HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 Sag 82/2011 (2. afdeling) LCC Holding A/S (advokat Michael Christiani Havemann) mod Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd. (advokat Mathias Steinø for begge) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Henrik Waaben og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, LCC Holding A/S, har gentaget sine påstande om frifindelse og om betaling af 1,5 mio. kr. med procesrente fra den 2. december De indstævnte, Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd., har påstået stadfæstelse med den ændring, at der tilkendes procesrente fra den 14. oktober Anbringender LCC Holding har gjort gældende, at Smythe Shipping og Alga Shippings afbrydelse af samarbejdet var uberettiget. Der er ikke dokumenteret en aktuel eller anteciperet misligholdelse af parternes samarbejde. Bevisbyrden herfor påhviler rederierne, og de har ikke løftet den. Preben Hoielt havde tilstrækkelig forretningsmæssig erfaring, og kredsen af faste kunder udgjorde alene virksomheder. Det er ikke dokumenteret, at Tommy Sund Nielsen blev

2 - 2 - bortvist ved mødet den 16. januar 2008, jf. herved også det nu fremlagte brev af 17. januar 2008 fra LCC s advokat til Tommy Sund Nielsens advokat. En eventuel bortvisning har i øvrigt ikke betydning for LCC s krav. Det var først efter ophævelsen den 31. januar 2008, at Preben Hoielt blev klar over, at begge nøglemedarbejdere ville forlade virksomheden. Smythe Shipping og Alga Shipping har ved deres ophævelse og medvirken ved fratrædelsen af LCC s tidligere ansatte udvist grov illoyalitet og har handlet i strid med markedsføringslovens 1 og 19. Genrikh Petrovskiy har således indgået en aftale direkte med LCC s kerneansatte om at ville overlade forretningerne til dem, og aftalen herom må være indgået inden den 31. januar Smythe Shipping og Alga Shipping har herved fjernet størstedelen af grundlaget for LCC s virksomhed. Petrovskiy holdt erhvervsmæssig kontakt med Tommy Sund Nielsen, også efter at denne ifølge sin forklaring anså sig som bortvist. Perioden fra 16. til 31. januar 2008 blev brugt til at etablere den nye konkurrerende virksomhed samt til at sikre, at det betydelige udestående hos LCC blev overført til Smythe Shipping og Alga Shipping. Aftalen mellem Tommy Sund Nielsen og rederierne har påført LCC betydelige tab, og rederierne har udnyttet forretningshemmeligheder hos LCC i form af kundekontakter opnået i strid med markedsføringslovens 19. LCC har yderligere gjort gældende, at en opsigelse af samarbejdet alene kunne ske med rimeligt varsel på 12 måneder. Det er uden betydning, at der ikke er indgået en skriftlig aftale, da der var tale om et fast løbende samarbejde, hvor LCC havde indrettet sig på at formidle og udføre fragtaftaler for Smythe Shipping og Alga Shipping. Rederierne skal derfor betale erstatning med et beløb, der svarer til indtjeningen i en periode på 12 måneder som følge af den uberettigede ophævelse. Hertil kommer, at der skal betales godtgørelse for goodwill i overensstemmelse med almindelige obligationsretlige regler efter princippet i handelsagentlovens 25. LCC har som befragter stedse været i et tæt samarbejde med Smythe Shipping og Alga Shipping samt formidlet og udført fragtaftaler i mere end 10 år i eget navn mod løbende provision. Hertil kommer, at LCC til tider fungerede som disponerende reder, og samarbejdet må sidestilles med et agent- eller eneforhandlerforhold. Det var endvidere LCC, der fra starten finansierede og var afgørende for etableringen af rederierne. Det er ikke afgørende, at den daglige kontakt mellem parterne skete via Tommy Sund Nielsen. Det bestrides, at LCC allerede har fået erstatning ved det forlig, der i august 2008 blev indgået med Tommy Sund Nielsen.

3 - 3 - Smythe Shipping og Alga Shipping har gjort gældende, at der ikke foreligger et ansvarsgrundlag, idet rederierne var berettigede til at bringe samarbejdet til ophør som følge af aktuel eller anteciperet misligholdelse. Det var afgørende for rederierne, at de kunne fortsætte driften, og at Tommy Sund Nielsen med sit særlige branchekendskab fortsat kunne stå for befragtning mv. Da Tommy Sund Nielsen forlod LCC, og da dette selskab ikke gjorde forsøg på at få ham tilbage eller at sætte en lige så kapabel mand i hans sted, var det berettiget at ophæve samarbejdet. Hertil kommer, at rederierne som kunder havde fri adgang til at vælge, hvor skibene skulle befragtes. Rederierne var således ikke forpligtede til at lade skibene befragte af LCC, og der var i øvrigt ikke en skriftlig aftale med eneret, opsigelsesvarsel mv. Petrovskiy har ikke været involveret i de interne stridigheder mellem LCC og de ansatte. Der er i august 2008 indgået et forlig mellem LCC og de tidligere ansatte, og LCC har herved fået dækning for et muligt krav. Hvis LCC får medhold i sin påstand i denne sag, vil der være tale om dobbeltdækning. Smythe Shipping og Alga Shipping har yderligere gjort gældende, at LCC ikke kan få godtgørelse for goodwill, da handelsagentloven ikke finder anvendelse, og da almindelige obligationsretlige grundsætninger ikke hjemler en sådan godtgørelse. Det fremgår således af forarbejderne til handelsagentloven, at speditører og skibsmæglere ikke er omfattet af loven, og særreglen i handelsagentloven om goodwill kan ikke anvendes analogt. Hertil kommer, at heller ikke markedsføringslovens 1 og 19 er anvendelige i denne sag. Der kræves procesrente fra den 14. oktober 2008, hvor sagen blev anlagt ved Retten på Frederiksberg, jf. rentelovens 3, stk. 4. Den 28. april 2009 var datoen for henvisning til Sø- og Handelsretten. Supplerende sagsfremstilling Efter mødet den 16. januar 2008 hos statsautoriseret revisor Frans Thomsen sendte advokat Michael Christiani Havemann på vegne af LCC et brev til Tommy Sund Nielsens advokat, advokat Carsten Eriksen. Det hedder i brevet bl.a.: Preben Hoielt har rettet henvendelse til mig og bedt mig varetage selskabets interesser i anledning af de uoverensstemmelser med Deres klient, Tommy Sund Nielsen, som De og han gav udtryk for under og i forlængelse af mødet i går på statsautoriseret revisor Frans Thomsens kontor.

4 - 4 - Formålet med mødet, hvori De deltog for og med Tommy Sund Nielsen, var at drøfte et generationsskifte af shippingaktiviteten med udgangspunkt i Frans Thomsens notat af 14. januar Jeg har forstået, at De efter Frans Thomsens gennemgang af oplægget på vegne af Tommy Sund Nielsen tilkendegav, at Frans Thomsens oplæg var en mulighed, mens en anden mulighed var, at Deres klient sammen med selskabets anden medarbejder, Hans V. Olsen, startede en ny virksomhed fra grunden med Avedøre Shipping A/S aktiviteter og forretningsforbindelser. De angav, at denne model i forhold til Frans Thomsens oplæg for Deres klient havde den fordel at være gratis. Frans Thomsen gav udtryk for, at det for ham lød som dårlig rådgivning at skabe ny virksomhed på en sådan måde. Deres klient rejste sig derpå og forlod umiddelbart mødet uden kommentarer efterfulgt at Dem. Herefter indfandt Tommy Sund Nielsen sig i går eftermiddags på selskabets kontor, hvor han over for Hans V. Olsen oplyste, at han var blevet bortvist og fritstillet. Denne oplysning har intet på sig, idet Deres klient hverken er blevet opsagt eller bortvist og derfor naturligvis ej heller fritstillet. Med nærværende skal jeg således slå fast, at Deres klients ansættelsesforhold består uændret. Da Deres klient øjensynligt er stærkt følelsesmæssigt påvirket, er Preben Hoielt indforstået med, at Deres klient indtil videre foreløbig til og med den 25. ds. afholder ferie. I anledning af Deres tilkendegivelser om etablering af konkurrerende virksomhed, henleder jeg opmærksomheden på markedsføringslovens 1 og 19 Af retsbogen for Retten i Lyngby for den 28. august 2008 fremgår, at der mellem bl.a. Tommy Sund Nielsen og LCC blev indgået forlig om, at Tommy Sund Nielsens selskaber skulle betale i alt kr. til LCC, og at LCC som en del af forliget bl.a. skulle hæve forbudssagerne mod de to tidligere ansatte og en erstatningssag mod Tommy Sund Nielsen. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Preben Hoielt og Tommy Sund Nielsen. Preben Hoielt har forklaret bl.a., at når han i Sø- og Handelsretten forklarede, at han godt kunne forstå, at rederierne helst ville fortsætte med at få sine skibe befragtet af Tommy Sund Nielsen, var det fordi, der var en tættere kontakt mellem Tommy Sund Nielsen og rederierne end mellem rederierne og ham. Tommy Sund Nielsen var også mere kapabel til befragtning af skibene, end han var. Det ændrer dog ikke på, at rederierne uden grund og uden varsel op-

5 - 5 - sagde et 17-årigt tæt samarbejde. Tommy Sund Nielsen blev ikke bortvist eller fyret på mødet den 16. januar 2008, og det er korrekt gengivet, når der i hans forklaring står, at statsautoriseret revisor Frans Thomsen ikke kunne bortvise Tommy Sund Nielsen, og at der ikke blev sagt noget, der kunne forstås i den retning. Advokat Carsten Eriksens forklaring om det passerede på mødet den 16. januar 2008 er ikke korrekt. Hans revisor blev vred, fordi han havde lavet et stort arbejde med generationsskiftet, men det er ikke korrekt, at han sagde, at Tommy Sund Nielsen ikke skulle møde på arbejde næste morgen. Han har heller ikke hørt, at Tommy Sund Nielsen blev bedt om at aflevere sine nøgler. Western Shippings direktør Genrikh Petrovskiy fik i 1995 mulighed for at købe nogle skibe ud af rederiet. LCC servicerede på dette tidspunkt Western Shipping. LCC finansierede købet af disse skibe med den fulde købesum og finansierede også den efterfølgende drift af skibene, herunder betaling af værftsregninger. Petrovskiy var opdragsgiver, men fakturaerne fra værftet blev sendt til LCC. Det var ganske usædvanligt, men de gjorde det for at holde Petrovskiy bundet til LCC, der finansierede med i alt 4-5 mio. kr. LCC var rederiernes forlængede arm. Det skal forstås på den måde, at det var LCC, som skaffede laster, betalte havnepenge, stillede garantier, og stod for alt det økonomiske. LCC var i realiteten disponerende rederi, idet de varetog alt, på nær teknisk management, som blev varetaget af Petrovskiy. Når LCC tog en last ind, skulle det ikke først afklares med Petrovskiy. LCC kunne også betegnes korresponderende reder. De havde underagenter i de forskellige havne, som optrådte på vegne af LCC. Han tog personligt del i forhandlingerne med Petrovskiy, herunder finansiering af skibene, terms and conditions og havde kontakt til Petrovskiy. Han deltog i agenturet fra sidelinjen, men han tog dog ikke del i den daglige drift, og var ikke involveret i befragtningen. Han havde kontakt til en kunde, Veklokoks, som han kendte fra gammel tid. Han deltog i et årligt møde med denne kunde, men havde derudover ikke kontakt med kunderne. Det var en helt sædvanlig virksomhedskonstruktion. Han ved ikke, hvorfor Tommy Sund Nielsen reagerede så kraftigt på oplægget og udeblev fra arbejdet den følgende dag. Advokat Michael Christiani Havemann skrev et brev til Tommy Sund Nielsens advokat den 17. januar 2008, hvori det blev præciseret, at Tommy Sund Nielsen ikke var fyret eller bortvist. Han foreslog, at Tommy Sund Nielsen holdt en uges ferie, hvor han kunne komme ovenpå og slappe af, og at han derefter vendte tilbage på arbejdet den

6 januar Han havde ikke kontakt med Tommy Sund Nielsen i dagene efter den 16. januar 2008, da han ville give denne lidt fred og ro. Han havde kontakt til Petrovskiy, som var bekendt med forløbet på mødet. Petrovskiy håbede, at Tommy Sund Nielsen ville vende tilbage til LCC. Hans Olsen, som også havde kontakt med Tommy Sund Nielsen, sagde, at han gik ud fra, at denne ville vende tilbage til arbejdet. Tommy Sund Nielsen havde jo også nøgler til firmaet og kørte i en firmabil. Den 17. januar 2008 meddelte Petrovskiy ladningsejerne, at alle betalinger fremover skulle ske til Petrovskiy og ikke til LCC. Petrovskiy underrettede ikke ham herom, men fortalte det til Hans Olsen, som videregav beskeden til ham. Han bad herefter Hans Olsen om at overføre størstedelen af indeståendet på ca. 4-5 mio. kr. til Petrovskiy, da det var hans penge. Den 25. januar 2008 var der en firmasammenkomst, hvor Hans Olsen bekræftede, at Tommy Sund Nielsen ville komme tilbage efter ferien. Han tog til Spanien den 26. januar 2008 om morgenen, og det er således ikke korrekt, som det er anført i Sø- og Handelsrettens præmisser, at han var Spanien i dagene efter mødet den 16. januar Han var under sit ophold i Spanien i daglig kontakt med Hans Olsen, og han var også i kontakt med Petrovskiy. Han skaffede ikke ny beskæftigelse til skibene efterfølgende, da det var meget uklart, om Tommy Sund Nielsen ville vende tilbage til sin stilling. Han ville have gjort det, hvis Tommy Sund Nielsen havde meldt klart ud, at han ikke ville vende tilbage. Såfremt Tommy Sund Nielsen havde meldt klart ud, ville LCC have været i stand til fortsat at kunne servicere Petrovskiys skibe. Han tog dog kontakt til to selskaber for at forsøge at skaffe nye medarbejdere, som kunne stå for det daglige arbejde. De to selskaber var Motorships Agencies og Shipping.dk i Køge. Han sidder i bestyrelsen i Motorships Agencies, som er et linjeagentur. De fragter alle former for gods, men skibene er ikke bulk skibe designet til at fragte tons bulk gods. Shipping.dk i Køge kendte han fra tidligere, da de havde drøftet at indgå i et kontorfællesskab. Han talte med dem om muligheden for at skaffe medarbejdere til at stå for den daglige drift eller muligheden for, at Shipping.dk kunne stå for befragtningen. På tidspunktet for Petrovskiys opsigelse af samarbejdet den 31. januar 2008 havde Petrovskiy 6 skibe, som alle var bulk skibe. Skibene sejler ikke lange rejser, men sejler primært i Østersøen med en varighed på 3-4 dage. Skibene var disponeret inden for en 2-3 ugers periode. Petrovskiys skibe havde ca store faste kunder at sejle for. Det var en kundeportefølje,

7 - 7 - som var blevet opbygget af LCC. Petrovskiys skibe fragtede bl.a. jern, korn, kul mv., og der var ikke tale om et specielt marked. Der er mange, der beskæftiger sig med den slags trafik, som blev udført af Petrovskiys skibe. Han kan nævne Gotfred Jensen i Århus, Baltic Shipping og Shipping.dk i Køge. Tommy Sund Nielsen har supplerende forklaret bl.a., at da han i 1991 blev ansat hos LCC, tog han nogle af kunderne med sig over i LCC, herunder Avedøre Shipping, der blev en division i LCC. I sin tid kaldte han selskabet for Avedøre Shipping med det formål at få Avedøreværket som kunde. Værket havde brug for skibe med kul, og de havde brug for agenter. Det var sådan shippingforretningen startede, og samarbejdet med Avedøreværket varede i 4 år. Herefter var han nødt til at finde på noget andet. Han fik kontakt til Petrovskiy, og de indgik i et samarbejde om befragtning af Western Shippings skibe. I 1998 købte Petrovskiy sit første skib Anton af Western Shipping. Forud herfor var skibene alle ejet af Western Shipping. Preben Hoielt kom først ind i billedet, da Petrovskiy skulle låne penge til at finansiere købet af skibene. Preben Hoielt deltog ikke i driften af Avedøre Shipping, og han deltog i det hele taget ikke i shippingaktiviteter, ligesom han ikke deltog i befragtningen af Petrovskiys skibe. Preben Hoielt var beskæftiget med aktiviteter i sin kemikalievirksomhed. Befragtningen af Petrovskiys skibe bestod bl.a. i at holde skibene beskæftigede. Selve agenturdelen bestod i betaling af havnepenge, bestilling af olie mv. LCC stod for alt på nær den tekniske management og for besætningen. Når han skal skaffe last, sender han en liste ud til handelsfirmaer og mæglere. Hvis han har et ledigt skib, kan han typisk skrive ud til 120 forskellige firmaer. Det er et netværk, som han har opbygget, siden han startede i branchen for 48 år siden. Hvis han har et ledigt skib i Grenå, så ved han, hvem han kan ringe til. Det er baseret på personlige relationer, og det er de færreste, som vil handle med folk, som de ikke kender. Der er tale om udbud og efterspørgsel. Hvis der er for mange ledige skibe, er det rederne som ringer rundt til ladningsejere og mæglere og omvendt, hvis der er for få skibe. Preben Hoielt ville ikke have været i stand til at befragte Petrovskiys skibe, da han ikke har kendskab til skibene, herunder hvad skibene kan sejle med. Preben Hoielt kunne have spurgt Gotfred Jensen i Århus, men han ville nok ikke have assisteret, da vidnet også har samarbejdet med dem. Det afgørende ville da også være, hvem Petrovskiy ville have som befragter.

8 - 8 - LCC havde en kerne af faste kunder. Der var tale om kunder, og derudover havde de enkeltstående kontrakter på spotmarkedet. De faste kunder er kommet til løbende. Nogle af kunderne havde været kunder også før 1991 og var blot fulgt med Petrovskiys skibe over i LCC. Det var blandt andet Gotfred Jensen og Copenhagen Merchants. Veklokoks var ikke en stor kunde. I første kvartal 2012 har der været en rejse for Veklokoks og 3-4 rejser sidste år. Det var tidligere en stor kunde, men ikke længere. Han følte efter bortvisningen et vist ansvar for Petrovskiys skibe, hvorfor han var i løbende kontakt med Petrovskiy. I perioden fra 17. til 28. januar 2008 gjorde han Petrovskiy opmærksom på, at han havde til hensigt at starte sit eget selskab. Han ville give Petrovskiy en mulighed for at skifte befragter. Petrovskiy ville tænke over det. Han kan forestille sig, at Petrovskiy var bange for, at han ikke ville få sine penge ud af LCC, hvis han skiftede over til Alga Chartering. Petrovskiy ville prøve at få en klar udmelding fra Preben Hoielt om, hvorvidt LCC fortsat kunne beskæftige skibene. Den 31. januar 2008 meddelte Petrovskiy, at han ville skifte over til Alga Chartering. De aftalte ikke terms and conditions, men fortsatte blot på samme vilkår som tidligere. Selskabet befragter Petrovskiys tilbageværende skibe, og han har genoptaget klarering af skibene. Arbejdet svarer til det arbejde, som han udførte hos LCC. Han ved ikke, hvornår Petrovskiy fik udbetalt den væsentligste del af sit indestående hos LCC. Han vidste, at Petrovskiy havde penge til gode, men ikke hvor meget. Han vidste hvilke fragter, der var udført, og hvad der skulle indbetales. Han havde kontakt med Hans Olsen i perioden fra 17. til 31. januar Hans Olsen fortalte ham ikke, at der var overført penge til Petrovskiy, og de talte heller ikke om, at Hans Olsen skulle skifte over til ham. Det talte de først om den 31. januar 2008, hvor Hans Olsen havde sagt op. Han har betalt kr. i erstatning som del af et forlig. Det gjorde han alene, fordi han gerne ville have sagen afsluttet, så han kunne komme videre. Højesterets begrundelse og resultat LCC Holding A/S befragtning af Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd. s skibe blev primært varetaget af Tommy Sund Nielsen, der havde været ansat i virksomheden siden Rederierne, der blev etableret af Genrikh Petrovskiy i perioden med finansiel bistand fra LCC, var LCC s væsentligste kunder.

9 - 9 - I forbindelse med drøftelser i januar 2008 om Tommy Sund Nielsens indtræden som medejer af LCC opstod der uoverensstemmelser mellem Tommy Sund Nielsen og Preben Hoielt, der er eneejer af og direktør i LCC. Disse uoverensstemmelser resulterede i, at Tommy Sund Nielsen ikke arbejdede i virksomheden efter den 16. januar Tommy Sund Nielsen etablerede i slutningen af januar 2008 to selskaber, som overtog Smythe Shipping og Alga Shipping som kunder. Fra den 1. marts 2008 blev også Hans Olsen, der indtil da havde været ansat i LCC, ansat i Tommy Sund Nielsens nye driftsselskab. LCC anlagde forbuds- og erstatningssager mod Tommy Sund Nielsen og Hans Olsen. Disse sager blev forligt ved, at Tommy Sund Nielsens selskaber påtog sig at betale erstatning til LCC. Som følge af, at Tommy Sund Nielsen ikke længere arbejdede i LCC, meddelte Petrovskiy ved brev af 31. januar 2008, at samarbejdet med LCC måtte ophøre, og at Tommy Sund Nielsen fremover ville varetage befragtningen. Højesteret tiltræder, at det ikke er godtgjort, at Smythe Shipping og Alga Shipping har medvirket til, at Tommy Sund Nielsen etablerede konkurrerende virksomhed. Rederierne har derfor ikke i kraft heraf pådraget sig et ansvar over for LCC, herunder for Tommy Sund Nielsens eventuelle overtrædelse af markedsføringsloven. Der forelå ingen samarbejdsaftale mellem LCC og rederierne. Der var således ikke aftalt noget opsigelsesvarsel eller indgået aftale om, at LCC havde eneret til at anvise fragt til rederierne. Højesteret finder, at Smythe Shipping og Alga Shipping var berettigede til som sket at meddele LCC, at selskabet ikke fremover skulle stå for befragtning af rederiernes skibe. Højesteret tager herefter rederiernes påstand til følge. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at beløbet forrentes fra den 14. oktober Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd frifindes.

10 I sagsomkostninger for Højesteret skal LCC Holding A/S betale i alt kr. til Smythe Shipping Inc. og Alga Shipping Co. Ltd. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010 Sag 352/2007 (1. afdeling) N.V. Boortmalt S.A. (advokat Anne Birgitte Gammeljord) mod Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (advokat Torben Byskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 22. oktober 2012 Sag 66/2011 (1. afdeling) DONG Energy Power A/S (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere