Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt Nasdaq Copenhagen Københavns medlemsregler og børsetiske regler. Lån & Spar Bank A/S tilbyder handel med obligationer, og aktier og andre finansielle instrumenter. Kunderne kan gennemføre handler via bankens Rådgivningscentre, ved telefonisk henvendelse eller via netbank. Lån & Spar Bank anbefaler som udgangspunkt ikke at anvende e- mails, brev, eller fax til ordreafgivelse, men mindre andet er specifikt aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at e- mails i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks. Lån & Spar Bank A/S har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Din kategori oplyses i særskilt brev. Ved håndtering af ordrer fra kunder som er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde gælder bankens til enhver tid gældende Ordreudførelsespolitik. Ordretyper Lån & Spar Bank tilbyder to ordretyper. Limiteret ordre Markedsordre En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, og i et nærmere specificeret antal. Ordrer, der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre, betragtes som en markedsordre. En markedsordre kan f.eks. være en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser. Handelsformer Lån & Spar Bank A/S tilbyder følgende handelsformer. Strakshandel Markedsordre med videreformidling direkte til Nasdaq Copenhagen Markedskurshandel Kommissionshandel Hvis du ikke entydigt har bestemt en handelsform, tager vi din ordre i kommission og afregner den bedst muligt. Vi gennemfører, i det omfang det er muligt, alle kundehandler med Lån & Spar Bank A/S som modpart, hvis det ikke er til ulempe for dig. Lån & Spar Bank A/S forbeholder sig under særlige omstændigheder ret til ikke at effektuere en ordre fra dig. Det kan f.eks. være, hvor kursforskel mellem bud og udbud er uhensigtsmæssig stor, hvor der ingen kurs er, eller hvor der ikke løbende er handel i det pågældende værdipapir. Lån & Spar Bank A/S kan vælge at udsætte eller annullere din ordre. Strakshandler Lån & Spar Bank A/S stiller strakskurser i en række værdipapirer. Ved strakskurser får du omgående at vide, hvilken kurs den ønskede mængde værdipapirer kan handles til. Antallet af papirer kan variere fra dag til dag, ligesom der kan ske udskiftninger i de papirer, der aktuelt stilles strakskurser i. Det ekspederende Rådgivningscenter vil kunne oplyse dig om kurserne på de papirer, vi har valgt at stille priser i, og der vil så være mulighed for at handle indenfor de beløbsgrænser, der er gældende på det valgte papir. De mængder som er til rådighed i strakshandel, fastsættes af Lån & Spar Bank A/S. Hvilke papirer, til hvilke kurser, samt i hvilke mængder fremgår også i Netbank. Som udgangspunkt benyttes bud- og udbud kurser fra Nasdaq Copenhagens handelssystem. Kurserne fastsættes løbende, således at kursen til en hver tid ligger indenfor eller på det bedst stillede bud og udbud for mindst en handelspost. Såfremt der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud for mindst en handelspost på Nasdaq Copenhagen handelssystem, kan Lån & Spar Bank A/S vælge at fastsætte en strakskurs på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. Såfremt kursen er stillet på baggrund af en vurdering, vil dette fremgå af din fondsnota.

2 Ved strakshandel med obligationer beregnes der et tillæg/fradrag som fremgår af Lån & Spar Bank A/S s til enhver tid gældende Prisliste, som løbende opdateres og som kan ses på eller udleveres i dit Rådgivningscenter. Tillæg/fradrag vil også fremgå af din fondsnota. Der stilles strakskurser i Nasdaq Copenhagens åbningstid og på dage hvor Nasdaq Copenhagen har åbent. Markedsordre med videreformidling direkte til Nasdaq Copenhagen Lån & Spar Bank tilbyder desuden Markedsordre med videreformidling direkte til Nasdaq Copenhagen, som er en handel, hvor du selv kan lægge din ordre ud på Nasdaq Copenhagen via din netbank. Der kan oprettes børsordre i Nasdaq Copenhagen åbningstid og på dage hvor Nasdaq Copenhagen har åbent. En børsordre skal limiteres. Markedskurshandel En markedskurshandel er en handel i kommission, hvor Lån & Spar Bank A/S vælger at afregne handlen med banken som modpart. Markedskurshandel kan anvendes, hvis din ordre ikke kan afregnes med ekstern modpart og Lån & Spar Bank A/S vurderer, at du kan få den bedst mulige pris ved at handle på vilkår, der ligner strakshandel. Kursen på en markedskurshandel fastsættes på samme måde som en strakshandel, og det er altid Lån & Spar Bank A/S, der er din modpart i handlen. Ved en markedskurshandel kender du ikke prisen, når du afgiver ordren, som du gør ved strakshandel. Hvis Lån & Spar Bank A/S stiller strakskurs i det pågældende papir, vil markedskurshandlen blive afregnet til denne kurs. Såfremt der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud på Nasdaq Copenhagens handelssystem, kan Lån & Spar Bank A/S vælge at fastsætte kursen på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. Såfremt vi fastsætter kursen på baggrund af en vurdering, vil dette fremgå af din fondsnota. Du kan ikke på forhånd vælge at handle som en markedskurshandel. Se mere under Kommisionshandel. Kommissionshandel Handel i kommission vil sige, at Lån & Spar Bank A/S søger at få den bedst mulige pris for dig ud fra de handelsmuligheder, der er til rådighed for det pågældende værdipapir. Dvs. handlen gennemføres som en børs- eller strakshandel. Lån & Spar Bank A/S kan endvidere vælge at tage din ordre i kommission og fastsætte kursen på din ordre som en markedskurshandel. Kursen for handlen bliver fastsat med udgangspunkt i den kurs, som Lån & Spar Bank A /S har opnået eller kan opnå på markedet eller hos en anden markedsdeltager. Hvis du ikke entydigt har bestemt en anden handelstype, vil vi tage din ordre i kommission. Såfremt du handler i kommission, kan Lån & Spar Bank A/S selv træde ind i handlen, dvs. være din modpart i handlen. Dette vil fremgå af din handelsnota. Lån & Spar Bank A/S kan kun træde ind som din modpart på samme vilkår, som der i øvrigt handles til i markedet. Du kan således ikke lide tab eller opnå fordele ved at Lån & Spar Bank A/S selv træder ind i handlen. Ordrer i kommission kan deles eller samles og handles til forskellige priser hen over dagen, hvis markedet ikke giver mulighed for at afregne den fulde ordre på en gang. Dette vil i givet fald fremgå af din handelsnota. Limiterede ordrer Du kan afgive ordre om køb/salg af værdipapirer, hvor du ved køb angiver en maksimal kurs, og ved salg en minimumskurs. For limiterede ordrer gælder, at handelsprisen skal overholde den limiterede kurs inkl. Lån & Spar Bank A/S`s evt. tillæg/fradrag, men eksklusiv kurtage før handlen vil blive gennemført. Hvis vi ikke kan handle indenfor 5 børsdage pga. markedsforhold, udløber den limiterede ordre automatisk med mindre andet er aftalt. I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincipper fraviges. Undtagelsestilfælde kan blandt andet opstå i særlige markedssituationer, eller i værdipapirer hvor der ikke er løbende handel. Hvis afregningsprincipperne fraviges, betragtes handlen som en kommissionshandel. Det betyder, at papiret enten handles over børsen eller på vilkår, der ligner strakshandel. Hvis vi fraviger, vil det fremgå af din handelsnota. Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, ikke udføres straks på gældende markedsvilkår, vil Lån & Spar Bank A/S forsøge at udføre ordren hurtigst muligt, ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. Vi kan opkræve et gebyr for limiterede ordrer uanset om handlen gennemføres eller ej.

3 Handel med værdipapirer noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads Dansk Autoriseret Markedsplads er et værdipapirmarked som er godkendt af Finanstilsynet. Her kan du også handle til den kurs, som Lån & Spar Bank A/S kan opnå på handelsdagen under hensyntagen til tid, mængde og andre handelsvilkår i det hele taget. Lån & Spar Bank A/S er også her forpligtet til at leve op til sædvanlig god og faglig standard og til at tilgodese dine interesser. Handel på Dansk Autoriseret Markedsplads er som udgangspunkt altid handel i kommission. Handel med værdipapirer noteret på udenlandske børser Udenlandske værdipapirer kan kun handles som strakshandler eller kommissionshandler. Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer bliver fastsat ud fra National bankens notering 2 bankdage før valørdagen inkl. Lån & Spar Bank A/S`s tillæg/fradrag medmindre andet er aftalt. Herefter får du en fondsnota, som erstatter en evt. foreløbig nota. Handel med unoterede værdipapirer Handel med unoterede værdipapirer er altid kommissionshandel. Politik for ordreudførelse relse Når Lån & Spar Bank A/S udfører din fondsordre, sker det altid i overensstemmelse med vores gældende Ordreudførelsespolitik, hvis vi ikke har aftalt andet. Ordreudførelsespolitikken findes på Når Lån & Spar Bank A/S udfører fondsordrer vil vi altid søge det bedst mulige resultat for dig, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution). Hvis der foreligger en specifik instruks fra dig, vil Lån & Spar Bank A/S udføre ordren efter instruksen. Udførelse af ordrer efter din specifikke instruks kan medføre at Lån & Spar Bank A/S forhindres i at opfylde sin best execution forpligtelse. Best execution For at opnå best execution tager Lån & Spar Bank A/S hensyn til alle de faktorer, der sætter os i stand til at levere den bedst mulige samlede pris. Den samlede pris er kursen på det finansielle instrument og evt. udgifter, som er direkte knyttet til ordren. Andre faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, samt markedsvirkning får kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå den en bedre pris for dig. Udførelse af ordrer uden om et reguleret marked For at opnå best execution kan Lån & Spar Bank A/S vælge at udføre dine ordrer uden om et reguleret marked eller gennem andre handelssystemer - for eksempel ved at handle med Lån & Spar Bank A/S som modpart. Når du accepterer denne politik for ordreudførelse, accepterer du derfor også, at Lån & Spar Bank A/S kan udføre dine ordrer uden om et reguleret marked eller et andet handelssystem. Handelssteder Lån & Spar Bank A/S benytter en række handelssteder, der sætter os i stand til, til stadighed at opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer. Lån & Spar Bank A/S vurderer regelmæssigt, om handelsstederne giver det bedst mulige resultat for kunderne. En liste over de vigtigste handelssteder, Lån & Spar Bank A/S benytter, udleveres i Lån & Spar Bank A/S afdelinger og kan ses på vores hjemmeside Handel med værdipapirer på et e t reguleret marked eller gennem et andet handelssystem Lån & Spar Bank A/S udfører ordrer om handel med værdipapirer på et reguleret marked eller et andet handelssystem på en af følgende måder: Ordren lægges straks ind på det regulerede marked, hvor vi forventer at kunne opnå best execution. Som udgangspunkt vil det være på det regulerede marked, hvor værdipapiret er mest likvidt. Ordren udføres med Lån & Spar Bank A/S som modpart til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud henholdsvis udbud på det mest likvide marked for værdipapiret. Ordren udføres direkte mod en anden kundes ordre til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud henholdsvis udbud på det mest likvide marked for værdipapiret. Ordren formidles videre til en anden værdipapirhandler, som ekspederer din ordre i overensstemmelse med Lån & Spar Bank A/S s Ordreudførelsespolitik. Orden udføres med Lån & Spar Bank A/S som modpart til en pris, der er aftalt med dig på forhånd. Ordren deles op og udføres i overensstemmelse med en eller flere af ovenstående metoder.

4 Handel med værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller gennem et andet handelssystem Lån & Spar Bank A/S afregner værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et andet handelssystem, til en kurs, der giver dig den bedst mulige samlede pris. Vi tager bl.a. hensyn til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Handel med andele i investeringsforeninger. Lån & Spar Bank A/S er pligtig til at oplyse dig hvis vi modtager præmiering, eller provision, fra udbydere af finansielle instrumenter og i hvilket omfang. Dette er tilfældet med andele i visse investeringsforeninger. I hvilket omfang Lån & Spar Bank modtager præmiering, eller provision, fremgår af Revurdering af Ordreudførelsespolitik Lån & Spar Bank A/S vurderer en gang årligt, om bankens Ordreudførelsespolitik fungerer efter hensigten, og afhjælper eventuelle mangler. Den til enhver tid gældende ordreudførelsespolitik kan ses på eller udleveres ved henvendelse i et Rådgivningscenter. Valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer bliver fastsat ud fra Nationalbankens notering 2 bankdage før afviklingsdagen (valørdagen) inkl. Lån & Spar Bank A/S s tillæg/fradrag, medmindre andet er aftalt. Priser Når du handler værdipapirer, betaler du en kurtage til Lån & Spar Bank A/S. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til kursen. Kurtage, tillæg, fradrag og evt. andre omkostninger fremgår af din fondsnota. De aktuelle priser fremgår af Lån & Spar Bank A/S s til enhver tid gældende prisliste. Særlige forhold Lån & Spar Bank A/S, gør opmærksom på, at banken under særlige omstændigheder forbeholder sig ret til ikke at effektuere en modtaget ordre. Særlige omstændigheder kan være markedsforhold, blandt andet hvor der er en stor kursforskel mellem bud og udbud, hvor der ingen kurs er, eller hvor der ikke er løbende handel i det pågældende papir. Lån & Spar Bank A/S kan vælge at udsætte eller annullere ordren. Hvis ordren annulleres, vil du modtage særskilt besked herom. Ved løbende handel forstås en kontinuerlig handel med en ikke ubetydelig omsætning, hvor der normalt på daglig på regelmæssig basis tilbydes aktuelle priser på handler i et bestemt papir. I relation til Lån & Spar Bank A/S s strakskurser kan Lån & Spar Bank A/S til enhver tid vælge at suspendere muligheden for handel. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, anden børsdag efter handelsdagen. Afviklingsdagen er samtidig valørdag/ rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst i Lån & Spar Bank A/S. Vi leverer værdipapirer, som du har købt, på betingelse af, at du betaler afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Du kan normalt først disponere over købte værdipapirer registreret i VP Securities den anden bankdag efter afviklingsdagen. Vi afregner beløb for værdipapirer, som du har solgt, på betingelse af, at vi får ubetinget ejendomsret over de værdipapirer på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over de værdipapirer, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, du endnu ikke kan disponere over. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den part, som Lån & Spar Bank A/S har handlet med, kan betale eller levere. Vi henviser i øvrigt til vores Regler for opbevaring af værdipapirer i depot.

5 Sammenlægning af ordrer I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan en sammenlægning af forskellige kundeordrer eller transaktioner forekomme, når Lån & Spar Bank A/S udfører ydelser for dig. Det forekommer f.eks. når størrelsen på kundeordrerne ikke passer med den normale omsætningsstørrelse på det relevante marked. Dette vil i langt de fleste tilfælde være til din fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for dig. Når Lån & Spar Bank A/S sammenlægger kundeordrer, må det ikke skade de efterfølgende gennemførelser af ordrer. Fondsnota og bekræftelser Når Lån & Spar Bank A/S på dine vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porteføljepleje, vil vi hurtigst muligt give dig de vigtigste oplysninger om udførelsen. Lån & Spar Bank A/S forbeholder sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, vil Lån & Spar Bank A/S sende dig en afregnings nota senest den første hverdag efter udførelsen. Hvis Lån & Spar Bank A/S modtager bekræftelsen fra tredjemand dog senest den første hverdag efter vi har modtaget bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis afregningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til dig af tredjemand. Når du handler obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom, kan Lån & Spar Bank A/S sende de vigtigste oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger i belåningssagen, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. Ved handel med pantebreve sendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil Lån & Spar Bank A/S enten sende dig afregningsnotaer, eller give dig oplysninger om ordrens udførelse mindst hver 6. måned. For så vidt angår mere specielle finansielle instrumenter som pantebreve, futures, optioner og tilsvarende produkter vil oplysningerne blive givet i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under. Lån & Spar Bank A/S oplyser om status på ordren, når du anmoder om det. Såfremt du måtte ønske det, har Lån & Spar Bank A/S pligt til at give de fornødne oplysninger om faktuelle forhold i relation til den konkrete værdipapirhandel. Indsigelse mod fondsnota og bekræftelser m.m. Har du indsigelser mod indholdet af din fondsnota eller har du ikke modtaget notaen, skal du straks reklamere overfor os. Hvis du klager for sent, kan det betyde, at Lån & Spar Bank A/S ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. Annullering af fejlhandler Lån & Spar Bank A/S forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører Lån & Spar Bank A/S relevante instrumenter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra os. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal Lån & Spar Bank A/S kontaktes. Handel med pensionsmidler/-depoter depoter Du skal være specielt opmærksom på reglerne om anbringelse af pensionsmidler, når du handler værdipapirer. Reglerne går ud på, at du maksimalt må placere 20 % af din pensionsordnings værdi i aktier, ansvarlig kapital mv. udstedt af samme selskab. Overskrider du denne grænse på købstidspunktet medfører det jf. lovgivningen, at din pensionsopsparing mister sin skattemæssige status. Den skal i så fald ophæves og du skal betale afgift til staten. Vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du investerer i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af pensionsmidler. Et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid placeres i ét selskab. Navnenotering Lån & Spar Bank A/S navnenoterer som udgangspunkt alle danske aktier og investeringsbeviser. Hvis du ikke ønsker dette, skal du aktivt vælge navnenotering fra, når du afgiver ordren. Du kan ikke navnenotere aktier og investeringsbeviser ved handel på udenlandske børser. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel af finansielle instrumenter indsamler og behandler Lån & Spar Bank A/S personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. Lån & Spar Bank A/S kan videregive oplysninger til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav.

6 Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt, kan Lån & Spar Bank A/S vælge at optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter. Force majeure Lån & Spar Bank A/S påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindelse med udførelsen af en opgave for Lån & Spar Bank A/S. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter. Tilsyn Lån & Spar Bank er en finansiel virksomhed godkendt af Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A, 1850 Frederiksberg C. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem dig og Lån & Spar Bank A/S afgøres efter dansk ret. Rettens værneting er Sø- & Handelsretten i København. Ændring af disse betingelser Lån & Spar Bank A/S kan ændre Regler for handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Lån & Spar Bank A/S kan i andre tilfælde ændre Regler for handel med værdipapirer, med et passende varsel i overensstemmelse med Lån & Spar Bank A/S s almindelige forretningsbetingelser eller forskrifter i lov eller anden offentlig regulering. Eventuelle ændringer vil blive varslet på Andre regler Ud over disse regler henvises til Regler for opbevaring af værdipapirer i depot og Lån & Spar Bank A/S Almindelige forretningsbetingelser, i det omfang de ikke er fraveget i disse regler. Ikrafttrædelse Disse Regler for handel med værdipapirer er gældende fra 14. november 2014.

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere