DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. oktober 2007 Start kl. : Slut kl. : 10.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. oktober 2007 Start kl. : Slut kl. : 10.05"

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 18/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. oktober 2007 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x H:\Økonomiudvalget\1807\Dagsorden 18 ØK.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Budget Skatter, tilskud og udligning Statsgaranti/selvbudgettering Tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti Venstre og dansk Folkeparti Anlæg Ændringsforslag A, C, L, O og V Ændringsforslag SF Oversigter Bevillingsniveau og bevillingsbindinger Kirkelig ligning...15 H:\Økonomiudvalget\1807\Dagsorden 18 ØK.doc Norddjurs Kommune

3 1. Budget S02 I henhold til lov om kommunernes styrelse 37, stk. 1, skal forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden for en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. Denne frist er i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 405 af 24. juni 1991 fastsat til den 15. september forud for det pågældende år. I henhold til lov om kommunernes styrelse 37, stk. 2, skal forslaget ledsages af et budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren. Ministeren har fastsat længden til 3 år. Økonomiudvalgets forslag skal i henhold til lov om kommunernes styrelse 38, stk. 1 undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen. I henhold til den af kommunalbestyrelsen vedtagne mødeplan finder 1. behandling sted den 20. september 2007 og 2. behandling den 11. oktober Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning jf. lov om kommunernes styrelse 40, stk. 1, 1. pkt. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen har taget bevillingsmæssig stilling, afgiver den bindende regel for næste års kommunale forvaltning jf. lov om kommunernes styrelse 40, stk. 1, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen besluttede ved 1. behandling af budgetforslaget, at ændrings- og underændringsforslag skal fremsendes til direktionssekretariatet senest den 26. september 2007 kl Ved fristens udløb var der modtaget ændringsforslag fra: Borgerlisten (L), Det Konservative Folkeparti (C) og Socialdemokratiet (A) Socialistisk Folkeparti (F) 1

4 Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O). Fra grupperne A, C, L, O og V er der tillige modtaget ændringsforslag vedrørende anlæg. Der er endvidere modtaget tekniske ændringsforslag fra administrationen Skatter, tilskud og udligning. Skatteprocenter. I økonomiudvalgets budgetforslag indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 24,8 procent. Grundskyld 30,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 30,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Kommuneskatteprocenten skal i 2008 afrundes til én decimal. Kommuneskatteprocenten udgør 24,88 i 2007 og kan således afrundes til 24,8 % eller til 24,9 %. Økonomiudvalget har besluttet at indstille en kommuneskatteprocent på 24,8 i Økonomiudvalget indstiller, at mindreprovenuet ved afrunding af kommuneskatteprocenten finansieres ved at grundskyldspromillen hæves fra 28,43 til 30,00, hvilket medfører, at dækningsafgift af statslige grundværdier ligeledes hæves fra 28,43 til 30,00 samt at dækningsafgift af andre offentlige grundværdier dækningsafgiften hæves fra 14,215 til 15 promille Statsgaranti/selvbudgettering. I lighed med tidligere år tilbydes den enkelte kommune også for år 2008 at basere budgetlægningen på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. 2

5 Vælger kommunen statsgaranti frem for selv at budgettere udskrivningsgrundlaget, er kommunen sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. I økonomiudvalgets flertalsindstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling er anvendt selvbudgettering. Når det vurderes, om kommunen skal anvende statsgarantien eller selvbudgettering skal der bl.a. tages højde for udviklingen i folketallet, der har betydning for nogle udligningsordninger, ligesom der skal foretages et skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har udmeldt fornyede skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget, og på grundlag heraf har Økonomiafdelingen foretaget et nyt skøn over udskrivningsgrundlaget. Afdelingen har anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med en årlig reduktion på 0,5 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet, ligesom forventningerne til udviklingen i antallet af skattepligtige årligt skønnes at udgøre halvdelen af væksten på landsplan således at væksten i Norddjurs Kommune fra 2006 til 2008 er skønnet til at udgøre 5,35 pct. mod 6,90 pct. for landet som helhed. På dette grundlag forventes udskrivningsgrundlaget for 2008 ved selvbudgettering at udgøre 4.555,0 mio. kr., medens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.559,9 mio. kr. I skemaet nedenfor er vist nettoprovenu af indkomstskat og tilskud og udligning ved henholdsvis anvendelse af statsgaranti og selvbudgettering. 3

6 Mio.kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel (1) (2) (1-2) Udskrivningsgrundlag 4.559, ,0 4,9 Provenue 24,8 procent 1.130, ,6 1,2 Tilskud og udligning 557,4 560,3-2,9 Nettoprovenue 1.688, ,9-1,7 Ved anvendelse af selvbudgettering fremkommer under de anførte forudsætninger et nettomerprovenu på 1,7 mio. kr. Ovenstående beregninger vedrørende selvbudgettering er baseret på et befolkningstal pr. 1. januar 2008 på fra kommunens befolkningsprognose, reduceret med en betalingskommunekorrektion på -162, således at betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2008 udgør En opgørelse fra folkeregistret pr. 31. august 2007 viser et befolkningstal I økonomiudvalgets flertalsindstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling er det forudsat, at den kommunale indkomstskat som følge af et forventet større udskrivningsgrundlag bl.a. som følge af en forventet befolkningstilvækst vil give et merprovenu på ca. 5,0 mio. kr. pr. år. Hæves skønnet i betalingskommunefolketallet med 100 fra til viser beregningerne, at gevinsten ved selvbudgettering udgør 6,3 mio. kr. Merindtægten kommer dels fra øgede skatteindtægter (1,7 mio. kr.), dels fra øgede indtægter fra tilskud og udligning (4,6 mio. kr.). Efterreguleringen i 2011 udgør en merindtægt på 15,7 mio. kr. Hæves skønnet i betalingskommunefolketallet med 150 fra til viser beregningerne, at gevinsten ved selvbudgettering udgør 8,6 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. kommer fra øgede skatteind- 4

7 tægter og 5,4 mio. kr. fra tilskud og udligning. Efterreguleringen i 2011 udgør en merindtægt på 15,0 mio. kr. Hæves skønnet i betalingskommunefolketallet med 200 fra til viser beregningerne, at gevinsten ved selvbudgettering udgør 10,9 mio. kr. Efterreguleringen i 2011 udgør en merindtægt på 14,3 mio. kr../. Økonomiafdelingen har udarbejdet et notat om anvendelse af statsgaranti/selvbudgettering, der vedlægges som bilag. Borgmesteren indstiller, at budgetlægningen for 2008 baseres på selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med et betalingskommunefolketal på Økonomiudvalget tiltræder indstillingen Tekniske korrektioner. Forvaltningen har konstateret behov for administrative ændringsforslag, der er fremkommet siden kommunalbestyrelsen 1. behandling af budgettet. Disse administrative ændringsforslag medfører en merudgift i 2008 på i alt 2,560 mio. kr. ekskl. tilsagn om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Nettomerudgift på 2,560 mio. kr. vedrører driftsbudgettet., og er fordelt mellem udvalgene som vist i skemaet nedenfor: Tekniske korrektioner Udvalg Beløb Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget 305 Miljø- og Teknikudvalget 588 Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget 35 I alt

8 Beløb i kr. Nedenfor følger en nærmere gennemgang af de administrative ændringsforslag. Teknik- og Miljøudvalget. Merudgift på 0,653 mio. kr. i Udvendig bygningsvedligeholdelse af ejendomme hørende under Kultur og Udviklingsudvalget er fejlagtigt ikke med i budgettet. Skal disse ejendomme vedligeholdes på sammen niveau som de øvrige kommunale ejendomme, skal der afsættes yderligere 0,653 mio. kr. Grenaa Byantenne har modtaget varsling af prisstigninger fra TV-2 og Viasat. Der er derfor behov for at hæve abonnementsprisen i Ændringen er udgiftsneutral. I 2006 blev Teknisk Afdeling i Grenaa Kommune bedt om at udarbejde et forslag til budget for bygningsvedligehold 2007 for Norddjurs Kommune. Budgettet skulle tage udgangspunkt i de eksisterende budgetter for 2006 for de fire sammenlægningskommuner samt amtet. Samlet set skulle budgettet resultere i en nulløsning med en fordeling på ca. 60 % til central vedligeholdelse samt ca. 40 % til decentral vedligeholdelse. Denne fordeling blev der redegjort for i et notat af 7. november 2006 til direktionen i Norddjurs Kommune. Denne fordeling er ikke blevet indarbejdet i budgettet for 2007, idet det senere er blevet besluttet at bygninger indenfor socialdirektørens område skal friholdes for den tværgående fordeling af midler til bygningsvedligeholdelse. Plan- og Byggeområdet har udarbejdet et nyt notat af 30. august Dette notat er under behandling i direktionen og forventes færdigbehandlet den 3. oktober Økonomiafdelingen foreslår derfor, at man efter budgetvedtagelsen, men inden trykning af budget 2008, må fordele midlerne til bygningsvedligeholdelse. Fordelingen, som vil ske på tværs af fagudvalgene, vil være en nulløsning. 6

9 Sundhedsudvalget Merudgift på 4,750 mio. kr. i I forbindelse med udarbejdelsen af hovedoversigten til 1. behandlingen var det forudsat at de tekniske korrektioner ikke var indeholdt i kolonnen teknisk budget. Det har imidlertid vist sig, at dette ikke var tilfældet på sundhedsområdet. Når beløbet ligeledes indgår i kolonnen tekniske korrektioner er korrektionen derfor indarbejdet 2 gange på hovedoversigten. Børne- og Ungdomsudvalget Merudgift på 1,625 mio. kr. i Betaling til staten vedrørende efterskoler og ungdomsskoler er budgetteret for lavt. Elevtallet kendes ikke for 2008 endnu, men forvaltningen forslår at anvende det faktiske elevtal for Elevtallet udgør i elever, og en estimeret nettoudgift pr. efterskoleelev på kr. vil give en merudgift på 1,487 mio. kr. Bidrag til staten vedr. frie grundskoler og privatskoler. Elevtallet er opgjort pr. 5. september Det endelige tilskud i 2008 er 0,444 mio. kr. højere end budgetlagt. I forbindelse overtagelsen af børneinstitutionen Djurshøj, blev det aftalt, at der skulle flyttes en sekretærstilling til administrationen i Glesborg. Det har imidlertid vist sig, at lønsummen ikke er fjernet fra budgettet for Djurshøj, men udelukkende medtaget i budgettet på konto 06. Dette giver en samlet mindreudgift på 0,306 mio. kr. Kultur- og Udviklingsudvalget. Der bliver på enkelte driftsområder udbetalt tilskud til primært at dækker lønudgifter. Der er tale om områder, hvor der foreligger aftale- eller kontraktforpligtigelser (driftstilskud til idrætsforeninger, museer og kulturelle foreninger m.v.). Tilskud af denne karakter bliver reguleret med en fremskrivningsprocent svarende til lønfremskrivningen. Dette giver en merudgift på 0,081 mio. kr. 7

10 Anlæg Den forventede indtægt ved salg af kommuneforsikring er i budgetforslaget optaget på økonomiudvalget investeringsoversigt. Flere kommuner har henvendt sig til KL med et spørgsmål om, hvordan indtægter fra en forventet udlodning af salg af Kommuneforsikring (FBS-midler) skal foretages. KL har på den baggrund rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og ministeriet har oplyst følgende i forhold til registreringen af indtægten: Kommunens andel af de 1,8 mia. kr. (23,0 mio. kr.) optages som udgangspunkt direkte på finansforskydninger, og skal debiteres på funktion Andre tilgodehavender. Dette betyder at investeringsoversigten skal reduceres med 23,0 mio. kr. Den samlede anlægsramme udgør herefter netto 31,371 mio. kr. i stedet for 8,371 mio. kr. Som konsekvens af overflytningen fra anlæg til finansforskydninger vil overskuddet på det skattefinansierede resultat ændres tilsvarende. Der skal dog pointeres, at den samlede balance ikke ændres ved denne omplacering. Nyt pris og lønskøn. Kommunernes Landsforening udmeldte den 5. september 2007 et nyt skøn over den forventede pris- og lønfremskrivning for KL s pris- og lønskøn er blevet justeret på grundlag af de nye oplysninger om pris- og lønudviklingen fra Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse, august De nye skøn indebærer, at skønnet for den samlede pris- og lønudvikling nedjusteres med 0,1 pct. point i årene 2007 og 2008 samt i årene 2010 og Nedjusteringen skal ses på baggrund af et løft i skønnet for lønudviklingen i årene 2009 til 2011, samt en væsentlig nedjustering af skønnet for udviklingen i priserne på 0,4 pct. point i 2007 og en nedjustering af skønnet på 0,3 pct. point i perioden

11 KL gør endvidere opmærksom på, at satsreguleringsprocenten for 2008 er fastsat til 2,9 pct., jf. Bekendtgørelse nr af 21. august I juni blev satsreguleringsprocenten skønnet til 2,3 pct. Løftet i satsreguleringsprocenten skyldes, at Finansministeriet i forbindelse med fastsættelsen har taget udgangspunkt i en nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget fra 8,0 pct. til 7,5 pct. Der er efterfølgende foretaget er endelig beregning af statsrefusioner som konsekvens af ændring på satsreguleringsprocenten, denne justering er ligeledes indregnet i den samlede ændring. Samlet er der tale om en mindreudgift på 4,549 mio. kr., fordelt på udvalgsområder således: Revideret pris- og lønskøn Udvalg Beløb Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen-og Plejeudvalget Økonomiudvalget I alt Kommunaldirektøren indstiller, at de administrative ændringsforslag godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen Ændringsforslag fra Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. Det foreslås, at besparelsen på dagcentre udgår i 2008 og først får virkning fra 2009, men kun med kr. i alt, og ikke som i budgetforslaget stigende til i alt 1,0 mio. kr. Som konsekvens heraf foreslås det, at der indføres en takstforhøjelse med 2 procent på ældreområdet jf. spareforslag af 31. august

12 Reduktionsrammen fordelt over budgetperioden ses af nedenstående skema: Emne/år Dagcentre % takstforhøjelse Reduktion på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør herefter følgende: Område Kommunikationsområdet Madområdet Folkekøkken Dagcentre % takstforhøjelse Demografi Reduktion i alt Økonomiudvalget indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. 10

13 1.5. Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti. Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti omfatter følgende: Æ Område/budgetår Juniorklub (fortsætte i Auning, oprettes i Ørsted) Enggården, Grenaa. Nødvendig opnormering Vuggestue. Prisen øges kun til kr. pr. md Kvalitet i dagtilbud Elevtal i folkeskolen (max. 24 i klassen) Efteruddannelse lærere ved ny skolestruktur Værkstedsklassen Rougsø/Allingåbro % opnormering daginstitutioner Dagcentre friholdes for nedskæring Bøvl-computernettet (forudsætter vedtægtsændring) Fuld pristalsregulering i stedet for halv regulering Indførelse af central pulje til senioraftaler Vandløbsvedligeholdelse friholdes for nedskæring Udgifter i alt Grundskyld hæves fra 30 til 33 promille Besejlingsaftale for Anholt-færgen fastholdes Indtægter i alt Nettomerindtægter Det forudsættes, at besparelsen vedrørende ældreområdet Demografi gennemføres uden at forringe serviceniveauet på ældreområdet. Direktionssekretariatet skal til skemaet foran bemærke, at det modtagne ændringsforslag alene vedrører budgetåret 2008, og at fremskrivningen til overslagsårene er foretaget af direktionssekretariatet med den i øvrigt anvendte fremskrivningsprocent på de områder, hvor der ikke ved budgetseminaret var anført andet. Økonomiudvalget kan ikke indstille ændringsforslagene til vedtagelse. Mads Nikolajsen har efter fristen for indsendelse af ændringsforslag fremsendt korrektioner til ændringsforslaget. Økonomiudvalget indstiller, at underændringsforslagene behandles ved 2. behandling, 11

14 1.6. Venstre og Dansk Folkeparti. Ændringsforslag fra Venstre og dansk Folkeparti omfatter følgende: Område Beløb Reduktionsforslag nr. 311 (tandpleje) indregnes 800 Reduktionsforslag 306 lønsum heldagsskoleområdet og ekstern specialundervisning 625 Reduktionsforslag 313 reduktion PPR 450 Reduktionsforslag 304 reduktion lønmidler daginstitutioner 125 Reduktionsforslag nr. 405 (telebus) indregnes 500 Reduktionsforslag nr. 701 (plejeboliger) indregnes delvist med Udvidelsesforslag nr. 303 (opmåling) indregnes ikke 93 Udvidelsesforslag nr. 304 (teknisk servicepersonale) indregnes ikke 443 Udvidelsesforslag nr (biblioteker) indregnes ikke 200 Udvidelsesforslag nr. 404 (Global Music) indregnes med 100, så der spares 150 Udvidelsesforslag nr. 405 (svømmehal) indregnes ikke 300 Udvidelsesforslag nr. 406 (Fjordcentret) indregnes ikke 145 Udvidelsesforslag nr. 407 (besejlingsaftale) indregnes med 750, så der spares 150 Samlet reduktion i 2008 udgør herefter Som merprovenue af indkomstskat ved selvbudgettering bør der efter Venstres opfattelse maksimalt indregnes 1,5 mill. kr., og som tilskud efter reglerne om vanskeligt stillede kommuner bør maksimalt indregnes 8 mill. kr. Et flertal bestående af Torben Jensen, Niels Erik Iversen, Jytte Schmidt og Benny Hammer indstiller, at forslaget ikke vedtages. Et mindretal bestående af Jens P. Jellesen, Lars Sørensen og Knud Kildal indstiller forslaget til vedtagelse Anlæg Ændringsforslag A, C, L, O og V. Efter indgået budgetaftale mellem A, C, L, O og V indstiller borgmesteren, at anlægsrammen udmøntes efter nedenstående fordeling på udvalg, med indtægter på i alt 96,505 mio. kr. og udgifter på i alt 104,876 mio. kr. i

15 I forhold til 2007 er udviklingspuljen på 2,5 mio. kr. er flyttet fra økonomiudvalget til Kultur- og Udviklingsudvalget. Af nedenstående skema fremgår anlægsindtægter og anlægsudgifter inkl. Jordforsyning fordelt på udvalgsområder. Endvidere er indsat nettoanlægsbeløbene inkl. Jordforsyning som disse fremgår af økonomiudvalgets budgetforslag samt forskellen i beløb. Anlæg og jordforsyning Område/budetår Jordforsyning: Boligformål Erhvervsformål Fælles formål Vejanlæg Køb af jord Øvrige anlæg I alt Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget Udvalgene i alt I alt inkl. Jordforsyning Budgetforslag Ændringsforslag i beløb /. I vedlagte bilag er anlægsudgifterne opdelt på projekter (anlæg). I skemaet ovenfor indgår kommunens forventede andel af provenuet ved salg af Kommune Forsikring med 23 mill. kr. i Det fremgår af forslaget til tekniske korrektioner foran under afsnit 1.3, at denne indtægt skal budgetteres på finansforskydninger. 13

16 Økonomiudvalget indstiller forslaget til vedtagelse. Økonomiudvalget vil foranledige afholdt en anlægskonference i foråret 2008 med henblik på at kvalificere jordforsynings- og anlægsområdet Ændringsforslag SF. På anlægsområdet fremsætter SF følgende ændringsforslag: Område/budgetår Udviklingspulje inkl. LAG-medfinansiering Udvidelse af daginstitution(er) Jordforsyning. Forskydning af opgaver fra 2008 til Økonomiudvalget kan ikke indstille forslaget til vedtagelse Oversigter. Der vil blive udarbejdet oversigter, der viser konsekvenserne ved gennemførelse af de af de enkelte grupper fremsatte ændringsforslag. Oversigterne vil blive indlagt på hjemmesiden som bilag til nærværende dagsorden Bevillingsniveau og bevillingsbindinger. I økonomiudvalgets budgetforslag er under afsnit 5 indsat bevillingsniveau og bevillingsbindinger. Under dette afsnit skal der indsættes en bevillingsoversigt. Denne oversigt vil blive udarbejdet som supplement til økonomiudvalgets beslutningsprotokol på grundlag af økonomiudvalgets indstillinger til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget. 14

17 2. Kirkelig ligning. I henhold til 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 211 af 6. april 1998 om provstiudvalgskassernes budget, regnskab m.v. skal Provstiudvalget senest den 15. september give kommunalbestyrelsen meddelelse om ligningsbeløbets størrelse for det kommende års budget. På grundlag af de fra Provstiudvalget modtagne oplysninger skal der udskrives 45,6 mio. kr. jf. skemaet nedenfor. Udskrivning kirkeskat 2008 Art Beløb Kirkekasser Præstegårdskasser Provstikasser og reservefond Landskirkeskat I alt Udligningstilskud I alt at udskrive Forudsættes det, at der foretages selvbudgettering kan udskrivningsgrundlaget forventes at udgøre kr., og forudsættes det, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,00 vil provenuet udgøre kr. eller kr. mere end der skal udskrives. Kirkeskatteprocenten udgør for ,01. Kirkeskatten stiger/falder med kr. for hver gang der ændres 0,01 procent. Mellemregningen mellem Norddjurs Kommune og den kirkelige ligning kan ultimo 2007 opgøres som vist i nedenstående skema, idet negative tal er kirkens tilgodehavende hos Norddjurs Kommune og positive tal er Norddjurs Kommunes tilgodehavende hos kirken: Kommune Beløb Grenaa Nørre Djurs Rougsø Sønderhald (46 %) Mellemregning i alt ultimo Forventet mellemregning Mellemregning i alt ultimo

18 Kommunaldirektøren indstiller, at kirkeskatteprocenten for budgetåret 2008 fastsættes til 1,00. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

19 Torben Jensen Niels Erik Iversen Jytte Schmidt Benny Hammer Jens Peter Jellesen Lars Sørensen Knud Kildal 17

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 8. oktober 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere