Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013"

Transkript

1 Offentligt fremlagt til den 15. juli 2015 Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1015 Unitterminal i Køge Forslag 2015

2 Køge Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 10 Redegørelse Kommuneplantillægget udarbejdes sammen med lokalplan 1015, og har til formål at ændre den maksimale bygningshøjde i rammeområde 3E03 fra 12,5 meter til 20 meter, etageantal udgår samt at justere afgrænsningen mellem rammeområde 2R13 (Køge Marina) og rammeområde 3E03 (Nordre Havn). Eksisterende rammeafgrænsning og ændringer Rammeområde 2R13 er udlagt til rekreativt område. Rammeområde 3E03 er udlagt til erhvervsområde. Bygningshøjden ønskes ændret for at give mulighed for at etablere en høj afskærmende bebyggelse i den nordlige del af rammeområdet mellem Unitterminalen og marinaen og for at give mulighed for oplag af containere i tilknytning til Unitterminalen, som ønskes etableret i området. Afgrænsningen imellem de to rammeområder justeres således, at den påkrævede afskærmende vold mellem erhvervshavnen og Køge Marina kan etableres inden for rammeområde 3E03. Rammebestemmelserne for rammeområde 2R13 ændres ikke ved vedtagelsen af dette kommuneplantillæg. 2

3 Ny rammeafgrænsning Bestemmelser for Kommuneplanramme 3E03 Efter vedtagelse af tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3E03: Anvendelse: Specifik anvendelse: Erhvervsområde Havneerhverv Virksomheder med driftsmæssig tilknytning til havnen som fremstillings- og transportvirksomheder samt engroshandel, administration og lignende. B %: 70 Etage: Højde: 20 Bemærkninger: Servicefunktioner og fællesanlæg kan etableres i området. Hvis hensynet til områdets eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde, såfremt de ikke bryder byprofilen og opfattelsen af kystlandskabet. Ejendommen Havnen 39 (det gamle havnekontor) må endvidere anvendes til ikkehavnerelateret erhverv i form af kontor, serviceerhverv (fx klinik, ejendomsmægler, revisor, restaurant/café), kursusvirksomhed og kulturelle formål. Der må ikke etableres detailhandel eller bolig på ejendommen. Yderst i rammeområdet kan der etableres dækmoler, der i den sydlige ende skal forbindes til Søndre havn med en bro, så der sikres gennemsejling for robåde og kajakker. I den nordlige grænse mod Køge Marina jf. rammeområde 2R13 kan der etableres en afskærmning i form af en jordvold. 3

4 Vedtagelse Køge Byråd vedtog den 28. april 2015 at sende forslag til lokalplan 1015 og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 15. juli Retsvirkninger Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkninger betyder, at Køge Byråd kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 4

5 Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering Marts 2015 Udgivelsesdato : 16. marts 2015 Vores reference : Udarbejdet : GUV/MFC/DBP/CAH/KGL/ANR/KKP Kontrolleret : Annette Lützen Møller

6 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Projektets baggrund Projektafgrænsning 5 2 ALTERNATIVER alternativet Alternativ geografisk lokalisering af Unitterminalen 10 3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Baggrund Hvad er VVM? Beskrivelse af projektet Alternativer Planforhold Trafik Støj og vibrationer Luftkvalitet og klima Friluftsliv Landskab og kulturmiljø Fortidsminder på land og marinarkæologiske interesser Natur Geologi og grundvand Ressourcer og affald Uheld og risici 23 Side 1

7 3.16 Befolkning og sundhed 23 4 PROJEKTBESKRIVELSE Lokalisering og indretning Adgangsforhold Anlægsarbejde Drift af Unitterminalen Tidsplan Forventet materielanvendelse Råstoffer og affald Uheld og risici 37 5 PLAN- OG LOVMÆSSIGE RAMMER Planlægning, VVM og miljøvurdering Planforhold Øvrig lovgivning 52 6 EKSISTERENDE MILJØFORHOLD OG VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER Trafik Støj og vibrationer Luftkvalitet Friluftsliv Landskab og kulturmiljø Kulturlandskabet/landskabet i dag Fortidsminder på land og marinarkæologiske interesser Natur Geologi og grundvand 145 Side 2

8 6.10 Befolkning og sundhed OVERVÅGNING MANGLENDE OPLYSNINGER REFERENCER 156 Side 3

9 1 INDLEDNING 1.1 Projektets baggrund Køge Kommune er inde i en rivende udvikling ikke mindst på erhvervshavnen. Nutidens havn i Køge er en aktiv og dynamisk havn med masser af trafik og en fremtid præget af yderligere udvikling. Køge Havn lægger plads både til vands og til lands til en lang række virksomheder, som nyder godt af både beliggenhed, infrastruktur og hele erhvervsklyngen på havnen. For at imødekomme det stigende behov for ledige havnearealer ønsker Køge Havn at etablere en unitterminal (en godsterminal) inden for de dækværker, der er under udførelse. Unitterminalen skal etableres i fortsættelse af det igangværende anlægsarbejde ved Køge Jorddepot. Unitterminalen skal anvendes til håndtering af gods, som transporteres til og fra området med skib på trailere og containere. Herved kan virksomheder med havneformål og havnerelaterede erhvervsformål også i fremtiden etablere sig i Køge Havn og havnen kan udbygge sin forretningsmæssige position som en af Østdanmarks førende erhvervshavne. Etableringen af en unitterminal er i overensstemmelse med Byrådets målsætning om at arbejde for at styrke sammenhæng og udvikling af Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, som det er udtrykt i Køge Kommuneplan 2013 (Ref. 1). Unitterminalen etableres som en opfyldning på søterritoriet (bag Køge Havns kommende dækkende værker). Som konsekvens af projektet overgår en del af søterritoriet således til landområde. Anlæg, der antages at påvirke miljøet væsentligt, må ifølge planloven ikke påbegyndes før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. Køge Kommune er den ansvarlige planmyndighed for den del af projektet der finder sted på land og som er omfattet af planlovens bestemmelser. Køge Kommune har vurderet at projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1, bilag 1 punkt 8b Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over tons. Projektet kan derfor først realisereres, når der er tilvejebragt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Samtidig skal der udstedes ny lokalplan, der omfatter Unitterminalen. Plangrundlaget skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Kommuneplantillægget og lokalplanen er yderligere omfattet af reglerne om miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. 1 Etablering af Unitterminalen i Køge blev anmeldt til Køge Kommune 25. juni Projekter, som er skriftligt anmeldt før den 1. januar 2014, behandles efter bekendtgørelse nr af 15. december 2010, jf. 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni Side 4

10 Da de lovmæssige krav til indholdet af miljøvurdering og VVM-redegørelse næsten er identiske, er redegørelse og miljøvurdering samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelsen. VVM-processen er igangsat med en forudgående offentlig høring (idéfase) i perioden 27/8-17/ Idéfasen har danne grundlag for fastlæggelse af VVMredegørelsens indhold. Der indkom ét høringssvar, der er behandlet i afsnit om Planog lovmæssige rammer. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse skal i offentlig høring i minimum 8 uger, før planforslagene kan behandles endeligt af Byrådet. I høringsperioden har borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsende bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger og indsigelser behandles i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planforslagene. Trafikstyrelsen, der er myndighed for den del af projektet, der foregår på søterritoriet, som er omfattet af Havnelovens bestemmelser, og Kystdirektoratet, der er myndighed for uddybning af sejlrenden uden for dækkende værker, som er omfattet af Kystbeskyttelseslovens bestemmelser, har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt iht. de respektive lovgivninger og har udstedt tilladelse til gennemførelse af projektet. 1.2 Projektafgrænsning Miljøredegørelsen omhandler de miljømæssige effekter af etablering og drift af Unitterminalen (landanlægget til havneformål) bag nordre dækmole i Køge Havn. I Køge er der er en lang række af planlagte og igangværende projekter, som i sig selv og sammen med en kommende Unitterminal påvirker omgivelserne f.eks. visuelt, trafikalt og støjmæssigt. Der er derfor foretaget en afgrænsning af, hvilke planlagte og igangværende projekter, der indgår VVM-undersøgelsen, se også afsnit om 0-alternativ (afsnit 2.1). Projektafgrænsningen beskrevet i 0-alternativet tager blandt andet udgangspunkt i de aktuelle myndighedsforhold. Nedenfor beskrives den myndighedsmæssige afgræsning mellem Unitterminalen og øvrige aktuelle projekter i Køge Havn. Myndighedskompetencen for så vidt angår tilladelser og plandokumenter for Unitterminalen er delt mellem Køge Kommune, Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet. Køge Kommune er planmyndighed og skal udfærdige lokalplanforslag samt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for landanlægget til havneformål. Vurderingen af potentielle effekter i anlægs- og driftsfasen vil udelukkende omfatte effekter på land med henvisning til, at Trafikstyrelsen, der har myndighedskompetencen på søterritoriet, har vurderet anlægsprojektets potentielle miljøeffekter på søterritoriet og har godkendt etablering af opfyldningen (se nedenfor). Side 5

11 1.2.1 Myndighedsmæssig afgrænsning Trafikstyrelsen anlægstilladelse bag dækkende værker Trafikstyrelsen har givet tilladelse til selve anlægsarbejdet, hvilket dækker etablering af Unitterminalen på søterritoriet (bag havnens dækkende værker, dvs. bag nordre dækmole) herunder Etablering af indfatning (ramning af spunsvægge) Opfyldning af det indfattede areal med indpumpet sand og/eller ren jord Etablering af kaj Uddybning af havnebassiner Trafikstyrelsen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for etablering af Unitterminalen og supplerende uddybning af havnebassiner fra 8,5 til 9,5 m under forudsætning af, at havnens dækmoler etableres først. Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelsen om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. Trafikstyrelsen har endvidere truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en marinarkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets igangsættelse (pågår). Kystdirektoratet tilladelse til uddybning af sejlrende uden for de dækkende værker Uddybning af sejlrenden ind til Køge Havn kræver tilladelse fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet vurderer samtidig, om der skal udfærdiges en VVM-redegørelse for uddybningen i henhold til bekendtgørelsen om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. Kystdirektoratet gav tilladelse til uddybningen d. 26. november 2014 og har vurderet, at uddybningen ikke er VVM-pligtig Afgrænsning i forhold til andre projekter i Køge Der foregår i øjeblikket en lang række anlægsaktiviteter i Køge Havn, ligesom der er kommende projekter og anlægsaktiviteter på vej, både i og nær Køge Havn: Den tekniske afskærmning mellem havn og marina (under etablering) Nye ydermoler/dækværker i form af Nordmole (under udførelse) Sydmole og Tværmole. Uddybning af sejlrende og havnebassin (planlagt) Køge Jorddepot (under opfyldning) Køge Kyst, Søndre Havn (delvist planlagt) Køge Marina (under planlægning) Side 6

12 Ovenstående projekter indgår i miljøredegørelsen i forbindelse med vurdering af kumulative effekter, ligesom de i relevant omfang er medtaget på visualiseringer og plantegninger, for at skabe en overordnet forståelse for, hvorledes havneområdet vil udforme sig, når og hvis projekterne gennemføres. Udviklingsplanerne for Køge Marina er endnu på så tidligt et stadie, at det ikke forventes muligt at medtage detailplaner. VVM-redegørelsen vil derfor forholde sig til den eksisterende planlægning og dermed de aktuelle forhold på marinaen. Ved Køge Kyst/ Søndre Havn angives den planlagte maksimale bebyggelse. Miljøpåvirkningerne fra Jorddepotet samt etablering af dækmolerne og arealet til dækmoler er behandlet i VVM-undersøgelsen for Køge Havn, Jorddepot, havneudvidelse og rekreative områder fra 2004 (Ref. 4). Den tekniske afskærmning mellem havn og marina er under etablering (marts 2015). Side 7

13 Figur 1 Projektområde med Unitterminal samt øvrige igangværende og planlagte anlæg i og nær Køge Havn Side 8

14 2 ALTERNATIVER VVM-redegørelsen skal beskrive konsekvensen af, at havneudvidelsen ikke gennemføres, det såkaldte 0-alternativ. Derudover skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af de væsentligste alternativer herunder alternative geografiske placeringer, som Køge Havn har undersøgt forud for valget af hovedforslaget (beskrevet i afsnit 4). I dette kapitel beskrives 0-alternativet og øvrige fravalgte alternativer. Der indkom ikke forslag til alternativer i idéfasen alternativet VVM-redegørelsens vurderinger af projektets potentielle miljøpåvirkninger skal foretages i forhold til et referencegrundlag, som kaldes 0-alternativet. 0-alternativet beskriver en situation, hvor projektet ikke gennemføres, men svarer ikke til status quo svarende til de eksisterende forhold (efterår 2014). 0-alternativet er således en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden en realisering af projektet jf. VVM-bekendtgørelsen. (Ref. 2). Unitterminalen forventes færdigetableret og klar til drift - år alternativet defineres i dette projekt som den forventede situation i 2022 og omfatter følgende forhold: Unitterminalen etableres ikke Havnens dækmoler er færdigetableret Køge Jorddepot er færdigopfyldt Det opfyldte jorddepot er delvis taget i brug af virksomheder med havneformål Der er uddybet til 8,5 m i havnebassin og havnens sejlrende De potentielle påvirkninger på trafikale forhold, støj, luftkvalitet samt landskabelige visuelle forhold er i relevant omfang foretaget med situationen i 2022 som referencegrundlag. I disse vurderinger er følgende planlagte og igangværende projekter desuden medtaget: Udvikling af Køge Kyst og Søndre Strand Teknisk afskærmning mellem havn og marina Universitetssygehus Køge I miljøvurderingerne for alle øvrige forhold er dagens situation/de eksisterende forhold anvendt som referencegrundlag. Side 9

15 Overordnet vurderes 0-alternativet at have den konsekvens, at antallet af kajmeter samt baglandsarealer i Køge Havn reduceres væsentligt i forhold til, hvis Unitterminalen etableres. Ligeledes vil vanddybden i havnens bassiner og sejlrenden kun forøges til 8,5 m og ikke til de planlagte 9,5 m. Uden forøgelse af antal kajmeter, baglandsarealer og kun en mindre forøgelse af vanddybde i havn og sejlrende, vil havnen ikke kunne tilbyde rederierne mulighed for anløb med de store ro-ro-skibe og containerfeederskibe. Som konsekvens heraf må det forventes, at godsomsætningen bliver væsentligt mindre og dermed, at der skabes færre arbejdspladser i havnen, da ruterne vil gå til andre havne, eller godset vil blive transporteret via landevej/motorvej. Såfremt Unitterminalen ikke etableres, kan havbundsmaterialerne fra uddybning af havnebassin og sejlrende ikke genanvendes til opfyldning af terminalen. Materialerne skal derfor bortskaffes på anden vis, dvs. eventuelt anvendes som fyld i et undersøisk rev inden for havneområdet eller f.eks. klappes på godkendt klapplads på søterritoriet. Såfremt materialerne klappes vil sejlads til klappladsen medføre udledning af luftforurenende stoffer, der udsendes støj i forbindelse med sejlads og klapning, og endelig vil havmiljøet midlertidigt udsættes for spredning af klapsedimenter, inden disse bundfældes med evt. overlejring af naturtyper og arter til følge. Samlet set vurderes klapning at aflede en større miljøpåvirkning end ved den genanvendelse af materialerne, som vil ske ved etablering af Unitterminalen. Der henvises til afsnit om trafikale forhold, støj, luftkvalitet og landskabelige forhold for en beskrivelse af påvirkningen afledt af 0-alternativet. 2.2 Alternativ geografisk lokalisering af Unitterminalen Alternativ lokalisering i Køge Havn Der er gjort en række overvejelser omkring placeringen af Unitterminalen inden for Køge Havn. Der i dag ikke sammenhængende ledige arealer af tilstrækkelig størrelse i den eksisterende havn. Når jorddepotet er fyldt op, vil det nye havneområde udgøre ca. 40 ha, og der er et større antal kajmeter tilknyttet. Imidlertid er der indgået forhåndsaftaler om udlejning af ca. 75% af arealet, hvorfor der ikke kan tilbydes tilstrækkelige baglandsarealer til en Unitterminal i dette område. Havnen afgrænses mod nord af Køge Marina og mod syd af det planlagte boligområde Køge Kyst, så der er ikke muligheder for at udvide havnen ved etablering af de efterspurgte landarealer andre steder i Køge Havn end det valgte. Samlet set er det vurderingen, at Unitterminalen ikke kan lokaliseres på andre placeringer end den valgte inden for Køge Havns område. Side 10

16 2.2.2 Alternativ lokalisering uden for Køge Havn En række forudsætninger skal være opfyldt for at der kan etableres en havneterminal, som den Køge Havn ønsker at etablere: Dels er der behov for et stort antal kvadratmeter baglandsarealer til håndtering af trailere og containere. Dels er der behov for et større antal kajmeter for at kunne afvikle skibstrafikken. Dels er der behov for en vanddybde på 9,5 m for at havnen kan modtage de skibsstørrelser, som i dag anvendes til godstrafik, som havnen ønsker at tiltrække. Endelig er der store krav til infrastrukturen i baglandet. Særligt spiller det en rolle at trafikken på land kan afvikles med stor fremkommelighed og uden miljø- og sikkerhedsmæssige konflikter i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Det er ligeledes vigtigt med nem og kort adgang til motorvejsnettet (Ref. 3). Etablering af en havneterminal uden for Køge Havn, dvs. i en anden havn som eksempelvis Kalundborg, Stigsnæs eller i en sydsvensk havn, vil medføre, at Køge Havn mister indtægten ved driften af terminalen - med mindre havnen kan overtage havnedriften i en ny placering på samme vilkår som ved placering i Køge. Samtidig vil etablering af en havneterminal på en lokalitet uden for Køge Havn formentlig medføre en betydelig investering i nye anlæg evt. i form af nyetablerede landområder på søterritoriet. Etablering af Unitterminalen i en anden havn vil som i Køge påvirke omgivelserne med emissioner i form af støj og luftforurenende stoffer mv., hvorfor den miljømæssige gevinst ved at flytte terminalen til en anden lokalitet må betragtes som værende lokal. Samlet set anses det hverken for at være en økonomisk eller miljømæssig fordel at lokalisere Unitterminalen uden for Køge Havn, og en alternativ placering af terminalen bliver derfor ikke gjort til genstand for selve VVM-undersøgelsen. Side 11

17 3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport. I afsnittet gives en kortfattet beskrivelse af projektet og konklusioner om påvirkninger af miljøet ved gennemførelse af det foreslåede projekt. 3.1 Baggrund For at imødekomme det stigende behov for ledige havnearealer ønsker Køge Havn at etablere en unitterminal (en godsterminal) inden for de dækværker, der er under udførelse. Unitterminalen skal etableres i fortsættelse af det igangværende anlægsarbejde ved Køge Jorddepot og skal anvendes til håndtering af gods, som transporteres til og fra området med skib på trailere og containere. Herved kan virksomheder med havneformål og havnerelaterede erhvervsformål også i fremtiden etablere sig i Køge Havn, og havnen kan udbygge sin forretningsmæssige position som en af Østdanmarks førende erhvervshavne. Etableringen af en unitterminal er i overensstemmelse med Byrådets målsætning om at arbejde for at styrke sammenhæng og udvikling af Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, som det er udtrykt i Køge Kommuneplan Unitterminalen etableres som en opfyldning på søterritoriet (bag Køge Havns kommende dækkende værker). Som konsekvens af projektet overgår en del af søterritoriet således til landområde. 3.2 Hvad er VVM? Køge Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en Vurdering af projektets Virkning på Miljøet (VVM), dvs. en vurdering af Unitterminalens mulige påvirkninger af miljøet i både anlægs- og driftsfasen. Formålet med VVM-undersøgelsen er dels at forbedre beslutningsgrundlaget, før der tages endelig stilling til projektet, dels at minimere påvirkningerne på omgivelserne og dels at inddrage Køge Kommunes borgere og andre interessenter i processen. VVM-redegørelsen skal detaljeret kortlægge og vurdere de miljømæssige påvirkninger af Unitterminalen. Redegørelsen vil blive fremlagt for Byrådet som bilag til et kommuneplantillæg for området. Projektet kan først realisereres, når VVM-redegørelsen er politisk behandlet, og der er tilvejebragt kommuneplantillæg. Samtidig skal der udstedes ny lokalplan, der omfatter Unitterminalen. Plangrundlaget skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Kommuneplantillægget og lokalplanen er yderligere omfattet af reglerne om miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da de lovmæssige krav til indholdet af miljøvurdering og VVM-redegørelse næsten er identiske, er redegørelse og miljøvurdering samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelsen. Side 12

18 Som indledning til arbejdet med nærværende VVM-redegørelse blev der afholdt en offentlig høring (idéfase) i perioden 27/8-17/ Idéfasen har dannet grundlag for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold. Der indkom ét høringssvar, der er behandlet i VVM-redegørelsen. Plangrundlaget og VVM-redegørelsen skal i offentlig høring i minimum 8 uger, før planforslagene kan behandles endeligt af Byrådet. I høringsperioden har borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsende bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger og indsigelser behandles i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planforslagene. Trafikstyrelsen, der er myndighed for den del af projektet, der foregår på søterritoriet (omfattet af Havnelovens bestemmelser), og Kystdirektoratet, der er myndighed for uddybning af sejlrenden uden for dækkende værker (omfattet af Kystbeskyttelseslovens bestemmelser), har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt iht. de respektive lovgivninger og har udstedt tilladelse til gennemførelse af projektet. Nærværende VVM-redegørelse redegør for projektet og de væsentligste afledte miljøpåvirkninger som følge af anlægs- og driftsfasen. 3.3 Beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af en unitterminal, dvs. et havneanlæg med standpladser for trailere, anløbspladser for Ro/Ro fartøjer og containerskibe og håndtering af trailere og containere ind og ud af havnen. Terminalen forventes etableret i perioden Terminalen etableres på et nyt areal bag den nye Nordmole for Køge Havn og omfatter et areal på ca. 24 ha. På Figur 2 ses et oversigtskort over Køge Havn med en visualisering af den kommende Unitterminal samt erhvervsområdet, som etableres, når Køge Jorddepot er fyldt op. Side 13

19 Figur 2 Projektområde med Unitterminal samt øvrige igangværende og planlagte anlæg i og nær Køge Havn Side 14

20 Unitterminalen etableres ved opfyldning af et område bag Nordmolen, således at der tilvejebringes 900 m ny kaj til anløb af Ro/Ro fartøjer og containerfeederskibe. Der etableres mulighed for opstilling af trailere samt selvkørende enheder (lastbiler) i størrelsesorden 250 enheder. Der opføres enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etager. Derudover skal der etableres køreveje internt på arealet. Der planlægges etableret anløbsplads til to containerskibe på den sydlige del af kajstrækningen, mens bagarealet i terminalens sydlige del udlægges til håndtering og omsætning af containere. Der etableres to Ro/Ro-lejer i den nordlige del af terminalen, hvor bagarealet reserveres til opstilling og omsætning af trailere Adgangsforhold og infrastruktur De eksisterende havnearealer ligger sydvest for det nye havneområde. Det nye havneområde omfatter det nye erhvervsområde (i dag Køge Jorddepot) og Unitterminalen. Der er adgang til de eksisterende havnearealer fra Køge Bugt Motorvejen via Lyngvej (fra motorvejsafkørsel 32) og Værftsvej. Efter etablering af Unitterminalen vil Værftsvej/Nordhavnsvej/Arctic Kaj være den primære adgangsvej til terminalen. Anlægsarbejde og efterfølgende drift af terminalen Etablering af havneudvidelsen vil omfatte: Anlæg af 900 m kaj og nye havnebassiner med svajebassin Anlæg af 24 ha baglandsarealer Adgangsvej fra havneanlæggets nordlige ende, dvs. via den vej som i dag anvendes som adgangsvej til Køge Jorddepot Intern kørevej i Unitterminalen Uddybning af havnebassin inkl. sejlrende til havnen Enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etagers højde. Der forventes i størrelsesordenen 2 x 1000 m 2 kontor/værkstedsbyggeri 2-3 kontor- og administrationsbygninger i op til 20 m s højde. Anlægsarbejdet planlægges påbegyndt i 2016, og Unitterminalen forventes opfyldt i 2018 i takt med modtagelse af rene uddybningsmaterialer suppleret med ren jord. Unitterminalen forventes at stå endelig færdig i Hele terminalen vil efter en opbygningsperiode på år blive anvendt til godshåndtering (se nedenfor). I opbygningsperioden vil dele af Unitterminalen blive udnyttet til konventionel havnedrift som f.eks. håndtering af skrot, biomasse o.lign Drift af terminalen Driften af havnen fremskrives til 2030 og forventes at omfatte: Side 15

21 Anløb af omkring 8-10 skibe ugentligt, dels Ro/Ro-fartøjer og dels containerskibe (skibslængde op til ca. 200 m og størrelse > 1350 t). Der forventes op til tre skibe ved kaj samtidigt, dvs. ét Ro/Ro-skib og to containerskibe eller to Ro/Ro-skibe og ét containerskib En godsomsætning på årligt omkring ton / TEU Opstilling af op til 250 trailere og oplag af op til 400 containere Håndtering af unitiseret gods (trailere og containere) med terminaltraktorer, mobilkraner, reach stackers og andet havneudstyr Tung trafik i form af primært lastbiler og i mindre omfang modulvogntog i størrelsesorden 170 biler ind og 170 biler ud i døgnet Området forventes befæstet, og der etableres de nødvendige køreveje. 3.4 Alternativer VVM-redegørelsens vurderinger af projektets potentielle miljøpåvirkninger skal foretages i forhold til et referencegrundlag, som kaldes 0-alternativet. 0-alternativet beskriver en situation, hvor projektet ikke gennemføres, men svarer ikke til status quo svarende til de eksisterende forhold (2015). 0-alternativet er således en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden en realisering af projektet. Unitterminalen forventes færdigetableret og klar til drift - år alternativet defineres i dette projekt som den forventede situation i 2022 og omfatter følgende forhold: Unitterminalen etableres ikke Havnens dækmoler er færdigetableret Køge Jorddepot er færdigopfyldt Det opfyldte jorddepot er delvis taget i brug af virksomheder med havneformål Der er uddybet til 8,5 m i havnebassin og havnens sejlrende De potentielle påvirkninger på trafikale forhold, støj, luftkvalitet samt landskabelige visuelle forhold er i relevant omfang foretaget med situationen i år 2022 som referencegrundlag. Det er vurderet, at Unitterminalen ikke kan lokaliseres på andre placeringer end den valgte inden for Køge Havns område, og det anses hverken for at være en økonomisk eller miljømæssig fordel at lokalisere Unitterminalen uden for Køge Havn. Side 16

22 3.5 Planforhold 3.6 Trafik Projektet etableres i overensstemmelse med de politikker og planer, der er gældende for Køge Kommune samt med spildevands-, affalds-, vandforsynings-, varme- og klimatilpasningsplanen mv. Som konsekvens af projektet vedtages et nyt kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan for Unitterminalen. Unitterminalen vil hovedsageligt skabe mere tung trafik på det omkringliggende vejnet end i dag. Derfor skal det sikres, at der ikke opstår kapacitetsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige problemer på de strækninger, der berøres af ændringen. Stort set al trafik til og fra terminalen vil efter terminalen er anlagt foregå via (1) Lyngvej mellem afkørsel 32 på Køge Bugt Motorvejen og Københavnsvej og (2) Værftsvej mellem Københavnsvej og adgangsvejen til Unitterminalen. Både Lyngvej og Værftsvej er af Køge Kommune kategoriseret som primære trafikveje og gennemfartsveje. I driftsfasen viser de udførte beregninger en stigning i trafikken fra dagens situation til driftssituationen for Unitterminalen og Køge Jorddepot på henholdsvis 12 % for Lyngvej og 13 % for Værftsvej. Den øgede trafikmængde udgøres fortrinsvist af den generelle trafikvækst og ikke af trafik til og fra Unitterminalen, og det kan konkluderes, at etableringen af Unitterminalen ikke vil medføre kapacitets- eller fremkommelighedsproblemer på det offentlige vejnet. Den relativt beskedne stigning i trafikmængden som følge af etablering af Unitterminalen vurderes ikke at medføre ændringer i det samlede uheldsbillede på influensvejnettet. Det eksisterende forbud for lette trafikanter mod at færdes langs influensvejnettet forhindrer de ofte alvorlige uheld mellem tunge køretøjer og lette trafikanter. Trafiksikkerheden ændres dermed ikke i forhold til dagens situation, ligesom hverken de nuværende forhold for cyklister og fodgængere eller den kollektive trafik påvirkes af projektet. 3.7 Støj og vibrationer I forbindelse med etablering af Unitterminalen vil anlægsarbejder såsom nedramning af spuns, indbygning af materialer og transport af materialer mv. generere støj. De støjende anlægsarbejder vil som udgangspunkt søges udført inden for almindelig arbejdstid. På baggrund af støjberegninger vurderes det, at anlægsarbejderne ikke vil give anledning til støj i dagperioden, som overstiger Køge Kommunes grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder. Det kan ikke afvises, at det i enkelte tilfælde vil være nødvendigt at udføre støjende aktiviteter uden for almindelig arbejdstid. Side 17

23 Vibrationsgener vil som oftest kun opleves i korte afstande til vibrationskilden, og da afstanden mellem området for den kommende Unitterminal og omkringliggende bygninger er stor, vil der ikke være risiko for bygningsskader og vibrationsgener som følge af anlægsarbejderne. Den eksisterende støj fra Køge Havn stammer primært fra eksisterende virksomheder og fra vejtrafik til og fra havnen. De trafikale ændringer som den fremtidige drift af Unitterminalen medfører er begrænset i forhold til dagens situation og vil ikke give anledning til støjgener fra trafikstøj i Marinaen og på Tangmosevej. Der vil fortrinsvis være skibsanløb og aktiviteter i Unitterminalen i dag- og aftenperioden, og støjen herfra vil overholde de vejledende grænseværdier for støj ved nærmeste boliger og andre støjfølsomme områder. Natlige skibsanløb og aktiviteter kan i nogle tilfælde medføre overskridelse af støjgrænserne i boligkvartererne omkring Emilievej og Tangmosevej. Om overskridelserne vil give anledning til gener, vil afhænge af, om der er baggrundsstøj fra vejtrafik, virksomheder eller andre aktiviteter i området. Det kan ikke udelukkes, at støjen fra Unitterminalen kan høres, hvis man opholder sig udendørs, men det vil være meget svagt, og risikoen for gener er meget lille. Der er ikke fundet teknisk-økonomisk forsvarlige muligheder for støjreduktion af Unitterminalen, og det vil derfor være nødvendigt at dispensere for de vejledende støjgrænser og acceptere støjoverskridelserne i forbindelse med de forventede relativt få skibsanløb i natperioden. Ankomst af skibe om natten og dertilhørende aktiviteter forventes hovedsageligt at ske, når et skib er forsinket i forhold til sejlplanen og vil dermed forekomme relativt sjælden og i værste fald op til 10 gange om året. 3.8 Luftkvalitet og klima Unitterminalen vil medføre udledning af CO 2, stoffer og støv til omgivelserne. Der er derfor foretaget en beregning og vurdering af konsekvensen af projektet herunder af terminalens (1) samlede årlige udledning af luftforurenende stoffer og drivhusgassen CO 2, (2) påvirkning af luftkvaliteten i området samt vurdering af kumulative effekter, samt (3) afsætning af kvælstof i nærliggende naturområder. Mængden af udledte luftforurenende stoffer og drivhusgassen CO 2 udledt fra Unitterminalen i driftsfasen ses i Tabel 1. Stof NO X [ton/år] Partikler [ton/år] CO 2 [ton/år] Total, alle aktiviteter på terminalen 86 0, Tabel 1: Udledning af luftforurenende stoffer og CO2, driftsfasen Side 18

24 Grænseværdien for en virksomheds bidrag til forureningen i omgivelserne (B-værdien) er for NO 2 på 125 μg/m 3. Denne grænseværdi er overholdt med god margen, da projektet ikke medfører forureningsbidrag større end 100 μg/m 3 uden for terminalområdet. Der er også foretaget en vurdering af det samlet forureningsniveau for at sammenligne med EUs luftkvalitetskrav. Vurderingerne viser, at det alene er baggrundsforureningen, der har betydning for den samlede forurening i nærområdet. Unitterminalen medfører således ikke overskridelser af EU's luftkvalitetskrav. Samlet kan det konkluderes, at den årlige udledning af drivhusgassen CO 2 fra terminalen svarer til den udledning som ca. 500 mennesker giver anledning til. Aktiviteterne på terminalen medfører en stigning i luftforureningen i området, men EU s luftkvalitetskrav vil dog være overholdt med god margen. Projektet medfører et meget lille bidrag til afsætningen af kvælstof i det nærmest beliggende Natura 2000-område. Bidraget er uden praktisk betydning for påvirkningen på naturområdet, se også afsnit om natur. Uden for terminalens område kan der opstå gener som følge af støv fra anlægsaktiviteterne. For at begrænse eller helt undgå disse gener kan der i relevant omfang iværksættes passende afværgeforanstaltninger som f.eks. befugtning af arealer i tørre perioder. 3.9 Friluftsliv I området omkring Køge Havn foregår der mange frilufts- og fritidsaktiviteter, som udnytter den lette adgang til strand og vand i området. Af sikkerhedsmæssige grunde kan der midlertidigt indføres restriktionsområder omkring Unitterminalen for rekreativ sejlads som følge af anlægsarbejdet, men disse tilrettelægges, så der er mindst mulig gene for rekreative sejlere. Ligeledes vil der efter etablering af nordmole og Unitterminalen ske en lukning af disse for offentligheden i henhold til de internationale terrorsikringsregler. Der vil blive offentlig adgang til molen ved Køge Marina, og forholdene for fritidsfiskeri fra molen vil dermed blive væsentligt forbedret ift. i dag. Desuden vil der også være adgang for gående, bl.a. fritidsfiskere, til sydmolen. Overordnet vurderes etablering og drift af Unitterminalen ikke at medføre en væsentlig påvirkning af udøvelsen af friluftsaktiviteter i området herunder på rekreativ sejlads, badeliv eller adgang til øvrig rekreativ udnyttelse af området, hverken på land eller til vands. Side 19

25 3.10 Landskab og kulturmiljø Området ved Køge Havn er et åbent kystlandskab med fastlandet og Køge by mod vest, havet mod øst og strandområder mod nord og syd. Vest for Køge by udgør ådalen med Køge Ås et markant landskabsrum. Mod nordvest og syd for området hæver et let kuperet landskab sig op mod bl.a. Højelse og Ejby Ås. Køge bymidte er præget af tæt etagebebyggelse, mens Køge Havn med Søndre Havn, Nordhavnen og Køge Marina er præget af havne- og industribebyggelse med store bygningsvolumener og højder. Industribebyggelsen på havneområdet begrænser i stor udstrækning udsigten mellem by og kyst. Vest for Køge Marina forhindrer Tangmoseskoven og bebyggelse udsigten mellem by og kyst. De indre dele af Køge Bugt består af lave kystlandskaber med overvejende lav bebyggelse, bortset fra industri- og havnebebyggelsen på Køge Havn. Projektområdet ligger uden for udpegede værdifulde landskaber, særlige beskyttelsesområder, geologiske interesseområder, kulturmiljøer, kirkebeskyttelseszoner m.m. og påvirker således ikke direkte disse områder. Unitterminalen vil således kun indirekte ved fjernoplevelsen påvirke de udpegede landskabelige interesseområder i mindre grad. Unitterminalen vil kunne ses fra offentligt tilgængelige områder omkring Søndre Havn, fra det åbne kystlandskab nord og syd for havnen og fra havet, mens terminalen med dens elementer ikke vil være synlig fra det højere beliggende bagland eller Køge By. Unitterminalen vil heller ikke kunne ses fra Marinaen, da den tekniske afskærmning, der er under etablering mellem erhvervshavn og marina vil blokere for udsynet. Unitterminalen vil sammen med de øvrige fremtidige bygningselementer i og omkring Køge Havn såsom boliger i Søndre Havn, nye fremskudte dækværker og udvidelsen af Køge Sygehus ændre oplevelsen af Køge Bys profil set fra Køge bugt. Byprofilen vil i fremtiden således fremstå mere markant og være mere dominerende fra havsiden og vil fornemmes mere nærværende, mens landskabet i baggrunden bliver mindre synligt. Samlet set vurderes påvirkningen af de visuelle forhold at variere fra minimal til moderat alt efter om terminalen ses fra kystlandskabet nord eller syd for, ligesom påvirkningen varierer alt efter, hvilken afstand terminalen betragtes fra Fortidsminder på land og marinarkæologiske interesser Før et anlægsarbejde igangsættes, skal området afsøges for eventuelle fortidsminder, som er beskyttet af museumsloven. Side 20

26 3.12 Natur Da Unitterminalen etableres på et område, som er nuværende havbund, vil projektet således ikke direkte berøre fortidsminder på land. Trafikstyrelsen har i forbindelse med tilladelse til etablering af Unitterminalen stillet vilkår om, at der skal udføres en marinarkæologisk forundersøgelse for at afdække, om etableringen af Unitterminalen kan påvirke fortidsminder på havbunden. I forbindelse med de igangværende marinarkæologiske undersøgelser (vinter 2015) er der gjort to fund: Dels et mindre fund af tovværk, der antages at være over 300 år gammelt, og dels to unikke fund fra Ældre Stenalder (en trindøkse samt en flintkoncentration bestående af to blokke, slagsten, afslag, flækker mv.). Det bliver af Kulturstyrelsen løbende vurderet, hvornår delområderne for anlægsarbejdet kan frigives. Herved sikres det, at projektet ikke medfører en negativ påvirkning på fortidsminder på havbunden i området. Unitterminalen er placeret relativt langt fra de nærmeste områder med beskyttet natur. Det nærmeste område beskyttet under Natura 2000 er Ølsemagle Strand og Staunings Ø, som ligger 1,3 km nord for projektområdet. Ølsemagle Revle er ligeledes udpeget som vildtreservat med formål at beskytte yngle- og rastepladser for vandfugle. Opfyldningen på søterritoriet vil ikke medføre en direkte påvirkning af områder med terrestrisk natur eller på landlevende arter. Støj fra anlægsarbejdet f.eks. fra uddybnings- og opfyldningsarbejder vil være relativ kortvarigt og ikke medføre en væsentlig forstyrrelse af fugle- og dyrelivet i området. Området omkring Køge Jorddepot er også i dag præget af periodevis aktivitet i form af aflæsning af jord samt diverse jordarbejder. De få ynglefugle i området er derfor tilpasset disse forstyrrelser. Området omkring Køge Havn, jorddepotet og Køge Marina huser kun relativt få ynglefugle, såsom stor præstekrave, strandskade, edderfugl, sølvmåge og stormmåge, der yngler på arealet omkring jorddepotet, der grænser op til den nye terminal. Det vurderes ikke, at anlæg og drift af Unitterminalen vil udgøre en risiko for disse arter, da visuelle forstyrrelser og støj i stort omfang vil være sammenlignelig med den aktivitet, der foregår omkring jorddepotet i dag. De rastende ænder i selve havnen vil under anlægsfasen kunne blive lettere forstyrret. I driftsfasen vurderes det, at området omkring Unitterminalen, ligesom den øvrige del af havnen, vil fungere som vinterrasteområde for havænder, dykænder og skalleslugere, men det vurderes, at disse arter ikke vil blive påvirket negativt af projektet. Kommunen har registreret de beskyttede padder spidssnudet frø og springfrø ca. 2,5 km syd for projektområdet på strandengen ved Køge Sønderstrand. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for disse paddearter. Side 21

27 Der forekommer en del flagermusarter i området omkring Køge, og det er sandsynligt, at flere af disse i nætter med svag vind søger føde over de indre dele af Køge Bugt og i området omkring havnen. Der er dog ikke kendskab til sjældne og truede arter, der forventes at kunne blive påvirket af aktiviteter i Unitterminalen. I forhold til det nærmeste Natura 2000-område og vildtreservatet ved Ølsemagle Revle vil der ikke ske en væsentlig ændring i den forstyrrelse som forekommer i dag. Dette gælder både for ynglefugle og for den kvælstoffølsomme natur i området. Unitterminalen på Køge Havn anlægges i et havneområde, der i forvejen er præget af menneskelig aktivitet og menneskeskabte habitater. Terminalens placering bag den nye Nordmole vil ikke være årsag til nogen væsentlig påvirkning af naturen i lokalområdet eller af naturen i de nærliggende beskyttede områder Geologi og grundvand Etablering og drift af Unitterminalen vil ikke påvirke kystlandskabet nord for havnen og dermed det udpegede Nationalt Geologiske interesseområde ved Jersie Strand. Der er ikke udlagt drikkevandsinteresser i området, hvor Unitterminalen placeres og opfyldningen skal foretages. Unitterminalen vil blive etableret ved brug af ren jord og uforurenede havbundsmaterialer fra udgravningen af havnebassiner og sejlrenden. Der er derfor ingen risiko for forurening af jord eller grundvand forbundet med opfyldningsarbejderne. For yderligere at hindre forurening af grundvandet og undergrunden vil der blive stillet krav til entreprenørerne om korrekt håndtering og oplag, så spild ved uheld med brændstof og kemikalier så vidt muligt undgås i anlægs- og driftsfasen, ligesom der skal udarbejdes beredskabsplan og føres miljøtilsyn. Samlet set vurderes det, at etablering og drift af Unitterminalen ikke vil påvirke grundvandsmagasinerne i området Ressourcer og affald Etablering af Unitterminalen medfører anvendelse af en række materialer og naturressourcer som f.eks. stål til spunsvægge, asfalt til belægninger, beton til kajer mv. Selve opfyldningen af Unitterminalen etableres ved genanvendelse af sand og ler fra udgravning af sejlrende og havnebassiner samt rent jord fra land. I driftsfasen vil der være et forbrug af el, varme og vand, ligesom der skal afledes spildevand fra terminalen. Spildevand afledes til kommunalt renseanlæg. Side 22

28 Der vil kun blive produceret meget begrænsede mængder spildevand, farligt affald, forurenet jord og øvrigt affald i anlægsfasen. Hvis der fjernes materialer fra eksisterende konstruktioner, vil disse i muligt omfang blive genanvendt i de nye konstruktioner. Dagrenovation mv. fra byggepladsen vil blive bortskaffet efter Køge Kommunes anvisning under den kommunale dagrenovation. I driftsfasen vil affald blive afhændet til den kommunale affaldsordning Uheld og risici Gods, som transporteres ind og ud af terminalen med skib, er omfattet af de internationale IMO-regler for transporten. Det betyder blandt andet, at der er fastlagt krav til skibenes sikkerheds- og beredskabsforhold, og samlet set medfører reglerne, at der stilles strenge krav til håndtering og emballeringen af farligt gods svarende til de, som er fastlagt for tilsvarende landevejs- og togtransporter. Det forventes ikke, at der skal ske oplagring af farligt gods på Unitterminalen i så store mængder eller lange perioder, at terminalen vurderes at være omfattet af Risikobekendtgørelsen. I forbindelse med håndtering og oplag af brændstof og kemikalier kan der ske spild i forbindelse med uheld. Hvis der sker uheld med forurenende stoffer som f.eks brændstof og kemikalier på havneområdet, skal der straks iværksættes tiltag, som afværger eller mindsker forureningen af jord-, grundvand og/eller havvand. Blandt andet vil der både i anlægs- og driftsfase blive stillet krav til entreprenør og operatør af terminalen om korrekt håndtering og oplag, så spild så vidt muligt undgås. Der skal desuden udarbejdes og iværksættes en miljøplan/beredskabsplan, der beskriver, hvordan der skal sættes ind i tilfælde af, at der ved uheld/ulykker på havnearealerne med spild af brændstof eller kemikalier ikke sker en direkte udledning af miljøfremmede stoffer. Risikoen for forurening som følge af oliespild i havnen vurderes at være mindre, da der sjældent forekommer grundstødninger eller andre sejladsuheld i de danske havne, ligesom havnens beredskabsplan for olie- og kemikaliespild skal revideres og godkendes af de relevante myndigheder, inden anlægsarbejdet igangsættes. Hvis uheldet skulle ske vil der via olieberedskabsplanen være umiddelbar adgang til egnet opsugningsmateriel og flydespærringer til inddæmning af en eventuel forurening i området Befolkning og sundhed Der er foretaget en vurdering af projektets miljømæssigt afledte socioøkonomiske konsekvenser samt påvirkningen på befolkningens sundhed. De afledte effekter af projektets påvirkning på luftkvalitet i anlægs- og driftsfase vurderes at være yderst begrænsede, idet alle grænseværdier overholdes med god margen, og den lille forøgelse af luftforureningen hurtigt bliver spredt og fortyndet. Side 23

29 Støj, vibrationer og øget trafik vil medføre begrænsede effekter på lokale forhold. Der kan undtagelsesvis forekommende støjende anlægsaktiviteter om natten, ligesom det i driftsfasen sjældent kan forekomme, at der opstår støjgener hos naboer, som opholder sig udendørs i natperioden ved natlig aktivitet i terminalen. Således vurderes påvirkningen at være begrænset. Etablering af Unitterminalen vurderes ikke have en negativ påvirkning af rekreative interesser på land eller ændre på de offentlige adgangsforhold til det eksisterende havneområde. Evt. sejladsmæssige restriktioner i forbindelse med anlægsfasen vil være begrænsede og forbigående. Den forøgede skibstrafik i driftsfasen forventes ikke at påvirke roeres og lystsejleres sejladsvaner og -ruter, og søsikkerheden sikres af Søfartsstyrelsen. I anlægsfasen vil Køge Havn løbende informere om det igangværende arbejde, således at borgere og virksomheder kan følge med i Unitterminalens tilblivelse. I den forbindelse vil der blive gjort særligt opmærksom på evt. indskrænkninger i den rekreative udnyttelse af havnen, der vil være nødvendig for at arbejdet forstyrres mindst muligt. Etablering af Unitterminalen vil, ud over de arbejdspladser, der skabes i direkte tilknytning til terminalen, også give havnen mulighed for at tiltrække flere havnerelaterede virksomheder til området og deraf afledt øget beskæftigelse. Side 24

30 4 PROJEKTBESKRIVELSE Køge Havn ønsker at etablere en unitterminal (godsterminal) bag Nordmolen i det nye havneafsnit som etableres i forbindelse med Køge jorddepot. Godsterminalen ønskes udført som et havneanlæg med standpladser for trailere, anløbspladser for Ro/Ro fartøjer og containerfeederskibe og dermed håndtering af trailere og containere ind og ud af havnen. Terminalen forventes etableret i perioden Lokalisering og indretning Terminalen etableres på et nyt areal bag den nye Nordmole for Køge Jorddepot og omfatter et areal på ca. 24 ha. På Figur 3 ses et oversigtskort over Køge Havn med en visualisering af den kommende Unitterminal samt erhvervsområdet, som etableres, når Køge Jorddepot er fyldt op. Unitterminalen etableres ved opfyldning af et område bag Nordmolen, således at der tilvejebringes 900 m ny kaj til anløb af Ro/Ro fartøjer og containerfeederskibe. Der etableres mulighed for opstilling af trailere samt selvkørende enheder (lastbiler) i størrelsesorden 250 enheder. Der opføres enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etager. Derudover skal der etableres køreveje internt på arealet. Der planlægges etableret anløbsplads til to containerskibe på den sydlige del af kajstrækningen, mens bagarealet i terminalens sydlige del udlægges til håndtering og omsætning af containere. Der etableres to Ro/Ro-lejer i den nordlige del af terminalen, hvor bagarealet reserveres til opstilling og omsætning af trailere. Indretning af terminalen kan ses af Figur 4. Side 25

31 Figur 3. Oversigtskort over Køge Havn efter etablering af den ny Unitterminal. Mørk grå: den ny Unitterminal etableres bag Nordmolen (under etablering). Lys grå: Et erhvervsområde etableres på arealet for Køge Jorddepot, når depotet er fyldt op. Side 26

32 Figur 4 Unitterminalen med indretning til Ro/Ro- og containeraktiviteter. 4.2 Adgangsforhold De eksisterende havnearealer ligger sydvest for det nye havneområde. Det nye havneområde omfatter det nye erhvervsområde (i dag Køge Jorddepot) og Unitterminalen. Der er adgang til de eksisterende havnearealer fra Køge Bugt Motorvejen via Lyngvej (fra motorvejsafkørsel 32) og Værftsvej (Figur 9). Side 27

33 Fra Værftsvej kører trafikken til det eksisterende havneområdet via Cementvej, der fungerer som den overordnede adgangsvej til den nordlige del af den eksisterende havn % af trafikken til havnen kommer i dag via denne rute (Ref. 5). Køge Jorddepot modtager klasse 2 og 3 jord med lastbil via Værftsvej og Nordhavnsvej/Junckersvej. I dag kører der gennemsnitligt 100 lastbiler ind og 100 lastbiler ud i døgnet ad denne rute. Dertil kommer trafik med personbiler. Køge Jorddepot forventes at være fyldt op i år 2022, hvorefter den tunge trafik i form af lastbiler med jord til jorddepotet vil ophøre. Efter etablering af Unitterminalen vil Værftsvej/Nordhavnsvej/Arctic Kaj være den primære adgangsvej til terminalen. Terminalen vil generere tung trafik i form af 18,75 m lange lastbiler og i mindre grad modulvogntog. Der etableres køreveje internt på arealet for Unitterminalen. 4.3 Anlægsarbejde Etablering af havneudvidelsen vil omfatte: Anlæg af 900 m kaj og nye havnebassiner med svajebassin Anlæg af 24 ha baglandsarealer Adgangsvej fra havneanlæggets nordlige ende, dvs. via den vej som i dag anvendes som adgangsvej til Køge Jorddepot Intern kørevej i Unitterminalen Uddybning af havnebassin inkl. sejlrende til havnen Enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etagers højde. Der forventes i størrelsesordenen 2 x 1000 m 2 kontor/værkstedsbyggeri. 2-3 kontor- og administrationsbygninger i op til 20 m s højde Anlægsarbejdet planlægges påbegyndt 2016, og Unitterminalen forventes opfyldt i 2018 i takt med modtagelse af rene uddybningsmaterialer suppleret med ren jord. Unitterminalen forventes at stå endelig færdig i Etablering af spunsvægge som indfatning Som indfatning for Unitterminalen etableres en spunsvæg langs kaj. Spunsvæggen dimensioneres for den endelige situation, hvor der er opfyldning til top af spunsvæggen med bagvedliggende kajgade og kajarealer. Side 28

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering. Marts Udgivelsesdato : 16. marts 2015 Vores reference :

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering. Marts Udgivelsesdato : 16. marts 2015 Vores reference : Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering Marts 2015 Udgivelsesdato : 16. marts 2015 Vores reference : 23.0303.33 Udarbejdet : GUV/MFC/DBP/CAH/KGL/ANR/KKP Kontrolleret : Annette Lützen Møller

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Offentligt fremlagt til den 15. juli Lokalplan Køge Unitterminal. Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan Forslag

Offentligt fremlagt til den 15. juli Lokalplan Køge Unitterminal. Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan Forslag Offentligt fremlagt til den 15. juli 2015 Lokalplan 1015 Køge Unitterminal Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 6.

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Offentligt fremlagt til den 17. juli Lokalplan Køge Unitterminal. Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan Forslag

Offentligt fremlagt til den 17. juli Lokalplan Køge Unitterminal. Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan Forslag Offentligt fremlagt til den 17. juli 2015 Lokalplan 1015 Køge Unitterminal Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 8.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne.

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne. Lokalplanforslag 1039 for vindmøller på Køge Havn, Kommuneplantillæg nr. 12 samt VVM-redegørelse Høringsfristen er forlænget frem til 5. november Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører

Læs mere