Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter"

Transkript

1 Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013

2 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige husstandsindkomst 3 3 Aldersfordeling.. 4 Kiropraktorpatienters aldersfordeling 4 4 Beskæftigelse.. 5 Hvor er kiropraktorpatienter beskæftiget? Uddannelsesmæssig baggrund 6 Længste afsluttede uddannelse Kiropraktorpatienters holdning til egenbetaling Egenbetalingens størrelse.. 7 Sammenhæng mellem beskæftigelse og holdning til egenbetalingens størrelse 8 7 Problemidentifikation... 9 Hvor i kroppen sidder problemerne? Henvisning Hvem har anbefalet patienten at gå til kiropraktor? 10 Har patienten gået til kiropraktor med andre problemer? Modtager patienten behandling sideløbende med kiropraktisk behandling? 11 9 Sygedage.. 11 Antal sygedage.. 11 Sammenhæng mellem antal sygedage og alder.. 12 Sammenhæng mellem antal sygedage og type behandling Privat sundhedsforsikring. 13 Andel med privat sundhedsforsikring Sammenhæng mellem sundhedsforsikring og indkomstniveau. 13 Sammenhæng mellem sundhedsforsikring og bopæl.. 14 Sammenhæng mellem sundhedsforsikring og beskæftigelse.. 14 Sundhedsforsikringens indflydelse på holdning til egenbetalingens størrelse. 15 Forskel i patienters holdning til udsagnet: Jeg havde søgt kiropraktisk behandling tidligere, hvis egenbetalingen var lavere Bopæl og tilfredshed Sammenhæng mellem bopæl og tilfredshed med egenbetalingens størrelse.. 16 Sammenhæng mellem bopæl og hvorvidt patienten havde søgt egenbetaling tidligere, hvis det var billigere Konklusion 17 1

3 1. Baggrund I løbet af sommeren og efteråret 2012 foretog Dansk Kiropraktor Forening en spørgeskemaundersøgelse. Formålet var at uddybe kendskabet til kiropraktorpatienters brug af kiropraktisk behandling, samt at undersøge tilfredsheden med den modtagne behandling. Derudover blev der spurgt ind til en række faktuelle oplysninger som alder, køn, indkomstniveau, uddannelsesniveau samt lokalisering af problemområder. I alt 50 geografisk repræsentative kiropraktorklinikker blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf tog 47 klinikker imod tilbuddet. Hver klinik modtag 50 spørgeskemaer til uddeling blandt klinikkens patienter. I alt 2500 spørgeskemaer blev sendt ud hvoraf 2386, svarende til 95 %, er blevet besvaret og sendt retur til Dansk Kiropraktor Forening. Der mangler besvarelser på nogle i spørgsmål i en del af de retursendte spørgeskemaer. Derfor varierer den angivne total også fra tabel til tabel i den følgende rapport. Kategorien ikke besvaret er imidlertid kun medtaget i de tilfælde, hvor vi har vurderet at de manglende besvarelser har en signifikant betydning. 2

4 2. Indkomstniveau Kiropraktorpatienters årlige husstandsindkomst Tabel over kiropraktorpatienters indkomstniveau Husstandens årlige indkomst Frekvens Procent , , , , , ,6 Ikke angivet ,6 Total % af kiropraktorpatienterne har en årlig husstandsindkomst på kr. før skat. Dette er den største gruppe. Derudover er indkomstfordelingen relativt jævn. Ca. 20 % har en årlig husstandsindkomst på under kr. og 17 % befinder sig i gruppen kr. 3

5 3. Aldersfordeling Kiropraktorpatienter fordelt efter alder Hver fjerde kiropraktorpatient er i aldersgruppen år. Samlet set er knap 70 % af patienterne mellem 36 og 65 år. 4

6 4. Beskæftigelse Hvor er kiropraktorpatienter beskæftiget? Bemærk at kategorien ved ikke er medtaget, da den bl.a. inkluderer studerende og skoleelever. Knap 40 % af kiropraktorpatienterne er beskæftiget inden for det private og 25 % inden for det offentlige. Derudover er der ca. 10 % selvstændige og den største andel uden for arbejdsmarkedet er enten efterlønsmodtagere eller folkepensionister. 5

7 5. Uddannelsesmæssig baggrund Længste afsluttede uddannelse Uddannelse Kiropraktorpatienter Hele befolkningen Grundskole 16,5 % 21 % Gymnasial uddannelse 5,6 % 6 % Erhvervsuddannelse 27,4 % 37 % Kort videregående uddannelse 11,3 % 5 % Mellemlang videregående 24,5 % 18 % uddannelse/bachelor Lang videregående uddannelse 10,8 % 9 % Andet/uoplyst 3,9 % 4 % Total 100 % 100 % Kilde: Kiropraktorpatienter Hele befolkningen 27 % af kiropraktorpatienter har en erhvervsuddannelse som den længste afsluttede uddannelse og knap 25 % har en mellemlang videregående uddannelse. Dette er således de største uddannelsesgrupper blandt respondenterne. Generelt set kendetegnes kiropraktorpatienter ved en meget blandet uddannelsesprofil. Sammenlignet med fordelingen for hele befolkningen er der visse interessante forskelle. Først og fremmest har kiropraktorpatienter en markant længere uddannelse. Det ses bl.a. ved at 35 % af kiropraktorpatienter har enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Populationsandelen er derimod kun 27 % (kategorien bachelor medtaget). Dernæst har 27 % af 6

8 kiropraktorpatienter som nævnt en erhvervsuddannelse, men selvom denne gruppe er den største, er den alligevel 10 % mindre end populationsandelen på 37 %. Overordnet set er kiropraktorpatienter bedre end uddannet end hele befolkningen. 6. Kiropraktorpatienternes holdning til egenbetaling Kiropraktorpatienternes holdning til egenbetalingens størrelse: 60 % af de adspurgte mener egenbetalingens størrelse er tilpas. 7

9 Sammenhæng mellem beskæftigelse og holdning til egenbetalingens størrelse Hvor er du beskæftiget? For høj Tilpas For lav Offentlige 30,8 % 22,3 % 9 % Private 35,7 % 38 % 55 % Selvstændig 8,8 % 12 % 27 % Efterlønsmodtager/folkepensionist 13,2 % 17,9 % 9 % Førtidspensionist 3,8 % 4,2 % - Sygedagpengemodtager 2 % 0,5 % - Ledig 3,9 % 3,5 % - Ved ikke 1,8 % 1,4 % - I alt 100 % 100 % 100 % For høj Tilpas 0 Diagrammet viser den procentvise fordeling for hver erhvervsgruppe. De, der har svaret at egenbetalingens størrelse er For lav er ikke medtaget, da denne gruppe udgør under 1 %. I alt 789 af respondenterne mener egenbetalingen er for høj. 35 % af dem er privat beskæftiget og 30 % er offentligt beskæftiget. 13 % er efterlønsmodtagere eller folkepensionister respondenter har svaret at egenbetalingen er Tilpas. Af disse er 38 % privat beskæftiget og 22 % er offentligt beskæftiget. Overordnet set mener offentligt beskæftigede kiropraktorpatienter i højere grad at egenbetalingens størrelse er for høj sammenlignet med privat beskæftigede, selvstændige og efterlønsmodtagere/folkepensionister. 8

10 7. Problemidentifikation Hvor i kroppen sidder problemerne? Tabellen viser andelen af respondenter, der har svaret Ja til at deres problemer sidder de pågældende steder i kroppen (97 %) respondenter har svaret. Kropsdel Procent Nakke 47,9 Skulder 31,5 Øverste del af ryggen 31,9 Lænd 67,5 Albue 2,5 Knæ 4,6 Hovedpine 18,8 Fødder 4,8 Hænder 2,3 Hofte 14,6 Andet 4,8 Næsten halvdelen af de adspurgte kiropraktorpatienter modtager behandling for problemer i nakken og 67 % har problemer med lænden. Dette er således de mest udbredte problemområder i kroppen. Derudover modtager ca. 30 % behandling for problemer i skuldre eller øverste del af ryggen. Line Press Sørensens artikel viser at kiropraktorpatienter i 2002 primært og hyppigst havde problemer med den nedre ryg eller bækkenet (49 %) 1. Ovenstående tabel viser således at problemer med lænden synes at være endnu mere udbredt i Kiropraktisk behandling anvendes derimod sjældent til behandling af problemer i albue, knæ, fødder og hænder. Under 5 % modtager behandling for hver af disse problemområder. 1 Sørensen et al. Chiropractic Patients in Denmark 2002 i: Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics July/August

11 8. Henvisning Hvem har anbefalet patienten, at gå til kiropraktor? Anbefaling Frekvens Procent Praktiserende læge Fysioterapeut 84 4 Andre behandlere 95 4 Familie/bekendte Eget initiativ Husker ikke 75 3 Total Nb.: Adskillige respondenter har sat flere krydser ved dette spørgsmål. Det er således en gennemgående tendens, at flere har sat kryds af ved Eget initiativ samt en anden kategori. I disse tilfælde har jeg kodet for den alternative kategori. Ovenstående fordeling er derfor ikke helt repræsentativ. Alligevel kan det konkluderes, at næsten halvdelen af patienterne, og dermed størstedelen, har valgt kiropraktisk behandling af eget initiativ. Knap 27 % er blevet anbefalet at gå til kiropraktor af venner og familie. Det er således primært gennem private kontakter eller eget initiativ. Hver fjerde er blevet henvist af andre behandlere. Har patienten gået til kiropraktor med andre problemer? Har patienten gået til Frekvens Procent kiropraktor med andre problemer? Nej Ja Total Næsten halvdelen af kiropraktorpatienterne har gået til kiropraktor med andre problemer end dem, patienten var der for den pågældende dag hvor undersøgelsen blev foretaget. 10

12 Behandling sideløbende med kiropraktisk behandling Tabellen viser den procentvise fordeling af patienter, der har fået behandling for sine problemer af andre behandlere end kiropraktorer. Praktiserende læge 25 % Fysioterapeut 28 % Andre behandlere 16 % Ingen andre behandlere 50 % Halvdelen af patienterne har ikke modtaget behandling hos andre behandlere for de problemer, de går til kiropraktor med. 28 % har gået til fysioterapeut og 25 % har været hos sin praktiserende læge. Den procentvise fordeling angiver desuden, at flere patienter har været ved mere end én anden behandler for sine problemer, hvilket tyder på at visse behandlingsformer ikke har været tilfredsstillende. 9. Sygedage Antal sygedage Tabellen viser hvor mange sygedage væk fra arbejde patienten i alt har haft på grund af det problem, patienten var til kiropraktisk behandling for den pågældende dag Antal sygedage Frekvens Procent Ingen Under 7 dage dage dage 30 2 Mere end 21 dage Total Patienterne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: Hvor mange sygedage væk fra arbejde har du ca. haft grundet dette problem?. Derfor viser tabellen kun de patienter, der har en tilknytning til arbejdsmarkedet. 59 % har ikke haft nogle sygedage og 24 % har haft under 7 sygedage. Den akkumulerede frekvens for mindre end 7 sygedage er således på 83 %, hvilket indikerer at de fleste kiropraktorpatienter ikke er hindret i at arbejde grundet de problemer de modtager kiropraktisk behandling for. Dog har hver 10. patient haft mere end 21 sygedage. En mindre andel befinder sig midt imellem de to yderpunkter. 11

13 Sammenhæng mellem antal sygedage og alder Tallene er angivet i rækkeprocent Antal sygedage Alder Ingen Under dage Mere end Total dage 21 dage Total Tabellen viser, at 12 % af de årige og 10 % af de årige kiropraktorpatienter har haft mere end 21 sygedage grundet det problem, de modtager behandling for. Dog har størstedelen af kiropraktorpatienter, uafhængig af alder, haft under 7 sygedage. Procentvis er der dog flere blandt de ældre aldersgrupper, der ingen sygedage har haft. Sammenhæng mellem antal sygedage og type problemer Tallene er angivet i rækkeprocent Antal sygedage Kropsdel Ingen Under Mere end Total dage dage dage 21 dage Nakke Skulder Øvre ryg Lænd Albue Knæ Hovedpine Fødder Hænder Hofte Andet Total Tabellen viser den procentvise fordeling på antal sygedage mellem de forskellige patientgrupper. Procentvis er problemer med albuen årsag til flest sygedage, da hver femte med problemer i albuen har haft mere end 21 sygedage. Derudover er problemer i hænder samt hovedpine 12

14 væsentlige sygeårsager. Grundet det lave antal i grupperne med disse lidelser er fordelingen dog behæftet med nogen usikkerhed. Det skal dog bemærkes at omkring 2/3 af patienter i disse patientgrupper (problemer med albue, hænder samt hovedpine) alligevel har haft få eller ingen sygedage, hvilket er en betydelig del. 2,3 % har problemer med hænderne og 2,5 % har problemer med albuen. Med henblik på at medvirke til en formindskelse i det samlede antal af sygedage, vil det derfor være mere relevant at kigge på patienter med mere udbredte lidelser, f.eks. hovedpine. De patienter der har problemer i nakke, skulder samt øverste del af ryggen har generelt færre sygedage. Af disse patientgrupper har op mod 90 % haft få eller ingen sygedage som følge af de problemer, de modtager kiropraktisk behandling for. 10. Privat sundhedsforsikring Andel med privat sundhedsforsikring Frekvens Procent Har en privat sundhedsforsikring Har ikke en privat sundhedsforsikring Total % har en privat sundhedsforsikring. Sammenhæng mellem indkomstniveau og privat sundhedsforsikring Tallene er angivet i rækkeprocent Privat sundhedsforsikring Husstandens årlige Nej Ja Total indkomst i kr. før skat Total Tabellen viser, at andelen af patienter, der har en privat sundhedsforsikring stiger i takt med at indkomsten stiger. F.eks. har 21 % af patienter i indkomstgruppen kr. en privat sundhedsforsikring. Dette er under gennemsnittet på 37 %. Til sammenligning har 62 % i indkomstgruppen kr. en privat sundhedsforsikring, hvilket er næsten dobbelt så højt som gennemsnittet. 13

15 Sammenhæng mellem bopæl og privat sundhedsforsikring Tallene er angivet i rækkeprocent Bopæl: region Privat Hovedstademarlanjylland Sjælland Syddan- Midtjyl- Nord- Total sundhedsforsikring Nej Ja Total Tabellen viser at de patienter der har en privat sundhedsforsikring er jævnt fordelt på de 5 regioner. Der er altså ikke nogen nævneværdig sammenhæng mellem bopæl og at have en privat sundhedsforsikring. Forskellen er størst blandt den gruppe, der ikke har en privat sundhedsforsikring. Her er 26 % bosat i Region Nordjylland og kun 16 % er bosat i Region Hovedstaden. Sammenhæng mellem beskæftigelse og privat sundhedsforsikring Tallene er angivet i rækkeprocent Privat sundhedsforsikring Beskæftigelse Nej Ja Total Offentlige Private Selvstændig Efterlønsmodtager/folkepensionist Førtidspensionist Sygedagpengemodtager Ledig Ved ikke Total /3 af de patienter, der er beskæftiget inden for det private, har en privat sundhedsforsikring. Det samme gælder for knap halvdelen af selvstændige. Kun 18 % af de offentligt beskæftigede patienter har en privat sundhedsforsikring. Tabellen viser således en klar tendens til, at private sundhedsforsikringer er mest udbredt i den private sektor og til dels blandt selvstændige. 14

16 Sundhedsforsikringens indflydelse på holdning til egenbetalingens størrelse Tallene er angivet i rækkeprocent Holdning til egenbetalingens størrelse Privat sundhedsforsikring For høj Tilpas For lav Total Nej Ja Total Patienter med privat sundhedsforsikring er procentvis mere tilfredse med egenbetalingens størrelse end patienter, som ikke har en privat sundhedsforsikring. Andelen med privat sundhedsforsikring, der mener egenbetalingen til kiropraktik er tilpas, er på 65 %, hvor andelen af de patienter uden privat sundhedsforsikring er på 58 %. Tabellen viser således at der er en svag sammenhæng mellem sundhedsforsikringen og hvorvidt patienten mener egenbetalingens størrelse er tilpas eller ej. Vi kan dog ikke konkludere, om sundhedsforsikringen i sig selv er årsagen til udfaldet. Forskel på patienters holdning til udsagnet: Jeg havde søgt kiropraktisk behandling tidligere, hvis egenbetalingen var lavere Tallene er angivet i rækkeprocent Jeg havde søgt kiropraktisk behandling tidligere, hvis egenbetalingen var lavere Privat Meget Enig Hverken Uenig Meget Total sundhedsforsikring enig enig eller uenig uenig Nej Ja Total Dobbelt så mange (procentvis) uden privat sundhedsforsikring er Meget enig i udsagnet om hvorvidt de havde søgt kiropraktisk behandling tidligere hvis egenbetalingen var lavere. Samtidig har knap 20 % af denne gruppe svaret Meget uenig mod 25 % af de patienter, der har en privat sundhedsforsikring. Det tyder altså på, at sundhedsforsikringen har indflydelse på hvornår patienten søger kiropraktisk behandling efter problemet er indtrådt, om end denne indflydelse er begrænset. 15

17 11. Bopæl og tilfredshed Sammenhæng mellem bopæl og tilfredshed med egenbetalingens størrelse Tallene er angivet i rækkeprocent Holdning til egenbetalingens størrelse Bopæl: region For høj Tilpas For lav Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total Tabellen viser, at patienter bosat i Region Midtjylland er den gruppe, der er mindst tilfredse med egenbetalingens størrelse. Her mener næsten halvdelen at egenbetalingen er for høj. Generelt er holdning til egenbetaling dog uafhængig af region. Sammenhæng mellem bopæl og hvorvidt egenbetalingens størrelse havde indflydelse på valg af kiropraktisk behandling Tallene er angivet i rækkeprocent Egenbetalingens størrelse havde ingen indflydelse på, at jeg søgte kiropraktisk behandling Bopæl: Meget enig Enig Hverken Uenig Meget Total region enig eller uenig uenig Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total Tabellen viser at der ikke er nogen signifikant forskel på patienterne i de forskellige regioner. Overordnet set er andelen der er enig i ovenstående udsagn ens for alle regioner. 16

18 12. Konklusion 21 % af danske kiropraktorpatienter har en årlig husstandsindkomst på kr. før skat. Omkring 60 % har en årlig husstandsindkomst på over kr. Størstedelen (66 %) er mellem år gamle. Knap 25 % er i aldersgruppen år, hvilket udgør den største andel. Hver fjerde er beskæftiget inden for det offentlige og 38 % er privat beskæftiget. Overordnet set er kiropraktorpatienter bedre end uddannet end den generelle befolkning. 35 % af kiropraktorpatienter har enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Populationsandelen er derimod kun 27 %. Dernæst har 27 % af kiropraktorpatienter en erhvervsuddannelse, men selvom denne gruppe er den største, er den alligevel 10 % mindre end befolkningsandelen på 37 %. Over halvdelen (60 %) af kiropraktorpatienterne mener at egenbetalingen størrelse er tilpas. Overordnet set mener offentligt beskæftigede kiropraktorpatienter i højere grad at egenbetalingens størrelse er for høj sammenlignet med privat beskæftigede, selvstændige og efterlønsmodtagere/folkepensionister. Problemer i nakke og lænd er de mest udbredte problemområder hos kiropraktorpatienter. Næsten halvdelen modtager behandling for problemer i nakken og 67 % for problemer i lænden. Størstedelen (45 %) har valgt kiropraktisk behandling af eget initiativ. De kiropraktiske problemer giver oftest ikke anledning til sygedage. 83 % af de arbejdsdygtige har haft under 7 sygedage. 9 % har haft mere en 21 sygedage og problemer i albue, hænder, hofte samt hovedpine er de væsentligste årsager hertil. 38 % har en privat sundhedsforsikring. Der er en tendens til, at andelen er størst blandt de, der har en høj husstandsindkomst samt blandt privat beskæftigede. 17

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Alternativ behandling Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017 Kolofon Alternativ

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018 Markedsanalyse 10. januar 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse En stor del af danskerne

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen ANALYSE Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen Resumé For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto,

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

MX-LÆSER PROFIL. Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015

MX-LÆSER PROFIL. Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015 MX-LÆSER PROFIL Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015 Danmarks mest læste dagblad Antal læsere, dagligt, i 1.000 Side 2 512 150 181 134 243 307 BT Berlingske Ekstra Bladet Politiken Kilde: Index Danmark/Gallup

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi ANALYSE Danskernes brug af ny sundhedsteknologi I disse år er der stor fokus på nye, innovative sundhedsteknologiske løsninger, som kan hjælpe mennesket i kampen for det sunde liv. Der er efterhånden et

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 TOTAL 4 KØN 4 GRUNDSKOLE 5 REGIOn (BOPÆL) 6 KARAKTERER 7 FORÆLDRES UDDANNELSE 9 2 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Der er forholdsvis stor forskel på levetiden for efterlønnere sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig,

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Profil af metroxpress læsere. 1. Halvår 2015

Profil af metroxpress læsere. 1. Halvår 2015 Profil af metroxpress læsere 1. Halvår 2015 Danmarks mest læste dagblad Antal læsere, dagligt, i 1.000 Side 2 DK ØST VEST 514.000 308.000 206.000 BT 137.000 83.000 55.000 Berlingske 188.000 164.000 25.000

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning + 0 0 ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018

Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018 November 2018 Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018 Indhold Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018... 1 Uddannelsesstatistik... 2 Erhvervsfrekvens... 2 Ledighed...

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere