Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt"

Transkript

1 Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1

2 Indledning og formål Kræftens Bekæmpelse modtager i stigende grad henvendelser fra kræftpatienter eller deres pårørende vedrørende behandlingsmuligheder i udlandet. Ét af de steder patienterne på egen hånd søger hen er Universitetsklinikken i Frankfurt (Goethe Universität). Her har ca. 100 danske patienter været i behandling og ca. 30 patienter er i øjeblikket i et behandlingsforløb på klinikken (Professor Thomas J. Vogl, personlig kommunikation). På klinikken behandles kræftpatienter primært med forskellige former for regional kemoterapi. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er således at indsamle viden om danske kræftpatienter og pårørendes oplevelser og erfaringer i forbindelse med behandling hos Professor Thomas J. Vogl på Universitetsklinikken i Frankfurt. Kræftens Bekæmpelse ønsker at belyse følgende hovedpunkter: 1) Hvad er baggrunden for, at danske kræftpatienter søger behandling i Frankfurt 2) Hvordan oplever danske patienter behandlingen i Frankfurt 3) Hvordan modtages patienterne efterfølgende i det danske sygehusvæsen Spørgeskemaundersøgelsen er ikke en repræsentativ undersøgelse blandt patienter behandlet i Frankfurt. Den skal ses som en erfaringsopsamling, der kan skabe interesse for yderligere afdækning af patienternes motiver og for fremskaffelse af den fornødne dokumentation i forhold til at afklare effekten af behandlingstilbuddet i Frankfurt. Initiativet skal også ses som en del af den aftale Kræftens Bekæmpelse har indgået med ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen om at bidrage til Sundhedsstyrelsens vidensformidling til danske kræftpatienter om behandlingsmuligheder i udlandet. Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret ved et dialogmøde i Kræftens Bekæmpelse den 27. maj Til mødet er inviteret tidligere og nuværende patienter, som har været behandlet i Frankfurt og deres pårørende. Formålet med dialogmødet er at præsentere resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt at give de deltagende patienter og pårørende mulighed for at viderebringe og diskutere deres erfaringer med behandlingen i Frankfurt. København Maj

3 1. Metode Spørgeskemaet er sendt per brev til danske patienter og pårørende, som Kræftens Bekæmpelse og/eller Marie Fjellerup har kendskab til, er blevet behandlet i Frankfurt. Desuden har spørgeskemaet været offentliggjort på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med henblik på, at flest mulige patienter og pårørende skulle have mulighed for at svare. Deltagerne i undersøgelsen har sendt det udfyldte spørgeskema til Kræftens Bekæmpelse med post. Deltagerne i undersøgelsen havde mulighed for enten at være anonyme eller angive navn og adresse for eventuelle opfølgende spørgsmål. Deltagernes svar bliver holdt fortrolige og resultaterne af undersøgelsen offentliggøres kun i anonymiseret form. 2. Resultater Spørgeskemaundersøgelsens resultater opsummeres i det følgende. Det udsendte spørgeskema kan findes bagerst i rapporten (bilag 1). Inden for tidsfristen blev der modtaget i alt 24 svar på undersøgelsen, heraf 17 patienter, 6 pårørende (der svarer på vegne af patienter) samt ét svar, hvor det ikke fremgår, om deltager var patient eller pårørende. Spørgeskemaet var sendt med posten til 33 patienter og pårørende, men da spørgeskemaet også har været lagt ud på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, og nogle patienter kan have videresendt skemaet, er det ikke muligt at give en nøjagtig svarprocent. Nogle af deltagerne i undersøgelsen har ikke svaret på alle spørgsmål, og derfor er der spørgsmål, som er besvaret af færre end 24 respondenter Patienternes alder og diagnose Patienternes gennemsnitlige alder var 56 år og medianalderen 57 år (den yngste var 31 og den ældste 71 år). I alt 20 patienter havde angivet deres primære diagnose, hvoraf brystkræft var hyppigst repræsenteret med 7 patienter (tabel 1). Som det fremgår af afsnit 2.8., er patienterne primært blevet behandlet for metastaser af deres kræftsygdom. 3

4 Tabel 1. Kræftformer repræsenteret i undersøgelsen Diagnose Antal patienter Brystkræft 7 Adenocarcinom 1 3 Lungekræft 2 Primær leverkræft 1 Tarmkræft 1 Spiserørskræft 1 Blærekræft 1 Sarkom 1 Modermærkekræft 1 Bugspytkirtelkræft 1 Galdevejskræft (Klatskin tumor) 1 Besvarelser i alt 20 1 Adenocarcinom kan opstå i mange forskellige organer, f.eks. bryst Første orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt Alle 24 respondenter svarede på spørgsmål om, hvor fra de første gang fik orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt. Respondenterne fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem pressen (9) og andre patienter (10) (tabel 2). Desuden var respondenterne blevet orienteret af Kræftens Bekæmpelse (3), på internettet (3) eller via andre kilder (5) herunder pårørende/bekendtskabskreds og den tyske kræftforening. Tabel 2. Første kilde til orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt Første kilde til orientering Antal svar 1 Procent Pressen, herunder TV 9 38% Andre patienter 10 42% Egen læge 0 0% Behandlende læge 0 0% Kræftens Bekæmpelse 3 13% Internettet 3 13% Andre 5 21% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 24 og den samlede procent større end 100%. 4

5 2.3. Rådgivning om kræftbehandling i Frankfurt Ud af de 24 respondenter var 17 blevet rådet til at rejse til Frankfurt. De fleste havde fået råd fra andre patienter (10) eller pårørende (10) (tabel 3). Enkelte oplyste, at de var blevet rådet af Kræftens Bekæmpelse (1), egen læge (1) eller andre (2). I ingen tilfælde kom rådet fra behandlende kræftlæge. Tabel 3. Rådgivning om kræftbehandling i Frankfurt Rådgivning fra Antal svar 1 Procent Pårørende 10 59% Andre patienter 10 59% Egen læge 1 6% Behandlende kræftlæge 0 0% Kræftens Bekæmpelse 1 6% Andre 2 12% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 17 og den samlede procent større end 100% Henvisning til behandling i Frankfurt Kun én patient var blevet henvist til behandling Frankfurt (fig. 1). Denne patient var henvist af egen læge. De resterende 23 patienter havde ikke fået en henvisning, hverken fra egen læge, praktiserende speciallæge eller behandlende kræftlæge. Egen læge Ingen henvisning Fig. 1. Henvisning til behandling i Frankfurt 2.5. Begrundelser for behandling i Frankfurt Den helt overvejende begrundelse for at søge behandling i Frankfurt var, at der i Danmark ikke var flere behandlingsmuligheder med helbredelse som sigte. 5

6 Mange respondenter oplyste, at behandlingen med kemoterapi ikke havde virket, og at de derfor måtte søge alternativer i håb om længere levetid. Flere patienter oplevede, at de fik tilbudt lindrende behandling, og at den behandlende læge kun gav patienten få måneder at leve i. Enkelte patienter angav manglende tiltro til det danske sundhedssystem som den primære grund til at søge behandling i udlandet Pårørende og lægers holdning til beslutning om behandling i Frankfurt Alle respondenter havde oplevet, at de pårørende var positive over for beslutningen om at blive behandlet i Frankfurt (fig. 2). Ligeledes har mange oplevet, at egen læge havde en positiv holdning til beslutningen om at søge behandling i Frankfurt. Behandlende læge blev oftest oplevet som værende negativ. Nogle patienter oplevede dog, at behandlende læge først var negativ, men skiftede til en mere positiv holdning undervejs i patientens behandlingsforløb i Frankfurt. En enkelt patient angav, at være blevet truet af behandlende læge med ikke at få lov til at fortsætte sit behandlingsforløb i Danmark, hvis patienten valgte at blive behandlet i Frankfurt. Pårørende Egen læge Behandlende læge Fig.2. Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Frankfurt 2.7. Patienter og pårørendes oplevelse af behandlingen i Frankfurt Langt de fleste respondenter havde oplevet behandlingen i Frankfurt som meget tilfredsstillende (19) eller tilfredsstillende (4) (fig. 3). En enkelt patient har svaret ved ikke, mens ingen patienter har oplevet behandlingen som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. 6

7 Fig. 3. Oplevelse af behandlingen i Frankfurt 2.8. Antal og type af behandlinger i Frankfurt De fleste patienter var blevet behandlet mellem én og 7 gange på klinikken i Frankfurt (fig. 4). Enkelte patienter var behandlet 8, 10 og 12 gange. Antal patienter Antal behandlinger Fig. 4. Antal behandlinger i Frankfurt De fleste patienter havde fået kombinationer af flere typer af behandling. Regional kemoterapi i leveren var hyppigst anvendt (tabel 4). I alt 12 patienter havde fået denne behandling. Otte patienter havde fået regional kemoterapi andre steder, heraf 6 patienter i lungerne, én patient i bugspytkirtlen og én patien i lysken. Andre anvendte 7

8 behandlingsformer var kemoembolisation (8), laserbehandling LITT (6) samt generel kemoterapi (6). Tabel 4. Type behandlinger modtaget i Frankfurt Type behandling Antal svar 1 Procent Regional kemoterapi i leveren 12 57% Regional kemoterapi 8 38% Kemoembolisation 8 38% Laserbehandling LITT % Generel kemoterapi 6 29% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 24 og den samlede procent større end 100% 2 Laser Induced interstitial thermotherapy (LITT) I alt 8 patienter oplyste, hvilken medicin de havde fået som regional kemoterapi i leveren. Det fremgik, at der var anvendt forskellige kombinationer af stofferne mitomycin, gemcitabine, cisplatin og irinotecan. Ud af de 6 patienter, der havde modtaget laserbehandling LITT, svarede tre, at de havde fået behandlingen i leveren. De seks patienter, der havde fået generel kemoterapi havde alle fået stoffet capecitabine (Xeloda tabletter) Periode for behandling i Frankfurt Deltagerne i undersøgelsen var behandlet i Frankfurt i perioden De fleste havde påbegyndt behandlingen i 2008 og 2009 og behandlingsforløbene strakte sig fra 1 til 12 måneder. Flere af deltagerne var på tidspunktet for undersøgelsen stadig i behandling hos Professor Vogl, og 15 ud af 18 respondenter gik stadig til kontrol (fig. 5). Fig. 5. Patienter i kontrolforløb 8

9 2.10. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under behandling i Frankfurt Alle respondenter havde været i kontakt med det danske sundhedsvæsen under behandlingen i Frankfurt (22 ud af 24 havde svaret på spørgsmålet) (tabel 5). De fleste havde været i kontakt med behandlende læge (16), men også egen læge (14) og/eller anden læge (8). Tabel 5. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under behandling i Frankfurt Lægekontakt under behandling i Frankfurt Antal svar 1 Procent Egen læge 14 64% Behandlende læge 16 73% Anden læge 8 36% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 22 og den samlede procent større end 100% Forhold til det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst Ud af 23 respondenter havde 13 haft problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst. Ni patienter havde ikke oplevet problemer, mens én patient svarede ved ikke (fig. 6). Tre respondenter nævnte, at de havde problemer med at modtage behandling eller gå til kontrol på et dansk sygehus, efter de havde valgt at modtage behandling i Frankfurt. Desuden oplevede flere en manglende interesse og afstandtagen til behandlingen i Frankfurt blandt de danske læger. Fig. 6. Problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst 9

10 2.12. Information om muligheden for at søge second opinion Tre-fjerdedele af respondenterne (18 ud af 24) var blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Panelets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Fig. 7. Information om muligheden for at søge second opinion Respondenterne var blevet informeret om muligheden for at søge second opinion af behandlende læge (13), Kræftens Bekæmpelse (7), andre patienter (3), pårørende (2), egen læge (1) eller andre (3) (tabel 6). Tabel 6. Kilde til information om muligheden for at søge second opinion Kilder til information om second opinion Respondenter Procent Behandlende kræftlæge 13 72% Egen læge 1 6% Pårørende 2 11% Andre patienter 3 17% Kræftens Bekæmpelse 7 39% Andre 3 17% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 18 og den samlede procent større end 100% Ansøgning om Second Opinion Panelets vurdering af behandlingstilbud i Frankfurt Nitten respondenter har søgt om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Frankfurt, mens 5 ikke har søgt (fig. 8). 10

11 Fig. 8. Ansøgning til Second Opinion Panelet med henblik på vurdering af behandlingstilbud i Frankfurt Én patient har fået tilsagn om betaling, 14 patienter har fået afslag, mens 4 sager endnu ikke er afgjort (fig. 9). Flere respondenter skev, at de havde søgt Second Opinion Panelet flere gange, og hver gang fået afslag på deres ansøgning. Nogle respondenter oplevede, at få uklare svar, hvor det ikke var gennemskueligt, på hvilken baggrund Sundhedsstyrelsen foretog deres behandling af ansøgningen om second opinion. Fig. 9. Tilsagn fra Second Opinion Panelet om betaling for behandling i Frankfurt 11

12 2.14. Ansøgning om betaling hos regionen i henhold til EU-regler om speciallægebehandling Tre respondenter har søgt deres region om betaling for behandling i Frankfurt, mens 21 ikke har søgt (fig. 10). To patienter har fået afslag, mens én afventer en afgørelse i sagen. Fig. 10. Søgt om betaling hos regionen i henhold til EU-regler om speciallæge-behandling Ansøgning om betaling via privat sundhedsforsikring To patienter har søgt om betaling af behandlingstilbud i Frankfurt via privat sundhedsforsikring, men 16 ikke har søgt (fig. 11). Én patient har fået udbetalt et engangsbeløb ved kritisk sygdom fra sin private sundhedsforsikring, mens én afventer afgørelse i sagen. Fig. 11. Søgt om betaling via privat sundhedsforsikring Pris for behandling i Frankfurt I alt 19 respondenter har svaret på prisen for behandlingsforløbet i Frankfurt. Prisen afhænger af antallet af behandlinger, og ligger på mellem kr. og kr. Den gennemsnitlige pris var ca kr. 12

13 Sammenfatning og konklusion Kræftens Bekæmpelse har i denne spørgeskemaundersøgelse forsøgt at få svar på, hvorfor danske kræftpatienter søger behandling hos Prof. Thomas J. Vogl på Universitetsklinikken i Frankfurt, hvordan de oplever behandlingen, samt hvordan deres valg bliver modtaget af det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst. Der var i alt 24 deltagere i undersøgelsen, repræsenteret med 11 forskellige kræftdiagnoser. Medianalderen for patienterne i undersøgelsen var 57 år, hvilket er væsentligt yngre end for den typiske danske kræftpatient, hvor medianalderen er 65 år for kvinder og 69 år for mænd. Patienter og pårørende fik første gang orientering om behandlingsmuligheden i Frankfurt gennem andre patienter og pressen. Den helt overvejende bevæggrund for at søge behandling i Frankfurt var, ifølge deltagerne i undersøgelsen, at der i Danmark ikke var flere behandlingsmuligheder eller, at der kun blev tilbudt lindrende behandling. Flere patienter havde fået oplyst, at tidshorisonten i forhold til levetid var begrænset. Derfor oplevede patienterne, at det var nødvendigt, at søge alternativer i håbet om længere levetid. Enkelte angav manglende tillid til det danske sundhedssystem som årsag til at søge behandling i udlandet. Der var stor forskel på omgivelsernes reaktion på beslutningen om at søge behandling i Frankfurt. De pårørende var positive, egen læge til dels positiv, mens behandlende læge overvejende havde en negativ eller neutral holdning til patientens valg af behandling i Frankfurt. Flere patienter oplevede en mere positiv holdning fra de behandlende læger, efterhånden som behandlingen i Frankfurt skred frem. Patienter og pårørende oplevede behandlingen i Frankfurt som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Ingen gav udtryk for at være utilfreds med behandlingen. Kun én patient var henvist af egen læge til behandling i Frankfurt. De resterende 23 respondenter havde ikke fået en henvisning, og rejste altså til Frankfurt på egen hånd. Langt de fleste patienter havde kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens de var i behandlingsforløb i Frankfurt. De fleste af deltagerne i undersøgelsen var blevet informeret om muligheden for at søge second opinion, og 13 ud af 24 respondenter havde fået informationen fra behandlende kræftlæge. En fjerdedel var ikke blevet orienteret fra nogen side om muligheden for at søge second opinion panelets vurdering af behandlingstilbuddet i Frankfurt. De fleste respondenter har søgt second opinion panelet om betaling, mens meget få har søgt deres region eller private sundhedsforsikring om betaling for behandlingen i Frankfurt. Én patient har fået tilsagn om betaling via second opinion ordningen, mens 14 har fået afslag. Mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen oplevede at have problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst. I særlig grad nævnes manglende interesse og 13

14 afstandtagen til behandlingen i Frankfurt, og for enkeltes vedkommende, at de ikke kunne fortsætte behandling eller komme til kontrol på sygehuset. Udgifterne for den enkelte patient har været betydelige. Udgiften angives at have ligget mellem kr. og kr. 14

15 Kære patient eller pårørende Bilag 1 Spørgeskema Kræftens Bekæmpelse ønsker at beskrive baggrunden for at danske kræftpatienter søger behandling i BB Du Frankfurt samt deres oplevelser og erfaringer. den bedes 8. maj sende det udfyldte spørgeskema til speciallæge Edith Raffn i den frankerede svarkuvert senest Resultatet dialogmøde af den spørgeskemaundersøgelse 27. maj 2009, undersøgelsen, som du inviteres vil blive til at offentliggjort deltage i. i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses Vi Hvis Dine beder du svar ønsker dig i spørgeskemaet om det, at skrive kan du under bliver skrive på, holdt navn at du fuldt og er adresse fortrolige orienteret nedenfor. og herom. offentliggøres Det giver kun os mulighed i anonymiseret for at form. opfølgende spørgsmål. kontakte dig med Venlig Edith Kræftens Raffn, hilsen Strandboulevarden Bekæmpelse speciallæge, læge, 49 ph.d København Ø Dato: Patient: Underskrift: For Navn: patienter: Alder: Adresse: Pårørende: Diagnose: tlf.nr.: 15

16 1 Hvorfra Fra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt (sæt kun et kryds) Andre Egen pressen, herunder TV Behandlende patienter læge læge Fra Kræftens Internettet Bekæmpelse Andre, fra hvilke: 2 Er du/i blevet rådet til at tage til Frankfurt for at modtage behandling Hvis ja, Ja Nej Pårørende af hvem Andre Egen Behandlende patienter Kræftens læge Andre, hvilke: Bekæmpelse kræftlæge... Egen 3 Blev Praktiserende læge du/i henvist af en læge til behandlingen i Frankfurt Behandlende kræftlæge speciallæge 16

17 4 Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til behandling i Frankfurt 5 behandling Hvordan har i Frankfurt du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om Behandlende Egen læges: læges: Positiv. Positiv. Neutral. Neutral. Negativ. Negativ. Eventuelle Pårørendes: kommentarer:. Positiv. Neutral. Negativ. 6 Hvordan har du/i oplevet behandlingen i Frankfurt. Meget Tilfredsstillende Utilfredsstillende tilfredsstillende Meget Ved ikke utilfredsstillende 17

18 7 Hvor Antal mange gange er du blevet behandlet i Frankfurt og hvilke behandlinger Regional i leveren, hvilke stoffer: Kemoembolisation kemoterapi andre steder, hvor hvilke.. Generel Laserbehandling kemoterapi, LIT, hvilke hvor stoffer: 8 I hvilken periode er du blevet behandlet i Frankfurt? Første Sidste dato:.. Stadig Ja til kontrol: Nej 9 Frankfurt Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været til behandling i Hvis ja, Ja Nej Egen med hvem Behandlende Anden læge læge læge 18

19 10 efter Har hjemkomsten du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt Hvis ja, Ja Nej Ved ikke problemer: hvilke 11 behandlingsmuligheder Er du/i blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Panelet vurdering af Hvis ja, Ja Behandlende af: Nej Egen læge kræftlæge Andre Pårørende Kræftens patienter Andre Bekæmpelse 12 Hvis Er ja, Ja der har du søgt fået om tilsagn Nej Second om betaling Opinion Panelets vurdering af behandlingstilbuddet i Frankfurt 19

20 Eventuelle Ja kommentarer: Nej. Ikke afgjort 13 Hvis Har ja, Ja har du du søgt fået din tilsagn Nej region om betaling om betaling i henhold til EU reglerne om speciallægebehandling Eventuelle Ja kommentarer: Nej. Ikke afgjort Hvis ja, Ja har du fået tilsagn Nej om betaling 14 Har du søgt betaling via din eventuelle private sundhedsforsikring Eventuelle Ja kommentarer: Nej. Ikke afgjort Beløb: 15 Hvad har behandlingerne i Frankfurt kostet alt inkl. 20

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009 Refer Kræftens Bekæmpelse Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt - Refer fra mødet den 27. maj 2009 Juni 2009 Refer af dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt Onsdag den 27. maj 2009 kl. 17.00 20.00

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT

UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT 2011 Afsluttende rapport og anbefalinger Socialt Udviklingscenter SUS Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROJEKTETS AKTIVITETER OG PRODUKTER... 3 Telefonrundspørge... 3 Litteraturstudie...

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft KKR SJÆLLAND Titel: Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af:

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Frivillig. Lungekræftlinien 7021 0104 Vi håber også at kommunerne efterhånden kommer i gang med rehabilitering. www.lungekraeft.dk

Frivillig. Lungekræftlinien 7021 0104 Vi håber også at kommunerne efterhånden kommer i gang med rehabilitering. www.lungekraeft.dk april 2007 Nr. 2, 3 årgang Køb støttearmbåndet 20 kr. Kære Medlem, Foråret så sagte kommer! www.lunglife.dk eller på tlf. 4649 1067 Frivillig til foreningsarbejde? Kontakt sekretariatet. Og hvor er det

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere