Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012"

Transkript

1 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana Joel Steen Overgaard Larsen Pia Hein Lene Rindal Nielsen (fra kl ) Lars Holsaae Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat Ingen yderligere Ad. 1.2 Godkendelse af referat af HB møde den 16. november 2011 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på godkendelse af referatet Referatudkast HB godkender referatet HB godkendte referatet af HB mødet den 16. november 2011 Offentliggøres på hjemmesiden Ad. 1.3 Mødeplan for FU, HB og GF 2012 Der er aftalt møder for

2 Mødeplan HB konfirmerer mødeplanen HB konfirmerede mødeplanen Ingen yderligere Ad. 1.4 Fastlæggelse af HB s møder med FHU og AMG Der er tradition for at HB i en valgperiode holder møder med de faste udvalg. Der har i indeværende valgperiode været afholdt møder med redaktionsudvalget, kursusudvalget og forhandlingsudvalget. HB mangler således AMG. Som følge af OK 13 er der behov for et yderligere møde med forhandlingsudvalget Udkast til mødeplan (se pkt. 1.3) FU indstiller, at HB godkender de foreslåede mødedatoer. Sekretariatet indkalder herefter udvalgene HB tog de foreslåede datoer til efterretning Udvalgene orienteres om mødedatoer og der indkaldes forslag til dagsordenspunkter. Ad. 1.5 Udpegning til Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedr. nationale retningslinjer samt det nationale råd vedr. tandlægers videreuddannelse Sundhedsstyrelsen har anmodet De Offentlige Tandlæger om at foretage udpegning til følgegruppe og råd inden 6. henholdsvis 15. januar 2012 Udpegningsbrev samt kommissorium for følgegruppen for nationale retningslinjer Udpegningsbrev og sammensætning af det nationale råd for tandlægers videreuddannelse DOFT s udpegnings mail vedr. de to udpegninger FU har udpeget Anne Kaae-Nielsen til følgegruppen og genudpeget Carsten Christensen til det nationale råd. HB konfirmerer udpegningerne. HB tog udpegningerne til efterretning Der orienteres i nyhedsbrevet om udpegningerne 2

3 Ad. 1.6 Nedsættelse af specialtandlægearbejdsgruppe FU har diskuteret behovet for at nedsætte en arbejdsgruppe på dette område FU indstiller at HB bemyndiger FU til at udforme kommissorium for en specialtandlægearbejdsgruppe, der skal fremkomme med anbefalinger af betydning for denne medlemsgruppe i relation til videreuddannelse, fagligt miljø m.v. HB tog indstillingen til efterretning Ingen yderligere Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 Opfølgning på temadiskussion om rekruttering Birgitte Sindrup fik til opgave i samarbejde med et par yngre kolleger at specificere aktiviteter, der skulle ligge i umiddelbar forlængelse af de studenterrettede aktiviteter og sikre rekruttering og fastholdelse af de unge kandidater. I dette arbejde er kontingentforholdene gjort til et centralt spørgsmål. Mailkorrespondance med yngre kolleger Birgitte redegør for aktiviteter, der skal igangsættes for de unge kandidater / nyansatte i den kommunale tandpleje. FU indstiller, at HB tager en diskussion af dimittendernes kontingentforhold med henblik på eventuelle ændringsforslag af kontingentsatser til GF. Birgitte orienterede om, at følgende aktiviteter var besluttet iværksat i relation tilde studerende og helt nye kandidater: RUS information med DOFT games i samarbejde med OF København og Aarhus Faglige temamøder for de studerende på skolerne 1 gang om året 10. semester orientering (TR orienterer om møderne ved praktikopholdet samt indkaldes via OF m.v..) Sommerskole en mulighed for studerende til at komme i praktik i kommunal tandpleje i undervisningsfri perioder. Der orienteres på Nyborg Strand samt i Nyhedsbrev Tillykke mail med link til relevante informationer ca. 3 måneder efter kandidateksamen HB tog de besluttede aktiviteter til efterretning. Herudover besluttede HB, at følgende skal overvejes og undersøges nærmere: Digitalisering af scorebogen med tilhørende app (Steen Overgaard og Lene O) 3

4 Aftalesystem for sommerskole, 360 timers forløbet m.v.. (dating system) (Lars) Videreudvikling af 10.semester orienteringen med indlæg fra AAK, PFA, RUNA m.fl. (Pia og Lene O samt John) Forsikringstilbuddet herunder erhvervsudygtighedsforløbet ved sektorskift (Lars) TR s rolle i fastholdelse og rekruttering (HB og TR gruppen) HB diskuterede forskellige kontingentmodeller for nye kandidater, men fandt ikke anledning til at foretage ændringer i forhold til den nuværende model med 6. mdr. s kontingentfrihed. Indkaldelsesmateriale til 10. semester orienteringen til TR. Orientering om sommerskole i talen ved Nyborg Strand mødet. Ad. 2.2 Økonomi Der foreligger budgetopfølgning for Budgetopfølgning for 2011 (eftersendes) FU indstiller, at budgetopfølgning 2011 tages til efterretning. Økonomien fortsat følges tæt med henblik på at skabe samlet balance for regnskabsårene 2011 og 2012 HB konstaterede med tilfredshed, at underskuddet 2011 så ud til at blive mindre end først antaget, således at kravet til overskuddet i 2012 blev mindre. Ingen yderligere Ad. 2.3 Generalforsamling 2012 Der afholdes udviklingsdag og generalforsamling den 6. oktober 2012 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense. Generalforsamlingen skal indholdsmæssigt og tidsmæssigt planlægges, så GF materialet kan offentliggøres rettidigt. Materialet, der skal fremstilles og udsendes består af: Indkaldelser til Generalforsamling Beretning herunder fremtidige indsatsområder fra HB og udvalg Reviderede regnskaber 2010 og 2011 Budget 2013 og 2014 samt forslag til kontingentsatser Forslag fra hovedbestyrelsen og medlemmerne o HB foreslår en gennemgribende revision af vedtægterne 4

5 Tidsplan for materialefremstilling og HB behandling af dette FU indstiller, at HB fastlægger tidsplan samt indhold i beretning herunder fremtidige indsatsområder HB godkendte tidsplanen. Anne oplyste, at der var truffet aftale med HB s forslag til dirigent HB godkendte indholdsfortegnelse for den bagudskuende del af beretningen, der gøres så kort og informativ som mulig. Ben visionære fremadrettede del af beretningen gøres til temadrøftelse på førstkommende HB møde. Udvalgene anmodes om at udforme deres del af beretningen tilsvarende med vægt på det fremadskuende. Tidsplan samt beretningens indholdsfortegnelse m.v. kommunikeres til udvalgene Ad. 2.4 Finanslovsopfølgning Der blev på finansloven afsat 22 millioner kr. til maksimering af egenbetalingen for patienter med medfødte sjældne sygdomme. Finanslovsaftalen udmøntes ved ændringer i Sundhedsloven samt i bekendtgørelse om tandpleje samt senere i vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. FU har udformet svar i overensstemmelse med De Offentlige Tandlægers sundhedspolitik og de her opstillede mål om at mindske uligheden i sundhed samt skabe mest mulig tandsundhed for de investerede midler Sagen følges op med de sundhedspolitiske ordførere fra regeringspartierne og Enhedslisten med henblik på at få gennemført kan bestemmelser i forhold til tandpleje for socialt udsatte grupper af voksne samt udvidelse af ungdomsgruppen til 26 år Sundhedsministerens forslag til ændring af sundhedsloven og ministeriets forslag til ændringer i bekendtgørelse om tandpleje De Offentlige Tandlægers høringssvar på lov og bekendtgørelse samt skematisk fremstilling af forslagene fremsendt til Folketingets sundhedsudvalg i forbindelse med foretræde den 17. januar 2012 Sundhedsministeriets høringsnotat samt interessenternes høringssvar FU indstiller, at HB tager høringssvarene til efterretning ligesom det tages til efterretning, at sundhedsordførerne for regeringspartierne og Enhedslisten fortsat bearbejdes i forhold til de socialt udsatte grupper af voksne samt udvidelse af ungdomsgruppen til 26 år 5

6 Anne orienterede om forløbet i relation til finanslovsforhandlingerne. De Offentlige Tandlæger havde forsøgt at påvirke specielt enhedslisten til at anvende midlerne til at skabe mere lighed i sundhed og mere sundhed for pengene gennem en kan lov. På trods af en interesse fra politikerne om at bevæge sig i den retning, havde modstanden fra Sundhedsministeriets embedsmænd været massiv. Foreningen stillede på trods af dette konkrete ændringsforslag baseret på Den Offentlige Tandlægers værdier til såvel sundhedsloven som tandplejebekendtgørelsen. Forslagene ville resultere i en klarere ansvarsfordeling af myndighedsansvaret, bedre og ensartede muligheder for at organisere de offentlige tandplejetilbud, harmonisering af indholdet af de offentlige tandplejetilbud, ensartede fravalgsregler og bortfald af fritvalgsordninger samt harmoniserede takster for maksimeret egenbetaling. HB fandt ændringsforslagene i overensstemmelse med sundhedspolitikken. Der blev dog udtrykt bekymring dels over organisatoriske forhold, dels om økonomien ville følge med fra regionerne til kommunerne, men hovedbestyrelsens flertal fandt, at dette ikke skulle forhindre De Offentlige Tandlæger i at forfølge foreningens sundhedspolitik. Såfremt gennemførelsen af forslagene medførte økonomiske uhensigtsmæssigheder, måtte disse løses i processen. HB tilsluttede sig, at holdningspåvirkningen af de sundhedspolitiske ordførere samt KL skulle fortsættes. Fremtidens tandpleje gøres til tema for næste LIF temadag Ad. 2.5 Ombudsmandssagen - status Ombudsmanden frikendte som bekendt socialministeren i spørgsmålet om SSD samarbejdet og definitionen af den kommunale sundhedstjeneste. I spørgsmålet om Sundhedsstyrelsen havde udvist god forvaltningsmæssig skik ved udarbejdelsen af vejledningen om sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge anmodede ombudsmanden Sundhedsstyrelsen om at besvare de spørgsmål foreningen havde rejst. Der foreligger nu svar fra Sundhedsstyrelsen. Svarene er på ingen måde tilfredsstillende, hvorfor sagen er genrejst overfor ombudsmanden. Sundhedsstyrelsens svar De offentlige Tandlægers anmodning om, at ombudsmanden genoptager sagen FU indstiller, at HB tager sagen til efterretning HB tog henvendelsen til ombudsmanden om genoptagelse af sagen i relation til Sundhedsstyrelsen til efterretning Der orienteres i nyhedsbrev når ombudsmandens svar foreligger 6

7 Ad. 2.6 Status i SSD sagen De Offentlige Tandlæger har forsøgt at presse på for at blive omfattet af SSD samarbejdet jf. barnets reform og 49 a i Serviceloven. Aktiviteterne har været kontakt til socialministeren, ombudsmandssag (der ikke gav resultat), kontakt med socialministeriet med efterfølgende fremsendelse af notat, fornyet henvendelse til ministeren efter regeringsskiftet. Sideløbende hermed kontakt til Børnerådet og KL for at sikre støtte når loven skulle revideres i Høringsmaterialet FU indstiller at HB tager sagen til efterretning, i det der ikke foretages yderligere medmindre revisionen af loven ændres. HB tog med tilfredshed til efterretning, at det gennemførte lobbyarbejde i forhold til minister og ministerium synes at bære frugt ved at tandlæger og tandplejere i den kommunale tandpleje vil blive omfattet af SSD samarbejdet. Der orienteres i Nyhedsbrevet når lovændringen er gennemført Ad. 2.7 Sager med KL om manglende DUT (Vask af arbejdsdragt, Gebyr for fremstilling af medicinsk udstyr efter mål) De Offentlige Tandlæger har foretaget en opgørelse af forventede meromkostninger ved vask af arbejdsdragt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning herom. Med baggrund i de estimerede meromkostninger henvendte foreningen sig til KL, der har oplyst, at KL efter rundspørge til kommunerne har afstået fra at få vejledningen DUT et, da kommunerne oplyste, at vejledningen ikke ville medføre kommunale meromkostninger. De Offentlige Tandlæger har på samme måde henvendt sig dels til Sundhedsministeriet, dels til KL i sagen om gebyrstigning på % for Lægemiddelstyrelsens tilsyn med bekendtgørelse om fremstilling af medicinsk udstyr efter mål. Sundhedsministeriet har udtrykt forbavselse over DOFT s interesse i sagen og vil besvare henvendelsen som en klage. KL har oplyst, at de ikke har haft sagen i høring, hvorfor de har henvendt sig til Sundhedsministeriet med henblik på at få de kommunale meromkostninger DUT et. Flere kommunale tandplejer har henvendt sig til Lægemiddelstyrelsen med henblik på at få dispensation i relation til måden hvorpå antal medarbejdere opgøres i gebyrbekendtgørelsen (Antal medarbejdere opgøres efter CVR registrets oplysninger om antal medarbejdere. Da en kommune højst kan have 7

8 et CVR nummer, betales gebyr i forhold til antallet af ansatte i kommunen og ikke efter antal ansatte, der udfører den konkrete opgave med at fremstille medicinsk udstyr efter mål). Lægemiddelstyrelsen har meddelt, at der ikke er dispensationsmuligheder. KL s henvendelse til Sundhedsministeriet DOFT s henvendelse til Sundhedsministeriet Lægemiddelstyrelsens afslag på dispensationsansøgning FU indstiller, at HB tager sagen om vask af arbejdsbeklædning til efterretning medens gebyrsagen forfølges i forhold til Sundhedsministeriet og KL. DOFT foretrækker en ændring af bekendtgørelsen frem for at få omkostningerne DUT et, da der ikke er sikkerhed for at midlerne når tandplejen. HB tog til efterretning, at KL havde afsluttet sagen om vejledningen om vask af arbejdsdragt. Det er beskæmmende, at kommunerne glemmer tandplejen, når de svarer KL i denne type sager. HB tog endvidere til efterretning, at KL på foranledning ad De Offentlige Tandlæger havde rejst krav om økonomisk kompensation for merudgifterne i forbindelse med at gebyret for tilsyn og kontrol med reglerne om medicinsk udstyr fremstillet efter mål. Derorienteres i nyhedsbrevet Ad. 2.8 KL projekterne det gode børneliv og det nære sundhedsvæsen KL har søsat to projekter nemlig: Det gode børneliv Det nære sundhedsvæsen Et godt børneliv hænger tæt sammen med et sundt børneliv. Et sundt børneliv skaber de bedste muligheder for, at det enkelte barn / den enkelte familie fastholder en sund livsstil livet igennem. Et sundt børneliv skaber optimale vilkår for læringsprocessen og kan medvirke til at fastholde de unge i et kortere eller længerevarende uddannelsesforløb, der igen kan sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, som kan møde morgendagens udfordringer og fastholde et tilstrækkeligt antal arbejdspladser til at sikre opretholdelsen af det danske velfærdssystem. Et af svarene på denne udfordring er en tværfaglig sundhedsfremmende indsats. Det havde været forventeligt, at KL i sit arbejde med det nære sundhedsvæsen, havde prioriteret den sundhedsfremmende indsats højt. Dette ville tillige have været i overensstemmelse med sundhedslovens 8

9 prioriteringer. Beklageligvis koncentrerer indsatsen i dette arbejde sig omkring forebyggelse af kroniske sygdomme, så kronikere kan klare sig selv med mindst mulig hjælp og genindlæggelser kan undgås altså den kortsigtede kassetænkning frem for den langsigtede investering i sundhed. Udkast til henvendelse til KL s formand og sundhedsudvalgsformand FU indstiller at HB drøfter udkastet Anne oplyste at henvendelserne var afsendt i det KL holdt møde i Sundhedsudvalget forud for dette udsatte HB møde. HB tog orienteringen om forløb samt indholdet i henvendelserne til efterretning Ingen yderligere Ad. 2.9 Sponsorkontrakt med OF København Sekretariatet har haft møde med repræsentant fra OF København. OF ønskede at skabe klarhed over hvad vi ønskede at støtte / sponsere og med hvilke beløb. Baggrunden for dette var dels at man til OF s arrangementsgrupper kunne melde ud, hvilken støtte de kunne regne med, dels at undgå at overøse os med unødige ansøgninger, som vi så afviste. Sekretariatet oplyste OF om, at det var HB s holdning, at man støttede de aktiviteter som gav DOFT mest mulig eksponering indenfor det budget DOFT havde sat af til formålet. Hidtil var DOFT games i forbindelse med RUS turen, scorebogen samt revyen de aktiviteter, der var sponseret. Herudover afholdt DOFT 10. semester orientering. Herudover oplyste DOFT om planlagte nye aktiviteter (sommerskole og faglige foredrag) OF repræsentanten tvivlede på værdien af scorebogen i sin nuværende form. Sekretariatet indstiller, at der indgås aftale med OF København for 2012, hvor det afsatte budget anvendes til RUS tur inklusive DOFT games og revy. Der findes supplerende midler til en faglig forelæsning. Pengene audbetales og administreres af OF. Der udvikles APP til scorebogen og der afholdes 10. semester orientering. Det bør overvejes om gamle penge skal omallokeres til et rejselegat eller der skal findes nye penge til dette. HB bemyndigede sekretariatet til at indgå kontrakt med OF i København for et år, hvorefter fordelingen af midler skulle genforhandles, hvilket kunne ske i forbindelse med et HB møde, hvor andet relevant studenterstof kunne diskutere OF København orienteres om beslutningen og kontrakt indgås 9

10 Ad Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring har henvendt sig om etablering af samarbejde om fremme af tandforsikring til de unge i forbindelse med, at de udskrives fra den kommunale tandpleje. Tandforsikringen overvejes tilbudt gratis i en kortere periode (op til et år). DOFT har tidligere afvist private sundhedsforsikringer. Baggrunden for denne afvisning har været, at sundhedsforsikringer konkurrerede med det offentlige sundhedstilbud. På tandområdet er dette ikke tilfældet, da der ikke er et offentligt tilbud. DOFT s interesse i at indgå i et samarbejde kunne være, at DOFT kunne stille nogle krav, der beskyttede de unge mod overbehandling. F.eks. at den private tandlæge skulle dokumentere cariesangreb på en bestemt måde inden behandling, at der skulle indhentes tilladelse til behandling ved mere end X flader med caries eller lignende. DOFT kunne stille krav om data om antal behandlinger gennemført herunder foretage stikprøvekontroller af cariesbehandlede (kontrol af røntgen). Sekretariatet indstiller, at HB diskuterer om eventuelle fordele kunne opveje ulemper ved støtte til markedsføring af en tandforsikring til unge herunder om DOFT skal gå i nærmere drøftelse med Dansk Tandforsikring herom. HB fandt at ulemperne var langt større end eventuelle fordele, der kunne opnås ved et samarbejde. Sundhedsforsikringer stred mod foreningens værdier. Sundhedsforsikringer førte ofte til overbehandling. De Offentlige Tandlæger kunne og ville ikke binde eller forbinde de kommunale tandplejer med et sundhedsforsikringsprodukt. Dansk Tandforsikring orienteres om HB s beslutning Ad. 3. Orienterings og efterretningssager Ad. 3.1 Orientering om Anne orienterer om: a) Brud i Sveriges Tandläkarförbund Ref.: Anne orienterede om baggrunden for bruddet i det svenske tandlægeforbund. Det kunne åbne mulighed for stærkere samarbejdsrelationer, da forbundet nu overvejende havde offentligt ansatte tandlæger som medlemmer. b) Temadag Bivirkninger ved sundhedsfremme og forebyggelse status (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning c) Evaluering af efterårets lederuddannelseskursus for kommende ledere (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning d) Aftagerpanelet (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning e) Møde med Tandplejerforeningen 10

11 4. Kommende ledere Ref.: Anne orienterede om møde med tandplejerforeningen den 16. december Mødet var det sædvanlige gensidige orienteringsmøde, som blev afholdt lejlighedsvist. Mødet kom væsentligst til at dreje sig om hvilke opgaver tandplejerne skulle løse i fremtidens offentlige tandpleje. Fra DOFT s side var der lagt vægt på sundhedsfremme og forebyggelse. Behandling og ledelse ville ikke komme på tale. Lars orienterer om: f) Nyt fra sekretariatet Ref.: Lars oplyste at Suzanne havde genoptaget arbejdet 10 timer ugentligt. Arbejdstiden ville blive normaliseret i takt med, at Suzanne og hendes behandlere sagde god for det. Lene O s arbejdstid var øget med 5 timer ugentlig. Pengene er fundet ved omprioritering af midler afsat til eksterne journalister. Lene og Diana orienterer om g) Møder i lokalforeningen (bilag) Ref.: Diana orienterede fra møde i region Nordjylland, hvor der havde været mange kritiske spørgsmål til foreningens aktiviteter. Lene orienterede fra møde i fællesregion Sjælland, der var meget positive i relation til foreningens aktiviteter. Steen orienterer om: h) Tandlægevagten Ref.: Steen oplyste at regionen havde opsagt aftalen om tandlægevagten i Nordsjælland og København. Der skal findes lederemner og lederskribenter for de kommende måneder. Ref.: HB besluttede at næste leder skulle handle om rekruttering med Birgitte som ansvarlig. Kommende ledere kunne handle om fremtidns tandpleje, sundhedsfremme, omsorgstandpleje. 5. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 21. marts 2012 på Nyborg Strand med efterfølgende spisning. Fra kl er der fællesmøde med FHU. 6. Evt. Der var ingen punkter til behandling LH 11

12 12

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 De Offentlige Tandlæger Beretning 2012-2014 1 De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk... 4 1.1 Bestyrelsens sammensætning og møder... 4 1.2 Medlemsrekruttering...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere