Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1"

Transkript

1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier senest umiddelbart efter den 3. november 2008 kl Det andet eksemplar er til eget brug. OBS: Du kan evt. rette i din ansøgning ved atter at logge på ansøgningskemaet ved angivelse af nedenstående bruger id og pinkode. Bruger ID: 5575 Pinkode: Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2009 Projekttitel 1. Titel Faglig læsning: Konceptudvikling for 5.klassernes faglige l 2. Projekttype Projektmodning Angiv om der søges til et egentligt projekt eller til projektmodning. Der kan gives et mindre tilskud til projektmodning i tilfælde, hvor beskrivelsen af et projekt kræver særlig omfattende research, f.eks. med ekstern hjælp til behovsafdækning, afklaring af sammenhæng med anden udvikling eller lignende. 3. Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode Ansøger 4. Ansøger Kim Rømer Krogh 5. Postadresse Hvidovrevej Postadresse (evt. fortsat) 7. Postnummer Postdistrikt Hvidovre 9. Telefonnummer E-postadresse 11. CVR-nummer P-nummer Bankregistreringsnummer Kontonummer Økonomisk / juridisk ansvarlig 15. Navn Kim Rømer Krogh 16. Titel Bibliotekschef 17. Postadresse 18. Postadresse (evt. fortsat) 19. Postnummer

2 Side 2 af Postdistrikt Projektbeskrivelse og projektplan 21. Indsatsområde Biblioteksbetjening af børn Det er vigtigt at vælge det korrekte indsatsområde ved projektansøgning. Ved indstilling til tilskud lægges der afgørende vægt på, at projektets fokus er præcist defineret. 22. Samarbejdspartnere (max 600 tegn). Pædagogisk Center i Hvidovre, herefter omtalt som PC Hvidovre, ved skolebibliotekskonsulenten og Læsekonsulenten, samt en lærer fra mellemtrinet. Folkebibliotekar og Udviklingskonsulent Her angives de samarbejdspartnere, der har forpligtet sig til at deltage i projektet med ressourcer. 23. Projektresumé (max 600 tegn). Vi ønsker at medvirke til at styrke den faglige læsning for 5.klasse og via modeludviklingen at undersøge om og hvordan vi kan det. Vi ved at der opstår et problem omring 5.klasse hvor testresultater viser at elevernes læsning får et knæk, når de skal læse faglige tekster. Fra smartparatsvar konkurrencen ved vi hvor stor en syneregieffekt det har på de mindre klasser, at der er nogle kloge elever at se op til. Med projektet ønsker vi at undersøge, om vi kan finde en form med rod i spil og det legende, der kan styrke den faglige læsning i 5.klasse. Kort og præcis beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet fremhæves, herunder projektets særpræg. Hvorfor lige netop dette projekt? 24. Baggrund (max 600 tegn). HvidovreBibliotekerne iværksætter i skoleåret 2009/10 forsøgsordningen 'Biblioteksoplevelser for alle skoleklasser'. Det betyder at bibliotekerne tilbyder alle årgange, alle klasser, på alle skoler et besøg på bibliotekerne, hvor der er tilbud specielt til den enkelte årgang. Som en del af det program ønsker HvidovreBibliotekerne og PC Hvidovre at udvikle et tilbud til 5.klassetrin, dér hvor vi ved at de trænger til et fagligt løft. Hvidovre Kommune har en handleplan for læsning, en vision for udvikling af skolebibliotekerne og et solidt samarbejdet mellem bibliotek og PC Hvidovre Beskriv baggrunden for projektidéen. Hvilken udvikling / hvilke erfaringer går forud? Hvilke særlige kvalifikationer og forudsætninger har ansøger for at gennemføre projektet? 25. Projektets unikke karakter (max 600 tegn). Vores projekt udbygger samarbejdet ml. skole og bibliotek, det giver bibliotekerne en rolle i elevernes læring. Vi vil forsøge at finde metoder til at udvikle den faglige læsning. Projektet kombinerer lærernes, bibliotekarernes og læsevejledernes kompetencer med en spil- og konceptudviklers kompetencer. Vi ønsker at skabe oplevelser der motiverer og sætter læringen ind i en kontekst; ved at involvere 5.kl. i leg, spil og fortælling, så de udfordres, får succesoplevelser og får lyst til at tage 'kampen' op og få løst gåden omkring den faglige læsning. Ambitionen er et landsdækkende 'produkt' Hvad gør dette projekt særlig interessant og / eller anderledes? Hvad er dets eksemplariske værdi for andre? Projektets unikke karakter kan være i forhold til indhold, strategi, metode og målgruppe. Er der tale om biblioteksudvikling af national betydning? 26. Formål (max 255 tegn). Biblioteksbetjeningen af børn og Skolebiblioteket. Udviklingsperspektivet er at bibliotekerne kommer til at spille en større rolle i forhold til elevernes læring, i samarbejde med skolerne og i biblioteksbetjeningen af skoleelever. Hvilke strategiske målsætninger for indsatsområdet bidrager projektet til? Hvad er det langsigtede udviklingsperspektiv? 27. Mål (max 255 tegn). Vores mål er at vi om et år har et færdigt koncept/'prototype' og at vi med baggrund i den kan ansøge om støtte til udvikling af et 'produkt', der kan bruges i hele landet - af biblioteker og skoler i fællesskab. Hvad skal projektet opnå? Hvilke blivende effekter kan der forventes efter projektperioden? 28. Succeskriterier / resultater (max 255 tegn). At undersøge min. 3 strategier for at skabe motivation gennem succesoplevelser. Fokus på

3 Side 3 af 5 fortælling, leg og spil (gameplay, hvor udfordring er balanceret og tilpas for at skubbe spilleren et trin opad.). At vi har en prototype at arbejde videre med. Hvilke resultater ønsker projektet at opnå? Målbare resultater og succeskriterier aktivitet og / eller kvalitet? 29. Målgruppe (max 255 tegn). 5.klasserne i hele landet er den primærere målgruppen. Bibliotekerne, skolerne (herunder også læsevejledere og skolebibliotekarer) og forældre som sekundære målgruppe Hvem vil primært få gavn af projektet? Er der eventuelt en sekundær målgruppe? 30. Strategi / metoder (max 255 tegn). Vi skal undersøge hvilke metoder der kan bruges for at løse opgaven med at styrke 5.klasses faglige læsning. Vi indkalder eksperter i faglig læsning, koncept og spil udviklere, lærer- og bibliotekarstuderende til at medvirke til at teste evt. prototype. Hvilke strategier / metoder anvendes for gennemførelse af projektet? 31. Beskrivelse af hovedaktiviteter (max 255 tegn). At skabe en prototype på en fortælling, leg, spil, gameplay bruges til styrkelsen af 5.klasses faglige læsning. Hvad er projektets indhold, og hvilke konkrete aktiviteter indgår i projektet? 32. Kontaktperson (max 255 tegn). Udvikler Henriette Ritz Kylmann, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre, , Kontaktperson for projektet. Angiv navn, adresse, telefon, mail. 33. Organisering (max 255 tegn). Projektgruppen: HvidovreBibliotekerne, PC-Hvidovre, Lasse Hall Konceptdesigner og spiludvikler. Øvrige samarbejdspartnere: Eksperter i faglig læsning, studerende, lokale samarbejdspartnere som vi i forvejen arbejder tæt sammen med. Hvilke personer/institutioner/organisationer indgår direkte i projektet? Hvilke øvrige samarbejdspartnere inden eller uden for institutionen/kommunen/organisationen vil blive inddraget? 34. Projektplan (max 600 tegn). 15.jan. 15.juni: Forstudier: Personas, afsøge dokumenter og materialer som kan bruges i konceptfasen, formulere idéer og skabe billeder af målgruppen og interessenter. Konkretisere idé til koncept. Projektet fra start til slut, centrale elementer, skitser, eksempler. Et overblik over projektets særtræk og bærende elementer. 15.aug. 15.dec.: Konceptet i forhold til produktion, teknik, økonomi, pædagogik, dramaturgi og design. Fx. på manuskript, audiovisuel design, lave en Pilot som kan vise funktionalitet fx. et fysisk rum, en internetapplikation eller noget tredje. Baggrund for ny ansøgning. Hvornår startes, afvikles og afsluttes projektet? Projektets aktiviteter fordelt over tid og forventet afslutning. Hvilke muligheder er der for fortsættelse efter projektperioden? Der gives normalt tilsagn om tilskud til etårige projekter, men der kan gives tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Planlægges projektet som toårigt, søges om det samlede projekt på én gang. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. 35. Aktiviteter (max 600 tegn). Ambitionen er at vi har gennemført forstudier og første udkast til koncept inden sommerferien, fra august til december skal konceptet udvikles, beskrives og forfines i flere omgange. Inden ansøgningsfristen til udviklingspuljen 09 skal vi have materiale nok til at udforme en projektansøgning. Aktiviteter der har indflydelse på rapporteringen. Under den faglige afrapportering skal der rapporteres om de aktiviteter der er overstået (eller i gang?) samt om eventuelle forskydninger og/eller ændringer i projektplanen. 36. Erfaringsindsamling og informationssøgning (max 600 tegn). A6seundervisning.pdf Der angives referencer til relevante projekter / litteratur. Der skal gøres rede for, hvilke

4 Side 4 af 5 projekter det ansøgte projekt bygger på og evt. videreudvikler. Projektet skal allerede ved ansøgningen så vidt muligt kunne sættes ind i et samlet perspektiv. 37. Evalueringsplan (max 255 tegn). Da det er et modningsprojekt påtænker vi ikke at tilknytte ekstern evaluator. Projektet evalueres internt og et kort resume af det sendes til Styrelsen og relevante samarbejdspartnere i projektet. Beskriv planer for evaluering internt eller med ekstern konsulent. Er der planer om følgeforskning og i givet fald, hvilken person / hvilken instans planlægges tilknyttet? 38. Formidling af resultater (max 255 tegn). Konceptet præsenteres lokalt og interesserede potientielle samarbejdspartnere inviteres til informationsmøde. Projektet beskrives på egne hjemmesider, ligesom artikler om det vil blive fremsendt til relevante fagblade. Hvordan sikres information om og formidling og markedsføring af projektet? Hvordan får den øvrige bibliotekssektor glæde af projektet? Hvordan får offentligheden glæde af projektet? Hvilke medier skal anvendes? (eks.: web, artikler, workshop, foredrag) Projektets budget: Der anføres budget for såvel 2009 som for Alle felter udfyldes. For et-årige projektansøgninger anføres '0' i kolonnen 2010 Lønudgifter, angiv i kr. 39. Budget Egen finansiering Anden finansiering Ansøgt 0 0 Udgifter til konsulenter (honorarer), angiv i kr. 43. Budget Egen finansiering Anden finansiering Ansøgt 0 0 Udgifter til materialer, angiv i kr. 47. Budget Egen finansiering Anden finansiering Ansøgt 0 0 Udgifter til evaluering, angiv i kr. 51. Budget Egen finansiering Anden finansiering Ansøgt 0 0 Udgifter til publicering, angiv i kr. 55. Budget Egen finansiering Anden finansiering 0 0

5 Side 5 af Ansøgt 0 0 Udgifter til møder og rejser, angiv i kr. 59. Budget Egen finansiering Anden finansiering Ansøgt 0 0 Andre udgifter, angiv i kr. 63. Budget Egen finansiering Anden finansiering Ansøgt Specifikation af andre udgifter (max 255 tegn). Møde- og kontorfaciliteter, administration. Budget i alt, angiv i kr. 68. Budget (sum af felterne 39, 43, 47, 51, 55, 59 & 63) Egen finansiering (sum af felterne 40, 44, 48, 52, 56, 60 & 64) Anden finansiering (sum af felterne 41, 45, 49, 53, 57, 61 & 65) Ansøgt (sum af felterne 42, 46, 50, 54, 58, 62 & 66) Generelt 72. Bemærkning (max 255 tegn). Planen for 'Biblioteksoplevelser for alle skoleklasser fra skoleåret 2009/10' kan fremsendes. For oplysningernes rigtighed Dato: 21:07:12 Underskrift af den økonomisk ansvarlige Ansøgningen underskrives og sendes til: Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december 2014 1 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen...

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

FoU-programmet 2009. - erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009

FoU-programmet 2009. - erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009 FoU-programmet 2009 - erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009 Programmet kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen:

Læs mere

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen en drejebog 2 Talentskolen er et forløb, der udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer og giver dem mulighed for at opbygge

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere