Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013"

Transkript

1 Offentligt fremlagt til den 15. juli 2015 Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1015 Unitterminal i Køge Forslag 2015

2 Køge Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 10 Redegørelse Kommuneplantillægget udarbejdes sammen med lokalplan 1015, og har til formål at ændre den maksimale bygningshøjde i rammeområde 3E03 fra 12,5 meter til 20 meter, etageantal udgår samt at justere afgrænsningen mellem rammeområde 2R13 (Køge Marina) og rammeområde 3E03 (Nordre Havn). Eksisterende rammeafgrænsning og ændringer Rammeområde 2R13 er udlagt til rekreativt område. Rammeområde 3E03 er udlagt til erhvervsområde. Bygningshøjden ønskes ændret for at give mulighed for at etablere en høj afskærmende bebyggelse i den nordlige del af rammeområdet mellem Unitterminalen og marinaen og for at give mulighed for oplag af containere i tilknytning til Unitterminalen, som ønskes etableret i området. Afgrænsningen imellem de to rammeområder justeres således, at den påkrævede afskærmende vold mellem erhvervshavnen og Køge Marina kan etableres inden for rammeområde 3E03. Rammebestemmelserne for rammeområde 2R13 ændres ikke ved vedtagelsen af dette kommuneplantillæg. 2

3 Ny rammeafgrænsning Bestemmelser for Kommuneplanramme 3E03 Efter vedtagelse af tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3E03: Anvendelse: Specifik anvendelse: Erhvervsområde Havneerhverv Virksomheder med driftsmæssig tilknytning til havnen som fremstillings- og transportvirksomheder samt engroshandel, administration og lignende. B %: 70 Etage: Højde: 20 Bemærkninger: Servicefunktioner og fællesanlæg kan etableres i området. Hvis hensynet til områdets eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde, såfremt de ikke bryder byprofilen og opfattelsen af kystlandskabet. Ejendommen Havnen 39 (det gamle havnekontor) må endvidere anvendes til ikkehavnerelateret erhverv i form af kontor, serviceerhverv (fx klinik, ejendomsmægler, revisor, restaurant/café), kursusvirksomhed og kulturelle formål. Der må ikke etableres detailhandel eller bolig på ejendommen. Yderst i rammeområdet kan der etableres dækmoler, der i den sydlige ende skal forbindes til Søndre havn med en bro, så der sikres gennemsejling for robåde og kajakker. I den nordlige grænse mod Køge Marina jf. rammeområde 2R13 kan der etableres en afskærmning i form af en jordvold. 3

4 Vedtagelse Køge Byråd vedtog den 28. april 2015 at sende forslag til lokalplan 1015 og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 15. juli Retsvirkninger Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkninger betyder, at Køge Byråd kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 4

5 Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering Marts 2015 Udgivelsesdato : 16. marts 2015 Vores reference : Udarbejdet : GUV/MFC/DBP/CAH/KGL/ANR/KKP Kontrolleret : Annette Lützen Møller

6 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Projektets baggrund Projektafgrænsning 5 2 ALTERNATIVER alternativet Alternativ geografisk lokalisering af Unitterminalen 10 3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Baggrund Hvad er VVM? Beskrivelse af projektet Alternativer Planforhold Trafik Støj og vibrationer Luftkvalitet og klima Friluftsliv Landskab og kulturmiljø Fortidsminder på land og marinarkæologiske interesser Natur Geologi og grundvand Ressourcer og affald Uheld og risici 23 Side 1

7 3.16 Befolkning og sundhed 23 4 PROJEKTBESKRIVELSE Lokalisering og indretning Adgangsforhold Anlægsarbejde Drift af Unitterminalen Tidsplan Forventet materielanvendelse Råstoffer og affald Uheld og risici 37 5 PLAN- OG LOVMÆSSIGE RAMMER Planlægning, VVM og miljøvurdering Planforhold Øvrig lovgivning 52 6 EKSISTERENDE MILJØFORHOLD OG VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER Trafik Støj og vibrationer Luftkvalitet Friluftsliv Landskab og kulturmiljø Kulturlandskabet/landskabet i dag Fortidsminder på land og marinarkæologiske interesser Natur Geologi og grundvand 145 Side 2

8 6.10 Befolkning og sundhed OVERVÅGNING MANGLENDE OPLYSNINGER REFERENCER 156 Side 3

9 1 INDLEDNING 1.1 Projektets baggrund Køge Kommune er inde i en rivende udvikling ikke mindst på erhvervshavnen. Nutidens havn i Køge er en aktiv og dynamisk havn med masser af trafik og en fremtid præget af yderligere udvikling. Køge Havn lægger plads både til vands og til lands til en lang række virksomheder, som nyder godt af både beliggenhed, infrastruktur og hele erhvervsklyngen på havnen. For at imødekomme det stigende behov for ledige havnearealer ønsker Køge Havn at etablere en unitterminal (en godsterminal) inden for de dækværker, der er under udførelse. Unitterminalen skal etableres i fortsættelse af det igangværende anlægsarbejde ved Køge Jorddepot. Unitterminalen skal anvendes til håndtering af gods, som transporteres til og fra området med skib på trailere og containere. Herved kan virksomheder med havneformål og havnerelaterede erhvervsformål også i fremtiden etablere sig i Køge Havn og havnen kan udbygge sin forretningsmæssige position som en af Østdanmarks førende erhvervshavne. Etableringen af en unitterminal er i overensstemmelse med Byrådets målsætning om at arbejde for at styrke sammenhæng og udvikling af Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, som det er udtrykt i Køge Kommuneplan 2013 (Ref. 1). Unitterminalen etableres som en opfyldning på søterritoriet (bag Køge Havns kommende dækkende værker). Som konsekvens af projektet overgår en del af søterritoriet således til landområde. Anlæg, der antages at påvirke miljøet væsentligt, må ifølge planloven ikke påbegyndes før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. Køge Kommune er den ansvarlige planmyndighed for den del af projektet der finder sted på land og som er omfattet af planlovens bestemmelser. Køge Kommune har vurderet at projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1, bilag 1 punkt 8b Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over tons. Projektet kan derfor først realisereres, når der er tilvejebragt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Samtidig skal der udstedes ny lokalplan, der omfatter Unitterminalen. Plangrundlaget skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Kommuneplantillægget og lokalplanen er yderligere omfattet af reglerne om miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. 1 Etablering af Unitterminalen i Køge blev anmeldt til Køge Kommune 25. juni Projekter, som er skriftligt anmeldt før den 1. januar 2014, behandles efter bekendtgørelse nr af 15. december 2010, jf. 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni Side 4

10 Da de lovmæssige krav til indholdet af miljøvurdering og VVM-redegørelse næsten er identiske, er redegørelse og miljøvurdering samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelsen. VVM-processen er igangsat med en forudgående offentlig høring (idéfase) i perioden 27/8-17/ Idéfasen har danne grundlag for fastlæggelse af VVMredegørelsens indhold. Der indkom ét høringssvar, der er behandlet i afsnit om Planog lovmæssige rammer. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse skal i offentlig høring i minimum 8 uger, før planforslagene kan behandles endeligt af Byrådet. I høringsperioden har borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsende bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger og indsigelser behandles i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planforslagene. Trafikstyrelsen, der er myndighed for den del af projektet, der foregår på søterritoriet, som er omfattet af Havnelovens bestemmelser, og Kystdirektoratet, der er myndighed for uddybning af sejlrenden uden for dækkende værker, som er omfattet af Kystbeskyttelseslovens bestemmelser, har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt iht. de respektive lovgivninger og har udstedt tilladelse til gennemførelse af projektet. 1.2 Projektafgrænsning Miljøredegørelsen omhandler de miljømæssige effekter af etablering og drift af Unitterminalen (landanlægget til havneformål) bag nordre dækmole i Køge Havn. I Køge er der er en lang række af planlagte og igangværende projekter, som i sig selv og sammen med en kommende Unitterminal påvirker omgivelserne f.eks. visuelt, trafikalt og støjmæssigt. Der er derfor foretaget en afgrænsning af, hvilke planlagte og igangværende projekter, der indgår VVM-undersøgelsen, se også afsnit om 0-alternativ (afsnit 2.1). Projektafgrænsningen beskrevet i 0-alternativet tager blandt andet udgangspunkt i de aktuelle myndighedsforhold. Nedenfor beskrives den myndighedsmæssige afgræsning mellem Unitterminalen og øvrige aktuelle projekter i Køge Havn. Myndighedskompetencen for så vidt angår tilladelser og plandokumenter for Unitterminalen er delt mellem Køge Kommune, Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet. Køge Kommune er planmyndighed og skal udfærdige lokalplanforslag samt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for landanlægget til havneformål. Vurderingen af potentielle effekter i anlægs- og driftsfasen vil udelukkende omfatte effekter på land med henvisning til, at Trafikstyrelsen, der har myndighedskompetencen på søterritoriet, har vurderet anlægsprojektets potentielle miljøeffekter på søterritoriet og har godkendt etablering af opfyldningen (se nedenfor). Side 5

11 1.2.1 Myndighedsmæssig afgrænsning Trafikstyrelsen anlægstilladelse bag dækkende værker Trafikstyrelsen har givet tilladelse til selve anlægsarbejdet, hvilket dækker etablering af Unitterminalen på søterritoriet (bag havnens dækkende værker, dvs. bag nordre dækmole) herunder Etablering af indfatning (ramning af spunsvægge) Opfyldning af det indfattede areal med indpumpet sand og/eller ren jord Etablering af kaj Uddybning af havnebassiner Trafikstyrelsen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for etablering af Unitterminalen og supplerende uddybning af havnebassiner fra 8,5 til 9,5 m under forudsætning af, at havnens dækmoler etableres først. Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelsen om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. Trafikstyrelsen har endvidere truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en marinarkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets igangsættelse (pågår). Kystdirektoratet tilladelse til uddybning af sejlrende uden for de dækkende værker Uddybning af sejlrenden ind til Køge Havn kræver tilladelse fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet vurderer samtidig, om der skal udfærdiges en VVM-redegørelse for uddybningen i henhold til bekendtgørelsen om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. Kystdirektoratet gav tilladelse til uddybningen d. 26. november 2014 og har vurderet, at uddybningen ikke er VVM-pligtig Afgrænsning i forhold til andre projekter i Køge Der foregår i øjeblikket en lang række anlægsaktiviteter i Køge Havn, ligesom der er kommende projekter og anlægsaktiviteter på vej, både i og nær Køge Havn: Den tekniske afskærmning mellem havn og marina (under etablering) Nye ydermoler/dækværker i form af Nordmole (under udførelse) Sydmole og Tværmole. Uddybning af sejlrende og havnebassin (planlagt) Køge Jorddepot (under opfyldning) Køge Kyst, Søndre Havn (delvist planlagt) Køge Marina (under planlægning) Side 6

12 Ovenstående projekter indgår i miljøredegørelsen i forbindelse med vurdering af kumulative effekter, ligesom de i relevant omfang er medtaget på visualiseringer og plantegninger, for at skabe en overordnet forståelse for, hvorledes havneområdet vil udforme sig, når og hvis projekterne gennemføres. Udviklingsplanerne for Køge Marina er endnu på så tidligt et stadie, at det ikke forventes muligt at medtage detailplaner. VVM-redegørelsen vil derfor forholde sig til den eksisterende planlægning og dermed de aktuelle forhold på marinaen. Ved Køge Kyst/ Søndre Havn angives den planlagte maksimale bebyggelse. Miljøpåvirkningerne fra Jorddepotet samt etablering af dækmolerne og arealet til dækmoler er behandlet i VVM-undersøgelsen for Køge Havn, Jorddepot, havneudvidelse og rekreative områder fra 2004 (Ref. 4). Den tekniske afskærmning mellem havn og marina er under etablering (marts 2015). Side 7

13 Figur 1 Projektområde med Unitterminal samt øvrige igangværende og planlagte anlæg i og nær Køge Havn Side 8

14 2 ALTERNATIVER VVM-redegørelsen skal beskrive konsekvensen af, at havneudvidelsen ikke gennemføres, det såkaldte 0-alternativ. Derudover skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af de væsentligste alternativer herunder alternative geografiske placeringer, som Køge Havn har undersøgt forud for valget af hovedforslaget (beskrevet i afsnit 4). I dette kapitel beskrives 0-alternativet og øvrige fravalgte alternativer. Der indkom ikke forslag til alternativer i idéfasen alternativet VVM-redegørelsens vurderinger af projektets potentielle miljøpåvirkninger skal foretages i forhold til et referencegrundlag, som kaldes 0-alternativet. 0-alternativet beskriver en situation, hvor projektet ikke gennemføres, men svarer ikke til status quo svarende til de eksisterende forhold (efterår 2014). 0-alternativet er således en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden en realisering af projektet jf. VVM-bekendtgørelsen. (Ref. 2). Unitterminalen forventes færdigetableret og klar til drift - år alternativet defineres i dette projekt som den forventede situation i 2022 og omfatter følgende forhold: Unitterminalen etableres ikke Havnens dækmoler er færdigetableret Køge Jorddepot er færdigopfyldt Det opfyldte jorddepot er delvis taget i brug af virksomheder med havneformål Der er uddybet til 8,5 m i havnebassin og havnens sejlrende De potentielle påvirkninger på trafikale forhold, støj, luftkvalitet samt landskabelige visuelle forhold er i relevant omfang foretaget med situationen i 2022 som referencegrundlag. I disse vurderinger er følgende planlagte og igangværende projekter desuden medtaget: Udvikling af Køge Kyst og Søndre Strand Teknisk afskærmning mellem havn og marina Universitetssygehus Køge I miljøvurderingerne for alle øvrige forhold er dagens situation/de eksisterende forhold anvendt som referencegrundlag. Side 9

15 Overordnet vurderes 0-alternativet at have den konsekvens, at antallet af kajmeter samt baglandsarealer i Køge Havn reduceres væsentligt i forhold til, hvis Unitterminalen etableres. Ligeledes vil vanddybden i havnens bassiner og sejlrenden kun forøges til 8,5 m og ikke til de planlagte 9,5 m. Uden forøgelse af antal kajmeter, baglandsarealer og kun en mindre forøgelse af vanddybde i havn og sejlrende, vil havnen ikke kunne tilbyde rederierne mulighed for anløb med de store ro-ro-skibe og containerfeederskibe. Som konsekvens heraf må det forventes, at godsomsætningen bliver væsentligt mindre og dermed, at der skabes færre arbejdspladser i havnen, da ruterne vil gå til andre havne, eller godset vil blive transporteret via landevej/motorvej. Såfremt Unitterminalen ikke etableres, kan havbundsmaterialerne fra uddybning af havnebassin og sejlrende ikke genanvendes til opfyldning af terminalen. Materialerne skal derfor bortskaffes på anden vis, dvs. eventuelt anvendes som fyld i et undersøisk rev inden for havneområdet eller f.eks. klappes på godkendt klapplads på søterritoriet. Såfremt materialerne klappes vil sejlads til klappladsen medføre udledning af luftforurenende stoffer, der udsendes støj i forbindelse med sejlads og klapning, og endelig vil havmiljøet midlertidigt udsættes for spredning af klapsedimenter, inden disse bundfældes med evt. overlejring af naturtyper og arter til følge. Samlet set vurderes klapning at aflede en større miljøpåvirkning end ved den genanvendelse af materialerne, som vil ske ved etablering af Unitterminalen. Der henvises til afsnit om trafikale forhold, støj, luftkvalitet og landskabelige forhold for en beskrivelse af påvirkningen afledt af 0-alternativet. 2.2 Alternativ geografisk lokalisering af Unitterminalen Alternativ lokalisering i Køge Havn Der er gjort en række overvejelser omkring placeringen af Unitterminalen inden for Køge Havn. Der i dag ikke sammenhængende ledige arealer af tilstrækkelig størrelse i den eksisterende havn. Når jorddepotet er fyldt op, vil det nye havneområde udgøre ca. 40 ha, og der er et større antal kajmeter tilknyttet. Imidlertid er der indgået forhåndsaftaler om udlejning af ca. 75% af arealet, hvorfor der ikke kan tilbydes tilstrækkelige baglandsarealer til en Unitterminal i dette område. Havnen afgrænses mod nord af Køge Marina og mod syd af det planlagte boligområde Køge Kyst, så der er ikke muligheder for at udvide havnen ved etablering af de efterspurgte landarealer andre steder i Køge Havn end det valgte. Samlet set er det vurderingen, at Unitterminalen ikke kan lokaliseres på andre placeringer end den valgte inden for Køge Havns område. Side 10

16 2.2.2 Alternativ lokalisering uden for Køge Havn En række forudsætninger skal være opfyldt for at der kan etableres en havneterminal, som den Køge Havn ønsker at etablere: Dels er der behov for et stort antal kvadratmeter baglandsarealer til håndtering af trailere og containere. Dels er der behov for et større antal kajmeter for at kunne afvikle skibstrafikken. Dels er der behov for en vanddybde på 9,5 m for at havnen kan modtage de skibsstørrelser, som i dag anvendes til godstrafik, som havnen ønsker at tiltrække. Endelig er der store krav til infrastrukturen i baglandet. Særligt spiller det en rolle at trafikken på land kan afvikles med stor fremkommelighed og uden miljø- og sikkerhedsmæssige konflikter i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Det er ligeledes vigtigt med nem og kort adgang til motorvejsnettet (Ref. 3). Etablering af en havneterminal uden for Køge Havn, dvs. i en anden havn som eksempelvis Kalundborg, Stigsnæs eller i en sydsvensk havn, vil medføre, at Køge Havn mister indtægten ved driften af terminalen - med mindre havnen kan overtage havnedriften i en ny placering på samme vilkår som ved placering i Køge. Samtidig vil etablering af en havneterminal på en lokalitet uden for Køge Havn formentlig medføre en betydelig investering i nye anlæg evt. i form af nyetablerede landområder på søterritoriet. Etablering af Unitterminalen i en anden havn vil som i Køge påvirke omgivelserne med emissioner i form af støj og luftforurenende stoffer mv., hvorfor den miljømæssige gevinst ved at flytte terminalen til en anden lokalitet må betragtes som værende lokal. Samlet set anses det hverken for at være en økonomisk eller miljømæssig fordel at lokalisere Unitterminalen uden for Køge Havn, og en alternativ placering af terminalen bliver derfor ikke gjort til genstand for selve VVM-undersøgelsen. Side 11

17 3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport. I afsnittet gives en kortfattet beskrivelse af projektet og konklusioner om påvirkninger af miljøet ved gennemførelse af det foreslåede projekt. 3.1 Baggrund For at imødekomme det stigende behov for ledige havnearealer ønsker Køge Havn at etablere en unitterminal (en godsterminal) inden for de dækværker, der er under udførelse. Unitterminalen skal etableres i fortsættelse af det igangværende anlægsarbejde ved Køge Jorddepot og skal anvendes til håndtering af gods, som transporteres til og fra området med skib på trailere og containere. Herved kan virksomheder med havneformål og havnerelaterede erhvervsformål også i fremtiden etablere sig i Køge Havn, og havnen kan udbygge sin forretningsmæssige position som en af Østdanmarks førende erhvervshavne. Etableringen af en unitterminal er i overensstemmelse med Byrådets målsætning om at arbejde for at styrke sammenhæng og udvikling af Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, som det er udtrykt i Køge Kommuneplan Unitterminalen etableres som en opfyldning på søterritoriet (bag Køge Havns kommende dækkende værker). Som konsekvens af projektet overgår en del af søterritoriet således til landområde. 3.2 Hvad er VVM? Køge Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en Vurdering af projektets Virkning på Miljøet (VVM), dvs. en vurdering af Unitterminalens mulige påvirkninger af miljøet i både anlægs- og driftsfasen. Formålet med VVM-undersøgelsen er dels at forbedre beslutningsgrundlaget, før der tages endelig stilling til projektet, dels at minimere påvirkningerne på omgivelserne og dels at inddrage Køge Kommunes borgere og andre interessenter i processen. VVM-redegørelsen skal detaljeret kortlægge og vurdere de miljømæssige påvirkninger af Unitterminalen. Redegørelsen vil blive fremlagt for Byrådet som bilag til et kommuneplantillæg for området. Projektet kan først realisereres, når VVM-redegørelsen er politisk behandlet, og der er tilvejebragt kommuneplantillæg. Samtidig skal der udstedes ny lokalplan, der omfatter Unitterminalen. Plangrundlaget skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Kommuneplantillægget og lokalplanen er yderligere omfattet af reglerne om miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da de lovmæssige krav til indholdet af miljøvurdering og VVM-redegørelse næsten er identiske, er redegørelse og miljøvurdering samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelsen. Side 12

18 Som indledning til arbejdet med nærværende VVM-redegørelse blev der afholdt en offentlig høring (idéfase) i perioden 27/8-17/ Idéfasen har dannet grundlag for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold. Der indkom ét høringssvar, der er behandlet i VVM-redegørelsen. Plangrundlaget og VVM-redegørelsen skal i offentlig høring i minimum 8 uger, før planforslagene kan behandles endeligt af Byrådet. I høringsperioden har borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsende bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger og indsigelser behandles i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planforslagene. Trafikstyrelsen, der er myndighed for den del af projektet, der foregår på søterritoriet (omfattet af Havnelovens bestemmelser), og Kystdirektoratet, der er myndighed for uddybning af sejlrenden uden for dækkende værker (omfattet af Kystbeskyttelseslovens bestemmelser), har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt iht. de respektive lovgivninger og har udstedt tilladelse til gennemførelse af projektet. Nærværende VVM-redegørelse redegør for projektet og de væsentligste afledte miljøpåvirkninger som følge af anlægs- og driftsfasen. 3.3 Beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af en unitterminal, dvs. et havneanlæg med standpladser for trailere, anløbspladser for Ro/Ro fartøjer og containerskibe og håndtering af trailere og containere ind og ud af havnen. Terminalen forventes etableret i perioden Terminalen etableres på et nyt areal bag den nye Nordmole for Køge Havn og omfatter et areal på ca. 24 ha. På Figur 2 ses et oversigtskort over Køge Havn med en visualisering af den kommende Unitterminal samt erhvervsområdet, som etableres, når Køge Jorddepot er fyldt op. Side 13

19 Figur 2 Projektområde med Unitterminal samt øvrige igangværende og planlagte anlæg i og nær Køge Havn Side 14

20 Unitterminalen etableres ved opfyldning af et område bag Nordmolen, således at der tilvejebringes 900 m ny kaj til anløb af Ro/Ro fartøjer og containerfeederskibe. Der etableres mulighed for opstilling af trailere samt selvkørende enheder (lastbiler) i størrelsesorden 250 enheder. Der opføres enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etager. Derudover skal der etableres køreveje internt på arealet. Der planlægges etableret anløbsplads til to containerskibe på den sydlige del af kajstrækningen, mens bagarealet i terminalens sydlige del udlægges til håndtering og omsætning af containere. Der etableres to Ro/Ro-lejer i den nordlige del af terminalen, hvor bagarealet reserveres til opstilling og omsætning af trailere Adgangsforhold og infrastruktur De eksisterende havnearealer ligger sydvest for det nye havneområde. Det nye havneområde omfatter det nye erhvervsområde (i dag Køge Jorddepot) og Unitterminalen. Der er adgang til de eksisterende havnearealer fra Køge Bugt Motorvejen via Lyngvej (fra motorvejsafkørsel 32) og Værftsvej. Efter etablering af Unitterminalen vil Værftsvej/Nordhavnsvej/Arctic Kaj være den primære adgangsvej til terminalen. Anlægsarbejde og efterfølgende drift af terminalen Etablering af havneudvidelsen vil omfatte: Anlæg af 900 m kaj og nye havnebassiner med svajebassin Anlæg af 24 ha baglandsarealer Adgangsvej fra havneanlæggets nordlige ende, dvs. via den vej som i dag anvendes som adgangsvej til Køge Jorddepot Intern kørevej i Unitterminalen Uddybning af havnebassin inkl. sejlrende til havnen Enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etagers højde. Der forventes i størrelsesordenen 2 x 1000 m 2 kontor/værkstedsbyggeri 2-3 kontor- og administrationsbygninger i op til 20 m s højde. Anlægsarbejdet planlægges påbegyndt i 2016, og Unitterminalen forventes opfyldt i 2018 i takt med modtagelse af rene uddybningsmaterialer suppleret med ren jord. Unitterminalen forventes at stå endelig færdig i Hele terminalen vil efter en opbygningsperiode på år blive anvendt til godshåndtering (se nedenfor). I opbygningsperioden vil dele af Unitterminalen blive udnyttet til konventionel havnedrift som f.eks. håndtering af skrot, biomasse o.lign Drift af terminalen Driften af havnen fremskrives til 2030 og forventes at omfatte: Side 15

21 Anløb af omkring 8-10 skibe ugentligt, dels Ro/Ro-fartøjer og dels containerskibe (skibslængde op til ca. 200 m og størrelse > 1350 t). Der forventes op til tre skibe ved kaj samtidigt, dvs. ét Ro/Ro-skib og to containerskibe eller to Ro/Ro-skibe og ét containerskib En godsomsætning på årligt omkring ton / TEU Opstilling af op til 250 trailere og oplag af op til 400 containere Håndtering af unitiseret gods (trailere og containere) med terminaltraktorer, mobilkraner, reach stackers og andet havneudstyr Tung trafik i form af primært lastbiler og i mindre omfang modulvogntog i størrelsesorden 170 biler ind og 170 biler ud i døgnet Området forventes befæstet, og der etableres de nødvendige køreveje. 3.4 Alternativer VVM-redegørelsens vurderinger af projektets potentielle miljøpåvirkninger skal foretages i forhold til et referencegrundlag, som kaldes 0-alternativet. 0-alternativet beskriver en situation, hvor projektet ikke gennemføres, men svarer ikke til status quo svarende til de eksisterende forhold (2015). 0-alternativet er således en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden en realisering af projektet. Unitterminalen forventes færdigetableret og klar til drift - år alternativet defineres i dette projekt som den forventede situation i 2022 og omfatter følgende forhold: Unitterminalen etableres ikke Havnens dækmoler er færdigetableret Køge Jorddepot er færdigopfyldt Det opfyldte jorddepot er delvis taget i brug af virksomheder med havneformål Der er uddybet til 8,5 m i havnebassin og havnens sejlrende De potentielle påvirkninger på trafikale forhold, støj, luftkvalitet samt landskabelige visuelle forhold er i relevant omfang foretaget med situationen i år 2022 som referencegrundlag. Det er vurderet, at Unitterminalen ikke kan lokaliseres på andre placeringer end den valgte inden for Køge Havns område, og det anses hverken for at være en økonomisk eller miljømæssig fordel at lokalisere Unitterminalen uden for Køge Havn. Side 16

22 3.5 Planforhold 3.6 Trafik Projektet etableres i overensstemmelse med de politikker og planer, der er gældende for Køge Kommune samt med spildevands-, affalds-, vandforsynings-, varme- og klimatilpasningsplanen mv. Som konsekvens af projektet vedtages et nyt kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan for Unitterminalen. Unitterminalen vil hovedsageligt skabe mere tung trafik på det omkringliggende vejnet end i dag. Derfor skal det sikres, at der ikke opstår kapacitetsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige problemer på de strækninger, der berøres af ændringen. Stort set al trafik til og fra terminalen vil efter terminalen er anlagt foregå via (1) Lyngvej mellem afkørsel 32 på Køge Bugt Motorvejen og Københavnsvej og (2) Værftsvej mellem Københavnsvej og adgangsvejen til Unitterminalen. Både Lyngvej og Værftsvej er af Køge Kommune kategoriseret som primære trafikveje og gennemfartsveje. I driftsfasen viser de udførte beregninger en stigning i trafikken fra dagens situation til driftssituationen for Unitterminalen og Køge Jorddepot på henholdsvis 12 % for Lyngvej og 13 % for Værftsvej. Den øgede trafikmængde udgøres fortrinsvist af den generelle trafikvækst og ikke af trafik til og fra Unitterminalen, og det kan konkluderes, at etableringen af Unitterminalen ikke vil medføre kapacitets- eller fremkommelighedsproblemer på det offentlige vejnet. Den relativt beskedne stigning i trafikmængden som følge af etablering af Unitterminalen vurderes ikke at medføre ændringer i det samlede uheldsbillede på influensvejnettet. Det eksisterende forbud for lette trafikanter mod at færdes langs influensvejnettet forhindrer de ofte alvorlige uheld mellem tunge køretøjer og lette trafikanter. Trafiksikkerheden ændres dermed ikke i forhold til dagens situation, ligesom hverken de nuværende forhold for cyklister og fodgængere eller den kollektive trafik påvirkes af projektet. 3.7 Støj og vibrationer I forbindelse med etablering af Unitterminalen vil anlægsarbejder såsom nedramning af spuns, indbygning af materialer og transport af materialer mv. generere støj. De støjende anlægsarbejder vil som udgangspunkt søges udført inden for almindelig arbejdstid. På baggrund af støjberegninger vurderes det, at anlægsarbejderne ikke vil give anledning til støj i dagperioden, som overstiger Køge Kommunes grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder. Det kan ikke afvises, at det i enkelte tilfælde vil være nødvendigt at udføre støjende aktiviteter uden for almindelig arbejdstid. Side 17

23 Vibrationsgener vil som oftest kun opleves i korte afstande til vibrationskilden, og da afstanden mellem området for den kommende Unitterminal og omkringliggende bygninger er stor, vil der ikke være risiko for bygningsskader og vibrationsgener som følge af anlægsarbejderne. Den eksisterende støj fra Køge Havn stammer primært fra eksisterende virksomheder og fra vejtrafik til og fra havnen. De trafikale ændringer som den fremtidige drift af Unitterminalen medfører er begrænset i forhold til dagens situation og vil ikke give anledning til støjgener fra trafikstøj i Marinaen og på Tangmosevej. Der vil fortrinsvis være skibsanløb og aktiviteter i Unitterminalen i dag- og aftenperioden, og støjen herfra vil overholde de vejledende grænseværdier for støj ved nærmeste boliger og andre støjfølsomme områder. Natlige skibsanløb og aktiviteter kan i nogle tilfælde medføre overskridelse af støjgrænserne i boligkvartererne omkring Emilievej og Tangmosevej. Om overskridelserne vil give anledning til gener, vil afhænge af, om der er baggrundsstøj fra vejtrafik, virksomheder eller andre aktiviteter i området. Det kan ikke udelukkes, at støjen fra Unitterminalen kan høres, hvis man opholder sig udendørs, men det vil være meget svagt, og risikoen for gener er meget lille. Der er ikke fundet teknisk-økonomisk forsvarlige muligheder for støjreduktion af Unitterminalen, og det vil derfor være nødvendigt at dispensere for de vejledende støjgrænser og acceptere støjoverskridelserne i forbindelse med de forventede relativt få skibsanløb i natperioden. Ankomst af skibe om natten og dertilhørende aktiviteter forventes hovedsageligt at ske, når et skib er forsinket i forhold til sejlplanen og vil dermed forekomme relativt sjælden og i værste fald op til 10 gange om året. 3.8 Luftkvalitet og klima Unitterminalen vil medføre udledning af CO 2, stoffer og støv til omgivelserne. Der er derfor foretaget en beregning og vurdering af konsekvensen af projektet herunder af terminalens (1) samlede årlige udledning af luftforurenende stoffer og drivhusgassen CO 2, (2) påvirkning af luftkvaliteten i området samt vurdering af kumulative effekter, samt (3) afsætning af kvælstof i nærliggende naturområder. Mængden af udledte luftforurenende stoffer og drivhusgassen CO 2 udledt fra Unitterminalen i driftsfasen ses i Tabel 1. Stof NO X [ton/år] Partikler [ton/år] CO 2 [ton/år] Total, alle aktiviteter på terminalen 86 0, Tabel 1: Udledning af luftforurenende stoffer og CO2, driftsfasen Side 18

24 Grænseværdien for en virksomheds bidrag til forureningen i omgivelserne (B-værdien) er for NO 2 på 125 μg/m 3. Denne grænseværdi er overholdt med god margen, da projektet ikke medfører forureningsbidrag større end 100 μg/m 3 uden for terminalområdet. Der er også foretaget en vurdering af det samlet forureningsniveau for at sammenligne med EUs luftkvalitetskrav. Vurderingerne viser, at det alene er baggrundsforureningen, der har betydning for den samlede forurening i nærområdet. Unitterminalen medfører således ikke overskridelser af EU's luftkvalitetskrav. Samlet kan det konkluderes, at den årlige udledning af drivhusgassen CO 2 fra terminalen svarer til den udledning som ca. 500 mennesker giver anledning til. Aktiviteterne på terminalen medfører en stigning i luftforureningen i området, men EU s luftkvalitetskrav vil dog være overholdt med god margen. Projektet medfører et meget lille bidrag til afsætningen af kvælstof i det nærmest beliggende Natura 2000-område. Bidraget er uden praktisk betydning for påvirkningen på naturområdet, se også afsnit om natur. Uden for terminalens område kan der opstå gener som følge af støv fra anlægsaktiviteterne. For at begrænse eller helt undgå disse gener kan der i relevant omfang iværksættes passende afværgeforanstaltninger som f.eks. befugtning af arealer i tørre perioder. 3.9 Friluftsliv I området omkring Køge Havn foregår der mange frilufts- og fritidsaktiviteter, som udnytter den lette adgang til strand og vand i området. Af sikkerhedsmæssige grunde kan der midlertidigt indføres restriktionsområder omkring Unitterminalen for rekreativ sejlads som følge af anlægsarbejdet, men disse tilrettelægges, så der er mindst mulig gene for rekreative sejlere. Ligeledes vil der efter etablering af nordmole og Unitterminalen ske en lukning af disse for offentligheden i henhold til de internationale terrorsikringsregler. Der vil blive offentlig adgang til molen ved Køge Marina, og forholdene for fritidsfiskeri fra molen vil dermed blive væsentligt forbedret ift. i dag. Desuden vil der også være adgang for gående, bl.a. fritidsfiskere, til sydmolen. Overordnet vurderes etablering og drift af Unitterminalen ikke at medføre en væsentlig påvirkning af udøvelsen af friluftsaktiviteter i området herunder på rekreativ sejlads, badeliv eller adgang til øvrig rekreativ udnyttelse af området, hverken på land eller til vands. Side 19

25 3.10 Landskab og kulturmiljø Området ved Køge Havn er et åbent kystlandskab med fastlandet og Køge by mod vest, havet mod øst og strandområder mod nord og syd. Vest for Køge by udgør ådalen med Køge Ås et markant landskabsrum. Mod nordvest og syd for området hæver et let kuperet landskab sig op mod bl.a. Højelse og Ejby Ås. Køge bymidte er præget af tæt etagebebyggelse, mens Køge Havn med Søndre Havn, Nordhavnen og Køge Marina er præget af havne- og industribebyggelse med store bygningsvolumener og højder. Industribebyggelsen på havneområdet begrænser i stor udstrækning udsigten mellem by og kyst. Vest for Køge Marina forhindrer Tangmoseskoven og bebyggelse udsigten mellem by og kyst. De indre dele af Køge Bugt består af lave kystlandskaber med overvejende lav bebyggelse, bortset fra industri- og havnebebyggelsen på Køge Havn. Projektområdet ligger uden for udpegede værdifulde landskaber, særlige beskyttelsesområder, geologiske interesseområder, kulturmiljøer, kirkebeskyttelseszoner m.m. og påvirker således ikke direkte disse områder. Unitterminalen vil således kun indirekte ved fjernoplevelsen påvirke de udpegede landskabelige interesseområder i mindre grad. Unitterminalen vil kunne ses fra offentligt tilgængelige områder omkring Søndre Havn, fra det åbne kystlandskab nord og syd for havnen og fra havet, mens terminalen med dens elementer ikke vil være synlig fra det højere beliggende bagland eller Køge By. Unitterminalen vil heller ikke kunne ses fra Marinaen, da den tekniske afskærmning, der er under etablering mellem erhvervshavn og marina vil blokere for udsynet. Unitterminalen vil sammen med de øvrige fremtidige bygningselementer i og omkring Køge Havn såsom boliger i Søndre Havn, nye fremskudte dækværker og udvidelsen af Køge Sygehus ændre oplevelsen af Køge Bys profil set fra Køge bugt. Byprofilen vil i fremtiden således fremstå mere markant og være mere dominerende fra havsiden og vil fornemmes mere nærværende, mens landskabet i baggrunden bliver mindre synligt. Samlet set vurderes påvirkningen af de visuelle forhold at variere fra minimal til moderat alt efter om terminalen ses fra kystlandskabet nord eller syd for, ligesom påvirkningen varierer alt efter, hvilken afstand terminalen betragtes fra Fortidsminder på land og marinarkæologiske interesser Før et anlægsarbejde igangsættes, skal området afsøges for eventuelle fortidsminder, som er beskyttet af museumsloven. Side 20

26 3.12 Natur Da Unitterminalen etableres på et område, som er nuværende havbund, vil projektet således ikke direkte berøre fortidsminder på land. Trafikstyrelsen har i forbindelse med tilladelse til etablering af Unitterminalen stillet vilkår om, at der skal udføres en marinarkæologisk forundersøgelse for at afdække, om etableringen af Unitterminalen kan påvirke fortidsminder på havbunden. I forbindelse med de igangværende marinarkæologiske undersøgelser (vinter 2015) er der gjort to fund: Dels et mindre fund af tovværk, der antages at være over 300 år gammelt, og dels to unikke fund fra Ældre Stenalder (en trindøkse samt en flintkoncentration bestående af to blokke, slagsten, afslag, flækker mv.). Det bliver af Kulturstyrelsen løbende vurderet, hvornår delområderne for anlægsarbejdet kan frigives. Herved sikres det, at projektet ikke medfører en negativ påvirkning på fortidsminder på havbunden i området. Unitterminalen er placeret relativt langt fra de nærmeste områder med beskyttet natur. Det nærmeste område beskyttet under Natura 2000 er Ølsemagle Strand og Staunings Ø, som ligger 1,3 km nord for projektområdet. Ølsemagle Revle er ligeledes udpeget som vildtreservat med formål at beskytte yngle- og rastepladser for vandfugle. Opfyldningen på søterritoriet vil ikke medføre en direkte påvirkning af områder med terrestrisk natur eller på landlevende arter. Støj fra anlægsarbejdet f.eks. fra uddybnings- og opfyldningsarbejder vil være relativ kortvarigt og ikke medføre en væsentlig forstyrrelse af fugle- og dyrelivet i området. Området omkring Køge Jorddepot er også i dag præget af periodevis aktivitet i form af aflæsning af jord samt diverse jordarbejder. De få ynglefugle i området er derfor tilpasset disse forstyrrelser. Området omkring Køge Havn, jorddepotet og Køge Marina huser kun relativt få ynglefugle, såsom stor præstekrave, strandskade, edderfugl, sølvmåge og stormmåge, der yngler på arealet omkring jorddepotet, der grænser op til den nye terminal. Det vurderes ikke, at anlæg og drift af Unitterminalen vil udgøre en risiko for disse arter, da visuelle forstyrrelser og støj i stort omfang vil være sammenlignelig med den aktivitet, der foregår omkring jorddepotet i dag. De rastende ænder i selve havnen vil under anlægsfasen kunne blive lettere forstyrret. I driftsfasen vurderes det, at området omkring Unitterminalen, ligesom den øvrige del af havnen, vil fungere som vinterrasteområde for havænder, dykænder og skalleslugere, men det vurderes, at disse arter ikke vil blive påvirket negativt af projektet. Kommunen har registreret de beskyttede padder spidssnudet frø og springfrø ca. 2,5 km syd for projektområdet på strandengen ved Køge Sønderstrand. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for disse paddearter. Side 21

27 Der forekommer en del flagermusarter i området omkring Køge, og det er sandsynligt, at flere af disse i nætter med svag vind søger føde over de indre dele af Køge Bugt og i området omkring havnen. Der er dog ikke kendskab til sjældne og truede arter, der forventes at kunne blive påvirket af aktiviteter i Unitterminalen. I forhold til det nærmeste Natura 2000-område og vildtreservatet ved Ølsemagle Revle vil der ikke ske en væsentlig ændring i den forstyrrelse som forekommer i dag. Dette gælder både for ynglefugle og for den kvælstoffølsomme natur i området. Unitterminalen på Køge Havn anlægges i et havneområde, der i forvejen er præget af menneskelig aktivitet og menneskeskabte habitater. Terminalens placering bag den nye Nordmole vil ikke være årsag til nogen væsentlig påvirkning af naturen i lokalområdet eller af naturen i de nærliggende beskyttede områder Geologi og grundvand Etablering og drift af Unitterminalen vil ikke påvirke kystlandskabet nord for havnen og dermed det udpegede Nationalt Geologiske interesseområde ved Jersie Strand. Der er ikke udlagt drikkevandsinteresser i området, hvor Unitterminalen placeres og opfyldningen skal foretages. Unitterminalen vil blive etableret ved brug af ren jord og uforurenede havbundsmaterialer fra udgravningen af havnebassiner og sejlrenden. Der er derfor ingen risiko for forurening af jord eller grundvand forbundet med opfyldningsarbejderne. For yderligere at hindre forurening af grundvandet og undergrunden vil der blive stillet krav til entreprenørerne om korrekt håndtering og oplag, så spild ved uheld med brændstof og kemikalier så vidt muligt undgås i anlægs- og driftsfasen, ligesom der skal udarbejdes beredskabsplan og føres miljøtilsyn. Samlet set vurderes det, at etablering og drift af Unitterminalen ikke vil påvirke grundvandsmagasinerne i området Ressourcer og affald Etablering af Unitterminalen medfører anvendelse af en række materialer og naturressourcer som f.eks. stål til spunsvægge, asfalt til belægninger, beton til kajer mv. Selve opfyldningen af Unitterminalen etableres ved genanvendelse af sand og ler fra udgravning af sejlrende og havnebassiner samt rent jord fra land. I driftsfasen vil der være et forbrug af el, varme og vand, ligesom der skal afledes spildevand fra terminalen. Spildevand afledes til kommunalt renseanlæg. Side 22

28 Der vil kun blive produceret meget begrænsede mængder spildevand, farligt affald, forurenet jord og øvrigt affald i anlægsfasen. Hvis der fjernes materialer fra eksisterende konstruktioner, vil disse i muligt omfang blive genanvendt i de nye konstruktioner. Dagrenovation mv. fra byggepladsen vil blive bortskaffet efter Køge Kommunes anvisning under den kommunale dagrenovation. I driftsfasen vil affald blive afhændet til den kommunale affaldsordning Uheld og risici Gods, som transporteres ind og ud af terminalen med skib, er omfattet af de internationale IMO-regler for transporten. Det betyder blandt andet, at der er fastlagt krav til skibenes sikkerheds- og beredskabsforhold, og samlet set medfører reglerne, at der stilles strenge krav til håndtering og emballeringen af farligt gods svarende til de, som er fastlagt for tilsvarende landevejs- og togtransporter. Det forventes ikke, at der skal ske oplagring af farligt gods på Unitterminalen i så store mængder eller lange perioder, at terminalen vurderes at være omfattet af Risikobekendtgørelsen. I forbindelse med håndtering og oplag af brændstof og kemikalier kan der ske spild i forbindelse med uheld. Hvis der sker uheld med forurenende stoffer som f.eks brændstof og kemikalier på havneområdet, skal der straks iværksættes tiltag, som afværger eller mindsker forureningen af jord-, grundvand og/eller havvand. Blandt andet vil der både i anlægs- og driftsfase blive stillet krav til entreprenør og operatør af terminalen om korrekt håndtering og oplag, så spild så vidt muligt undgås. Der skal desuden udarbejdes og iværksættes en miljøplan/beredskabsplan, der beskriver, hvordan der skal sættes ind i tilfælde af, at der ved uheld/ulykker på havnearealerne med spild af brændstof eller kemikalier ikke sker en direkte udledning af miljøfremmede stoffer. Risikoen for forurening som følge af oliespild i havnen vurderes at være mindre, da der sjældent forekommer grundstødninger eller andre sejladsuheld i de danske havne, ligesom havnens beredskabsplan for olie- og kemikaliespild skal revideres og godkendes af de relevante myndigheder, inden anlægsarbejdet igangsættes. Hvis uheldet skulle ske vil der via olieberedskabsplanen være umiddelbar adgang til egnet opsugningsmateriel og flydespærringer til inddæmning af en eventuel forurening i området Befolkning og sundhed Der er foretaget en vurdering af projektets miljømæssigt afledte socioøkonomiske konsekvenser samt påvirkningen på befolkningens sundhed. De afledte effekter af projektets påvirkning på luftkvalitet i anlægs- og driftsfase vurderes at være yderst begrænsede, idet alle grænseværdier overholdes med god margen, og den lille forøgelse af luftforureningen hurtigt bliver spredt og fortyndet. Side 23

29 Støj, vibrationer og øget trafik vil medføre begrænsede effekter på lokale forhold. Der kan undtagelsesvis forekommende støjende anlægsaktiviteter om natten, ligesom det i driftsfasen sjældent kan forekomme, at der opstår støjgener hos naboer, som opholder sig udendørs i natperioden ved natlig aktivitet i terminalen. Således vurderes påvirkningen at være begrænset. Etablering af Unitterminalen vurderes ikke have en negativ påvirkning af rekreative interesser på land eller ændre på de offentlige adgangsforhold til det eksisterende havneområde. Evt. sejladsmæssige restriktioner i forbindelse med anlægsfasen vil være begrænsede og forbigående. Den forøgede skibstrafik i driftsfasen forventes ikke at påvirke roeres og lystsejleres sejladsvaner og -ruter, og søsikkerheden sikres af Søfartsstyrelsen. I anlægsfasen vil Køge Havn løbende informere om det igangværende arbejde, således at borgere og virksomheder kan følge med i Unitterminalens tilblivelse. I den forbindelse vil der blive gjort særligt opmærksom på evt. indskrænkninger i den rekreative udnyttelse af havnen, der vil være nødvendig for at arbejdet forstyrres mindst muligt. Etablering af Unitterminalen vil, ud over de arbejdspladser, der skabes i direkte tilknytning til terminalen, også give havnen mulighed for at tiltrække flere havnerelaterede virksomheder til området og deraf afledt øget beskæftigelse. Side 24

30 4 PROJEKTBESKRIVELSE Køge Havn ønsker at etablere en unitterminal (godsterminal) bag Nordmolen i det nye havneafsnit som etableres i forbindelse med Køge jorddepot. Godsterminalen ønskes udført som et havneanlæg med standpladser for trailere, anløbspladser for Ro/Ro fartøjer og containerfeederskibe og dermed håndtering af trailere og containere ind og ud af havnen. Terminalen forventes etableret i perioden Lokalisering og indretning Terminalen etableres på et nyt areal bag den nye Nordmole for Køge Jorddepot og omfatter et areal på ca. 24 ha. På Figur 3 ses et oversigtskort over Køge Havn med en visualisering af den kommende Unitterminal samt erhvervsområdet, som etableres, når Køge Jorddepot er fyldt op. Unitterminalen etableres ved opfyldning af et område bag Nordmolen, således at der tilvejebringes 900 m ny kaj til anløb af Ro/Ro fartøjer og containerfeederskibe. Der etableres mulighed for opstilling af trailere samt selvkørende enheder (lastbiler) i størrelsesorden 250 enheder. Der opføres enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etager. Derudover skal der etableres køreveje internt på arealet. Der planlægges etableret anløbsplads til to containerskibe på den sydlige del af kajstrækningen, mens bagarealet i terminalens sydlige del udlægges til håndtering og omsætning af containere. Der etableres to Ro/Ro-lejer i den nordlige del af terminalen, hvor bagarealet reserveres til opstilling og omsætning af trailere. Indretning af terminalen kan ses af Figur 4. Side 25

31 Figur 3. Oversigtskort over Køge Havn efter etablering af den ny Unitterminal. Mørk grå: den ny Unitterminal etableres bag Nordmolen (under etablering). Lys grå: Et erhvervsområde etableres på arealet for Køge Jorddepot, når depotet er fyldt op. Side 26

32 Figur 4 Unitterminalen med indretning til Ro/Ro- og containeraktiviteter. 4.2 Adgangsforhold De eksisterende havnearealer ligger sydvest for det nye havneområde. Det nye havneområde omfatter det nye erhvervsområde (i dag Køge Jorddepot) og Unitterminalen. Der er adgang til de eksisterende havnearealer fra Køge Bugt Motorvejen via Lyngvej (fra motorvejsafkørsel 32) og Værftsvej (Figur 9). Side 27

33 Fra Værftsvej kører trafikken til det eksisterende havneområdet via Cementvej, der fungerer som den overordnede adgangsvej til den nordlige del af den eksisterende havn % af trafikken til havnen kommer i dag via denne rute (Ref. 5). Køge Jorddepot modtager klasse 2 og 3 jord med lastbil via Værftsvej og Nordhavnsvej/Junckersvej. I dag kører der gennemsnitligt 100 lastbiler ind og 100 lastbiler ud i døgnet ad denne rute. Dertil kommer trafik med personbiler. Køge Jorddepot forventes at være fyldt op i år 2022, hvorefter den tunge trafik i form af lastbiler med jord til jorddepotet vil ophøre. Efter etablering af Unitterminalen vil Værftsvej/Nordhavnsvej/Arctic Kaj være den primære adgangsvej til terminalen. Terminalen vil generere tung trafik i form af 18,75 m lange lastbiler og i mindre grad modulvogntog. Der etableres køreveje internt på arealet for Unitterminalen. 4.3 Anlægsarbejde Etablering af havneudvidelsen vil omfatte: Anlæg af 900 m kaj og nye havnebassiner med svajebassin Anlæg af 24 ha baglandsarealer Adgangsvej fra havneanlæggets nordlige ende, dvs. via den vej som i dag anvendes som adgangsvej til Køge Jorddepot Intern kørevej i Unitterminalen Uddybning af havnebassin inkl. sejlrende til havnen Enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etagers højde. Der forventes i størrelsesordenen 2 x 1000 m 2 kontor/værkstedsbyggeri. 2-3 kontor- og administrationsbygninger i op til 20 m s højde Anlægsarbejdet planlægges påbegyndt 2016, og Unitterminalen forventes opfyldt i 2018 i takt med modtagelse af rene uddybningsmaterialer suppleret med ren jord. Unitterminalen forventes at stå endelig færdig i Etablering af spunsvægge som indfatning Som indfatning for Unitterminalen etableres en spunsvæg langs kaj. Spunsvæggen dimensioneres for den endelige situation, hvor der er opfyldning til top af spunsvæggen med bagvedliggende kajgade og kajarealer. Side 28

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne.

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne. Lokalplanforslag 1039 for vindmøller på Køge Havn, Kommuneplantillæg nr. 12 samt VVM-redegørelse Høringsfristen er forlænget frem til 5. november Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om etablering, renovering, udvidelse eller andre former for projekter i forbindelse med en erhvervshavn.

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere