DOS BULLETIN ÅRSMØDET REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB DOS FONDEN KORRESPONDANCER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2007... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 13 DOS FONDEN... 16 KORRESPONDANCER..."

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI ÅRGANG ÅRSMØDET INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS ABSTRACTS OG POSTERE FOREDRAGSKONKURRENCE REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB DOS FONDEN KORRESPONDANCER MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, professor, dr.med. Cody Bünger Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Næstformand Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen Ortopædkirurgisk afdeling Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. Kasserer Overlæge ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Herlev Hospital, Herlev Ringvej 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Sajida Afzal Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital, Kettegård allé Hvidovre Sekretær Overlæge, dr. med., ph.d, klinisk lektor Benny Dahl Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik 2162 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt eller via DOS s hjemmeside anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Benny Dahl. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Sajida Afzal Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 3. august 2007 TEKST: Fredag den 17. august 2007

3 DOS ÅRSMØDET 2007 Årsmødet 2007 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2007 afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, oktober Guildal forelæsning Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Frist for indsendelse Onsdag, den 15. august Bemærk venligst reglerne for indsendelse af abstracts er blevet lavet om: Alle abstracts indsendes via DOS s hjemmeside: Skabelonen til indsendelse af abstract fungerer med felter til alle de nødvendige informationer. Alle felter skal udfyldes for at skabelonen tillader indsendelse. Der er indlagt en limit på 1800 tegn for et abstract. Hvis denne størrelse overskrides kan abstract ikke sendes!!!!! Grænsen er sat lidt højere end de tidligere 250 ord. Abstract skabelonen vil blive lukket efter den 15. august. Det vil herefter ikke være muligt at sende abstracts. Der forventes i løbet af uge 37 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 4

5 Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Abstracts skal skrives på engelsk. Abstract (maks tegn) opbygges som angivet i skabelonen: Titel på arbejdet Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen understregninger, kun første bogstav med stort). Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). Introduction (herunder formål), Material and methods, Results, og Conclusion. Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica (se deres homepage). Abstract indsendes kun via DOS hjemmeside. BEMÆRK DE ÆNDREDE REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS TIL DOS MØDER 5

6 Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2003 el. tidl.) Man skal medbringe en CD-ROM med foredraget. Det vil ikke være muligt at anvende egen bærbare computer! Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Generelt Fremsendelsen af abstracts skal ledsages af en erklæring om at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts. Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort: som foredrag, eller som poster. Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit ønske om præsentationsform opfyldt. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica. Red. 6

7 Foredragskonkurrence I forbindelse med Årsmødet 2007 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er 2 stk à kr Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Bestyrelsen Poster-præmie og præsentation Ved Årsmødet 2007 vil der igen være posterpræsentation med præsentation af essensen af det videnskabelige studie på mellem 3 og 5 minutter. Den bedste poster og præsentation vil blive præmieret. 7

8 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Referat fra Generalforsamling Dansk Ortopædisk Selskab Radisson SAS Scandinvia Hotel, Århus Torsdag d. 10. maj 2007 Selskabets formand, Cody Bünger, bød velkommen, og foreslog Frank Farsø som dirigent. Efter at være blevet valgt med akklamation kunne dirigenten herefter konstatere at generalforsamlingen i henhold til selskabets vedtægter var lovligt indkaldt. Formandsberetning Efter at have henvist til den skriftlige beretning indledte Cody Bünger med at fortælle at for DOS bestyrelsen har arbejdet, ud over de daglige forretninger, været præget af NOF møde i Oslo, EFORT i Geneve, DOS strategiplan, regionsstruktur, DRG, akutberedskab, dimensionering af speciallægeuddannelsen, regionsstruktur og specialeplanlægning. Bestyrelsen forsøger til stadighed at optimere sin arbejdsform, og i den forbindelse er IT-mediet en stor gevinst. Bestyrelsen er derfor særdeles taknemmelig for at Klaus Hindsø har påtaget sig arbejdet som webmaster. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for de enkelte bestyrelsesposter og der arbejdes med oprettelsen af et DOS-sekretariat som forventes at have funktionsstart ultimo november Selskabet genererer fortsat et stort overskud som håndteres ud til medlemmerne via DOS fonden. Fremover vil der blive uddelt DOS fellowships således at medlemmerne kan få længerevarende glæde af fondens uddelinger. Disse slås op over sommeren når der foreligger advokatgod- 8

9 kendelse. Bestyrelsen har foretaget en opstramning når det gælder uddeling fra DOS-fonden. Da det må formodes at være en ære at man opnår tildeling fra fonden, anser bestyrelsen det for naturligt at man personligt møder op ved uddelingen. Bestyrelsen har derfor udarbejdet retningslinier for tildeling fra DOS-fonden. Som oplæg til en mere detaljeret gennemgang af en række emner, blev det understreget at et af selskabets formål er at sikre det nødvendige antal ortopædkirurger, for derved at kunne tilbyde patienterne den optimale behandling. Dette opnås bl.a. ved at selskabet aktivt medvirker i akutplanlægning, specialeplanlægning, internationalt videnskabeligt samarbejde og takststyring. Planlægningen og beskrivelsen af akutområdet har hidtil været varetaget af ikke-ortopædkirugiske aktører, hvilket er påfaldende i lyset af skadestuedriften på landets hospitaler. Dertil har disse ikke-ortopædiske aktører i flere sammenhænge vurderet, at akutbehandlingen ikke har været optimal, til trods for at vi har definerede og nedskrevede kompetencer i vores målbeskrivelse. For at forbedre specialets status har bestyrelsen nedsat en faggruppe bestående af Claus Falck Larsen, Bent Erling Lindblad, Leif Berner Hansen, Niels Dieter Röck og Svend Østgaard. Dette har resulteret i en nedskrevet strategi for opnåelse af vores ønsker, herunder at visitationen af tilskadekomne patienter bør varetages af ortopædkirurger i tæt samarbejde med bl.a. anæstesiologer. Dertil kommer at man af hensyn til den kommende uddannelse har anbefalet at bibeholde landets fire level I traumecentre. DRG-udvalget i DOS har gennem mange år arbejdet med det faglige bidrag til Sundhedsstyrelsen. Dette arbejde er imidlertid ignoreret i forbindelse med de nye DRG retningslinier. DOS bestyrelse reagerede på dette, og Sundhedsstyrelsen meddelte at de gerne ville være med til at kvalitetssikre DRG. Der har efterfølgende været afholdt en række møder og bestyrelsen er blevet opmærksom på at Sundhedsstyrelsen har begrænsede ressourcer i forbindelse med takstfastsættelsen; nemlig en fuldmægtig og en sekretær. Dialogen med fagselskaberne og DOS er derfor essentiel. Fremover mødes bestyrelsen med Sundhedsstyrelsen inden taksterne udgives, så der er mulighed for justeringer. Dertil kommer at uddannelsesaktivitet måske fremover vil blive DRG-fastsat. 9

10 Specialeplanlægningen er den første vigtige opgave for selskabet. I øjeblikket er Dansk Kirurgisk Selskab i dialog med Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab forventes at holde det første møde med Sundhedsstyrelsen i efteråret Det er i den forbindelse vigtigt at alle fagområderne udarbejder det nødvendige materiale inden 15. maj hvor der er deadline for aflevering til bestyrelsen. I relation til uddannelse har det været en glæde for bestyrelsen at se hvordan uddannelsesudvalget har arbejdet. Således var der dagen inden generalforsamlingen et uddannelsessymposium med en frugtbar diskussion om varetagelse af uddannelsen i sundhedssektoren. Særligt positivt var enkelte afdelingers optimering af uddannelsessituationerne bl.a. med belønningssystemer. Samarbejdet med EFORT har været anstrengt den sidste tid, idet man fra EFORTs side har besluttet at der skal afholdes to store årlige kongresser. Dette vil selvsagt være en trussel, ikke alene mod den nationale ortopædkirurgiske møder, men også mod regionale møder som f.eks. i NOF hvor det næste møde er planlagt til juni De danske repræsentanter i EFORT arbejder videre på at undgå to store EFORT møder årligt, og dette arbejde sikres bl.a. ved at Bjarne Møller Madsen er nyvalgt generalsekretær i NOF. Uddannelsesudvalget Udvalgets formand, Marianne Breddam, henviste til den skriftlige beretning og fremhævede herefter det store arbejde som Søren Overgaard og Claus Hjorth Jensen har bidraget med de sidste 7 år. De nyvalgte i udvalget, Thomas Lind og Niels Wisbech, har til gengæld allerede vist stort initiativ og indsigt, således at den hidtige kvalitet af udvalgets arbejdet synes sikret i fremtiden. Evalueringerne fra såvel fagområder som kursister har været positive, hvorfor man fortsat vil se et tæt samarbejde mellem de enkelte fagområder og uddannelsesudvalget. De tidligere afholdte workshops m.h.p. på at rekruttere yngre kolleger til faget har været en succes og planlægges at fortsætte fremover. Til sidst fremhævende Marianne Breddam de potentielle problemer målbeskrivelsen kan medføre, idet kollegaer i hoveduddannelse ikke, som hidtil, har haft bagvagtsfunktion i den sidste uddannelsesperiode. Dette 10

11 indebærer dels en reduceret kvalitet af uddannelsen, men kan også medføre at kollegaerne reduceres til mellemvagter. Uddannelsesudvalget finder således at det må være et krav at man i den sidste del af sit uddannelsesforløb går i bagvagt, sådan som det hidtil har været gældende. Beretning fra Fagområderne Der fulgte herefter korte mundtlige beretninger fra en række af fagområderne: Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi (Hans-Viggo Johannsen) Selskabet har bl.a. fokuseret på en nedadgående videnskabelig aktivitet, og dette område vil der i stigende grad blive fokuseret på fremover. Dansk Ortopædisk Traumeselskab (Kjeld Hougaard) Der er udarbejdet egen hjemmeside. Planen er at lægge uddannelsesmateriale ud på siden, herunder videoinstruktion. Selskabet har derudover arbejdet med DRG takster og beskrivelse af traumeområdet til brug for bestyrelsen. Dansk Børneortopædisk Selskab (Steen Bach Christensen) Selskabet har arbejdet med DRG takster, herunder taksten for Ponsettibehandling af klumpfødder og botoxbehandling. Vedr. kvalitetsmåling fokuserer man på gruppen af patienter med sent opdaget hofteluksation. Tumorområdet (Peter Holmberg Jørgensen) Sidste år blev der frigivet 80 millioner til klinisk kræftforskning og behandling. Et af kravene for at få del i disse midler var at man skulle være organiseret i tværfaglige, multidisciplinære cancergrupper. En sådan er DMCG som Dansk Sarkomgruppen er tilsluttet. Gruppen har bl.a. udarbejdet referenceprogram og søgt penge til etablering af en landsdækkende database. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi (Jens-Erik Varmarken) Selskabet har færdiggjort to refenceprogrammer som snart er klar til uddeling og i efteråret præsenteret nyeste tal for de landsdækkende databaser. Derudover er der udarbejdet forslag til DOS bestyrelse vedr. den kommende specialeplanlægning. 11

12 Ryginteressegruppen (Benny Dahl) Der har i ryginteressegruppen været størst fokus på arbejdet med desereferenceprogrammet og beskrivelse af fagområdet til brug ved specialeplanlægningen. Valg Nyvalgte til bestyrelsen er Sajida Afzal (redaktør) og Benny Dahl (sekretær). Nyvalgt hovedkursusleder er Per Wagner Kristensen Nyvalgt hoveduddannelsesrepræsentant er Michael Brix Nyvalgt advokat er Artur Bugsgang fra Lett Advokatfirma Alle valg fandt sted med akklamationer efter indstilling fra bestyrelsen Kassererens beretning Bo Sanderhoff Olsen fremlagde regnskabet der viser at DOS fortsat har et betydeligt overskud. Som følge heraf har bestyrelsen vedtaget en kontingentreduktion til kr årligt, sammensat af ordinært kontingent på kr. 400, NOF kr. 100, UEMS kr. 100 og Acta kr Vedr. Dansk Ortopædisk Selskabs Fond var det ikke muligt at præsentere regnskab som følge af selskabets advokatskift. Forsamlingen accepterede en senere præsentation af regnskabet. Eventuelt Magne Juhl understregede vigtigheden af at fagområderne i forbindelse med deres specialebeskrivelser tager hensyn til og koordinerer deres rekommandationer således at der tages hensyn til andre fagområder. Dette med henblik på, at der fortsat er en række afdelinger som kan varetage en bred dækning af behandlingsområder. Som eksempel fremhævende han at et forslag om betydelig centralisering af den artroskopiske behandling og diagnostik kunne få uhensigtsmæssige konsekvenser for visse sygehuse. Frank Farsø takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Benny Dahl 12

13 Bestyrelsen: Dansk Ortopædisk Selskab Formand Professor, overlæge dr. med. Cody Bünger, Ortopædkirurgisk afd. E Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C Næstformand Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Kasserer Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen, Ortopædkirurgisk afdeling Herlev Hospital, Herlev Ringvej, 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Sajida Afzal, Ortopædkirurgisk afdeling 333, Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Sekretær Overlæge, dr. med., ph.d., klinisk lektor Benny Dahl Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik 2162, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 13

14 DOS Uddannelsesudvalg: Formand Overlæge Marianne Breddam, Ortopædkirurgisk afd., Aabenraa Sygehus Syd, Egelund 10, Postbox 365, 6200 Aabenraa. CME-ansvarlig, UEMS Afdelingslæge Finn Bjarke Christensen, Ortopædkirurgisk afd. E. Århus Sygehus Nørrebrogade 44, 8000 Århus C E-kursus-ansvarlig Overlæge Thomas Lind, Ortopædkirurgisk afd. Nordsjællands Hospital, Helsevej 2, 3400 Hillerød A-kursus-ansvarlig Overlæge Niels R. Wisbech Pedersen, Ortopædkirurgisk afd. O, Odense Universitetshospital, Søndre Boulevard 29, 5000 Odense C Bestyrelsesrepræsentant Afdelingslæge Sajida Afzal, Ortopædkirurgisk afdeling, 333, Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Hoveduddannelses-repræsentant: 1. Reservelæge Michael Brix Toldbodvej 23, Snoghøj, 7000 Fredericia Hovedkursusleder Overlæge Per Wagner Kristensen, Vejle/Give Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus. Kabbeltoft 25, 7100 Vejle 14

15 Inspektorer Region Nord: Magne Juhl, Viborg-Kjellerup Sygehus Svend Erik Østgaard, Aalborg Sygehus Torben Bæk Hansen, Holstebro Sygehus Region Syd: Ernst Rainer Weeth, Odense Universitetshospital Jens Ole Laursen, Sønderborg Sygehus Marianne Breddam, Haderslev / Aabenraa sygehus Kirstin Petersen, Kolding Sygehus Region Øst: Gunar Schwartz Lausten, Herlev Hospital Pernille Leicht, Rigshospitalet Thomas Lind, Nordsjællands Hospital Per Pallesen, Nykøbing Falster Sygehus Tommy Korsgaard Larsen, Glostrup Hospital Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål: Gunnar S. Lausten, Herlev Hospital Per Riegels-Nielsen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Medlem: Jens Kramhøft, Nordsjællands Hospital Suppleant: Søren Solgaard, Nordsjællands Hospital Juridisk sagkyndig Forretningsfører Artur Bugsgang 15

16 Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi og at yde støtte til efteruddannelsesrejser til udlandet. Uddeling af Fondens midler foregår efter opslag i DOS-Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget fremsendes til DOS. Kun fremsendelser via formularen linket op her på hjemmesiden kan komme i betragtning ved uddelingen, ligesom ansøgninger fremsendt efter den annoncerede tidsfrist ikke kommer i betragtning. Tildelinger sker til læger eller andre, der dyrker forskning eller er beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi, hvilket betyder, at også medicinstuderende kan ansøge Fonden. Som udgangspunkt er tildeling af støtte rettet mod yngre trængende kolleger. Seniorer (speciallæger, overlæger) kan således ikke forvente at modtage støtte fra Fonden. Såfremt man søger støtte til eksempelvis kongresdeltagelse, som ligger forskudt for Fondens uddelingsterminer, kan man søge Fonden, idet det dog bemærkes, at ansøgningen skal være fremsendt før evt. kongresdeltagelse. Man kan således ikke påregne at modtage støtte med en såkaldt retrospektiv ansøgning. Søger man støtte til fremlæggelse af foredrag i nationale eller internationale fora, kan man kun komme i betragtning til støtte såfremt man er den der skal fremlægge forskningsresultaterne på mødet. Medforfattere kan ikke modtage støtte fra Fonden. Det skal desuden tydeligt fremgå af ansøgningen at man er foredragsholderen. Søger man støtte til præsentation af poster skal man figurere som førsteforfatter på såvel abstractet som på posteren. Ligeledes her kan man som medforfatter ikke tildeles støtte fra Fonden. DOS har igennem de sidste år i tiltagende grad oplevet at modtagere af donationer fra DOS Fonden ikke personligt møder op til uddelingen men i stedet sender en kollega som stedfortræder. Dette fænomen er løbende blevet debatteret i DOS s bestyrelse og bestyrelsen har nu besluttet at stramme op for kriterierne for uddeling af midler fra Fonden. Dette indbefatter bl.a. at der er forhold som nu ikke længere anses for gyldig grund til at sende en substitut heriblandt kursusdeltagelse, 16

17 udenlandsrejser, vagtarbejde o.l. Som gyldig grund kan nævnes eksemplet at modtager ikke kan være til stede da han/hun er ude og holde det indlæg / præsentere den poster / deltage i det kursus / kongres som der søges midler til. Bestyrelsen vil dog i hvert enkelt tilfælde vurdere gyldigheden af et fravær men det må som udgangspunkt forventes at tildelingen annulleres. Det skal fremhæves at det er bestyrelsens opfattelse at det anses for en ære at modtage tildeling fra Fonden og derfor helt naturligt personligt at møde op til uddelingen. Ikke uddelte donationer tilbageføres den tildelte donation til DOS Fonden. DOS-Fonden har tidligere modtaget et samlet beløb fra industriens fælles forening, KIRUMED. Denne forening er nu opløst og Fondens uddelinger beror således alene på Fondens overskud og den del af DOS overskud, som efter bestyrelsens beslutning, allokeres til Fonden. To samarbejdspartnere i industrien har fortsat valgt at donere til Fonden, således at en lige og faglig fordeling af deres afsatte midler til uddannelse og forskning kan foretages frit af Fondens Bestyrelse. Slutteligt bemærkes, at de maksimale beløb, der kan forventes udbetalt fra DOS-Fonden ligger omkring kr ,-, hvilket betyder, at ansøgninger om større økonomisk bistand ikke kan påregnes fuldt dækket. Dansk Ortopædisk Selskabs Fond DOSF Retningslinier for tildeling DOSF har til formål at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi at yde støtte til efteruddannelsesrejser i udlandet. Uddeling af DOSF midler foregår efter opslag i DOS Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet Curriculum Vitae samt et detaljeret budget fremsendes til DOS. Ansøgninger accepteres kun om de fremsendes via DOS hjemmeside, 17

18 hvor der findes en formular. Fremsendelse af ansøgninger efter annonceret deadline accepteres ikke. Relevant dokumentation for afholdte udgifter fremsendes til DOS sekretæren umiddelbart efter anvendelse. Tildelinger sker primært til yngre læger eller andre, der dyrker forskning eller er beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi. Således kan medicin- samt ph.d studerende også sende ansøgninger til DOSF. Vedrørende kongresdeltagelse Ansøgningen skal være fremsendt før kongresdeltagelse. Ansøger skal være Speaker ved kongressen Ansøger skal på poster og tilhørende abstract figurere som førsteforfatter. Vedrørende uddeling DOSF legater udleveres ved personligt fremmøde ved ansøger på annonceret tidspunkt jvf. DOS Bulletinen. Alene usædvanlige forhold kan medføre dispensation herfra. Kursusdeltagelse, udenlandsrejser, vagtarbejde o. lign. anses ikke som værende usædvanlige forhold. Legater kan sædvanligvis ikke overstige et beløb på kr. Ikke uddelte legater tilbageføres til DOSF. Donationer fra industrien indgår i DOSF puljen og disse legater tildeles efter samme vurderingsprincip som øvrige legater. DOS Bestyrelse, marts 2007 Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive ved Årsmødet 2007 Ansøgningsfrist 15. august 2007 HUSK Der kan kun ansøges via hjemmesiden 18

19 KORRESPONDANCER Lokal infiltrations analgesi som smertebehandling til hofte- og knæalloplastikker studietur til Australien. Der er i øjeblikket stor interesse for smertebehandling med Lokal Infiltrations Analgesi (LIA) i forbindelse med hofte- og knæalloplastik også i Danmark. Flere ortopædkirurgiske afdelinger benytter allerede metoden i modificeret form, mens andre står foran implementering. Enkelte afdelinger udfører også randomiserede studier. Da der er tale om et koncept/setup mere end blot en teknisk modalitet med anlæggelse af lokal analgesi, har vi fundet det af interesse i det følgende at beskrive vores udbytte af en studietur til Sydney i Australien. Her besøgte vi udviklerne af metoden: anæstesiolog Dennis Kerr og ortopædkirurg Lawrence Kohan. De har gennem en årrække udviklet og implementeret metoden i dagligdagen med et formål at give patienterne en bedre smertebehandling med deraf følgende hurtigere mobilisering og udskrivelse for at minimere risici og komplikationer. Elementerne i smertebehandlingen er lokalbedøvelse, adrenalin, kompression og køling, idet incisionen behandles "som et slangebid", hvor de 3 sidstnævnte tiltag skal sikre, at lokalbedøvelsens varighed øges. I perioden besøgte en tværfaglig gruppe fra Hvidovre Hospital bestående af: 2 ortopædkirurger, 2 anæstesiologer, en afdelingssygeplejerske fra sengeafdelingen, en anæstesisygeplejerske samt en fysioterapeut, Kerr og Kohan dels i deres klinik og dels på det hospital, hvor de opererer (St. Lukes Hospital). I Australien foregår en meget stor del af den elektive ortopædkirurgi i privat regi. Dette bl.a. fordi der er op mod 4 års ventetid på hofte- og knæalloplastikker i den offentlige sektor. Lawrence Kohan er privat praktiserende ortopædkirurg, som lejer sig ind på St. Lukes Hospital. 19

20 Lawrence Kohan har bl.a. kontrakt med anæstesiologen Dennis Kerr. De private hospitaler konkurrerer livligt indbyrdes om at få kontrakter med privat praktiserende ortopædkirurger, hvilket man godt kan forstå, da f.eks. Kohan årligt omsætter for ca. 25 millioner kr. Kohan og Kerr havde kliniklokaler udenfor hospitalsregi. I et lokale så, undersøgte og stillede Kohan operationsindikation på patienterne, som søgte ham personligt. I et andet lokale foretog Dennis Kerr anæstesiologisk forundersøgelse, præmedicinerede patienterne og informerede disse grundigt mht. forløb, risici, smertebehandling, udskrivelse og efterforløb der var således ikke skarpe faggrænser. I et tredje lokale sad sygeplejersken, som ligeledes informerede og som faktisk optog journal på patienterne en noget anden rollefordeling end den, vi kender i Danmark. Vi fulgte 6 patienters vej igennem systemet (en total hoftealloplastik, en total knæalloplastik, tre Birmingham resurfacing hofter og en patellafraktur), fra forundersøgelse over operation til mobilisering, udskrivelse og telefonisk opfølgning. To af patienterne var tidligere blevet behandlet af Kohan/Kerr i modsidige hofte og var ovenud tilfredse med forløbet, hvorfor de var vendt tilbage mhp. operation i kontralaterale hofte. Der var afsat god tid til hver enkelt patient til samtale og alene Kerrs information og præmedicinering af hver enkelt person tog 45 minutter. Patienterne gennemgik præoperativt et batteri af tests, herunder EKG, røntgen af thorax samt blodprøver herudover var der foretaget DEXAskanning på alle resurfacinghofter mhp. at sikre egnethed til indgrebet. Det forventede forløb blev skitseret og der blev udleveret udførlig skriftlig information med fokus på smertebehandlingen. Patienterne kommer primært fra Sydney-området, men også fra yderområder helt op til 2000 km væk fra Sydney. Typisk har patienterne så booket hotel eller bor hos familie/venner i dagene efter operation og udskrivelse. Patienterne ses 2 uger efter udskrivelse til A-graf fjernelse inkl. ULundersøgelse for at udelukke DVT. Herefter ses ptt. til 3 mdr.s kontrol inkl. røntgen og herefter med årlige intervaller såfremt patienterne bor meget langt væk, foretages røntgenundersøgelse lokalt og billederne sendes til kirurgen, hvorefter patienten ringes op mhp. status. Mere end halvdelen af patienterne udskrives dagen efter operationen med gennemsnitlig indlæggelsesvarighed for resurfacinghofter på 1,5 20

21 dage, for knæ på 3,9 dage og på almindelige hoftealloplastikker på 4,5 dage. Det skal understreges, at konceptet inkluderer mere end blot applikation af lokal analgesi peroperativt, idet grundig forberedelse af patienten, systematisk applikation af lokalanalgesi, anvendelse af is og bandagering samt anvendelse af smerteplaster og systematisk tidlig mobilisering alle udgør kardinale komponenter. Som et kuriosum kan i øvrigt nævnes, at forsikringsselskaberne, som betaler hovedparten af omkostningerne ved indgrebet (patienten har også en lille egen andel), initialt studsede så meget over den meget korte indlæggelsesvarighed, at patienterne ligefrem var blevet ringet op af forsikringsselskaberne mhp. at få klarlagt, om der var foretaget snyd! Forsikringsselskaberne havde oprindeligt den opfattelse, at indlæggelsesvarighed efter alloplastik indgreb måtte andrage mindst 10 dage. Patienterne møder fastende (4 timer) på operationsdagen og bedøves af Dennis Kerr med spinal anæstesi samt sedation med Propofol. Der anvendes ikke minimal invasiv kirurgi, men store standardadgange. Peroperativt foregår også et udtalt samarbejde mellem ortopædkirurgen og anæstesiologen, idet sidstnævnte har udviklet et laserapperat, som vedkommende betjener til sikring af korrekt anteversion af cuppen ved hoftealloplastikker. Der foretages endvidere udførlig billeddokumentation, idet anæstesiologen fotograferer essentielle trin under operationen, herunder graden af slidgigt i det opererede led samt protesens placering. Peroperativt samt ved operationens afslutning appliceres ml Naropin, 2 mg pr. ml der trækkes først 50 ml Naropin ud af posen med 200 ml, hvorefter der tilsættes 1,5 ml adrenalin til posens indhold, således at koncentrationen bliver 10 mikrogram pr. ml, endvidere tilsættes 30 mg Ketorolac (Toradol). Ved knæalloplastikker appliceres først 50 ml af blandingen med adrenalin ved indstik med ca. 1 cm mellemrum og 3-4 mm dybde bagud i bageste kapsel med retning op mod bagerste femurkondyl, inden indsættelse af protesen. Der appliceres endvidere ml i resten af kapslen og kollaterale ligamenter, ligamentum infrapatellaris og evt. rest af Hoffas fedtlegeme. Princippet er, at alt hvad der er berørt/skåret/instrumenteret under operationen skal bedøves. Der indføres et epikateter i knæleddet med indstik 7-10 cm proksimalt for incisionens start (størrelse gauge 18), epikatetret tunneleres intraartikulært medialt bagom den 21

22 proteseforsynede mediale bagerste femurkondyl, således at der tilsigtes placering af epikatetret langs bagerste kapsel. Efter lukning af kapslen injiceres systematisk 50 ml Naropin uden adrenalin som blev taget fra inden tilsætning af adrenalin på systematisk vis i subkutis, ikke for tæt på huden (dette for at undgå blisterdannelse). For konventionelle totale hoftealloplastikker injiceres tilsvarende 50 ml opløsning indeholdende adrenalin periacetabulart, hvoraf en betydelig del lægges i kapslen fortil, hvor en Homann retractor har været placeret. Der injiceres omkring de rotatorer, der er blevet gennemskåret med samme princip, at alt berørt/incideret/instrumenteret væv bedøves. Kapslen injiceres og der lægges ml opløsning indeholdende adrenalin i glutealmuskulaturen samt vifteformet omkring den dybe del af incisionen. Der indlægges epikateter (størrelse gauge 18) i hofteleddet og efter lukning af kapslen injiceres ca. 50 ml uden adrenalin subkutant, ikke for tæt på huden. Ved resurfacing hofter er injektionsteknikken principielt den samme, men der er tale om større frilægning og gluteus maximus er taget ned, hvorfor der naturligvis også injiceres her. Fælles for alle tre indgreb er, at epikatetret (med bakteriefilter) sprøjtes op ved operationens afslutning med ml Naropin. Der pålægges kompression i form af sammenrullet "pølse" af forbindingsmaterialer. For knæenes vedkommende anvendes vibrilbind og ovenpå dette fra tåspidser til prox. for tourniquet anlægges en ueftergivelig bandage (acryelastic), hvis formål ikke så meget er kompression, men mere at udgøre en ueftergivelig barriere, som skal hindre ødem af UE. Herover anlagdes kølende forbinding. På konventionelle hoftealloplastikker og resurfacing procedurer anvendtes ligeledes komprimerende inderste forbinding og herover anlagdes en komprimerende forbinding (Dale Abdominal Binder), der nærmest udgjorde et korset/miniskørt, som var meget nemt at lægge på, og som syntes at komprimere væsentligt bedre end en traditionel hoftespica. Under denne blev anlagt en ispose med samme længde som incisionen, denne blev fjernet efter et par timer, når isen var smeltet. Inden patienterne kørte fra operationsstuen, blev der påsat smerteplaster i form af Norspan (Buprenorfin 5 mg, afgivelse 5 mikrogram pr. time, varighed 6-7 døgn). 22

23 Postoperativt blev patienterne mobiliseret minimum hver anden time, hvilket blev sikret ved fysioterapeut i dagtimerne og plejepersonalet i aften/nattetimerne. Patienterne kunne udskrives, når funktionelle udskrivelseskriterier var opfyldt, dvs. selvhjulpen, i stand til at tage tøj af og på, komme ind og ud af seng, til og fra toilet, gå med egnet hjælpemiddel, trappegang, patientens sociale situation skulle tillade udskrivelse samt patienten skulle være sufficient smertedækket. Under indlæggelsen kunne personalet døgnet rundt kontakte anæstesiologen på mobiltlf., ligesom patienterne var udstyret med dennes mobilnr. og blev opfordret til at ringe når som helst ved spørgsmål/problemer. Ved eventuelle smerter i løbet af aftenen/natten injicerer sygeplejersken 20 ml Marcain 0,25 % med adrenalin (top-up). Næste dags morgen gås stuegang på ptt. af anæstesiolog og ortopædkirurg i fællesskab. Ved stuegangen seponeredes epiduralkatetret forudgået af injektion af 50 ml af blandingen med adrenalin. Først injiceredes 20 ml intraartikulært og under retraktion af katetret blev de sidste 30 ml injiceret. Dagen efter udskrivelse kontaktes patienten af anæstesiologen pr. tlf. for at høre, hvordan det gik og nødvendige råd med hensyn til mobilisering/smertestillende blev givet. Der anvendtes i øvrigt ikke DVT profylakse i traditionel forstand (undtaget ved risikopatienter), alle øvrige fik tabl. Aspirin 300 mg x 1 dagl. i 6 uger. Såvel ortopædkirurg som anæstesiolog havde den opfattelse, at anden DVT profylakse var unødvendig og endog skadelig pga. øget blødningstendens. Der var meget lav DVT forekomst, hvilket kunne dokumenteres, da der blev foretaget rutinemæssig UL-undersøgelse på alle patienter. Som et yderligere kuriosum kan nævnes, at ortopædkirurgen ikke anvendte patellaknap ved yngre aktive patienter med den begrundelse, at han ikke ønskede, at de skulle være for aktive, hvilket ville medføre øget slid på protesen. Han ønskede således, at deres smerte skulle blive bedre, men ikke helt ophøre, således at de konstant blev mindet om, at de havde et kunstigt knæ, som ikke skulle bruges for meget. Patienternes tilfredshed med alle dele af forløbet blev evalueret og det hele dokumenteret i en meget omfattende database. Kerr og Kohan har endnu ikke publiceret deres resultater, hvilket ifølge dem selv skyldes, at de er klinikere og ikke forskere, men artiklen er under udarbejdelse. 23

24 Konklusivt er der således tale om et yderst interessant og velfungerende koncept som genererer optimeret analgesi, høj patienttilfredshed, hurtigere rehabilitering og dermed afkortet indlæggelsesvarighed samt få komplikationer. Anvendelse af lokalbedøvelsesteknikken er et af elementerne sammen med bandagering, køling og intensiv patientinformation. Fra det aktuelle og et forudgående besøg i Sydney er et stort multi-disciplinært forskningsprojekt iværksat på Hvidovre Hospital medinddragende ortopædkirurger, ortopædkirurgiske sygeplejersker, fysioterapeuter og anæstesiologisk/patofysiologisk ekspertise dels til undersøgelser af delelementernes betydning, dels betydningen af rehabilitering under det korte hospitalsophold, men også problemstillinger omkring smerter og rehabiliteringsbehov efter udskrivelsen. Såfremt der er yderligere spørgsmål til teknik eller koncept kan nedenstående kontaktes. Henrik Husted, Kristian Stahl-Otte, Billy B. Kristensen, Lasse Andersen, Gitte Holm, Helle Krodal, Lis Myhrmann & Henrik Kehlet 24

25 FORTE Kære yngre ortopæder i kursusstilling og hvem der ellers føler sig truffet. Den netop overståede EFORT-kongres i Firenze bød på lidt andet end videnskab og anden kongresaktivietet. Der er ifm EFORT 2005 blevet dannet en international gruppe kaldet FORTE (the Federiaton of Orthopaedic Trainees in Europe) F: Friendship and fellowship O: Outreach to orthopedic surgeons (trainee and consultants), links with industry R: Reference point for orthopedic training matters T: Teaching and training E: Exchange of ideas and communication Hovedformålet med organisationen er: To promote and improve the standards of orthopaedic training in Europe. To provide a basis for international links for orthopaedic trainees across Europe. To act as a communications centre with information about courses and educational opportunities To build a database of educational activities and fellowship opportunities To act as a point of referral and contact for industry, educational bodies and government regarding orthopaedic training in Europe. To represent the interests of trainees in orthopaedic surgery in Europe. De fangede et par stykker af os unge danskere, da de mangler en kontaktperson fra Danmarks eventuelle nationale samling af ortopædkirurgiske trainees. Vi informerede om at YOS (yngre ort. selskab) blev nedlagt for få år siden, men der sikkert var personer i Danmark der havde lyst og overskud til at gå ind i sagen. Det er således muligt at melde sig ind i FORTE, hvilket er gratis, som enkeltpersoner. Indmeldelse sker via "membership" vi kan kun opfordre til indmeldelse. 25

26 Med dette indlæg søger vi på FORTE's vegne en person i DK, der har interesse i at gå ind i et sådant internationalt samarbejde i første omgang med Holland, Schweiz, UK og Sverige. Kontaktpersonen er: Endvidere ønsker vi at oplyse om at FORTE med hjælp fra DePuy har et exchangegrant med deadline 30. september Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte Nis på: Nis Nissen, Lonnie Froberg, Karina Liv Hansen, ortopædkirurgisk afd., Kolding Sygehus 26

27 DANSK SELSKAB FOR ARTROSKOPISK KIRUGI OG SPORTSTRAUMATOLOGI Tilbyder økonomisk støtte til deltagelse i: 1st Stockholm Arthroscopy Conference på Capio Artro Clinic, d september 2007 Målgruppe: Yngre ortopædkirurger, der stiler mod en uddannelse indenfor artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi, og samtidig er medlem af SAKS. Procedure: Begrundet ansøgning bilagt anbefaling fra speciale-ansvarlig overlæge fremsendes senest d. 14. juli 2007 til SAKS s sekretær Peter Lavard, Bernstorfflund Allé 41, 2920 Charlottenlund. Der kan ydes 8000,- kr. i støtte til 1 person fra hver region. Støtten ydes til dækning af registreringsafgift, transport og hotelophold. Udvælgelsen blandt ansøgerne foretages af SAKS s bestyrelse For yderligere information: Henvises til SAKS s hjemmeside eller Bestyrelsen i SAKS 27

28 ISPO 2nd Update Course Hindsgavl Slot 21. september Kaffe, rundstykker og registrering Velkomst ved ISPO formand Søren Bødtker Session 1: Amputationer Computerteknologi og proteser: Chefbandagist Christer Levin Sahva Stumpsår ved amputationer: Overlæge Lars Ebskov Det sidste ben: Fodterapeut Pia Bondorph Kaffe og udstilling At leve uden et ben: Hanne Jæger Sport og amputationer: William Slot Diskussion: Frokost og udstilling Session 2: Free Papers (foredrag af 7 min. + diskussion 3 min.) Foredrag 1: Foredrag 2: Foredrag 3: 28

29 Session 3: Rygkirurgi Korsetbehandling: Bandagist Kirurgisk behandling af degenerative rygsygdomme: Overlæge Lars Nimb, Hvidovre Hospital Diskussion Kaffe og udstilling Session 4: Skulderskade Den skadede skulder: Overlæge Bo Sanderhoff Olsen, Herlev Hospital Skulder træning: Fysioterapeut Diskussion Afslutning evalueringsskema Formand Søren Bødtker ISPO Danmark Kursusafgift incl. forplejning ISPO medlemmer kr. 650,00, Ikke medlemmer kr. 900,00 Tilmelding senest den 15. juli 2007 til: ISPO Danmark, Att. Bodil Jensen, Birkeallé 34, 3630 Jægerspris Kursusafgift betales på giro mærket ISPO 2.nd. Update Course eller på en vedlagt check mærket ISPO. Abstracts form kan rekvireres på: Sidste frist for abstracts er 1. juli 2007 ISPO er en NGO organisation stiftet på KAS Gentofte, der er ca medlemmer i 75 lande verden over. Medlemmerne er fodterapeuter, bandagister, fysioterapeuter og læger. 29

30 Workshop for turnus- og introduktionslæger i ortopædkirurgi Tid og sted: Onsdag d. 24. oktober, 2007, kl Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Indhold: Emner: Deltagere: Tilmelding: 2 sideløbende workshops, hver à 2 timer. Der deltages i begge workshops med skift midtvejs. Begge workshops indledes med et teoretisk oplæg, hvorefter der vil være opstillet arbejdsstationer hvor deltagerne i praksis på modeller kan afprøve principperne. Knæ-artroskopi- arbejdsstationer leveres af NMS og Smith & Nephew i fællesskab Malleol-frakturer, og intern fiksation heraf - arbejdsstationer leveres fra Synthes. Målgruppen er kommende ortopædkirurger med kort eller slet ingen operativ erfaring, niveauet vil være tilpasset dette. Der er plads til 30 deltagere, 2 hold à 15. Ved overtegning vil introduktionslæger få plads før turnus-kandidater. Ved manglende tilmeldinger vil der blive mulighed for deltagelse af stud.med. er. Til Michael Brix, DOS Uddannelsesudvalg, på senest d. 13. september Spørgsmål kan ligeledes stilles på denne mail-adresse. Betaling: Kursusgebyr 100,- kr, indbetales på konto-nr Skriv Tilmelding til work-shop og husk navn! Uddannelsesudvalget 30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 11. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Konferencelokalet v. ortopædkirurgisk afdeling, 5. sal Referat (final) Til stede:

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

MPFL- rekonstruktion stabilisering af knæskallen

MPFL- rekonstruktion stabilisering af knæskallen Patientinformation medbringes ved indlæggelsen MPFL- rekonstruktion stabilisering af knæskallen Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1: Indholdsfortegnelse Side 2: Forundersøgelse

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 26.oktober 2010 kl. 08.00 11:30 og 16.00 18.30 Radisson Blu Hotel, København, lokale Directors Referat (final) Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet:

Læs mere

Generalforsamling i DOS

Generalforsamling i DOS Generalforsamling i DOS Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 15.30-17.00, i sal A på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København Dagsorden: Benn Duus (BD) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Tilstede: Frank Damborg (FD), Lonnie Froberg (LF), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), Søren Kold

Læs mere

Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning

Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning Lokalitet: Hvidovre Hospital Aud. 1, Forsknings- og Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning 9.00-9.30: Ankomst og kaffe

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Fra ord til handling. Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25.

Fra ord til handling. Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25. Årsmøde 2016 Fra ord til handling Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25. november 2016 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Amputation (Vejledning til dig, der skal have foretaget en amputation af benet)

Amputation (Vejledning til dig, der skal have foretaget en amputation af benet) Amputation (Vejledning til dig, der skal have foretaget en amputation af benet) Formål Formålet med denne patientinformation er at give dig og dine pårørende oplysning og vejledning omkring amputationsforløbet.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2008... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 8 UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2008... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 8 UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2008 37. ÅRGANG ÅRSMØDET 2008.............................. 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS............. 4 ABSTRACTS OG POSTERE......................... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE.......................

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 Hotel Crown Plaza, Copenhagen Towers Ørestad Boulevard 114 118, 2300 København S Lokale: Lake Superior, 2 sal Referat

Læs mere

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København *Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl. 9.30 12.30 IDA mødecenter Kalvebod Brygge København Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere