HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 Sag 82/2011 (2. afdeling) LCC Holding A/S (advokat Michael Christiani Havemann) mod Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd. (advokat Mathias Steinø for begge) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Henrik Waaben og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, LCC Holding A/S, har gentaget sine påstande om frifindelse og om betaling af 1,5 mio. kr. med procesrente fra den 2. december De indstævnte, Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd., har påstået stadfæstelse med den ændring, at der tilkendes procesrente fra den 14. oktober Anbringender LCC Holding har gjort gældende, at Smythe Shipping og Alga Shippings afbrydelse af samarbejdet var uberettiget. Der er ikke dokumenteret en aktuel eller anteciperet misligholdelse af parternes samarbejde. Bevisbyrden herfor påhviler rederierne, og de har ikke løftet den. Preben Hoielt havde tilstrækkelig forretningsmæssig erfaring, og kredsen af faste kunder udgjorde alene virksomheder. Det er ikke dokumenteret, at Tommy Sund Nielsen blev

2 - 2 - bortvist ved mødet den 16. januar 2008, jf. herved også det nu fremlagte brev af 17. januar 2008 fra LCC s advokat til Tommy Sund Nielsens advokat. En eventuel bortvisning har i øvrigt ikke betydning for LCC s krav. Det var først efter ophævelsen den 31. januar 2008, at Preben Hoielt blev klar over, at begge nøglemedarbejdere ville forlade virksomheden. Smythe Shipping og Alga Shipping har ved deres ophævelse og medvirken ved fratrædelsen af LCC s tidligere ansatte udvist grov illoyalitet og har handlet i strid med markedsføringslovens 1 og 19. Genrikh Petrovskiy har således indgået en aftale direkte med LCC s kerneansatte om at ville overlade forretningerne til dem, og aftalen herom må være indgået inden den 31. januar Smythe Shipping og Alga Shipping har herved fjernet størstedelen af grundlaget for LCC s virksomhed. Petrovskiy holdt erhvervsmæssig kontakt med Tommy Sund Nielsen, også efter at denne ifølge sin forklaring anså sig som bortvist. Perioden fra 16. til 31. januar 2008 blev brugt til at etablere den nye konkurrerende virksomhed samt til at sikre, at det betydelige udestående hos LCC blev overført til Smythe Shipping og Alga Shipping. Aftalen mellem Tommy Sund Nielsen og rederierne har påført LCC betydelige tab, og rederierne har udnyttet forretningshemmeligheder hos LCC i form af kundekontakter opnået i strid med markedsføringslovens 19. LCC har yderligere gjort gældende, at en opsigelse af samarbejdet alene kunne ske med rimeligt varsel på 12 måneder. Det er uden betydning, at der ikke er indgået en skriftlig aftale, da der var tale om et fast løbende samarbejde, hvor LCC havde indrettet sig på at formidle og udføre fragtaftaler for Smythe Shipping og Alga Shipping. Rederierne skal derfor betale erstatning med et beløb, der svarer til indtjeningen i en periode på 12 måneder som følge af den uberettigede ophævelse. Hertil kommer, at der skal betales godtgørelse for goodwill i overensstemmelse med almindelige obligationsretlige regler efter princippet i handelsagentlovens 25. LCC har som befragter stedse været i et tæt samarbejde med Smythe Shipping og Alga Shipping samt formidlet og udført fragtaftaler i mere end 10 år i eget navn mod løbende provision. Hertil kommer, at LCC til tider fungerede som disponerende reder, og samarbejdet må sidestilles med et agent- eller eneforhandlerforhold. Det var endvidere LCC, der fra starten finansierede og var afgørende for etableringen af rederierne. Det er ikke afgørende, at den daglige kontakt mellem parterne skete via Tommy Sund Nielsen. Det bestrides, at LCC allerede har fået erstatning ved det forlig, der i august 2008 blev indgået med Tommy Sund Nielsen.

3 - 3 - Smythe Shipping og Alga Shipping har gjort gældende, at der ikke foreligger et ansvarsgrundlag, idet rederierne var berettigede til at bringe samarbejdet til ophør som følge af aktuel eller anteciperet misligholdelse. Det var afgørende for rederierne, at de kunne fortsætte driften, og at Tommy Sund Nielsen med sit særlige branchekendskab fortsat kunne stå for befragtning mv. Da Tommy Sund Nielsen forlod LCC, og da dette selskab ikke gjorde forsøg på at få ham tilbage eller at sætte en lige så kapabel mand i hans sted, var det berettiget at ophæve samarbejdet. Hertil kommer, at rederierne som kunder havde fri adgang til at vælge, hvor skibene skulle befragtes. Rederierne var således ikke forpligtede til at lade skibene befragte af LCC, og der var i øvrigt ikke en skriftlig aftale med eneret, opsigelsesvarsel mv. Petrovskiy har ikke været involveret i de interne stridigheder mellem LCC og de ansatte. Der er i august 2008 indgået et forlig mellem LCC og de tidligere ansatte, og LCC har herved fået dækning for et muligt krav. Hvis LCC får medhold i sin påstand i denne sag, vil der være tale om dobbeltdækning. Smythe Shipping og Alga Shipping har yderligere gjort gældende, at LCC ikke kan få godtgørelse for goodwill, da handelsagentloven ikke finder anvendelse, og da almindelige obligationsretlige grundsætninger ikke hjemler en sådan godtgørelse. Det fremgår således af forarbejderne til handelsagentloven, at speditører og skibsmæglere ikke er omfattet af loven, og særreglen i handelsagentloven om goodwill kan ikke anvendes analogt. Hertil kommer, at heller ikke markedsføringslovens 1 og 19 er anvendelige i denne sag. Der kræves procesrente fra den 14. oktober 2008, hvor sagen blev anlagt ved Retten på Frederiksberg, jf. rentelovens 3, stk. 4. Den 28. april 2009 var datoen for henvisning til Sø- og Handelsretten. Supplerende sagsfremstilling Efter mødet den 16. januar 2008 hos statsautoriseret revisor Frans Thomsen sendte advokat Michael Christiani Havemann på vegne af LCC et brev til Tommy Sund Nielsens advokat, advokat Carsten Eriksen. Det hedder i brevet bl.a.: Preben Hoielt har rettet henvendelse til mig og bedt mig varetage selskabets interesser i anledning af de uoverensstemmelser med Deres klient, Tommy Sund Nielsen, som De og han gav udtryk for under og i forlængelse af mødet i går på statsautoriseret revisor Frans Thomsens kontor.

4 - 4 - Formålet med mødet, hvori De deltog for og med Tommy Sund Nielsen, var at drøfte et generationsskifte af shippingaktiviteten med udgangspunkt i Frans Thomsens notat af 14. januar Jeg har forstået, at De efter Frans Thomsens gennemgang af oplægget på vegne af Tommy Sund Nielsen tilkendegav, at Frans Thomsens oplæg var en mulighed, mens en anden mulighed var, at Deres klient sammen med selskabets anden medarbejder, Hans V. Olsen, startede en ny virksomhed fra grunden med Avedøre Shipping A/S aktiviteter og forretningsforbindelser. De angav, at denne model i forhold til Frans Thomsens oplæg for Deres klient havde den fordel at være gratis. Frans Thomsen gav udtryk for, at det for ham lød som dårlig rådgivning at skabe ny virksomhed på en sådan måde. Deres klient rejste sig derpå og forlod umiddelbart mødet uden kommentarer efterfulgt at Dem. Herefter indfandt Tommy Sund Nielsen sig i går eftermiddags på selskabets kontor, hvor han over for Hans V. Olsen oplyste, at han var blevet bortvist og fritstillet. Denne oplysning har intet på sig, idet Deres klient hverken er blevet opsagt eller bortvist og derfor naturligvis ej heller fritstillet. Med nærværende skal jeg således slå fast, at Deres klients ansættelsesforhold består uændret. Da Deres klient øjensynligt er stærkt følelsesmæssigt påvirket, er Preben Hoielt indforstået med, at Deres klient indtil videre foreløbig til og med den 25. ds. afholder ferie. I anledning af Deres tilkendegivelser om etablering af konkurrerende virksomhed, henleder jeg opmærksomheden på markedsføringslovens 1 og 19 Af retsbogen for Retten i Lyngby for den 28. august 2008 fremgår, at der mellem bl.a. Tommy Sund Nielsen og LCC blev indgået forlig om, at Tommy Sund Nielsens selskaber skulle betale i alt kr. til LCC, og at LCC som en del af forliget bl.a. skulle hæve forbudssagerne mod de to tidligere ansatte og en erstatningssag mod Tommy Sund Nielsen. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Preben Hoielt og Tommy Sund Nielsen. Preben Hoielt har forklaret bl.a., at når han i Sø- og Handelsretten forklarede, at han godt kunne forstå, at rederierne helst ville fortsætte med at få sine skibe befragtet af Tommy Sund Nielsen, var det fordi, der var en tættere kontakt mellem Tommy Sund Nielsen og rederierne end mellem rederierne og ham. Tommy Sund Nielsen var også mere kapabel til befragtning af skibene, end han var. Det ændrer dog ikke på, at rederierne uden grund og uden varsel op-

5 - 5 - sagde et 17-årigt tæt samarbejde. Tommy Sund Nielsen blev ikke bortvist eller fyret på mødet den 16. januar 2008, og det er korrekt gengivet, når der i hans forklaring står, at statsautoriseret revisor Frans Thomsen ikke kunne bortvise Tommy Sund Nielsen, og at der ikke blev sagt noget, der kunne forstås i den retning. Advokat Carsten Eriksens forklaring om det passerede på mødet den 16. januar 2008 er ikke korrekt. Hans revisor blev vred, fordi han havde lavet et stort arbejde med generationsskiftet, men det er ikke korrekt, at han sagde, at Tommy Sund Nielsen ikke skulle møde på arbejde næste morgen. Han har heller ikke hørt, at Tommy Sund Nielsen blev bedt om at aflevere sine nøgler. Western Shippings direktør Genrikh Petrovskiy fik i 1995 mulighed for at købe nogle skibe ud af rederiet. LCC servicerede på dette tidspunkt Western Shipping. LCC finansierede købet af disse skibe med den fulde købesum og finansierede også den efterfølgende drift af skibene, herunder betaling af værftsregninger. Petrovskiy var opdragsgiver, men fakturaerne fra værftet blev sendt til LCC. Det var ganske usædvanligt, men de gjorde det for at holde Petrovskiy bundet til LCC, der finansierede med i alt 4-5 mio. kr. LCC var rederiernes forlængede arm. Det skal forstås på den måde, at det var LCC, som skaffede laster, betalte havnepenge, stillede garantier, og stod for alt det økonomiske. LCC var i realiteten disponerende rederi, idet de varetog alt, på nær teknisk management, som blev varetaget af Petrovskiy. Når LCC tog en last ind, skulle det ikke først afklares med Petrovskiy. LCC kunne også betegnes korresponderende reder. De havde underagenter i de forskellige havne, som optrådte på vegne af LCC. Han tog personligt del i forhandlingerne med Petrovskiy, herunder finansiering af skibene, terms and conditions og havde kontakt til Petrovskiy. Han deltog i agenturet fra sidelinjen, men han tog dog ikke del i den daglige drift, og var ikke involveret i befragtningen. Han havde kontakt til en kunde, Veklokoks, som han kendte fra gammel tid. Han deltog i et årligt møde med denne kunde, men havde derudover ikke kontakt med kunderne. Det var en helt sædvanlig virksomhedskonstruktion. Han ved ikke, hvorfor Tommy Sund Nielsen reagerede så kraftigt på oplægget og udeblev fra arbejdet den følgende dag. Advokat Michael Christiani Havemann skrev et brev til Tommy Sund Nielsens advokat den 17. januar 2008, hvori det blev præciseret, at Tommy Sund Nielsen ikke var fyret eller bortvist. Han foreslog, at Tommy Sund Nielsen holdt en uges ferie, hvor han kunne komme ovenpå og slappe af, og at han derefter vendte tilbage på arbejdet den

6 januar Han havde ikke kontakt med Tommy Sund Nielsen i dagene efter den 16. januar 2008, da han ville give denne lidt fred og ro. Han havde kontakt til Petrovskiy, som var bekendt med forløbet på mødet. Petrovskiy håbede, at Tommy Sund Nielsen ville vende tilbage til LCC. Hans Olsen, som også havde kontakt med Tommy Sund Nielsen, sagde, at han gik ud fra, at denne ville vende tilbage til arbejdet. Tommy Sund Nielsen havde jo også nøgler til firmaet og kørte i en firmabil. Den 17. januar 2008 meddelte Petrovskiy ladningsejerne, at alle betalinger fremover skulle ske til Petrovskiy og ikke til LCC. Petrovskiy underrettede ikke ham herom, men fortalte det til Hans Olsen, som videregav beskeden til ham. Han bad herefter Hans Olsen om at overføre størstedelen af indeståendet på ca. 4-5 mio. kr. til Petrovskiy, da det var hans penge. Den 25. januar 2008 var der en firmasammenkomst, hvor Hans Olsen bekræftede, at Tommy Sund Nielsen ville komme tilbage efter ferien. Han tog til Spanien den 26. januar 2008 om morgenen, og det er således ikke korrekt, som det er anført i Sø- og Handelsrettens præmisser, at han var Spanien i dagene efter mødet den 16. januar Han var under sit ophold i Spanien i daglig kontakt med Hans Olsen, og han var også i kontakt med Petrovskiy. Han skaffede ikke ny beskæftigelse til skibene efterfølgende, da det var meget uklart, om Tommy Sund Nielsen ville vende tilbage til sin stilling. Han ville have gjort det, hvis Tommy Sund Nielsen havde meldt klart ud, at han ikke ville vende tilbage. Såfremt Tommy Sund Nielsen havde meldt klart ud, ville LCC have været i stand til fortsat at kunne servicere Petrovskiys skibe. Han tog dog kontakt til to selskaber for at forsøge at skaffe nye medarbejdere, som kunne stå for det daglige arbejde. De to selskaber var Motorships Agencies og Shipping.dk i Køge. Han sidder i bestyrelsen i Motorships Agencies, som er et linjeagentur. De fragter alle former for gods, men skibene er ikke bulk skibe designet til at fragte tons bulk gods. Shipping.dk i Køge kendte han fra tidligere, da de havde drøftet at indgå i et kontorfællesskab. Han talte med dem om muligheden for at skaffe medarbejdere til at stå for den daglige drift eller muligheden for, at Shipping.dk kunne stå for befragtningen. På tidspunktet for Petrovskiys opsigelse af samarbejdet den 31. januar 2008 havde Petrovskiy 6 skibe, som alle var bulk skibe. Skibene sejler ikke lange rejser, men sejler primært i Østersøen med en varighed på 3-4 dage. Skibene var disponeret inden for en 2-3 ugers periode. Petrovskiys skibe havde ca store faste kunder at sejle for. Det var en kundeportefølje,

7 - 7 - som var blevet opbygget af LCC. Petrovskiys skibe fragtede bl.a. jern, korn, kul mv., og der var ikke tale om et specielt marked. Der er mange, der beskæftiger sig med den slags trafik, som blev udført af Petrovskiys skibe. Han kan nævne Gotfred Jensen i Århus, Baltic Shipping og Shipping.dk i Køge. Tommy Sund Nielsen har supplerende forklaret bl.a., at da han i 1991 blev ansat hos LCC, tog han nogle af kunderne med sig over i LCC, herunder Avedøre Shipping, der blev en division i LCC. I sin tid kaldte han selskabet for Avedøre Shipping med det formål at få Avedøreværket som kunde. Værket havde brug for skibe med kul, og de havde brug for agenter. Det var sådan shippingforretningen startede, og samarbejdet med Avedøreværket varede i 4 år. Herefter var han nødt til at finde på noget andet. Han fik kontakt til Petrovskiy, og de indgik i et samarbejde om befragtning af Western Shippings skibe. I 1998 købte Petrovskiy sit første skib Anton af Western Shipping. Forud herfor var skibene alle ejet af Western Shipping. Preben Hoielt kom først ind i billedet, da Petrovskiy skulle låne penge til at finansiere købet af skibene. Preben Hoielt deltog ikke i driften af Avedøre Shipping, og han deltog i det hele taget ikke i shippingaktiviteter, ligesom han ikke deltog i befragtningen af Petrovskiys skibe. Preben Hoielt var beskæftiget med aktiviteter i sin kemikalievirksomhed. Befragtningen af Petrovskiys skibe bestod bl.a. i at holde skibene beskæftigede. Selve agenturdelen bestod i betaling af havnepenge, bestilling af olie mv. LCC stod for alt på nær den tekniske management og for besætningen. Når han skal skaffe last, sender han en liste ud til handelsfirmaer og mæglere. Hvis han har et ledigt skib, kan han typisk skrive ud til 120 forskellige firmaer. Det er et netværk, som han har opbygget, siden han startede i branchen for 48 år siden. Hvis han har et ledigt skib i Grenå, så ved han, hvem han kan ringe til. Det er baseret på personlige relationer, og det er de færreste, som vil handle med folk, som de ikke kender. Der er tale om udbud og efterspørgsel. Hvis der er for mange ledige skibe, er det rederne som ringer rundt til ladningsejere og mæglere og omvendt, hvis der er for få skibe. Preben Hoielt ville ikke have været i stand til at befragte Petrovskiys skibe, da han ikke har kendskab til skibene, herunder hvad skibene kan sejle med. Preben Hoielt kunne have spurgt Gotfred Jensen i Århus, men han ville nok ikke have assisteret, da vidnet også har samarbejdet med dem. Det afgørende ville da også være, hvem Petrovskiy ville have som befragter.

8 - 8 - LCC havde en kerne af faste kunder. Der var tale om kunder, og derudover havde de enkeltstående kontrakter på spotmarkedet. De faste kunder er kommet til løbende. Nogle af kunderne havde været kunder også før 1991 og var blot fulgt med Petrovskiys skibe over i LCC. Det var blandt andet Gotfred Jensen og Copenhagen Merchants. Veklokoks var ikke en stor kunde. I første kvartal 2012 har der været en rejse for Veklokoks og 3-4 rejser sidste år. Det var tidligere en stor kunde, men ikke længere. Han følte efter bortvisningen et vist ansvar for Petrovskiys skibe, hvorfor han var i løbende kontakt med Petrovskiy. I perioden fra 17. til 28. januar 2008 gjorde han Petrovskiy opmærksom på, at han havde til hensigt at starte sit eget selskab. Han ville give Petrovskiy en mulighed for at skifte befragter. Petrovskiy ville tænke over det. Han kan forestille sig, at Petrovskiy var bange for, at han ikke ville få sine penge ud af LCC, hvis han skiftede over til Alga Chartering. Petrovskiy ville prøve at få en klar udmelding fra Preben Hoielt om, hvorvidt LCC fortsat kunne beskæftige skibene. Den 31. januar 2008 meddelte Petrovskiy, at han ville skifte over til Alga Chartering. De aftalte ikke terms and conditions, men fortsatte blot på samme vilkår som tidligere. Selskabet befragter Petrovskiys tilbageværende skibe, og han har genoptaget klarering af skibene. Arbejdet svarer til det arbejde, som han udførte hos LCC. Han ved ikke, hvornår Petrovskiy fik udbetalt den væsentligste del af sit indestående hos LCC. Han vidste, at Petrovskiy havde penge til gode, men ikke hvor meget. Han vidste hvilke fragter, der var udført, og hvad der skulle indbetales. Han havde kontakt med Hans Olsen i perioden fra 17. til 31. januar Hans Olsen fortalte ham ikke, at der var overført penge til Petrovskiy, og de talte heller ikke om, at Hans Olsen skulle skifte over til ham. Det talte de først om den 31. januar 2008, hvor Hans Olsen havde sagt op. Han har betalt kr. i erstatning som del af et forlig. Det gjorde han alene, fordi han gerne ville have sagen afsluttet, så han kunne komme videre. Højesterets begrundelse og resultat LCC Holding A/S befragtning af Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd. s skibe blev primært varetaget af Tommy Sund Nielsen, der havde været ansat i virksomheden siden Rederierne, der blev etableret af Genrikh Petrovskiy i perioden med finansiel bistand fra LCC, var LCC s væsentligste kunder.

9 - 9 - I forbindelse med drøftelser i januar 2008 om Tommy Sund Nielsens indtræden som medejer af LCC opstod der uoverensstemmelser mellem Tommy Sund Nielsen og Preben Hoielt, der er eneejer af og direktør i LCC. Disse uoverensstemmelser resulterede i, at Tommy Sund Nielsen ikke arbejdede i virksomheden efter den 16. januar Tommy Sund Nielsen etablerede i slutningen af januar 2008 to selskaber, som overtog Smythe Shipping og Alga Shipping som kunder. Fra den 1. marts 2008 blev også Hans Olsen, der indtil da havde været ansat i LCC, ansat i Tommy Sund Nielsens nye driftsselskab. LCC anlagde forbuds- og erstatningssager mod Tommy Sund Nielsen og Hans Olsen. Disse sager blev forligt ved, at Tommy Sund Nielsens selskaber påtog sig at betale erstatning til LCC. Som følge af, at Tommy Sund Nielsen ikke længere arbejdede i LCC, meddelte Petrovskiy ved brev af 31. januar 2008, at samarbejdet med LCC måtte ophøre, og at Tommy Sund Nielsen fremover ville varetage befragtningen. Højesteret tiltræder, at det ikke er godtgjort, at Smythe Shipping og Alga Shipping har medvirket til, at Tommy Sund Nielsen etablerede konkurrerende virksomhed. Rederierne har derfor ikke i kraft heraf pådraget sig et ansvar over for LCC, herunder for Tommy Sund Nielsens eventuelle overtrædelse af markedsføringsloven. Der forelå ingen samarbejdsaftale mellem LCC og rederierne. Der var således ikke aftalt noget opsigelsesvarsel eller indgået aftale om, at LCC havde eneret til at anvise fragt til rederierne. Højesteret finder, at Smythe Shipping og Alga Shipping var berettigede til som sket at meddele LCC, at selskabet ikke fremover skulle stå for befragtning af rederiernes skibe. Højesteret tager herefter rederiernes påstand til følge. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at beløbet forrentes fra den 14. oktober Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd frifindes.

10 I sagsomkostninger for Højesteret skal LCC Holding A/S betale i alt kr. til Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. januar 2012 Sag 249/2009 (2. afdeling) S1 (advokat Bjarke Vejby) mod A (advokat Henrik Oehlenschlæger) og B (advokat John Petersen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 Sag 304/2009 (1. afdeling) Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Micha A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere