gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%-3 &r.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%-3 &r."

Transkript

1 LEAN iprksis - effringer fr piltprjekt i fire fdetinger i Sygehus Syd 5 g UJ E : (r, Af Jens Msller Rssmussen, lrs Grupe Lrsen, Jens Fldager g Jacb Bille Krgh En til t dges reduktin f den gennemsnitlige liggetid fr ppleksiptienter, fkrtning med,5 timer f den tid der nvendes til mdtgelse cf nye ptienter, fellee mdtcgelse hvr tle fggrupper smurbejder m mdtgelsen cf ptienterne ssmt en plevelse cf aget lcvlitet g fglig tilfredshed blndt persnlet. Det er blt ngle f de resultter der blev pndet pd Geritrisk fdeling, Krsr Sygehus, efter gennemfsrelse f et LEAN priekt i efterdret Afdelingen deltg sm en af fire afi:lelinger i et piltprjekt, sm havde til fbrrnil at afpr/ve strategi, filsfi, metde g vrrkt6jer i Sygehus Syds LEAN-prjekt. det fglgende beskrives vcires fgrste erfaringer g resultater i fbrbindelse med genrlemfrelse af et LEAN piltprjekt i fire af sygehusets afdelinger. Pr.jektet fls1' gennemf6rt i periden august til december 2008 g er blever evalueret i friret Pe baggrund af disse erfaringer fbrvenrer vi at udbrecle LEAN til samtlige s,v- gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%- &r. Sygehus Syd udgr c. hlvdelen f Regin Sjettnds smtiske Sygehusvasen. Sygehuset btev dnnet 1. jnur 2008 sm en fusin f dele f det dverende Sygehus Vest - dvs. Stgelse, Ringsted g Krsr sygehuse - g det dverende Sygehus Syd, dvs. sygehusene i Nestved, Nykbing Flster, Vrdingbrg g Nkskv. Ledetsesstrukturen er t-tget, dvs. en sygehusledelse med en direktinsmdel bestdende f fire vicedirektarer, en direktr g fdelingsledelser. Der er mere end 40 fdetinger, hvrf ngle dakker ftere mtrikter g enkelte er reginsdekkende. Den strtegiske udfrdring Svgehus Syd er sm alle andre svgehuse underlagt et knstant krav m frbedringer afprduktiviteten, udvikling g dkumentatin af kvalitererl samr frbedring af service g patienttilfr-edshed. Krav der skal hnreres samtidigt med en stigende eftersprgsel efter sundhecisydelser, et Oget knkurrencepres, en tiltagende markedsg0relse af rrrridet g en stigende knkun'ence nt lekruttering g fasthldelse af medarbejdere. Sm strategisk platlbrm fr arbejdet med udvikling af'sygehuset frmulerede Svgehusledelsen i starten af2008 en virksmhedsplan, fkuseret mkring lire perspektiver: udvikling, drift, kvalitet g medarbejdere. den frbindeise blev det besluttet at gennernfgre et LEAN prjekt. Baggrunden var blandt andet en plattelse af at LEAN er 6n metcle tblandt flere) til ptimer-ins af' arbejdsprcesser - g derrned til at im6dekmme de udfrdringer Sygehus Syd stfr verlbr. LEAN de fire perspektiver i virksrnheclsplanen g fruden at vrl'e rne t()(lc g rrerktjssrt er LEA\ gsi et tankesrt der understtter en kntinuert frandri n gs- s fbrbedringskultur. der straber efter det perfekte ved lbende frbedringer. Filsllen i Svgehus Syds LE,\\-prjekt blev frmuleret i fglgende grundlaggende principper: LEAN indgir i en sammenhengende strategi, hvr prjekterne i de enkelte afdelinger ses sm en del afen samlet {brand ringssrraregi g bundet p pl de Ovrige udviklingstiltag i sygehuser prjekterne skal have central betydning i den kliniske dagligdag g v:nre i verensstemrnelse med de plitiske pririterirrger r der la:gges afgrende vegt pi lkalt ejerskah til prjekterne, dvs. der skal vrre ledelsesmassig frankring g medarbej derinvlvering i de enkelte afsnit/afdelin ger t alle faggruppen der er invlveret i den vrrdiskabende prces, deltager i prjekterne der skal vare gennemskuelige g pi frhflnd aftalte regler fr frdelhg af geuinst rnellem enheden g fallesskabet 186 TDSSKRFT FOR DANSK SUNDHEDSVESEN S ptemser/7t2009

2 der pstilles milbare g eratinelie resultatmril - siivel effektmil sm prcesmfll fbrud fr prjekterne Orgnistrisk frnkring LEAN prcessen er lsanisatrisk fbrankret i en prjektrganisatin. Stvregmppe er sygehusledelsen, blanclt andet i erkendelse af vigtigheclen af s,vnlig g priritelet ledelsesfbrankring. Der er etrbleret en prjektgruppe bestflencle af de invlverede a{delingsleclelser, nil:stfrrnanden i N{ ED-udvalget, representanter' ft;r svgehusledelsen, sygehusets planlegrringsehe[', adrrti rt istrirt inschef g kvalitetschef, stabsmedarbejdere fra LEAN-sekretariatet g en ekstern knstrlcnt. Endvidere er Regin Sj:eliirnds LEAN-knsulent repr-resenteret i prjektgmppen fr at sikre sarnnrenhengskrafien i fbrhld til reginens LEAN-arbejde. LEAN-sekretarirtet er fran kret i Planhgni ngsafclelingen g p.t. ben'randet nled en fuldtidsrnedalbejder g i startlasen en ineenirstuclerencle i praktik. Endviclele el cler ansat en ekstern knsulent, sm indgir med metdeudr,ikling. uddannelse af afdelingens medarbejclele, gennemfgrelse af rvrlrkshps, implerrrerrtcr i ng r,g pl?llgning m.v..\l'clclineerne blev udvalgt si cle repr.tsenterecle lbrskellige tvper af afilelinger (klinisk/paraklinisk), fr-skellige indsatsrnr5.derg flere af gegrafierne i Svgehus S,vd. Srn ft r-ste pg^ave skulle prjektgruppen ftrltnttlere en strategi u en plan fbr irnplenrentering af ucldannelse i LEAN knceptet g gennemfrelse af de frste pr<tjekter i piltafcleli n ger'. velen sslemrnelse med veustireude glundl:rggende pr-incipper bler, fralgende "spilleregler'.. {blrnnleret: r Dcr skal anvencles cn jcn'cln:er g bmgbar fi-emuangsmlde, g der l:rgges r,:egt pi r idendeline g sr nerei rrellem afsnit, afclelinger g gegrafier. kusekvetrs heral blev LEAN Light.knceptet sm beskrevet i Ar-hus val it (Bendix m.{1.) ()r'ganisatlisk g stabsmcssig bistancl til udclilnnelscsrrktir itctcr ialdcliur{crr. irrterne g eksterne knstileuter- n1.\,. finansieres a{'svgehtrsleclelsen, mens afdeli n- sen betaler fiikb af nredar'- be.jdere til r.vrkshps, moclel m.r'. Opn iecle "sevi nstcr',. fbrbliver i a{delingcn g kan ud- n()r'ltcs i fi,r bedr et 1l;ttictttkvalitet s til pefsualelet.- tecle tiltag LE-\N er ikke et sparepr- -jekt, rnen ciet kan fligre ress()llrcer, st-im kan bruges :rnclre steder- i afclelingen Lbencle fbrbedringer er en lcclclsesstil g en clel af det daglige arbejde, hvrlbr leclelsens syniighecl 0s erlsagenlent er af'afgtjrertde betvclning Metde N,{etclen srn blev uclviklct i pr- tlasen er baseret pir, at der i hver :rfrlel ir-rg ennernli4res startplcljekter. at uclclannelse :rl'leriere g medarbejdere sker eftel en stand:rldprjektrndel st0ttet af LEAN-staben. Dt' r'rrke lte <lellrkrir itcter i prjckt rrr<lt'llerr beskt'evet incdensf..iencle tabel. '{ele pr-.jekr nrclellen b1'ggel pi l.l.an- Liuht knceptet. (lentralt er LE'4'l-tean t:t, srn bestil af fire til tte me clartejclcre i afdelingerr. Det er ti':er'faglieit" sammensat, afh:engigt at cle enkelte prjektc'r. l-h.an-tcarnet er clen bcr-encie c..ruppe. der udrlannes til at analvsere, fresll g gennernfc4- re firlbedringsllslrg. l.t andet cenlraf t clerneul er LErlN-agen,- et rlt:, snt er r,iclvalgt blanclt rrrrllerrrlt'dcr ne. Disse irrdgir i Lh..\N-teamet g sik er en leclelscsur:rssig fbrankring pi clr-ii'tsniveauet. Strtegiens tilblivelse Der blev indglet aftaler med fi re afilelinger rn at deltage i piltfhsen: Geriatrisk afd. Krsr (fkus pi indleggelsesftlr-l6b fbr appleks\rat ierrtel til genptraning) r Geliatr"isk afd. N;estvedlN-vkgbing (fkus p5 urdtagelse af patientef t Kirurgisk afil. Slagelse (1kus pi stuegangsprcessen) r Klinisk Patlgisk afcleling firkus pi genneml6bstider k rcftpakke v:avspr'glver) Strtwrkshp ( timer) Len-intr (2 timer) Len-intr g pln Tem-traning (1 ds) Anlyse g ideudvikling Hring (2 timer) G, N-g lndfsrelse Lsbende Frbedring,' li,t1'1.t.,,:,. Af lasningsfrstg,.'..ii1,,,,,,,,..1.,,,.tt'. '' ' u,.t,,t Len_intr g mdlfrmuterins t"";t;l::j:,,f, Len-temetifde- tingen(4-8 pers.) Verdistramsnlyse,tvtemder, 5S, lsbende frbedringer. mv. Verdistrsmsnlyse, 5S g ssning Beslutning Af tsningsfrslg Tvlemsder - krte stdende 2- r.mdned Alle medrbejdere Len-temet Alte medrbejdere Afdetingens [edelse Ledelse g medrbejdere Tvle-tem f l,lj (5 J ul t! UJ f TDSSKRFT FOR DANSK SUNDHEDSVASEN SEPTEMBER /7 /2*49 187

3 f 2 E U' ad Et knkr-et {bllb igangsattes rned en startrvtkshp fbr ledere, mellenleclere g N'ED-udi,alg. Frmilet er at intrducere -EAN mdellen g vrrktjerne, at frrrmulere et knkret prjektrnil s at uclpege et [,EAN-teanr g LEAN-agenterne. Herefter fulg*er en generei intrcluktin til LEAN fur alle meclarbejdere i afcielingen fbr' at sikre si hj grad af infbmratin, legitirnering g; accept af prjektet srn rnuligt. Den egcntlige uclclannelsc sker med intensiv stf4tte ffa LEAN-knsulenter-ne. N,irlgtuppell er LEAN-teamet. s cler unden,ises i 6r'elses- e praksisbaserede principper. metder u verktgjer. l{erelier' gir L!1AN-tc'amet viclele urccl knkret anal-vse g icl6trclvik- ing r frrrhld til det;'cle valgte inclsatsrnri.der-. Et vigtigt elernent er hstrinp;sfasen, hvr de pstillecle ft rrbed ri ngsfrslag clrgtftes blanclt alle afclelingerrs nreclar. bejdere. En beslutning ciur ivllrks:ettelse if lirrbech'ingslbrslag tages af afdelingsleclelsen, hr,refter gennemf6r-else af' losningsfrslag sker i samarbejde rnecl ledelse e medarl:ejdere - g ured l.l,an-tearnet e -EAN-agenterne srr katalvsatr-er. frrlbet etableres i de enkelte alinit tavle-teuns, g medarbejclere g lcclcle ucldannes til at ;rfhltle tavlerndder, scim et lecl i arbejclet med lobende {blbech"i nger'. Efier- cler"r r-re r unclc {brr,entes afdelingen "selv at kunne tase s1,91", dr,s. nrecl ltagglund i L,AN-tearrets viden s er f'aringer selv at klrnne tage n\:e pljekter p, r-rdl;rede kendskab til metcle g^ va:rktjer internt i a{clelineen, arbcjde mcd lpbende frbedringer ved tavlemtrder etc. Geritri Kirurgisk fdeling Frelbige resultter g erfringer Resultaterne fra piltprjekterne kan sarnrnenfattes i hveclverskrifter': Ptlgifdeling Mere effektive tverfglige knferencer (TK) 1. Knference ved sengeknten 2. Smrbejde i smd tems lege/spl g erg/fys. Flw i infrmtinspsmling L Opdeling i ptientktegrier i frbindetse med stuegng 2. Ptienttvle med lle vitle plysninger g ptientktegri 1. Etblering f ubest prcticen pd t gegrfisk dskilte lbrtrier Hver dg kt smles [[e fggrupper ved den nys nkmne ptients seng g [egen bserverer erg- E fysiterpeutens undersgelser. Ndr erg/fys er ferdig gdr de ud g pdterer vejledninger mm. Legen frtsatter smmen med sygeplejersken, g tit sidst c. kt fhldes TK ved sengeknten. Lsningen indeberer t drrende kn vere titstede g verhre hvilke p[ner der bliver [gt. Der etbteres fst tidspunkt fr [ege/sp[ g et fst tidspunkt erg/fys. De t hjetpes med undersagelse g interview. Den persn, der hr tangst tid, bliver ved ptienten g gr sit rbejde ferdigt Generett er der indfrt fkrydsningsskemer ti plejejurnler g klr definitin f hvilke dt der skl indsmles g nsvrspde[inger fr hvem der det Ved fr-nlyser fdekkes det fte, t gennemsnitlig 500/f ptienterne er fklrede g stbile. Disse ptienter epgrsnne ptienter<, g der kraves ikke stuegng f legen, behndtingen vretges f sygeplejerskerne. De avrige "gu[e ptienter< indgdr i stuegngen. Ptienttvten frsynes med pertinsplysninger g ndre ngleinfrmtiner, der smidiggr frberedelsen ti stuegngen, ikke mindst ndr stuegngen vretges f reseryet ge Ved den dettjerede f rbejdsgngen pd smme ntyser i t [brtrier blev der bsis fr smmen t skbe den bedste felles metde ved t benytte elementer fr begge lbrtrier 188 TDSSKRFT FOR DANSK SUNDilEN$Vfi $F] $xi]?ei.4b*ii?'.i :fi*ti

4 Gue, r1de g grry'nne lapper g white-bard tages i brug i arbejdet nted en knhret aarclistrmsan,al\$e. ftff" ffi {*,f # i."t Sammenfattende har prjekterne medfbrt en rrekke mindre uick-wins, blt ved :rt ffr belyst de aktuelle arbe.jdsgange. Erfaringen er at de initiativer der skabes/designes i prjektet ha str gennernf6r'- selskraft. Det skyldes sandsynligvis den fnlles "billeddannelse( sm prcessen skaber. N'an bliver enig m Srsagerne til prblernelne g lsningernc visualiseres i samarbejde rnellern ledelse g medarbejder, sn der er ingen misfrstielser g fejlslagne l6sninger. Erkendelser g perspektiver Piltprjekterne har skabt ngle erkendelser, sm vil indgf; i det videre arbejde med LEAN i hele Sygehus Syd. Milet rned LEAN-prcessen er at fi skabt en ledelseskultur. der systernatisk benytter tavlerndder til labende frbedringer. Resultaterne i den frbindelse er nget blandede. den ene ende afresultatskalaen er tavlemddet enkelte steder reelt ph6rt. den anden ende er det p enkelte afdelinger l,vkkedes at fi tavlen til at vrre mere end en pa piltprjektet; der er endg fr egen kraft gennemfgrt pstart af flere tavlemder, si den enkeite gruppe frestir prcessen. verenssternrnelse med strategien frtsrttes LEAN-implementeringen i nye afdelinger i l6bet afefterilet. Blandt de nye afdelings-prjekter vil der vrre ngle, del sretter srerlig fkus pi T:anvendelserne i patientfrl/bene g -registreringerne. Dette fr bide at implementeringen af Den Danske Kvalitetsmdel g fbr at udnytte gevinstmuligheclerne i frbindelse med, at der i Regin Sjrlland siden 6rsskiftet er eet lnlles patient-registreringssystem. f)er er en dbbelt synergimulighed frbr-rndet herrned, idet effektive arbejdsgarrge i fbrbindelse med patientregistreringerne gsi kan vaele med til at sikre valide sundhedsinfrmatiske data i LEAN-prjekteme rnere geneleit. Denrdver el der sat ft)kus pi at fasthlde det LEAN-engagernent, der blev pniet i piltprcrjekterne, hvilket sker- ved afl ikling af pfglgningsfurlgb g en rnih'ettet uclr'relgelse g uddannelse af interne LEANagenter i afdelingerne. N{ilet el', at disse agenter uden sttte fi'a LEAN-sekretiuiatet kan gen nern f6r'e pl'cespti rneri n - ger, nir lnan mener der er behv ir clet. Der planlrgges gsi gennemf/rt LEAN-prj ektel pi tvnrs af afdelinge rne, h'i'r man tagef fat i en s[orre va'distr6m (f.eks. et patientfbrl/b sm gir gennern flere a{deiinger), krthgger den g udarbejdel en fremtidig prces fbr alle de invlverede afclelinger. Der el i s8danne krtl;egninger typisk et meget strt ptentiale, da rnan flr fjernet subptirneringer g uhensigtsrnassigheder pfl bagg;rund af manglende frstielse fr andles prcesser. Der er irnidlertid gsi en rekke udfbrdlinger i sidanne prrijekter, da rnarr [.eks. i et peratinsgangsprjekt kan have flere frskellige afdelingsledelser, sm rlle befinder sig hierarkisk pfl samrne niveau g necl adskilt Oknrnisk ansvar. Derfl er tilgangen, at en frrrudsetning ftrr et succesfuldt prjekt pi tvars af afdelinger er. at afdelingerne er lntiverecle g kmpetente pi baggrund af egne psitive LEAN-prjekter{bringer. Endvidere at prjektelne planliegges, si afdelinger g afsnit der har gennemgiet uddannelse i LEAN indgir i tvalgflende prjekter, dvs. udbredning ved "knpskydtting". Pfl [:rngere sigt stflr'vi ver'- firr ngle vigtige beslutrringer i den videre LEAN-implernentering. En betydelig irsag til den frelr,lbige succes-plevelse er frmentlig sygehusledelsens udmelding m g efterleven af, at l'essurcer fiigjrt ved LEAN-prjekter bliver i afdelingerne. Det betyder, at trivsel er en bagvedliggende mtivatin fr at gennemfbre U (9 F T' T TDSSKRFT FOR DAN$K SUNDHEDSVE$EN SEPTEMBER/72OOS 189

5 LEAN-pr<rjekter-. Dette har af: delingerne kvitter-et f<rr ved selv at eftersprge LEAN-prjekter. Frfl ret s erf'ali ngel viser' imrdlelticl gsir, at rtet er crr lisik fr-, at tavlemtlder g 16- bende frbeclringel ail i sig selv, hvis clel ikke er prrrelksrnhed g pfblgning lra LEAN-sekret.ariatet. takt med at fler-e g flele aftlelingel har' vrret igennem et LE:\N-prjekt, vil pf6lgningst;pgaven blive st6lre. Ucllblclrinsen er her at linde en fbrnu{iig brlance - gsfl r,rknmisk - mellem en central LEAN-stab g aldelingernes indsats. drcr LE \.\-sekret]riatet vil der blive satset pi at f:i pbvgget en srundl;uggende l-f..\n-lrrltrrl i re lt lrjirrrisaiinen. )ettc- kan der- lirkuscres pi i fur'binclelsc n'recl birde lekr"r.tteling g l'irsthlclclse af persnale, g der kan {.eks. pbygges LEAN-udcla nr.reisestilbucl i et samarbejrle pi tr':els i regincn. Perspektivelne heri el at {?r skabt nrdeme g effbktive ar-- be;clspladser. i sig selv kan clet anses firr' en attraktins-faktr', :lt rnarl rnecl rette kan htevcle at ;rrhcjrle pi er rrrt[clnc trirnmet arbejdsplacls. Jens Mgller Rasmussen.Speciallage i in.tem nterlicin. g reunm,t.lgi. O,erlage ued, OUH ()01. Dr.ned. l99l. Centerclef OUH llic ed irektr SrErlrrs S1d, Re g'in Slel{arttL. re g i n sjat lantl.dk Lar s Grupe Lar s e n. (, a t t d. p L i t. g' planlrc g- ningschef i llegirtrt S.jrrl!utrrls S'1ga/rus 5'1'd. Har albejdt:l rilrl.'xirr.r- g sundhedsaesen pli cett.trnl.e g derntltrtlt rtii,ertucr siden. ltrinn tnt e..lk t u r! t r t.f it! t' r a r b ej tl s p gau c rn e is e r fi s isk g' fu t t kt i r t t w t h u.s p cnl a gn.in, g sant LEAN, ntlititt'k tt,httalg'i sundhedsin.f'rrnul.ik. kl ((/ ru gn ) tsj d u n d. d h Jens Fldager. Stlt,tta itdi! L.un.- s' Lg'istikkut sul.e nl, h r t r',, a, r e t r d i : u t t r k t rsu lcn igtrmcn dt sidstt E tit i lturlt prit,tte g JJ'entlige i'irksnltt dtr. m a i l (1:.j tn.s.f ct d u g u. d l t Jacb Bille Krgh. (trttd..\rictrl PL. nted speciule i kun ltullur r,g rtlltnllig hultur. Har arbejcld sam nurtttgt'ttttttt lituulntt i 2.5 rir hs PA Cn.vul,!ins (,rrtl ti-g rr i rlrtp' pnt jeklled.cr pri L E A )l - i r n p t t t t t t r L r i r t gt' r t r 5)grlr rrs 5rt r/. j b r4' i n.s j rc [ n rrc]. d k JJ ut T Bendix HW, Bjrn K, Jkbsen SH, Jensen SH, Kirkedt U. LEAN Light. En jrdnar metde tit tabende frbedringer. Barsens frtg (2007). iiirrkrift fr Dnsk Sundhedsvesen? 190 TnSSKRFT FOR DAllSK SUblDl'iEDSV, Sf:! :::rr:;,tj'!!it:.f : 'iii

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

DR s Musikplan levende musik

DR s Musikplan levende musik DR s Musikplan levende musik 21. december 2014 I DR s nye bestyrelsesgdkendte musikplan har DR pririteret væsentlige mråder af den levende musik fr samlet set at bidrage til vitaliteten i den levende musik

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere Midtvejsevaluering af Brug fr alle unge 15. juni 2010 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Sammenfatning g knklusiner 1 2. Ernst & Yung s metde til løsning af evalueringspgaven

Læs mere

Vejen til Mars et master class project

Vejen til Mars et master class project FORLAG Vejen til Mars et master class prject Ungdmsuddannelserne Af Kirsten Søgaard Nevers g Mette Kbw, Næstved Gymnasium Intrduktin Udvikling g psætning af den dramatiske tekst Vejen til Mars af Daniel

Læs mere