Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver"

Transkript

1 Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver Indlæg af Professor Peter Birch Sørensen i Økonomidirektørforeningen Fredericia, den 12. november 2009

2 Konjunktursituationen

3 Finanskrisen medførte det bratteste fald i produktionen på denne side af Anden Verdenskrig 2000 = USA Euroområdet Japan

4 Danmark ramt tidligere og hårdere.. BNP i Danmark, USA og euroområdet 2007 = Danmark USA Euroområdet

5 Dansk økonomi Markant tilbageslag i 2009 BNP-fald på 4,8 pct. Privat forbrugsfald på 5,0 pct. Eksporten falder mere end 10 pct. Fald i erhvervsinvesteringerne på næsten 15 pct. Svag vækst i 2010 BNP-vækst på 1,1 pct. Privat forbrugsvækst på 1,8 pct. Stort set uændret eksport, men stigende tendens Fortsat fald i erhvervsinvesteringerne

6 Udsigt til vending i produktionen - men opsvinget hæmmes Begyndende konjunkturomslag, i særdeleshed i udlandet Boligprisfald og fortsat stigende ledighed begrænser væksten i en række lande, herunder i Danmark Behov for opstramning af offentlige finanser i en lang række lande herunder i Danmark kan begrænse opsvingets styrke på lidt længere sigt Konsolideringsbehov i finansiel sektor kan bidrage til begrænset vækst Samlet ventes kun et forkølet opsving

7 Kraftigt stigende ledighed Beskæftigelsen ventes at falde ca fra 2008 til 2011, AKU-ledigheden ventes at toppe omkring personer pers Månedstal Prognose Årsniveau

8 Hvorfor er Danmark hårdere ramt end de fleste andre lande?

9 Lempelig finanspolitik bidrog til overophedningen under opsvinget Pct. 6 4 Output gap Finanseffekt (h.akse) Pct.point

10 Den lempelige politik medførte en alvorlig forværring af lønkonkurrenceevnen = Danske lønninger i forhold til udenlandske Danske enhedslønomkostninger relativt til udenlandske

11 Elendig produktivitetsudvikling forværrede problemet: Vækst i byerhvervenes timeproduktivitet Pct Faktisk timeproduktivitet Lineær trend

12 Den danske boligboble var ekstrem.. bl.a. p.gr.a. lempelig finanspolitik og skattestop 2004 = USA UK Spanien Irland Norge Danmark

13 Hvorfor venter vi kun et forkølet opsving?

14 Fortsat underdrejet boligmarked Boligpriserne var overvurderede, før prisfaldet satte ind Udsigt til faldende boligpriser i 2009 og 2010 bringer den reale pris på boliger tilbage til 2005-niveau Stort udbud og lange liggetider Stigende ledighed Prisfald dæmpes af stigning i disponibel indkomst Boligpriserne virker tilbage på den samlede efterspørgsel ved at dæmpe det private forbrug og boliginvesteringerne

15 Boligpriser og ledighed svinger normalt i takt Udsigt til stigende ledighed og fortsat fald i boligprisen pct Real kontantpris - afvigelse fra trend Ledighed - afvigelse fra strukturelt niveau (h.akse) pers

16 Real boligprisudvikling

17 Kontantpris og boliginvesteringer 2000 = Relativ kontantpris Boliginvesteringer

18 Forbrugskvote og formuekvote Forbrugskvote Formuekvote (h.akse)

19 Forbrugskvote og ledighed svinger normalt i takt Udsigt til stigende ledighed og fortsat fald i forbrugskvoten Forbrugskvote Ledighed - afvigelse fra strukturelt niveau (h.akse) pers

20 Danske banker er fortsat højt gearet.. og har derfor behov for konsolidering Bankernes udlånsgearing (udlån i forhold til egenkapital)

21 Aktuel økonomisk politik

22 Tilbageslaget medfører kraftig forværring af de offentlige finanser.. Offentlig budgetsaldo i procent af BNP Pct. af BNP

23 ..og 2015-planen ligger i ruiner.. Offentlig gæld i procent af BNP Pct. af BNP Prognose Konvergensprogram planen

24 Behov for en tostrenget strategi i den økonomiske politik Finanspolitikken skal på kort sigt kunne bruges aktivt til at stabilisere økonomien Langsigtede udfordringer bør ikke forhindre midlertidig ekspansiv finanspolitik i den nuværende situation men der skal også strammes i højkonjunkturer Strukturreformer og langsigtet planlægning skal sikre den langsigtede udvikling på de offentlige finanser Konjunkturtilbageslaget bør ikke stå i vejen for beslutning af nødvendige reformer snarere tværtimod

25 Finanspolitisk lempelse i 2010 Finanseffekten bør være mindst 1 pct.point i 2010 for at tage toppen af ledighedsstigningen Planlagt finanspolitik har aktivitetsvirkning på ca. ½ pct.point 10 mia. kr. offentlige investeringer øger væksten ca. ½ pct.point Selv hvis det går bedre end vurderet i prognosen, er der betydelig ledig kapacitet i økonomien Fremrykning af allerede planlagte offentlige investeringer påvirker stort set ikke den finanspolitiske holdbarhed En del af lempelsen kan tage form af tilskud til private investeringer, der bidrager til opfyldelse af målsætninger på klima- og miljøområdet

26 Strukturpolitik bør vedtages nu Behov for ny mellemfristet plan Opdateret beregning af holdbarhedsproblemet Konkret udformning af strukturreformer mht. Tilbagetrækningsalder Arbejdsmarked, herunder dagpengereform Opnåelse af målsætninger på uddannelses- og klimaområdet Ophævelse af skattestoppets nominalprincip, herunder for ejendomsværdibeskatningen Udarbejdelse af offentlig investeringsplan for bedre prioritering

27 Skattestoppet destabiliserer økonomien Skattestoppet gør det sværere at stramme finanspolitikken, når overophedning truer, og forværrer det langsigtede holdbarhedsproblem Fastfrysning af ejendomsværdiskatten forstærker udsving på boligmarkedet. Derfor: Genindfør princippet om, at ejendomsværdiskatten følger den aktuelle ejendomsvurdering, men Nedjustér skattesats, så skatten ikke stiger her og nu Supplér med skat på realiserede kapitalgevinster, der omsættes i forbrug

28 Det lange sigt: Perspektiver for sundhedssektoren og samfundsøkonomien

29 Markant udvikling i sundhedssektoren Sundhedsudgifter er steget betydeligt hurtigere end BNP fra mio. ekstra private sundhedsforsikringer Indførelse af udvidet frit sygehusvalg og øget fokus på at begrænse ventelister Fra rammestyring til efterspørgselsdrevet sundhedsvæsen

30 Historisk vækst i sundhedsudgifter: Primært drevet af velstandsudvikling Seneste 15 år: Mervækst på 0,3 pct. pr. år i danske offentlige sundhedsudgifter ud over det, der kan forklares ved almindelig vækst og ændret aldersfordeling i befolkningen Seneste 10 år: Mervækst på 1,2 pct. pr. år ud over det, der kan forklares ved alm. vækst og ændret befolkningssammensætning NB: Mervækst i sundhedsudgifter et generelt internationalt fænomen

31 Fremtidig vækst i sundhedsudgifter: Befolknings- og velstandsudvikling Velstandseffekter Øget velstand omsættes til flere sundhedsydelser Flere behandlingsmuligheder Demografiske effekter De store årgange bliver gamle, og sundhedsudgifter er høje for ældre Levetiden forlænges, men forbedret sundhedstilstand reducerer effekt på sundhedsudgifter ( sund aldring )

32 Sund aldring Bedre sundhedstilstand og øget levetid går hånd i hånd Sund aldring mindsker merudgift ved øget levetid Kr Alder

33 Fremskrivning af de offentlige sundhedsudgifter i Danmark Fremtidige levetidsstigninger fører til begrænset vækst i sundhedsudgifterne pga. sund aldring og større arbejdsudbud pga. velfærdsreform fra 2006 Resultat: Fremtidige levetidsstigninger øger ikke sundhedsudgifternes andel af BNP MEN: Aldringen af de store årgange plus mervækst giver markant forøgelse af sundhedsudgifternes andel af BNP

34 Stigende sundhedsudgifter giver offentligt finansieringsproblem Mervækst på 0,3 pct.point + sund aldring + flere ældre sundhedsudgifters andel af BNP stiger med knap 3,0 pct. frem mod 2050 (= ca. 50 mia. kr. i dagens priser) Mervækst på 0,6 pct.point + sund aldring + flere ældre sundhedsudgifters andel af BNP stiger med 4,0 pct. i 2050 (= ca. 70 mia. kr. i dagens priser) NB: Sundhedsudgifternes andel af BNP vil fortsætte med at stige efter 2050

35 Alternative finansieringsmuligheder? Kun begrænset potentiale for at bremse udgiftsvæksten gennem konkurrenceudsættelse af hospitalsvæsenet Omlægning af brugerbetaling kan måske dæmpe efterspørgselspresset en smule, men markant øget brugerbetaling strider mod Sundhedslovens mål om let og lige adgang til sundhedsvæsenet Obligatoriske sundhedsforsikringer dæmper ikke udgiftspresset, snarere tværtimod

36 Politisk valg Enten: Markant opbremsning i væksten i sundhedsudgifterne. Brud med nuværende sundhedspolitik Eller: Stærkt stigende finansieringsproblem som følge af samlet stigning i sundhedsudgifternes andel af BNP. Derfor behov for enten Besparelse på andre offentlige udgifter eller Øget beskatning eller Strukturreformer der øger udbuddet af arbejdskraft

37 Anbefaling: Indfør et sundhedsbidrag som synliggør sundhedsudgifterne Fremtidige stigninger i offentlige sundhedsudgifter dækkes ved en tilsvarende stigning i sundhedsbidraget Stigningen i sundhedsbidraget synliggør behovet for gradvise strukturreformer og/eller omlægninger af de offentlige udgifter for at undgå et stigende skattetryk De generationer, som ønsker højere sundhedsudgifter, finansierer dem selv Sundhedsbidraget skal vokse med 4,5 pct.point frem til 2050 for at finansiere sundhedsudgifterne, hvis mervæksten begrænses til 0,3 pct.point, og der tages højde for et stigende antal ældre og sund aldring dette illustrerer omfanget af reformbehovet

38 Ekstra slides vedr. konjunktur

39 AKU-ledighed og registreret ledighed Pct. 7 6 AKU-ledighed Registreret ledighed

40 Hollandsk syge : Nordsøindtægterne fristede til en for lempelig finanspolitik.. Skatter og afgifter i forhold til BNP Pct Samlede skatter og afgifter Indtægter fra Nordsøen (h.a.) Pct

41 Fortsat stilstand på boligmarkedet stk Dage Udbud Gennemsnitlig liggetid (h.akse)

42 Produktivitetsgap i private byerhverv Pct

43 Danmark har mistet konkurrenceevne Eksportpræstation i mængder Enhedslønomkostninger 1995 = = Tyskland Danmark Finland Holland Storbritannien Sverige Tyskland Danmark Finland Holland Storbritannien Sverige Sammenlignet med andre lande har Danmark tabt markedsandele og haft stor stigning i enhedslønomkostninger

44 Pct. af BNP Vare- og tjenestebalancen Vare- og tjenestebalance Nettoeksport af søfart mv. Nettoeksport af energi Nettoeksport af industrivarer

45 Konjunkturbarometre for Danmark Nettotal Industri Byggeri Privat service

46 Beskæftigede i bygge- og anlægserhverv personer

47 Ledighed i byggeriet Pct Faktisk Sæsonkorrigeret

48 Lønstigninger Pct. (år/år) Industri Bygge og anlæg

49 Offentlige investeringer Pct. af BNP Prognose Konvergensprogram

50 1.000 pers Den foreslåede lempelse tager toppen af ledigheden Prognose Mere lempelig finanspolitik

51 Ekstra slides vedr. sundhedssektoren

52 Årlig vækst i sundhedsudgifter større end årlig vækst i BNP ( ) Vækst i sundhedsudgifter, Sydkorea Irland Portugal Polen Grækenland Storbritannien Tjekkiet Belgien Spanien Frankrig USA Norge Japan Danmark Schweiz Sverige Tyskland Vækst i BNP, pct.

53 Udviklingen i andelen af ældre Pct Andel af befolkning på 65 og derover Andel af befolkningen på 80 og derover

54 Demografiske effekters betydning for offentlige sundhedsudgifter De store årgange (rød) + forlænget levetid, men uden sund aldring (grå) sund aldring (grøn): Halverer udgiftsstigning ved forlænget levetid 2008= Usund aldring Sund aldring Konstant levetid Figuren viser sundhedsudgifterne korrigeret for den almindelige lønudvikling, indekseret til 2008=100

55 Fremskrivning af offentlige sundhedsudgifter i pct. af BNP Pct Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst 0 pct. Mervækst 0 pct. og konstant levetid

56 Anbefaling: Afskaf skattesubsidier til sundhedsforsikringer Stigning i antal forsikrede fra stort set ingen til 1 mio. personer medfører betydeligt provenutab Det er uklart, om forsikringerne aflaster det offentlige system Øget gennemsigtighed og mere målretning kan opnås ved alternativt at give direkte tilskud Behandling af personer i beskæftigelse før andre strider imod let og lige adgang til sundhedsydelser Alle former for indkomst bør være skattepligtige hos lønmodtageren

57 Anbefaling: Omlæg brugerbetalingen Brugerbetaling er koncentreret på relativt få ydelser risiko for uhensigtsmæssig påvirkning af sammensætningen af sundhedsydelser Forbrug og brugerbetaling stiger med indkomsten (især for tandlægeydelser). Dog er brugerbetaling for receptpligtig medicin stort set uafhængig af indkomsten Anbefaling: Brugerbetalingen nedsættes på nogle ydelser og indføres på andre. Bidrager ikke umiddelbart til ekstra finansiering, men kan effektivisere udnyttelsen af sundhedssektoren

58 Anbefaling: Omlæg kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering består af et grundbidrag og et aktivitetsbestemt bidrag Kommunal medfinansiering bør tilskynde kommunerne til effektiv udnyttelse af de regionale sundhedsydelser. Der er ingen incitamenter ved et grundbidrag Medfinansiering bør være målrettet mod ydelser, hvor kommuner har mulighed for at foretage en indsats, der kan begrænse sundhedsudgifterne Anbefaling: grundbidraget bør afskaffes og aktivitetsbestemte bidrag bør målrettes

59 Konkurrenceudsættelse af udvalgte aktiviteter Muligheden for effektiv konkurrenceudsættelse er begrænset til områder, hvor der ikke er stordriftsfordele, knaphed på relevante kompetencer eller behov for akut beredskab Konkurrenceegnede aktiviteter er planlagte basiskirurgiske indgreb og plejeintensive forløb. Der er et begrænset potentiale for omfanget af konkurrenceudsættelse, idet disse aktiviteter udgør en mindre andel af de samlede offentlige sundhedsudgifter. Der kan være en afvejning mellem adgang til udvidet frit sygehusvalg og omkostningseffektiv konkurrence

60 Anbefaling: Kombinerede udbud på udvalgte områder Der bør indføres udbud som giver ret til et givet antal behandlinger inden for en periode Rettes mod aktiviteter, hvor der ventes et stort antal behandlinger. Udbuddet dækker en del af disse. Regionen bærer risiko for manglende efterspørgsel Der bør indføres rammeudbud, hvor leverandøren forpligter sig at foretage behandling til en given pris, men ikke er garanteret et fast antal behandlinger Rettes mod aktiviteter, hvor der er usikkerhed om antallet af behandlinger. Leverandøren bærer risiko for manglende efterspørgsel og prisen er derfor højere Regionen kan vælge et antal af de billigste udbydere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2010

Dansk Økonomi Efterår 2010 Dansk Økonomi Efterår 2010 Danish Economy Autumn 2010 English Summary Konjunkturvurdering Produktivitetsudviklingen Dansk Økonomi, efterår 2010 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2014

Dansk Økonomi Efterår 2014 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes?

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? 81 Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Peter Birch Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den reale kontantpris på ejerboliger har historisk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende opsving fortsat lang vej til fuld normalisering Aktivitetsniveauet faldt voldsomt i både Danmark og resten af verden under krisen, og selvom produktionen

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379 INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 29 Indledning 29 International baggrund 46 Indenlandsk efterspørgsel 66 Udenrigshandel og betalingsbalance 82 Produktion og beskæftigelse 91 Løn og priser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere