Lifeline Excellent. Indhold. Sundhedsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lifeline Excellent. Indhold. Sundhedsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser. Nr. 35201 03 010403"

Transkript

1 Lifeline Excellent Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. Indhold 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Hvem er forsikret? Ansatte Udstationeret personale Udenlandsk personale Private personer Medforsikrede* familiemedlemmer Hvor gælder forsikringen? Hvornår gælder forsikringen? Hvad forsikringen omfatter Service Forebyggende Helbredsundersøgelse Vaccinationer Læge og hospitalsbehandling Sygdom ved rejse uden for Norden Hjemmehjælp Efterbehandling Rejse, transport og logiomkostninger Hjælpemidler Ledsagere Sygeforsikring for børn Misbrugsdækning Kritisk Sygdom Hospiceudgifter Undtagelser Begrænsninger Ansvarstid Krig og politiske uroligheder Erstatningsmæssige begrænsninger Behandlingssted Sikkerhedskrav og forudsætninger Forsikringssum Selvrisiko Hvad gør man, hvis skaden sker? Skadeopgørelse Andre bestemmelser Ordliste Fælles forsikringsbetingelser... 9

2 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen gælder for den eller de personer, som anføres i policen. 2. Hvem er forsikret? Det fremgår af policen, hvem der er forsikret. Forsikringen kan omfatte: 2.1. Ansatte Ansatte (de forsikrede) i virksomhed eller organisation (forsikringstager), der er virksom i Danmark. Med ansatte sidestilles delejere i handelsfirmaer og kommanditselskaber, selvstændigt registreret næringsdrivende samt bestyrelsesmedlemmer i virksomhederne Udstationeret personale Udstationeret personale (de forsikrede), hvorved forstås personale ansat i virksomhed eller datterselskab, ejet af selskab, som er virksomt i Danmark (forsikringstager). Al forsikringsadministration skal varetages af virksomheden i Danmark. Den forsikrede skal have været medlem af nordisk sygesikring umiddelbart inden påbegyndt udstationering Udenlandsk personale Udenlandsk personale (de forsikrede), ansat i dansk virksomhed eller datterselskab, ejet af dansk moderselskab med hovedkontor i Danmark eller udenlandsk koncern, hvor administration af forsikringer er placeret i det danske selskab (forsikringstager), så længe disse indgår under en koncernforsikring. Skandia kan for udenlandske statsborgere forlange lægeundersøgelse for forsikringstagers regning, i tillæg til den sædvanlige egenerklæring Private personer Private personer fra 18 års alderen Medforsikrede* familiemedlemmer Familiemedlemmer som medforsikrede*, så længe den hovedforsikrede er omfattet af forsikringen. Børn kan omfattes fra fyldt 1 år. Se særligt under pkt Hvor gælder forsikringen? Forsikringen gælder inden for den zone,* der er betalt præmie for. Se policen. Ved midlertidigt ophold uden for egen zone* gælder forsikringen i højst 60 dage regnet fra udrejsedagen. 4. Hvornår gælder forsikringen? Forsikringen gælder i forsikringstiden. Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor Skandia har modtaget det fuldstændige begæringsgrundlag. Dette gælder under forudsætning af, at forsikringen, efter Skandias antagelsesregler, kan antages til normal præmie uden forbehold. Kan forsikringen kun bevilges mod forhøjet præmie og/eller indskrænkning, træder forsikringen først i kraft, når ændringerne er accepteret ved at præmien betales. Er forsikringen ophørt at gælde, og skade er indtruffet i forsikringstiden, skal skadeanmeldelse være Skandia i hænde hurtigst muligt. Er behandling bevilget eller påbegyndt inden forsikringens ophør, betales omkostninger til behandlingen, dog maksimalt til det i punkt 7.1. angivne tidspunkt. 5. Hvad forsikringen omfatter 5.1. Service Sygdomsrådgivning Adgang til Skandias Lifelinelinje hele døgnet. Lifelinelinjen yder rådgivning vedrørende sygdom, forebyggelse, udlandsservice vedrørende krigsområder og lokale sundhedsmæssige forhold, medicin o.lign. Servicen gælder også for den forsikredes nærmeste familie* Internet Adgang til sygdoms og sundhedsinformation på internetsite Vaccinationsservice Ved udlandsrejser eller udstationering kan den forsikrede få lægefaglig information om vaccinationsregler og behov Rejseservice Ved operationer i udlandet hjælpes med fly og hotelbooking for forsikrede og ledsagere, jf. pkt Forebyggende Helbredsundersøgelse Helbredsundersøgelse indgår hvert andet år fra fyldt 20 år. Første undersøgelse gennemføres i 2. forsikringsår og så fremdeles (kræver 2 indbetalte årspræmier). Helbredsundersøgelsen omfatter: grundig lægesamtale på baggrund af besvaret spørgeskema medicinsk lægeundersøgelse blod og urinprøver hvile EKG og arbejds EKG under maksimal belastning relevant speciallægesamtale omkring prøveresultater. Helbredsundersøgelsen skal gennemføres på en Lifeline Modtagelse i Norden*. Den forsikrede modtager brev om gennemførelse af helbredsundersøgelse. Den forsikrede er selv ansvarlig for tidsbooking og gennemførelse. Lifeline Excellent nr Skandia 2/11

3 Hvis muligheden for at gennemføre helbredsundersøgelse i rette forsikringsår ikke udnyttes, kan tidspunkt ikke flyttes til et andet forsikringsår, og præmie refunderes ikke Vaccinationer Følgende vaccinationer indgår: a. Ved udlandsrejse i det omfang det anbefales, indgår vaccinationer før rejse. b. Årlig influenzavaccination. Ved sygdom* dækker forsikringen: 5.4. Læge og hospitalsbehandling Alment praktiserende lægetjeneste Konsultation, undersøgelse, diagnosticering og behandling udført af læge tilknyttet Lifeline Modtagelserne eller en af Skandia anvist læge Speciallæge behandling Undersøgelse og behandling udført af speciallæge. Der kræves henvisning fra egen læge eller Lifeline Modtagelserne Anden specialistbehandling Behandling udført på hjemstedet af psykiater, psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor. Se pkt angående begrænsninger. Der kræves henvisning fra egen læge eller Lifeline Modtagelserne Second Opinion Second Opinion indebærer, at en forsikret, som står foran en vanskelig medicinsk stillingtagen i visse tilfælde kan få en yderligere medicinsk vurdering af en specialist. I følgende tilfælde er retten til Second Opinion aktuel: Ved livstruende eller særlig alvorlig sygdom* eller skade. Hvis den forsikrede står foran valget om at udsætte sig for særlig risikofyldt behandling. Hvis valget har særlig stor betydning for den forsikredes fremtidige livskvalitet. Retten til Second Opinion afgøres i tilfælde af tvivl af Skandias medicinske ansvarlige Operation og hospitalsbehandling Operationsforberedende undersøgelser, operationer ambulant eller under indlæggelse samt pleje på hospital. Operation gennemføres på hospital eller klinik i Skandias netværk eller på et andet hospital, såfremt det er mere formålstjenligt ud fra et behandlingsmæssigt synspunkt. Hvis det er medicinsk begrundet, kan behandling ske worldwide. Behandling og sted skal godkendes af Skandia Sygdom ved rejse uden for Norden Ved akut sygdom dækker forsikringen nødvendig lokal læge og hospitalsbehandling, der ikke er undtaget i policen i øvrigt, under forudsætning af at det ud fra en medicinsk og/eller lægefaglig bedømmelse ikke er tilrådeligt at rejse hjem for at gennemføre behandlingen. Rejse og transportudgifter herunder hjemtransport med henblik på behandling omfattes, medmindre dette kan erstattes via lov, forfatning, konvention eller anden forsikring. Se også pkt Hjemmehjælp Indtil 20 timers rimelig og nødvendig hjemmehjælp, dvs. sygepleje, børnepasning, rengøring og indkøb, inden for 14 dage efter dækningsberettiget større operation. Det er et krav, at denne service kan leveres af et etableret firma i nærheden af den forsikredes bopæl Efterbehandling Ambulant efterbehandling og rehabilitering ordineret af læge i forbindelse med dækningsberettiget behandlingskrævende indlæggelse eller ambulant operation. Dækningen inkluderer lægeordineret rekreations og kurophold i Norden*. Behandling og sted skal godkendes af Skandia Rejse, transport og logiomkostninger Rimelige, nødvendige og ekstraordinære rejse, transportog logiomkostninger for forsikrede i direkte tilknytning til dækningsberettiget behandling. Alle rejseomkostninger skal godkendes af Skandia inden igangsætning Hjælpemidler Erstatning for hjælpemidler, der af læge anses for rimelig og nødvendig for sygdommens eller ulykkens heling/kurering. Der betales ikke for permante hjælpemidler, bortset fra proteser for mistede/amputerede lemmer eller pacemaker Ledsagere Social ledsagelse Ved indlæggelse i udlandet i mindst 5 dage, betales rimelige og ekstraordinære udgifter til rejse, transport og logi for indtil 2 ledsagere med familiemæssig tilknytning* Medicinsk ledsagelse Hvor det er medicinsk begrundet, kan der følge en medicinsk uddannet person med på rejsen til et hospital uden for Norden. Den medicinske ledsager skal sikre den forsikrede størst mulige omsorg under rejse og ophold indskrivning på Lifeline Excellent nr Skandia 3/11

4 hospital forståelse af diagnose, behandlingsforløb, dialog med lokale læger, m.m. Den medicinske ledsager vælges af Skandia Sygeforsikring for børn Hvis forsikringen omfatter børn under 18 år, gælder følgende: forsikringen gælder tidligst fra barnet fylder 1 år, forsikring kan alene tegnes sammen med mindst en forælder, mindst en forælder skal have samme produkt som barnet, dækning omfatter ikke pkt Skader eller diagnoser relateret til medfødte lidelser eller lidelser fra fødslen vil ikke være omfattet Misbrugsdækning Forsikringen erstatter udgifterne til 1 godkendt, medicinsk begrundet og uafbrudt afvænningsbehandling for diagnosticeret misbrug af alkohol, narkotika, medicin eller for ludomani. Skandia skal godkende behandlingen, der skal gennemføres i Norden. Fra forsikringens startdato gælder en karenstid på 6 måneder, før dækningsberettiget diagnosetidspunkt kan foreligge. Når der har været påbegyndt et behandlingsforløb, kan der ikke senere betales for nogen ny behandling Kritisk Sygdom Hvis den forsikrede får stillet en af forsikringen omfattet kritisk sygdomsdiagnose efter karensperioden, udbetales forsikringssummen Omfattede kritiske sygdomme Kritisk Sygdom er inddelt i følgende diagnosegrupper (se definitioner/krav i Ordliste): A. Kræft B. Blodprop i hjertet C. Bypass opererede tilfælde af åreforkalkning i kranspulsåren (koronarsklerose) D. Hjerteklapkirurgi E. Hjerneblødning (Apopleksi) F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranialt sakkulat aneurisme) G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv H. Dissemineret sklerose I. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) J. Nyresvigt K. Større organtransplantationer L. Blindhed M. Døvhed N. Muskelsvind O. HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte P. AIDS Q. Større forbrændinger R. Parkinson s sygdom Udbetaling Generelt dækker vi ikke Muskelsvind, HIV infektion og AIDS når der er tale om en individuel eller frivillig forsikringsaftale, med mindre der er tale om en individuel videreførelse af en dækning, der oprindeligt er tegnet under en obligatorisk aftale. Når der én gang er sket udbetaling af forsikringssummen ved Kritisk Sygdom, bortfalder dækningen for den diagnosegruppe, som har medført udbetaling. I denne sammenhæng anses hjerneblødning, blodprop i hjertet, bypassoperationer og hjertetransplantation som én og samme kritiske sygdom. Tilsvarende bortfalder dækningen ved kræft, såfremt forsikrede har modtaget udbetaling for en kræftsygdom. Også selvom der er tale om en anden dækningsberettiget kræftdiagnose. Retten til udbetaling ved Kritisk Sygdom bortfalder ved forsikredes død, med undtagelse af tilfælde, hvor forsikrede skriftligt har bedt om udbetaling over for Skandia, og på det tidspunkt opfylder de øvrige betingelser for udbetaling ved Kritisk Sygdom. Det er en betingelse for dækning af Kritisk Sygdom, at sygdommen tidligst diagnosticeres når dækningen har været uafbrudt i kraft i 3 måneder, dog skal dækningen have været uafbrudt i kraft i 6 måneder, når der er tale om en diagnose, som er dækket under gruppen Kræft. Hvis forsikrede har fået stillet en diagnose eller har lidt af en Kritisk Sygdom, som er dækket under disse forsikringsbetingelser, før forsikringens ikrafttræden eller inden for disse karensperioder, bortfalder dækningen for den pågældende diagnosegruppe. I denne sammenhæng anses hjerneblødning, blodprop i hjertet, bypass operationer og hjertetransplantation som én og samme kritiske sygdom. Tilsvarende bortfalder dækningen ved kræft, såfremt forsikrede inden forsikringens ikrafttræden eller før udløbet af karensperioden på 6 måneder har fået stillet en kræftdiagnose, har lidt af eller været opmærksom på en kræftsygdom. Også selvom der er tale om en anden kræftdiagnose. Hvis forsikringen indgår i en obligatorisk forsikringsordning erstattes anførte karenstidsregler af en karensregel på 7 år forud for forsikringens ikrafttræden Hospiceudgifter Godkendte udgifter til ophold på nordiske hospices i forbindelse med en livstruende diagnose. Der kan alternativt vælges hjemme hospiceordning, såfremt der foreligger en livstruende cancerdiagnose. Lifeline Excellent nr Skandia 4/11

5 Skandia betaler alene for ydelser udført af en af Skandia godkendt virksomhed inden for dette område og alene for ordning i Norden. Se begrænsning under pkt Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Udgifter til behandling af forhold eller senere følger af forhold, der er indtruffet eller diagnosticeret, eller som den forsikrede er bekendt med eller burde være bekendt med, inden forsikringsdækningen er trådt i kraft Akutbehandling (ambulance, vagtlæge og skadestuesituationer) i Danmark Omkostninger, der debiteres Skandia for aftalt besøg m.v., og den forsikrede er udeblevet Følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika Behandling i forbindelse med graviditet, fødsel og abort eller fertilitetsundersøgelser og behandling for barnløshed Tandbehandling af enhver art Præventionsmidler Alderdomssvækkelse og pleje* Pleje og behandling af demens* Medicin, bortset fra medicin ordineret under behandlingskrævende indlæggelse eller ambulant operation, dog maksimalt i indtil 6 måneder fra 1. behandlingsdag. Almindelige synskorrigerende indgreb Kosmetiske behandlinger* og operationer, medmindre disse er medicinsk betinget. Forsikredes private udgifter ud over det, der står som dækket. Alternative behandlingsformer, der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller behandling udført af faggrupper, der ikke har opnået Sundhedsstyrelsens autorisation HIV infektion og afledte sygdomme, medmindre dette er en følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte. Omkostninger til lægeerklæringer og lignende, som ikke er bestilt af Skandia Vaccination, helbredskontrol eller kontrol under graviditet og anden forebyggende kontrol, bortset fra det under pkt og 5.3. anførte Sygdom, funktionsnedsættelse, kropsfejl eller psykisk udviklingshæmmethed eller følger af disse forhold der er medfødt eller kan relateres til fødslen eller graviditeten, og som først viser sig efter forsikringens tegning og inden den forsikredes fyldte 6. år Skade opstået i forbindelse med udøvelse af professionel sport Personer med permanent bopæl uden for Norden (emigration). 7. Begrænsninger 7.1. Ansvarstid Erstatning for et og samme skadetilfælde* er begrænset til 5 år fra 1. behandling. Flere sygdomstilfælde med medicinsk sammenhæng regnes som 1 skadetilfælde*, med mindre den forsikrede har været behandlings og symptomfri i mere end 6 sammenhængende måneder Krig og politiske uroligheder Uanset Fælles forsikringsbetingelsernes punkt F6 vedrørende krig og politiske uroligheder, gælder forsikringen i den 1. måned under den forsikredes besøg i område, hvor der samtidig udbryder krig eller uroligheder under forudsætning af, at forsikrede ikke deltager i krigen eller urolighederne Erstatningsmæssige begrænsninger Antallet af behandlinger hos psykiater, psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor er samlet begrænset til 10 behandlinger og 1 røntgenundersøgelse inden for 12 på hinanden følgende måneder. Begrænsningen gælder ikke i forbindelse med efterbehandling/rehabilitering efter operation eller behandlingskrævende indlæggelse omfattet af forsikringen. Helbredsundersøgelse i henhold til pkt kan, hvis den med Skandias godkendelse udføres et andet sted end på Lifelines Modtagelser, maksimalt erstattes med kr Hospicebetaling ydes i indtil 6 måneder, respektive 20 hjemmebesøg. Forsikringssummen for Kritisk Sygdom under pkt aftrappes således: Indtil 60 år opnås 100% sum. Herefter nedsættes summen med 10 % pr. år og ophører dermed helt fra det forsikringsår, i hvilket den forsikrede fylder 70 år Behandlingssted Operation gennemføres på hospital eller klinik i Skandias netværk eller på et andet hospital, såfremt det er mere formålstjenligt ud fra et behandlingsmæssigt synspunkt. Hvis det er medicinsk begrundet, kan behandling ske worldwide. Lifeline Excellent nr Skandia 5/11

6 8. Sikkerhedskrav og forudsætninger De forsikrede skal ved indtegning være i alderen 1 64 år. Præmien er for den enkelte løbende aldersafhængig, baseret på alder ved næste fødselsdag. Hvor virksomheden er forsikringstager, har vedkommende ikke ret til indsigt i den forsikredes helbredstilstand eller forsikrings medicinske bedømmelse. Skandia kan derfor afslå at begrunde eventuelle indskrænkninger, præmieforhøjelser eller afslag for forsikringstageren. 9. Forsikringssum Forsikringen er sumløs. Efterbehandling skal om muligt ske på hjemstedet, men kan dog ske på det hospital, hvor den forsikrede blev behandlet, hvis det ud fra et behandlingsmæssigt synspunkt er bedre. Før efterbehandling begynder et andet sted end det der står oven for, skal der indhentes godkendelse hos Skandia. Rejse, transport og logiomkostninger skal godkendes af Skandia inden igangsætning. Ved stationering i udlandet eller midlertidig ophold uden for egen zone*, skal den forsikrede selv betale lægeudgifter. Skandia refunderer efterfølgende udgiften efter modtagelse af skadeanmeldelse og originale kvitteringer. Ved hospitalsophold kontaktes Lifelinelinjen eller SOS International A/S i København (tlf ). Kritisk Sygdom har fast sum på kr (se tillige pkt. 7.3.). 10. Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. 11. Hvad gør man, hvis skaden sker? Ring altid først til Lifelinelinjen Skadeopgørelse Den forsikrede skal acceptere og sørge for, at Skandia modtager alle ønskede oplysninger og attester, som selskabet anser for nødvendige for at afgøre, om der foreligger ret til erstatning og fortsat behandling. Ligeledes skal den forsikrede gennemgå de lægeundersøgelser, som Skandia skønner nødvendige for at vurdere retten til erstatning. Udgifter til de ønskede attester og undersøgelser betales af Skandia. Skandias Lifeline Modtagelser håndterer skader på vegne af Skandia. Hvis den forsikrede rammes af skadetilfælde*, skal vedkommende hurtigst muligt søge læge og i sygdomsperioden regelmæssigt være under lægeopsyn samt følge lægens anvisninger. Anmeldelse skal ske til Skandia snarest muligt. Ved ophør af dækning skal anmeldelse ske senest 3 mdr. efter dækningens ophør, i modsat fald bortfalder retten til erstatning. Ved behov for behandling kontakter forsikrede Skandias Lifelinelinje, der sørger for videre koordinering til de af Skandia oprettede Modtagelser i henholdsvis England, Finland, Grønland, Norge, Sverige og Danmark, eller andet godkendt behandlingssted world wide. Tlfnr. fremgår af plastkortet. Undersøgelses og behandlingsprocedure igangsættes inden for 10 arbejdsdage. Inden behandling begynder, eller forsikrede rejser med henblik på behandling på hospital, skal godkendelse indhentes hos Lifelinelinjen. Diagnosticering og primær behandling af akutte skader skal udføres på hjemstedet eller ved rejser på besøgsstedet. Fortsat behandling inden for akutperiodens rammer kan ske på privathospital eller på andet behandlingssted, som ud fra et behandlingsmæssigt synspunkt er bedre. Krav om erstatning skal underbygges med originalbilag. 13. Andre bestemmelser Forsikringstager modtager en police af hvilken forsikringens dækning fremgår. På firmaordninger modtager den forsikrede et forsikringsbevis af hvilket forsikringens dækning fremgår. Medmindre andet er aftalt fremsendes tillige plastkort med telefonnummer til Lifelinelinjen til den forsikrede. Plastkort fremsendes, når præmien er betalt. Ved firmaordning og jobskifte eller pensionering kan den forsikrede mod fortsat og uafbrudt præmiebetaling fortsætte uændret indtil førstkommende hovedforfald. Efter hovedforfald kan den forsikrede fortsætte på særskilt forsikring til tarifpræmie, men uden krav om helbredsoplysninger. Aldersregler gælder altid og uændret! For virksomhedsordninger kan aftales særlig solidarisk præmie: Præmien udregnes efter de forsikredes alder på første fødselsdag efter forfaldstidspunktet. Alle Lifeline Excellent nr Skandia 6/11

7 præmier i ordningen adderes og deles med antallet af forsikrede. Den fremkomne præmie vil, inkl. evt. indeksregulering, være gældende for alle i det følgende forsikringsår. Hvis policen omfatter medforsikrede, udregnes gennemsnitspræmier gruppevis. For puljeaftaler gælder en årsvis forudaftalt præmie for alle i puljen. Præmien indeksreguleres medmindre anden særlig aftale foreligger. Der henvises til særskilt aftalte regler for den aktuelle pulje. Såfremt der til en aftale er knyttet risikoregnskab, gælder særlige præmiereguleringsregler. Forsikringen er etableret i Skandia Forsikring, filial af FörsäkringsAktiebolaget Skandia (publ), Sverige. SKADETILFÆLDE Skadetilfælde er en sygdoms eller behandlingstilstand på det tidspunkt, hvor skaden eller sygdommen giver sådanne symptomer, at den forsikrede indser eller burde indse, at der er tale om skade eller sygdom. Det er en betingelse, at såvel første symptom som første lægebesøg konstateres/sker i forsikringstiden. SYGDOM Sygdom i policens forstand er en helbredsmæssigt nedbrydende tilstand, hvor det, efter almindelig lægelig vurdering, er anerkendt, muligt og forsvarligt at bedre eller kurere forholdet ved at behandle. ZONE 14. Ordliste ALDERDOMSSVÆKKELSE OG PLEJE Hjælp til ældre for at sikre økonomisk tryghed, bolig, personlig pleje og hjælp (f.eks. hjemmehjælp), hjemmesygepleje og behandling på ældrecenter og lignende. DEMENS Sygelige forandringer i hjernevævet. FAMILIE (MEDFORSIKREDE/NÆRMESTE TILKNYTTET) Hermed menes alene ægtefælle, samlever (samme registrerede bopæl), børn, børnebørn, forældre eller søskende. KOSMETISKE BEHANDLINGER Kosmetiske behandlinger og operationer er ikke sygdom i policens forstand. Eksempler på kosmetiske behandlinger er ansigtsløftninger, hårtransplantationer, fedtsugning, brystforstørrende eller formindskende operationer, fjernelse af godartede modermærker eller pletter, m.v. MEDFORSIKREDE En medforsikret er en person, der ikke er ansat hos forsikringstager. Desuden er det et familiemedlem til en hovedforsikret. Som familiemedlem betragtes alene ægtefælle, samlever (samme registrerede bopæl), børn, børnebørn, forældre eller søskende. NORDEN Norden er Danmark (excl. Færøerne og Grønland), Finland, Norge og Sverige. En zone er det geografiske område, inden for hvilken den forsikrede bor eller midlertidigt er bosat længere end 60 dage. Zone 1 er Norden, zone 2 er resten af Europa, zone 3 er resten af verden. DIAGNOSEGRUPPER KRITISK SYGDOM: A. Kræft Ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret som ukontrollabel, med infiltrerende vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til tilbagevenden af sygdommen (lokalt recidiv) og spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer (dette vurderes af en Hæmatolog), lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin's sygdom (stadium II IV) samt modermærkekræft (malignt melanom). Undtaget fra dækningen er alle former for hudkræft, herunder Kaposi's sarkom. Endvidere undtager dækningen alle svulster, der ved den mikroskopiske (histologiske) undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft), såsom celleforandringer i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasi (CIN), alle stadier), "carcinoma in situ", godartede blærepapillomer, stadium I af Hodgkin's sygdom og kronisk lymfatisk leukæmi. Svulster opstået som følge af infektion med sygdom og kronisk lymfatisk leukæmi. Endelig undtages svulster opstået som følge af infektion med HIV virus. Krav: Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). B. Blodprop i hjertet (Myokardieinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på mindst to af følgende tre kriterier: Sygehistorie med typiske, vedvarende brystsmerter. Lifeline Excellent nr Skandia 7/11

8 Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt. Samtidig signifikant forhøjelse af blodværdierne for relevante enzymer, først og fremmest CKMB. Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. C. Bypass opererede tilfælde af koronarsklerose Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene og/eller arterie grafts, udført hos personer med medicinsk intraktabel angina pectoris. Ballonudvidelse sidestilles med operation, forudsat den omfatter mindst to kranspulsårer, og i dette tilfælde skal operationen være gennemført, før udbetaling kan ske. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Diagnosen skal være stillet af en specialist inden for området. D. Hjerteklapkirurgi Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstige mekaniske eller biologiske hjerteklapproteser. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Diagnosen skal være stillet af en specialist inden for området. E. Hjerneblødning (Apopleksi) En læsion af hjernen, som medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer (f.eks. halvsidige lammelser, talebesvær eller synsforstyrrelser) af mere end 24 timers varighed, som følge af vævsdød (et infarkt) forårsaget af blodprop (emboli eller trombose), af en blødning mellem hjernehinderne (subaraknoidal blødning) eller af en blødning i hjernen (et intracerebralt hæmatom) opstået spontant eller som følge af et misdannet blodkar (en vaskulær malformation). Krav: Diagnosen skal være stillet af en neurologisk specialist. Der skal være blivende neurologiske udfald, og der skal foreligge CT scanning eller MR scanning med fund svarende til ovennævnte karlidelser. F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (Intrakranialt sakkulat aneurisme) Forsikrede, der på grundlag af en røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi), skal have foretaget ovennævnte indgreb. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres. Krav: Forsikrede er på venteliste eller har fået udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge inden for området. G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som ikke har kunnet fjernes helt ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet. Krav: Lidelsen skal medføre en invaliditetsgrad på mindst 30% efter en af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet tabel (mentabel 1996). Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes. Diagnosen skal stilles af en speciallæge inden for området. H. Dissemineret sklerose En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Krav: Diagnosen skal være stillet af en neurologisk specialist, og der skal have været mere end én veldefineret episode (attak) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes til dissemineret sklerose. Diagnosen skal være bekræftet ved mindst en af følgende tre undersøgelser: Forhøjet IgG indeks i hjernerygmarvsvæsken. Forlænget latens ved VEP (ikke tilstrækkeligt, hvis der klinisk kun er affektion af nervus opticus). Typiske forandringer ved MR scanning af hjernen med multiple affektioner af den hvide substans. I. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) En fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration af det centrale perifere nervesystem. Krav: Diagnosen skal være stillet af en neurologisk specialist og være bekræftet ved elektromyografi. J. Nyresvigt Nyresvigt i en sværhedsgrad så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritoneal eller hæmodialyse iværksættes eller nyretransplantation. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Diagnosen skal stilles af en speciallæge inden for området. K. Større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, hjerte lunge, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor forsikrede er modtager. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Diagnosen skal stilles af en speciallæge inden for området. Lifeline Excellent nr Skandia 8/11

9 L. Blindhed Totalt permanent og irreversibelt tab af synsevnen på begge øjne. Synsevnen skal være reduceret til 1/60 eller mindre på det bedste øje. Krav: Diagnosen skal stilles af en speciallæge inden for området. M. Døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Krav: Diagnosen skal stilles af en speciallæge inden for området. N. Muskelsvind En af følgende sygdomme: Limb Girdle Muskeldystrofi, Myastenia Gravis, Distal Muskelatrofi (Charcot Marie Tooth). Krav: Diagnosen skal være stillet af en speciallæge inden for området. O. HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Infektion med HIV 1 som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler HIV infektion. Krav: For at opfylde betingelserne for udbetaling af forsikringen, er det et krav, at Sundhedsstyrelsen har fundet det berettiget at godtgøre for transfusionsoverført HIV infektion. Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade samt en negativ HIV test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV test inden for de næste 6 måneder. Diagnosen skal stilles af en speciallæge inden for området. P. AIDS En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med AIDS virus. Krav: Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. Q. Større forbrændinger En 3. gradsforbrænding på mindst 20 % af forsikredes krop. R. Parkinson s sygdom Entydig diagnose af primær Parkinson s sygdom. Alle andre former for Parkinsonisme er undtaget. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi på grundlag af muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsatte bevægelser (hypo /oligokinesier) og balanceproblemer (postural instabilitet) 15. Fælles forsikringsbetingelser Fællesbetingelserne er gældende i det omfang, de ikke er fraveget i de almindelige eller særlige betingelser. F1. Præmiebetaling mv. Præmien betales forud. Første præmie betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder den dag, der står i policen. Præmien opkræves på giro eller via PBS. Skandia har ret til at få dækket porto udgifter. Sidste rettidige betalingsdag er den 7. hverdag efter giroindbetalingskortet er modtaget. Betales præmien ikke, sender Skandia en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke bliver betalt senest 14 dage efter påmindelsens dato. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser om præmiebetaling og reguleringsoplysninger samt for udarbejdelse og levering af dokumenter/informationer eller andre ekstraordinære ydelser. Eventuelle afgifter til staten samt gebyrer opkræves sammen med præmien. Gebyrprisliste indeholdende de til enhver tid gældende satser kan rekvireres hos Skandia. Hvis forsikringen er firmategnet og løber i kombination med firmategnet pensionsaftale, vil der gælde præmie fritagelsesregler svarende til risikoforsikringsreglerne på den forsikredes involverede pensionsordning, dog maksimalt for en 3 årig periode. F2. Varighed og opsigelse Forsikringer med løbetid på 1 år eller mere fornys automatisk, medmindre forsikringen opsiges af forsikringstager med mindst 1 måneds skriftlig varsel til ophør ved et forsikringsårs udløb. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet udover udløbsdatoen. Uanset førnævnte kan forsikringen hvis denne er firmategnet i kombination med firmapensionsordning opsiges sammen med pensionsordningen. F3. Ændring af forsikringsbetingelser og præmie Skandia kan ændre forsikringsbetingelser og /eller præmie med 1 måneds varsel til næste præmieforfaldsdato. Hvis forsikringstager ikke kan acceptere ændringen, skal han senest 14 dage efter modtagelsen af Skandias meddelelse give Skandia besked om, at ændringen ikke kan accep Lifeline Excellent nr Skandia 9/11

10 teres. Derefter bliver forsikringen annulleret på ændringsdagen. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af forsikringsbetingelser eller præmie. Skandia har til hver en tid ret til at lade en risiko besigtige/vurdere. Dobbeltforsikringsreglerne gælder ikke for summaforsikring. F8. Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom Skandia er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. F4. Ændring i risikoen Hvis der sker ændringer i risikoforholdene, skal Skandia straks have besked. I modsat fald kan forsikringstager risikere nedsættelse eller bortfald af erstatningen i skadestilfælde. Følgende forhold skal f.eks. meddeles: Forkerte oplysninger i policen, giroen eller medsendte specifikationer. Forsikring tegnes eller er tegnet mod samme risiko andetsteds. Den forsikrede virksomhed skifter ejer eller ophører. Der sker ændring i forsikringstagers virke eller momsforhold eller forsikredes virke. Skandia træffer beslutning om forsikringens eventuelle fortsættelse og betingelserne herfor. Ændringer i forsikringsbehov bør hurtigst muligt meddeles Skandia. F5. Indeksregulering Præmier indeksreguleres hvert år på den første forfaldsdato. Såfremt der sker ændring i policen mellem 1. januar og en senere hovedforfaldsdato i året reguleres på ændringsdatoen. Regulering sker på grundlag af Timelønsindekset, der offentliggøres hvert år i november af Danmarks Statistik. Såfremt andet indeks anvendes vil det fremgå af policen. Hvis Danmarks Statistik stopper udgivelsen af det anvendte indeks, har Skandia ret til at bruge et andet af Danmarks Statistiks indekser. F6. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade som følge af følgende forhold: Borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. F7. Forsikring andetsteds (dobbeltforsikring) Er det i anden aftale, som dækker samme risiko som denne forsikring, fastsat, at dækning falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er tegnet andet steds, gælder samme forbehold for denne forsikring. Eventuel erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. F9. Skadeanmeldelse Enhver skade skal straks anmeldes til Skandia. De nærmere anmeldelsesregler fremgår af policen. F10. Præmieregulering Forsikringen kan være tegnet som reguleringsforsikring. Dette fremgår af policen. F11. Lovgivning, voldgift og værneting For forsikringen gælder bestemmelserne i Lov om Forsikringsvirksomhed og Forsikringsaftaleloven, i det omfang, de ikke er fraveget i policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister, som ikke afgøres ved voldgift, skal afgøres ved danske domstole. I tilfælde af uenighed kan forsikrede kontakte Skandia Lifeline på Ankenævnet for Forsikring F12. Særlige bestemmelser Såfremt der er anvendt fremmedsproget police eller forsikringsbetingelser vil eventuelle uoverensstemmelser som følge af oversættelsen medføre, at det er den danske tekst, der er gældende. Skandia er ikke ansvarlig for resultatet af de lægelige behandlinger eller vurderinger, herunder om behandling ikke virker eller resulterer i fejl. I sådanne tilfælde må eventuelt erstatningskrav rejses overfor de involverede lægelige instanser på de klinikker eller hospitaler, som anvendes i den konkrete sag. Information Information om behandling af personoplysninger. Personoplysninger, som gives til Skandia, behandles af de Skandia selskaber (Skandia Forsikring (Lifeline), Skandia Liv og Skandia Link), som er involveret i bedømmelse eller servicering af forsikrede som kunde. Helbredsoplysninger anvendes ved bedømmelse af risikoen og skadesbehandling. Det er alene personer i Skandia, herunder Skandias læger, som nødvendigvis må have adgang til oplysningerne, der har denne adgang. Lovgivningsmæssige krav om dataindsigt vil blive leveret til relevante myndighed. Vi henviser til Lov om behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte Skandia skriftligt for at få oplysning om, hvilke data der opbevares. Du kan også skriftligt Lifeline Excellent nr Skandia 10/11

11 meddele Skandia, at du ikke ønsker markedsføringsmaterialer fra Skandia Fortrydelsesret For privattegnet forsikring gælder fortrydelsesret. Forsikring etableret af arbejdsgiver omfattes således ikke af efterfølgende regler. Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Skandia om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til Skandia. Lifeline Excellent nr Skandia 11/11

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Side 1 af 8 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring [Manchet] Nr. [# #] Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2. Rådgivning... 2 2. Forsikringens

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv 1. Plus Liv En gruppeforsikring for PFA Pensions kunder Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. juli 2017 for Plus Liv i PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Fritid F-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005 Forsikringsbetingelser Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere