Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering"

Transkript

1 KL KTO SHK Forbedret lønstatistisk materiale Afrapportering

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces 3 De eksisterende aftaler 3 Hvad er forbedringer? Om metoden i undersøgelsesarbejdet 5 Idéer 1. Årlig opgørelse på hovedorganisationsniveau 6 2. Øget kendskab til aftalen 7 3. En mere overskuelig lønstatistik 8 4. Data for selvejende dag- og/eller døgninstitutioner 9 5. Lønstatistisk materiale på forhandlingsniveau Ændring af diskretionsgrænsen på 5 fuldtidsstillinger Identifikation af institutionstype Nemt at tilvejebringe Udlevering til TR/den forhandlingsberettigede part Udlevering i god tid Krav til udleveringsformat Opgørelse af lokalløn Opdeling på anciennitet Opgørelse på personer 19 Bilag 1 Eksempler på det statistiske materiale, som kommunen ifølge den eksisterende aftale er pligtig til at fremlægge. 2

3 Indledning I forhandlingerne ved OK-08 drøftede parterne mulighederne for at forbedre statistikgrundlaget for de lokale forhandlinger. På baggrund heraf er følgende aftalt i hhv. KL/KTO-forligets pkt. 1.3 og KL/SHK-forliget, 4. delforlig pkt. 9: Undersøgelse af mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale. Med bistand fra Det Fælleskommunale Løndatakontor vil parterne senest medio 2009 undersøge mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale på såvel kommune- som på institutionsniveau til brug for de lokale lønforhandlinger. Parterne skal sigte mod at afslutte arbejdet senest ved udgangen af Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces Denne rapport er udarbejdet af: KL: Frank Hedegaard, Tue Bjerborg og Anne G. Sørensen KTO: Vibeke Pedersen og Thomas Christensen SHK: Dorthe Julie Kofoed FLD: Kaj Jacobsen Arbejdsgruppen har mødtes den 22. marts, den 19. april, den 6. maj, den 17. juni og den 23. juni De eksisterende aftaler Hvilket lønstatistisk materiale, som skal udarbejdes forud for de lokale lønforhandlinger, fremgår af Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger indgået mellem henholdsvis KL/KTO og KL/SHK. Kravene i aftalerne er enslydende, og gengives nedenfor. Kapitel 1. Aftalens område 1. Område Aftalen gælder for alle ansatte inden for KTO s/shk s forhandlingsområde i 1) KL s forhandlingsområde, 2) selvejende dag- og/eller døgninstitutioner - dog for Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. - som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af kommunale overenskomster og 3

4 3) naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder. Kapitel 2. Lønstatistik 2. Lønstatistik på kommuneplan Stk. 1 Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året. Lønstatistikken udarbejdes for personale og stillingskategorier med mulighed for opdeling i "alle ansatte", "alle ansatte eksklusive ekstraordinært ansatte" og af "ansatte begge år i samme stilling". Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på løndele (grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Tillægsdelene skal kunne fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg. Lønstatistikken skal endvidere være opdelt på køn. Personale- og stillingskategorier, der har forskellig grundløn, angives særskilt. Det forudsættes, at den enkelte kategori udgør mindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før løntallet offentliggøres. (KTO:) Bemærkning til 2, stk. 1: Tillæg omfatter: Funktionsløn, kvalifikationsløn, resultatløn, udligningstillæg, løn ej færdigforhandlet, andre tillæg og overgangstillæg. Tillæg omfatter såvel trin som tillæg. Pension omfatter: Betalte pensionsbidrag, ATP og supplerende pension. Fra og med august 2008 omfatter pension endvidere et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Pensionsbidraget for tjenestemænd beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. (SHK:) Bemærkning til 2, stk. 1: Tillæg omfatter: Tillæg baseret på arbejds- og ansvarsområder, tillæg baseret på kvalifikationer og kompetencer, resultatløn, udligningstillæg, løn ej færdigforhandlet, andre tillæg og overgangstillæg. Tillæg omfatter såvel trin som tillæg. Pension omfatter: Betalte pensionsbidrag, ATP og supplerende pension. Fra og med august 2008 omfatter pension endvidere et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Pensionsbidraget for tjenestemænd beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. Til orientering kan oplyses, at Det Fælleskommunale Løndatakontor har udarbejdet et lokalt statistikprogram. Programmet indeholder mulighed for udarbejdelse af statistikker, som ligger ud over de minimumsbetingelser, som er fastsat i denne aftale. Endvidere henvises til FLD's hjemmeside, hvor der løbende offentliggøres kommuneorienterede lønstatistikker (LOPAKS). Stk. 2. Hvis en part ønsker at lade en anden statistik indgå i de lokale forhandlinger, skal en kopi af denne udleveres til forhandlingsmodparten. 4

5 3. Lønstatistik på landsplan Stk. 1. Der udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) mindst én gang om året en opgørelse over de enkelte personale-/stillingskategoriers lønudvikling på landsplan. Stk. 2. Der udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) mindst én gang om året landsdækkende kommuneorienterede lønstatistikker. Stk. 3. Den samlede lønudvikling gøres op på landsplan for arbejdsgiverområder og hovedorganisationer en gang om året. Kapitel 3. Tvister, ikrafttræden og opsigelse 4. Tvister Såfremt der opstår en tvist, der drejer sig om brud på eller forståelse af denne aftale, retter den forhandlingsberettigede organisation/kommune henvendelse til KTO/KL / SHK/KL med henblik på afholdelse af mæglingsmøde/forhandling mellem KL og KTO/SHK og følger i øvrigt Retstvistaftalens bestemmelser. 5. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Aftalen har virkning fra den 1. april Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31. marts I bilag 1 er der givet eksempler på det statistiske materiale, som kommunen ifølge den eksisterende aftale - er pligtig til at fremlægge. Hvad er forbedringer? Om metoden i undersøgelsesarbejdet Det fremgår af forligsteksten, jf. pkt. 1 Indledning, at arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale på såvel kommune- som på institutionsniveau til brug for de lokale lønforhandlinger. Hvad der vil blive opfattet som forbedringer af aftalerne, må for den enkelte basere sig på subjektive vurderinger. Udgangspunktet for arbejdet har været, at arbejdsgruppen i denne rapport ikke har udelukket idéer til forbedring af det lønstatistiske materiale. Undtaget fra denne tilgang er, at B-siden i arbejdet har ønsket at beskrive følgende 3 idéer: Muligheden for at få adgang til individbaserede lønoplysninger for de personer, som indgår i statistikken, 5

6 Adgang til oplysninger om den enkeltes aktuelle lønsammensætning for ansatte omfattet af den lokale forhandling (svarende til det ved OK-08 aftalte på RLTN-området) og endelig Adgang til oplysninger om nye midler og om tilbagefaldsmidler. KL har ønsket, at arbejdsgruppens undersøgelser skulle omhandle mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale. KL har ikke ønsket at behandle idéer, som ikke har med lønstatistik at gøre, og som er relateret til emner, som aftalemæssigt er reguleret i andre aftaler og på KTO s område med andre parter, dvs. fx aftaler om lokal løndannelse, udmøntningsgaranti mv. KL har derfor ikke ønsket, at de tre ideer skal indgå i arbejdsgruppens undersøgelser. Efterfølgende beskrives hensigten med de forskellige idéer til forbedring af det lønstatistiske materiale samt de tekniske overvejelser, der kan være forbundet hermed. Statistikaftalen definerer, at det er kommunernes forpligtelse at fremskaffe statistikkerne, som følger af aftalen. Aftalen bestemmer imidlertid ikke, hvordan kommunerne tilvejebringer de aftalte statistikker. Kommunen er ikke forpligtet til at anvende en bestemt udbyder, fx FLD. I beskrivelsen af idéerne nedenfor eksemplificeres idéerne med udgangspunkt i mulighederne i FLD s lønstatistiksystemer, selvom den enkelte kommune udmærket kan vælge at benytte andre systemer. Idéer 1. Årlig opgørelse på hovedorganisationsniveau I Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger står der under 3, stk. 3, at den samlede lønudvikling gøres op på landsplan for arbejdsgiverområder og hovedorganisationer en gang om året. Opgørelse af den samlede lønudvikling på hovedorganisationsniveau skal udgå af aftalen, da oplysninger vedr. organisationsforhold ikke forefindes i de oplysninger, som bliver indberettet fra edb-centralerne. De eneste statistikker, som FLD (hoved)organisationsopdeler, udarbejdes til brug for aftalefornyelsen (SBG, samt de organisationsopdelte lønsummer mhp. AKUT-fordeling). De organisationsopdelte lønsummer udarbejdes i samarbejde med KTO og SHK. Ved organisationsopdelingen skabes der en sammenhæng mellem de enkelte overenskomster og de enkelte organisationer. Sammenhængen skabes dels på baggrund af bagvedliggende registre og dels på baggrund af aftalte procentfordelinger. Organisationsfordelingen anvendt til udarbejdelse af de organisationsopdelte lønsummer anvendes efterfølgende som grundlag for 6

7 fordelingen i den følgende SBG. Det vil f.eks. sige, at organisationsfordelingen fra de organisationsopdelte lønsummer SBG blev anvendt som grundlag for udarbejdelsen af SBG Øget kendskab til aftalen Initiativer med henblik på at øge kendskabet til aftalen er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. De lokale forhandleres kendskab til og anvendelse af aftalen om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger ønskes øget. Det generelle indtryk er, at de lokale forhandleres kendskab til og anvendelse af aftalen om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger p.t. er begrænset. Fx fremgår det af KL s lederundersøgelse i forbindelse med KL s strategiprojekt om Kommunernes løn- og forhandlingssystem, at ca. 60 % af de adspurgte ledere i mindre grad eller slet ikke anvender lønstatistik, når de forhandler løn. Dette indtryk bekræftes ved en rundspørge blandt organisationer. Følgende idéer kan nævnes med henblik på at øge kendskabet til aftalen blandt de lokale forhandlere; a. At pjecen Lønstatistik for begyndere en introduktion ajourføres. b. At parterne på centralt eller organisationsniveau - afholder en kursusrække om anvendelsen af lokal lønstatistik. c. At FLD afholder kurser om lønstatistik for A- og B-siden sammen. d. At evt. bestemmelser i de konkrete overenskomster om processen i forbindelse med anvendelse af lokal lønstatistik skærpes. Ad a. Pjecen Lønstatistik for begyndere en introduktion blev offentliggjort i august Den blev udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Amtsrådsforeningen, København, Frederiksberg, H:S, KTO og FLD. Målsætningen var at udarbejde en appetitvækker, som skulle give lyst til at bruge og gå yderligere i dybden med lønstatistik. Med udgangspunkt i et forhandlingseksempel blev der givet et helt grundlæggende kendskab til nogle typiske opgørelsesmetoder og de mest almindelige begreber. Pjecen var gratis, og den kan fortsat med lidt detektivarbejde findes på Det kan overvejes at ajourføre Lønstatistik for begyndere, så den dels giver en introduktion til den statistik, som der ifølge aftalen skal udarbejdes, og dels giver et ajourført indblik i de aktuelle muligheder for at udarbejde lokal lønstatistik. Ad b. Et kursus/en kursusrække om anvendelsen af lokal lønstatistik kan f.eks. gennemføres af parterne i fællesskab, af de respektive parter eller af de enkelte organisationer. Kurset kan ses 7

8 som et enkeltstående initiativ eller indtænkes som element i de generelle arrangementer, som parterne/organisationerne afholder i forbindelse med aftalefornyelsen eller aftalekomplekset generelt. Ad c. Idéen handler om, at FLD afholder lønstatistikkurser for A- og B-siden sammen. Kurserne kan evt. holdes for flere kommuner sammen. Ad d. En idé til at øge kendskabet til aftalen er, at evt. bestemmelser i de konkrete overenskomster/aftaler om processen i forbindelse med anvendelsen af lokal lønstatistik skærpes. Evt. kravformulering, aftale og implementering af dette punkt vil i givet fald skulle finde sted på organisationsniveau og er derfor ikke beskrevet yderligere i denne afrapportering. Aftalen om lokal løndannelse er for Sundhedskartellets vedkommende indgået mellem KL og Sundhedskartellet. 3. En mere overskuelig lønstatistik Ideen knytter an til aftalens 2, stk. 1, som definerer det lønstatistiske materiale, som kommunen er pligtig til at fremlægge. Beskrivelse af ideen Ideen går ud på, at de centrale parter aftaler en skabelon for en mere overskuelig lønstatistik, kendetegnet ved at bestå af et mindre antal tabeller præsenteret mere pædagogisk. Idéen kan suppleres med en aftalebaseret adgang til, at den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation har adgang til de samme statistikker, som i den eksisterende aftale, enten via mulighed for at udarbejde statistikkerne i LOPAKS eller via adgang efter anmodning om statistikkerne til forhandlingsmodparten. Den eksisterende aftale bestemmer, at der skal fremlægges lønstatistik for: a) 3 forskellige populationsafgrænsninger mht. ansættelsesform: alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte og ansatte begge år i samme stilling, b) 2 forskellige opgørelser mht. fordeling på løndele: dels samlet og dels således, at tillægsdelene er opdelt på centralt og lokalt aftalte tillæg, c) 3 forskellige populationsafgrænsninger mht. køn, dvs. samlet og særskilt for mænd og kvinder, d) 2 statistikker, opgjort henholdsvis som gennemsnitsløn og som lønudvikling. Med andre ord en længere række tabeller. 8

9 Det skal bemærkes, at det lønstatistiske materiale fortsat skal kunne opfylde kommunernes forpligtelser i henhold til ligelønsloven. 4. Data for selvejende dag- og/eller døgninstitutioner Det fremgår af 1, stk. 1, bl.a., at Aftalen gælder for alle ansatte...i 2. selvejende dagog/eller døgninstitutioner dog for Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af kommunale overenskomster og 3. naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder. Indberetningen af lønoplysninger fra selvejende institutioner skal forbedres med henblik på, at de kan indgå i statistikgrundlaget. Det er p.t. et problem for visse dele af det selvejende område at få oplysninger fra det selvejende område, samt fra andre virksomhedsformer, idet en del ikke anvender de fælleskommunale lønanvisningssystemer. For enkelte faggrupper i de kommuner, hvor der er forholdsvis stor repræsentation af selvejende instititioner osv., er det lønstatistiske materiale i disse kommuner derfor mangelfuldt. Hovedparten af persondata, som ligger til grund for FLD s udarbejdelse af statistikker, stammer fra de fælleskommunale lønanvisningssystemer. Til brug for udarbejdelsen af SBG'en indhenter FLD manuelle oplysninger fra virksomheder og selvejende institutioner, som ikke anvender de fælleskommunale lønanvisningssystemer, men som skal indgå i SBG en. Der kan være tale om oplysninger fra selvejende institutioner, havne, privatbaner, orkestre samt andre virksomheder og institutioner. Til brug for udarbejdelse af overenskomststatistikken indhenter FLD hvert år manuelle oplysninger fra lidt færre virksomheder og de selvejende institutioner, som ikke anvender de fælleskommunale lønanvisningssystemer. Dette drejer sig hovedsageligt om persondata for ca fuldtidsbeskæftigede på børn og unge- området, hvoraf de godt er indberettet fra København. Derudover indgår der persondata for ca fuldtidsbeskæftigede, som dækker institutioner på områderne for tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede samt voksne med særligt behov. Samlet set modtager FLD altså manuelle indberetninger af persondata, for hvad der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede. FLD arbejder på at forbedre indberetningen af persondata fra de selvejende institutioner i København. I første omgang vil det være med fokus på børn og unge-området. En gang i kvartalet vil der blive indberettet oplysninger for kvartalets 3 måneder for de ansatte i de frie børnehaver samt i menighedsbørnehaverne. Disse institutioner dækker ca. 75 % af de ansatte på børn og unge-området. For de øvrige 25 % vil der så vidt muligt blive indberettet kvartalsvise oplysninger dækkende en måned. FLD vil sandsynligvis i løbet af efteråret 2010 implementere disse oplysninger i datagrundlaget for Lokale Løndata på PC for Københavns kommune. 9

10 Stabiliteten af dataindberetningen, kvaliteten af data samt hyppigheden og punktligheden af leverancerne fra disse selvejende institutioner, vil være afgørende for, hvornår og hvorledes disse oplysninger kan blive implementeret i Lokale løndata på PC og efterfølgende i LOPAKS på FLD's hjemmeside. FLD har tidligere haft kontakt til andre fællesleverandører af lønsystemer på børneområdet, men det videre arbejde med disse områder afventer erfaringerne med implementeringen af oplysningerne fra Københavns kommune. Kommune Overenskomst Antal fuldtid Manuelles relative andel Via datacentralerne Via manuelle I alt Aalborg Musikere m.fl., landsdelsorkestre % Århus Forhandlingskartellets personale % Gentofte Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Gentofte Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Hvidovre Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Hvidovre Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst % Hvidovre Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Gentofte Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Hvidovre Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Rudersdal Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pædagogstuderende % Greve Pædagogisk uddannede ledere % Greve Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Frederiksberg Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v % Hvidovre Økonomaer, ernæringsass.- og elever % Køge Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Rudersdal Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Køge Pædagogisk uddannede ledere % Svendborg Økonomaer, ernæringsass.- og elever % Greve Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Rudersdal Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Frederiksberg Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst % Lyngby-Taarbæk Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Lyngby-Taarbæk Pædagogisk uddannede ledere % Køge Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Gentofte Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst % Esbjerg Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Hvidovre Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL % Lyngby-Taarbæk Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Ringsted Pædagogisk uddannede ledere % Kilde: Bearbejdede data fra FLD. Data er fra

11 Når de nuværende manuelle indberetninger af data fra København forventeligt bliver løbende indberettet, udestår der manglende indberetninger for en række forskellige virksomheder/institutioner rundt om i landet. De manglende indberetninger svarer til data for samlet set ca fuldtidsbeskæftigede. Det resterende problem må overordnet set vurderes at være af mindre betydning. For enkelte personalekategorier i enkelte kommuner kan problemstillingen dog fortsat have betydning. Af tabellen på foregående side fremgår de steder, dvs. kommune/personalekategori med over 25 fuldtidsbeskæftigede, hvor den relativ andel af fuldtidsbeskæftigede fra manuelle indberettere er på over 10 %. 5. Lønstatistisk materiale på forhandlingsniveau 2, stk. 1: Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året Idéen er, at der udover statistisk materiale på kommuneniveau - udleveres statistisk materiale, som er opgjort på forhandlingsniveau. Forhandlingsniveauet må i størstedelen af forhandlingerne forventes at svare til enten kommuneniveauet eller til institutionsniveau. Såfremt forhandlingen foregår på et andet niveau, eksempelvis afdelingsniveau, er det hensigtsmæssigt at statistikken udarbejdes på dette niveau. Idéen går på, at der udarbejdes lønstatistisk materiale på det konkrete forhandlingsniveau. Der eksisterer fx følgende konkrete forhandlingsniveauer: Ansatte i en personalekategori i et kontor i en afdeling i en institution/forvaltning (eks. magistre i 2. område i Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen i København). Ansatte i en personalekategori på en afdeling i en institution/forvaltning (eks. sosu ere i den blå afdeling på plejehjemmet Juelsminde). Ansatte i en personalekategori i en institution/forvaltning (eks. pædagoger i børnehaven Stenhøj). Ansatte i en personalekategori i en delmængde af kommunens institutioner/forvaltninger (eks. hjemmesygeplejersker i område nord og område vest). Ansatte i en personalekategori i kommunen (eks. ledere eller halinspektører i Rødovre). Ansatte i to eller flere personale-/stillingskategorier i kommunen (eks. fælles DM- og DJØF-forhandlinger i Roskilde). Med de eksisterende indberetninger vil det ikke være muligt at udarbejde lokale lønstatistikker for samtlige former for forhandlingsniveauer, fx indberetter kommunerne ikke kontorstrukturer i de enkelte afdelinger, jf. første bombe. 11

12 Forhandlingsniveauet må i størstedelen af forhandlingerne forventes at svare til enten kommuneniveauet eller til institutionsniveau. Der eksisterer i Lokale løndata på PC en række muligheder for de enkelte kommuner for at udarbejde lønstatistikker på institutionsniveau enten med udgangspunkt i en funktion i kontoplanen (f.eks. skoleområdet) eller med udgangspunkt i en specifik institution. Ved underopdeling på institutions-/afdelingsniveau er der mulighed for, at en del personalekategorier forsvinder på grund af den nuværende diskretionsgrænse (mindst 5 fuldtidsstillinger). P.t. er det ikke teknisk muligt i en arbejdsgang at udarbejde en lokal lønstatistik for flere institutioner sammen, hvor lønstatistikken på en gang er fordelt på institution og overenskomster/stillinger. FLD forventer indenfor et år at kunne udarbejde en teknisk løsning, således at dette er muligt. Når der foreligger en teknisk løsning, findes der imidlertid fortsat en række problemer forbundet med udarbejdelse af lønstatistikker på forhandlingsniveau. Det skal bemærkes, at det påførte kontonummer for institutionen ikke altid stemmer overens med det indberettede kontonummer for den enkelte ansatte. Hvilket må antages at være udtryk for, at det påførte kontonummer for institutionen og det indberettede kontonummer for den enkelte ansatte ikke anvendes i kommunen til samme formål. Det skal videre bemærkes, at den enkelte kommunes organisationsstruktur løbende ændres, fx som følge af en sammenlægning/opsplitning af institutioner eller som følge af, at opgaver i en institution overflyttes til en anden institution. I en lønudviklingsstatistik vil der således ikke være 100 procent overensstemmelse mellem indholdet i en kodning for en institution i primoog i ultimomålingen. På den ene side må det forventes at være relativt ressourcekrævende løbende at ajourføre kodningen af kommunernes forskellige forvaltningsområder og institutioner. På den anden side må anvendelse af kodningen i udarbejdelsen af lokale lønstatistikker forventes at medføre, at kommunerne har fokus på at sikre, at kodningen afspejler den aktuelle virkelighed. Tilsvarende vil forhandlingsstrukturen også løbende ændres. Et år bliver forhandlingerne fx gennemført på kommunalt niveau og næste år på institutionsniveau. På det regionale område er det aftalt at det statistiske materiale udarbejdes på forhandlingsniveau suppleret med oplysninger på hhv. (evt. center-,) institutions-, og regionsniveau. 12

13 6. Ændring af diskretionsgrænsen på 5 fuldtidsstillinger Det fremgår af 2, stk. 1, bl.a. Det forudsættes, at den enkelte kategori udgør mindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før løntallet offentliggøres. Anvendeligheden af denne del af aftalen vil øges for de små faggrupper såfremt diskretionsgrænsen nedsættes. Hidtil har der som udgangspunkt været sammenfald mellem aftalens bestemmelser ( 2, stk. 1) og de kommunefordelte tabeller, som der er åbnet mulighed for at danne i FLD s rapportgenerator LOPAKS. LOPAKS er offentligt tilgængelig. Det er en selvstændig overvejelse, om der i de statistikker, som udarbejdes til brug for de lokale forhandlinger, er videre mulighed for videregivelse af data, end der er i de statistikgeneratorer, som er offentligt tilgængelige. Såfremt de lokale lønstatistikker skal være offentligt tilgængelige, og stilles til rådighed gennem FLD s rapportgenerator LOPAKS, er det nødvendigt med en diskretionsgrænse, hvilket følger af Datatilsynets godkendelse af FLD s virksomhed. Denne tilsiger, at FLD s virksomhed udelukkende skal finde sted i videnskabelig eller statistisk øjemed. Datatilsynets godkendelse nævner dog ikke en fast størrelse på en diskretionsgrænse. Det kan oplyses, at i en offentligt tilgængelig internetbaserede statistikgenerator som f.eks. Personalestyrelsen s forhandlingsdatabase, som er sammenlignelig med LOPAKS, anvendes en diskretionsgrænse på 3 årsværk. Til sammenligning anvender Danmarks Statistik en diskretionsgrænse på 50 ansættelsesforhold i statistikbanken, som har alment oplysende statistikformål. Såfremt de lokale lønstatistikker ikke skal være offentligt tilgængelige, men alene udarbejdes til brug for parternes fælles forhandling, er der imidlertid ikke noget juridisk til hinder for, at der udarbejdes statistikker uden diskretionsgrænse. Det skal dog bemærkes, at gennemsnitslønnen for en lille population, som fx en faggruppe i en lokal lønstatistik, vil være meget påvirkelig overfor enkeltindividers anderledes aflønning. 7. Identifikation af institutionstype Underopdeling af kommuneniveauet på forskellige institutionstyper er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. 13

14 Indgåelsen af en række fællesoverenskomster, fx mellem KL, FOA, BUPL og SL, stiller nye krav til lønsstatistikken. Idéen går på, at det bliver muligt at identificere institutionstypen med henblik på dermed at få identificeret de grupper, hvis løn skal forhandles af de respektive forhandlingsberettigede parter. Institutionstyper kan identificeres via Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale kontoplan. I forbindelse med FLD s udarbejdelse af institutionsopdelingen anføres en (hoved)funktionskode i henhold til kontonumrene i den kommunale kontoplan. Der eksisterer i Lokale løndata på PC mulighed for, at de enkelte kommuner kan udarbejde lønstatistikker på institutionsniveau med udgangspunkt i en funktion i kontoplanen (f.eks. skoleområdet). Hvis der tages udgangspunkt i en funktion i kontoplanen, skal der i programmet Lokale Løndata på PC først afgrænses til den ønskede rapporttype og herefter afgrænses til institutioner eller institutioner og afdelinger. Hvis der vælges institutioner vises rapporten således, at der for hver hovedfunktion/funktion oplistes de institutioner, som hører under denne hovedfunktion/funktion. Hvis der vælges institutioner og afdelinger vises rapporten således, at der for hver hovedfunktion/funktion i kontoplanen oplistes de institutioner, underopdelt i afdelinger, som hører under denne hovedfunktion/funktion. Der foretages ikke yderligere opdelinger for institutionen, hvorved statistikken ikke er underopdelt på overenskomster og/eller stillinger. Ved underopdeling på institutions-/afdelingsniveau er der mulighed for at en del personalekategorier forsvinder på grund af den nuværende diskretionsgrænse (mindst 5 fuldtidsstillinger). P.t. er det ikke teknisk muligt i en arbejdsgang at udarbejde en lokal lønstatistik for flere institutioner sammen, hvor lønstatistikken på en gang er fordelt på institution og overenskomster/stillinger. FLD forventer indenfor et år at kunne udarbejde en teknisk løsning, således at dette er muligt. Det skal bemærkes, at det påførte kontonummer for institutionen ikke altid stemmer overens med det indberettede kontonummer for den enkelte ansatte. Dette antages dels at være udtryk for at det indberettede kontonummer for den ansatte anvendes i kommunen i henhold til økonomisystemet eller lønkonteringssystemet, dels at en del ansatte bliver indberettet med det mest benyttede udkonterings kontonummer. 14

15 FLD vil vedligeholde dette institutionsregister på baggrund af de indberettede oplysninger i udtrækket og de oplysninger, der forefindes på kommunernes hjemmesider mv. Kvaliteten af vedligeholdelsen er baseret på, at de bagvedliggende oplysninger ikke skifter værdi eller anderledes udtrykt, at den samme kode ikke har flere betydninger. Desuden fordrer det, at brugeren reagerer, såfremt afgrænsningen eller opbygningen ikke svarer til det forventede. 8. Nemt at tilvejebringe Ideen knytter an til aftalens 2, stk. 1, følgende passus ( ) Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året. Hensigten er at minimere de administrative byrder ved at tilvejebringe og øge tilgængeligheden til det aftalte lønstatistiske materiale. Dette kan fx gøres ved, at a) statistikkerne kan trækkes fra FLD s hjemmside (LOPAKS) b) statistikkerne kan trækkes fra Lokale Løndata på PC. Denne idé rykker ikke ved kommunens forpligtelse vedr. fremskaffelse af statistikker. Via FLD's hjemmeside og Lokale Løndata på PC er det muligt at udarbejde de statistikker, som står nævnt i den nuværende "Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger" på både landsniveauet og kommuneniveauet. Udarbejdelsen af disse statistikker skal dog foretages enkeltvis, hvorfor der ligger noget arbejde i statistikdokumentationen. For at simplificere muligheden for at udarbejde statistikker kunne FLD etablere muligheden for at trække et samlet antal statistikker på landsniveau for den ønskede personalegruppe via FLD s hjemmeside, og det samme kunne etableres for kommuneniveauet. Derved vil de statistikker, som ligger i den nuværende aftale kunne udarbejdes via 2 træk i modsætning til de mange træk, der skal udarbejdes for nærværende. Det er ikke med den nuværende tekniske opbygning muligt at udarbejde statistikker på landsplan og på kommuneplan i samme arbejdsgang. Ad a. Ifølge denne idé har kommunerne fortsat forpligtelse vedr. fremskaffelse af statistikker. Men ifølge idéen vil forpligtelsen kunne betragtes som opfyldt, såfremt kommunen leverer data, således at FLD kan udarbejde og offentliggøre de aftalte lønstatistikker på FLDs hjemmeside fx som en særskilt tabel i LOPAKS. Det er p.t. ikke teknisk muligt at offentliggøre lokale lønstatistikker på institutions-/forhandlingsniveau i LOPAKS. Ad b. De kommuner, som abonnerer på Lokale løndata på PC, har allerede mulighed for at udarbejde det lønstatistiske materiale, som følger af den eksisterende aftale, dog jf. de indledende 15

16 bemærkninger om det omstændelige i arbejdsprocessen. En mulighed for at lette arbejdsbyrden kunne være, at den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation, får mulighed for at abonnere på en organisationsrettet udgave af Lokale Løndata på PC med adgang til data for den eller de grupper, der forhandles for. Evt. følsomme data skal krypteres. 9. Udlevering til TR/den forhandlingsberettigede part 2, stk. 1: Til brug for de lokale forhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale 2, stk. 2: Hvis en part ønsker at lade en anden statistik indgå i forhandlingerne, skal en kopi af denne udleveres til forhandlingsmodparten Der ønskes en præcisering af, hvem der skal modtage materialet, og dermed en præcisering af den forhandlingsmodpart, som er nævnt i 2. Det statistiske materiale skal udleveres til forhandlingsmodparten, det vil sige medarbejderrepræsentanten eller en anden lokal repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation, som varetager forhandlingen. Det skal præciseres, at det i aftalen definerede statistiske materiale skal udleveres til forhandlingsmodparten, det vil sige til den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation. samt at 2, stk. 2 formuleres således: Hvis en part ønsker at lade en anden statistik indgå i forhandlingerne, skal en kopi af denne udleveres til den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation, som varetager forhandlingen. 10. Udlevering i god tid Det fremgår af 2, stk. 1 at Til brug for de lokale lønforhandlinger., der udarbejdes mindst én gang om året. Med henblik på at sikre en god lokal lønforhandling, hvor begge parter har haft god tid til forberedelse og til at orienteres sig i det tilgrundliggende materiale, foreslås det, at der aftales en klar tidsgrænse for udlevering af statistikgrundlaget, f.eks. 4 uger før kravsudveksling. Tidsgrænsen kan selvfølgelig aftales til anden frist end 4 uger før kravsudveksling. 16

17 Det skal præciseres, at det i aftalen definerede statistiske materiale skal udleveres senest (den aftalte tidsgrænse). 11. Krav til udleveringsformat Krav til udleveringsformat er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. Med henblik på at sikre en god lokal lønforhandling, hvor begge parter har haft god tid til forberedelse og til at orientere sig i det tilgrundliggende materiale, foreslås det, at der aftales et udleveringsformat (f.eks. regnearket excel) med henblik på, at statistikgrundlaget lettest muligt kan anvendes til de forberedende beregninger. Der skal tages hensyn til, at ikke alle (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation har pc-adgang og/eller har kendskab til at anvende regneark. Derfor skal det som minimum sikres, at repræsentanten på anmodning har adgang til udskrift af det i aftalen definerede statistiske materiale. 12. Opgørelse af lokalløn Forslaget knytter an til aftalens 2, stk. 1, nedenstående passus: ( ) Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på løndele (grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Tillægsdelene skal kunne fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg ( ) Decentrale tillæg er FLD lønstatistikkens opgørelse af størrelsen af den lokalt aftalte løn. Der kan peges på flere problemstillinger i forhold til, hvor præcis denne opgørelse af lokalløn er, herunder i forhold til at opgøre hvor stor en andel af den samlede løn, den lokalt aftalte løn udgør. Ideen omhandler, at lønstatistikkens begrænsninger tydeliggøres. Lønstatistikkens begrænsninger i forhold til opgørelse af størrelsen af den lokalt aftalte løn kan tydeliggøres fx ved at parterne i fællesskab med FLD udarbejder en vejledning i hvilke forhold, der skal tages højde for, når man ønsker at opgøre størrelsen af den lokalt aftalte løn. Efter KL s opfattelse er der mindst følgende 3 problemstillinger forbundet med opgørelsen af størrelsen af den lokalt aftalte løn: 17

18 For visse personale/stillingsgrupper med bestemte lønbestemmelser bliver lokalt løn ikke nødvendigvis optalt som decentrale tillæg i lønstatistikken. I lønstatistikken optælles grundlønninger altid som centralt aftalt. Men for visse grupper fx leder/ml.leder/specialister på kontorområdet fastlægges grundlønnen lokalt. Det samme gør sig gældende for Sundhedskartellets ledere. Overenskomsten indeholder et antal grundlønninger, men indeholder ikke bestemmende kriterier for, hvornår der skal ske indplacering på den ene eller den anden grundløn. Løndelen decentrale tillæg undervurderer således størrelsen af lokalt aftalt løn for visse stillingsgrupper. Afhængig af hvordan lokalt aftalte lønforbedringer indberettes i lønanvisningen, vil løndelen decentrale tillæg kunne overvurdere størrelsen af lokalt aftalt løn. Det vil fx kunne ske, hvis der lokalt indgås en lønaftale, som forhøjer et centralt fastsat tillæg. I de tilfælde, hvor denne lønforbedring indberettes i lønsystemet ved en forhøjelse af det eksisterende centralt aftalte tillæg, vil hele tillægget blive indberettet og optalt som decentralt tillæg i FLDs lønstatistik. Løndelen decentrale tillæg overvurderer således størrelsen af lokalt aftalt løn for visse ansatte. Lønstatistikkens opdeling på løndele betyder, at opgørelsen af lokalt aftalt løn ikke indeholder hverken pensionsværdi, værdi i forhold til feriegodtgørelse/særlig feriegodtgørelse eller afledet værdi i forhold til genebetalinger (for en række overenskomstgrupper er genebetalinger lønafhængige). Hvis løndelen decentrale tillæg sættes i forhold til den samlede løn, vil det således indebære en undervurdering af andelen af lokalløn. 13. Opdeling på anciennitet Opdeling efter anciennitet er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. Men idéen knytter an til aftalens 2, stk. 1, denne passus: ( ) Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på løndele. Lønstatistikken skal endvidere være opdelt på køn. Anciennitet er en betydende faktor i flere overenskomster, og anciennitetsfordeling vurderes derfor at være en relevant fordelingsvariabel i en lokal lønstatistik. Med henblik på at sikre et rimeligt datagrundlag i de enkelte celler foreslås anciennitetsintervaller. Anciennitet og erfaring kan henføres til forskellige forhold i aftaler og overenskomster. Der kan f.eks. være tale om ansættelsesanciennitet mhp. beregning af jubilæumsdatoer, pensionsanciennitet, hvor der er taget hensyn til evt. karensbestemmelser og lønanciennitet, som f.eks. anvendes til grupper på gammel anciennitetsløn og til grupper, som er omfattet af centralt aftalt kvalifikationsløn eller garantiløn. I denne sammenhæng refereres til lønanciennitet. Det er p.t. ikke muligt at opdele efter anciennitet for alle grupper, pga. at der ikke er pålidelige anciennitetsoplysninger for alle personale/stillingsgrupper. Det må imidlertid forventes, at en opdeling efter anciennitet, vil medvirke til, at de indberettede anciennitetsoplysninger bliver 18

19 mere pålidelige, idet de bruges til noget. Alternativt til en anciennitetsfordeling kan populationerne opdeles i aldersgrupper. Det er ikke muligt at arbejde med samme anciennitets- /aldersgruppeinddeling for alle personale/stillingsgrupper, dels pga. forskelle i faggruppernes lønmodeller, og dels fordi der kan være lokale forskelle mht. hvilke gruppeinddelinger, der er meningsfulde. En mulighed er derfor at lade det være op til parterne lokalt eller centralt - at definere de intervaller, som skal fremgå af statistikken. Muligheden kan evt. suppleres af, at der i Lokale Løndata på PC anføres de evt. overenskomstaftalte relevante intervaller. Afhængig af personalegruppens størrelse, kan intervallerne dog blive så små, at der ikke vil være tilstrækkeligt med ansatte til, at statistikkens diskretionsgrænse på 5 fuldtidsstillinger er opfyldt. 14. Opgørelser på personer Det fremgår indirekte af 2, stk. 1, at statistikken skal opgøres på fuldtidsstillinger, jf. bestemmelsen Det forudsættes, at den enkelte kategori udgør mindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før løntallet offentliggøres. Med henblik på at kunne udarbejde lønstatistikker opgjort på personer (som supplement til fuldtidsstillinger) og idet der hidtidigt som udgangspunkt har været sammenfald mellem aftalens bestemmelser ( 2, stk. 1) og de kommunefordelte tabeller, som der er åbnet mulighed for at danne i FLD s rapportgenerator LOPAKS, skal det foreslås, at statistikkerne ligeledes kan baseres på personer. P.t. er der via LOPAKS adgang til opgørelser fordelt på køn og på alder samt opgørelser af personaleomsætning og af beskæftigelsesgrader, opgjort på personer. Ved de lokale lønforhandlinger vil det dog være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i lønstatistikker opgjort på fuldtidsstillinger, fordi statistikker alene opgjort på personer kan give et misvisende billede. 19

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2013

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til. Januar 2013

Vejledning til. Januar 2013 Vejledning til Januar 2013 Denne vejledning er en introduktion til ISOLA 3 med eksempler på anvendelse af statistikker, samt en række gode råd til, hvordan du får mere ud af ISOLA3. Indholdsoversigt: 1.

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere