Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering"

Transkript

1 KL KTO SHK Forbedret lønstatistisk materiale Afrapportering

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces 3 De eksisterende aftaler 3 Hvad er forbedringer? Om metoden i undersøgelsesarbejdet 5 Idéer 1. Årlig opgørelse på hovedorganisationsniveau 6 2. Øget kendskab til aftalen 7 3. En mere overskuelig lønstatistik 8 4. Data for selvejende dag- og/eller døgninstitutioner 9 5. Lønstatistisk materiale på forhandlingsniveau Ændring af diskretionsgrænsen på 5 fuldtidsstillinger Identifikation af institutionstype Nemt at tilvejebringe Udlevering til TR/den forhandlingsberettigede part Udlevering i god tid Krav til udleveringsformat Opgørelse af lokalløn Opdeling på anciennitet Opgørelse på personer 19 Bilag 1 Eksempler på det statistiske materiale, som kommunen ifølge den eksisterende aftale er pligtig til at fremlægge. 2

3 Indledning I forhandlingerne ved OK-08 drøftede parterne mulighederne for at forbedre statistikgrundlaget for de lokale forhandlinger. På baggrund heraf er følgende aftalt i hhv. KL/KTO-forligets pkt. 1.3 og KL/SHK-forliget, 4. delforlig pkt. 9: Undersøgelse af mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale. Med bistand fra Det Fælleskommunale Løndatakontor vil parterne senest medio 2009 undersøge mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale på såvel kommune- som på institutionsniveau til brug for de lokale lønforhandlinger. Parterne skal sigte mod at afslutte arbejdet senest ved udgangen af Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces Denne rapport er udarbejdet af: KL: Frank Hedegaard, Tue Bjerborg og Anne G. Sørensen KTO: Vibeke Pedersen og Thomas Christensen SHK: Dorthe Julie Kofoed FLD: Kaj Jacobsen Arbejdsgruppen har mødtes den 22. marts, den 19. april, den 6. maj, den 17. juni og den 23. juni De eksisterende aftaler Hvilket lønstatistisk materiale, som skal udarbejdes forud for de lokale lønforhandlinger, fremgår af Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger indgået mellem henholdsvis KL/KTO og KL/SHK. Kravene i aftalerne er enslydende, og gengives nedenfor. Kapitel 1. Aftalens område 1. Område Aftalen gælder for alle ansatte inden for KTO s/shk s forhandlingsområde i 1) KL s forhandlingsområde, 2) selvejende dag- og/eller døgninstitutioner - dog for Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. - som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af kommunale overenskomster og 3

4 3) naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder. Kapitel 2. Lønstatistik 2. Lønstatistik på kommuneplan Stk. 1 Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året. Lønstatistikken udarbejdes for personale og stillingskategorier med mulighed for opdeling i "alle ansatte", "alle ansatte eksklusive ekstraordinært ansatte" og af "ansatte begge år i samme stilling". Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på løndele (grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Tillægsdelene skal kunne fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg. Lønstatistikken skal endvidere være opdelt på køn. Personale- og stillingskategorier, der har forskellig grundløn, angives særskilt. Det forudsættes, at den enkelte kategori udgør mindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før løntallet offentliggøres. (KTO:) Bemærkning til 2, stk. 1: Tillæg omfatter: Funktionsløn, kvalifikationsløn, resultatløn, udligningstillæg, løn ej færdigforhandlet, andre tillæg og overgangstillæg. Tillæg omfatter såvel trin som tillæg. Pension omfatter: Betalte pensionsbidrag, ATP og supplerende pension. Fra og med august 2008 omfatter pension endvidere et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Pensionsbidraget for tjenestemænd beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. (SHK:) Bemærkning til 2, stk. 1: Tillæg omfatter: Tillæg baseret på arbejds- og ansvarsområder, tillæg baseret på kvalifikationer og kompetencer, resultatløn, udligningstillæg, løn ej færdigforhandlet, andre tillæg og overgangstillæg. Tillæg omfatter såvel trin som tillæg. Pension omfatter: Betalte pensionsbidrag, ATP og supplerende pension. Fra og med august 2008 omfatter pension endvidere et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Pensionsbidraget for tjenestemænd beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. Til orientering kan oplyses, at Det Fælleskommunale Løndatakontor har udarbejdet et lokalt statistikprogram. Programmet indeholder mulighed for udarbejdelse af statistikker, som ligger ud over de minimumsbetingelser, som er fastsat i denne aftale. Endvidere henvises til FLD's hjemmeside, hvor der løbende offentliggøres kommuneorienterede lønstatistikker (LOPAKS). Stk. 2. Hvis en part ønsker at lade en anden statistik indgå i de lokale forhandlinger, skal en kopi af denne udleveres til forhandlingsmodparten. 4

5 3. Lønstatistik på landsplan Stk. 1. Der udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) mindst én gang om året en opgørelse over de enkelte personale-/stillingskategoriers lønudvikling på landsplan. Stk. 2. Der udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) mindst én gang om året landsdækkende kommuneorienterede lønstatistikker. Stk. 3. Den samlede lønudvikling gøres op på landsplan for arbejdsgiverområder og hovedorganisationer en gang om året. Kapitel 3. Tvister, ikrafttræden og opsigelse 4. Tvister Såfremt der opstår en tvist, der drejer sig om brud på eller forståelse af denne aftale, retter den forhandlingsberettigede organisation/kommune henvendelse til KTO/KL / SHK/KL med henblik på afholdelse af mæglingsmøde/forhandling mellem KL og KTO/SHK og følger i øvrigt Retstvistaftalens bestemmelser. 5. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Aftalen har virkning fra den 1. april Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31. marts I bilag 1 er der givet eksempler på det statistiske materiale, som kommunen ifølge den eksisterende aftale - er pligtig til at fremlægge. Hvad er forbedringer? Om metoden i undersøgelsesarbejdet Det fremgår af forligsteksten, jf. pkt. 1 Indledning, at arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale på såvel kommune- som på institutionsniveau til brug for de lokale lønforhandlinger. Hvad der vil blive opfattet som forbedringer af aftalerne, må for den enkelte basere sig på subjektive vurderinger. Udgangspunktet for arbejdet har været, at arbejdsgruppen i denne rapport ikke har udelukket idéer til forbedring af det lønstatistiske materiale. Undtaget fra denne tilgang er, at B-siden i arbejdet har ønsket at beskrive følgende 3 idéer: Muligheden for at få adgang til individbaserede lønoplysninger for de personer, som indgår i statistikken, 5

6 Adgang til oplysninger om den enkeltes aktuelle lønsammensætning for ansatte omfattet af den lokale forhandling (svarende til det ved OK-08 aftalte på RLTN-området) og endelig Adgang til oplysninger om nye midler og om tilbagefaldsmidler. KL har ønsket, at arbejdsgruppens undersøgelser skulle omhandle mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale. KL har ikke ønsket at behandle idéer, som ikke har med lønstatistik at gøre, og som er relateret til emner, som aftalemæssigt er reguleret i andre aftaler og på KTO s område med andre parter, dvs. fx aftaler om lokal løndannelse, udmøntningsgaranti mv. KL har derfor ikke ønsket, at de tre ideer skal indgå i arbejdsgruppens undersøgelser. Efterfølgende beskrives hensigten med de forskellige idéer til forbedring af det lønstatistiske materiale samt de tekniske overvejelser, der kan være forbundet hermed. Statistikaftalen definerer, at det er kommunernes forpligtelse at fremskaffe statistikkerne, som følger af aftalen. Aftalen bestemmer imidlertid ikke, hvordan kommunerne tilvejebringer de aftalte statistikker. Kommunen er ikke forpligtet til at anvende en bestemt udbyder, fx FLD. I beskrivelsen af idéerne nedenfor eksemplificeres idéerne med udgangspunkt i mulighederne i FLD s lønstatistiksystemer, selvom den enkelte kommune udmærket kan vælge at benytte andre systemer. Idéer 1. Årlig opgørelse på hovedorganisationsniveau I Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger står der under 3, stk. 3, at den samlede lønudvikling gøres op på landsplan for arbejdsgiverområder og hovedorganisationer en gang om året. Opgørelse af den samlede lønudvikling på hovedorganisationsniveau skal udgå af aftalen, da oplysninger vedr. organisationsforhold ikke forefindes i de oplysninger, som bliver indberettet fra edb-centralerne. De eneste statistikker, som FLD (hoved)organisationsopdeler, udarbejdes til brug for aftalefornyelsen (SBG, samt de organisationsopdelte lønsummer mhp. AKUT-fordeling). De organisationsopdelte lønsummer udarbejdes i samarbejde med KTO og SHK. Ved organisationsopdelingen skabes der en sammenhæng mellem de enkelte overenskomster og de enkelte organisationer. Sammenhængen skabes dels på baggrund af bagvedliggende registre og dels på baggrund af aftalte procentfordelinger. Organisationsfordelingen anvendt til udarbejdelse af de organisationsopdelte lønsummer anvendes efterfølgende som grundlag for 6

7 fordelingen i den følgende SBG. Det vil f.eks. sige, at organisationsfordelingen fra de organisationsopdelte lønsummer SBG blev anvendt som grundlag for udarbejdelsen af SBG Øget kendskab til aftalen Initiativer med henblik på at øge kendskabet til aftalen er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. De lokale forhandleres kendskab til og anvendelse af aftalen om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger ønskes øget. Det generelle indtryk er, at de lokale forhandleres kendskab til og anvendelse af aftalen om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger p.t. er begrænset. Fx fremgår det af KL s lederundersøgelse i forbindelse med KL s strategiprojekt om Kommunernes løn- og forhandlingssystem, at ca. 60 % af de adspurgte ledere i mindre grad eller slet ikke anvender lønstatistik, når de forhandler løn. Dette indtryk bekræftes ved en rundspørge blandt organisationer. Følgende idéer kan nævnes med henblik på at øge kendskabet til aftalen blandt de lokale forhandlere; a. At pjecen Lønstatistik for begyndere en introduktion ajourføres. b. At parterne på centralt eller organisationsniveau - afholder en kursusrække om anvendelsen af lokal lønstatistik. c. At FLD afholder kurser om lønstatistik for A- og B-siden sammen. d. At evt. bestemmelser i de konkrete overenskomster om processen i forbindelse med anvendelse af lokal lønstatistik skærpes. Ad a. Pjecen Lønstatistik for begyndere en introduktion blev offentliggjort i august Den blev udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Amtsrådsforeningen, København, Frederiksberg, H:S, KTO og FLD. Målsætningen var at udarbejde en appetitvækker, som skulle give lyst til at bruge og gå yderligere i dybden med lønstatistik. Med udgangspunkt i et forhandlingseksempel blev der givet et helt grundlæggende kendskab til nogle typiske opgørelsesmetoder og de mest almindelige begreber. Pjecen var gratis, og den kan fortsat med lidt detektivarbejde findes på Det kan overvejes at ajourføre Lønstatistik for begyndere, så den dels giver en introduktion til den statistik, som der ifølge aftalen skal udarbejdes, og dels giver et ajourført indblik i de aktuelle muligheder for at udarbejde lokal lønstatistik. Ad b. Et kursus/en kursusrække om anvendelsen af lokal lønstatistik kan f.eks. gennemføres af parterne i fællesskab, af de respektive parter eller af de enkelte organisationer. Kurset kan ses 7

8 som et enkeltstående initiativ eller indtænkes som element i de generelle arrangementer, som parterne/organisationerne afholder i forbindelse med aftalefornyelsen eller aftalekomplekset generelt. Ad c. Idéen handler om, at FLD afholder lønstatistikkurser for A- og B-siden sammen. Kurserne kan evt. holdes for flere kommuner sammen. Ad d. En idé til at øge kendskabet til aftalen er, at evt. bestemmelser i de konkrete overenskomster/aftaler om processen i forbindelse med anvendelsen af lokal lønstatistik skærpes. Evt. kravformulering, aftale og implementering af dette punkt vil i givet fald skulle finde sted på organisationsniveau og er derfor ikke beskrevet yderligere i denne afrapportering. Aftalen om lokal løndannelse er for Sundhedskartellets vedkommende indgået mellem KL og Sundhedskartellet. 3. En mere overskuelig lønstatistik Ideen knytter an til aftalens 2, stk. 1, som definerer det lønstatistiske materiale, som kommunen er pligtig til at fremlægge. Beskrivelse af ideen Ideen går ud på, at de centrale parter aftaler en skabelon for en mere overskuelig lønstatistik, kendetegnet ved at bestå af et mindre antal tabeller præsenteret mere pædagogisk. Idéen kan suppleres med en aftalebaseret adgang til, at den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation har adgang til de samme statistikker, som i den eksisterende aftale, enten via mulighed for at udarbejde statistikkerne i LOPAKS eller via adgang efter anmodning om statistikkerne til forhandlingsmodparten. Den eksisterende aftale bestemmer, at der skal fremlægges lønstatistik for: a) 3 forskellige populationsafgrænsninger mht. ansættelsesform: alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte og ansatte begge år i samme stilling, b) 2 forskellige opgørelser mht. fordeling på løndele: dels samlet og dels således, at tillægsdelene er opdelt på centralt og lokalt aftalte tillæg, c) 3 forskellige populationsafgrænsninger mht. køn, dvs. samlet og særskilt for mænd og kvinder, d) 2 statistikker, opgjort henholdsvis som gennemsnitsløn og som lønudvikling. Med andre ord en længere række tabeller. 8

9 Det skal bemærkes, at det lønstatistiske materiale fortsat skal kunne opfylde kommunernes forpligtelser i henhold til ligelønsloven. 4. Data for selvejende dag- og/eller døgninstitutioner Det fremgår af 1, stk. 1, bl.a., at Aftalen gælder for alle ansatte...i 2. selvejende dagog/eller døgninstitutioner dog for Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af kommunale overenskomster og 3. naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder. Indberetningen af lønoplysninger fra selvejende institutioner skal forbedres med henblik på, at de kan indgå i statistikgrundlaget. Det er p.t. et problem for visse dele af det selvejende område at få oplysninger fra det selvejende område, samt fra andre virksomhedsformer, idet en del ikke anvender de fælleskommunale lønanvisningssystemer. For enkelte faggrupper i de kommuner, hvor der er forholdsvis stor repræsentation af selvejende instititioner osv., er det lønstatistiske materiale i disse kommuner derfor mangelfuldt. Hovedparten af persondata, som ligger til grund for FLD s udarbejdelse af statistikker, stammer fra de fælleskommunale lønanvisningssystemer. Til brug for udarbejdelsen af SBG'en indhenter FLD manuelle oplysninger fra virksomheder og selvejende institutioner, som ikke anvender de fælleskommunale lønanvisningssystemer, men som skal indgå i SBG en. Der kan være tale om oplysninger fra selvejende institutioner, havne, privatbaner, orkestre samt andre virksomheder og institutioner. Til brug for udarbejdelse af overenskomststatistikken indhenter FLD hvert år manuelle oplysninger fra lidt færre virksomheder og de selvejende institutioner, som ikke anvender de fælleskommunale lønanvisningssystemer. Dette drejer sig hovedsageligt om persondata for ca fuldtidsbeskæftigede på børn og unge- området, hvoraf de godt er indberettet fra København. Derudover indgår der persondata for ca fuldtidsbeskæftigede, som dækker institutioner på områderne for tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede samt voksne med særligt behov. Samlet set modtager FLD altså manuelle indberetninger af persondata, for hvad der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede. FLD arbejder på at forbedre indberetningen af persondata fra de selvejende institutioner i København. I første omgang vil det være med fokus på børn og unge-området. En gang i kvartalet vil der blive indberettet oplysninger for kvartalets 3 måneder for de ansatte i de frie børnehaver samt i menighedsbørnehaverne. Disse institutioner dækker ca. 75 % af de ansatte på børn og unge-området. For de øvrige 25 % vil der så vidt muligt blive indberettet kvartalsvise oplysninger dækkende en måned. FLD vil sandsynligvis i løbet af efteråret 2010 implementere disse oplysninger i datagrundlaget for Lokale Løndata på PC for Københavns kommune. 9

10 Stabiliteten af dataindberetningen, kvaliteten af data samt hyppigheden og punktligheden af leverancerne fra disse selvejende institutioner, vil være afgørende for, hvornår og hvorledes disse oplysninger kan blive implementeret i Lokale løndata på PC og efterfølgende i LOPAKS på FLD's hjemmeside. FLD har tidligere haft kontakt til andre fællesleverandører af lønsystemer på børneområdet, men det videre arbejde med disse områder afventer erfaringerne med implementeringen af oplysningerne fra Københavns kommune. Kommune Overenskomst Antal fuldtid Manuelles relative andel Via datacentralerne Via manuelle I alt Aalborg Musikere m.fl., landsdelsorkestre % Århus Forhandlingskartellets personale % Gentofte Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Gentofte Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Hvidovre Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Hvidovre Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst % Hvidovre Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Gentofte Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Hvidovre Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Rudersdal Pædagogisk uddannede ledere % Frederiksberg Pædagogstuderende % Greve Pædagogisk uddannede ledere % Greve Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Frederiksberg Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v % Hvidovre Økonomaer, ernæringsass.- og elever % Køge Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Rudersdal Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Køge Pædagogisk uddannede ledere % Svendborg Økonomaer, ernæringsass.- og elever % Greve Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Rudersdal Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Frederiksberg Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst % Lyngby-Taarbæk Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Lyngby-Taarbæk Pædagogisk uddannede ledere % Køge Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Gentofte Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst % Esbjerg Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Hvidovre Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL % Lyngby-Taarbæk Pæd. pers., daginst./klub/skolefr % Ringsted Pædagogisk uddannede ledere % Kilde: Bearbejdede data fra FLD. Data er fra

11 Når de nuværende manuelle indberetninger af data fra København forventeligt bliver løbende indberettet, udestår der manglende indberetninger for en række forskellige virksomheder/institutioner rundt om i landet. De manglende indberetninger svarer til data for samlet set ca fuldtidsbeskæftigede. Det resterende problem må overordnet set vurderes at være af mindre betydning. For enkelte personalekategorier i enkelte kommuner kan problemstillingen dog fortsat have betydning. Af tabellen på foregående side fremgår de steder, dvs. kommune/personalekategori med over 25 fuldtidsbeskæftigede, hvor den relativ andel af fuldtidsbeskæftigede fra manuelle indberettere er på over 10 %. 5. Lønstatistisk materiale på forhandlingsniveau 2, stk. 1: Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året Idéen er, at der udover statistisk materiale på kommuneniveau - udleveres statistisk materiale, som er opgjort på forhandlingsniveau. Forhandlingsniveauet må i størstedelen af forhandlingerne forventes at svare til enten kommuneniveauet eller til institutionsniveau. Såfremt forhandlingen foregår på et andet niveau, eksempelvis afdelingsniveau, er det hensigtsmæssigt at statistikken udarbejdes på dette niveau. Idéen går på, at der udarbejdes lønstatistisk materiale på det konkrete forhandlingsniveau. Der eksisterer fx følgende konkrete forhandlingsniveauer: Ansatte i en personalekategori i et kontor i en afdeling i en institution/forvaltning (eks. magistre i 2. område i Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen i København). Ansatte i en personalekategori på en afdeling i en institution/forvaltning (eks. sosu ere i den blå afdeling på plejehjemmet Juelsminde). Ansatte i en personalekategori i en institution/forvaltning (eks. pædagoger i børnehaven Stenhøj). Ansatte i en personalekategori i en delmængde af kommunens institutioner/forvaltninger (eks. hjemmesygeplejersker i område nord og område vest). Ansatte i en personalekategori i kommunen (eks. ledere eller halinspektører i Rødovre). Ansatte i to eller flere personale-/stillingskategorier i kommunen (eks. fælles DM- og DJØF-forhandlinger i Roskilde). Med de eksisterende indberetninger vil det ikke være muligt at udarbejde lokale lønstatistikker for samtlige former for forhandlingsniveauer, fx indberetter kommunerne ikke kontorstrukturer i de enkelte afdelinger, jf. første bombe. 11

12 Forhandlingsniveauet må i størstedelen af forhandlingerne forventes at svare til enten kommuneniveauet eller til institutionsniveau. Der eksisterer i Lokale løndata på PC en række muligheder for de enkelte kommuner for at udarbejde lønstatistikker på institutionsniveau enten med udgangspunkt i en funktion i kontoplanen (f.eks. skoleområdet) eller med udgangspunkt i en specifik institution. Ved underopdeling på institutions-/afdelingsniveau er der mulighed for, at en del personalekategorier forsvinder på grund af den nuværende diskretionsgrænse (mindst 5 fuldtidsstillinger). P.t. er det ikke teknisk muligt i en arbejdsgang at udarbejde en lokal lønstatistik for flere institutioner sammen, hvor lønstatistikken på en gang er fordelt på institution og overenskomster/stillinger. FLD forventer indenfor et år at kunne udarbejde en teknisk løsning, således at dette er muligt. Når der foreligger en teknisk løsning, findes der imidlertid fortsat en række problemer forbundet med udarbejdelse af lønstatistikker på forhandlingsniveau. Det skal bemærkes, at det påførte kontonummer for institutionen ikke altid stemmer overens med det indberettede kontonummer for den enkelte ansatte. Hvilket må antages at være udtryk for, at det påførte kontonummer for institutionen og det indberettede kontonummer for den enkelte ansatte ikke anvendes i kommunen til samme formål. Det skal videre bemærkes, at den enkelte kommunes organisationsstruktur løbende ændres, fx som følge af en sammenlægning/opsplitning af institutioner eller som følge af, at opgaver i en institution overflyttes til en anden institution. I en lønudviklingsstatistik vil der således ikke være 100 procent overensstemmelse mellem indholdet i en kodning for en institution i primoog i ultimomålingen. På den ene side må det forventes at være relativt ressourcekrævende løbende at ajourføre kodningen af kommunernes forskellige forvaltningsområder og institutioner. På den anden side må anvendelse af kodningen i udarbejdelsen af lokale lønstatistikker forventes at medføre, at kommunerne har fokus på at sikre, at kodningen afspejler den aktuelle virkelighed. Tilsvarende vil forhandlingsstrukturen også løbende ændres. Et år bliver forhandlingerne fx gennemført på kommunalt niveau og næste år på institutionsniveau. På det regionale område er det aftalt at det statistiske materiale udarbejdes på forhandlingsniveau suppleret med oplysninger på hhv. (evt. center-,) institutions-, og regionsniveau. 12

13 6. Ændring af diskretionsgrænsen på 5 fuldtidsstillinger Det fremgår af 2, stk. 1, bl.a. Det forudsættes, at den enkelte kategori udgør mindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før løntallet offentliggøres. Anvendeligheden af denne del af aftalen vil øges for de små faggrupper såfremt diskretionsgrænsen nedsættes. Hidtil har der som udgangspunkt været sammenfald mellem aftalens bestemmelser ( 2, stk. 1) og de kommunefordelte tabeller, som der er åbnet mulighed for at danne i FLD s rapportgenerator LOPAKS. LOPAKS er offentligt tilgængelig. Det er en selvstændig overvejelse, om der i de statistikker, som udarbejdes til brug for de lokale forhandlinger, er videre mulighed for videregivelse af data, end der er i de statistikgeneratorer, som er offentligt tilgængelige. Såfremt de lokale lønstatistikker skal være offentligt tilgængelige, og stilles til rådighed gennem FLD s rapportgenerator LOPAKS, er det nødvendigt med en diskretionsgrænse, hvilket følger af Datatilsynets godkendelse af FLD s virksomhed. Denne tilsiger, at FLD s virksomhed udelukkende skal finde sted i videnskabelig eller statistisk øjemed. Datatilsynets godkendelse nævner dog ikke en fast størrelse på en diskretionsgrænse. Det kan oplyses, at i en offentligt tilgængelig internetbaserede statistikgenerator som f.eks. Personalestyrelsen s forhandlingsdatabase, som er sammenlignelig med LOPAKS, anvendes en diskretionsgrænse på 3 årsværk. Til sammenligning anvender Danmarks Statistik en diskretionsgrænse på 50 ansættelsesforhold i statistikbanken, som har alment oplysende statistikformål. Såfremt de lokale lønstatistikker ikke skal være offentligt tilgængelige, men alene udarbejdes til brug for parternes fælles forhandling, er der imidlertid ikke noget juridisk til hinder for, at der udarbejdes statistikker uden diskretionsgrænse. Det skal dog bemærkes, at gennemsnitslønnen for en lille population, som fx en faggruppe i en lokal lønstatistik, vil være meget påvirkelig overfor enkeltindividers anderledes aflønning. 7. Identifikation af institutionstype Underopdeling af kommuneniveauet på forskellige institutionstyper er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. 13

14 Indgåelsen af en række fællesoverenskomster, fx mellem KL, FOA, BUPL og SL, stiller nye krav til lønsstatistikken. Idéen går på, at det bliver muligt at identificere institutionstypen med henblik på dermed at få identificeret de grupper, hvis løn skal forhandles af de respektive forhandlingsberettigede parter. Institutionstyper kan identificeres via Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale kontoplan. I forbindelse med FLD s udarbejdelse af institutionsopdelingen anføres en (hoved)funktionskode i henhold til kontonumrene i den kommunale kontoplan. Der eksisterer i Lokale løndata på PC mulighed for, at de enkelte kommuner kan udarbejde lønstatistikker på institutionsniveau med udgangspunkt i en funktion i kontoplanen (f.eks. skoleområdet). Hvis der tages udgangspunkt i en funktion i kontoplanen, skal der i programmet Lokale Løndata på PC først afgrænses til den ønskede rapporttype og herefter afgrænses til institutioner eller institutioner og afdelinger. Hvis der vælges institutioner vises rapporten således, at der for hver hovedfunktion/funktion oplistes de institutioner, som hører under denne hovedfunktion/funktion. Hvis der vælges institutioner og afdelinger vises rapporten således, at der for hver hovedfunktion/funktion i kontoplanen oplistes de institutioner, underopdelt i afdelinger, som hører under denne hovedfunktion/funktion. Der foretages ikke yderligere opdelinger for institutionen, hvorved statistikken ikke er underopdelt på overenskomster og/eller stillinger. Ved underopdeling på institutions-/afdelingsniveau er der mulighed for at en del personalekategorier forsvinder på grund af den nuværende diskretionsgrænse (mindst 5 fuldtidsstillinger). P.t. er det ikke teknisk muligt i en arbejdsgang at udarbejde en lokal lønstatistik for flere institutioner sammen, hvor lønstatistikken på en gang er fordelt på institution og overenskomster/stillinger. FLD forventer indenfor et år at kunne udarbejde en teknisk løsning, således at dette er muligt. Det skal bemærkes, at det påførte kontonummer for institutionen ikke altid stemmer overens med det indberettede kontonummer for den enkelte ansatte. Dette antages dels at være udtryk for at det indberettede kontonummer for den ansatte anvendes i kommunen i henhold til økonomisystemet eller lønkonteringssystemet, dels at en del ansatte bliver indberettet med det mest benyttede udkonterings kontonummer. 14

15 FLD vil vedligeholde dette institutionsregister på baggrund af de indberettede oplysninger i udtrækket og de oplysninger, der forefindes på kommunernes hjemmesider mv. Kvaliteten af vedligeholdelsen er baseret på, at de bagvedliggende oplysninger ikke skifter værdi eller anderledes udtrykt, at den samme kode ikke har flere betydninger. Desuden fordrer det, at brugeren reagerer, såfremt afgrænsningen eller opbygningen ikke svarer til det forventede. 8. Nemt at tilvejebringe Ideen knytter an til aftalens 2, stk. 1, følgende passus ( ) Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året. Hensigten er at minimere de administrative byrder ved at tilvejebringe og øge tilgængeligheden til det aftalte lønstatistiske materiale. Dette kan fx gøres ved, at a) statistikkerne kan trækkes fra FLD s hjemmside (LOPAKS) b) statistikkerne kan trækkes fra Lokale Løndata på PC. Denne idé rykker ikke ved kommunens forpligtelse vedr. fremskaffelse af statistikker. Via FLD's hjemmeside og Lokale Løndata på PC er det muligt at udarbejde de statistikker, som står nævnt i den nuværende "Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger" på både landsniveauet og kommuneniveauet. Udarbejdelsen af disse statistikker skal dog foretages enkeltvis, hvorfor der ligger noget arbejde i statistikdokumentationen. For at simplificere muligheden for at udarbejde statistikker kunne FLD etablere muligheden for at trække et samlet antal statistikker på landsniveau for den ønskede personalegruppe via FLD s hjemmeside, og det samme kunne etableres for kommuneniveauet. Derved vil de statistikker, som ligger i den nuværende aftale kunne udarbejdes via 2 træk i modsætning til de mange træk, der skal udarbejdes for nærværende. Det er ikke med den nuværende tekniske opbygning muligt at udarbejde statistikker på landsplan og på kommuneplan i samme arbejdsgang. Ad a. Ifølge denne idé har kommunerne fortsat forpligtelse vedr. fremskaffelse af statistikker. Men ifølge idéen vil forpligtelsen kunne betragtes som opfyldt, såfremt kommunen leverer data, således at FLD kan udarbejde og offentliggøre de aftalte lønstatistikker på FLDs hjemmeside fx som en særskilt tabel i LOPAKS. Det er p.t. ikke teknisk muligt at offentliggøre lokale lønstatistikker på institutions-/forhandlingsniveau i LOPAKS. Ad b. De kommuner, som abonnerer på Lokale løndata på PC, har allerede mulighed for at udarbejde det lønstatistiske materiale, som følger af den eksisterende aftale, dog jf. de indledende 15

16 bemærkninger om det omstændelige i arbejdsprocessen. En mulighed for at lette arbejdsbyrden kunne være, at den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation, får mulighed for at abonnere på en organisationsrettet udgave af Lokale Løndata på PC med adgang til data for den eller de grupper, der forhandles for. Evt. følsomme data skal krypteres. 9. Udlevering til TR/den forhandlingsberettigede part 2, stk. 1: Til brug for de lokale forhandlinger foranlediger kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale 2, stk. 2: Hvis en part ønsker at lade en anden statistik indgå i forhandlingerne, skal en kopi af denne udleveres til forhandlingsmodparten Der ønskes en præcisering af, hvem der skal modtage materialet, og dermed en præcisering af den forhandlingsmodpart, som er nævnt i 2. Det statistiske materiale skal udleveres til forhandlingsmodparten, det vil sige medarbejderrepræsentanten eller en anden lokal repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation, som varetager forhandlingen. Det skal præciseres, at det i aftalen definerede statistiske materiale skal udleveres til forhandlingsmodparten, det vil sige til den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation. samt at 2, stk. 2 formuleres således: Hvis en part ønsker at lade en anden statistik indgå i forhandlingerne, skal en kopi af denne udleveres til den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation, som varetager forhandlingen. 10. Udlevering i god tid Det fremgår af 2, stk. 1 at Til brug for de lokale lønforhandlinger., der udarbejdes mindst én gang om året. Med henblik på at sikre en god lokal lønforhandling, hvor begge parter har haft god tid til forberedelse og til at orienteres sig i det tilgrundliggende materiale, foreslås det, at der aftales en klar tidsgrænse for udlevering af statistikgrundlaget, f.eks. 4 uger før kravsudveksling. Tidsgrænsen kan selvfølgelig aftales til anden frist end 4 uger før kravsudveksling. 16

17 Det skal præciseres, at det i aftalen definerede statistiske materiale skal udleveres senest (den aftalte tidsgrænse). 11. Krav til udleveringsformat Krav til udleveringsformat er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. Med henblik på at sikre en god lokal lønforhandling, hvor begge parter har haft god tid til forberedelse og til at orientere sig i det tilgrundliggende materiale, foreslås det, at der aftales et udleveringsformat (f.eks. regnearket excel) med henblik på, at statistikgrundlaget lettest muligt kan anvendes til de forberedende beregninger. Der skal tages hensyn til, at ikke alle (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation har pc-adgang og/eller har kendskab til at anvende regneark. Derfor skal det som minimum sikres, at repræsentanten på anmodning har adgang til udskrift af det i aftalen definerede statistiske materiale. 12. Opgørelse af lokalløn Forslaget knytter an til aftalens 2, stk. 1, nedenstående passus: ( ) Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på løndele (grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Tillægsdelene skal kunne fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg ( ) Decentrale tillæg er FLD lønstatistikkens opgørelse af størrelsen af den lokalt aftalte løn. Der kan peges på flere problemstillinger i forhold til, hvor præcis denne opgørelse af lokalløn er, herunder i forhold til at opgøre hvor stor en andel af den samlede løn, den lokalt aftalte løn udgør. Ideen omhandler, at lønstatistikkens begrænsninger tydeliggøres. Lønstatistikkens begrænsninger i forhold til opgørelse af størrelsen af den lokalt aftalte løn kan tydeliggøres fx ved at parterne i fællesskab med FLD udarbejder en vejledning i hvilke forhold, der skal tages højde for, når man ønsker at opgøre størrelsen af den lokalt aftalte løn. Efter KL s opfattelse er der mindst følgende 3 problemstillinger forbundet med opgørelsen af størrelsen af den lokalt aftalte løn: 17

18 For visse personale/stillingsgrupper med bestemte lønbestemmelser bliver lokalt løn ikke nødvendigvis optalt som decentrale tillæg i lønstatistikken. I lønstatistikken optælles grundlønninger altid som centralt aftalt. Men for visse grupper fx leder/ml.leder/specialister på kontorområdet fastlægges grundlønnen lokalt. Det samme gør sig gældende for Sundhedskartellets ledere. Overenskomsten indeholder et antal grundlønninger, men indeholder ikke bestemmende kriterier for, hvornår der skal ske indplacering på den ene eller den anden grundløn. Løndelen decentrale tillæg undervurderer således størrelsen af lokalt aftalt løn for visse stillingsgrupper. Afhængig af hvordan lokalt aftalte lønforbedringer indberettes i lønanvisningen, vil løndelen decentrale tillæg kunne overvurdere størrelsen af lokalt aftalt løn. Det vil fx kunne ske, hvis der lokalt indgås en lønaftale, som forhøjer et centralt fastsat tillæg. I de tilfælde, hvor denne lønforbedring indberettes i lønsystemet ved en forhøjelse af det eksisterende centralt aftalte tillæg, vil hele tillægget blive indberettet og optalt som decentralt tillæg i FLDs lønstatistik. Løndelen decentrale tillæg overvurderer således størrelsen af lokalt aftalt løn for visse ansatte. Lønstatistikkens opdeling på løndele betyder, at opgørelsen af lokalt aftalt løn ikke indeholder hverken pensionsværdi, værdi i forhold til feriegodtgørelse/særlig feriegodtgørelse eller afledet værdi i forhold til genebetalinger (for en række overenskomstgrupper er genebetalinger lønafhængige). Hvis løndelen decentrale tillæg sættes i forhold til den samlede løn, vil det således indebære en undervurdering af andelen af lokalløn. 13. Opdeling på anciennitet Opdeling efter anciennitet er ikke en del af bestemmelserne i den nuværende aftale. Men idéen knytter an til aftalens 2, stk. 1, denne passus: ( ) Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på løndele. Lønstatistikken skal endvidere være opdelt på køn. Anciennitet er en betydende faktor i flere overenskomster, og anciennitetsfordeling vurderes derfor at være en relevant fordelingsvariabel i en lokal lønstatistik. Med henblik på at sikre et rimeligt datagrundlag i de enkelte celler foreslås anciennitetsintervaller. Anciennitet og erfaring kan henføres til forskellige forhold i aftaler og overenskomster. Der kan f.eks. være tale om ansættelsesanciennitet mhp. beregning af jubilæumsdatoer, pensionsanciennitet, hvor der er taget hensyn til evt. karensbestemmelser og lønanciennitet, som f.eks. anvendes til grupper på gammel anciennitetsløn og til grupper, som er omfattet af centralt aftalt kvalifikationsløn eller garantiløn. I denne sammenhæng refereres til lønanciennitet. Det er p.t. ikke muligt at opdele efter anciennitet for alle grupper, pga. at der ikke er pålidelige anciennitetsoplysninger for alle personale/stillingsgrupper. Det må imidlertid forventes, at en opdeling efter anciennitet, vil medvirke til, at de indberettede anciennitetsoplysninger bliver 18

19 mere pålidelige, idet de bruges til noget. Alternativt til en anciennitetsfordeling kan populationerne opdeles i aldersgrupper. Det er ikke muligt at arbejde med samme anciennitets- /aldersgruppeinddeling for alle personale/stillingsgrupper, dels pga. forskelle i faggruppernes lønmodeller, og dels fordi der kan være lokale forskelle mht. hvilke gruppeinddelinger, der er meningsfulde. En mulighed er derfor at lade det være op til parterne lokalt eller centralt - at definere de intervaller, som skal fremgå af statistikken. Muligheden kan evt. suppleres af, at der i Lokale Løndata på PC anføres de evt. overenskomstaftalte relevante intervaller. Afhængig af personalegruppens størrelse, kan intervallerne dog blive så små, at der ikke vil være tilstrækkeligt med ansatte til, at statistikkens diskretionsgrænse på 5 fuldtidsstillinger er opfyldt. 14. Opgørelser på personer Det fremgår indirekte af 2, stk. 1, at statistikken skal opgøres på fuldtidsstillinger, jf. bestemmelsen Det forudsættes, at den enkelte kategori udgør mindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før løntallet offentliggøres. Med henblik på at kunne udarbejde lønstatistikker opgjort på personer (som supplement til fuldtidsstillinger) og idet der hidtidigt som udgangspunkt har været sammenfald mellem aftalens bestemmelser ( 2, stk. 1) og de kommunefordelte tabeller, som der er åbnet mulighed for at danne i FLD s rapportgenerator LOPAKS, skal det foreslås, at statistikkerne ligeledes kan baseres på personer. P.t. er der via LOPAKS adgang til opgørelser fordelt på køn og på alder samt opgørelser af personaleomsætning og af beskæftigelsesgrader, opgjort på personer. Ved de lokale lønforhandlinger vil det dog være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i lønstatistikker opgjort på fuldtidsstillinger, fordi statistikker alene opgjort på personer kan give et misvisende billede. 19

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 04.39

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt Vejledning til regneark 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vælg det regneark, som er relevant for dig... 3 Hvad kan regnearkene bruges til?... 3 Opdatering

Læs mere

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked KTO KTO s repræsentanter i arbejdsgruppe om analyse af lønudvikling Den 23. januar 2004 J.nr.: 5.02.25-06/4 Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked 1998-2003 En arbejdsgruppe

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere