Der er udarbejdet en vildtforvaltningsplan for området, når den har været forelagt By- og Landskabsudvalget vil Det Grønne Råd få den tilsendt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er udarbejdet en vildtforvaltningsplan for området, når den har været forelagt By- og Landskabsudvalget vil Det Grønne Råd få den tilsendt."

Transkript

1 Møde Det Grønne Råd Dato 25. august 2016 Sted Mødelokale 157 Park & Natur By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Init.: JBS Deltagere Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsudvalget Jørgen Balslev Hansen, Danmarks Naturfredningsforening, Anton Thøger Larsen, Dansk Ornitologisk Forening Niels Pedersen Qvist, LandboNord Niels Peder Greve, Danmarks Jægerforbund Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Tommy Jensen, Naturvejlederne Bodil Hansen, Landsbyerne i Aalborg Kommune Pia Juul Eriksen, Sundheds- og Kulturforvaltningen Michael Damm, Miljø- og Energiforvaltningen Kirsten Lund Andersen, Park & Natur Referent Jette Binau Sørensen, Park & Natur Sagsnr / Dok.nr.: Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Bemærkninger til referat Ingen bemærkninger til referatet. 3. Meddelelser fra Aalborg Kommune a. Lille Vildmose Elgene, som nu går frit i Mellemområdet, er en stor publikumssucces, og der har været meget pressedækning fra området. De 5 elge klarer sig fint, én går for sig selv og de andre to og to sammen. Nu pågår et myndighedsarbejde med at skaffe flere elge fra Tyskland og Sverige, så vi kommer op på 12 i alt. Krondyr er også sat ud i Mellemområdet, det går også godt, og der er født en kalv. Der er udarbejdet en vildtforvaltningsplan for området, når den har været forelagt By- og Landskabsudvalget vil Det Grønne Råd få den tilsendt. Vi har desværre været udsat for hærværk på Brandvagttårnet, hvor glasset er blevet smadret. Der er lavet politianmeldelse. b. Budget Budgetforhandlingerne starter i uge 35. De besparelser, som fulgte af omprioriteringsbidraget, vil blive brugt i forhandlingerne.

2 Jørgen: Inden for hvilke områder er der risiko for besparelser på anlæg og drift? Driften tåler ikke at blive beskåret fx mht bekæmpelse af bjørneklo. Hans Henrik: Vi går ind i forhandlingerne med et forslag på 1,2 mio. kr. over nuværende budget, og vi har fokus på bjørneklo, afledt drift og behandling af byggesager. Der vil blive afholdt borgermøde om kommunens budget den 26. september i Gigantium. c. Planstrategi Planstrategi 2016 er godkendt af byrådet den 22. august. Den bliver fremlagt for borgerne den 31. august med mulighed for at komme med input frem til den 26. oktober. Fokus i strategien er i højere grad end tidligere på mennesket og naturen. Der afholdes offentligt arrangement på Utzon den 3. oktober, hvor bl.a. Planstrategien og retningen i byudviklingen indgår. Annonceres på kommunens hjemmeside og via facebook. 4. Orientering fra medlemmerne Dansk Ornitologisk Forening Et tjek har vist, at kongeørnens rede i Tofte Skov ikke er i brug i år. Desværre skyldes det sandsynligvis, at ørnen er blevet dræbt. Der er formodentlig tale om den ørn, der blev set dræbt i Lindenborg Å og senere fundet i Limfjorden vest for Hals. De to foregående år, har der været unger i reden i Tofte Skov. Naturvejlederne Naturvejlederforeningen deltog i Hjørring Kommunes folkemøde om natur den maj. Det var et meget vellykket og uformelt arrangement. Opfordring til Det Grønne Råds medlemmer og kommunens naturvejledere til at deltage i 2017, hvor mødet holdes den maj med temaet Fornuft eller følelse. Sundheds- og Kulturforvaltningen Oplev Aalborg Fjordland arrangement den 20. august var vellykket trods det dårlige vejr. Der har været positive tilbagemeldinger og megen omtale. Projekt Udvikling i din by kører projekter i Kongerslev og Dokkedal. Ved Kongerslev gælder det en trappe til adgang til heden og ved Dokkedal et projekt ved Stejlgabet. Miljø- og Energiforvaltningen Limfjordsrådet har modtaget 20 mio. kr. fra staten til etablering af et stenrev i Løgstør Bredning. Alle med egnede sten kan bidrage, der vil blive oplyst om hvor stenene kan afleveres. Der hentes også sten fra Norge, men Limfjordsrådet ønsker også at inddrage de lokale landmænd som leverandører. Effekten af stenrevet på biodiversitet og kvælstoffjernelse følges ved målinger i mindst 3 år. 5. Reklameskilte i det åbne land Rådet bad på sidste møde om en drøftelse af reglerne og mulighederne for at reklamere for gårdbutikker mv. Jette gennemgik lovgivningen og kommunens administration af reglerne. Diasshow vedlagt. 2/3

3 Reklameskilte i det åbne land er reguleret af naturbeskyttelseslovens 21. Der er tale om en forbudsbestemmelse uden dispensationsmulighed, men der er en række undtagelser fra bestemmelsen, som giver mulighed for at skilte i et vist omfang. Det blev aftalt, at Park & Natur tager initiativ til et møde med landboforeningerne om hvordan gårdbutikkerne kan skilte lovligt, så der sikres et ensartet præg og sager undgås. 6. Ny vandplan betydning for Aalborg Kommune, samt status for vandplanprojekter Michaels gennemgang af Vandområdeplan 2 og vandplanprojekterne er vedlagt som diasshow. 7. Natura 2000-handleplaner Gennemgang af status for den igangværende proces med udarbejdelse af kommunale handleplaner for de 6 Natura 2000-områder, som kommunen har andel i. Diasshow vedlagt som bilag. 8. Natura 2000 IP LIFE projekt Marttin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen orienterede om projektet, som omfatter syv ådale i Himmerland. Diasshow vedlagt som bilag. 9. Anmodning fra nf plus om deltagelse i Det Grønne Råd Det blev besluttet at imødekomme henvendelsen fra nf plus om at blive repræsenteret i Det Grønne Råd. 10. Temamøde forslag til emne og tidspunkt I forlængelse af drøftelsen af de kommunale Natura 2000-handleplaner og kommunens indsats for Natura 2000-områderne blev det besluttet, at årets temamøde skal handle om Natura indsatsen og vandplanlægningen. Temamødet erstatter årets sidste ordinære møde torsdag den 17. november, som i stedet afholdes som temamøde den 17. november 2016 kl Eventuelt Niels Peder orienterede om drøftelser om kommunens indsats for bekæmpelse af bjørneklo ved Voerbjerg. Der har været afprøvet forskellige metoder, som ikke har virket godt nok, og nu har kommunen foreslået at lade kvæg afgræsse området. En af de jagthundeforeninger, som bruger området, har tilbudt at rodstikke og foreslået at der sættes får på. De berørte har mulighed for at komme med bemærkninger til kommunens forslag indtil den 15. september. Næste møde: Afholdes som temamøde torsdag den 17. november 2016 kl /3

4 Friluftsreklamer NBL 21: I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.

5 Det åbne land Forbuddet gælder opstilling i det åbne land og det er... De områder der ikke kan karakteriseres som by eller bymæssig bebyggelse. Reklamer der kan ses fra det åbne land, men placeret i by er ikke omfattet fx Ikeas reklame i City Syd.

6 Eksempel Overtrædelse 21 stk. 1

7 Eksempel Overtrædelse af 21 stk Anden indretning anbragt i reklameøjemed.

8 Undtagelser ( 21 stk. 2 nr. 1) Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande.

9 Undtagelser ( 21 stk. 2 nr. 5) Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. Er nærmere præciseret i skiltebekendtgørelse 1328 af 11/12-06)

10 Undtagelser (21 stk. 2 nr. 5) Skiltebekendtgørelsen siger bl.a. om skilte der anbringes ved indkørslen til ejendom: Max 0,25 m 2 og max 1 meter over terræn Kun oplyse om virksomheds navn adresse, art og produktion Ensfarvet, afdæmpede farver, logo max 10% af skiltets areal Ikke være belyst

11 Eksempel Ulovligt ikke i umiddelbar nærhed, lever ikke op til undtagelsesbetingelser

12 Eksempel Lovligt mindre skilt ved adgangsvej til virksomheden - 21 stk. 2 nr. 5

13 Eksempel Ulovligt ikke omfattet af undtagelser

14 Eksempel Ulovligt... Ikke i umiddelbar tilknytning til virksomhed

15 Øvrige undtagelser stk. 2 (nr. 2, 3 og 4) Fra forbuddet er også undtaget: Skiltning for virksomheder og erhvervsgrunde mv. i områder, der i lokalplan er udlagt som erhvervsområde Trafikpropaganda godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed Valgplakater

16 Administration Overtrædelser håndteres på baggrund af anmeldelser og tilsyn. Der samarbejdes med Trafik & Veje, idet opsætning af skilte i vejareal er ulovligt. Hvor reklameskilte er opsat i vejarealet foretager Trafik & Veje sagsbehandlingen. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, såfremt opsætning uden for vejarealet også vil være i strid med NBL 21.

17 Eksempel - opsat i vejareal

18 Eksempel uden for vejareal

19 Eksempel by ikke omfattet

20 Alternativer Det er muligt at ansøge Trafik & Veje om opsætning af særlig servicevejvisning. Praksis har hidtil været restriktiv og en række betingelser skal være opfyldt.

21 Ny Vandområdeplan for Betydning for Aalborg

22 Offentliggørelse Forslag til vandområdeplaner har været i seks måneders offentlig høring fra juni 2016 offentliggjorde Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) vandområdeplaner for anden planperiode ( )

23 1. generations vandplaner Vandløbsindsatserne omfatter: Restaurering / Udlægning af sten og gydegrus, herunder bearbejdning af brinker og profil Åbning af rørlagte vandløb Fjernelse af spærringer

24 Vandløbsindsatser i 1. planperiode

25 Miljømål for vandløb Vandområdeplan 2

26 Samlet økologisk tilstand

27 Vandløbsindsatser i 2. planperiode Staten udmeldte rammen for vandløbsindsatsen (fysiske forhold) i apr Vandråd rådgav kommunerne om udarbejdelsen af et forslag til vandløbsindsatser for 2. vandplanperiode (apr. okt. 2014) Kommunerne indsendte forslag til vandløbsindsatser i okt Kommunernes forslag til indsatser blev med mindre justeringer lagt til grund for det endelige indsatsprogram de vandplaner der blev sendt i høring. I de endelige planer er indsatser som skulle finansieres med landdistriktsprogrammet taget ud (miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. I Aalborg blev der foreslået restaurering af hele ådale kombineret med genslyngning, udlægning af groft materiale og etablering af træer (Skulle give målopfyldelse på en 9,9 km strækning af Østerå) Denne indsats er taget ud. Der er overført indsatser fra VP 1 (indsatser med tilsagn om realisering samt omkostningseffektive indsatser, der giver miljøgevinst). Mange af de forslåede rørlægninger og spærringer er taget ud i den endelige vandområdeplan (undtaget). (For Aalborg blev der meldt 4 spærringer ind, der alle er med i Vandområdeplanen).

28 2. generations vandplaner Vandløbsindsatserne kunne jf. rammen/virkemiddelkatalog omfatte: Udlægning af groft materiale Udlægning af groft materiale og træplantning Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning Etablering af træer langs vandløb Genslyngning Genslyngning Genslyngning i kombination med afværgeforanstaltninger (diger og pumpelag) Udskiftning af bundmateriale Etablering af miniådale med genslyngning Restaurering af hele ådale Dobbeltprofil

29 2. generations vandplaner Vandløbsindsatserne kunne jf. rammen/virkemiddelkatalog omfatte: Åbning af rørlagte strækninger + hævning af bunden og/eller genslyngning Åbning af rørlagte strækninger uden hævning eller genslyngning men med smårestaureringer Åbning af rørlagte strækninger + etablering af miniådale Fjernelse af fysiske spærringer Sandfang Okkerrensning

30 Vandløbsindsatser i 2. planperiode

31 Vandløbsindsatser i 2. planperiode

32 Vandløbsindsatser Undtaget målopfyldelse i 2021

33 Vandløb der er taget ud

34 Vandråd Jf. regeringens Fødevare- og landbrugspakke og vandområdeplanerne: Vandråd inddrages i arbejdet med at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af vandområdeplanernes vandløb som kunstige eller stærkt modificerede. Beslutning om inddragelse af vandråd i tredje planperiode træffes først på baggrund af en evaluering af ovenstående arbejde

35 N-indsatser i oplandet til Limfjorden Delvandopland Vådområder Lavbundsprojekter Minivådområder Målrettet regulering Privat Skovrejsning Miljøfokusområder Spildevand Samlet Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning Hjarbæk Fjord Limfjorden i øvrigt 54,7 3,9 24,5 3,9 29,4 127,5 0, ,8 65,2 4,3 27,4 4,3 26,1 147,9 0,2 251,5 241,5 27,7 175,4 27,7 109, ,3 277,1 Samlet 361,5 35,8 227,3 35,9 164,9 923,4 3, ,5

36 N-indsatser i oplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak Lavbunds -projekter Delvandopland Vådområder Minivådområder Målrettet regulering Privat Skovrejsning Miljøfokusområder Spildevand Samlet Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Ton/år Kattegat ,2 26,3 Skagerrak og Vesterhav et 0 0,2 1,2 0,2 21,5 123, ,6 Samlet 0 0,2 1,2 0,2 47,5 123,7 0,2 173,9

37 Regnbetinget overløb 34 indsatser overført fra VP 1

38 Forbedret rensning af spildevandet fra ukloakerede ejendomme Minimum 477 ejendomme skal i første vandplanperiode have forbedret spildevandsrensningen Indsatsen skal være gennemført senest Der er i anden vandplanperiode ingen ejendomme, der skal have forbedret spildevandsrensningen

39 Natura 2000-handleplaner 2. planperiode Det Grønne Råd, den 25. august 2016

40 Natura 2000-handleplaner

41 Natura 2000-handleplaner Den kommunale handleplan skal indeholde: En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura planen for den forudgående periode er gennemført Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner. Nr af 15. dec og Miljømålsloven. Lovbek. nr af 8. dec. 2015

42 Natura 2000-handleplaner Fokus for indsatsen i 2. planperiode er: At færdiggøre og konsolidere indsatsen fra den første generation planer At fortsætte arbejdet med at sikre naturpleje på de arealer, hvor det er nødvendigt for at sikre og forbedre naturtilstanden At der i et mindre antal områder startes en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af eksisterende og særlig sårbar natur At sikre en indsats mod invasive arter og målrettet forbedre levesteder for bl.a. truede ynglefugle

43 Natura 2000-handleplaner Projekter medfinansieret af kommunen Indsats Kommunalt ejet Privatejet Hegning 13 ha realiseret 2988 ha realiseret Afgræsning Slæt Slåning Afbrænding Tørveskrælning Rydning af bevoksning Rydning af opvækst Andre anlæg Diverse Facilitering LIFE Invasive arter Naturlig hydrologi 13 ha realiseret 2 ha realiseret 2 ha realiseret 4 ha planlagt 1130 ha realiseret 31 ha planlagt 16 ha realiseret 8 ha realiseret 27 ha realiseret 6,1 ha realiseret 42 ha realiseret 158 ha realiseret 31 ha planlagt 158 ha realiseret 31ha planlagt 210 ha realiseret 194 ha realiseret 1155 ha realiseret 32 ha realiseret 235 ha planlagt 1357 ha realiseret

44 Natura 2000-handleplaner Projekter finansieret gennem landdistriktsmidler og faciliteret af kommunen: Indsats Kommunalt ejet Privatejet Pleje af græs- og naturarealer 13 ha 1257 ha Hegning 32 ha 819 ha Rydning 4 ha 9 ha Etablering af optimale vandstandsforhold 0 ha 187 ha forundersøgelse

45 Natura 2000-handleplaner Forventet plan for interessentinddragelse Projektnavn Initiativ Tidsplan Kommune Orientering af Det Grønne Råd om projektstatus Landmanden som Naturforvalter Facilitering af tilskudsordninger Det Grønne Råd afholder møder 4 gange årligt Indgå med Naturstyrelsen m.fl. i ansøgning og gennemførelse at LIFE projekt. Bidrage med oplysning og udbredelse af Natura 2000 tilskudsordningerne til lodsejere. Hele planperioden Hele planperioden I tilknytning til ansøgningsrunderne Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Jammerbugt Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Jammerbugt Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Jammerbugt Naturpleje og hegningsnetværk Samarbejde med Agri Nord og Kødkvægsforeningen om udvikling af projekter under Naturpleje og Hegningsnetværket. Hele planperioden Aalborg, Rebild, Vesthimmerland,

46 Natura 2000-handleplaner TIDSPLAN 20. april 2016 Statens Natura 2000-planer offentliggjort 20. oktober Udkast til kommunale handleplaner sendes i offentlig høring 17. november Møde i Det Grønne Råd 15. december Offentlig høring af handleplanerne slutter 20. april 2017 De kommunale handleplaner offentliggøres

47 LIFE IP Landmanden som naturforvalter Ansøgning Grønne Rådsmøde Aalborg Martin Nissen Nørgård

48 Naturstyrelsen forbereder i samarbejde med kommuner og landbruget en ansøgning til EU Kommissionen om et Integreret LIFE naturprojekt for 7 Natura 2000 områder i Himmerland. Projektet vil gennemføre indsatser i forhold til særligt truede og sårbare naturtyper med fokus på at skabe bedre sammenhæng og mere robuste naturtyper og levesteder i områderne. 2 / Naturstyrelsen / LIFE IP Grønne Råd Aalborg 25. august 2016

49 Projektet ønsker at sikre større, sammenhængende og dermed økonomisk interessante forvaltningsenheder på tværs af forskellige naturtyper og ejerskaber. Projektet vil arbejde aktivt for at gøre naturplejen til en driftsgren for landbruget med fokus på landmanden som naturforvalter. Virkemidler for projektet kan være: Jordfordeling, Græsningslaug, Organisering af biomassehøst og maskinudvikling, Etablering af afsætningskæder til fremme af økonomien (virksomheder og slagterier) Landbrugsstøtteordninger, Lovgivning (natur, vand, dyrevelfærd) m.fl. 3 / Naturstyrelsen / LIFE IP - Grønne Råd Aalborg 25. august 2016

50 Projektforløb Koncept Note til oktober 2016 Ansøgningen forventes fremsendt til EU Kommissionen den 1. april 2017 Forventet projektstart: vinter 2017 / 2018 Forventet projektperiode: Ca. 8 år Natura 2000-områder: 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 22: Kielstrup Sø 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 33: Tjele Langsø og Vinge Møllebæk 222: Villestrup Ådal 223: Kastbjerg Ådal Kommuner: Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Mariager Fjord, Skive, Randers og Viborg.

51 Der er p.t. afsat 33 mio. kr. til national medfinansiering af IP- projektet inkl. administrationsomkostninger. Med en EU-medfinansiering på 60 % kan projektet opnå ca. 50 mio. kr. i støtte og dermed en samlet projektsum på godt 83 mio. kr. Der er mulighed for et hjemtage op til 75 mio. kr., hvis der kan findes yderligere kilder til national medfinansiering. 5 / Naturstyrelsen / LIFE IP - Grønne Råd Aalborg 25. august 2016

52 LIFE IP Landmanden som naturforvalter Ansøgning Læs mere på: -life-projekt-himmerland/ Kontaktperson Annita Svendsen Tlf

Naturårsmøde EnviNa den 7. september 2016

Naturårsmøde EnviNa den 7. september 2016 Naturårsmøde EnviNa den 7. september 2016 Samskabelse, gode metoder til inddragelse Med udgangspunkt i LIFE IP Himmerland V/ Annita Svendsen, Naturstyrelsen LIFE IP Landmanden som naturforvalter Ansøgning

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Aalborg Kommunes Natura 2000-handleplaner og vandområdeplan

Aalborg Kommunes Natura 2000-handleplaner og vandområdeplan Aalborg Kommunes Natura 2000-handleplaner og vandområdeplan Temamøde i Det Grønne Råd 17. november 2016 Program 17.00-17.05 Velkomst og indledning v/ Rådmand Hans Henrik Henriksen 17.05-17.30 Vandplanindsatsen

Læs mere

Gæst: Maria-Louise Galamba, Friluftsrådet Morten Elling, Naturstyrelsen Kirsten Lund Andersen, Park & Natur Jette Binau Sørensen

Gæst: Maria-Louise Galamba, Friluftsrådet Morten Elling, Naturstyrelsen Kirsten Lund Andersen, Park & Natur Jette Binau Sørensen Møde Det Grønne Råd Tid 27. februar 2014 Park & Natur By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 158 Deltagere Afbud Referent Hans Henrik Henriksen,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at:

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at: Statens Natura 2000-planer for 2016 2021 blev offentliggjort den 20. april 2016 Hovedformålet med Natura 2000- planerne for 2016-2021 er, at: 1) færdiggøre og vedligeholde indsatsen fra 1. planperiode

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 1 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-handleplan Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Natura 2000-område nr. 32 Habitatområde H32 Kolofon Titel: Natura 2000-ndleplan 2016-2021. Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Natura 2000-område nr. 232 Habitatområde H232 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Natura 2000-område nr. 231 Habitatområde H231 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område nr. 90 Habitatområde H79 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000 handleplan 2016-2021 T S DKA U Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000-område nr. 5 Habitatområde 5 September 2016 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Uggerby

Læs mere

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000 handleplan 2016-2021 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000-område nr. 6 Habitatområde H6 April 2017 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan for Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Natura 2000-område nr. 210 Habitatområde H159 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Spællinge

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vangså Hede Natura 2000-område nr. 25 Habitatområde H25 Fuglebeskyttelsesområde F18 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Ribe Holme. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Ribe Holme. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ribe Holme Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ribe Holme Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-område nr. 64 Habitatområde H57 og H225 Titel: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F53 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område

Læs mere

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tryggevælde Ådal Natura 2000-område nr. 149 Habitatområde H132 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr. 149. Habitatområde H132

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 30. november 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Forslag til Kommuneplan 2017

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Karup Å, Kongenshus og

Læs mere

Per orienterede om de to lavbundsprojekter i Kulmosen og Vejen Mose, hvor private lodsejere har henvendt sig til Vejen Kommune.

Per orienterede om de to lavbundsprojekter i Kulmosen og Vejen Mose, hvor private lodsejere har henvendt sig til Vejen Kommune. TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 16/15 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 29.

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

Natura 2000 planer

Natura 2000 planer Natura 2000 planer 2016 2021 Natura 2000 planer 2016 2021 Nye tiltag i Natura 2000 planlægningen Nye tiltag i Natura 2000 planlægningen 1 Hvorfor Natura 2000-planlægning? DK skal sikre og forbedre den

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Statens Natura 2000-planer den 8. december Kommunale Natura handleplaner

Statens Natura 2000-planer den 8. december Kommunale Natura handleplaner Statens Natura 2000-planer den 8. december 2011. Kommunale Natura 2000- handleplaner Møde i Det Grønne Råd, Langeland Kommune den 7. februar 2012 /dof Oplæg om den kommunale opfølgning Indhold: Generelle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skagen Gren og Skagerrak Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område N1 Skagen Gren og Skagerrak Udgiver:

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere