F O A F A G O G A R B E J D E. Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E. Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefoto baggrund: Mike Kollöffel Forsidefoto forgrund: FOA Layout indhold: Social- og Sundhedssektor Oplag: 500 eksemplarer Tryk: FOAs trykkeri, september 2008

3 Indholdsfortegnelse Overenskomst Besparelser... 6 Velfærd eller markedsgørelse... 8 Ulighed i sundhed - forsikring... 9 Social ulighed...10 Fastholdelse og rekruttering...11 Dyrk styrken...13 Fag og Organisering...15 Afslutning

4 Overenskomst 2008 Foråret var præget af en landsdækkende og meget flot konflikt. Social- og sundhedspersonalet satte dagsordenen. FOAs røde hænder fyldte gadebilledet, og medierne havde hver dag deres historie med FOA som omdrejningspunkt. Medlemmerne var klare og tydelige i deres krav. Arbejdsbetingelserne er alt for ringe og det samme er lønnen. Overenskomstforhandlingerne foregik med medierne på sidelinjen altid parat til at interviewe, og bringe nyt fra forhandlingsbordet og fra de konfliktende. Det var i høj grad en konflikt der blev kørt i medierne. Forhandlingerne var ved denne overenskomstfornyelse markant anderledes end i 2005, hvor vi alle kunne være med i beslutningerne. Ved denne OK-fornyelse blev de faglige udvalg koblet af, da forhandlingerne overgik til Forligsinstitutionen med forbundsformanden som FOAs forhandlingsleder. Det er den politiske virkelighed - og vi må anerkende forhandlingssystemet - at forhandlingsdelegationen snævrer voldsomt ind, når forligsmanden overtager forhandlingerne. En anden udfordring var, at vi for første gang skulle forhandle med to selvstændige arbejdsgivere Danske Regioner eller rettere Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Landsforening. Det gav to forskellige overenskomster og også her bliver vi nødt til at se den politiske virkelighed i øjnene, at vi forhandler med to forskellige arbejdsgivere, som har betydet, at der er både løn- og indholdsmæssige forskelle i overenskomsterne. Man kan med rette sige, at vi forhandlede med en blink makker, som vi ved hvem er finansministeren men som ikke var med ved bordet. Alligevel lå hans skygge ind over forhandlingerne. 4

5 De meget stramme økonomiaftaler, kommuner og regioner aftaler med regeringen, har betydning, både når vi forhandler og efterfølgende når, lønstigningerne skal udmøntes. Både Danske Regioner og KL er økonomisk bundet på hænder og fødder af staten. Danske Regioner har ingen mulighed for at udskrive skatter, og dermed få indtægter, og staten har to repræsentanter med vetoret i bestyrelsen. KL er ligeledes bundet af økonomiaftaler med regeringen, og også de har 2 repræsentanter fra staten i bestyrelsen dog uden vetoret. Det lykkes os at komme i mål først med KL og senere med Danske Regioner. For mange synes konflikten ikke at have nået sit mål 5000 kr. mere pr. måned. Men lønstigninger mellem 2200 og op til 3600 kr. pr. måned er et stykke af vejen. Samtidig fik vi sat fokus på uligelønnen mellem kvinder der arbejder med omsorg og pleje i den offentlige sektor og mænd der arbejde med maskiner i det private. Nedsættelse af en ligelønskommission har været et krav fra FOA, og det krav arbejdes der videre med i samarbejde med blandt andet LO. Men der er malurt i overenskomst-bægeret. Prisudviklingen har allerede nu gjort et stort indhug i lønstigningerne. Både fødevarer, el og benzin er steget voldsomt, og vi bør overveje, om vi i fremtiden skal forhandle, toårige overenskomster eller andre måder at sikre reallønnen på. Jeg vil godt lægge op til en god fagpolitisk drøftelse af, hvad vi kan lære af forløbet og hvad vi skal huske til overenskomstfornyelsen Her er din mening vigtig. 5

6 Besparelser Kvaliteten i velfærden kræver ordentlige arbejdsvilkår, godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, mulighed for at bruge sin faglighed, uddannelse og viden. Kvaliteten i velfærden kræver gode rammer for udførelse af den offentlige velfærd. Økonomisk handlerum for regioner og kommuner. Kun på den måde kan vi skabe et velfærdssamfund, vi kan være bekendt. Men det er det stik modsatte, der sker lige nu. Vi er ved, at skabe nogle voldsomme modsætninger mellem den måde FOAs medlemmer ønsker at udføre deres arbejde på, og deres faktiske vilkår. Et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er hvad vi dagligt hører fra regeringen. Der er enighed om dette mål og bred politisk og folkelig opbakning til det. Men hvordan hænger det sammen med den virkelighed, der møder de ansatte, brugere og borgere? Regionerne og regeringen indgik i juni en økonomiaftale, der sammen med kræftaftalen tilførte sundhedsområdet 1,8 milliarder kroner. Samtidig blev regionerne forpligtet til at øge effektivitet med 1 milliard. Kort sagt sundhedsområdet skal være 2 procent mere effektivt i 2009 end det er i år. Fra regionerne meldes der nu ud om markante besparelser indenfor psykiatrien og somatikken. Sygehusene truer med fyringsrunder. Over halvdelen af kommunerne forventer væsentlige besparelser i Her kommer ældreområdet i spil. 6

7 Budgetterne for 2009 ligner en servicegyser der er langt fra virkeligheden på arbejdspladserne med besparelser og nedskæringer til regeringens flotte ord om service i verdensklasse og en kvalitetsreform med forbedringer i hverdagen. Men skattelettelser hænger ikke sammen med ønskerne og regeringens udmeldinger om et sundhedsvæsen i verdensklasse, en udvikling af kvaliteten, nye behandlingsmuligheder, et ældreområde præget af omsorg og pleje og en psykiatri, hvor der er tid, mulighed og uddannet personale til at varetage behandlingen og plejen af de psykisk syge. Det medarbejderne bliver budt med de kommende besparelser er et ringe arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk en hverdag hvor der skal løbes alt for stærkt, og hvor der ikke er tid til andet end det allermest nødvendige. Det kan hverken medarbejdere eller borgere være tjent med. Også her gælder det, at vi skal bruge vores faglighed til at få ørenlyd blandt politikere. Vi skal deltage i debatten, og vi skal gøre det med vores faglighed kun med vores faglighed får vi indflydelse, og kun med vores faglighed kan vi argumentere for et velfærdssamfund med kvalitet. 7

8 Velfærd eller markedsgørelse Regeringen har taget et stort skridt på vejen til yderligere markedsgørelse af den offentlige sektor. Markedsgørelsen hjælpes på vej af de politiske beslutninger omkring den offentlige økonomi og styring. Skattestop og snævre økonomiske rammer for kommuner og regioner, modner tanken om andre løsninger end offentlig opgavevaretagelse. Markedsgørelsen ændrer de grundlæggende velfærdspolitiske værdier, som samfundet bygger på. Det sker løbende en privatisering ad bagdøren gennem det frie valg, hvor der opbygges et privat marked. Det sker på ældreområdet og måske i dag tydeligst på hospitalsområdet. Private hospitaler, skadestuer, børnepsykiatri m.m. skyder i disse år op med en hastighed, vi ikke tidligere har set. Alle er kendetegnet ved, at de har favorable vilkår i forhold til det offentlige. Udgifterne er ganske enkelt lavere i det private, de har alene elektiv kirurgi og de har ikke nær samme forsknings- eller uddannelsesmæssige forpligtigelse som de offentlige hospitaler om end enkelte privathospitaler nu tager sygeplejestuderende i praktik. Det offentlige er forpligtede til at efterbehandle patienter, som privathospitaler ikke kan klare, og det offentlige tager over, hvis der tilstøder patienter komplikationer, som det private ikke formår at håndtere En helt igennem ulige konkurrence, hvor de private vinder og det offentlige bliver tabere. Vi skal forsvare velfærdssamfundet og princippet om, at offentlig velfærd skal varetages i et fælles offentligt regi. 8

9 Ulighed i sundhed - forsikring Vi står overfor store udfordringer i den offentlige velfærd. En udfordring, der optager mig meget, er den stigende ulighed, som viser sig ved en stigende efterspørgsel på syge- eller sundhedsforsikringer, og den stigende sociale ulighed i befolkningens sundhed Andelen af mennesker der har private syge- eller sundhedsforsikringer stiger hastigt, og vi vil mærke samme krav for vores medlemmer krav om forsikringer til hurtig behandling på et privathospital. Kravet vil enten komme som overenskomstkrav eller til vores pensionskasse PenSam. Men hvad med dem der ikke har de muligheder? Dem uden for arbejdsmarkedet bliver ikke tilbudt arbejdsgiverbetalte sundheds- eller sygeforsikringer, men bidrager til forsikringerne gennem arbejdsgivernes fradragsret. Vi skal seriøst drøfte problematikken med hinanden for det handler ikke alene om syge- eller sundhedsforsikringer det handler om, hvad vi vil med vores sundhedsvæsen. Vil vi fortsat et sundhedsvæsen, hvor der er fri og lige adgang uanset ens pengepung eller et sundhedsvæsen, hvor uligheden vokser, og hvor dem der har penge og forsikring, springer ventelisten over? Problemet er, at forsikringerne går imod det danske princip om let og lige adgang for alle uanset økonomi. Vi skal insistere på, at alle har ret til lige behandling, når vi bliver syge. Min klare holdning er, at vi skal bevare et godt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang. Det gør vi bedst ved at styrke sundhedsvæsenet med de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer, med investeringer i infrastrukturen og bygningsmassen, med et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, med gode efter- og videreuddannelsesmuligheder for alle faggrupper. 9

10 Social ulighed Vi ved, at sygdomme rammer skævt de kortest uddannede, arbejdsløse, ufaglærte har langt højere sygdomsfrekvens og kortere levetid end de der har højere uddannelse og god løn. Det betyder at den stigende ulighed også rammer vores medlemmer. Mennesker på kanten af samfundet hjemløse, psykisk syge, misbrugere har de senere år fået det markant dårligere. De er blevet mere syge, og de har sværere ved at tage vare på deres liv. Højtuddannede med mange ressourcer lever et længere og sundere liv end de kortuddannede. Dem med lav økonomi har ikke råd til at leve sundt og efterleve sundhedsrådene, som f.eks. seks om dagen. De svage grupper benytter sig ikke i samme omfang af det udvidede frie sygehusvalg som de ressourcestærke. Den stigende ulighed i sundhed står i skærende kontrast til målet om verdens bedste sundhedsvæsen. Det er i vid udstrækning også FOA-medlemmer, der rammes af uligheden i sundhed. FOA-medlemmer har kortere levetid, større sygefravær end gennemsnitsdanskeren. For blot at fremhæve et par eksempler. Vi ved fra flere af vores udviklingsprojekter, at vores medlemmer er optaget af sundhedsspørgsmål i forhold til at styrke sundheden for de borgere de arbejder med, og at viden om sundhed får betydning for egen sundhed og ændring af livsstil. Denne viden skal vi bygge videre på således, at vi får vendt den udvikling alle undersøgelser peger på, at de kortuddannede har en højere sygdomsfrekvens og kortere levetid end de højtuddannede. 10

11 Fastholdelse og rekruttering En anden central udfordring er at få rekrutteret og fastholdt medarbejdere til social- og sundhedsområdet. Her kan det til stadighed undre mig, at arbejdsgiverne nærmest taler med 2 tunger. Der bliver fyret og reduceret samtidig med, at der råbes på mere arbejdskraft. Når vi spørger vores medlemmer, så siger halvdelen, at det er svært at besætte ledige stillinger på arbejdspladserne. Og mange kommuner siger, at de har rekrutteringsproblemer. Man skulle tro, at alle kunne blive enige om målet at få flere hænder. Men når vi hører, at kommunerne og regionerne reducerer i servicen, så er der noget, der ikke hænger sammen. Mange af kommunerne siger, at det er regeringens udgiftsstop, som er skyld i reduktionerne. Men er svaret at man skyder på hinanden om hvis skylden er, i stedet for i fællesskab at løse udfordringen. Der skal tænkes nyt og det skal være med et andet tidsperspektiv. Vi ved, hvad der skal til. Indflydelse på eget arbejde sammenhæng mellem arbejds- og familieliv anerkendelse for blot at nævne nogle enkelte emner. Vi har en lang række gode forslag inden for dette vigtige og omfattende felt. Én mulighed er at bruge Uddannelsesaftalen fra denne overenskomst til at motivere til uddannelse. På jeres borde ligger en Grønspættebog med opskrifter på, hvordan I og tillidsrepræsentanterne kan arbejde for at få flere ind i social- og sundhedsuddannelser. Jeg håber, I vil tage godt imod den og bruge den flittigt. Det er sektorens mål, at der skal være så tæt på nul uuddannede medarbejdere i ældreplejen som overhovedet mulig. Uddannelse er med til at skabe anerkendelse, og med uddannelse løftes kvaliteten og fagligheden. 11

12 En anden mulighed er at lave en form for 2-parts aftale med den lokale kommune, således som FOA-Vejle har gjort. Her er der lavet en aftale, der omhandler en række initiativer med det formål at fastholde og rekruttere medarbejdere. 12

13 Dyrk styrken Endnu et eksempel er prisopgaven Dyrk Styrken. En prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet, der vandt 2. prisen på Danske Regioners generalforsamling Prisopgaven var skrevet af FOA, og trækker 10 styrker frem, der kan gøre en forskel i processen med at sikre arbejdskraft til sygehusene. Det bærende element i prisopgaven er at fokusere på styrkerne og ikke på svaghederne og problemerne. Vi ved, at der er massive problemer på social og sundhedsområdet. Men vi ved også, at der er rigtig mange fantastiske gode og spændende arbejdspladser, og arbejdspladser der kan blive det. Det handler i vid udstrækning om hvordan vi selv tænker banalt og fortærsket er glasset halv fuldt eller halv tomt. Dyrk Styrken ligger også på jeres borde. I prisopgaven beskrives best case og worst case for at give eksempler på det gode og det onde og få tankerne hen på at forandring og at skabelse af det gode er muligt! Udtrykket Dyrk styrken kan også bruges i vores fælles arbejde med at skabe succeser og vi har skabt succeser. Social- og sundhedsassistenterne har fået autorisation efter flere års ihærdigt politisk arbejde. En stor faglig anerkendelse til faggruppen. Autorisationen er en titelbeskyttelse, og det har derfor stor betydning, at vi får alle motiveret til at erhverve sig den, og i samarbejde både lokalt og centralt med arbejdsgiverne får autorisationen implementeret succesfuldt. Den centrale sektor har iværksat en række forskellige informationsaktiviteter omkring autorisationen: 13

14 vi har sendt et brev til samtlige social- og sundhedsassistenter, der er medlemmer af FOA, hvor de orienteres om autorisationen vi orienterer løbende på hjemmesiden og i fagbladet tirsdag den 30. september holdt vi et orienteringsmøde for vores lokale sektorer inviteret KL og DR til dialog endelig deltager vi på en række medlemsmøder rundt om i landet Vi er godt i gang med arbejdet for at få undersøgt mulighederne for en erhvervsuddannelse til portørerne efter flere år, hvor arbejdsgiverne har syltet den aftalebaserede uddannelse. Handicaphjælpere kan nu skimte en overenskomst. Vi har god kontakt med den ny forening LOBPA - Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, og har haft første indledende drøftelse med dem, hvor vi gennemgik første udkast til overenskomst. Men vi har også worst case sundhedscentre, hvor det stadig ikke er lykkes for os at få fodfæste og sundhedsaftaler blev der vist ikke arbejdet så meget med, som vi lovede hinanden ved årsmødet Men her har vi heldigvis stadig mulighed for at gøre en forskel. Man er ikke nået så langt. Sundhedscentre og sundhedsaftaler er stadig i den spæde start og skal have udviklet deres form, så indflydelsen hvis vi vil og tager den stadigvæk vil være til stede. Gode ideer og forslag er altid velkomne og vi vil i den centrale sektor overveje, hvorledes vi sikrer en bedre formidling af de gode ideer og initiativer. 14

15 Fag og Organisering Sådan udvikler vi demokratiet og dialogen i social- og sundhedssektoren er et spændende og godt indspil til fremtidens samarbejde sektor og faggrupperne imellem. Senere i dag skal vi drøfte og nå en fælles forståelse til det kommende samarbejde, som bygger på, at medlemmerne oplever sektoren som synlig, nærværende og nyttig i deres hverdag. Dette kan gøres ved at styrke dialogen og demokratiet fra arbejdspladsen til den centrale sektor. Den røde tråd er faglighed og arbejdspladsudvikling. Det er sektorens kerneopgave. Vi er kommet langt, når vi taler faglighed. De lokale sektorer har sat det på dagsordenen og holder medlemsmøder med faglighed som eneste emne, og jeg kan mærke at det betyder, at vi er blevet langt bedre til at markerer os med faglighed. Uanset hvilket emne inden for vores område vi arbejder med eller taler om, så skal faglighed være det bærende element. Det giver anerkendelse og indflydelse. Vi har næsen nede i faglighedssporet, selv om vi til tider synes, at det er op ad bakke. Vi skal flytte tankegangen fra vilkår til faglighed. 15

16 Afslutning Jeg har i den mundtlige beretning koncentreret mig om nogle væsentlige politiske og fagpolitiske emner, som jeg mener sektoren skal forholde sig til, og drøfte med jer. Emnerne vil berøre medlemmernes dagligdag, og vores tillidsvalgte vil blive udfordret med de kommende besparelser. Faglighed er nøglen til indflydelse, og med fagligheden kan og skal vi være med til at drøfte fremtidens store udfordringer. Løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne er overordentlige vigtige, og er en kerneopgave for forbundet, men det er lige så vigtigt, at vi med samme stemme deltager i debatten om fremtidens social- og sundhedspolitik. Jeg kunne have taget mange andre emner med i den mundtlige beretning, at de emner ikke er med, er ikke et udtryk for manglende prioritering i sektoren, men alene et spørgsmål om taletid Jeg vil langt hellere have en dialog med jer! 16

17

18 Staunings Plads København V Tlf.:

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 1 Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 2 Omfang og udvikling Hvad er sundhedsforsikringer? Tre typer: Behandlings-, brugerbetalings-

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere