Referat godkendt den 10. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat godkendt den 10. april 2014"

Transkript

1 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje den 28. marts Stilling/Navn Institution Region Vicecenterchef Margit Asser (MA) PC Sct. Hans Region Hovedstaden Sektionschef Jette Steenberg Holtzmann (JSH) Center for HR Region Hovedstaden Udviklingschef Claus Hansen (CH) PC Glostrup Region Hovedstaden Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen Psykiatrien Region Sjælland Region Sjælland Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) Psykiatrihuset Ringsted Region Sjælland Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen (IN). Afd. for Specialfunktioner Region Sjælland Klinisk uddannelseskonsulent Annette Hartmann (AH) Psykiatrisk Ud. enhed Region Sjælland Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst Udviklingschef Jytte Andersen (JA) (Suppleant) PC Nordsjælland Region Hovedstaden Afbud Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) PC Bornholm Region Hovedstaden Udviklingschef Marianna Hansen (MH) PC Nordsjælland Region Hovedstaden Udviklingschef Kristina Schwartz Heuser (KSH) PC København Region Hovedstaden Udviklingschef Susanne Andersen (SA) PC Hvidovre Region Hovedstaden Udviklingschef Ane-Grethe Madsen (AGM) PC Ballerup Region Hovedstaden Centerchef repræsentant Kristen Kistrup (KK) PC Frederiksberg Region Hovedstaden Studerende Rikke Løgstrup Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst Dagsorden: Punkt 1: Gensidig orientering AH - Region Sjælland har 22 potentielle kandidater til Specialuddannelsen og sender i år seks afsted. Uddannelsen har fået mere status og oversygeplejerskerne er blevet mere bevidste om uddannelsen og Specialsygeplejerskens kompetencer. IMR Har været rundt til møder i psykiatrien og holde oplæg om CH Region Hovedstadens psykiatri er også begyndt at sætte fokus på KHJ IMR skal deltage på Forum for afdelingssygeplejerskerne for at fortælle om Sygeplejen i Region Sjælland prioriteres, og derfor er der fokus på at sende medarbejdere afsted på HSD Opfordrer til at der skal være mere markedsføring for at synliggøre 281

2 Punkt 2: Punkt 3: Orientering fra formand Margit Asser (MA). Herunder status på deltagerantal til det kommende hold 17 IMR På det kommende hold 17 som starter den 4. august 2014 er der p.t. 18 Uddannelsessøgende. To skal dog bestå videnskabsteori først. Der arbejdes stadig på at få mindst 20 uddannelsessøgende med på holdet. Orientering og drøftelse af referat fra Det Koordinerende Landsrådsmøde (DKL) den 19. mats 2014 v/ma og Karin Højen Johannesen (KHJ). Herunder status på videreudvikling af Specialuddannelsen KHJ På mødet i Specialuddannelsesrådet (Det er besluttet at det ikke længere hedder Det Koordinerende Landsråd med Specialuddannelsesrådet) blev der talt om at modernisere Bekendtgørelsen sendes til Sundhedsstyrelsen med rådets hidtidige kommentarer samt et par kommentarer uden betydning for indholdet. Sundhedsstyrelsen sender herefter bekendtgørelsen i høring, herunder lægges den på høringsportalen. Efter høringsperioden indarbejdes evt. høringssvar før den endelige bekendtgørelse foreligger. Fortsat justering af uddannelsen Beslutning Specialuddannelsen skal udvikles på følgende områder: placering af de teoretiske og kliniske forløb de uddannelsessøgendes tilstedeværelse i de kliniske perioder og deltagelse i normering tilrettelæggelse af læring i de kliniske perioder læringsredskaber i de kliniske perioder skriftlige opgaver og prøve herunder former og indhold Koordinatorernes mødes i april 2014 med tre samarbejdspartnere med omfattende viden og erfaring på det pædagogiske område for at diskutere og tale om muligheder samt nye tanker i forhold til udviklingspunkterne. Koordinatorernes næste opgave er at udarbejde udkast til mere konkrete men fortsat overordnede udkast til overstående punkter. Specialuddannelsesrådet kan sparre via mail under processen og udkastene præsenteres på mødet i juni KHJ -Der skal være undervisning i de to specialer B&U og voksenområdet fra hold 18. Overgange mellem de to specialer skal tænkes ind i den øvrige undervisning. Forløbet for B&U udvikles, planlægges og afholdes på landsplan og skal så vidt muligt afholdes som undervisning via videokonference. Rammen er svarende til 14 dage (10 undervisningsdage) og kan planlægges som parallelle forløb eller som del af læring i klinikken. Alle uddannelsessøgende deltager i psykopatologiundervisningen på voksenområdet. Udgiften til B&U forløbet regnes ind i taksten. Der er planlagt et møde mellem KHJ, MA og IMR med ledelsesrepræsentanter fra B&U i Hillerød. KHJ og MA vil orientere om specialuddannelsesrådets plan for forløbet til de uddannelsessøgende fra B&U og diskutere indholdet af disse dage. Specialuddannelsesrådet får et kort resume af mødet. 282

3 Specialuddannelsens logo skal ændres og der er kigget på forskellige logoer. Der kommer nyt logo fra hold 18. Ligeledes arbejdes der på hjemmesiden og form. IMR De tre uddannelseskoordinatorerne har fokus på kvalitet og pædagogik i forbindelse med videreudvikling af specialuddannelsen og ikke på omkostninger. Der er afholdt telefoninterviews i alle uddannelsesregioner hvilket er meget brugbart afsæt til udvikling af uddannelsen. Sammenskriv af interviewet fra de tre uddannelsesregioner er vedhæftet. KHJ Nyt censorkorps i Det bliver dog udskudt et halvt år således at et nyt censorkorps træder i kræft fra januar Censorformand og Formand for Specialuddannelsesrådet udpeger de nye censorer. IMR Organisering af teori og klinik bliver anderledes fra hold 17 med mere fokus på ansvar for egen læring. KHJ de ændringer der officielt træder i kraft fra hold 18 kommer til at have en afsmittende effekt allerede fra hold 17. Punkt 4: Forslag til organisering af den kliniske undervisning for hold 17 (bilag 1 oversigt over kliniske uddannelsesplanlæggere) Forslag til ændring, kort skitseret, se også medsendte dokumenter. Klinik tager udgangspunkt i eget afsnit: De uddannelsessøgende skal fra starten forpligtes til at tage udgangspunkt i kliniske problemstillinger fra egen praksis. Arbejdsgiveren skal involveres i den kliniske uddannelse og være med til at pege på samarbejdspartnere der kan give den uddannelsessøgende et bredt kendskab til psykiatrisk praksis. Planlægningssamtaler: Formålet er at styrke konsensus mellem den uddannelsessøgendes egen faglige udviklingsønsker og de behov for udvikling som afdelingssygeplejersken peger på. Den uddannelsessøgende, afdelingssygeplejersken, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator skal deltage i enten uge 39 eller , Uddannelsesperiode 1. Specialuddannelsen tager initiativ til at få planlagt samtalerne. Indhold i planlægningssamtalen: Overordnet planlægning af de kliniske problemstillinger, der ønskes undersøgt under uddannelsesforløbet Planlægning af de kliniske perioder og drøftelse af relevante samarbejdspartnere i forhold til disse Hvordan sikres et varieret patientforløb og varieret patientgrundlag Overordnet planlægning af en formidlingsseance Drøftelse og aftaler omkring det at være studerende i eget afsnit 283

4 Formidlingsseance: Den uddannelsessøgende skal i slutningen af hver klinisk periode fremlægge udvalgte kliniske problemstillinger gennem formidlingsseancer til udvalgte samarbejdspartnere. Tidspunktet aftales med lederen. Ansvarsfordeling: Den uddannelsessøgendes ansættelsessted sikrer, at der inden uddannelsens start indsendes navn på hvem der er klinisk vejleder. Den kliniske vejleder er fortsat den uddannelsessøgendes samarbejdspartner i forhold til vejledning og evaluering af læringsudbyttet Uddannelseskoordinator har det overordnede ansvar for at sikre det varierede patientforløb og patientgrundlag Tidligere praksis med godkendte præsentationsbeskrivelser af afsnit udgår, dette er også praksis i både uddannelsesregion Nord og Syd. Det må formodes at de steder sygeplejerskerne er ansat lever op til kravene. IMR I Uddannelsesregion Syd og Nord afholder de uddannelsessøgende en formidlingsseance i slutningen af hver af de kliniske perioder på fx en konference eller til elever og studerende. De har erfaring med at det er en god måde at runde forløbet af på. IMR Hvad er Specialuddannelsesrådets holdning til præsentationsbeskrivelser. Kort drøftelse af dette. Konklusion: Der var bred enighed om at de nævnte ændringer træder i kraft fra hold 17. Funktionen Klinisk uddannelsesplanlægger nedlægges og udviklingscheferne skal informere om dette. Specialuddannelsen sikrer ligeledes information om dette i form af et nyhedsbrev. Udviklingscheferne skal melde tilbage til Specialuddannelsen hvem der er klinisk vejleder. Specialuddannelsen laver yderligere et nyhedsbrev hvor vi skitsere de kommende ændringer på Punkt 5: Opgavevejledere til hold 17. Krav og forventninger til funktionen IMR Hvilke krav stiller vi til opgavevejlederne. Der er mange der har meldt fra i år. Engagementet fra opgavevejlederne mangler lidt. Deltager ikke på møder. Der deltog to på det møde vi har afholdt. Fire uddannelsessøgende har ikke bestået obligatorisk opgave 1. De uddannelsessøgende ønsker at opgavevejlederen går ind i hvad det er der forventes på Specialuddannelsen og på hvilket niveau. Der er taget initiativ til at få ændret prøveformerne(obligatorisk opgave 1 og 2) allerede gældende fra Hold 17. Der har længe været kritik af, at de to obligatoriske opgaver fylder for meget og skygger for læring i klinikken. Rikke Gottfredsen som underviser i opgaveskrivning er hyret til i et samarbejde med uddannelseskoordinatorerne at komme med et udkast til hvorledes der kan ændres på opgaverne uden at slække på de skriftlige akademiske kompetencer. 284

5 I Uddannelsesregion Nord og Syd er det uddannelseskoordinatorerne der peger på opgavevejledere. Deres honorar er højere, henholdsvis 5000 kr. og 8000 kr. for et forløb (3 opgaver) En kort drøftelse af fordele og ulemper ved at klinikken har udpeget opgavevejledere kontra de er hyret udefra. Konklusion: Det blev besluttet at der skal laves et stillingsopslag på opgavevejlederfunktionen. På mødet i Specialuddannelsesrådet i juni 2014 skal opgavevejlederfunktionen drøftes, således at funktionen kan ensrettes på landsplan. Punkt 6: Orientering fra de studerende hold 16 v/repræsentant fra hold 16 Der var afbud fra repræsentant og suppleant. Holdet har et ønske om at opgavevejledere går ind i hvad der forventet og på hvilket niveau på specialuddannelsen. Punkt 7: Orientering fra Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen (IMR), herunder: Status hold 16 herunder deltagelse i den kliniske undervisning og 1. obligatoriske opgave 4 ud af 11 uddannelsessøgende har ikke bestået obligatorisk opgave 1, det er vigtigt at de uddannelsesøgende ved hvad de går ind til og hvad der forventet på uddannelsen. Vedr. deltagelse i den kliniske undervisning se punkt 4. Husk åbent hus den 10. april 2014 kl Punkt 8: Eventuelt HSD Forslår at vi laver et udkast til en strategi. Det aftales at vi sætter det på som punkt til næste møde i Specialuddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst. 285

Referat godkendt den 8. februar 2013

Referat godkendt den 8. februar 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 57 Side 256-263 RDA/BKK Referat godkendt den 8. februar 2013 Referat

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere