gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%-3 &r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%-3 &r."

Transkript

1 LEAN iprksis - effringer fr piltprjekt i fire fdetinger i Sygehus Syd 5 g UJ E : (r, Af Jens Msller Rssmussen, lrs Grupe Lrsen, Jens Fldager g Jacb Bille Krgh En til t dges reduktin f den gennemsnitlige liggetid fr ppleksiptienter, fkrtning med,5 timer f den tid der nvendes til mdtgelse cf nye ptienter, fellee mdtcgelse hvr tle fggrupper smurbejder m mdtgelsen cf ptienterne ssmt en plevelse cf aget lcvlitet g fglig tilfredshed blndt persnlet. Det er blt ngle f de resultter der blev pndet pd Geritrisk fdeling, Krsr Sygehus, efter gennemfsrelse f et LEAN priekt i efterdret Afdelingen deltg sm en af fire afi:lelinger i et piltprjekt, sm havde til fbrrnil at afpr/ve strategi, filsfi, metde g vrrkt6jer i Sygehus Syds LEAN-prjekt. det fglgende beskrives vcires fgrste erfaringer g resultater i fbrbindelse med genrlemfrelse af et LEAN piltprjekt i fire af sygehusets afdelinger. Pr.jektet fls1' gennemf6rt i periden august til december 2008 g er blever evalueret i friret Pe baggrund af disse erfaringer fbrvenrer vi at udbrecle LEAN til samtlige s,v- gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%- &r. Sygehus Syd udgr c. hlvdelen f Regin Sjettnds smtiske Sygehusvasen. Sygehuset btev dnnet 1. jnur 2008 sm en fusin f dele f det dverende Sygehus Vest - dvs. Stgelse, Ringsted g Krsr sygehuse - g det dverende Sygehus Syd, dvs. sygehusene i Nestved, Nykbing Flster, Vrdingbrg g Nkskv. Ledetsesstrukturen er t-tget, dvs. en sygehusledelse med en direktinsmdel bestdende f fire vicedirektarer, en direktr g fdelingsledelser. Der er mere end 40 fdetinger, hvrf ngle dakker ftere mtrikter g enkelte er reginsdekkende. Den strtegiske udfrdring Svgehus Syd er sm alle andre svgehuse underlagt et knstant krav m frbedringer afprduktiviteten, udvikling g dkumentatin af kvalitererl samr frbedring af service g patienttilfr-edshed. Krav der skal hnreres samtidigt med en stigende eftersprgsel efter sundhecisydelser, et Oget knkurrencepres, en tiltagende markedsg0relse af rrrridet g en stigende knkun'ence nt lekruttering g fasthldelse af medarbejdere. Sm strategisk platlbrm fr arbejdet med udvikling af'sygehuset frmulerede Svgehusledelsen i starten af2008 en virksmhedsplan, fkuseret mkring lire perspektiver: udvikling, drift, kvalitet g medarbejdere. den frbindeise blev det besluttet at gennernfgre et LEAN prjekt. Baggrunden var blandt andet en plattelse af at LEAN er 6n metcle tblandt flere) til ptimer-ins af' arbejdsprcesser - g derrned til at im6dekmme de udfrdringer Sygehus Syd stfr verlbr. LEAN de fire perspektiver i virksrnheclsplanen g fruden at vrl'e rne t()(lc g rrerktjssrt er LEA\ gsi et tankesrt der understtter en kntinuert frandri n gs- s fbrbedringskultur. der straber efter det perfekte ved lbende frbedringer. Filsllen i Svgehus Syds LE,\\-prjekt blev frmuleret i fglgende grundlaggende principper: LEAN indgir i en sammenhengende strategi, hvr prjekterne i de enkelte afdelinger ses sm en del afen samlet {brand ringssrraregi g bundet p pl de Ovrige udviklingstiltag i sygehuser prjekterne skal have central betydning i den kliniske dagligdag g v:nre i verensstemrnelse med de plitiske pririterirrger r der la:gges afgrende vegt pi lkalt ejerskah til prjekterne, dvs. der skal vrre ledelsesmassig frankring g medarbej derinvlvering i de enkelte afsnit/afdelin ger t alle faggruppen der er invlveret i den vrrdiskabende prces, deltager i prjekterne der skal vare gennemskuelige g pi frhflnd aftalte regler fr frdelhg af geuinst rnellem enheden g fallesskabet 186 TDSSKRFT FOR DANSK SUNDHEDSVESEN S ptemser/7t2009

2 der pstilles milbare g eratinelie resultatmril - siivel effektmil sm prcesmfll fbrud fr prjekterne Orgnistrisk frnkring LEAN prcessen er lsanisatrisk fbrankret i en prjektrganisatin. Stvregmppe er sygehusledelsen, blanclt andet i erkendelse af vigtigheclen af s,vnlig g priritelet ledelsesfbrankring. Der er etrbleret en prjektgruppe bestflencle af de invlverede a{delingsleclelser, nil:stfrrnanden i N{ ED-udvalget, representanter' ft;r svgehusledelsen, sygehusets planlegrringsehe[', adrrti rt istrirt inschef g kvalitetschef, stabsmedarbejdere fra LEAN-sekretariatet g en ekstern knstrlcnt. Endvidere er Regin Sj:eliirnds LEAN-knsulent repr-resenteret i prjektgmppen fr at sikre sarnnrenhengskrafien i fbrhld til reginens LEAN-arbejde. LEAN-sekretarirtet er fran kret i Planhgni ngsafclelingen g p.t. ben'randet nled en fuldtidsrnedalbejder g i startlasen en ineenirstuclerencle i praktik. Endviclele el cler ansat en ekstern knsulent, sm indgir med metdeudr,ikling. uddannelse af afdelingens medarbejclele, gennemfgrelse af rvrlrkshps, implerrrerrtcr i ng r,g pl?llgning m.v..\l'clclineerne blev udvalgt si cle repr.tsenterecle lbrskellige tvper af afilelinger (klinisk/paraklinisk), fr-skellige indsatsrnr5.derg flere af gegrafierne i Svgehus S,vd. Srn ft r-ste pg^ave skulle prjektgruppen ftrltnttlere en strategi u en plan fbr irnplenrentering af ucldannelse i LEAN knceptet g gennemfrelse af de frste pr<tjekter i piltafcleli n ger'. velen sslemrnelse med veustireude glundl:rggende pr-incipper bler, fralgende "spilleregler'.. {blrnnleret: r Dcr skal anvencles cn jcn'cln:er g bmgbar fi-emuangsmlde, g der l:rgges r,:egt pi r idendeline g sr nerei rrellem afsnit, afclelinger g gegrafier. kusekvetrs heral blev LEAN Light.knceptet sm beskrevet i Ar-hus val it (Bendix m.{1.) ()r'ganisatlisk g stabsmcssig bistancl til udclilnnelscsrrktir itctcr ialdcliur{crr. irrterne g eksterne knstileuter- n1.\,. finansieres a{'svgehtrsleclelsen, mens afdeli n- sen betaler fiikb af nredar'- be.jdere til r.vrkshps, moclel m.r'. Opn iecle "sevi nstcr',. fbrbliver i a{delingcn g kan ud- n()r'ltcs i fi,r bedr et 1l;ttictttkvalitet s til pefsualelet.- tecle tiltag LE-\N er ikke et sparepr- -jekt, rnen ciet kan fligre ress()llrcer, st-im kan bruges :rnclre steder- i afclelingen Lbencle fbrbedringer er en lcclclsesstil g en clel af det daglige arbejde, hvrlbr leclelsens syniighecl 0s erlsagenlent er af'afgtjrertde betvclning Metde N,{etclen srn blev uclviklct i pr- tlasen er baseret pir, at der i hver :rfrlel ir-rg ennernli4res startplcljekter. at uclclannelse :rl'leriere g medarbejdere sker eftel en stand:rldprjektrndel st0ttet af LEAN-staben. Dt' r'rrke lte <lellrkrir itcter i prjckt rrr<lt'llerr beskt'evet incdensf..iencle tabel. '{ele pr-.jekr nrclellen b1'ggel pi l.l.an- Liuht knceptet. (lentralt er LE'4'l-tean t:t, srn bestil af fire til tte me clartejclcre i afdelingerr. Det er ti':er'faglieit" sammensat, afh:engigt at cle enkelte prjektc'r. l-h.an-tcarnet er clen bcr-encie c..ruppe. der udrlannes til at analvsere, fresll g gennernfc4- re firlbedringsllslrg. l.t andet cenlraf t clerneul er LErlN-agen,- et rlt:, snt er r,iclvalgt blanclt rrrrllerrrlt'dcr ne. Disse irrdgir i Lh..\N-teamet g sik er en leclelscsur:rssig fbrankring pi clr-ii'tsniveauet. Strtegiens tilblivelse Der blev indglet aftaler med fi re afilelinger rn at deltage i piltfhsen: Geriatrisk afd. Krsr (fkus pi indleggelsesftlr-l6b fbr appleks\rat ierrtel til genptraning) r Geliatr"isk afd. N;estvedlN-vkgbing (fkus p5 urdtagelse af patientef t Kirurgisk afil. Slagelse (1kus pi stuegangsprcessen) r Klinisk Patlgisk afcleling firkus pi genneml6bstider k rcftpakke v:avspr'glver) Strtwrkshp ( timer) Len-intr (2 timer) Len-intr g pln Tem-traning (1 ds) Anlyse g ideudvikling Hring (2 timer) G, N-g lndfsrelse Lsbende Frbedring,' li,t1'1.t.,,:,. Af lasningsfrstg,.'..ii1,,,,,,,,..1.,,,.tt'. '' ' u,.t,,t Len_intr g mdlfrmuterins t"";t;l::j:,,f, Len-temetifde- tingen(4-8 pers.) Verdistramsnlyse,tvtemder, 5S, lsbende frbedringer. mv. Verdistrsmsnlyse, 5S g ssning Beslutning Af tsningsfrslg Tvlemsder - krte stdende 2- r.mdned Alle medrbejdere Len-temet Alte medrbejdere Afdetingens [edelse Ledelse g medrbejdere Tvle-tem f l,lj (5 J ul t! UJ f TDSSKRFT FOR DANSK SUNDHEDSVASEN SEPTEMBER /7 /2*49 187

3 f 2 E U' ad Et knkr-et {bllb igangsattes rned en startrvtkshp fbr ledere, mellenleclere g N'ED-udi,alg. Frmilet er at intrducere -EAN mdellen g vrrktjerne, at frrrmulere et knkret prjektrnil s at uclpege et [,EAN-teanr g LEAN-agenterne. Herefter fulg*er en generei intrcluktin til LEAN fur alle meclarbejdere i afcielingen fbr' at sikre si hj grad af infbmratin, legitirnering g; accept af prjektet srn rnuligt. Den egcntlige uclclannelsc sker med intensiv stf4tte ffa LEAN-knsulenter-ne. N,irlgtuppell er LEAN-teamet. s cler unden,ises i 6r'elses- e praksisbaserede principper. metder u verktgjer. l{erelier' gir L!1AN-tc'amet viclele urccl knkret anal-vse g icl6trclvik- ing r frrrhld til det;'cle valgte inclsatsrnri.der-. Et vigtigt elernent er hstrinp;sfasen, hvr de pstillecle ft rrbed ri ngsfrslag clrgtftes blanclt alle afclelingerrs nreclar. bejdere. En beslutning ciur ivllrks:ettelse if lirrbech'ingslbrslag tages af afdelingsleclelsen, hr,refter gennemf6r-else af' losningsfrslag sker i samarbejde rnecl ledelse e medarl:ejdere - g ured l.l,an-tearnet e -EAN-agenterne srr katalvsatr-er. frrlbet etableres i de enkelte alinit tavle-teuns, g medarbejclere g lcclcle ucldannes til at ;rfhltle tavlerndder, scim et lecl i arbejclet med lobende {blbech"i nger'. Efier- cler"r r-re r unclc {brr,entes afdelingen "selv at kunne tase s1,91", dr,s. nrecl ltagglund i L,AN-tearrets viden s er f'aringer selv at klrnne tage n\:e pljekter p, r-rdl;rede kendskab til metcle g^ va:rktjer internt i a{clelineen, arbcjde mcd lpbende frbedringer ved tavlemtrder etc. Geritri Kirurgisk fdeling Frelbige resultter g erfringer Resultaterne fra piltprjekterne kan sarnrnenfattes i hveclverskrifter': Ptlgifdeling Mere effektive tverfglige knferencer (TK) 1. Knference ved sengeknten 2. Smrbejde i smd tems lege/spl g erg/fys. Flw i infrmtinspsmling L Opdeling i ptientktegrier i frbindetse med stuegng 2. Ptienttvle med lle vitle plysninger g ptientktegri 1. Etblering f ubest prcticen pd t gegrfisk dskilte lbrtrier Hver dg kt smles [[e fggrupper ved den nys nkmne ptients seng g [egen bserverer erg- E fysiterpeutens undersgelser. Ndr erg/fys er ferdig gdr de ud g pdterer vejledninger mm. Legen frtsatter smmen med sygeplejersken, g tit sidst c. kt fhldes TK ved sengeknten. Lsningen indeberer t drrende kn vere titstede g verhre hvilke p[ner der bliver [gt. Der etbteres fst tidspunkt fr [ege/sp[ g et fst tidspunkt erg/fys. De t hjetpes med undersagelse g interview. Den persn, der hr tangst tid, bliver ved ptienten g gr sit rbejde ferdigt Generett er der indfrt fkrydsningsskemer ti plejejurnler g klr definitin f hvilke dt der skl indsmles g nsvrspde[inger fr hvem der det Ved fr-nlyser fdekkes det fte, t gennemsnitlig 500/f ptienterne er fklrede g stbile. Disse ptienter epgrsnne ptienter<, g der kraves ikke stuegng f legen, behndtingen vretges f sygeplejerskerne. De avrige "gu[e ptienter< indgdr i stuegngen. Ptienttvten frsynes med pertinsplysninger g ndre ngleinfrmtiner, der smidiggr frberedelsen ti stuegngen, ikke mindst ndr stuegngen vretges f reseryet ge Ved den dettjerede f rbejdsgngen pd smme ntyser i t [brtrier blev der bsis fr smmen t skbe den bedste felles metde ved t benytte elementer fr begge lbrtrier 188 TDSSKRFT FOR DANSK SUNDilEN$Vfi $F] $xi]?ei.4b*ii?'.i :fi*ti

4 Gue, r1de g grry'nne lapper g white-bard tages i brug i arbejdet nted en knhret aarclistrmsan,al\$e. ftff" ffi {*,f # i."t Sammenfattende har prjekterne medfbrt en rrekke mindre uick-wins, blt ved :rt ffr belyst de aktuelle arbe.jdsgange. Erfaringen er at de initiativer der skabes/designes i prjektet ha str gennernf6r'- selskraft. Det skyldes sandsynligvis den fnlles "billeddannelse( sm prcessen skaber. N'an bliver enig m Srsagerne til prblernelne g lsningernc visualiseres i samarbejde rnellern ledelse g medarbejder, sn der er ingen misfrstielser g fejlslagne l6sninger. Erkendelser g perspektiver Piltprjekterne har skabt ngle erkendelser, sm vil indgf; i det videre arbejde med LEAN i hele Sygehus Syd. Milet rned LEAN-prcessen er at fi skabt en ledelseskultur. der systernatisk benytter tavlerndder til labende frbedringer. Resultaterne i den frbindelse er nget blandede. den ene ende afresultatskalaen er tavlemddet enkelte steder reelt ph6rt. den anden ende er det p enkelte afdelinger l,vkkedes at fi tavlen til at vrre mere end en pa piltprjektet; der er endg fr egen kraft gennemfgrt pstart af flere tavlemder, si den enkeite gruppe frestir prcessen. verenssternrnelse med strategien frtsrttes LEAN-implementeringen i nye afdelinger i l6bet afefterilet. Blandt de nye afdelings-prjekter vil der vrre ngle, del sretter srerlig fkus pi T:anvendelserne i patientfrl/bene g -registreringerne. Dette fr bide at implementeringen af Den Danske Kvalitetsmdel g fbr at udnytte gevinstmuligheclerne i frbindelse med, at der i Regin Sjrlland siden 6rsskiftet er eet lnlles patient-registreringssystem. f)er er en dbbelt synergimulighed frbr-rndet herrned, idet effektive arbejdsgarrge i fbrbindelse med patientregistreringerne gsi kan vaele med til at sikre valide sundhedsinfrmatiske data i LEAN-prjekteme rnere geneleit. Denrdver el der sat ft)kus pi at fasthlde det LEAN-engagernent, der blev pniet i piltprcrjekterne, hvilket sker- ved afl ikling af pfglgningsfurlgb g en rnih'ettet uclr'relgelse g uddannelse af interne LEANagenter i afdelingerne. N{ilet el', at disse agenter uden sttte fi'a LEAN-sekretiuiatet kan gen nern f6r'e pl'cespti rneri n - ger, nir lnan mener der er behv ir clet. Der planlrgges gsi gennemf/rt LEAN-prj ektel pi tvnrs af afdelinge rne, h'i'r man tagef fat i en s[orre va'distr6m (f.eks. et patientfbrl/b sm gir gennern flere a{deiinger), krthgger den g udarbejdel en fremtidig prces fbr alle de invlverede afclelinger. Der el i s8danne krtl;egninger typisk et meget strt ptentiale, da rnan flr fjernet subptirneringer g uhensigtsrnassigheder pfl bagg;rund af manglende frstielse fr andles prcesser. Der er irnidlertid gsi en rekke udfbrdlinger i sidanne prrijekter, da rnarr [.eks. i et peratinsgangsprjekt kan have flere frskellige afdelingsledelser, sm rlle befinder sig hierarkisk pfl samrne niveau g necl adskilt Oknrnisk ansvar. Derfl er tilgangen, at en frrrudsetning ftrr et succesfuldt prjekt pi tvars af afdelinger er. at afdelingerne er lntiverecle g kmpetente pi baggrund af egne psitive LEAN-prjekter{bringer. Endvidere at prjektelne planliegges, si afdelinger g afsnit der har gennemgiet uddannelse i LEAN indgir i tvalgflende prjekter, dvs. udbredning ved "knpskydtting". Pfl [:rngere sigt stflr'vi ver'- firr ngle vigtige beslutrringer i den videre LEAN-implernentering. En betydelig irsag til den frelr,lbige succes-plevelse er frmentlig sygehusledelsens udmelding m g efterleven af, at l'essurcer fiigjrt ved LEAN-prjekter bliver i afdelingerne. Det betyder, at trivsel er en bagvedliggende mtivatin fr at gennemfbre U (9 F T' T TDSSKRFT FOR DAN$K SUNDHEDSVE$EN SEPTEMBER/72OOS 189

5 LEAN-pr<rjekter-. Dette har af: delingerne kvitter-et f<rr ved selv at eftersprge LEAN-prjekter. Frfl ret s erf'ali ngel viser' imrdlelticl gsir, at rtet er crr lisik fr-, at tavlemtlder g 16- bende frbeclringel ail i sig selv, hvis clel ikke er prrrelksrnhed g pfblgning lra LEAN-sekret.ariatet. takt med at fler-e g flele aftlelingel har' vrret igennem et LE:\N-prjekt, vil pf6lgningst;pgaven blive st6lre. Ucllblclrinsen er her at linde en fbrnu{iig brlance - gsfl r,rknmisk - mellem en central LEAN-stab g aldelingernes indsats. drcr LE \.\-sekret]riatet vil der blive satset pi at f:i pbvgget en srundl;uggende l-f..\n-lrrltrrl i re lt lrjirrrisaiinen. )ettc- kan der- lirkuscres pi i fur'binclelsc n'recl birde lekr"r.tteling g l'irsthlclclse af persnale, g der kan {.eks. pbygges LEAN-udcla nr.reisestilbucl i et samarbejrle pi tr':els i regincn. Perspektivelne heri el at {?r skabt nrdeme g effbktive ar-- be;clspladser. i sig selv kan clet anses firr' en attraktins-faktr', :lt rnarl rnecl rette kan htevcle at ;rrhcjrle pi er rrrt[clnc trirnmet arbejdsplacls. Jens Mgller Rasmussen.Speciallage i in.tem nterlicin. g reunm,t.lgi. O,erlage ued, OUH ()01. Dr.ned. l99l. Centerclef OUH llic ed irektr SrErlrrs S1d, Re g'in Slel{arttL. re g i n sjat lantl.dk Lar s Grupe Lar s e n. (, a t t d. p L i t. g' planlrc g- ningschef i llegirtrt S.jrrl!utrrls S'1ga/rus 5'1'd. Har albejdt:l rilrl.'xirr.r- g sundhedsaesen pli cett.trnl.e g derntltrtlt rtii,ertucr siden. ltrinn tnt e..lk t u r! t r t.f it! t' r a r b ej tl s p gau c rn e is e r fi s isk g' fu t t kt i r t t w t h u.s p cnl a gn.in, g sant LEAN, ntlititt'k tt,httalg'i sundhedsin.f'rrnul.ik. kl ((/ ru gn ) tsj d u n d. d h Jens Fldager. Stlt,tta itdi! L.un.- s' Lg'istikkut sul.e nl, h r t r',, a, r e t r d i : u t t r k t rsu lcn igtrmcn dt sidstt E tit i lturlt prit,tte g JJ'entlige i'irksnltt dtr. m a i l (1:.j tn.s.f ct d u g u. d l t Jacb Bille Krgh. (trttd..\rictrl PL. nted speciule i kun ltullur r,g rtlltnllig hultur. Har arbejcld sam nurtttgt'ttttttt lituulntt i 2.5 rir hs PA Cn.vul,!ins (,rrtl ti-g rr i rlrtp' pnt jeklled.cr pri L E A )l - i r n p t t t t t t r L r i r t gt' r t r 5)grlr rrs 5rt r/. j b r4' i n.s j rc [ n rrc]. d k JJ ut T Bendix HW, Bjrn K, Jkbsen SH, Jensen SH, Kirkedt U. LEAN Light. En jrdnar metde tit tabende frbedringer. Barsens frtg (2007). iiirrkrift fr Dnsk Sundhedsvesen? 190 TnSSKRFT FOR DAllSK SUblDl'iEDSV, Sf:! :::rr:;,tj'!!it:.f : 'iii

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015 ZealandDenmark EU Office statuspgørelse: Sundhed, 2015 PROJEKTINITIATIVER: ZealandDenmark EU Office (ZDK) har arbejder efter følgende mål fr periden 2015-16: D. 14. jan. 2015 Bruxelles Deltagelse i 15

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Workshop 3: Innovation, ledelse og. patient/ pårørende. Innovation og ledelse i Sundhedsvæsnet, DSS 11.11.2015.

Workshop 3: Innovation, ledelse og. patient/ pårørende. Innovation og ledelse i Sundhedsvæsnet, DSS 11.11.2015. Wrkshp 3: Innvatin, ledelse g Innvatin g ledelse i Sundhedsvæsnet, DSS 11.11.2015. patient/ pårørende Mderatr: Lægefaglig direktør Anders Meinert. Enhedschef Stine Justi SDSI, Innvatinsknsulent Drthe Kjerkegaard

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 26 den 20. nvember 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Flkeafstemning samt lkalvalg Læs mere på næste side Valg Cpydan Tekst & Nde Indgang i Herning Fernisering frtsat Pstkrt Side 2 Side

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd Karen Jespersen, SOSU Århus Karin Rsenmejer, København VUC Kirsten Habekst, VUC Vestegnen Mia Rasmussen,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere