REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)"

Transkript

1 Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604 Deltagere: Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.), John Norman, Bo Madsen, PwC (under punkt 3) Udsendt til: Faste modtagere, referent. Afbud: Michael Bang, Søren Clausen, Lars Holte, Steen Sørensen, Johnny Damsted Andersen, Jorun Bech, Bjarne Pedersen, Astrid Dahl, Nicki Ottevig Punkt og tekst på dagsordenen Velkommen Intension/Formål Ansvarlig/evt. materiale Tid Bestyrelsesformanden bød velkommen til dagens møde. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse: dagsorden Bilag 1.1. Dagsorden Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen. 2. Referat fra sidste møde Til underskrift: referat fra bestyrelsesmøde d. 21/ Referatet blev udsendt 26/ Ingen rettelser eller kommentarer indkommet. Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. EASJ Åbning balance Til godkendelse og underskrift: EASJ åbningsbalance EASJs revisor fremlægger åbningsbalance for Erhvervsakademi Sjælland efter de retningslinjer som blev angivet fra Undervisningsministeriet ved udspaltningsprocessens begyndelse. Åbningsbalancen (sammen med de 9 erhvervsskolers åbningsbalancer) udgør sidste del af dokumentationsgrundlaget for at opnå ministeriel godkendelse af EASJ som selvstændig organisation. Bilag 2.1. Referat 21/ Revisor Bo Madsen, PwC Bilag 3.1. Åbningsbalance. Fremlægges mundtligt på mødet (eller fremsendes inden hvis muligt). Åbningsbalancen er udarbejdet af akademiets revisor efter møder med erhvervsskolerne. De aftalte fordelingsprincipper og beløb, som blev godkendt i spaltningsredegørelsen på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2011 har været styrende for arbejdet. Erhvervsskolernes åbningsbalancer udarbejdes af erhvervsskolernes revisorer, underskrives af de respektive

2 Side 2 af 5 formandsskaber/bestyrelser, fremsendes til EASJ, som indsender samlet til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Deadline er den 30. juni Indstilling: Revisor Bo Madsen fremlægger åbningsbalancen med henblik på bestyrelsens godkendelse og underskrift. EASJ åbningsbalancens opgørelse af aktiver og passiver blev udleveret og præsenteret af Bo Madsen fra PwC. Beløbene for spaltningen, hvad angår Erhvervsskolerne, er uændrede i forhold til kapitalfordelingen jvnf. spaltningsaftalerne fra 13/ Der er enkelte mindre forskydelser i det bagvedliggende materiale og 2 af erhvervsskolerne der mangler endelige bekræftelser hvilket angives i noter i balancen. Det er aftalt at eventuelle afvigelser klares via refusionsopgørelserne og med de pågældende institutioners revisorers påtegnelse. Der er 3 institutioner, som afleverer bygninger, til en samlet værdi på 71 mio. I alt vil der være aktiver på 140 mio.. Egenkapitalen på Erhvervsakademiet vil være 42, 4 mio. og samlet set er der efter revisors vurdering en fin soliditet ved Erhvervsakademiet start. Den foreliggende åbningsbalance mangler 8 linjer i ledelsesberetningen og en rettelse af datoen (fra den til den ). Dette tilrettes af revisor. Bestyrelsen godkendte og underskrev den fælles åbningsbalance. 4. Lånoptagning ved Til orientering og bemyndigelse: bygningsoverdragelse EASJ skal iflg. spaltningsaftalerne overtage bygninger i Slagelse, Næstved og Køge. Bygningerne er blevet opmålt ved landmålere og er i varierende grad ved formelt at blive udmatrikuleret i ejerlejligheder. EASJ er i dialog med 2 realkreditinstitutter om finansiering af den overdragne gæld i bygningerne, jvnf. spaltningsaftalen fra 13/ Vi har valgt de to realkreditinstitutter som allerede har engagementer i de pågældende bygninger. Efter at bygningerne er blevet vurderet har vi modtaget 2 indikative lånetilbud med oplistning af mulige risikoprofiler, som er under overvejelse. Indstilling: Bestyrelsen orienteres om status, drøfter principper for lånoptagning og bemyndiger EASJ formandsskabet og rektor til at gå videre i processen med henblik på konkret lånoptagelse så snart den ministerielle godkendelse, den kommunale godkendelse og de formelle dokumenter er på plads. Ressourcechef Bilag 4.1. Procesforløb og principper for lånoptagning John Norman orienterede om at bygningerne er blevet vurderet og målt op og at to kreditforeninger har givet tilsagn om, at Erhvervsakademiet kan få finansieret bygningerne. Kommunernes tekniske forvaltninger er blevet hørt og der forventes ikke problemer i forhold til udmatrikulering og godkendelser. Erhvervsakademiet anbefaler at formandskabet kan arbejde videre med den specifikke låneprofil efter nogle principper om lavest mulig ydelse til lavet risiko. Søren Christensen spurgte til hvordan bygningernes værdi er fastsat. John Norman fortalte, at det er gjort i henhold til spaltningsredegørelsen, hvilket betyder at det er den bogførte værdi. Derudover er der blevet foretaget en uafhængig vurdering i forbindelse med spaltningsaftalens indgåelse og en vurdering af de involverede kreditforeninger.

3 Side 3 af 5 Bestyrelsen bemyndiger formandsskabet og rektor til at indgå låneaftaler 5.. Orientering fra forretningsudvalg og rektor Orientering om emner behandlet på Forretningsudvalgsmøde d. 4/ Orientering fra : Campusudvikling i Køge og Næstved Orientering om evt. ny organiseringsform for EAerne Orientering fra rektor: rapport for perioden 21/3 12/ Afrapporteret udviklingskontrakt for 2011 (kontrakt mellem undervisningsministeren og EASJ) Bilag 5.1. Udviklingskontrakt Bilag 5.2. rapport orienterede om campusarbejdet i henhv. Næstved og Køge. I Næstved er det besluttet at campus skal ligge i midtbyen ved stationen. I Køge er campusarbejdet ligeledes godt i gang med etablering af koordinerende fora og netværk til det kommende samarbejde. Formand og næstformand har været til møde om fremtidig foreningsdannelse for EAerne. Der er bestræbelser på at inddrage arbejdsmarkedets parter mere direkte i ledelsen af erhvervsakademierne. Tims og bestyrelsens betænkeligheder ved konstruktionen (lille forening, uklar myndighedsrelation til ministeriet, og manglende finansiel support fra FIVU hvis andre end rektorerne indgår i opgavevaretagelsen) blev fremlagt. Der er stor anerkendelse til arbejdsmarkedets parters indsats og støtte til erhvervsakademisektoren, som også har medvirket til at den nuværende ministers positive indstilling til erhvervsakademierne som selvstændig sektor. Der er blevet lovet et oplæg, som udsendes med henblik på behandling i bestyrelsen på oktobermødet. Orientering fra rektor: Udviklingskontrakten med ministeren er afrapporteret for Resultaterne er pæne uden at være prangende. En del af emnerne er pillet ud, pga. ændrede rapporteringsønsker fra ministeriets side. Beskæftigelsestallene underbygger, at der er tale om en kriseårgang. Den lave beskæftigelse med bygningskonstruktørerne skyldes en teknisk fejl i UNI-C/Danmarks statistiks database, hvor tallene skal trækkes fra. Fraværsstatistikken kan altid forbedres, men det aktuelle tal er acceptabelt. Alle venter spændt på den fremtidige form for udviklingskontrakten og om der følger midler med til at udføre eventuelle indsatser. 6. EASJ økonomi Kvartalsrapport 1 kvartal Budget 2012 og forventede afvigelser Køreplan budget 2013 Til orientering: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 fremlægges og der redegøres for de udfordringer der ligger i at harmonisere indberetnings-, betalings-, og faktureringsprocedurer i et samlet regnskab for første kvartal Der fremlægges en kort budgetstatus for 2012 budgettet med forventede afvigelser på basis af aktuelle tal. (maj 2012). Refusionsopgørelser, konsekvens af lånoptagning og de indgåede driftaftaler er ikke på plads på skrivetidspunktet hvorfor FU indstiller at det gennemrettede budget 2012 (godkendt på marts mødet) fastholdes som gældende og vi aflægger status på basis af dette. Arbejdet med EASJ budget 2013 er igangsat, pt. er en ensartet og egnet budgetmodel under udarbejdelse.. Til brug for budgetarbejdet i efteråret drøftes budgetprincipper Ressourcechef Bilag 6.1. Kvartalsrapport 1. kvartal og forventede afvigelser Bilag 6.2. Køreplan for Budget 2013 og forslag til budget-

4 Side 4 af 5 Indstilling: Bestyrelsen tager orientering om budgetstatus af tilrettede budget 2012 til efterretning, drøfter forslag til budgetprincipper for 2013 med henblik på godkendelse. principper John Norman: Den udsendte 1. kvartalsrapport viser en større indtægt i 1. kvartal end forventet. Det skyldes at flere indtægter er kommet i Q1 i mod forventning i Q2, der er flere indtægter på AU og deltagerbetaling end budgetteret og at vores samarbejdspartnere har haft større aktivitet end budgetteret. Den større aktivitet medfører en større lønomkostning. Forventninger til resten af året er positive, men da driftsaftalerne med Erhvervsskolerne er blevet dyrere en først antaget, forventes årsresultatet reduceret tilsvarende. Køreplanen for budget 2013 er udsendt sammen med forslag til budgetprincipper: - Dokumenterede budgetforudsætninger som grundlag for budgetlægning - Budgetter baseres på aktivitetsbudgetter - Internationale aktiviteter budgetteres med skelen til Code og Conduct - Omkostningsniveauet skal ud over almindelige driftsudgifter afspejle akademiets strategi - Driftaftaler skal gennemgås således at aftalernes prisstruktur følger den generelle udviklings for taxametrene. Søren Christensen bemærkede at forudsætningerne for budgetterne er vigtige og ønsker en diskussion på længere sigt om forudsætningerne for indtægterne på de enkelte uddannelser og campusser. anførte at dette tema vil det være oplagt at tage op på oktobermødet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte de forslåede budgetprincipper for budget Strategisk handlingsplan og udarbejdelse af personalepolitikker Til orientering: I foråret 2012 har pågået en decentral strategiproces med drøftelse af handlingsplaner i på de 5 campus og i rektoratet som supplement og konkret udmøntning af EASJ strategisk handlingsplan og de nye uddannelsespolitiske målsætninger. Hovedsamarbejdsudvalget har samtidig igangsat arbejdet med udarbejdelse af en EASJ personalepolitik, der understøtter EASJ strategien Bilag 7.1. Strategiske handlingsplaner Bilag 7.2. Struktur for EASJ personalepolitik Indstilling: bestyrelsen forelægges handlingsplaner og struktur for personalepolitik til orientering. har udsendt en strategisk handlingsplan, som er en udmøntning af den overordnede EASJ strategi på de enkelte campus.. Campusserne er kommet med deres egne input og disse er forskellige, men alle relateret til de overordnede målsætninger. Henrik Holmer påpeger at man i Slagelse vil indgå samarbejde med jobcentrene og kommunerne. Dette aspekt ønsker HH også skal indgå i strategien på de øvrige campusser. Omkring Næstved bemærkede han en modsætning omkring Autoteknolog og en eventuel flytning til Køge. bemærkede, at alle campi arbejder med dække alle områder og vi skal arbejde på hvordan vi når f.eks. Odsherred og Holbæk med uddannelse. Omkring Autoteknolog, så har den oprindelige strategi været at knytte den til det transportmiljø, som er i Køge. Pt. er autoteknologen akkrediteret til Haslev og med værksted i Næstved. Fremsendt er ligeledes

5 Side 5 af 5 EASJs første udkast til personalepolitik, som udarbejdes i regi af HSU. Der forventes en færdig personalepolitik ved årets udgang. 8. Mødeplan 2013 Ihukommende ønskerne fra bestyrelsen om tidligere udmelding af datoer for møder foreslås flg datoer for bestyrelsesmøder for 2013: Tirsdag den 26. marts 2013 ændres til den 21. marts 2013 Torsdag den 20. juni 2013 Onsdag den 2. oktober 2013 Tirsdag den 17. december 2013 Mødet i marts flyttes til den 21. marts. Alle møder kl i Køge Gert Svendsen ønskede et møde med bestyrelsen og uddannelsesudvalgene indlagt i planen for Næste møde Næste møde jvnf. mødeplan: 10/ kl i Køge 9. Eventuelt Opsamling og bemærkninger TC: opfordrede til at medlemmerne melder ind med emner til temaer. MKA: orienterede om en arbejdsgruppe nedsat under EA 2015 initiativet, hvor han arbejder med kortlægning af overgangen fra EUD til de videregående uddannelse. kunne supplerende fortælle om en arbejdsgruppe i samme regi med temaet samarbejde mellem erhvervsakademierne og erhvervsskolerne med mulige synergieffekter de to grupper imellem..

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34)

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34) Side 1 af 6 Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 34 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Onsdag den 17/6 2015. 16.00 17.30 i Tænketanken, Lyngvej 19 i Køge Deltagere: Bestyrelsen, rektor og direktion Udsendt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere