Sundhedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsundersøgelse"

Transkript

1 Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden har, desto større sandsynlighed for, at man får tilbudt en eller flere kostordninger. Virksomhedernes kostordninger har størst positiv effekt på deltagernes arbejdsglæde, mens den størst negativ effekt er på deres vægt Over 5 af deltagerne med kostordninger på jobbet, er tilfreds med ordningen, mens 2 er utilfredse. 2 af deltagerne mener i meget høj grad eller i høj grad, at virksomheden har et ansvar for de ansattes kostvaner. 38 mener, at virksomheden kun i lav grad eller slet ikke har et ansvar for de ansattes kostvaner. Bilen som arbejdsplads: 74 har en jobbil. I denne gruppe har kun 7 fået lavet en arbejdspladsvurdering (APV) af bilen. Når deltagerne er på farten, har 42 mad med hjemmefra, 26 køber fast-food, og 32 forsøger at købe sunde retter. Virksomhedens sociale ansvar: Kun 1 af deltagerne har en præmieordning ved lavt sygefravær. 57 er i mod belønning af ansatte med lavt sygefravær. 26 føler, at sygefraværet spiller en rolle ved lønforhandlingen, og 41 føler, at det er fair nok, at sygefraværet har indflydelse på lønniveauet. 35 føler, at mange sygedage øger risikoen for at miste jobbet. Lidt over 6 af deltagerne har ikke fået lavet en APV indenfor de seneste tre år. 15 har fået lavet både den fysiske og psykiske APV. 64 af har en sundhedsforsikring via jobbet. Ved langtidssygemelding har 27 mulighed for at arbejde hjemmefra, og 19 kan benytte sig af delvis raskmelding. 27 af deltagernes virksomheder tilbyder omplacering af medarbejdere, som ikke længere kan varetage deres tidligere job. Tilfredshedsgraden med virksomhedens indsats overfor langtidssygemeldte er er utilfreds. Virksomhedens motionsordninger: 2/3 af deltagerne har en eller flere motionsordninger på jobbet. 5 har tilbud om sociale arrangementer, og lidt under 5 har adgang til betalte firmagoder/bruttolønsordninger. 45 af deltagerne bruger virksomhedens motionsordninger. Det gælder især kvinder og yngre medarbejdere. 54 mener, at motionsordningerne øger deres arbejdsglæde. 33 er tilfreds med virksomhedens motionsordning, og lige så mange er utilfreds. Under 2 mener, at arbejdsgiveren i høj grad har et ansvar for de ansattes fysiske form. Lidt over 2 lægger i høj grad vægt på tilbud om motion, når de søger nyt job. 1

2 Egen sundhed og livsstil: 2/3 af deltagerne er fysisk aktive mindst fire timer om ugen. 44 mener, at deres fysiske form er god, mens 13 mener, de er i dårlig form. Undersøgelsens deltagere har stort set samme BMI som andre danskere. Baggrund og analyseproblem Business Danmarks analysesektion har gennemført en sundhedsundersøgelse blandt medlemmerne, som belyser følgende: - Har danske virksomheder iværksat sundhedsfremmende tiltag? - Hvor tilfreds er medarbejderne med kost- og motionsordninger? - Har ordningerne haft en mærkbar effekt? - Hvad mener de ansatte om virksomhedernes sociale ansvar? - Hvad er medlemmernes holdning og opfattelse til en sund livsstil? Metode og validitet 478 medlemmer deltog. Det giver følgende svarprocent og dækningsgrad i undersøgelsen: Svarprocent: 478/16. = 3, Dækningsgrad foreningen: 478/26.5 = 1,8 Madordninger på jobbet Undersøgelsen belyser, hvilke madordninger medlemmerne har på arbejdspladsen opdelt efter virksomhedstørrelse. Kantineordning er mest udbredt blandt virksomheder med mange ansatte. Men vi kan også se, at over halvdelen af de ansatte i helt små virksomheder overhovedet ingen kostordninger har. Hvilke kostordninger forefindes i forhold til antal ansatte Frugtordning Kantineordning Repræsentationskort til kørsel Billig mad fra kantinen til hjemme Vægttabsgrupper Tilknyttet diætist Gratis madopskrifter Levering af frugt/grønt til hjemmet Andet Ingen tilbud og derover Kostordningerne ar størst effekt på de ansattes arbejdsglæde, vurderer 39. Knap 2 mener også det smitter positivt af på deres effektivitet og energiniveau. Omvendt angiver, at kostordningerne har øget deres vægt. 2

3 Madordningernes effekt Vægt Arbejdsglæde Effektivitet energiniveau Sygefravær Positiv Uændret Negativ Over 5 er tilfreds med virksomhedens kostordninger, mens 2 er utilfredse. Vi har også spurgt, om deltagerne mener, at virksomheden har et ansvar for de ansattes kostvaner. Cirka 2 mener, at virksomheden har et større ansvar, knap 4 mener, at den i nogen grad er ansvarlig, mens 35 ikke mener, at virksomheden skal blande sig. Bilen som arbejdsplads 74 af deltagerne har en jobbil. Her er det interessant at se på spisevanerne under kørslen, og om medlemmerne har fået lavet en arbejdspladsvurdering (APV) af bilen. 42 har på længere køreture mad med hjemmefra, 26 køber fast-food, og 32 køber sunde retter. Mænd er oftere forfalden til fast-food end kvinder. Og der er en lille tendens til at kvinder oftere tager mad med hjemmefra end mænd. Blandt deltagere med jobbil har kun 7 fået den APV-vurderet. I gennemsnit kører deltagerne 15 timer ugentligt for arbejdsgiveren, mens dem der har fået bilen APVvurderet i snit kører 19 timer om ugen. Virksomhedens indsats mod sygefravær Arbejdsgiver kan gøre meget for at sænke sygefraværet. I medierne har belønning af medarbejdere med lavt sygefravær været nævnt. Intet i denne undersøgelse tyder dog på, at sådanne ordninger har vundet indpas på arbejdsmarkedet. Kun 1, svarende til 6 medlemmer, har en bonusordning for lavt sygefravær. Effekten af disse præmieordninger kan derfor ikke umiddelbart måles. Vi har også spurgt, hvad deltagerne mener om bonus for lavt sygefravær. Det viser sig, at 75 i aldersgruppen 2-29 år finder sådanne ordninger interessant. De største modstandere er de årige, hvor 65 er imod præmiering ved lavt sygefravær. 26 af deltagerne føler, at deres sygefravær spiller en rolle, når de er til lønforhandling med arbejdsgiveren. Men faktisk mener 41, at det er fair, at antallet af sygedage influerer på lønnen, mens 59 synes, at det er forkert. Vi har ligeledes spurgt om antallet af sygedage øger risikoen for en fyring. Det mener 35, at det gør. 3

4 Virksomhedens sociale ansvar Det er lovpligtigt for virksomheder at lave en Arbejdspladsvurdering. Ligesom det var tilfældet med bilen, har vi også spurgt om virksomhederne laver en fysisk og psykisk APV-vurdering af kontorarbejdspladserne. Desværre viser svarene, at over 6 af deltagerne i de sidste tre år ikke har fået foretaget en APV på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads. Det kan i enkelte tilfælde forklares med hyppige jobskifte eller at deltagerne ikke har fæstnet sig ved APV-undersøgelsen. Men konklusionen er snarere, at mange virksomheder ikke gennemfører de lovpligtige APV-undersøgelser. Jo mindre virksomheden er, desto oftere mangler der en APV i virksomheden. Har fået vurderet arbejdspladsen Kun fysisk APV Kun psykisk APV Begge dele Ingen af delene Virksomhedens indsats overfor langtidssyge Vi har spurgt deltagerne om, hvad deres virksomhed gør for at fastholde langtidssygemeldte, for eksempel omplacering af tilbagevendte medarbejdere, mulighed for at arbejde hjemmefra, delvis raskmelding og sundhedsforsikring til behandling og forebyggelse af sygdom. Deltagerne kunne afkrydse flere svar alternativer, hvorfor resultaterne ikke sumerer til. Hvad gør virksomheden for at fastholde langtidssygemeldte Sundhedsforsikring Omplacering Arbejde hjemmefra Delvis raskmelding Andet Samlet Ledelsesansvar Ej ledelsesansvar Vi kan se, at knap 2/3 har en sundhedsforsikring. Diagrammet viser også, at 27 af har mulighed for at arbejde hjemmefra, mens en lige så mange om nødvendigt kan 4

5 blive omplaceret i virksomheden. Ledere giver i større grad udtryk for, at virksomheden giver mulighed for forskellige tiltag under langtidssygemelding. Det kan skyldes, at de har større indblik i virksomhedens politikker på området, men der foreligger også den mulighed, at de selv har bedre vilkår end de øvrige ansatte ved langtidssygemelding. Tilfredsheden med virksomhedens indsats overfor langtidssygemeldte er høj. Under er utilfreds. Der er tendens til, at lederne er lidt mere positive end øvrige ansatte. Virksomhedens motionsordninger I dette afsnit undersøger vi, hvilke motionsordninger medlemmerne har adgang til via jobbet, om de bruger dem, effekt og tilfredshed samt om ordningerne må bruges i arbejdstiden. 46 har adgang til sportsarrangementer, hvilket vi antager er motionsløb mm. På andenpladsen kommer firmaidræt og i bunden finder vi fitnessrum på jobbet. 6 af dem mellem 2-29 år benytter tilbudene, mens det kun gælder 16 i aldersgruppen 6-69 år. Flere kvinderne end mænd bruger ordningerne. Hvilke motionsordninger tilbydes Sportsarrangemente Firmaidræt Massage Betalt kontingent til fitness ce Fitness rum Andet Brugerne af motionstilbudene fremhæver, at ordningerne øger deres arbejdsglæde. Men også energiniveau og effektivitet ryger i vejret. Frasorteret svarkategorien ved ikke er der 28 som må bruge motionsordningerne i arbejdstiden. Effekten af virksomhedens motionsordninger Vægt Arbejdsglæde Effektivitet Energiniveau Sygefravær Positiv Uforandret Negativ 5

6 Tilfredsheden afhænger af, om virksomheden har motionsordninger. Dem, som har, er langt overvejende tilfreds, mens dem uden motionstilbud gerne så dem indført. Ved jobsøgning mener 65, at motionsordninger har nogen eller stor betydning. Det gælder især blandt kvinderne, som også hyppigere benytter sig af tilbudene. Medarbejderne mener dog kun, at virksomheden har et begrænset ansvar for medarbejdernes sundhed. Dette gælder på tværs af køn, alder og ledelsesansvar. Har motionsordning Har ikke motionsordning Frekvens Procent Frekvens Procent Meget tilfreds/tilfreds Hverken eller Utilfreds/Meget utilfreds Total Egen sundhed og livsstil I dette afsnit belyses medlemmernes opfattelse af egen sundhed, fysiske form og Body Mass Index (BMI). Tabellen nedenfor viser deltagernes fysiske aktivitetsniveau i fritiden. Resultaterne skal dog læses med store forbehold på grund af fejl i undersøgelsens svarkategorier. Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt flere gange om ugen Frekvens Procent 38 8 Dyrker motionsidræt eller har tungt havearbejde mindst 4 timer om ugen Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer ugentligt Har lettere motion, cykler eller spadserer mindre end 4 timer ugentligt Ingen 6 1 Total af deltagerne opfatter deres fysiske form som vældig god. 36 mener, den er god, og 43 mener, at deres fysiske form er nogenlunde. 13 betegner deres form som dårlig eller meget dårlig. Der er en klar sammenhæng mellem opfattelsen af ens fysiske form og ens aktivitetsniveau. Jo større fysisk aktivitet, desto bedre oplevet fysisk form. 6

7 Opfattelse af den fysiske form Vældig god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig BMI indekset Når vi sammenligner medlemmernes BMI med den øvrige danske befolkning, kan vi ikke observere nogen nævneværdig forskel. Foreningens kvindelige medlemmer klarer sig dog lidt bedre end landsgennemsnittet for kvinder. Generelt Undersøgelsen Danskerne Afvigelse Undervægt,2 2,2-2 Normalvægt 4,9 42,1-1,2 Overvægt 46,7 44,3 2,4 Svær overvægt 12,2 11,4,8 Mænd Undersøgelsen Danskerne Afvigelse Undervægt,7 -,7 Normalvægt 35,8 34,8 1 Overvægt 51,8 52,7 -,9 Svær overvægt 12,5 11,8,7 Kvinder Undersøgelsen Danskerne Afvigelse Undervægt 1,3 3,7-2,4 Normalvægt 68,4 48,9 19,5 Overvægt 19,7 36,4-16,7 Svær overvægt,5 11 -,5 7

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004

Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004 Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004 Kirsten Nabe-Nielsen, Anne Helene Garde, Vilhelm Borg, Jette Nygaard Jensen, Annie Høgh SOSU-rapport nr. 15 ARBEJDSTIDER

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Af gruppe 24, hus 14,2 Hum-Tek, RUC Sara Louise Hansen Louise Snowman Vejleder: Finn Sommer 1/39 2/39 Forord Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere