HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT."

Transkript

1 HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette reglement gælder for alle medlemmer af HvR og omfatter roaktiviteter i sæsonen fra standerhejsning til standerstrygning. Roningen: 1.1. Rochefen med udvalgsledere og udvalg har den almindelige ledelse af roningen samt træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til materiellets benyttelse. Bestyrelsen og roudvalget (i det følgende: roledelsen) har den almindelige. 2. Det er roledelsens hverv at våge over opretholdelsen af orden under roningen Roningen foregår til de af rolederne fastsatte tider. Fællesroningen foregår på de af roledelsen fastsatte tider. Tiderne fremgår af nyhedsbreve og ved opslag i elektronisk roptrotokollen og i bådhallen.

2 3.1. Et hold består af en styrmand samt fuldtalligt romandskab. 2. Ikke-medlemmer må kun ro i klubbens både, såfremt de har tilladelse fra roledelsen. 3. Medlemmer af Hvidovre Roklubs Venner må ro i klubbens både efter tilladelse fra roledelsen. 4. For at blive frigivet skal forevises 300 meters svømmebevis, som ikke er mere end et år gammelt. 5. Medlemmer under 18 år skal forny svømmeprøven hvert år. 6. Medlemmer over 18 år skal skrive under på, at de kan svømme 300 meter og opfordres til at forny svømmeprøven hvert år. Medlemmer over 18 år har ved indmeldelsen afleveret bevis for at de kan svømme 300 m (jfr. punkt 4) og har pligt til at holde svømmefærdighederne vedlige og forny svømmeprøven årligt. 7. Styrmanden skal inden afgang sikre at der er redningsveste til alle, at båden er udstyret med øsekar og bådshage og i øvrigt er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis turen kræver det at det nødvendige udstyr medbringes, fx fendere, anker, lanterne mv. 8. Som redningsveste anvendes de af klubben anskaffede CE-typegodkendte redningsveste. Private redningsveste må kun anvendes efter godendelse af udstyret af et medlem af roledelsen. Private redningsveste skal også være CE-typegodkendt. 9. Ungdomsroere, seniorroere samt nye medlemmer under instruktion skal bære redningsvest under roning. Voksenmedlemmer skal medbringe redningsvest i båden og skal forinden afgang sikre sig at redningsvesten er indstillet korrekt Hvis et hold ikke efter 15 min. efter fastsat tid fuldtalligt har indfundet sig i bådhallerne, kan rolederne forlange besætningen suppleret med tilstedeværende medlemmer, der ønsker at ro, eller eventuelt på anden måde disponere over materiellet. udgår og erstattes af ny paragraf der omhandler den daglige fællesroning: $4. Daglig fællesroning 1. For fællesroning på de af roledelsen fastsatte tidspunkter gælder: a) Alle ror med alle. Alle frigivne roere skal så vidt muligt have mulighed for at komme på tur efter deres evner. Har en erfaren roer gode råd til en mindre erfaren roer, bør de gives i en positiv ånd. Har en erfaren roer mere principielle indvendinger mod en roers rofærdigheder, kontaktes roledelsen. b) Alle venter på alle Alle roere der vil deltage i fællesroning skriver sig på tavlen og er ved tavlen på det fastsatte tidspunkt; klargøring og indskrivning af både i den elektroniske roprotokol afventer at mandskaber er sat. Bådene klargøres af det mandskab der skal ro dem, under styrmandens ansvar c) Bådhold sammensættes så vidt muligt lige - med hensyn til styrke og erfaring så alle får en god og sikker rooplevelse.

3 2. Roning uden for de af roledelsen fastsatte tidspunkter for fællesroning kan ske frit efter roernes og den ansvarlige styrmands beslutning. 3. Ethvert medlem kan udbyde fællesture via den elektroniske roprotokol 5.1. Badeture med udspring fra bådene er forbudt Passagerer må ikke medtages i bådene uden tilladelse fra roledelsen. 2. Børn kan medtages som passagerer indenfor det daglige ro-område, såfremt denne placeres forsvarligt. Mindst en forældre skal være med i båden. Barnet skal bære redningsvest og forældrene har det fulde ansvar. 2. Børn kan medtages som passagerer indenfor det daglige ro-område. Mindst en forældre skal være med i båden. Barnet skal være placeret forsvarligt, bære redningsvest og forældrene har det fulde ansvar. Ro-område: 7.1. Det daglige ro-område afgrænses mod nord af Sjællandsbroen, og mod syd af en ret linje fra det syd-østlige hjørne af dæmningen (vindmøllen) til Amager i øst vest gående retning. 2. Det udvidede ro-område afgrænses mod nord af Trekronerfortet og mod syd af Kongelunden og Mosede, og giver langturskilometre Det daglige ro-område afgrænses mod nord af Slusen mod Københavns Havn, mod sydøst af badebroen ved Kongelunden, mod sydvest af Brøndby Havn. Dette farvand må befares af styrmænd med C-rettighed. 2. Det udvidede ro-område afgrænses mod nord af Trekronerfortet, mod sydøst af badebroen lidt nord for Kongelunden og mod sydvest af Mosede Strandfort, og giver langturskilometre. Dette farvand må befares af styrmænd med B- og A-rettighed Ordensregler og materiellet: 8.1. Det påhviler medlemmerne at udvise den største omhyggelighed med klubbens materiel. 2. Det påhviler medlemmer at udvise en ordentlig opførelse såvel under ophold i klubhuset som i bådene Motorkøretøjer af enhver art må ikke forefindes i klubben.

4 10.1. Overnatning i klubben må ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke I bådhallen findes fremlagt roprotokol i hvilken styrmanden forinden turen indfører holdet og dets mål, og ved hjemkomst indfører han ankomsttidspunktet I bådhallen findes PC med adgang til elektronisk roprotokol. Inden turen skal styrmanden indføre båden, holdet og mål for turen, og ved hjemkomst indføres afslutning af turen. 2. Styrmanden skal påse og er ansvarlig for at holdet efter endt roning spuler, renser og aftørrer båd, luger, årer samt bådevogn inden det bringes på plads i bådehallen. 3. Tager båden eller inventaret skade, skal styrmanden straks give melding herom, samt indføre rapport herom i ankeprotokollen og drage omsorg for, at skaden bliver rettet. 3. Tager båden eller inventaret skade, skal styrmanden straks give melding herom og drage omsorg for afhjælpning og/eller reparation. Ved skader eller konstaterede mangler på både eller bådmateriel oprettes en skadesrapport i den elektroniske roprotokol, denne går i kopi til bestyrelse og materieludvalg Tøj som efterlades andre steder end på de anviste, vil blive fjernet Opslag i bådehallen, opsat af roledelsen, som vedrører benyttelsen af materiellet, ordensregler etc. er at betragte som tillæg til dette reglement og underkastes samme regler med hensyn til overholdelse. 2. Når bestyrelsen eller udvalg arrangerer særlige aktiviteter såsom oprydning, rengøring etc. er roning kun tilladt med særlig tilladelse. 3. Motorbåden må kun benyttes ifølge aftale med bestyrelsen Styrmænd og instruktion: Styrmænd udtages af bestyrelsen, motions- og langtursudvalget i forening Styrmænd udnævnes af roledelsen. 2. C-styrmandsret kan tildeles medlemmer som har været medlemmer i et år, er fyldt 15 år, har roet mindst 30 ture, samt har gennemført et C-styrmandskursus. Rettigheden gælder inden for det daglige ro-område. 2. C-styrmandsret kan tildeles medlemmer der er fyldt 15 år, har roet mindst 30 ture, har gennemført et C-styrmandskursus og er indstillet af kursets undervisere. Rettigheden gælder inden for det daglige ro-område. 3. B-styrmandsret kan tildeles medlemmer, der har C-styrmandsrettighed, er fyldt 16 år samt har gennemført et B-styrmandskursus. Rettigheden gælder inden for det udvidet ro-område og kun for endags ture.

5 3. B-styrmandsret kan tildeles medlemmer, der har C-styrmandsrettighed, er fyldt 16 år, har gennemført flere ture i udvidet roområde og vurderes egnet af roledelsen. Rettigheden gælder inden for det udvidet ro-område og kun for endags ture. 4. A-styrmandsret kan tildeles medlemmer der kan føre bevis for, at de har roet mindst 600 km langture indenfor to sammenhængende sæsoner, har gennemført et langturs-styrmandskursus og er fyldt 17 år. 5. Instruktørerne udtages af bestyrelsen og instruktionsudvalget i forening. 5. Instruktører udnævnes af roledelsen. 6. Medlemmer der har været i roklubben i mindst et år, kan efter deltagelse i et af DFfR s instruktørkurser, blive instruktører. 7. Scullerinstruktion gives af erfarne instruktører, der selv har scullerret. 8. Frigive kan instruktører efter tilladelse fra instruktionsudvalget. Frigive kan instruktører efter aftale med roledelsen. Det tilstræbes at frigivelse sker af en anden instruktør end de der har undervist den pågældende. Som forberedelse til frigivelse gennemfører instruktørerne et kursus for de nye medlemmer. Kurset omfatter praktisk roning og roteknik, kommandoer, opførsel i båden under roning, sikkerhed og sikkerhedsudstyr samt håndtering af materiel Er der flere styrmænd på et hold, indskrives styrmanden med størst anciennitet som styrmand. 2. Den indskrevende styrmand har kommandoen i båden, og han er ansvarlig for materiellet. Desuden er han ansvarlig for holdets optræden. 2. Den indskrevne styrmand har kommandoen i båden, jfr gældende love og bestemmelser samt DFfRs retningslinjer. Styrmanden er ansvarlig for materiellet og for holdets optræden. Scullerret: Ethvert medlem kan opnå scullerret efter at have modtaget instruktion i scullerroning samt opnået kendskab til almindelig styrmandsskab. Desuden skal medlemmet udvise sikker færden i roning af bådtypen samt havde gennemført en kæntringsøvelse. 2. Scullerroning starter ikke ved standerhejsning men først når bestyrelsen giver lov. 3. Frigive kan scullerinstruktører efter tilladelse fra instruktionsudvalget. 4. Ungdomsroere med scullerret må kun forlade Hvidovre Havn i følgeskab med en hovedafdelingsroer. Styrmanden for denne båd skal være indforstået med følgeskabet, og han står som styrmand for sculleren også.

6 5. Ungdomsroere under scullerinstruktion må kun forlade Hvidovre Havn i følgeskab med en hovedafdelingsroer med scullerinstruktionsret. 6. Kaproningsmateriellet må kun benyttes efter aftale med kaproningsudvalget. Kaproningsmateriellet må kun benyttes efter aftale med kaproningsudvalget eller roledelsen. Langture: Langture skal foretages efter de af DFfR afstukne retningslinjer. 2. Langture skal indføres i langtursprotokollen, og besætningen samt bestemmelsessted skal godkendes af L-chefen, rochefen eller i disses fravær et bestyrelsesmedlem. 2. Langture skal indføres i den elektroniske roprotokol, og ansvarlig turleder, besætningen samt bestemmelsessted skal godkendes af et medlem af roledelsen. 3. I tilfælde af overtegning afgøre motions- og langtursudvalget holdenes sammensætning. 3. I tilfælde af overtegning afgør den ansvarlige turleder holdenes sammensætning. 4. Såfremt et hold ikke er klar til at gå ud senest en halv time efter den godkendte tid, bortfalder retten til båden, og roledelsen kan frit disponere over båden. Udgår 5. Det er forbudt at ro strækningen Kongelunden - Dragør uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Udgår 6. Gæster der kommer roende, har lov til at overnatte i klubben, og de kan frit benytte klubbens faciliteter. Overtrædelse: For overtrædelse af dette reglement kan klubledelsen, hvor ikke andet er anført, idømme karantæne. Desuden kan 3 stk. 7-8 i klubbens love anvendes. Diverse: Nærværende reglement gælder ligeledes for ikke-medlemmer samt medlemmer af Hvidovre Roklubs Venner.

7 Dispensation Bestyrelsen og disses stedfortrædere kan dispensere for nærværende reglement Bestyrelsen kan dispensere for nærværende reglement.

8 VINTERRONINGSREGLEMENT. Tillæg til roreglement for HvR Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted i overensstemmelse med nærværende reglement, inkl.evt. tillæg opslået i bådhallen Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, må kun finde sted efter udtrykkelig vedtagelse fra bestyrelsen inden standerstrygning. 1.2 Bestyrelsen overvåger løbende vejr- og issituationen i dagligt rofarvand, og kan med øjeblikkeligt varsel forbyde vinterroning af sikkerhedsmæssige årsager. 1.3 Når bestyrelsen har givet tilladelse til vinterroning, sker det i øvrigt i overensstemmelse med nærværende reglement, inkl.evt. tillæg opslået i bådhallen. 1.4 Bestyrelsens beslutninger vedr. vinterroning formidles til medlemmerne via opslag i klubben, via elektronisk roprotokol og direkte mail til medlemmerne Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en time efter solopgang til en time før solnedgang. 2. Ved bare den mindste is dannelse på vandet er der roforbud. Ved bare den mindste isdannelse på vandet er der roforbud, også selvom det endnu ikke er udstedt af bestyrelsen Vinterroning må kun finde sted i daglig rofarvand (mellem Slusen og "rundt om øen") og kun i sejlrenden ifølge fredningsbestemmelserne for Kalveboderne Vinterroning må kun finde sted mellem Slusen og "rundt om øen", og kun i sejlrenden ifølge fredningsbestemmelserne for Kalveboderne. 2. Det skal tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. 3. Afstanden til land må aldrig overstige 200 m. 4. Roturen skal indskrives i speciel vinterronings protokol, hvor alle felter skal udfyldes. Det er vigtig at overholde det deri noterede forventede hjemkomsts tidspunkt. 4. Roturen skal indskrives i den elektroniske roprotokol, med obligatorisk angivelse af forventet hjemkomsttidspunkt. Det er vigtig at overholde det forventede hjemkomststidspunkt.

9 5. Forventet hjemkomst-tidspunkt skal oplyses til en pårørende el. lign. som er på land Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, som er fyldt 18 år ved vinterroningsperiodens start. 2. Ved skriftlig tilladelse fra forældre kan der gives dispensation til frigivne roere under 18 år. 3. Inden vinterroning kan påbegyndes, skal en ny svømmeprøve på 300 meter være aflagt tidligst en måned før standerstrygningen. 4. Kun styrmænd, der er fyldt 18 år og som har mindst 2 års aktiv erfaring, kan have ansvaret for et bådhold under vinterroning.

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

April 2013 30.ÅRGANG NR. 2

April 2013 30.ÅRGANG NR. 2 På langtur til Venedig April 2013 30.ÅRGANG NR. 2 Aktivitetskalender Forsommer 2013 Dato Klokken Aktivitet Ansvarlig 30. 17.30 Roskole svømmeaften Bodil Maj 1. maj 10.00 Standerhejsning på Skarøhytten

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Aarhus Studenter Roklub

Aarhus Studenter Roklub Aarhus Studenter Roklub Instruktionsmappe til Korttursstyrmandskursus Side2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. STYRMANDENS ANSVAR, PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 3. RIGTIG PÅKLÆDNING... 4 4. KOMMANDOER...

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere