....'. kr OO0 Årets resultåt... """ kr' l5'ooo vedtagelsen af budgettet medfører uændrede fællesudgifter. Peter Wossler besvarede enkelte spørgsmål til budgettet' Budget blev enstemmigt vedtaget. E/F Frederikskaj B-383

5 5. Indkomne forslag A. Obligatorisk tilslutning til oliebehandling af træværk på altaner Bestyrelsen oplyste, at man ikke ønskede at stille forslaget til afstemning. Vedligeholdelsen af træværk påhviler ejerforeningen, og det er derfor ikke nødvendigt at stille forslaget. Man er i gang med at indhente tilbud på arbejdet, og vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senere på året, hvor et egentligt projekt kan fremlægges. Både hvad pris samt hvordan medlemmerne skal indbetale. 6. Valg af formand til bestyrelsen Punktet udgik da formanden ikke var på valg. 7. Yalg af medlemmer til bestyrelsen Efter afstemning blev bestyrelsen sammensat således: Bestyrelsesformand Henrik Lind Eriksen A.C. MeyersVænge 11A,4. tv. På valg i 2014 Bestyrelsesmedlem Morten Vasegård Larsen A.C. MeyersVænge 13 E,5. tv. På valg i 2Ot4 Bestyrelscsmedlem Bestyrelsesmedlem - Anders Jørgensen Karen Bitsch A.C. Meyers Vænge 13 E, 3.th. A.C. Meyers Vænge 13 F, 1. På valg i 2015 På valg i 2015 Bestyrelsesmedlem Roxana C. Jensen A.C. Meyers Vænge 13 E, 2.th. På valg i Valg af 2 suppleanter Nyvalgte suppleanter blev: Kasper Løngaard Andersen, A.C. Meyers Vænge 11 D, 4. tv. og Jakob Munnecke, A.C. Meyers Vænge 11 B, 6,th. Begge er på valg i Valg af administrator Henrik oplyste, at man havde undersøgt markedet, og i den forbindelse havde man forhandlet en ny kontrakt med LEA. Kontrakten er både billigere samt indeholder flere ydelser. LEA Ejendomspartner as blev genvalgt. 1O. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne BDO Revision blev genvalgt. E/F Frederikskaj B-383

6 1O. Eventuelt Følgende punkter blev debatteret:. Der er ikke noget nyt om hvad der skal ske med pladsen ved TDC (KTAS Pensionskasse). Bestyrelsen er i kontakt med kommunen.. Grunden overfor A.C. Myers Vænge er til salg. Den ejes af MTH.. Plader i gennemgangen ved nr. 13 er skiftet grundet fugt/vand. Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl Iro formand dirigent E/F Frederikskaj

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet

Læs mere

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække.

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 214, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere