Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012"

Transkript

1 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana Joel Steen Overgaard Larsen Pia Hein Lene Rindal Nielsen (fra kl ) Lars Holsaae Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat Ingen yderligere Ad. 1.2 Godkendelse af referat af HB møde den 16. november 2011 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på godkendelse af referatet Referatudkast HB godkender referatet HB godkendte referatet af HB mødet den 16. november 2011 Offentliggøres på hjemmesiden Ad. 1.3 Mødeplan for FU, HB og GF 2012 Der er aftalt møder for

2 Mødeplan HB konfirmerer mødeplanen HB konfirmerede mødeplanen Ingen yderligere Ad. 1.4 Fastlæggelse af HB s møder med FHU og AMG Der er tradition for at HB i en valgperiode holder møder med de faste udvalg. Der har i indeværende valgperiode været afholdt møder med redaktionsudvalget, kursusudvalget og forhandlingsudvalget. HB mangler således AMG. Som følge af OK 13 er der behov for et yderligere møde med forhandlingsudvalget Udkast til mødeplan (se pkt. 1.3) FU indstiller, at HB godkender de foreslåede mødedatoer. Sekretariatet indkalder herefter udvalgene HB tog de foreslåede datoer til efterretning Udvalgene orienteres om mødedatoer og der indkaldes forslag til dagsordenspunkter. Ad. 1.5 Udpegning til Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedr. nationale retningslinjer samt det nationale råd vedr. tandlægers videreuddannelse Sundhedsstyrelsen har anmodet De Offentlige Tandlæger om at foretage udpegning til følgegruppe og råd inden 6. henholdsvis 15. januar 2012 Udpegningsbrev samt kommissorium for følgegruppen for nationale retningslinjer Udpegningsbrev og sammensætning af det nationale råd for tandlægers videreuddannelse DOFT s udpegnings mail vedr. de to udpegninger FU har udpeget Anne Kaae-Nielsen til følgegruppen og genudpeget Carsten Christensen til det nationale råd. HB konfirmerer udpegningerne. HB tog udpegningerne til efterretning Der orienteres i nyhedsbrevet om udpegningerne 2

3 Ad. 1.6 Nedsættelse af specialtandlægearbejdsgruppe FU har diskuteret behovet for at nedsætte en arbejdsgruppe på dette område FU indstiller at HB bemyndiger FU til at udforme kommissorium for en specialtandlægearbejdsgruppe, der skal fremkomme med anbefalinger af betydning for denne medlemsgruppe i relation til videreuddannelse, fagligt miljø m.v. HB tog indstillingen til efterretning Ingen yderligere Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 Opfølgning på temadiskussion om rekruttering Birgitte Sindrup fik til opgave i samarbejde med et par yngre kolleger at specificere aktiviteter, der skulle ligge i umiddelbar forlængelse af de studenterrettede aktiviteter og sikre rekruttering og fastholdelse af de unge kandidater. I dette arbejde er kontingentforholdene gjort til et centralt spørgsmål. Mailkorrespondance med yngre kolleger Birgitte redegør for aktiviteter, der skal igangsættes for de unge kandidater / nyansatte i den kommunale tandpleje. FU indstiller, at HB tager en diskussion af dimittendernes kontingentforhold med henblik på eventuelle ændringsforslag af kontingentsatser til GF. Birgitte orienterede om, at følgende aktiviteter var besluttet iværksat i relation tilde studerende og helt nye kandidater: RUS information med DOFT games i samarbejde med OF København og Aarhus Faglige temamøder for de studerende på skolerne 1 gang om året 10. semester orientering (TR orienterer om møderne ved praktikopholdet samt indkaldes via OF m.v..) Sommerskole en mulighed for studerende til at komme i praktik i kommunal tandpleje i undervisningsfri perioder. Der orienteres på Nyborg Strand samt i Nyhedsbrev Tillykke mail med link til relevante informationer ca. 3 måneder efter kandidateksamen HB tog de besluttede aktiviteter til efterretning. Herudover besluttede HB, at følgende skal overvejes og undersøges nærmere: Digitalisering af scorebogen med tilhørende app (Steen Overgaard og Lene O) 3

4 Aftalesystem for sommerskole, 360 timers forløbet m.v.. (dating system) (Lars) Videreudvikling af 10.semester orienteringen med indlæg fra AAK, PFA, RUNA m.fl. (Pia og Lene O samt John) Forsikringstilbuddet herunder erhvervsudygtighedsforløbet ved sektorskift (Lars) TR s rolle i fastholdelse og rekruttering (HB og TR gruppen) HB diskuterede forskellige kontingentmodeller for nye kandidater, men fandt ikke anledning til at foretage ændringer i forhold til den nuværende model med 6. mdr. s kontingentfrihed. Indkaldelsesmateriale til 10. semester orienteringen til TR. Orientering om sommerskole i talen ved Nyborg Strand mødet. Ad. 2.2 Økonomi Der foreligger budgetopfølgning for Budgetopfølgning for 2011 (eftersendes) FU indstiller, at budgetopfølgning 2011 tages til efterretning. Økonomien fortsat følges tæt med henblik på at skabe samlet balance for regnskabsårene 2011 og 2012 HB konstaterede med tilfredshed, at underskuddet 2011 så ud til at blive mindre end først antaget, således at kravet til overskuddet i 2012 blev mindre. Ingen yderligere Ad. 2.3 Generalforsamling 2012 Der afholdes udviklingsdag og generalforsamling den 6. oktober 2012 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense. Generalforsamlingen skal indholdsmæssigt og tidsmæssigt planlægges, så GF materialet kan offentliggøres rettidigt. Materialet, der skal fremstilles og udsendes består af: Indkaldelser til Generalforsamling Beretning herunder fremtidige indsatsområder fra HB og udvalg Reviderede regnskaber 2010 og 2011 Budget 2013 og 2014 samt forslag til kontingentsatser Forslag fra hovedbestyrelsen og medlemmerne o HB foreslår en gennemgribende revision af vedtægterne 4

5 Tidsplan for materialefremstilling og HB behandling af dette FU indstiller, at HB fastlægger tidsplan samt indhold i beretning herunder fremtidige indsatsområder HB godkendte tidsplanen. Anne oplyste, at der var truffet aftale med HB s forslag til dirigent HB godkendte indholdsfortegnelse for den bagudskuende del af beretningen, der gøres så kort og informativ som mulig. Ben visionære fremadrettede del af beretningen gøres til temadrøftelse på førstkommende HB møde. Udvalgene anmodes om at udforme deres del af beretningen tilsvarende med vægt på det fremadskuende. Tidsplan samt beretningens indholdsfortegnelse m.v. kommunikeres til udvalgene Ad. 2.4 Finanslovsopfølgning Der blev på finansloven afsat 22 millioner kr. til maksimering af egenbetalingen for patienter med medfødte sjældne sygdomme. Finanslovsaftalen udmøntes ved ændringer i Sundhedsloven samt i bekendtgørelse om tandpleje samt senere i vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. FU har udformet svar i overensstemmelse med De Offentlige Tandlægers sundhedspolitik og de her opstillede mål om at mindske uligheden i sundhed samt skabe mest mulig tandsundhed for de investerede midler Sagen følges op med de sundhedspolitiske ordførere fra regeringspartierne og Enhedslisten med henblik på at få gennemført kan bestemmelser i forhold til tandpleje for socialt udsatte grupper af voksne samt udvidelse af ungdomsgruppen til 26 år Sundhedsministerens forslag til ændring af sundhedsloven og ministeriets forslag til ændringer i bekendtgørelse om tandpleje De Offentlige Tandlægers høringssvar på lov og bekendtgørelse samt skematisk fremstilling af forslagene fremsendt til Folketingets sundhedsudvalg i forbindelse med foretræde den 17. januar 2012 Sundhedsministeriets høringsnotat samt interessenternes høringssvar FU indstiller, at HB tager høringssvarene til efterretning ligesom det tages til efterretning, at sundhedsordførerne for regeringspartierne og Enhedslisten fortsat bearbejdes i forhold til de socialt udsatte grupper af voksne samt udvidelse af ungdomsgruppen til 26 år 5

6 Anne orienterede om forløbet i relation til finanslovsforhandlingerne. De Offentlige Tandlæger havde forsøgt at påvirke specielt enhedslisten til at anvende midlerne til at skabe mere lighed i sundhed og mere sundhed for pengene gennem en kan lov. På trods af en interesse fra politikerne om at bevæge sig i den retning, havde modstanden fra Sundhedsministeriets embedsmænd været massiv. Foreningen stillede på trods af dette konkrete ændringsforslag baseret på Den Offentlige Tandlægers værdier til såvel sundhedsloven som tandplejebekendtgørelsen. Forslagene ville resultere i en klarere ansvarsfordeling af myndighedsansvaret, bedre og ensartede muligheder for at organisere de offentlige tandplejetilbud, harmonisering af indholdet af de offentlige tandplejetilbud, ensartede fravalgsregler og bortfald af fritvalgsordninger samt harmoniserede takster for maksimeret egenbetaling. HB fandt ændringsforslagene i overensstemmelse med sundhedspolitikken. Der blev dog udtrykt bekymring dels over organisatoriske forhold, dels om økonomien ville følge med fra regionerne til kommunerne, men hovedbestyrelsens flertal fandt, at dette ikke skulle forhindre De Offentlige Tandlæger i at forfølge foreningens sundhedspolitik. Såfremt gennemførelsen af forslagene medførte økonomiske uhensigtsmæssigheder, måtte disse løses i processen. HB tilsluttede sig, at holdningspåvirkningen af de sundhedspolitiske ordførere samt KL skulle fortsættes. Fremtidens tandpleje gøres til tema for næste LIF temadag Ad. 2.5 Ombudsmandssagen - status Ombudsmanden frikendte som bekendt socialministeren i spørgsmålet om SSD samarbejdet og definitionen af den kommunale sundhedstjeneste. I spørgsmålet om Sundhedsstyrelsen havde udvist god forvaltningsmæssig skik ved udarbejdelsen af vejledningen om sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge anmodede ombudsmanden Sundhedsstyrelsen om at besvare de spørgsmål foreningen havde rejst. Der foreligger nu svar fra Sundhedsstyrelsen. Svarene er på ingen måde tilfredsstillende, hvorfor sagen er genrejst overfor ombudsmanden. Sundhedsstyrelsens svar De offentlige Tandlægers anmodning om, at ombudsmanden genoptager sagen FU indstiller, at HB tager sagen til efterretning HB tog henvendelsen til ombudsmanden om genoptagelse af sagen i relation til Sundhedsstyrelsen til efterretning Der orienteres i nyhedsbrev når ombudsmandens svar foreligger 6

7 Ad. 2.6 Status i SSD sagen De Offentlige Tandlæger har forsøgt at presse på for at blive omfattet af SSD samarbejdet jf. barnets reform og 49 a i Serviceloven. Aktiviteterne har været kontakt til socialministeren, ombudsmandssag (der ikke gav resultat), kontakt med socialministeriet med efterfølgende fremsendelse af notat, fornyet henvendelse til ministeren efter regeringsskiftet. Sideløbende hermed kontakt til Børnerådet og KL for at sikre støtte når loven skulle revideres i Høringsmaterialet FU indstiller at HB tager sagen til efterretning, i det der ikke foretages yderligere medmindre revisionen af loven ændres. HB tog med tilfredshed til efterretning, at det gennemførte lobbyarbejde i forhold til minister og ministerium synes at bære frugt ved at tandlæger og tandplejere i den kommunale tandpleje vil blive omfattet af SSD samarbejdet. Der orienteres i Nyhedsbrevet når lovændringen er gennemført Ad. 2.7 Sager med KL om manglende DUT (Vask af arbejdsdragt, Gebyr for fremstilling af medicinsk udstyr efter mål) De Offentlige Tandlæger har foretaget en opgørelse af forventede meromkostninger ved vask af arbejdsdragt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning herom. Med baggrund i de estimerede meromkostninger henvendte foreningen sig til KL, der har oplyst, at KL efter rundspørge til kommunerne har afstået fra at få vejledningen DUT et, da kommunerne oplyste, at vejledningen ikke ville medføre kommunale meromkostninger. De Offentlige Tandlæger har på samme måde henvendt sig dels til Sundhedsministeriet, dels til KL i sagen om gebyrstigning på % for Lægemiddelstyrelsens tilsyn med bekendtgørelse om fremstilling af medicinsk udstyr efter mål. Sundhedsministeriet har udtrykt forbavselse over DOFT s interesse i sagen og vil besvare henvendelsen som en klage. KL har oplyst, at de ikke har haft sagen i høring, hvorfor de har henvendt sig til Sundhedsministeriet med henblik på at få de kommunale meromkostninger DUT et. Flere kommunale tandplejer har henvendt sig til Lægemiddelstyrelsen med henblik på at få dispensation i relation til måden hvorpå antal medarbejdere opgøres i gebyrbekendtgørelsen (Antal medarbejdere opgøres efter CVR registrets oplysninger om antal medarbejdere. Da en kommune højst kan have 7

8 et CVR nummer, betales gebyr i forhold til antallet af ansatte i kommunen og ikke efter antal ansatte, der udfører den konkrete opgave med at fremstille medicinsk udstyr efter mål). Lægemiddelstyrelsen har meddelt, at der ikke er dispensationsmuligheder. KL s henvendelse til Sundhedsministeriet DOFT s henvendelse til Sundhedsministeriet Lægemiddelstyrelsens afslag på dispensationsansøgning FU indstiller, at HB tager sagen om vask af arbejdsbeklædning til efterretning medens gebyrsagen forfølges i forhold til Sundhedsministeriet og KL. DOFT foretrækker en ændring af bekendtgørelsen frem for at få omkostningerne DUT et, da der ikke er sikkerhed for at midlerne når tandplejen. HB tog til efterretning, at KL havde afsluttet sagen om vejledningen om vask af arbejdsdragt. Det er beskæmmende, at kommunerne glemmer tandplejen, når de svarer KL i denne type sager. HB tog endvidere til efterretning, at KL på foranledning ad De Offentlige Tandlæger havde rejst krav om økonomisk kompensation for merudgifterne i forbindelse med at gebyret for tilsyn og kontrol med reglerne om medicinsk udstyr fremstillet efter mål. Derorienteres i nyhedsbrevet Ad. 2.8 KL projekterne det gode børneliv og det nære sundhedsvæsen KL har søsat to projekter nemlig: Det gode børneliv Det nære sundhedsvæsen Et godt børneliv hænger tæt sammen med et sundt børneliv. Et sundt børneliv skaber de bedste muligheder for, at det enkelte barn / den enkelte familie fastholder en sund livsstil livet igennem. Et sundt børneliv skaber optimale vilkår for læringsprocessen og kan medvirke til at fastholde de unge i et kortere eller længerevarende uddannelsesforløb, der igen kan sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, som kan møde morgendagens udfordringer og fastholde et tilstrækkeligt antal arbejdspladser til at sikre opretholdelsen af det danske velfærdssystem. Et af svarene på denne udfordring er en tværfaglig sundhedsfremmende indsats. Det havde været forventeligt, at KL i sit arbejde med det nære sundhedsvæsen, havde prioriteret den sundhedsfremmende indsats højt. Dette ville tillige have været i overensstemmelse med sundhedslovens 8

9 prioriteringer. Beklageligvis koncentrerer indsatsen i dette arbejde sig omkring forebyggelse af kroniske sygdomme, så kronikere kan klare sig selv med mindst mulig hjælp og genindlæggelser kan undgås altså den kortsigtede kassetænkning frem for den langsigtede investering i sundhed. Udkast til henvendelse til KL s formand og sundhedsudvalgsformand FU indstiller at HB drøfter udkastet Anne oplyste at henvendelserne var afsendt i det KL holdt møde i Sundhedsudvalget forud for dette udsatte HB møde. HB tog orienteringen om forløb samt indholdet i henvendelserne til efterretning Ingen yderligere Ad. 2.9 Sponsorkontrakt med OF København Sekretariatet har haft møde med repræsentant fra OF København. OF ønskede at skabe klarhed over hvad vi ønskede at støtte / sponsere og med hvilke beløb. Baggrunden for dette var dels at man til OF s arrangementsgrupper kunne melde ud, hvilken støtte de kunne regne med, dels at undgå at overøse os med unødige ansøgninger, som vi så afviste. Sekretariatet oplyste OF om, at det var HB s holdning, at man støttede de aktiviteter som gav DOFT mest mulig eksponering indenfor det budget DOFT havde sat af til formålet. Hidtil var DOFT games i forbindelse med RUS turen, scorebogen samt revyen de aktiviteter, der var sponseret. Herudover afholdt DOFT 10. semester orientering. Herudover oplyste DOFT om planlagte nye aktiviteter (sommerskole og faglige foredrag) OF repræsentanten tvivlede på værdien af scorebogen i sin nuværende form. Sekretariatet indstiller, at der indgås aftale med OF København for 2012, hvor det afsatte budget anvendes til RUS tur inklusive DOFT games og revy. Der findes supplerende midler til en faglig forelæsning. Pengene audbetales og administreres af OF. Der udvikles APP til scorebogen og der afholdes 10. semester orientering. Det bør overvejes om gamle penge skal omallokeres til et rejselegat eller der skal findes nye penge til dette. HB bemyndigede sekretariatet til at indgå kontrakt med OF i København for et år, hvorefter fordelingen af midler skulle genforhandles, hvilket kunne ske i forbindelse med et HB møde, hvor andet relevant studenterstof kunne diskutere OF København orienteres om beslutningen og kontrakt indgås 9

10 Ad Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring har henvendt sig om etablering af samarbejde om fremme af tandforsikring til de unge i forbindelse med, at de udskrives fra den kommunale tandpleje. Tandforsikringen overvejes tilbudt gratis i en kortere periode (op til et år). DOFT har tidligere afvist private sundhedsforsikringer. Baggrunden for denne afvisning har været, at sundhedsforsikringer konkurrerede med det offentlige sundhedstilbud. På tandområdet er dette ikke tilfældet, da der ikke er et offentligt tilbud. DOFT s interesse i at indgå i et samarbejde kunne være, at DOFT kunne stille nogle krav, der beskyttede de unge mod overbehandling. F.eks. at den private tandlæge skulle dokumentere cariesangreb på en bestemt måde inden behandling, at der skulle indhentes tilladelse til behandling ved mere end X flader med caries eller lignende. DOFT kunne stille krav om data om antal behandlinger gennemført herunder foretage stikprøvekontroller af cariesbehandlede (kontrol af røntgen). Sekretariatet indstiller, at HB diskuterer om eventuelle fordele kunne opveje ulemper ved støtte til markedsføring af en tandforsikring til unge herunder om DOFT skal gå i nærmere drøftelse med Dansk Tandforsikring herom. HB fandt at ulemperne var langt større end eventuelle fordele, der kunne opnås ved et samarbejde. Sundhedsforsikringer stred mod foreningens værdier. Sundhedsforsikringer førte ofte til overbehandling. De Offentlige Tandlæger kunne og ville ikke binde eller forbinde de kommunale tandplejer med et sundhedsforsikringsprodukt. Dansk Tandforsikring orienteres om HB s beslutning Ad. 3. Orienterings og efterretningssager Ad. 3.1 Orientering om Anne orienterer om: a) Brud i Sveriges Tandläkarförbund Ref.: Anne orienterede om baggrunden for bruddet i det svenske tandlægeforbund. Det kunne åbne mulighed for stærkere samarbejdsrelationer, da forbundet nu overvejende havde offentligt ansatte tandlæger som medlemmer. b) Temadag Bivirkninger ved sundhedsfremme og forebyggelse status (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning c) Evaluering af efterårets lederuddannelseskursus for kommende ledere (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning d) Aftagerpanelet (bilag) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning e) Møde med Tandplejerforeningen 10

11 4. Kommende ledere Ref.: Anne orienterede om møde med tandplejerforeningen den 16. december Mødet var det sædvanlige gensidige orienteringsmøde, som blev afholdt lejlighedsvist. Mødet kom væsentligst til at dreje sig om hvilke opgaver tandplejerne skulle løse i fremtidens offentlige tandpleje. Fra DOFT s side var der lagt vægt på sundhedsfremme og forebyggelse. Behandling og ledelse ville ikke komme på tale. Lars orienterer om: f) Nyt fra sekretariatet Ref.: Lars oplyste at Suzanne havde genoptaget arbejdet 10 timer ugentligt. Arbejdstiden ville blive normaliseret i takt med, at Suzanne og hendes behandlere sagde god for det. Lene O s arbejdstid var øget med 5 timer ugentlig. Pengene er fundet ved omprioritering af midler afsat til eksterne journalister. Lene og Diana orienterer om g) Møder i lokalforeningen (bilag) Ref.: Diana orienterede fra møde i region Nordjylland, hvor der havde været mange kritiske spørgsmål til foreningens aktiviteter. Lene orienterede fra møde i fællesregion Sjælland, der var meget positive i relation til foreningens aktiviteter. Steen orienterer om: h) Tandlægevagten Ref.: Steen oplyste at regionen havde opsagt aftalen om tandlægevagten i Nordsjælland og København. Der skal findes lederemner og lederskribenter for de kommende måneder. Ref.: HB besluttede at næste leder skulle handle om rekruttering med Birgitte som ansvarlig. Kommende ledere kunne handle om fremtidns tandpleje, sundhedsfremme, omsorgstandpleje. 5. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 21. marts 2012 på Nyborg Strand med efterfølgende spisning. Fra kl er der fællesmøde med FHU. 6. Evt. Der var ingen punkter til behandling LH 11

12 12

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 23. marts 2012

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 23. marts 2012 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana Joel Steen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 16. november 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 16. november 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 11. marts 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 11. marts 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana Joel Kirsa

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Gitte Bruun, Andreas Vangsted, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup, Morten Jacobsen Lars Holsaae Deltagere:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 31. januar 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 31. januar 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Birgitte

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2016

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2016 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Gitte Bruun, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 23. april 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 23. april 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. august 2016

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. august 2016 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Gitte Bruun, Andreas Vangsted, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 16. januar 2013

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 16. januar 2013 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup Sammia Jepsen Diana Joel Steen Overgaard

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere