PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund."

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om det er berettiget at opretholde den på Beauvais Foods A/S gældende obligatoriske sundhedsforsikring. Påstande Klager, CO-industri for 3F-Industrigruppen, Dansk Metal og Dansk El-Forbund, har nedlagt påstand om, at DI Overenskomst I for Beauvais Foods A/S skal anerkende, at det er uberettiget at opretholde den på virksomheden gældende obligatoriske sundhedsforsikring for de på virksomheden ansatte medarbejdere Indklagede, DI Overenskomst I v/di har påstået frifindelse.

2 - 2 Sagens behandling Sagen forhandledes den 26. august Voldgiftsretten bestod af faglig sekretær Jørn Larsen og forhandlingssekretær Bjarne Mortensen, begge udpeget af klager, personalejuridisk chef Anders Søndergaard Larsen og chefkonsulent Tove Schultz-Lorentzen, begge udpeget af indklagede, samt som opmand undertegnede højesteretsdommer Jytte Scharling. Som procedør for klager mødte advokat Jesper Kragh-Stetting. Som procedør for indklagede mødte advokat Lars Bruhn. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af HRdirektør Elisabeth Voss og tidligere tillidsrepræsentant Naja Eriksen. Efter procedure og bevisførelse voterede voldgiftsrettens medlemmer. Der kunne ikke opnås flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer. Afgørelsen skulle herefter træffes af opmanden. Opmandens afgørelse Sagens baggrund mv. I forbindelse med lokale lønforhandlinger på virksomheden Beauvais Foods A/S i 2008 blev der i referatet af lønforhandlingerne anført følgende: Sundhedsforsikring: PFA Sundhedsforsikring træder i kraft for alle fastansatte medarbejdere i Beauvais pr 1/ Nærmere forhold omkring betingelser for sundhedsforsikringen bliver informeret på møder senere på året. Parterne er enige om, at sundhedsforsikringen er indført ved en ensidig ledelsesbeslutning, og at der ikke fra medarbejdernes side var protester mod indførelsen.

3 - 3 Indklagede har oplyst, at ordningen var gratis for medarbejderne. Da ledelsen i 2008 havde besluttet at indføre ordningen, fandt man det naturligt at orientere herom i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Indklagede har endvidere oplyst, at den årlige præmie til sundhedsforsikringen for 2013 udgør 1.445,70 kr. pr. medarbejder, og at virksomheden ikke i anledning af etableringen af sundhedsforsikringen har opnået rabatter eller lignende på virksomhedens andre forsikringer. Virksomheden har ikke foretaget måling af udviklingen i sygefraværet i tilknytning til etableringen af sundhedsforsikringen. Om beskatningen af sundhedsforsikringer Ved ordningens indførelse i 2008 var der efter ligningslovens 30 skattefrihed for medarbejderne for den omhandlede type af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Ved ændring af ligningslovens 30 med ikrafttræden den 1. januar 2012 blev arbejdsgiverens betaling af præmien på sundhedsforsikringen skattepligtig indkomst for medarbejderen. Sagens fagretlige behandling Sagen har været behandlet ved lokal forhandling den 24. maj 2012, hvor 3F rejste krav om, at den enkelte medarbejder skulle kunne fravælge forsikringen, da den beskattes, og der ikke fra virksomhedens side kompenseres herfor. Der har endvidere været afholdt mæglingsmøde den 18. juni 2012, hvor enighed ikke kunne opnås. Parternes argumentation Klager har til støtte for påstanden navnlig anført, at den i sagen omhandlede sundhedsforsikring er indført ved en ensidig ledelsesbeslutning. Betalingen af præmien på forsikringen udgør et løntillæg, og virkningen af de ændrede regler om beskatning fra den 1. januar 2012 er, at medarbejderne pålægges en lønnedgang. Denne lønnedgang er ikke varslet over for de ansatte. Ansættelseskontrakten er en gensidigt bebyrdende aftale. Medarbejderen har pligt til at levere sin egen ydelse, men ikke pligt til at modtage modydelsen. Medarbejderen skal have adgang til at give afkald på sundhedsforsikringen, men dette er ikke muligt, idet ledelsen har fastholdt

4 - 4 sundhedsforsikringen som et ufravigeligt vilkår for ansættelsen. Denne ledelsesbeslutning kan ikke anses for hjemlet inden for ledelsesretten, således om denne almindeligt forstås. Konsekvensen af, at ordningen er uhjemlet, er, at den ikke kan opretholdes. Såfremt ledelsens beslutning anses for omfattet af ledelsesretten, bestrides det, at der foreligger saglige grunde for beslutningen. Det er virksomhedens bevisbyrde, at driftsmæssige grunde taler for at opretholde ordningen imod lønmodtagernes interesser, og denne bevisbyrde har virksomheden ikke løftet. Virksomheden har således hverken godtgjort, at forsikringen har medført fald i sygefraværet eller haft betydning for rekruttering af medarbejdere. Der gælder ved siden af Hovedaftalen efter almindelige grundsætninger et krav om, at arbejdsgiveren skal handle sagligt ved udøvelsen af sine ledelsesbeføjelser. Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig anført, at præmien for sundhedsforsikringen ikke udgør et løntillæg. Sundhedsforsikringen er dels et personalegode, dels en driftsmæssig forsikring af virksomhedens arbejdskraft. Industriens Overenskomst opstiller ikke begrænsninger for virksomhedens ret til at indføre, opretholde eller afskaffe personalegoder, herunder en sundhedsforsikring. De skattemæssige konsekvenser for medarbejderne i anledning af arbejdsforholdet er virksomheden uvedkommende, da lønaftaler efter overenskomsten indgås som løn før skattetræk, ikke som nettolønsaftaler. Beskatning er ikke et vilkår, som virksomheden har indflydelse på, og ændringer som følge af beskatning skal ikke varsles. Det bestrides, at det skulle være i strid med ledelsesretten at betale for en forsikring til fordel for medarbejderne, uanset om dette kan have eller få skattemæssige konsekvenser. Sundhedsforsikringer er særdeles udbredte og efterspurgte blandt medarbejdere og må anses som et naturligt led i en personalepolitik. Den etablerede ordning er lovlig og korrekt administreret. I øvrigt henhører fortolkning af Hovedaftalens 4 om ledelsesretten under Arbejdsretten. Opmandens begrundelse og resultat Sundhedsforsikringen for de ansatte i Beauvais Foods A/S blev indført i 2008 ved en ensidig ledelsesbeslutning. Sundhedsforsikringen må anses som et personalegode, der kan indebære fordele for såvel medarbejderne som virksomheden, og der blev ikke protesteret mod ordningen fra medarbejdernes side ved indførslen. Der blev endvidere ikke fra

5 - 5 medarbejdernes side rejst indvendinger mod ordningen i de følgende år. Medarbejderne og virksomheden findes på denne baggrund at have indrettet sig på, at der for virksomheden var en sundhedsforsikring omfattende samtlige medarbejdere. Med virkning fra den 1. januar 2012 blev beskatningen af sundhedsforsikringer ændret, således at medarbejderne fremover er skattepligtige af præmiebetalingen, hvilket for indkomståret 2013 medfører beskatning af et årligt beløb på 1445,70 kr. for den enkelte medarbejder. Virksomheden var uden indflydelse på denne ændring af de skattemæssige vilkår. Som udgangspunkt kan ændringer i beskatningen af løn, personalegoder mv. ikke give ret til ændringer i de eksisterende lønvilkår mv. På denne baggrund og idet en proportionalitetsvurdering af de ændrede vilkår ikke kan føre til et andet resultat, finder opmanden, at Beauvais Food AS har været berettiget til at opretholde den på virksomheden hidtil gældende obligatoriske sundhedsforsikring for de på virksomheden ansatte medarbejdere. Opmanden tager herefter indklagedes frifindelsespåstand til følge. De partsudpegede medlemmer erklærede sig enige i, at sagen kan afgøres ved denne tilkendegivelse, og kendelse blev frafaldet. Opmanden bestemte, at hver part bærer egne omkostninger og halvdelen af udgiften til opmanden. Sagen sluttet. København, den 17. september Jytte Scharling

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen)

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen) TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 20. december 2012 i faglig voldgiftssag, 2011.0145 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Charlotte Ketelsen) Tvisten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Breum) mod HORESTA for Select Service Partner Danmark A/S (advokat Marie Louise Larsen) Afsagt den 18. september 2014

Læs mere