Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012"

Transkript

1 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana Joel Steen Overgaard Larsen Pia Hein Lene Rindal Nielsen (fra kl ) Lars Holsaae Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat Ingen yderligere Ad. 1.2 Godkendelse af referat af HB møde den 16. november 2011 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på godkendelse af referatet Referatudkast HB godkender referatet HB godkendte referatet af HB mødet den 16. november 2011 Offentliggøres på hjemmesiden Ad. 1.3 Mødeplan for FU, HB og GF 2012 Der er aftalt møder for

2 Mødeplan HB konfirmerer mødeplanen HB konfirmerede mødeplanen Ingen yderligere Ad. 1.4 Fastlæggelse af HB s møder med FHU og AMG Der er tradition for at HB i en valgperiode holder møder med de faste udvalg. Der har i indeværende valgperiode været afholdt møder med redaktionsudvalget, kursusudvalget og forhandlingsudvalget. HB mangler således AMG. Som følge af OK 13 er der behov for et yderligere møde med forhandlingsudvalget Udkast til mødeplan (se pkt. 1.3) FU indstiller, at HB godkender de foreslåede mødedatoer. Sekretariatet indkalder herefter udvalgene HB tog de foreslåede datoer til efterretning Udvalgene orienteres om mødedatoer og der indkaldes forslag til dagsordenspunkter. Ad. 1.5 Udpegning til Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedr. nationale retningslinjer samt det nationale råd vedr. tandlægers videreuddannelse Sundhedsstyrelsen har anmodet De Offentlige Tandlæger om at foretage udpegning til følgegruppe og råd inden 6. henholdsvis 15. januar 2012 Udpegningsbrev samt kommissorium for følgegruppen for nationale retningslinjer Udpegningsbrev og sammensætning af det nationale råd for tandlægers videreuddannelse DOFT s udpegnings mail vedr. de to udpegninger FU har udpeget Anne Kaae-Nielsen til følgegruppen og genudpeget Carsten Christensen til det nationale råd. HB konfirmerer udpegningerne. HB tog udpegningerne til efterretning Der orienteres i nyhedsbrevet om udpegningerne 2

3 Ad. 1.6 Nedsættelse af specialtandlægearbejdsgruppe FU har diskuteret behovet for at nedsætte en arbejdsgruppe på dette område FU indstiller at HB bemyndiger FU til at udforme kommissorium for en specialtandlægearbejdsgruppe, der skal fremkomme med anbefalinger af betydning for denne medlemsgruppe i relation til videreuddannelse, fagligt miljø m.v. HB tog indstillingen til efterretning Ingen yderligere Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 Opfølgning på temadiskussion om rekruttering Birgitte Sindrup fik til opgave i samarbejde med et par yngre kolleger at specificere aktiviteter, der skulle ligge i umiddelbar forlængelse af de studenterrettede aktiviteter og sikre rekruttering og fastholdelse af de unge kandidater. I dette arbejde er kontingentforholdene gjort til et centralt spørgsmål. Mailkorrespondance med yngre kolleger Birgitte redegør for aktiviteter, der skal igangsættes for de unge kandidater / nyansatte i den kommunale tandpleje. FU indstiller, at HB tager en diskussion af dimittendernes kontingentforhold med henblik på eventuelle ændringsforslag af kontingentsatser til GF. Birgitte orienterede om, at følgende aktiviteter var besluttet iværksat i relation tilde studerende og helt nye kandidater: RUS information med DOFT games i samarbejde med OF København og Aarhus Faglige temamøder for de studerende på skolerne 1 gang om året 10. semester orientering (TR orienterer om møderne ved praktikopholdet samt indkaldes via OF m.v..) Sommerskole en mulighed for studerende til at komme i praktik i kommunal tandpleje i undervisningsfri perioder. Der orienteres på Nyborg Strand samt i Nyhedsbrev Tillykke mail med link til relevante informationer ca. 3 måneder efter kandidateksamen HB tog de besluttede aktiviteter til efterretning. Herudover besluttede HB, at følgende skal overvejes og undersøges nærmere: Digitalisering af scorebogen med tilhørende app (Steen Overgaard og Lene O) 3

4 Aftalesystem for sommerskole, 360 timers forløbet m.v.. (dating system) (Lars) Videreudvikling af 10.semester orienteringen med indlæg fra AAK, PFA, RUNA m.fl. (Pia og Lene O samt John) Forsikringstilbuddet herunder erhvervsudygtighedsforløbet ved sektorskift (Lars) TR s rolle i fastholdelse og rekruttering (HB og TR gruppen) HB diskuterede forskellige kontingentmodeller for nye kandidater, men fandt ikke anledning til at foretage ændringer i forhold til den nuværende model med 6. mdr. s kontingentfrihed. Indkaldelsesmateriale til 10. semester orienteringen til TR. Orientering om sommerskole i talen ved Nyborg Strand mødet. Ad. 2.2 Økonomi Der foreligger budgetopfølgning for Budgetopfølgning for 2011 (eftersendes) FU indstiller, at budgetopfølgning 2011 tages til efterretning. Økonomien fortsat følges tæt med henblik på at skabe samlet balance for regnskabsårene 2011 og 2012 HB konstaterede med tilfredshed, at underskuddet 2011 så ud til at blive mindre end først antaget, således at kravet til overskuddet i 2012 blev mindre. Ingen yderligere Ad. 2.3 Generalforsamling 2012 Der afholdes udviklingsdag og generalforsamling den 6. oktober 2012 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense. Generalforsamlingen skal indholdsmæssigt og tidsmæssigt planlægges, så GF materialet kan offentliggøres rettidigt. Materialet, der skal fremstilles og udsendes består af: Indkaldelser til Generalforsamling Beretning herunder fremtidige indsatsområder fra HB og udvalg Reviderede regnskaber 2010 og 2011 Budget 2013 og 2014 samt forslag til kontingentsatser Forslag fra hovedbestyrelsen og medlemmerne o HB foreslår en gennemgribende revision af vedtægterne 4

5 Tidsplan for materialefremstilling og HB behandling af dette FU indstiller, at HB fastlægger tidsplan samt indhold i beretning herunder fremtidige indsatsområder HB godkendte tidsplanen. Anne oplyste, at der var truffet aftale med HB s forslag til dirigent HB godkendte indholdsfortegnelse for den bagudskuende del af beretningen, der gøres så kort og informativ som mulig. Ben visionære fremadrettede del af beretningen gøres til temadrøftelse på førstkommende HB møde. Udvalgene anmodes om at udforme deres del af beretningen tilsvarende med vægt på det fremadskuende. Tidsplan samt beretningens indholdsfortegnelse m.v. kommunikeres til udvalgene Ad. 2.4 Finanslovsopfølgning Der blev på finansloven afsat 22 millioner kr. til maksimering af egenbetalingen for patienter med medfødte sjældne sygdomme. Finanslovsaftalen udmøntes ved ændringer i Sundhedsloven samt i bekendtgørelse om tandpleje samt senere i vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. FU har udformet svar i overensstemmelse med De Offentlige Tandlægers sundhedspolitik og de her opstillede mål om at mindske uligheden i sundhed samt skabe mest mulig tandsundhed for de investerede midler Sagen følges op med de sundhedspolitiske ordførere fra regeringspartierne og Enhedslisten med henblik på at få gennemført kan bestemmelser i forhold til tandpleje for socialt udsatte grupper af voksne samt udvidelse af ungdomsgruppen til 26 år Sundhedsministerens forslag til ændring af sundhedsloven og ministeriets forslag til ændringer i bekendtgørelse om tandpleje De Offentlige Tandlægers høringssvar på lov og bekendtgørelse samt skematisk fremstilling af forslagene fremsendt til Folketingets sundhedsudvalg i forbindelse med foretræde den 17. januar 2012 Sundhedsministeriets høringsnotat samt interessenternes høringssvar FU indstiller, at HB tager høringssvarene til efterretning ligesom det tages til efterretning, at sundhedsordførerne for regeringspartierne og Enhedslisten fortsat bearbejdes i forhold til de socialt udsatte grupper af voksne samt udvidelse af ungdomsgruppen til 26 år 5

6 Anne orienterede om forløbet i relation til finanslovsforhandlingerne. De Offentlige Tandlæger havde forsøgt at påvirke specielt enhedslisten til at anvende midlerne til at skabe mere lighed i sundhed og mere sundhed for pengene gennem en kan lov. På trods af en interesse fra politikerne om at bevæge sig i den retning, havde modstanden fra Sundhedsministeriets embedsmænd været massiv. Foreningen stillede på trods af dette konkrete ændringsforslag baseret på Den Offentlige Tandlægers værdier til såvel sundhedsloven som tandplejebekendtgørelsen. Forslagene ville resultere i en klarere ansvarsfordeling af myndighedsansvaret, bedre og ensartede muligheder for at organisere de offentlige tandplejetilbud, harmonisering af indholdet af de offentlige tandplejetilbud, ensartede fravalgsregler og bortfald af fritvalgsordninger samt harmoniserede takster for maksimeret egenbetaling. HB fandt ændringsforslagene i overensstemmelse med sundhedspolitikken. Der blev dog udtrykt bekymring dels over organisatoriske forhold, dels om økonomien ville følge med fra regionerne til kommunerne, men hovedbestyrelsens flertal fandt, at dette ikke skulle forhindre De Offentlige Tandlæger i at forfølge foreningens sundhedspolitik. Såfremt gennemførelsen af forslagene medførte økonomiske uhensigtsmæssigheder, måtte disse løses i processen. HB tilsluttede sig, at holdningspåvirkningen af de sundhedspolitiske ordførere samt KL skulle fortsættes. Fremtidens tandpleje gøres til tema for næste LIF temadag Ad. 2.5 Ombudsmandssagen - status Ombudsmanden frikendte som bekendt socialministeren i spørgsmålet om SSD samarbejdet og definitionen af den kommunale sundhedstjeneste. I spørgsmålet om Sundhedsstyrelsen havde udvist god forvaltningsmæssig skik ved udarbejdelsen af vejledningen om sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge anmodede ombudsmanden Sundhedsstyrelsen om at besvare de spørgsmål foreningen havde rejst. Der foreligger nu svar fra Sundhedsstyrelsen. Svarene er på ingen måde tilfredsstillende, hvorfor sagen er genrejst overfor ombudsmanden. Sundhedsstyrelsens svar De offentlige Tandlægers anmodning om, at ombudsmanden genoptager sagen FU indstiller, at HB tager sagen til efterretning HB tog henvendelsen til ombudsmanden om genoptagelse af sagen i relation til Sundhedsstyrelsen til efterretning Der orienteres i nyhedsbrev når ombudsmandens svar foreligger 6

7 Ad. 2.6 Status i SSD sagen De Offentlige Tandlæger har forsøgt at presse på for at blive omfattet af SSD samarbejdet jf. barnets reform og 49 a i Serviceloven. Aktiviteterne har været kontakt til socialministeren, ombudsmandssag (der ikke gav resultat), kontakt med socialministeriet med efterfølgende fremsendelse af notat, fornyet henvendelse til ministeren efter regeringsskiftet. Sideløbende hermed kontakt til Børnerådet og KL for at sikre støtte når loven skulle revideres i Høringsmaterialet FU indstiller at HB tager sagen til efterretning, i det der ikke foretages yderligere medmindre revisionen af loven ændres. HB tog med tilfredshed til efterretning, at det gennemførte lobbyarbejde i forhold til minister og ministerium synes at bære frugt ved at tandlæger og tandplejere i den kommunale tandpleje vil blive omfattet af SSD samarbejdet. Der orienteres i Nyhedsbrevet når lovændringen er gennemført Ad. 2.7 Sager med KL om manglende DUT (Vask af arbejdsdragt, Gebyr for fremstilling af medicinsk udstyr efter mål) De Offentlige Tandlæger har foretaget en opgørelse af forventede meromkostninger ved vask af arbejdsdragt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning herom. Med baggrund i de estimerede meromkostninger henvendte foreningen sig til KL, der har oplyst, at KL efter rundspørge til kommunerne har afstået fra at få vejledningen DUT et, da kommunerne oplyste, at vejledningen ikke ville medføre kommunale meromkostninger. De Offentlige Tandlæger har på samme måde henvendt sig dels til Sundhedsministeriet, dels til KL i sagen om gebyrstigning på % for Lægemiddelstyrelsens tilsyn med bekendtgørelse om fremstilling af medicinsk udstyr efter mål. Sundhedsministeriet har udtrykt forbavselse over DOFT s interesse i sagen og vil besvare henvendelsen som en klage. KL har oplyst, at de ikke har haft sagen i høring, hvorfor de har henvendt sig til Sundhedsministeriet med henblik på at få de kommunale meromkostninger DUT et. Flere kommunale tandplejer har henvendt sig til Lægemiddelstyrelsen med henblik på at få dispensation i relation til måden hvorpå antal medarbejdere opgøres i gebyrbekendtgørelsen (Antal medarbejdere opgøres efter CVR registrets oplysninger om antal medarbejdere. Da en kommune højst kan have 7

8 et CVR nummer, betales gebyr i forhold til antallet af ansatte i kommunen og ikke efter antal ansatte, der udfører den konkrete opgave med at fremstille medicinsk udstyr efter mål). Lægemiddelstyrelsen har meddelt, at der ikke er dispensationsmuligheder. KL s henvendelse til Sundhedsministeriet DOFT s henvendelse til Sundhedsministeriet Lægemiddelstyrelsens afslag på dispensationsansøgning FU indstiller, at HB tager sagen om vask af arbejdsbeklædning til efterretning medens gebyrsagen forfølges i forhold til Sundhedsministeriet og KL. DOFT foretrækker en ændring af bekendtgørelsen frem for at få omkostningerne DUT et, da der ikke er sikkerhed for at midlerne når tandplejen. HB tog til efterretning, at KL havde afsluttet sagen om vejledningen om vask af arbejdsdragt. Det er beskæmmende, at kommunerne glemmer tandplejen, når de svarer KL i denne type sager. HB tog endvidere til efterretning, at KL på foranledning ad De Offentlige Tandlæger havde rejst krav om økonomisk kompensation for merudgifterne i forbindelse med at gebyret for tilsyn og kontrol med reglerne om medicinsk udstyr fremstillet efter mål. Derorienteres i nyhedsbrevet Ad. 2.8 KL projekterne det gode børneliv og det nære sundhedsvæsen KL har søsat to projekter nemlig: Det gode børneliv Det nære sundhedsvæsen Et godt børneliv hænger tæt sammen med et sundt børneliv. Et sundt børneliv skaber de bedste muligheder for, at det enkelte barn / den enkelte familie fastholder en sund livsstil livet igennem. Et sundt børneliv skaber optimale vilkår for læringsprocessen og kan medvirke til at fastholde de unge i et kortere eller længerevarende uddannelsesforløb, der igen kan sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, som kan møde morgendagens udfordringer og fastholde et tilstrækkeligt antal arbejdspladser til at sikre opretholdelsen af det danske velfærdssystem. Et af svarene på denne udfordring er en tværfaglig sundhedsfremmende indsats. Det havde været forventeligt, at KL i sit arbejde med det nære sundhedsvæsen, havde prioriteret den sundhedsfremmende indsats højt. Dette ville tillige have været i overensstemmelse med sundhedslovens 8

9 prioriteringer. Beklageligvis koncentrerer indsatsen i dette arbejde sig omkring forebyggelse af kroniske sygdomme, så kronikere kan klare sig selv med mindst mulig hjælp og genindlæggelser kan undgås altså den kortsigtede kassetænkning frem for den langsigtede investering i sundhed. Udkast til henvendelse til KL s formand og sundhedsudvalgsformand FU indstiller at HB drøfter udkastet Anne oplyste at henvendelserne var afsendt i det KL holdt møde i Sundhedsudvalget forud for dette udsatte HB møde. HB tog orienteringen om forløb samt indholdet i henvendelserne til efterretning Ingen yderligere Ad. 2.9 Sponsorkontrakt med OF København Sekretariatet har haft møde med repræsentant fra OF København. OF ønskede at skabe klarhed over hvad vi ønskede at støtte / sponsere og med hvilke beløb. Baggrunden for dette var dels at man til OF s arrangementsgrupper kunne melde ud, hvilken støtte de kunne regne med, dels at undgå at overøse os med unødige ansøgninger, som vi så afviste. Sekretariatet oplyste OF om, at det var HB s holdning, at man støttede de aktiviteter som gav DOFT mest mulig eksponering indenfor det budget DOFT havde sat af til formålet. Hidtil var DOFT games i forbindelse med RUS turen, scorebogen samt revyen de aktiviteter, der var sponseret. Herudover afholdt DOFT 10. semester orientering. Herudover oplyste DOFT om planlagte nye aktiviteter (sommerskole og faglige foredrag) OF repræsentanten tvivlede på værdien af scorebogen i sin nuværende form. Sekretariatet indstiller, at der indgås aftale med OF København for 2012, hvor det afsatte budget anvendes til RUS tur inklusive DOFT games og revy. Der findes supplerende midler til en faglig forelæsning. Pengene audbetales og administreres af OF. Der udvikles APP til scorebogen og der afholdes 10. semester orientering. Det bør overvejes om gamle penge skal omallokeres til et rejselegat eller der skal findes nye penge til dette. HB bemyndigede sekretariatet til at indgå kontrakt med OF i København for et år, hvorefter fordelingen af midler skulle genforhandles, hvilket kunne ske i forbindelse med et HB møde, hvor andet relevant studenterstof kunne diskutere OF København orienteres om beslutningen og kontrakt indgås 9

10 Ad Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring har henvendt sig om etablering af samarbejde om fremme af tandforsikring til de unge i forbindelse med, at de udskrives fra den kommunale tandpleje. Tandforsikringen overvejes tilbudt gratis i en kortere periode (op til et år). DOFT har tidligere afvist private sundhedsforsikringer. Baggrunden for denne afvisning har været, at sundhedsforsikringer konkurrerede med det offentlige sundhedstilbud. På tandområdet er dette ikke tilfældet, da der ikke er et offentligt tilbud. DOFT s interesse i at indgå i et samarbejde kunne være, at DOFT kunne stille nogle krav, der beskyttede de unge mod overbehandling. F.eks. at den private tandlæge skulle dokumentere cariesangreb på en bestemt måde inden behandling, at der skulle indhentes tilladelse til behandling ved mere end X flader med caries eller lignende. DOFT kunne stille krav om data om antal behandlinger gennemført herunder foretage stikprøvekontroller af cariesbehandlede (kontrol af røntgen). Sekretariatet indstiller, at HB diskuterer om eventuelle fordele kunne opveje ulemper ved støtte til markedsføring af en tandforsikring til unge herunder om DOFT skal gå i nærmere drøftelse med Dansk Tandforsikring herom. HB fandt at ulemperne var langt større end eventuelle fordele, der kunne opnås ved et samarbejde. Sundhedsforsikringer stred mod foreningens værdier. Sundhedsforsikringer førte ofte til overbehandling. De Offentlige Tandlæger kunne og ville ikke binde eller forbinde de kommunale tandplejer med et sundhedsforsikringsprodukt. Dansk Tandforsikring orienteres om HB s beslutning Ad. 3. Orienterings og efterretningssager Ad. 3.1 Orientering om Anne orienterer om: a) Brud i Sveriges Tandläkarförbund Ref.: Anne orienterede om baggrunden for bruddet i det svenske tandlægeforbund. Det kunne åbne mulighed for stærkere samarbejdsrelationer, da forbundet nu overvejende havde offentligt ansatte tandlæger som medlemmer. b) Temadag Bivirkninger ved sundhedsfremme og forebyggelse status (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning c) Evaluering af efterårets lederuddannelseskursus for kommende ledere (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning d) Aftagerpanelet (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning e) Møde med Tandplejerforeningen 10

11 4. Kommende ledere Ref.: Anne orienterede om møde med tandplejerforeningen den 16. december Mødet var det sædvanlige gensidige orienteringsmøde, som blev afholdt lejlighedsvist. Mødet kom væsentligst til at dreje sig om hvilke opgaver tandplejerne skulle løse i fremtidens offentlige tandpleje. Fra DOFT s side var der lagt vægt på sundhedsfremme og forebyggelse. Behandling og ledelse ville ikke komme på tale. Lars orienterer om: f) Nyt fra sekretariatet Ref.: Lars oplyste at Suzanne havde genoptaget arbejdet 10 timer ugentligt. Arbejdstiden ville blive normaliseret i takt med, at Suzanne og hendes behandlere sagde god for det. Lene O s arbejdstid var øget med 5 timer ugentlig. Pengene er fundet ved omprioritering af midler afsat til eksterne journalister. Lene og Diana orienterer om g) Møder i lokalforeningen (bilag) Ref.: Diana orienterede fra møde i region Nordjylland, hvor der havde været mange kritiske spørgsmål til foreningens aktiviteter. Lene orienterede fra møde i fællesregion Sjælland, der var meget positive i relation til foreningens aktiviteter. Steen orienterer om: h) Tandlægevagten Ref.: Steen oplyste at regionen havde opsagt aftalen om tandlægevagten i Nordsjælland og København. Der skal findes lederemner og lederskribenter for de kommende måneder. Ref.: HB besluttede at næste leder skulle handle om rekruttering med Birgitte som ansvarlig. Kommende ledere kunne handle om fremtidns tandpleje, sundhedsfremme, omsorgstandpleje. 5. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 21. marts 2012 på Nyborg Strand med efterfølgende spisning. Fra kl er der fællesmøde med FHU. 6. Evt. Der var ingen punkter til behandling LH 11

12 12

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Birgitte

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere