NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af Sortebrødre Plads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af Sortebrødre Plads"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. MARTINFE/MOKP Dir. tlf NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af Sortebrødre Plads 14. juni 2011 Baggrund og konklusion Teknik- og Miljøudvalget drøftede et foreløbigt udkast til parkeringsstrategi på møde den 28. april Udgangspunktet for den foreslåede parkeringsstrategi er, at antallet af parkeringspladser i bymidten skal fastholdes og udbygges i takt med at der tilføres nyt byggeri, og at en større del af parkeringen skal koncentreres i nye, lettilgængelige parkeringshuse/-kældre ved den indre ringvej. Den foreslåede parkeringsstrategi forudsætter, at der opføres 3-4 nye parkeringshuse/-kældre med tilsammen pladser. Tidsperspektivet afhænger af kommunens økonomi og interessen fra private bygherrer i at udnytte de nuværende, centrale parkeringsarealer til ny bebyggelse og aktiviteter. Aktuelt er der interesse for at bygge på Sortebrødre Plads, der blandt andet skal rumme parkering for den østlige del af bymidten. Det anbefales derfor, at der som første skridt i parkeringsstrategien arbejdes videre med en realisering af et parkeringshus på Sortebrødre Plads med 525 parkeringspladser. Opførelsen af et parkeringshus indgår som en del af et samlet forslag til plan for udvikling af Sortebrødre Plads udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet NIRAS. Planen indebærer, foruden parkeringshus, salg af byggeret til butikker, boliger og liberale erhverv på arealer, der i dag anvendes til parkering, samt etablering af en ny plads. I dette notat er opstillet en business-case, der beregner de samlede økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune ved gennemførelse af planen, samt indførelse af betalt parkering i bymidten. Det konkluderes, at kommunalt anlæg af parkeringshus, med følgende salg af byggeret på de nuværende parkeringspladser på Sortebrødre Plads og indførelse af betalingsparkering i bymidten, vil give kommunen en samlet økonomisk nettogevinst i størrelsesordenen 10 mio. kr. over en 10-årig periode. Planen forudsætter dog kassetræk til anlægsinvesteringer i planens første år i størrelsesordenen 130 mio. kr. Betalingsparkeringen forudsættes, på baggrund af analyse fra konsulentfirmaet Via Trafik, takstsat til 9-10 kr./time. Oversigt over business-casen ses af nedenstående skema. Pakken indeholder parkeringshus, udvikling af Sortebrødre Plads, salg af byggeret på nuværende parkeringspladser på Sortebrødre Plads, indførelse af betalingsparkering i hele bymidten samt afledte anlægs- og driftsomkostninger. Pakken indeholder ikke omkostninger til håndtering af eventuel forurenet jord på pladsen. Beregningerne beror på en række foreløbige skøn og er derfor behæftet med en del usikkerhed.

2 Side2/8 Tabel 1: Oversigt over business-case indeholdende parkeringshus, grundsalg og betalingsparkering Finansieringspakke Parkeringshus p-pladser - To etager under terræn, én etage og tagparkering over terræn. - Tilpasset grundens udformning - Afstand til omliggende boliger Butikker, boliger og liberale erhverv bag Algade m 2 butik, 1300 m 2 bolig, 1300 m 2 liberale erhverv Boliger og/eller liberale erhverv ved Dr. Margretes Vej m 2 etageareal Ny plads - byrum med trapper, ramper, beplantning, inventar mv. af god kvalitet Kasseeffekt 1. år Kasseeffekt over 10 år Kasseeffekt over 16 år Antal år før investeringen er hentet tilbage til kommunekassen Parkeringstakst i midtbyen mio. kr. 10 mio. kr. 74 mio. kr. 9 år 9-10 kr./time Regelgrundlag vedr. finansieringen af parkeringsanlæg Byrådet kan beslutte at opføre parkeringspladser og -anlæg, og kan efter vejloven opkræve en betaling for parkering til dækning af udgifterne ved indretning og drift af parkeringsanlæg. Byrådet kan endvidere, i samråd med politiet, bestemme, at der på steder, hvor en begrænsning af adgangen til at parkere biler er ønskelig, kan indføres betalt parkering. En netop vedtaget lov om kommunale parkeringsindtægter betyder dog, at kommunens udgifter og indtægter vedr. parkeringsanlæg og betalt parkering skal hvile i sig selv. For Roskilde Kommune betyder loven konkret, at bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering, inden for 2 regnskabsår ikke må overstige afskrivning og forrentning af nye P-anlæg tillagt et bundfradrag, som afhænger af befolkningstallet, og som forventes at udgøre ca. 1,3 mio. kr. årligt. Hvis kommunens indtægter fra betalingsparkering overstiger denne ramme, vil der ske en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Kommunen har således stadig mulighed for at opføre P-anlæg, og kan efterfølgende få omkostningerne dækket af parkeringsindtægter, i takt med at anlægget afskrives over en 15-årig periode. Kommunen har derimod ikke mulighed for at spare op af parkeringsindtægter, med henblik på en senere opførelse af parkeringsanlæg. Kommunen har ikke automatisk lånemulighed til anlægsudgifter til p-anlæg. Der kan søges lånedispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men en opnåelse heraf skønnes ikke umiddelbart at være sandsynlig. Det betyder, at anlægsudgiften i første omgang skal finansieres af kommunekassen, eller at der bør søges efter alternative finansieringsformer. Business-case udvikling af Sortebrødre Plads og indførelse af betalingsparkering På baggrund af analyser, som forvaltningen har foretaget i samarbejde med Niras og Via Trafik, kan opstilles en business-case for igangsætning af udviklingen af Sortebrødre Plads og samtidig indførelse af betalingsparkering. De to tiltag kan med fordel betragtes som en samlet pakke, fordi de sammen bidrager til at imødekomme kommunens trafikpolitiske målsætninger om trafikregulering og bymiljø, men også fordi de udgør hinandens forudsætninger. Opførelse af et parkeringshus på Sortebrødre Plads er ved kommunal finansiering

3 Side3/8 omkostningstungt for kommunen, men ved indførelse af betalingsparkering kan udgiften være hentet hjem over en 8-årig periode. Omvendt er det som følge af ny lov ikke muligt at få nettoindtægt fra betalingsparkering, medmindre der samtidigt anlægges nye parkeringsfaciliteter. Udvikling af Sortebrødre Plads Planen for udvikling af Sortebrødre Plads, omfatter foruden etablering af parkeringshus, også nyanlæg af plads, samt salg af byggeret til butikker, boliger og liberale erhverv. Niras forslag til plan for udvikling af Sortebrødre Plads indebærer 4 etaper, som bl.a. skal sikre, at der gennem hele etableringsfasen er den fornødne parkeringskapacitet. Etape A: Etablering af P-hus Det foreslåede P-hus på Sortebrødre plads omfatter 525 p-pladser og er tilpasset grundens udformning. P-huset anlægges med to etager under terræn og en etage med tagparkering over terræn. Grundlaget for business-casen er dermed et P-hus i den bedst mulige sammenhæng med det omgivne byrum. Etablering af P-huset medfører, at parkering samles i den østligste del af Sortebrødre Plads, hvilket frigiver arealer, som i øjeblikket anvendes til parkering, og som kan sælges til erhverv og boligformål i etape B og C. Etape B: Butiksudvidelse Der er regnet med en samlet udvidelse af butiksarealet på ca m 2 og derudover salg af byggeret til ca m 2 boliger samt m 2 liberalt erhverv. Fordelingen mellem boliger og liberalt erhverv kan være en anden, men det vurderes ikke at have nogen stor betydning for den samlede indtægt ved salg af byggeret. Etape C: Etablering af boligområde Der er regnet med salg af byggeret til ca m 2 boliger svarende til en bebyggelsesprocent på 75. Etape D: Etablering af ny plads Afhængig af hvilket kvalitets- og designniveau man lægger sig på, vil udgiften variere meget. Der er regnet med en urban plads med trapper, ramper, beplantning, inventar mv. af god kvalitet. På baggrund af Niras beregninger kan der opstilles følgende oversigt over det kommunale cash-flow ved en ren kommunal realisering af planen.

4 Side4/8 Tabel 2: Betalingsstrøm i gennemsnitlige vurderede priser. Cash-flow i mio. kr. 1. år 2. år 3. år Etape A Anlæg af P-hus -123,5 Ny vej og anlæg af asfalteret område -2,5 Vejomlægninger på tilstødende veje -1,0 Arkæologiske udgravninger -5,0 Etape B Butiksudvidelse, salgsindtægter 37,5 Arkæologiske udgravninger -5,0 Etape C Boligområde, salgsindtægter 7,5 Arkæologiske udgravninger -5,0 Etape D Etablering af ny plads -4,0-132,0 32,5-1,5 Priserne er opstillet som gennemsnitstal ud fra Niras skøn for spændet i anlægsprisen. Det er vurderingen, at P- huset vil kunne opføres for mio. kr. På samme måde vurderes det, at salgsindtægter til butiksudvidelse vil være på mio. kr., og at salgsindtægter vedr. boligområdet vil være på 5-10 mio. kr. Det forudsættes, at etaperne tidsmæssigt kan realiseres over tre år, som angivet, og at der på salgstidspunktet vil være efterspørgsel på byggeret vedrørende etaperne B og C. Forvaltningen vurderer dog, at der er tale om en meget attraktiv beliggenhed i forhold til boliger og erhverv, og at det derfor vil være muligt at realisere salgsindtægter som angivet. Også de angivne beløb for vejanlæg og arkæologiske udgravninger beror på foreløbige skøn. Betalingsparkering Forvaltningen har i 2008 fået udarbejdet en analyse af grundlaget for betalingsparkering i Roskilde Kommune fra konsulentfirmaet Via Trafik. Det konkluderes i analysen, at indførelse af betalingsparkering i hele bymidten, vil bidrage til at løse problemet med manglende parkeringskapacitet i bymidten. Via Trafik peger på, at en takst på 10 kr. pr. time vil kunne give den ønskede regulering af parkeringsforholdene. En takst på dette niveau vil medføre en lavere andel af lange og mellemlange parkeringer i midtbyen og betyde mindre parkeringssøgende trafik. En takst på 10 kr./time vurderes at medføre en bruttoindtægt på 14,6 mio. kr., når der samtidigt reserveres et antal p- pladser til langtidsparkering. Tabel 3: P-indtægter ved forskellige takster Parkeringstakster 5 kr./t. i bymidten 10 kr./t. i bymidten 10 kr./t. i bymidten, dog et mindre antal gratis pladser til langtidsparkering. Årlige bruttoindtægter for hele bymidten 9,0 mio. kr. 15,2 mio. kr. 14,6 mio. kr.

5 Side5/8 Indtægterne fra betalingsparkering er i ovenstående tabel opgjort ved 3 forskellige betalingsscenarier. Etablering af betalingsparkering i midtbyen anslås at medføre anlægsudgifter til etablering af automater, IT-udstyr mv. på ca. 5 mio. kr., samt en årlig driftsomkostning på ca. 1 mio. kr. Den maksimalt tilladte takst for betalingsparkering vil, som følge af ny lov om kommunale parkeringsindtægter, være bestemt af kommunens samlede omkostninger inkl. afskrivninger vedr. parkeringsanlæg. Hvis Roskilde Kommune gennemfører planen for Sortebrødre Plads, som skitseret i det foregående afsnit, betyder det, at indtægtsgrænserne kan opgøres, som det ses i nedenstående tabel: Tabel 4: Maksimal tilladt indtægt Opgørelse af mulighed for indtægt fra betalingsparkering, efter ny lov om kommunale parkeringsindtægter 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år 8. år 9. år 10. år Afskrivning af P-hus på Sortebrødre Plads (over 15 år) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Udstyr til betalingsparkering 5 Driftsomkostninger til p-hus på Sortebrødre Plads 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Driftsomkostninger vedrørende øvrige p-pladser Driftsomkostninger vedr. udstyr ifm. betalingsparkering Aktuelle indtægter fra beboerlicenser -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Bundfradrag vedr. betalingsparkering 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Mulighed indtægt fra betalingsparkering 8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 Det er i beregningen forudsat, at opkrævning af betalingsparkering i hele bymidten igangsættes mens P-huset på Sortebrødre Plads er under opførelse. Det første år, hvor der vil være afskrivning på betalingsparkeringsudstyr, vil der være mulighed for, at kommunen kan beholde en opkrævning på op til 8 mio. kr. I de efterfølgende år, vil afskrivningen på P-huset give mulighed for, at kommunen kan beholde en opkrævning på op til 13,8 mio. kr. årligt i 15 år, til P-huset er fuldt afskrevet. Begrænsningen betyder, at kommunen vil blive modregnet i bloktilskud ved årlige indtægter over 13,8 mio. kr. Hvis kommunen fastsætter en parkeringstakst på 10 kr./t. og får en samlet indtægt på 14,6 mio. kr., vil kommunen således enten skulle nedsætte parkeringstaksten til f.eks. 9 kr./t. det følgende år, eller få nedsat bloktilskuddet med 0,8 mio. kr. årligt. Samlet cashflow ved gennemførelse af business-casen Ved en samlet kommunal realisering af business-casen, med udvikling af Sortebrødre plads og betalingsparkering i bymidten på 9-10 kr./t., kan det estimerede cashflow for Roskilde Kommune opgøres som det ses af nedenstående tabel. Tabel 5: Samlet cashflow for udvilking af Sortebrødre plads og betalingsparkering. 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år 8. år 9. år 10. år Anlæg og salg ifm. P-hus På Sortebrødre plads -132,0 32,5-1,5 Delfinansiering af P-anlæg fra parkeringsfonden 3,5 Driftsomkostninger til p-anlæg på Sortebrødre plads -1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Indtægter fra betalingsparkering 8,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 Anlæg af udstyr til betalingsparkering -5,0 Driftsomkostninger vedr. udstyr til betalingsparkering -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Kasseeffekt for Roskilde Kommune -126,5 44,1 10,1 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

6 Side6/8 Projektet vil i første år, som følge af med opførelse af parkeringshuset, medføre en stor nettoudgift i størrelsesordenen 127 mio. kr. Denne investering kan dog forventes at kunne hentes hjem over en ca. 9-årig periode. Over en 10-årig periode vil projektet medføre en samlet nettoindtægt på ca. 9 mio. kr., og over en 16-årig periode, en samlet nettoindtægt på ca. 74 mio. kr. Herefter vil parkeringshuset være afskrevet, og kommunen kan principielt ikke længere få indtægt ved betalingsparkering. Hvis der bygges et nyt kommunalt finansieret parkeringshus efter 16 år, vil dette kunne køre efter samme model, og der kan fortsat opkræves betalingsparkering. Bygges et nyt kommunalt parkeringshus tidligere end efter 16 år, kan den samme model ikke bruges, medmindre taksterne for betalingsparkering hæves markant. Et alternativ hertil er dog, at et parkeringshus realiseres med inddragelse af privat finansiering. Alternativer til ren kommunal finansiering Forvaltningen ser følgende 2 principielle modeller for alternativer til en kommunal finansiering: Et offentligt-privat partnerskabsprojekt (OPP-projekt), hvor kommunen går sammen med en eller flere private aktører om at opføre, eje og drive parkeringshusene, evt. med mulighed for at kommunen kan overtage parkeringshusene efter en på forhånd fastsat årrække. Et rent privat projekt, hvor en privat investor opfører og driver et parkeringshus på egen grund. Et offentligt-privat partnerskabsprojekt I en OPP-model vil de private parter, som forventes at omfatte projektets væsentligste entreprenører, leverandører og servicefirmaer samt en finansieringskilde (bank), oprette et selskab med begrænset hæftelse, som udelukkende har til formål at opføre, eje og drive parkeringshuset. Vilkårene for dette selskab vil være defineret i en kontrakt mellem selskabet og kommunen, som typisk vil være bindende for en lang periode, f.eks. 30 år. Der vil ofte indgå en årlig betaling enten fra kommunen til selskabet eller omvendt alt efter, om det vurderes at parkeringshuset samlet skaber underskud eller overskud.. Kommunen har således ingen forpligtelser og bærer ingen risici i forhold til de private parter. Der indgår i aftale om kommunernes økonomi for 2012, en lånepulje på 100 mio. kr. som kan søges til OPP-projekter. Da et OPP-projekt sandsynligvis vil være omfattet af krav om deponering, som følge af lånebekendtgørelse, har forvaltningen ikke regnet videre på denne model. Dette skyldes, at OPP-modellen ikke umiddelbart vil ændre på behovet for en stor kommunal finansiering i forbindelse med anlæg af parkeringshuset. Et rent privat projekt Ved det rene private projekt afhænder kommunen grunden, hvorpå parkeringshuset planlægges etableret af en eller flere private parter. De private parter forestår herefter projektering, opførelse og drift af parkeringshuset i rent privat regi. Hvis parkeringshuset opføres og drives af private, vil kommunen kunne undgå et kassetræk ved opførelsen af p- huset. Forvaltningen skønner, at et udbud af parkeringshusgrunden vil skulle ske sammen med udbud af butiksdelen for at være interessant for en privat investor. Der vil derfor ikke kunne påregnes en særskilt indtægt fra salg af byggeretten til p-huset. Kommunen skønnes at kunne opnå indtægter i størrelsesordenen 24 mio. kr. fra salg af byggeret til butikker, boliger og liberale erhverv på den resterende del af Sortebrødre Plads, fratrukket omkostninger til anlæg af ny vej og plads mv. samt arkæologiske udgravninger. Dette forudsætter dog, at det er muligt at finde en privat investor,

7 Side7/8 som er villig til at opføre p-huset med den forventede forrentning på ca. 5 %. Hvis en privat investor forudsætter en højere forrentning, vil salgsindtægten være lavere. Tabel 6: Betalingsstrøm i gennemsnitlige vurderede priser Cash-flow i mio. kr. 1. år 2. år 3. år Etape A og B Butiksudvidelse og P-hus, salgsindtægter 37,5 Ny vej og anlæg af asfalteret område -2,5 Vejomlægninger på tilstødende veje -1,0 Arkæologiske udgravninger -10,0 Etape C Boligområde, salgsindtægter 7,5 Arkæologiske udgravninger -5,0 Etape D Etablering af ny plads -4,0 24,0 0-1,5 Ulempen ved et privat projekt er, at kommunen får mindre indflydelse på, hvornår parkeringshuset opføres, og dermed mindre mulighed for at regulere trafikken i bymidten gennem parkeringsstrategien. Endvidere har kommunen ringere mulighed for at påvirke driften af P-huset, og kommunen vil være tvunget til at gennemføre betalt parkering uden at kunne opnå en økonomisk fordel heraf, idet nettoprovenuet ud over de nuværende driftsudgifter på ca. 2 mio. kr. årligt tillagt et bundfradrag på ca. 1,2 mio. kr. skal afleveres til staten.

8 Side8/8 Tabel 7: Potentielle fordele og ulemper ved de forskellige modeller Model for opførelse Fordele Ulemper og drift Traditionelt offentligt projekt Fleksibilitet for kommunen, både i forhold til opførelse, udseende, drift og vedligeholdelse. Bedre muligheder for alternative anvendelser. Kommunen bærer alle risici. Belastning af kommunens likviditet med store udgifter ved opførelse. Mulighed for at afværge risiko pga. manglende efterspørgsel ved at lukke p-pladser andre steder i Roskilde centrum OPP Overførsel af nogle risici fra den offentlige til den private part. Jævnt cashflow for kommunen, hvor den samlede indtægt/udgift kan deles ud på hele projektperioden Relativt høje planlægningsomkostninger i de indledende faser, da projektforberedelse, udbudsproces og kontraktindgåelse er mere kompleks end i et traditionelt projekt. Mindre fleksibilitet, især efter den endelige kontrakt er indgået. Risiko for reduceret konkurrence i et OPP-udbud, dels fordi OPP er relativt nyt i Danmark, dels fordi der er en relativ høj risikoprofil som følge af, at størstedelen af indtægterne - betalt parkering - er efterspørgselsafhængige. Rent privat projekt Risici ved opførsel og drift af p-anlæg overføres til den private part. Salg af kommunalt ejede arealer til parkeringshus vil forbedre kommunens likviditet. Kommunen vil have ingen eller kun begrænset indflydelse på, hvornår parkeringshuset etableres, idet alene markedet - defineret ved parkeringsbehovet - og parkeringsafgifternes størrelse er afgørende for, hvornår den private part vil lade parkeringshuset opføre.

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Parkeringsfond. januar 2011

Parkeringsfond. januar 2011 Parkeringsfond januar 2011 Mariagerfjord Kommune Parkeringsfond Udarbejdet af Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Aleks Danmark Mariagerfjord Kommune Park &

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 RINGSTED KOMMUNE RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD 1 Overordnet overblik 2 1.1 Beregning af den økonomiske følsomhed 4 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 3 Uddybning af cashflow beregninger 6 3.1 Opgørelse

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI FORNYET PARKERINGSSTRATEGI vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 17. september 2009 Skitse af det kommende byrum over det underjordiske, fuldautomatiske p-anlæg i Leifsgade. STATUS PÅ P-STRATEGI

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt Parkeringsregulativ 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement. 3. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission.

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Dato: 21. august 2017 Selskabsmeddelelse nr.: 15 Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Resumé: Investeringsplaner i Rusland skrinlagt permanent Redegørelse

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus September 2012 Bilag 3. Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. 2012 (tekst til særskilt dokument/pjece) Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune 1. Formål

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22 7100 Vejle Tlf.:76810000 E-post: post @vejle.dk Internet: www.vejle.dk Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 9-14 PARKERINGSFONDEN Vedtægt

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Hobro Midtby Økonominotat

Hobro Midtby Økonominotat Mariagerfjord Kommune Hobro Midtby Økonominotat 14 maj 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Notatets opbygning 3 2 Investeringer 4 21 Etagemeter 4 22 Anlægspriser 5 23 Samlede investeringer 5 24 Investeringer

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune Regulativ for parkeringspladser i Thisted kommune dok. 732048 Regulativ for anlæg af parkeringspladser i Thisted kommune. 1 Regulativets anvendelse. 1.1 Regulativet er gældende for det i kortbilaget angivne

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Vedtægt for. Vedtægten cirkulære om. Vedtægten. Nyt byggeri: e antal. benyttelse.

Vedtægt for. Vedtægten cirkulære om. Vedtægten. Nyt byggeri: e antal. benyttelse. Vedtægt for Odensee Kommunes parkeringsfond Forudsætninger: Vedtægten er udfærdiget med hjemmel i Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 357 af 3. juni 1993 omhandlende byggeloven, samt i henhold til

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere