Fokus på insiderhandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på insiderhandel"

Transkript

1 Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D.

2 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Hvad betyder de nye transparensregler?

3 3 Transparensdirektivet træder i kraft den 26. november Det ændrer spillereglerne på følgende fire områder Børsselskabernes regnskabsmeddelelser Flagningsreglerne ved egne aktier Storaktionærernes flagningspligt Offentlighed om sanktioner ovf. fysiske personer

4 4 Periodemeddelelser og kvartalsrapporter - Afskaffelse af offentliggørelsespligt I dag Nye regler Offentliggørelseskrav (VHL 27, stk. 8) Udsteder skal offentliggøre periodemeddelelser i løbet af både første og anden halvårsperiode Ingen kvartårlige offentliggørelseskrav Der kræves hverken offentliggørelse af periodemeddelelser eller kvartalsrapporter Hvis udsteder offentliggør kvartalsrapporter, skal der ikke offentliggøres periodemeddelelser Nasdaq Copenhagen har i dag krav om, at der som minimum skal offentliggøres periodemeddelelser... Hvad beslutter Nasdaq Copenhagen?...CG-anbefaling (pkt ) om at offentliggøre kvartalsrapporter Hvilke børsselskaber vælger ikke at offentliggøre periodemeddelelser/kvartalsrapporter, hvis krav fjernes? G4S har meddelt, at de stopper med at offentliggøre kvartalsrapporter iht. UK-ret (dual-listed på LSE) Husk den løbende oplysningspligt i VHL 27, stk. 1 ved ændringer i forventningerne

5 5 Halvårsrapporter - Forlængelse af offentliggørelsesfrist + tidsrum den skal være tilgængelig I dag Nye regler 2-måneders frist Udsteder skal offentliggøre sin halvårsrapport hurtigst muligt og senest 2 måneder efter udløbet af første halvdel af regnskabsåret Offentligt tilgængelig i 5 år Halvårsrapporten (og årsrapporten) skal være tilgængelig for offentligheden i mindst 5 år 3-måneders frist Udsteder skal offentliggøre sin halvårsrapport hurtigst muligt og senest 3 måneder efter udløbet af første halvdel af regnskabsåret Offentligt tilgængelig i 10 år Halvårsrapporten (og årsrapporten) skal være tilgængelig for offentligheden i mindst 10 år Den forlængede offentliggørelsesfrist er tænkt som en lempelse for SMV-børsselskaberne Det er lovgivers håb, at den længere frist vil føre til en større spredning i offentliggørelsestidspunkterne, hvilket vil gøre det nemmere for analytikere og medier at dække flere børsselskaber Tilgængelighedskravet anses for opfyldt, hvis rapporterne er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system

6 6 Ophævelse af egne aktier-bestemmelsen i VHL 28 - Fjernelse af den hidtidige dobbeltflagning ved handel med egne aktier I dag Nye regler VHL 28 Flagningspligt ved handel med egne aktier, der krydser bestemte grænser VHL 29 Storaktionærflagningspligten gælder også ved handel med egne aktier Kun VHL 29 Fremover flages alene efter VHL 29 og Storaktionærbekendtgørelsen Husk dog også 27-oplysningspligten, hvis det er kursrelevant! Hensigtsmæssigt at få ryddet op i den gældende dobbeltregulering Fjerner den tvivl, der til stadighed har kunnet iagttages i markedet

7 7 Udvidelse af storaktionærflagningspligten - Aktiebaserede finansielle instrumenter og suspension af stemmerettigheder I dag Nye regler VHL 29 Flagningspligt hvis (i) aktiekapital, (ii) stemmerettigheder og (iii) adgang hertil via aftaler eller fysisk afregnede finansielle instrumenter krydser flagningsgrænser VHL 29 Flagningspligt hvis (i) aktiekapital, (ii) stemmerettigheder og (iii) fysisk samt kontantafregnede aktiebaserede finansielle instrumenter krydser bestemte grænser VHL 29a Foruden bøde bliver det muligt for Finanstilsynet at suspendere stemmerettighederne ved grove eller gentagne overtrædelser Udvidelsen til kontantafregnede aktiebaserede finansielle instrumenter er et eksempel på, at bad cases makes bad laws, da den sigter på creeping acquisitions ifm. takeovers, men rammer meget bredere De nærmere rammer for suspension af stemmerettighederne ved overtrædelser, vil blive fastlagt i en kommende ændring af Storaktionærbekendtgørelsen

8 8 Ny beregningsmetode for storaktionærflagningspligten - Trekurvsmodellen Kurv 1 [ ] % Kurv 2 [ ] % Kurv 3 [ ] % Stemmerettigheder og aktiekapital + = Aktieafledte finansielle instrumenter Samlet besiddelse

9 9 Ny beregningsmetode for storaktionærflagningspligten - Trekurvsmodellen - Eksempel 1 Kurv 1 5 % Kurv 2 0 % Kurv 3 5 % Stemmerettigheder og aktiekapital + = Aktieafledte finansielle instrumenter Samlet besiddelse Erhvervelsen i Kurv 1 medfører flagning, da direkte/indirekte besiddelse når en grænse (5 %) Kurv 3 (Kurv 1 + Kurv 2) medfører også flagning (Der skal dog kun gives en enkelt samlet meddelelse)

10 10 Ny beregningsmetode for storaktionærflagningspligten - Trekurvsmodellen - Eksempel 2 Kurv 1 3,1 % Kurv 2 1,9 % Kurv 3 5 % Stemmerettigheder og aktiekapital + = Aktieafledte finansielle instrumenter Samlet besiddelse Erhvervelserne i Kurv 1 og Kurv 2 medfører ikke i sig selv ikke flagning, da de hver især ikke direkte/indirekte når en grænse (5 %) Kurv 3 (Kurv 1 + 2) medfører flagning da besiddelserne samlet når en grænse (5 %)

11 11 Offentlighed om sanktioner overfor fysiske personer - Ny hovedregel, at der skal ske offentliggørelse med navns nævnelse I dag Nye regler Offentliggørelse af sanktioner over for virksomheder Offentliggørelse i (i) principielle sager, (ii) sager med vidtgående følger for en virksomhed og (iii) sager, der overgives til politimæssig efterforskning Ikke hjemmel til offentliggørelse af reaktioner over for fysiske personer Offentliggørelse af sanktioner over for virksomheder og fysiske personer Offentliggørelse i (i) principielle sager, (ii) sager med vidtgående følger for en virksomhed og (iii) sager, der overgives til politimæssig efterforskning + offentliggørelse af reaktioner over for fysiske personer + offentliggørelse skal som hovedregel ske med navns nævnelse medmindre særlige forhold taler imod Offentliggørelse af politianmeldelser vil dog alene ske for juridiske personer

12 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Har dit selskab styr på reglerne for insiderhandel?

13 13 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? Børsretten ændrer sig markant i disse år Tilsynet tager stadigt flere sager op Tilsynet og SØIK prøver grænserne af Et stadigt stigende bødeniveau Alle børsreglerne er strafsanktionerede Overtrædelser eksponerer mod erstatningsansvar Manglende børscompliance er en god pressehistorie Stadigt større krav til compliancefokus og -niveau

14 Hvad siger statistikken?

15 15 Antal behandlede sager hos Finanstilsynet Sager hos Finanstilsynet Insiderhandel Videregivelse af intern viden Kursmanipulation Den løbende oplysningspligt Storaktionærflagning a-flagningspligt Overtagelsestilbud Prospekter Total

16 16 Antal politianmeldelser til SØIK Politianmeldelser til SØIK Insiderhandel Videregivelse af intern viden Kursmanipulation Den løbende oplysningspligt Storaktionærflagning a-flagningspligt Prospekter Total

17 Hvordan sikrer man sin børscompliance?

18 18 Compliance er et holdningsspørgsmål Den praktiske lakmus-test: Kan man dokumentere hvem, der er ansvarlige for hvad, og, hvordan man i praksis overholder de mange forskellige børsregler?.eller beror compliance på, at sådan plejer vi at gøre, det ved Per og andre uskrevne rutiner m.v.?

19 19 Holdning: Vi vil have et regelsæt, der overholder loven Selskabets handel med egne aktier Selskabets oplysningspligter Regelsæt Ledelse og medarbejderes omgang med intern viden Ledelse og medarbejderes handel

20 20 Holdning: Vi vil sikre os, at vi i praksis overholder loven Selskabets pligter Retningslinjer Ledelse og medarbejderes pligter Internt regelsæt for overholdelse af oplysningsforpligtelserne Internt regelsæt for handel med egne aktier og værdipapirer Forretningsgang for førelse af insiderlister Internt regelsæt for ledelsens og medarbejderes handel og omgang med intern viden Internt regelsæt for ledelsens handel og indberetningspligt Takeover Manual Forretningsgang for indberetning af mistænkelige transaktioner Procedurer for håndtering af mulige overtrædelser

21 Hvor galt kan det gå?

22 22 Væsentlige fakta og tidspunkter i Glunz & Jensen-sagen G&J havde igennem et længere stykke tid deltaget i en budrunde om at levere avisudstyr til Singapore Press Holding. Isoleret set var ordren indtjeningsmæssigt uden væsentlig betydning Den 28. januar 2010 afholdt G&J bestyrelsesmøde, hvor den administrerende direktør (AD) deltog Den mulige ordre blev drøftet, men der var enighed om, at der var stor usikkerhed herom, og at den ikke i sig selv var kurspåvirkende for G&J. Halvårsrapporten blev herefter godkendt, og bestyrelsen besluttede at åbne handelsvinduet efter offentliggørelsen heraf samme dag Som følge af den almindelige CG-konsensus om at have hånden på kogepladen besluttede AD og et bestyrelsesmedlem (BM) at købe G&J-aktier i det åbne handelsvindue Den 29. januar 2010 købte AD aktier og BM 750 aktier i G&J ADs og BMs handler blev flaget til markedet den 1. februar iht. VHL 28a Den 1. februar 2010 blev bestyrelsen bekræftet i, at ordren kom ind og for at skabe en positiv stemning blev dette samme dag offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 184 med overskriften Glunz & Jensen har vundet verdens største ordre på avisudstyr i Singapore Efter offentliggørelsen steg kursen med 20 % fra kurs 24,00 til kurs 28,90 Finanstilsynets overvågningssystem (TRACE II) slår alarm som følge af selskabsmeddelelsen, der medfører en kursstigning på 20 % og 28a-meddelelserne fra AD og BM

23 23 AD/BM dømmes for insiderhandel af Retten i Lyngby [AD/BM] må have [ ] anset det for overvejende sandsynligt, at der var udsigt til en kursstigning på aktien, når oplysningerne om ordren [ ] blev offentliggjort. [ ] og at dette indebar, at de [ ] havde en sådan viden om interne forhold [ ] og [ ] forventning til udviklingen i selskabets aktiekurs, at de uanset at bestyrelsen enstemmigt [ ] havde vedtaget at åbne [handels]vinduet [ ] burde have afstået fra at købe aktier i selskabet [ ]. Retten finder det således ubetænkeligt at lægge til grund, at [AD/BM] må have indset, at det var overvejende sandsynligt, at de i strid med det gældende forbud mod insiderhandel [ ], misbrugte intern viden [ ]. Thi kendes for ret: [AD] straffes med [betinget] fængsel i 40 dage [AD] skal betale en tillægsbøde på kr. Hos [AD] konfiskeres kr. [AD] skal betale sagens omkostninger. [BM] straffes med [betinget] fængsel i 14 dage [BM] skal betale en tillægsbøde på kr. Hos [BM] konfiskeres kr. [BM] skal betale sagens omkostninger. og som ekstra salt i såret måtte Glunz & Jensen acceptere et bødeforelæg fra SØIK for overtrædelse af oplysningspligten, da ordren vurderedes at være en realitet allerede den 8. januar 2010

24 24 Hvad kan vi lære af Glunz & Jensen-dommen? At være omhyggelige og sikre en ordentlig vurdering af intern viden At sikre behørig dokumentation af grundlag, vurderinger og beslutninger At lade være med at åbne handelsvinduerne, hvis der er tvivl om berettigelsen At lade være med at pynte på indholdet og betydningen af selskabsmeddelelser

25 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Spørgsmål & kommentarer?

26 Kontakt David Moalem Partner, ph.d. København Børs & Finans T M E København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Praktisk børsret. nyere praksis og kommende regler. Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014

Praktisk børsret. nyere praksis og kommende regler. Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014 Praktisk børsret nyere praksis og kommende regler Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014 2 Eftermiddagens á la carte menu Nr. 1 De seneste erfaringer og tendenser Nr. 2 Er det strafbart at være

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser udarbejdet af Professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M. Erhvervsjura, Syddansk Universitet, Odense Professor Karsten Engsig Sørensen, Ph.D.,

Læs mere

Nyt dansk insiderregister

Nyt dansk insiderregister Nyt dansk insiderregister - Skærpede pligter for selskaber og insidere Af advokat, Torsten Hoffmeyer, Lindh Stabell Horten, Ph.d.-stipendiat David Moalem, Syddansk Universitet og adv.fm./ph.d.-stipendiat

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Børsnoterede selskaber

Børsnoterede selskaber Børsnoterede selskaber Oplysningspligt, navneaktier, nominee-ordningen, kontrol Betænkning afgivet af Børsudvalget Betænkning nr. 1230 Industriministeriet februar 1992 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere