Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (beretning nr. 15/2008) 13. september 2010 RN A306/10 1. Jeg oplyste i mit notat til Statsrevisorerne af 27. november 2009 i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse, at jeg ville følge udviklingen på 3 områder: udviklingen i taksterne for de private sygehusydelser under den udvidede fritvalgsordning initiativerne vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med de private sygehuse og klinikker sundhedsministerens arbejde med at vurdere sammenhængen mellem anvendelsen af sundhedsforsikringer og ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008, s. 206 ff. 2. På baggrund af en forespørgselsdebat til sundhedsministeren vedtog et flertal i Folketinget den 10. december 2009 at tage ministerens redegørelse til efterretning og konstaterede, at det udvidede frie sygehusvalg har givet patienterne en ny og væsentlig rettighed, der har sikret patienter hurtigere behandling. Aftalen af 1. april 2009 har skabt forbedrede rammer med mulighed for lavere priser, ligesom aftalen har opfordret til øget konkurrenceudsættelse af sygehuspriser. Statsrevisorerne tog Folketingets vedtagelse til efterretning og afsluttede i konsekvens heraf den del af revisionssagen, som vedrører udviklingen i taksterne for de private sygehusydelser under den udvidede fritvalgsordning. 3. Rigsrevisionens opfølgning på de resterende 2 punkter er baseret på møder med Indenrigs- og Sundhedsministeriet (herefter Sundhedsministeriet) og gennemgang af materiale fra ministeriet og Danske Regioner. I. Initiativerne vedrørende kvalitetskrav 4. Et flertal af statsrevisorerne kritiserede i beretningen, at regionerne ikke havde fastsat kvalitetskrav i fællesaftalerne med de private sygehuse. Dermed havde regionerne ikke et ordentligt grundlag for at vurdere, om de private sygehuse leverede den ønskede kvalitet. 5. Beretningen viste, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til kvalitet i de fællesaftaler, som regionerne indgik med de private sygehuse og klinikker vedrørende behandling af patienter under den udvidede fritvalgsordning. 6. Sundhedsministeriet henviser i sin redegørelse til, at det i henhold til sundhedslovens 87, stk. 5, er regionsrådene i forening og i praksis Danske Regioner, der indgår aftaler med de privatejede sygehuse, klinikker mv. i Danmark. Ministeriet oplyser, at Danske Re-

3 2 gioner har taget initiativ til et samlet kvalitetskoncept, da det ikke er ministeriet, der fastlægger kvalitetskrav i aftalerne med de private sygehuse og klinikker. I det følgende gennemgås initiativerne på kvalitetsområdet. Specialeplanlægning 7. Specialeplanlægningen er ikke direkte målrettet det udvidede frie sygehusvalg, men kravene indgår som en forudsætning for, at de private sygehuse og klinikker kan indgå aftale i medfør af ordningen. 8. Ifølge Sundhedsministeriet skal alle private sygehuse, der udfører specialiseret sygehusbehandling for det offentlige, opfylde de samme sundhedsfaglige kernekrav som offentlige sygehuse, fx krav til kapacitet og robusthed, aktivitet, erfaring og ekspertise samt kvalitet og dokumentation. Sundhedsministeriet oplyser, at ikke alle private sygehuse er blevet godkendt til at varetage specialfunktioner. 74 private sygehuse ansøgte om godkendelse til at varetage specialfunktioner, og ca. 70 % af disse opnåede godkendelse. 9. Danske Regioner oplyser, at det er Sundhedsstyrelsens ansvar at opstille betingelser for, hvem der kan udføre højt specialiseret behandling. Som følge heraf kan Danske Regioner ikke opstille konkurrerende eller skærpede krav på dette område. 10. Jeg skal bemærke, at specialeplanlægning ikke indgik som en del af Rigsrevisionens undersøgelse. Jeg finder dog disse initiativer væsentlige med hensyn til at opretholde et højt kvalitetsniveau i behandlingerne. Kvalitetskoncept 11. Jeg oplyste i mit notat til Statsrevisorerne, at Danske Regioner ville tage initiativ til at vurdere yderligere kvalitets- og dokumentationskrav med henblik på de aftaler, der skulle gælde fra 1. januar Ifølge Danske Regioner er der fra 2010 sket en skærpelse af kvalitets- og dokumentationskravene til de private sygehuse mv., som udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg. Samtidig skal der fremadrettet ske en systematisk opfølgning på de stillede krav. Danske Regioner henviser til et kvalitetskoncept, der samlet set består af følgende initiativer: Den Danske Kvalitetsmodel opfølgning på kvalitets- og dokumentationskrav håndtering af særlige situationer ophævelse af en kontrakt. Den Danske Kvalitetsmodel 13. Den Danske Kvalitetsmodel er det nationale kvalitetsudviklingssystem og indeholder 104 standarder for god kvalitet. Som følge af en mere konkret tidsplan indskærpes det over for de private sygehuse, at private sygehuse og klinikker aktivt skal arbejde for at blive omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel, når de får den tilbudt. Den Danske Kvalitetsmodel er i første omgang tilbudt 36 somatiske private sygehuse, som dækker % af den offentligt betalte aktivitet. Modellen skal på sigt omfatte alle offentligt finansierede sundhedsydelser og implementeres på de større private sygehuse i løbet af 2010, og frem mod 2012 sker akkrediteringen. 14. Danske Regioner henviser desuden til, at de private klinikker, som i første omgang ikke bliver omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel, i stedet bliver stillet over for en række kvalitets- og dokumentationskrav, som tager udgangspunkt i modellen, om end man ikke kan stille krav om akkreditering. Danske Regioner oplyser, at der skal arbejdes med en yderligere kvalificering af kvalitets- og dokumentationskrav i løbet af 2010, så de fra 2011 kommer til at gælde for aftaler med ca. 150 klinikker typisk speciallægeklinikker, som p.t. ikke er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

4 3 Opfølgning på kvalitets- og dokumentationskrav 15. Danske Regioner har siden fællesaftalen for specificeret kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker. I fællesaftalen for 2010 (kontrakten) har Danske Regioner som noget nyt udfærdiget et underbilag, hvori de konkrete krav til kvalitet og dokumentation, som private sygehuse og klinikker er forpligtet til at efterleve, er beskrevet. Der er tale om en lang række af krav, heriblandt at private sygehuse og klinikker er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Videre skal der foreligge en plan for vagtberedskab og en instruks for procedurer for akut overflytning til offentlige sygehuse. Til hvert krav har Danske Regioner uddybet, hvordan kravet udmøntes. Kravene skal bl.a. sikre, at der sker en løbende kvalitetsudvikling, og at regionerne har adgang til en række relevante oplysninger med henblik på at kunne følge op på, hvad regionerne betaler for, herunder at risikoen for svig mindskes. 16. Danske Regioner oplyser, at der i samarbejde med regionerne i løbet af 2010 skal udvikles et koncept for kontrol og opfølgning bestående af forskellige typer af kontrolmuligheder. Kontrollen skal supplere kvalitetsmodellen og kan bestå af følgende: analyser af den dokumentation, de private sygehuse indberetter audits af fx arbejdsgange kontrol via autorisationsloven. De forskellige kontrolmuligheder skal sikre, at kravene til private sygehuse får en reel virkning. Danske Regioner forventer, at de sammen med regionerne tager kontrolmulighederne i brug i forbindelse med opfølgning på nye aftaler, der indgås fra Håndtering af særlige situationer 17. Regionerne skal følge med i, om der kan observeres et mønster i patientskader. Det nye er imidlertid, at Danske Regioner har udarbejdet en procedure for håndtering af særlige situationer. Danske Regioner følger proceduren i de tilfælde, hvor en regions eget sundhedsfaglige personale rejser grundlæggende tvivl om den sundhedsfaglige kvalitet på private sygehuse mv. Som led i proceduren vil Danske Regioner på baggrund af enkelthenvendelser etablere et ad hoc-panel med sundhedsfaglige eksperter inden for det pågældende område på tværs af regionerne. På baggrund af panelets enighed vil Danske Regioner henvende sig til Sundhedsstyrelsen med henblik på en vurdering af den faglige kvalitet i forhold til de leverede ydelser under det udvidede frie sygehusvalg. Ophævelse af en kontrakt 18. I fællesaftalen for 2010 er bestemmelser omkring misligholdelse af kontrakten skærpet, dvs. retningslinjer for, hvornår aftalen ikke er opfyldt. Det fremgår af fællesaftalen, hvad Danske Regioner kan gøre, såfremt et sygehus eller en klinik ikke leverer den ønskede kvalitet. Ved væsentlige mangler kan Danske Regioner på vegne af alle regionerne ophæve kontrakten. 19. Jeg finder det tilfredsstillende, at Danske Regioner har taget en række initiativer bl.a. til skærpelse af kvalitets- og dokumentationskravene til de private sygehuse og klinikker, som udfører behandlinger mv. under den udvidede fritvalgsordning. Jeg finder det også tilfredsstillende, at der fremadrettet skal ske en systematisk opfølgning på de stillede krav. II. Opfølgning på konsekvenserne af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer 20. Et flertal af statsrevisorerne fandt det i beretningen utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet ikke havde fulgt op på, hvordan stigningen i antallet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer havde påvirket borgeres adgang til sygehusydelser.

5 4 21. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om ændring af ligningsloven, at ordningen vil have samfundsøkonomiske fordele, fordi der både spares penge til behandlingen af de pågældende, og fordi ventelisterne forkortes til gavn for de grupper i samfundet, der ikke kan betale for en behandling på et privathospital eller har en arbejdsgiver, som vil betale for en sådan behandling. 22. Det fremgik af beretningen, at Sundhedsministeriet ville analysere udviklingen i såvel udbredelsen af sundhedsforsikringer som udviklingen i ventetiden i det offentlige sygehusvæsen. Det fremgik af sundhedsministerens redegørelse, at ministeriet anså det for vanskeligt at dokumentere sikre sammenhænge mellem udbredelsen af sundhedsforsikringer og ventetiden i det offentlige sygehusvæsen. 23. Sundhedsministeriet har oplyst, at ministeriet har analyseret sammenhængen mellem arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og ventetiderne i det offentlige sundhedsvæsen, men har ikke kunnet drage konklusioner på det foreliggende grundlag. På den baggrund planlægger Sundhedsministeriet nu at iværksætte en undersøgelse udført af en ekstern forsker med henblik på en nærmere belysning af spørgsmålet. 24. Jeg kan konstatere, at ministeriet allerede på tidspunktet for beretningens afgivelse klart tilkendegav, at udviklingen ville blive analyseret. Jeg har endnu ikke kendskab til det nærmere indhold og tilrettelæggelsen af ministeriets undersøgelse, som planlægges udført af en ekstern forsker. Jeg finder, at der har manglet en tilfredsstillende fremdrift i sagen, og at ministeriet bør sikre et målrettet forløb, så spørgsmålet snarest kan belyses. III. Afslutning 25. Jeg kan konstatere, at der er sket en yderligere udvikling mod større kvalitet i sygehusvæsenet, herunder også på private sygehuse og klinikker i forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Jeg finder det desuden tilfredsstillende, at Danske Regioner har taget en række initiativer til styrkelse af krav og opfølgning på kvaliteten af de ydelser, de private sygehuse og klinikker leverer. Samlet set anser jeg disse initiativer for tilfredsstillende og har ikke yderligere bemærkninger til punktet. 26. Jeg kan konstatere, at Sundhedsministeriet ikke på det foreliggende grundlag finder det muligt at vurdere sammenhængen mellem anvendelsen af sundhedsforsikringer og udviklingen i ventetiden i det offentlige sygehusvæsen. Jeg kan samtidig konstatere, at ministeriet allerede i beretningen klart tilkendegav, at udviklingen ville blive analyseret. Jeg har endnu ikke kendskab til det nærmere indhold og tilrettelæggelsen af ministeriets undersøgelse, som planlægges udført af en ekstern forsker. Jeg finder ikke fremdriften i sagen tilfredsstillende. Ministeriet bør nu sikre et målrettet forløb, så spørgsmålet snarest kan belyses. Jeg vil fortsat følge ministeriets arbejde med at vurdere sammenhængen mellem anvendelsen af sundhedsforsikringer og ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. Henrik Otbo

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Højreklik her for billeder. For at be perso nlige oplysn Outlo ok forhindr hentning af dette internettet. Finansministeriet Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 4. maj 2009 20:45

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 15 Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse 2 bilag Udkast af 11. april 2011 til forslag til

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 8 2.2.2

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere