kvalitetsrapport Kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvalitetsrapport Kvalitetsrapport"

Transkript

1 kvalitetsrapport Lokalrapport Kvalitetsrapport for Specialdagtilbuddet Skovbrynet

2 indhold Kort om kvalitetsrapporten for 3 Beskrivelse af dagtilbuddet Siden sidst Forældresamarbejde Forældrenes tilfredshed med samarbejdet Læring og udvikling Forældrenes tilfredshed Trivsel og sundhed Forældrenes tilfredshed Rummelighed Forældrenes tilfredshed Dagtilbudsbestyrelsens kommentarer 21 2

3 Kort om kvalitetsrapporten for Denne rapport er 3. generation af Børn og Unges kvalitetsrapportering for dagtilbud i Aarhus Kommune. Aarhus Byråd vedtog i 2007, at kvalitetsrapporterne skal udgøre et systematisk og sammenhængende redskab til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på hele 0-18års området. Rapporterne skal bidrage til at sikre det bedst mulige grundlag for at kvalificere den faglige indsats og den politiske beslutningsproces. Kvalitetsrapporten er først og fremmest et lokalt redskab til udvikling og dialog. Rapporten følges op af en kvalitetssamtale i dagtilbuddet med deltagelse af dagtilbuddets ledelsesteam samt repræsentanter for forældre og medarbejdere. Ved kvalitetssamtalen vil rapportens oplysninger blive drøftet med henblik på at indkredse et eller flere udviklingspunkter, hvor der i dagtilbuddet vil blive iværksat en ekstra indsats for at løfte kvaliteten. Udviklingspunkterne vil efterfølgende blive indskrevet i dagtilbuddets lokale udviklingsplan. Udover at danne afsæt for en drøftelse af kvaliteten i dagtilbuddet er kvalitetsrapporten ligeledes et centralt element i det tilsyn, der føres med enhederne i Børn og Unge, og de samlede resultater drøftes slutteligt i Byrådet. Kvalitetsrapporten er blevet til i et samarbejde mellem dagtilbuddet og Børn og Unge-forvaltningen. Oplysningerne i rapporten kommer dels fra forvaltningens eksisterende databaser, dels fra dagtilbuddets supplerende indberetning. Kvaliteten belyses fra flere perspektiver. Der er informationer fra forældrene samt fra ledere og medarbejdere i dagtilbuddet. Alle er vigtige informanter, idet alle parter har et medansvar for og en interesse i en høj kvalitet i dagtilbuddet. Udover denne lokalrapport består kvalitetsrapporten for dagtilbuddet også af en baggrundsrapport. Desuden findes et teknisk bilag. Lokalrapporten belyser effekterne og resultaterne af det arbejde, der leveres i dagtilbuddet. Baggrundsrapporten fokuserer på bagvedliggende oplysninger om dagtilbuddets ydelser, organisation og ressourcer. Det tekniske bilag indeholder oplysninger om opgørelsesmetoder osv. Baggrundsoplysninger om Specialdagtilbuddet Skovbrynet ligger i det geografiske område, som i Børn og Unge går under navnet Område Skanderborgvej. består af følgende enheder: Nygårdsvej Skovbo Troldehøj Terapien 5 Børn i alderen 0-2 år er indskrevet i dagtilbuddet. 43 Børn i alderen 3 år - skolestart er indskrevet i dagtilbuddet. 21,7% Af børnene i dagtilbuddet har en anden etnisk herkomst end dansk. 100% Af børnene i dagtilbuddet har et handicap. Specialdagtilbuddet Skovbrynet Hestehavevej Højbjerg Tlf.: Dagtilbudsleder: Bjørg Pugholm 3

4 beskrivelse af dagtilbuddet Sådan er vi: Skovbrynet er et dagtilbud for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Serviceloven 32 og Dagtilbudsloven 36. Skovbrynet har 46 børn fordelt på tre afdelinger med hver sin målgruppe. Afdeling Skovbo er normeret til børn med autismespektrumforstyrrelser, To af pladserne er specialpædagogiske behandlingspladser. Afdeling Troldhøj er normeret til 20 børn med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Afdeling Nygårdsvej er normeret til 11 børn med ADHD eller lignende vanskeligheder. Afdeling Skovbo s målgruppe Børn i alderen 0-6 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF), der indebærer, at børnene for at kunne udvikle sig optimalt har behov for støtte, behandling m.v. i form af en individuel tilrettelagt specialpædagogisk indsats i et visualiseret, struktureret og skærmet miljø. Afdeling Troldhøj s målgruppe Børn i alderen 0-6 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der indebærer, at børnene for at kunne udvikle sig optimalt har et særligt behov for støtte, behandling m.v. i form af individuel tilrettelagt specialpædagogisk indsats i et skærmet miljø. Børnene har også behov for behandling i form af fysio-, ergo- eller musikterapi. Afdeling Nygårdsvejs målgruppe Børnenes handicap befinder sig fortrinsvis indenfor spektret af ADHD eller børn med store opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, der indebærer, at børnene for at kunne udvikle sig optimalt har behov for særlig støtte og behandling m.v. i form af individuel tilrettelagt specialpædagogisk indsats, der tager sit afsæt i en kombination af børnehaveliv, indlæring, samt udvikling af de sociale kompetencer. Juridisk grundlag Dagtilbud i henhold til 32 i Lov om Social Service(Hestehavevej) og 36 i Dagtilbudsloven (Nygårdsvej). Afdeling Terapi Den 1. Juli er der etableret en terapi med fysioterapeuter, ergoterapeuter og musikterapeuter. I terapien er der ansat en afdelingsleder og 7 medarbejdere. Terapien skal betjene de to særlige børnehaver Lystruplund og Thorshavnsgade samt Skovbrynet, Afdeling Troldhøj. 4

5 Siden sidst udviklingspunkter Ved vores sidste kvalitetssamtale aftalte vi i dagtilbuddet følgende udviklingspunkter: 1. Børneintra: - Kommunikation - forældre/medarbejdere -forælder/forælder - medarbejder/medarbejder. 2. Nyt koncept for status/udviklingsbeskrivelser. 3. individuelle pædagogiske handleplaner - udvikling af koncept med fokus på effektmåling. 4. Skovbrynet som attraktiv arbejdsplads. 5. Medarbejderkompetenceudvikling - individuelle treårige kompetenceudviklingsplaner. 6. rull projekter i Skovbrynet: - etablering - implementering - uddannelse drift. 7. Tværfaglighed i Afdeling Troldhøj. 8. Implementering af Affolter. 9. Evaluering og dokumentation 10. Læring og udvikling kommunikation 11. Rummelighed - sociale kompetencer 12. Forældresamarbejde - barnets netværk Da dagtilbuddet er fusioneret siden sidste kvalitetssamtale, er ovenstående udtryk for en sammenskrivning af udviklingspunkterne fra de to tidligere dagtilbud. opfølgning Som opfølgning på vores aftaler har vi : Ad 1. Vi har udvidet brugen af Børneintra (BI) ved at benytte Personaleintra (PI) som kommunikationsredskab mellem medarbejdere. Alle medarbejdere har modtaget introduktion og nyansatte får introduktion umiddelbart efter ansættelsen. Ligeledes er en del informationer til forældre fra ledelsen sendt ud via Forældreintra (FI). Superbrugere har deltaget I opfølgnings kursus. Ad 2: Der foreligger nu et nyt koncept, som er delvist afprøvet på konferencer I foråret og efteråret, idet vi valgte at de børn, som allerede er beskrevet efter den tidligere model, ikke skal omfattes af den nye. Dermed er det ikke alle medarbejdere som har stiftet bekendtskab med det nye koncept. Formålet med nyt koncept er: et ensartet koncept for afdelingerne. kortere oplæg (både af hensyn til den tid der går med at skrive og redigere et oplæg, men også af hensyn til dem der skal læse oplæggene). større tydelighed I forhold til modtagerne (hvorfor og hvem skriver vi til). Der er udarbejdet: Generel vejledning til et konference forløb Skabelon: kort udgave Skabelon til at skrive I.. Skabelon til gruppens kommentar Udvidet vejledning. Skabelon for referatskrivning 5

6 Konceptet ligger på børneintra så medabejderne har nem adgang til materialet På afdelingsmøde i Skovbo har det været drøftet, hvordan man afholder konference (mundtligt oplæg video anvendelse af supplerende materiale som billeder, indlæringsmaterialer, belysende skemaer ( f.eks.: stress kognigtiv sagsformulering). I forhold til selve konferencen er det besluttet og praktiseret at: kontaktpædagog skriver beslutningsreferat af konferencen. Bjørg deltager kun I udvalgte konferencer Ad 3. Der er ikke foretaget direkte ændringer eller udvikling af konceptet udover, at skabelonen er ensrettet I afdelingerne Skovbo og Troldhøj. Der er ikke foretaget evaluering af konceptet. Eftersom der nu er 3 afdelinger med børn, er der et behov for at se på de nuværende koncepter og harmonisere dem, hvis det giver mening. Vi forestiller os, at det bliver aktuelt, når der er ansat nye pædagogiske ledere i Troldhøj og Nygårdsvej. Ad 4: Seminar den 11. Og 12. Januar 2010, hvor vi satte den fremtidige arbejdskultur og organisering til debat og under lup, med henblik på at rationalisere ressourceforbrug for at forbedre arbejdsvilkår for medarbejdere og ledere. Herefter har vi implementeret følgende ændringer: Besluttet at dagtilbudsleder er i højere grad udenrigsminister og deltager ikke som udgangspunkt i konferencer vedr. børn. De pædagogiske ledere leder konferencerne. Besluttet at, kontaktpædagog skriver referat, som er ændret til et kort beslutningsreferat. Besluttet at, de pædagogiske ledere deltager ikke længere i hjemmebesøg som udgangspunkt. Besluttet at, afdelingsmøderne er rykket frem, så der spares på personaletimer. Udarbejdet nyt koncept for status/udviklingsbeskrivelser er i implementeringsfase (kortere i omfang). Ad 5 I Skovbrynet er der udarbejdet kompetence- og kursuspolitik. I forhold til målgrupperne er det defineret, hvilken grundlæggende viden medarbejderne skal have.. Skovbo: Eksempelvis Teacch, KRAP og PECS Troldhøj: Eksempelvis VIKOM uddannelse og neuropædagogik. Nygårdsvej: Eksempelvis(Plan B, specialpædagogis diplom, TEACCH, PECS* *Teacch: Treatment and education of autistic and related communication handicapped children KRAP: Kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik PECS: Picture exchange communication system VIKOM: Videncenter for kommunikation ift. børn med multible funktionsnedsættelser Plan B: Samarbejdsbaseret problemløsning (Ross W. Greene) 6

7 Model for arbejdet med kompetence udvikling i Skovbrynet: LUP mål organisations udvikling - Lige år. Ledelsen udarbejder LUP hvert andet år. Medarbejderne inddrages på fælles personalemøde eller afdelingsmøde marts/april samme år med henblik på at give input til kommende fokusområder i LUP. GRUS projektbeskrivelse med afsæt i LUP. Ulige år forår. Pædagogisk eller organisatorisk udvikling i gruppen, med aftalte ansvarsområder for gruppen og de enkelte medarbejdere. MUS mål kompetenceudviklingsplan Hvert år november. Medarbejderens forpligtelser og udvikling fagligt og personligt, i forhold til mål. Store MUS afholdes hvert 2. år i ulige år, hvor der er defineret udviklingsprojekter via GRUS i foråret. Her gennemgås medarbejderens kompetenceudvikling grundigt i samtale med nærmeste leder. I lige år afholdes Mini-MUS, hvor det er muligt at justere og evaluere mål og indskrive udviklingsmål i kompetenceplanen i forhold til GRUS-projekter. Ad 6 MiniRULL projekter i Skovbrynet: Legepladsomlægning i Afdeling Skovbo. Der er udarbejdet Evalueringsrapport pr I dag fremstår legepladsen med flere naturlige afskærminger ved hjælp af beplantninger og legeredskaber. Det indbyder til fælles leg I store eller mindre grupper, men levner også plads til rolige områder, hvor det enkelte barn kan holde en pause og finder ro til at fordybe sig. De forskellige områder inspirerer til forskellige udfoldelser: cykelbane balance sandkasse leg/butik - musik legehus tumle/ rulle bakke m.v. Sansehaven på afdeling Troldhøjs legeplads blev indviet I forsommeren. Beplantningen er forskellig og for dele af den, vil der gå 2-3 år før det er vokset til. Der er plantet roser, blomster- og frugtbuske, krydderurter m.m. Der er udarbejdet en plan for vedligeholdelse, som dels forestås af pedel og i det daglige af de pædagogiske medarbejdere. Sansehaven er let tilgængelig fra alle sider og med det indbyggede stisystem kan børnene cykle eller køre forbi I kørestol. Sanserummet på Hestehavevej står nu nyindtrettet med inspiration og tanker fra Snoezel-teorien). Her har 2 videnspersoner forestået introduktion I brugen af rummet til medarbejderne på Hestehavevej. Der er udarbejdet regler og retningslinier her for. Der er udarbejdet en udførlig beskrivelse af de enkelte fysiske sansestimuli som rummet indeholder og hvilke sanser de stimulerer. Ad 7. Fælles temadag om tværfaglighed og samarbejde, som blev afholdt juni 2010 blev evalueret på afdelingsmøde I Troldhøj august Ny terapiafdeling er etableret under Skovbrynet juli. Ad 8. Implementering af Affoltermodellen I Afdeling Troldhøj er godt på vej. November 2010 blev der afholdt en temadag for pædagoger og terapeuter med Affolterkonsu- 7

8 lent fra Hammel Neurocenter. Her blev elementer af modellen præsenteret, som børnene I Troldhøj kan profitere af. Efterfølgende har der været planlagt og udført intensive forløb med enkelte børn som en tværfaglig indsats, ligesom fysioterapeuterne har givet vejledning til pædagogerne I dagligdagen, vedrørende de principper I modellen, som alle børnene har gavn af. Udviklingspunkterne og 12 relaterer sig til kvalitetssamtale på Nygårdsvej Ad 9 Der evalueres til stadighed på børnenes udvikling dels i barnets individuelle udviklingsplan, der er grundlaget for den specialpædagogiske indsats samt ved gruppemøderne. Indsatsområde siden sidst Effekten af indsatsen herunder indikatorerne på om det har en effekt eller ej Nye tiltag for barnet Vi benytter os af dokumentation i form af skema ex. i forhold til konflikter. Eksempel: Vi havde en dreng med ADHD med meget udadreagerende adfærd samt mange voldsomme konflikter i løbet af dagen. Det var nødvendigt at benytte magtanvendelse for, at han ikke gjorde skade på sig selv eller andre. Der blev lavet en kortlægning af konflikterne, og der blev lavet en udførlig plan for, hvordan konflikterne skulle tackles. Rammerne blev meget tydelige for barnet. Effekten skulle være at konflikterne skulle minimeres og barnet skulle opleve, at det gav andre muligheder for positive relationer. Ad 10 De forskellige kommunikationsformer er blevet beskrevet og diskuteret i personalegruppen på et afdelingsmøde i december Ad 11 Sociale kompetencer eller udvikling af evner til relation, er et stadigt fokusemne. Børnenes store behov er positive relationer til andre børn og voksne. Den målgruppe, der er på Nygårdsvej har alle store vanskeligheder med at indgå i konstruktive relationer. Vi har fokus på relationspædagogikken, herunder bevidsthed om barnets vanskeligheder med de eksekutive funktioner, og vi arbejder med strategier i forhold til at lære børnene positivt samvær/leg med andre. Eksempelvis turtagning, positiv kommunikation, regellege, aflæsning af sindstilstande. 2x om ugen har flere af børnene samvær med børn fra andre institutioner i form af regellege i hallen i Holme Søndergård og svømning i Lyseng med DII Kometen. Ad 12 Vi har udviklet på barnets individuelle udviklingsplan så forældrenes indflydelse på planen er blevet tydeligere. Forældrene får tilbudt at barnets netværk deltager en gang årligt til et møde om barnet. 8

9 resultat Resultatet af vores opfølgende arbejde med udviklingspunkterne har i særlig grad vist sig ved : Ad 1. Medarbejdere er fortrolige med brugen af beskedfunktionen I PI og anvender den dagligt. Informationer fra ledelsen modtages via denne. Dagsordner, referater m.v. sendes via PI. Ved at bruge samlemappesystemet anvendes disse til videndeling på tværs af såvel de enkelte afdelinger som hele Skovbrynet. Det betyder, at faglig viden I højere grad bliver formidlet, hvilket viser sig ved, at der spørges ind til materialet og der herved indhentes inspiration til praksis. Ad 2: Vi dagsordensætter evaluering af konceptet før vi skal I gang med efterårskonferencerne i 2012, til den tid vil flertallet af medarbejderen have afprøvet det nye koncept. Evalueringen vil bl.a. omfatte følgende punkter: Er det hensigtmæssigt med et fælles koncept for alle afdelinger ( Nygårdsvej er kommet til)? Er der rettelser til opbygningen af oplæggene? Hvorledes fungerer det I forhold til terapiens bidrag ( hovedsageligt Afdeling Troldhøj)? Er det lykkedes os at forkorte oplæggene? Referater Bjørg og konferencer Konferencer hvordan? Er der behov for koncept herfor? I forhold til behandlingskonferencerne I Skovbo,. Er konceptet for omfangsrigt? Mangler der noget? Vi har altid fået meget positive tilbagemeldinger på vores konferencer (oplæg såvel som møderne). I den forløbne periode har vi forsat fået positive tilbagemeldinger. Direkte adspurgt hos både medarbejdere og samarbejdspartnere, bemærkes det knapt, at vi har ændret konceptet. Ad 3. Der udarbejdes individuelle handleplaner ud fra nuværende koncept som beskriver mål, succeskriterier, og metode. Ad 4: I Trivselsrapport scorer Skovbrynet 78 point ift. attraktive arbejdspladser og 77 point på Trivsel. Mindreforbrug af ledertimer til konference har frigjort ressourcer til andet nødvendigt arbejde (f.eks. har fusion og oprettelse af terapi taget ledertid). Organisationsændringerne har mest haft effekt på lederdelen. Vi har endnu ikke evalueret ift. medarbejderændringer. Evaluering ift. nye koncepter for status/udviklingsbeskrivelser udskydes til forår 2013, da alle medarbejdere skal have afprøvet og forholdt sig tilkonceptet. Ad 5 En meget kompetent medarbejdergruppe, der er veluddannet indenfor det specialpædagogiske område og indenfor deres målgruppe. Det ses i det daglige i forhold til den pædagogiske indsats. Det kommer til udtryk på eksempelvis 9

10 handleplansdage og konferencer. Det ses, når medarbejderne underviser/formidler på konferencer og kurser. Det ses på medarbejdernes skriftlighed. Forældretilfredshedsbesvarelsen bekræfter det i høj grad. Ad 6: På Legepladsen kan det for nogle børn med autisme være en kolossal udfordring at placere sig i de ustrukturerede omgivelser, hvor rammerne kan være utydelige, og de andre børn kan synes uforudsigelige I deres leg/ løben rundt. Vi oplever, at den nyindrettede legeplads, hjælper børnene til at magte at være I uderummet. Der er børn, som finder deres hjørner, men efterhånden bevæger sig ud der fra. Flere børn tager selvstændigt initiativ til fælles leg I de små afgrænsede områder f. eks omkring rytmeområde, sandkassen, balance/motorik afdelingen.. Legepladsens indretning med let tilgængelige og sjove udfordringer understøtter sansemotorisk træning med det enkelte barn, og pædagogernes muligheder for at sætte nogle positive og indbydende rammer for legetræning med børnene. Sansehaven bruges dagligt og rummer forskellige muligheder for aktiviteter også afhængig af årstiden. Børnene søger selv dertil, og vi ser, at detaljerne I flisebelægningen optager dem, ligesom højbedene nærmest inviterer børnene til at røre, dufte, smage og lege med jorden. Da haven var nytilplantet, var det vigtigt, at vande de nye planter, og det blev hurtigt et hit at være med til for mange af børnene. Vi ser, at børnene på såvel de voksnes, men også eget initiativ går på opdagelse. Børnene I Troldhøj befinder sig alle på et tidligt udviklingsniveau, hvor de sansemæssige stimuli har betydning for den videre udvikling. Med sansehavens forskellige rum, er der skabt gode muligheder for at sætte pædagogiske rammer for læring og udvikling. Sanserummet bliver nu anvendt med de beskrevne retningslinjer og de forskellige sansestimuli funktioner. Det betyder, at der forinden man går med et barn ind i rummet, har gjort sig pædagogiske overvejelser om, hvad det er, man vil opnå I forhold til det enkelte barn, og hvordan man bedst kan tilgodese barnets behov den pågældende dag. Rummet har også vist sig særdeles anvendeligt I forhold til at hjælpe børn, der har brug for arousalregulering. Ad 7 Det tværfaglige samarbejde er styrket i og med terapeuter og pædagoger samarbejder om at opstille fælles mål. Der afholdes jævnligt pædagog/terapeut møder. Der er planlagt med ét møde hver 4. uge I hver gruppe. Arbejdet med implementering af Affolter-modellen har bidraget positivt til samarbejdet. Etablering af selvstændig terapiafdeling i Skovbrynet har betydet, at processen for udvikling af det tværfaglige samarbejde har ændret sig. Ad 8 Anvendelse af elementer fra Affolter-modellen finder sted I den daglige praksis. Flere pædagoger giver udtryk for, at modellen giver mening I forhold til at støtte 10

11 det enkelte barns udvikling. I praksis ses det, at de pædagoger, som har medvirket I de intensive individuelle forløb med enkelte børn også anvender deres viden I forbindelse med planlægning og udførelse af dagligdags aktiviteter. Konkret ses det, at flere børn har fået sidestøtter til Trip-Trap stole, at der ikke er hynder på alle pusleborde og der findes Pacs forskellige steder i afdelingen. Ad 9 Vedrørende eksemplet: Målet blev nået indikatorerne var: Dage med ingen konflikter eller kun en enkelt Barnet kan bremse sin frustration så det ikke udvikler sig til konflikt Barnet kan sige fra overfor andre børn, der opfordrer til uhensigtsmæssig adfærd. Barnet tilkendegiver glæde i relationer med andre Ovenstående eksempel på en tydelig pædagogisk ramme, er blevet evalueret i hele personalegruppen på Nygårdsvej og har givet anledning til ændring af praksis i forhold til konflikthåndtering. Ad 10 Kommunikation er til stadighed et område, der fokuseres på da det er centralt for udvikling af barnets sociale kompetencer. Personalet oplever at børnenes evner til kommunikation udvikler sig fortsat i den tid de er i dagtilbuddet. Ad 11 Flere af børnene visiteres desværre så sent, at de kun er knapt et år på Nygårdsvej. Det er tydeligt, at jo længere tid børnene får til at lære strategier til at begå sig, jo større effekt har det. Vi har de sidste par år haft 3 børn, der imod alle odds, er blevet inkluderet i et almindeligt skoletilbud med støtte. Dette er et tydeligt eksempel på resultatet af flere års arbejde med barnets sociale kompetencer. Ad 12 Forældrene byder ind med ønsker om at arbejde med specifikke problemstillinger i forhold til barnet. Møderne med barnets netværk er stadig i sin begyndelse. Her tænker jeg at det igen spiller ind at vi får børnene så sent. Det tager tid at opbygge et tillidsforhold 11

12 Forældresamarbejde Om forældresamarbejdet har Aarhus Byråd besluttet følgende: Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Forældreansvaret og forældresamarbejdet er fundamentalt for at sikre børn og unges trivsel, læring og udvikling. Børn og Unge har helt grundlæggende tillid til forældrene som de vigtigste personer i børn og unges opvækst. Forældre er forskellige, og derfor skal forældresamarbejdet have forskellige former. Når vi i dagtilbuddet arbejder på at sikre et godt forældresamarbejde, gør vi det med særligt fokus på Inddragelse og dialog Troværdighed Møde forældrene med respekt og anerkendelse At være lydhøre og aktivt lyttende God introduktion At få fagligheden afstemt med forældrenes værdier, ønsker og ressourcer Lære familierne og deres netværk at kende Forældrerollen i forhold til at have et barn med handicap Vejledning med henblik på at binde barnets arenaer sammen Formidle, hvor der kan hentes støtte udover vores mulighed At være fleksible ift. at få forældrenes hverdag til at hænge sammen Som resultat ser vi, at Positiv feed back i forældretilfredshedsundersøgelse Tillidsfulde forældre Stor opbakning til traditionsfester og temaundervisning Opbakning til medarbejdernes faglige udvikling (Bestyrelsen prioritering af ressourcer, opbakning til handleplansdage, temadage m.m.) Opbakning ift. til ferielukning Anerkendelse fra forældre i form af tilbagemeldinger, mundtlige og skriftlige 12

13 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet Delmål: Forældrene oplever et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde. Eftersom forældresamarbejdet har så stor betydning for børn og unges trivsel, læring og udvikling, er det vigtigt at forholde sig til forældrenes oplevelse af kontakten til dagtilbuddet. Men det er ligeledes væsentligt, at spørge til deres oplevelse af at blive inddraget og ikke mindst hørt i spørgsmål og beslutninger vedrørende deres barn og forholdene i institutionen. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : Kommunen...den daglige kontakt til personalet/dagplejeren ,7 % 80,0 %...inddragelsen af forældre i beslutninger vedr. pasningstilbuddet ,8 % 66,7 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med inddragelsen i spørgsmål vedr : Kommunen...deres barns trivsel ,6 % 77,4 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. 13

14 Kvalitetsrapport for Skovbrynet Et godt samarbejde bygger på en ligeværdig og gensidig dialog imellem forældre og institution. Det er derfor, at Aarhus Kommune har som mål, at såvel forældre som institutioner bidrager til samarbejdet, hvor hver part påtager sig et ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Forældrenes tilfredshed med eget bidrag til samarbejdet er med til at belyse denne gensidige forpligtelse. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : Kommunen...deres eget bidrag til samarbejdet med pasningstilbuddet ,0 % 83,2 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af forældrene, der oplever et velfungerende samarbejde, skal være over 80 %. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : Kommunen samarbejdet mellem pasningstilbud og hjem alt i alt ,1 % 84,9 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. 14

15 Læring og udvikling Om læring og udvikling har Aarhus Byråd besluttet følgende: Børn og unge har faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der gør dem i stand til at gennemgå et uddannelses-/ dannelsesforløb. I Aarhus Kommune har vi høje ambitioner på alle børn og unges vegne. For at tilgodese dette, er vi meget opmærksomme på, at børn og unge skal behandles forskelligt og ud fra deres individuelle behov og forudsætninger. Derfor har vi i Børn og Unge fokus på at møde og understøtte børnene med en differentieret indsats, under hensyntagen til de talenter og potentialer, det enkelte barn måtte have. Læring og udvikling sker gennem en mangfoldighed af processer, og kan tilrettelægges på mange forskellige måder. Når vi i dagtilbuddet arbejder med børnenes læring og udvikling, gør vi det med særligt fokus på At undersøge barnets udviklingsniveau ift. de forskellige funktioner Arbejde med at udvikle kvaliteten af barnets relationer Have fokus på barnets måde at opleve, føle, tænke og handle på At se efter barnets initiativer, ressourcer og hvad der motiverer Individuelle handle/udviklingsplaner (IPH) ift. barnets nærmeste udviklingszone og særlige udfordringer Trivsel og glæde som forudsætning for udvikling Som resultat ser vi: At den mindste ændring gør en forskel. Vi ser det i IPH og status/udviklingsbeskrivelser Udvikling via forskellige tests som eksempelvis Kuno Beller, PEP Flere relationer og færre konflikter (har ikke lavet registreringer) 15

16 Kvalitetsrapport for Skovbrynet Forældrenes tilfredshed Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets evne til at. : Kommunen udfordre det enkelte barn ,9 % 70,2 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets evne til at. : lære deres barn at give udtryk for sine egne behov ,0 % stimulere deres barns udvikling ,1 % stimulere deres barns kreativitet og fantasi ud fra barnets særlige forudsætninger ,5 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. 16

17 Trivsel og sundhed Om trivsel og sundhed har Aarhus Byråd besluttet følgende: Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer. Sunde vaner grundlægges tidligt i livet. Derfor skal sund livsstil være en integreret del af børn og unges hverdag i Aarhus Kommune. For at fremme lige muligheder for børns sundhed og trivsel er det vigtigt at fokusere på en differentieret indsats med udgangspunkt i det enkelte barns specifikke behov. Når vi i dagtilbuddet arbejder med børnenes trivsel og sundhed, gør vi det med særligt fokus på Trivsel som forudsætning for udvikling Forudsigelighed via rammer og struktur At hjælpe børnene med at skabe relationer At lære børnene legens spilleregler og støtte i legen Fokus på kost. Hyppige måltider ( bl.a. på baggrund af ny viden om hjernens udvikling) Frisk luft Tilfredse, engagerede og glade voksne som forudsætning for børnenes trivsel og sundhed Som resultat ser vi, at Færre og mindre affektudbrud Mere energi ift. aktiviteter Børn, der gerne vil i børnehave stort fremmøde 17

18 forældrenes tilfredshed Delmål: Børn og unge trives, er robuste og har selvværd. At blive anerkendt for sit værd er en væsentlig forudsætning for at børn og unge udvikler sig til glade og robuste voksne. En vigtig indikator er derfor forældrenes oplevelse af dagtilbuddets evne til at skabe trivsel for barnet. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets. : Kommunen deres barns trivsel i dagtilbuddet ,6 % 92,2 % personalets evne til at få deres barn til at føle sig tryg og glad, ud fra barnets særlige forudsætninger ,6 % - Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. 18

19 Rummelighed Om rummelighed har Aarhus Byråd besluttet følgende: Børn og unge respekterer deres medmennesker og tager personligt ansvar. De indgår i forpligtende fællesskaber, begår sig i forskellighed og mangfoldighed samt deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. Når vi i dagtilbuddet arbejder med rummelighed, gør vi det med særligt fokus på Relationsdannelse Øge barnets udvikling af sociale kompetencer Turtagning lære at vente på hinanden (kommunikation) At der er en verden udenfor børnehaven, som vi skal være deltagere i Eksempelvis lære at køre med bus og gå i almindelig svømmehal med normale institutioner (primært Nygårdsvej) Som resultat ser vi, at Børnene kan over tid fungere i sociale sammenhænge eksempelvis morgensamling Børnene udvikler mestringsstrategier, der gør, at de kan være i samme rum f.eks. kan deltage i et fastelavnsarrangement med støtte og guidning 19

20 forældrenes tilfredshed Sociale kompetencer udvikler sig i fællesskaber og gennem relationer til andre for eksempel i venskaber og gruppesammenhænge. Sociale relationer er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling. Anerkendelse fra andre har stor betydning for barnets eksistens som socialt individ. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med personalets indsats for at. : udvikle deres barns evne til at skabe relationer og kommunikere ,3 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets indsats for at. : skabe kontakt mellem deres barn og de øvrige børn ud fra barnets særlige forudsætninger ,0 % skabe meningsfulde og gode relationer mellem deres barn og andre børn, ud fra børnenes særlige forudsætninger ,0 % Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. 20

21 dagtilbudsbestyrelsens kommentarer Bestyrelsen har ingen kommentar til rapporten. 21

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Specialdagtilbuddet Skovbrynet

dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Specialdagtilbuddet Skovbrynet k va l i t e t s r a p p o rt 2013 dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Specialdagtilbuddet Skovbrynet indhold Kort om kvalitetsrapporten for 2013 3 Beskrivelse af dagtilbuddet Siden sidst Forældresamarbejde

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 GELLERUP INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i...

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i... KVALITETSRAPPORT Solbjerg dagtilbud INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

kvalitetsrapport Kvalitetsrapport for stensagerskolen 2011 Lokalrapport for Stensagerskolen

kvalitetsrapport Kvalitetsrapport for stensagerskolen 2011 Lokalrapport for Stensagerskolen kvalitetsrapport Lokalrapport Kvalitetsrapport for stensagerskolen indhold Kort om kvalitetsrapporten for 3 Skolebeskrivelse Opfølgning på sidste kvalitetsrapport og samtale 4 5 Forældresamarbejde Forældrenes

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Sølyst dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BØRNEHAVEN FRK. ELLEN GADE (SDT)

BØRNEHAVEN FRK. ELLEN GADE (SDT) BØRNEHAVEN FRK. ELLEN GADE (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 KVALITETSRAPPORT Børnehaven Kernehuset (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

GL. BRABRAND DAGTILBUD

GL. BRABRAND DAGTILBUD GL. BRABRAND INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 KVALITETSRAPPORT Børnely (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i...

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i... Page 1 of 24 KVALITETSRAPPORT Skt. Johannes Sogns Menighedsbørnehave (SDT) Page 2 of 24 INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 KVALITETSRAPPORT Elsted dagtilbud INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 MØLLEVANG INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 MÅRSLET INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Lokal Udviklingsplan 2015 og 2016

Lokal Udviklingsplan 2015 og 2016 Lokal Udviklingsplan 2015 og 2016 Indhold Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Fælles indsatser i Område Skanderborgvej... 3 Skovbrynets

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Mårslet dagtilbud. Dagplejen i Solbjerg og Mårslet, Græsbakken, Solhuset, Mirabellen, Valhalla, Nymarken, Skovbørnehuset

Lokal udviklingsplan for. Mårslet dagtilbud. Dagplejen i Solbjerg og Mårslet, Græsbakken, Solhuset, Mirabellen, Valhalla, Nymarken, Skovbørnehuset Lokal udviklingsplan for Mårslet dagtilbud Dagplejen i Solbjerg og Mårslet, Græsbakken, Solhuset, Mirabellen, Valhalla, Nymarken, Skovbørnehuset 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?...

Læs mere

VUGGESTUEN FREDERIKSGÅRDEN (SDT)

VUGGESTUEN FREDERIKSGÅRDEN (SDT) VUGGESTUEN FREDERIKSGÅRDEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan Lokal udviklingsplan 2015-2016 Strandvejen 96 8000 Aarhus C. Tlf. 86 14 09 95 post@solhjem-aarhus.dk www.solhjem-aarhus.dk 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 4 2.1 Politiske

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere