Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat René Offersen, København) Den 22. februar 2012 afsagde klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne i sagen (påstand 1 35). Klageren har efterfølgende nedlagt påstand om erstatning og en påstand om, at indklagede ikke kan afløfte sin udbudsforpligtelse ved at anvende de rammeaftaler, som indklagede indgik på baggrund af det påklagede udbud. Denne kendelse vedrører disse påstande. Sagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 36 Indklagede skal til klageren betale kr. med procesrente fra den 12. december Påstand 37 (subsidiær i forhold til påstand 36) Indklagede skal til klageren betale et beløb mindre end kr. med procesrente fra den 10. december Påstand 38 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede ikke kan afløfte sin udbudsforpligtelse ved at foretage tildeling af ordrer i henhold til rammeaftalen for skade, pension og sundhed, der blev indgået den 18. januar 2011 med

2 2. Marsh A/S vedrørende skadesforsikring, og den 20. januar 2011 med Mercer Danmark A/S vedrørende pension og sundhedsforsikring, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 14, stk. 3, jf. artikel 40, stk. 3, litra i. Beløbet i påstand 36 er udtryk for klagerens negative kontraktinteresse. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end kr. efter klagenævnets skøn. Klageren har opgjort sit krav i påstand 36 således: Udarbejdelse af tilbud 178 timer a kr kr. Advokatomkostninger kr. I alt kr. Indklagede har bestridt klagerens tabsopgørelse. Ad erstatningsgrundlaget: Ved kendelsen af 22. februar 2012 konstaterede klagenævnet, at indklagede under udbuddet har overtrådt EU-udbudsreglerne således: Ad påstand 2 delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kompetence indenfor rådgivning af medarbejdere og beslutningstagere«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 4 delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kendskab til pensionsmarkedet herunder produkter og lovgivning«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at»kendskab til pensionsmarkedet«angår tilbudsgivernes egnethed og»kendskab til lovgivning«er et minimumskrav, og således

3 3. under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 5 delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»eksisterende samarbejde med danske pensionsselskaber«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 6 delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring med levering af mægler- og rådgivningsydelser«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 7 delaftale»healthcare/sundhedsforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring og kendskab til markedet for Sundhedsforsikringer, herunder udvikling indenfor sundhedsforsikringsprodukter og dækningsomfang«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 12 delaftale»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kendskab til det danske såvel som det globale skadesforsikringsmarked«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud.

4 4. Ad påstand 14 delaftale»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»geografisk udbredelse af tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 15 delaftale»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring med store internationale service- og industrivirksomheder«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 25 Indklagede har under evalueringen af tilbuddene på delaftalen»healthcare/sundhedsforsikring«handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed ved ikke at have prissat forbehold i overensstemmelse med indklagedes oplysninger i udbudsbetingelserne. Ad påstand 26 Indklagede har under evalueringen af tilbuddene på delaftalen»skadesforsikring«handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed ved ikke at have prissat forbehold i overensstemmelse med indklagedes oplysninger i udbudsbetingelserne. Klagenævnet annullerede indklagedes beslutninger af 2. december 2010 om at indgå kontrakt med Mercer Danmark A/S vedrørende delaftale 1 og 2 og Marsh A/S vedrørende delaftale 3. Klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser af EU-udbudsreglerne har handlet på en sådan måde, at indklagede efter

5 5. de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren, der som tilbudsgiver havde afgivet tilbud uden at få kontrakten. Indklagede har ikke bestridt, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klageren. Ad erstatningskravet: Klageren har gjort gældende, at klageren ville have undladt at afgive tilbud, hvis klageren havde vidst, at indklagede ville overtræde udbudsreglerne på den måde, som klagenævnet konstaterede. Hvis klagenævnet måtte finde det bevist, at klageren ikke ville have undladt at afgive tilbud med henvisning til klagerens kendskab til de ulovlige delkriterier, gøres det gældende, at klagerens tilbud ville have set markant anderledes ud. Hvis klageren havde vidst, at tilbud med forbehold ikke ville blive afvist eller kapitaliseret, ville klageren desuden have afgivet et tilbud med en lavere pris på de ydelser, som klageren mente, at indklagede ville have brug for. Den rådgivning, som klageren ikke var sikker på skulle være indeholdt i tilbuddet, ville klageren i stedet have taget forbehold for. Hvis det senere viste sig, at indklagede ønskede ydelserne, ville klageren som Marsh A/S og Mercer Danmark A/S gjorde det kunne have»rettet op«på dette i forbindelse med forhandlingerne. Det er således klagerens synspunkt, at klageren ikke er afskåret fra erstatning, blot fordi indklagedes overtrædelser også vedrører forhold, som klageren var bekendt med ved tilbudsafgivelsen. Indklagede har gjort gældende, at delkriterierne til brug for tilbudsevalueringen blev oplyst i udbudsbetingelserne, og tilbudsgiverne var derfor bekendt med disse på tidspunktet for udarbejdelsen af tilbuddene. Det følger af klagenævnets praksis, at en tilbudsgiver mister retten til erstatning for afholdte tilbudsomkostninger, hvis tilbudsgiveren var eller burde have været bekendt med ordregiverens overtrædelse af udbudsreglerne på tidspunktet for tilbuddets udarbejdelse. Var eller burde tilbudsgiveren have været bekendt med overtrædelsen, antages denne at have accepteret risikoen for tab forårsaget af ordregiverens overtrædelse af udbudsreglerne, og der foreligger derfor ikke årsagsforbindelse mellem overtrædelserne og tabet. Den omstændighed, at udbudsreglerne også blev overtrådt på grund af indklagedes manglende prissætning af forbehold, giver ikke klageren bedre ret til erstatning. En prissætning af forbeholdene ville ikke have haft nogen betydning for evalueringen af tilbuddene.

6 6. Ad påstand 38 Klageren har gjort gældende, at indklagede på nuværende tidspunkt anvender rammeaftalerne med Marsh A/S og Mercer Danmark A/S, selvom indklagede ikke kan afløfte sin udbudsforpligtelse ved at indkøbe på rammeaftalerne. Det fremgår således af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 14, stk. 3, jf. artikel 40, stk. 3, litra i, at ordregiver ikke kan tildele ordrer direkte på rammeaftalen, når rammeaftalen ikke er indgået i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Indklagede har gjort gældende, at en rammeaftale indgået i strid med udbudsreglerne kan afløfte en ordregivers udbudsforpligtelse for efterfølgende kontrakter. I kendelsen af 22. februar 2012 udtalte klagenævnet, at udbuddet ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, men klagenævnet anvendte ikke sanktionen»uden virkning«. Rammeaftalerne er derfor fortsat gyldige, og da de er indgået ved anvendelse af en procedure efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, er forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 14, stk. 3 [2], opfyldt, og indklagede er derfor berettiget til at indgå kontrakter i henhold til rammeaftalerne. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 38 Påstanden vedrører spørgsmålet, om indklagede overtræder udbudsreglerne ved for fremtiden at anvende rammeaftalerne med Marsh A/S og Mercer Danmark A/S, selvom klagenævnet i sin kendelse af 22. februar 2012 fastslog, at indklagede handlede i strid med udbudsreglerne under udbuddet af rammeaftalerne, og som følge heraf annullerede indklagedes tildelingsbeslutninger med den begrundelse, at udbuddet ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. En konstatering i overensstemmelse med påstand 38 vil ikke have nogen indflydelse på den retsstilling, som allerede er gældende for indklagede, idet det følger af gældende ret, at der ikke for fremtiden kan trækkes på en rammeaftale, når klagenævnet har annulleret tildelingsbeslutningen som følge af de konstaterede overtrædelser. Rammeaftalen er således ikke indgået i overensstemmelse med udbudsreglerne. Klagenævnet afviser derfor påstanden.

7 7. Ad erstatningsgrundlaget: Ved de overtrædelser af udbudsreglerne, der er fastslået i kendelsen af 22. februar 2012, har indklagede handlet ansvarspådragende i forhold til klageren. Ad erstatningskravet: Efter karakteren af de konstaterede overtrædelser ad påstand 2, 4 7, 12 og 14 15, lægger klagenævnet til grund, at klageren enten var eller burde have været bekendt med de forhold, som udgjorde disse overtrædelser, inden klageren afgav sit tilbud. Overtrædelserne vedrører alle centrale elementer i udbudsbetingelserne, nemlig delkriterier til underkriteriet»kvalitet«til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige tilbud«, og klagenævnet udtalte ved kendelsen af 22. februar 2012, at karakteren af overtrædelserne medførte, at udbuddet ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Der er således ikke årsagsforbindelse mellem overtrædelserne ad påstand 2, 4 7, 12 og 14 15, og klagerens forgæves afholdte udgifter til udarbejdelse af tilbud. Det kan efter det anførte ikke føre til et andet resultat, at klagenævnet i kendelsen af 22. februar 2012 også konstaterede, at indklagede havde overtrådt principperne om gennemsigtighed og ligebehandling ad påstand 25 og 26 vedrørende tilbudsevalueringen, hvor indklagede undlod at kapitalisere nogle forbehold. Klagenævnet tager derfor indklagedes frifindelsespåstand til følge. Herefter bestemmes: Indklagede, DSB, frifindes. Påstand 38 afvises.

8 8. Indklagede skal ikke betale yderligere sagsomkostninger til klageren. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Ida Maria Westphall kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 K E N D E L S E Willis I/S (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Sønderborg Kommune (advokat Jan

Læs mere